EMC DATA DOMAIN. Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA PODSTAWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMC DATA DOMAIN. Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA PODSTAWY"

Transkrypt

1 EMC DATA DOMAIN Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery PODSTAWY Skalowalna pamiêæ masowa z funkcj¹ deduplikacji danych - szybka deduplikacja danych inline - d³u sza retencja danych dziêki mo liwoœci obs³ugi logicznej pamiêci masowej o pojemnoœci do 28,5 PB - œrednio krotna redukcja iloœci danych atwa integracja - obs³uga wiod¹cych aplikacji backupowych i archiwizacyjnych - obs³uga wiod¹cych aplikacji klasy korporacyjnej do obs³ugi baz danych, poczty elektronicznej, systemów zarz¹dzania treœciami i œrodowisk wirtualnych - mo liwoœæ jednoczesnego korzystania z rozwi¹zañ VTL, NAS, NDMP oraz EMC Data Domain Boost Disaster Recovery dla wielu lokalizacji - 99 procentowa efektywnoœæ wykorzystania przepustowoœci podczas replikacji sieciowej - elastyczne topologie replikacji umo liwiaj¹ce wyeliminowanie taœm z procesów disaster recovery lub konsolidacjê danych przechowywanych do tej pory na taœmach - mo liwoœæ replikacji z nawet 270 zdalnych lokalizacji - replikacja z szyfrowaniem Ultra bezpieczna pamiêæ masowa gwarantuj¹ca mo liwoœæ odzyskania danych - ci¹g³a weryfikacja mo liwoœci odtworzenia danych, wykrywanie b³êdów i naprawa plików, - RAID 6 Prostota obs³ugi - Systemy zarz¹dzania zasilaniem, ch³odzeniem i wydajnoœci¹ zapewniaj¹ maksymaln¹ efektywnoœæ pracy systemu - Wspó³praca z wieloma systemami backup'u i archiwizacji SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA Proces deduplikacji (eliminowania przechowywania dubluj¹cych siê danych) w systemach DataDomain redukuje iloœæ miejsca na dysku niezbêdnego do przechowywania i zabezpieczenia danych nawet 10 do 30 razy, czasem wspó³czynnik ten jest nawet wiêkszy. Dziêki temu pamiêci dyskowe stanowi¹ ekonomiczn¹ alternatywê dla systemów pamiêci taœmowej. Dane przechowywane na dyskach s¹ dostêpne online i umo liwiaj¹ retencjê danych przez d³u szy okres, a proces odtwarzania danych jest szybki i niezawodny. Przechowywanie na dyskach jedynie unikalnych bloków danych oznacza tak e, e mo na je niedrogo replikowaæ w istniej¹cych sieciach do zdalnych lokalizacji w ramach realizacji zadañ disaster recovery oraz centralizacji sk³adowania kopii bezpieczeñstwa. Systemy deduplikacji danych EMC Data Domain mog¹ zostaæ w ³atwy sposób zintegrowane z istniej¹c¹ infrastruktur¹. Systemy te mog¹ bez problemu wspó³pracowaæ z ró nymi programami i aplikacjami. Dziêki skonsolidowaniu danych na jednym zasobie dyskowym, mo na unikn¹æ zjawiska powstawania niezale nych od siebie wysp dubluj¹cych siê danych i odizolowanych zasobów pamiêci masowej. Pojedynczy system EMC Data Domain mo e byæ wykorzystywany do przechowywania kopii zapasowych i odzyskiwania danych, do zabezpieczania aplikacji korporacyjnych (np.: Oracle, Microsoft Exchange, VMware itp.), do archiwizacji oraz do przechowywania danych referencyjnych dostêpnych online. Systemy Data Domain firmy EMC przeprowadzaj¹ deduplikacjê danych w locie (inline), czyli na bie ¹co, gdy nap³ywaj¹ one do systemu podczas tworzenia kopii zapasowych. Dane po procesie deduplikacji mog¹ byæ przechowywane lokalnie, dziêki czemu mo liwe jest ich natychmiastowe odtworzenie, jak te przechowywanie na dysku przez d³u szy okres. Zdeduplikowane dane mo na te sprawnie replikowaæ poprzez sieci WAN do zdalnych lokalizacji, np. realizuj¹cych zadania disaster recovery, co eliminuje koniecznoœæ korzystania z backupów taœmowych. Deduplikacja pomaga równie w konsolidacji backupów w centralnej lokalizacji. Systemy Data Domain oferuj¹ obs³ugê szeregu elastycznych topologii replikacyjnych, które optymalizuj¹ i usprawniaj¹ procesy backupowe. S¹ to miêdzy innymi: pe³ny mirroring systemu, replikacja selektywna, replikacja dwukierunkowa, jak równie replikacja wiele do jednego, jeden do wielu oraz kaskadowa. Systemy Data Domain w rozproszonych strukturach Systemy EMC Data Domain przeprowadzaj¹ deduplikacjê danych w locie (inline), czyli na bie ¹co, gdy nap³ywaj¹ one do systemu podczas tworzenia kopii zapasowych. Dane po procesie deduplikacji mog¹ byæ przechowywane lokalnie, dziêki czemu mo liwe jest ich natychmiastowe odtworzenie, jak te przechowywanie przez d³u szy okres. Zdeduplikowane dane mo na te sprawnie replikowaæ poprzez sieci WAN do zdalnych lokalizacji, np. realizuj¹cych zadania disaster recovery, co eliminuje koniecznoœæ korzystania z backupów taœmowych. Deduplikacja pomaga równie w konsolidacji backupów taœmowych w centralnej lokalizacji. Systemy Data Domain oferuj¹ obs³ugê szeregu elastycznych topologii replikacyjnych, które optymalizuj¹ i usprawniaj¹ procesy backupowe. S¹ to miêdzy innymi: pe³ny mirroring systemu, replikacja selektywna, replikacja dwukierunkowa, jak równie replikacja wiele-do jednego, jeden do wielu oraz kaskadowa.

2 SYSTEMY PAMIÊCI MASOWYCH EMC DATA DOMAIN Z DEDUPLIKACJ 6000 Systemy EMC Data Domain oferowane s¹ w gamie od niewielkich urz¹dzeñ dla oddzia³ów firm a po du e systemy przeznaczone dla centrów danych klasy enterprise. Systemy te oferowane s¹ w postaci zintegrowanych urz¹dzeñ lub bram wykorzystuj¹cych zewnêtrzne pamiêci masowe. SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE WSPIERANA PRZEZ ARCHITEKTURÊ SISL Systemy pamiêci masowych wykorzystuj¹ce moc procesora Architektura skalowania Stream Informed Segment Layout (SISL) w systemach Data Domain odci¹ a uk³ady we/we pamiêci dyskowych, bêd¹ce w¹skim gard³em systemów, dziêki czemu budowa reszty systemu mo e byæ zoptymalizowana pod k¹tem wykorzystania dostêpnej mocy procesora. W przypadku innych metod deduplikacji, zwiêkszenie przepustowoœci wymaga z regu³y zastosowania wiêkszej liczby dysków. Systemy Data Domain przeprowadzaj¹ deduplikacjê danych w locie (inline), czyli w trakcie wykonywania backupu. Dziêki temu dane trafiaj¹ na dysk ju po usuniêciu dubluj¹cych siê danych, przez co zajmuj¹ one jedynie czêœæ pierwotnie zajmowanej przez nie przestrzeni dyskowej. Dane te s¹ gotowe do wykorzystania w scenariuszach disaster recovery i mog¹ byæ szybko oraz sprawnie odtwarzane poprzez istniej¹c¹ infrastrukturê sieci rozleg³ych (WAN). Architektura skalowania Stream Informed Segment Layout (SISL) stosowana w systemach EMC Data Domain wykorzystuje ci¹g³y wzrost mocy obliczeniowej procesorów, która mo e byæ wykorzystywana do skalowania przepustowoœci systemu. Wiêcej informacji na temat systemu SISL przedstawiono na stronie 4. ATWA INTEGRACJA Systemy Data Domain mog¹ wspó³pracowaæ z czo³owymi rozwi¹zaniami backupowymi i archiwizacyjnymi i mog¹ ³atwo integrowaæ siê z istniej¹c¹ infrastruktur¹ pamiêci masowej, bez koniecznoœci wprowadzania drastycznych zmian infrastruktury w centrach danych lub zdalnych oddzia³ach. DISASTER RECOVERY DLA WIELU LOKALIZACJI Systemy Data Domain mog¹ byæ wykorzystywane do replikacji danych z nawet 270 zdalnych lokalizacji. Deduplikacja obejmuj¹ca zasiêgiem ró ne lokalizacje pozwala zmniejszyæ wymagan¹ przepustowoœæ ³¹cz¹cych sieci, poniewa przez ka dy segment sieci WAN przesy³ana jest tylko pierwsza kopia dubluj¹cych siê danych. Iloœæ przesy³anych zbiorów danych zostaje dziêki temu ograniczona nawet o 99 procent, czyli do poziomu, przy którym replikacja sieciowa staje siê szybka i niezawodna. ULTRA BEZPIECZNA PAMIÊÆ MASOWA GWARANTUJ CA ODZYSKIWANIE DANYCH Architektura systemów EMC Data Domain zapewnia ci¹g³¹ weryfikacjê mo liwoœci odtwarzania danych oraz dodatkowe poziomy ochrony danych, umo liwiaj¹ce zapewnienie ci¹g³ego bezpieczeñstwa danych oraz wykrywanie problemów zwi¹zanych z integralnoœci¹ danych podczas tworzenia pierwszych backupów, jak równie przez ca³y czas cyklu ycia danych. W odró nieniu od innych systemów macierzowych i systemów plików, ka de urz¹dzenie Data Domain ca³y czas weryfikuje mo liwoœæ odtworzenia danych. Wsparcie RAID 6 stosowane w Data Domain zabezpiecza system w przypadku jednoczesnej awarii dwóch dysków. Specyfikacja techniczna systemów Data Domain Pojemnoœæ logiczna Maks. przepustowoœæ (inne) Maks. przepustowoœæ (DD boost) 1. Mix typowych korporacyjnych danych backupowych (systemy plików, bazy danych, poczta elektroniczna, pliki programistów). Dolna granic pojemnoœci dotyczy rozwi¹zañ wymagaj¹cych pe³nych backupów sporz¹dzanych raz w tygodniu lub raz na miesi¹c i backupów przyrostowych wykonywanych codziennie lub co tydzieñ. Górna granica pojemnoœci dotyczy rozwi¹zañ wymagaj¹cych pe³nych backupów wykonywanych codziennie. 2. Pojemnoœci wyra one s¹ wartoœciami o podstawie dziesiêtnej (tzn. 1 TB = bajtów). 3. Obejmuje obs³ugê pó³ek dodatkowych, które oferowane s¹ oddzielnie. 4. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z interfejsem VTL i Fibre Channel 4 Gbps. 5. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z Symantec OpenStorage i sieci¹ Ethernet 10 Gb. 6. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z interfejsem VTL i Fibre Channel 8 Gbps. 7. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z systemem plików CIFS i sieci¹ Ethernet 10 Gb. 8. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z systemem plików NFS i sieci¹ Ethernet 10 Gb.

3 PROSTOTA OBS UGI Systemy Data Domain s¹ bardzo proste zarówno w instalacji, jak i w zarz¹dzaniu, co przek³ada siê na ograniczenie kosztów administracyjnych i operacyjnych. Wszystkie systemy Data Domain wyposa one s¹ w funkcjê automatycznego powiadamiania producenta o stanie systemu, nazywan¹ autosupport. Funkcja ta przekazuje serwisowi producenta e mailowe powiadomienia na temat statusu ca³ego systemu, zapewniaj¹c aktywne powiadamianie i gromadzenie danych bez interwencji ze strony administratorów, co dodatkowo upraszcza procedury bie ¹cego zarz¹dzania systemem. OPROGRAMOWANIE SYSTEMÓW EMC DATA DOMAIN Dostêpne s¹ ró norodne programy opcjonalne zapewniaj¹ce ochronê danych w œrodowiskach informatycznych klientów. Oprogramowanie EMC Data Domain Replicator to zautomatyzowane, oparte na politykach i efektywnie wykorzystuj¹ce sieæ rozwi¹zanie przeznaczone do obs³ugi zadañ disaster recovery, zabezpieczania danych z placówek odleg³ych (np. z oddzia³ów firm) oraz zadañ konsolidacji danych z archiwów pochodz¹cych z wielu lokalizacji. Oprogramowanie DD Replicator asynchronicznie replikuje poprzez sieæ WAN tylko skompresowane i zdeduplikowane dane, zapewniaj¹c szybkoœæ, pewnoœæ i op³acalnoœæ replikacji sieciowej. Umo liwia ono wyeliminowanie backupów taœmowych oraz centralne przechowywanie danych z wielu lokalizacji w jednym miejscu. Aby spe³niæ z³o one wymagania w zakresie bezpieczeñstwa danych, oprogramowanie DD Replicator mo e byæ wykorzystywane w ró nych topologiach replikacji, takich jak pe³ny mirroring systemu, replikacja jeden do wielu, replikacja selektywna, dwukierunkowa, replikacja wiele do jednego oraz replikacja kaskadowa. Redukcja zajêtoœci pasma realizowana jest na dwóch poziomach: w ramach deduplikacji lokalnej oraz deduplikacji obejmuj¹cej ró ne lokalizacje. Deduplikacja realizowana w systemach Data Domain pozwala znacznie zmniejszyæ objêtoœæ danych przechowywanych lokalnie, tym samym ograniczaj¹c iloœæ danych, które musz¹ byæ replikowane. Na przyk³ad zazwyczaj mniej ni 1% objêtoœci pe³nego backupu stanowi¹ nowe i niepowtarzalne sekwencje danych, które wymagaj¹ kompresji i replikacji poprzez sieæ WAN Oprogramowanie Replicator Software: Redukcja obci¹ enia sieci ³¹cz¹cych ró ne lokalizacje o 95 do 99 procent Deduplikacja obejmuj¹ca ró ne lokalizacje ma miejsce wtedy, gdy wiele lokalizacji replikuje dane do tego samego systemu docelowego. Ka dy redundantny segment danych, który zosta³ ju wczeœniej przekazany przez któr¹œ z lokalizacji zdalnych lub jako wynik backupu lokalnego nie jest po raz kolejny replikowany przez adn¹ inn¹ lokalizacjê zdaln¹, co pozwala znacznie ograniczyæ wykorzystywan¹ przepustowoœæ sieci. Deduplikacja obejmuj¹ca ró ne lokalizacje usprawnia efektywnoœæ wykorzystania sieci ³¹cz¹cych lokalizacje oraz ogranicza wymagania w zakresie pamiêci masowej w systemie docelowym, co dodatkowo zwiêksza wydajnoœæ deduplikacyji.

4 Oprogramowanie EMC Data Domain Virtual Tape Library (VTL) emuluje biblioteki taœmowe z interfejsem Fibre Channel. Tworzy ono pamiêæ masow¹ z deduplikacj¹, która mo e byæ wykorzystywana przez ró ne systemy otwarte i œrodowiska IBM, uzupe³niaj¹c standardowy dostêp NAS. Oprogramowanie Data Domain VTL eliminuje typowe dla napêdów taœmowych awarie, emuluj¹c zestawy bibliotek taœmowych i napêdy taœmowe mog¹ce obs³u yæ do wirtualnych slotów i do wirtualnych kaset. Oprogramowanie EMC Data Domain Boost zwiêksza mo liwoœci optymalizacyjne rozwi¹zañ Data Domain. DD Boost znacznie zwiêksza wydajnoœæ dziêki roz³o eniu procesu deduplikacji pomiêdzy system Data Domain oraz serwer backup'u lub aplikacje klienckie, pe³ni¹c rolê stabilnego fundamentu umo liwiaj¹cego znaczne ograniczenie iloœci przesy³anych przy kopiowaniu danych. Oprogramowanie EMC Data Domain Retention Lock umo liwia ³atwe wdro enie deduplikacji z blokowaniem plików, zaspokajaj¹cej wymagania nak³adane wynikaj¹ce z wewnêtrznych polityk korporacji czy te zewnêtrznych przepisów dotycz¹cych zgodnoœci w zakresie aktywnej ochrony archiwów. DD Retention Lock udostêpnia równie funkcje elektronicznej niszczarki dokumentów, dzia³aj¹cej na poziomie poszczególnych plików, która zapewnia likwidowanie usuwanych plików we w³aœciwy i nieodwracalny sposób, umo liwiaj¹c zagwarantowanie poufnoœci informacji niejawnych, ograniczenie odpowiedzialnoœci i realizacjê wymagañ w zakresie ochrony prywatnoœci danych. Oprogramowanie EMC Data Domain Encryption zabezpiecza dane backupowe i archiwalne przechowywane w systemach Data Domain dziêki zastosowaniu szyfrowania i kompresji danych, które wykonywane s¹ w locie (inline), czyli przed zapisaniem ich na dysku. Szyfrowanie przechowywanych danych pozwala spe³niæ wewnêtrzne wymagania firm oraz zapewniæ zgodnoœæ z wymogami prawymi i zabezpieczyæ siê przed skutkami kradzie y lub fizycznej utraty systemu. Po³¹czenie szyfrowania w locie (inline) z deduplikacj¹ tworzy najbezpieczniejsze dostêpne rozwi¹zanie do szyfrowania przechowywanych danych. TECHNOLOGIA SYSTEMÓW EMC DATA DOMAIN Technologiê Data Domain opracowano specjalnie pod k¹tem optymalizacji zalet oferowanych przez pamiêci masowe z deduplikacj¹. Architektura skalowania Stream Informed Segment Layout (SISL) wykorzystywana w systemach Data Domain optymalizuje skalowalnoœæ przepustowoœci deduplikacji i ogranicza iloœæ miejsca zajmowanego na dysku przez dane, co równie wp³ywa na zmniejszenie liczby operacji dostêpu do dysków. Dziêki niej wydajnoœæ systemu przestaje byæ zale na od wydajnoœci podsystemu dyskowego i zaczyna zale eæ od mocy obliczeniowej procesorów. Dziêki temu do deduplikacji w locie (inline) mo na efektywnie wykorzystaæ rosn¹c¹ nieustannie wydajnoœæ procesorów. Technologia SISL w pierwszej kolejnoœci identyfikuje 99 procent zdublowanych danych, nastêpnie w locie (inline) dzieli dane na segmenty o zmiennej d³ugoœci w pamiêci RAM, zanim zostan¹ one zapisane na dysk. W kolejnym kroku technologia ta zapisuje powi¹zane segmenty oraz ich sygnatury, co umo liwia jednoczesne odczytywanie du ych grup danych. Systemy Data Domain mog¹ wiêc sprawnie wykorzystywaæ pojemnoœci du ych dysków SATA dla zapewnienia bezpieczeñstwa danych, a jednoczeœnie ograniczyæ liczbê dysków niezbêdnych dla zapewnienia wysokiej przepustowoœci. Technologia Global Compression systemów Data Domain ³¹czy w sobie szybk¹ deduplikacjê wykonywan¹ w locie (inline) z realizowan¹ lokalnie kompresj¹, która wykonywana jest po granularnym porównaniu segmentów danych o zmiennej d³ugoœci. Na dysk zapisywane s¹ wiêc jedynie niepowtarzalne segmenty danych. Ponadto technologia globalnej deduplikacji oraz architektura Data Invulnerability Architecture zapewniaj¹ maksymalne ograniczenie iloœci zapisywanych danych oraz ci¹g³¹ weryfikacjê mo liwoœci ich odzyskiwania. Technologia replikacji systemów EMC Data Domain przesy³a przez sieci IP wy³¹cznie zdeduplikowane i skompresowane oraz niepowtarzalne zmiany, co anga uje jedynie u³amek przepustowoœci sieci, czasu i kosztów, w porównaniu do metod tradycyjnych. Pozwala to znacznie, w porównaniu do innych metod, skróciæ czas osi¹gniêcia gotowoœci do podjêcia zadañ distaster recovery.

5 Architektura systemów Data Domain oferuje zaawansowane funkcje do weryfikacji i kontroli integralnoœci danych, w tym ochronê danych w topologii RAID 6. Ci¹g³e wykrywanie usterek, ich automatyczne usuwanie oraz weryfikacja zapisu gwarantuj¹, e dane backupowe i archiwalne przechowywane bêd¹ wiernie, e bêd¹ przez ca³y czas dostêpne i e zawsze bêd¹ mog³y zostaæ odzyskane. Architektura systemu plików wykorzystywanego w systemach Data Domain, w której stare dane nie s¹ zamazywane, w której prowadzone s¹ szczegó³owe logi operacji i które preferuj¹ zapis pe³nych œcie ek danych, zapewnia ci¹g³e bezpieczeñstwo starych backupów, nawet w przypadku wyst¹pienia b³êdów programowych podczas tworzenia nowego backupu. Ponadto, jej prosta i solidna budowa sama z siebie powoduje ograniczenie mo liwoœci wystêpowania b³êdów programowych. Obs³uga aplikacji backupowych i archiwizacyjnych Systemy pamiêci masowej Data Domain z deduplikacj¹ tworz¹ pojedyncz¹ platformê obs³uguj¹c¹ procesy backupu i archiwizacji danych z szerokiej gamy aplikacji korporacyjnych. W zakresie ochrony danych obs³ugiwane s¹ wszystkie wiod¹ce aplikacje backupowe i archiwizacyjne. U ytkownicy mog¹ równie wykorzystywaæ systemy Data Domain jako systemy docelowe dla takich narzêdzi do ochrony danych aplikacji, np.: Vizioncore w przypadku œrodowisk wirtualnych lub Oracle RMAN w przypadku baz danych. Systemy te oferuj¹ równie dostêp bezpoœredni. Wszystkie te aplikacje mog¹ byæ obs³ugiwane jednoczeœnie przez ten sam system Data Domain. EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. Ul. Ch³odna Warszawa Tel S4E S.A. Ul. Biskupiñska 3B Kraków Tel Skontaktuj siê z nami S4E jako dystrybutor EMC z wartoœci¹ dodan¹ posiada wiedzê i doœwiadczenie w zakresie produktów EMC. Aktywnie wspó³pracujemy z partnerami handlowymi oferuj¹c rozwi¹zania, które pomagaj¹ rozwi¹zywaæ problemy œrodowisk IT. Aby dowiedzieæ siê wiêcej o produktach EMC, us³ugach i rozwi¹zaniach, które pomog¹ rozwi¹zaæ problemy Twojej organizacji, skontaktuj siê z nami pod numerem tel. +48 (12) lub odwiedÿ stronê EMC, EMC, Data Domain, Global Compression, SISL, oraz znak graficzny EMC s¹ zastrze onymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi spó³ki EMC Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. VMware jest zarejestrowanym znakiem towarowym spó³ki VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych jurysdykcjach. Wszelkie inne znaki towarowe wykorzystywane w niniejszym dokumencie s¹ w³asnoœci¹ ich w³aœcicieli. Copyright 2011 EMC Corporation. Wszelkie prawa zastrze one. Opublikowano w Stanach Zjednoczonych.

TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA BIZNESU. EMC Data Domain. Pamięć masowa z deduplikacją dla systemów backupowych i disaster recovery

TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA BIZNESU. EMC Data Domain. Pamięć masowa z deduplikacją dla systemów backupowych i disaster recovery TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA BIZNESU EMC Data Domain Pamięć masowa z deduplikacją dla systemów backupowych i disaster recovery INFORMACJE OGÓLNE Skalowalna pamięć masowa z funkcją deduplikacji danych szybka

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EMC DATA DOMAIN Zabezpieczająca pamięć masowa na potrzeby kopii zapasowych i archiwów

SYSTEMY EMC DATA DOMAIN Zabezpieczająca pamięć masowa na potrzeby kopii zapasowych i archiwów SYSTEMY EMC DATA DOMAIN Zabezpieczająca pamięć masowa na potrzeby kopii zapasowych i archiwów PODSTAWOWE INFORMACJE Szybka deduplikacja przed zapisem Wydajność nawet do 31 TB/godz. Skalowalność zależna

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

EMC FORUM 2013. Transformacja funkcjonowania systemu backupu dzięki zastosowaniu EMC Avamar i Data Domain

EMC FORUM 2013. Transformacja funkcjonowania systemu backupu dzięki zastosowaniu EMC Avamar i Data Domain EMC FORUM 2013 Transformacja funkcjonowania systemu backupu dzięki zastosowaniu EMC Avamar i Data Domain Analiza przypadku na przykładzie wdrożenia w firmie Provident Polska S.A. Robert Kanigowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk Krzysztof Jamiołkowski HP Storage Solutions Architect Bezpieczeństwo Danych Bezpieczeństwo danych to Dane podlegają wielu zagrożeniom Jakie problemy miałeś ostatnio?

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Tivoli Storage Manager

Tivoli Storage Manager Tivoli Tivoli Storage Manager Tivoli Storage Manager jest podstawowym produktem z grupy Tivoli Storage Management, s³u ¹cym do zarz¹dzania i ochrony danych. Jest now¹ wersj¹ produktu IBM znanego wczeœniej

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

IT-Archiwum SaaS. www.osg.pl tel: 0801 115 804. Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy

IT-Archiwum SaaS. www.osg.pl tel: 0801 115 804. Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy IT-Archiwum SaaS Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy Kluczowe zalety: Prosta, automatyczna ochrona danych Bezpieczeństwo i niezawodność Bez nakładów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Data Domain 5.6 Nowe modele Data Protection Search

Data Domain 5.6 Nowe modele Data Protection Search Data Domain 5.6 Nowe modele Data Protection Search Daniel Olkowski Technology Consultant EMEA EAST EMC Backup Recovery Systems 1 Agenda Wprowadzenie do Data Domain Data Domain 2200 Data Domain 9500 Data

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju SPRAWOZDANIE z podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju Warszawa, dnia 28.08.2009 r. 1. A. Część ogólna 1. Skład delegacji Paweł Sobieszczuk Naczelnik Wydziału Utrzymania Systemów Biura Informatyki UKE;

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys TSMBOX Backup Appliance Build for Recovery Speed Przemysław Jagoda Architekt Systemów Informatycznych Infonet Projekt S.A. Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych mail: p.jagoda@infonet-projekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online. Ochronainformacji.pl zaprasza na XIII edycję konferencji z cyklu Składowanie i archiwizacja backup online dokumentów elektronicznych Data: 3 grudnia 2009 r. Miejsce: Warszawa Backup, chociaż jest czynnością

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Usprawnij kontrolę nad produkcją i obiegiem dokumentów

Usprawnij kontrolę nad produkcją i obiegiem dokumentów Usprawnij kontrolę nad produkcją i obiegiem dokumentów Pakiet OSD Monitoring to zestaw narzędzi informatycznych, który umożliwia wygodny nadzór i optymalizację procesu produkcji dokumentów w Twojej firmie.

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie pamiêci¹ pomocnicz¹. Struktura dysku

Zarz¹dzanie pamiêci¹ pomocnicz¹. Struktura dysku Zarz¹dzanie pamiêci¹ pomocnicz¹ Pamiêæ g³ówna: zwykle za ma³a, ulotna Pamiêæ pomocnicza: s³u y do trwa³ego przechowywania du ych iloœci danych Noœniki: taœma, dysk magnetyczny, dysk optyczny Struktura

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2015 Mrowino, dnia 13 stycznia 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Studio Kubiak i Wspólnicy sp.j. Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 779-10-17-146 Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2015 W związku z realizacją projektu:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Scalar i500 AUTOMATYKA. Kluczowe korzyœci. Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ

Scalar i500 AUTOMATYKA. Kluczowe korzyœci. Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ AUTOMATYKA DO 8 NAPÊDÓW 4 DO 409 KIESZENI Scalar i500 Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ MODULARNA ROZBUDOWA POJEMNOŒÆ NA DANIE ARCHITEKTURA iplatform ORAZ ZARZ DZANIE W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Adrian Marczyk Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR HARMONOGRAM 09:00 09:30 Rejestracja uczestników 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect 10:30 11:00 Przerwa kawowa 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR 11:40 12:00 Przerwa kawowa 12:00 13:00 ESET Enterprise

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM OEM Sektor produktów oryginalnych Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM Oferujemy Państwu, naszym partnerom B2B, innowacyjne, indywidualne rozwiązania dopasowane do konkretnych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

RODZINA PRODUKTÓW VNX FIRMY EMC

RODZINA PRODUKTÓW VNX FIRMY EMC RODZINA PRODUKTÓW VNX FIRMY EMC Nowa generacja pamiêci masowych, zoptymalizowanych pod k¹tem wirtualnych aplikacji. Informacje ogólne Zunifikowana pamiêæ masowa, dla magazynowania plików, bloków i obiektów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie pamiêci¹

Zarz¹dzanie pamiêci¹ Zarz¹dzanie pamiêci¹ Wykonywaæ mo na jedynie program umieszczony w pamiêci g³ównej. Wi¹zanie instrukcji i danych z ami w pamiêci mo e siê odbywaæ w czasie: kompilacji: jeœli s¹ znane a priori y w pamiêci,

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo