EMC DATA DOMAIN. Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA PODSTAWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMC DATA DOMAIN. Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA PODSTAWY"

Transkrypt

1 EMC DATA DOMAIN Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery PODSTAWY Skalowalna pamiêæ masowa z funkcj¹ deduplikacji danych - szybka deduplikacja danych inline - d³u sza retencja danych dziêki mo liwoœci obs³ugi logicznej pamiêci masowej o pojemnoœci do 28,5 PB - œrednio krotna redukcja iloœci danych atwa integracja - obs³uga wiod¹cych aplikacji backupowych i archiwizacyjnych - obs³uga wiod¹cych aplikacji klasy korporacyjnej do obs³ugi baz danych, poczty elektronicznej, systemów zarz¹dzania treœciami i œrodowisk wirtualnych - mo liwoœæ jednoczesnego korzystania z rozwi¹zañ VTL, NAS, NDMP oraz EMC Data Domain Boost Disaster Recovery dla wielu lokalizacji - 99 procentowa efektywnoœæ wykorzystania przepustowoœci podczas replikacji sieciowej - elastyczne topologie replikacji umo liwiaj¹ce wyeliminowanie taœm z procesów disaster recovery lub konsolidacjê danych przechowywanych do tej pory na taœmach - mo liwoœæ replikacji z nawet 270 zdalnych lokalizacji - replikacja z szyfrowaniem Ultra bezpieczna pamiêæ masowa gwarantuj¹ca mo liwoœæ odzyskania danych - ci¹g³a weryfikacja mo liwoœci odtworzenia danych, wykrywanie b³êdów i naprawa plików, - RAID 6 Prostota obs³ugi - Systemy zarz¹dzania zasilaniem, ch³odzeniem i wydajnoœci¹ zapewniaj¹ maksymaln¹ efektywnoœæ pracy systemu - Wspó³praca z wieloma systemami backup'u i archiwizacji SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA Proces deduplikacji (eliminowania przechowywania dubluj¹cych siê danych) w systemach DataDomain redukuje iloœæ miejsca na dysku niezbêdnego do przechowywania i zabezpieczenia danych nawet 10 do 30 razy, czasem wspó³czynnik ten jest nawet wiêkszy. Dziêki temu pamiêci dyskowe stanowi¹ ekonomiczn¹ alternatywê dla systemów pamiêci taœmowej. Dane przechowywane na dyskach s¹ dostêpne online i umo liwiaj¹ retencjê danych przez d³u szy okres, a proces odtwarzania danych jest szybki i niezawodny. Przechowywanie na dyskach jedynie unikalnych bloków danych oznacza tak e, e mo na je niedrogo replikowaæ w istniej¹cych sieciach do zdalnych lokalizacji w ramach realizacji zadañ disaster recovery oraz centralizacji sk³adowania kopii bezpieczeñstwa. Systemy deduplikacji danych EMC Data Domain mog¹ zostaæ w ³atwy sposób zintegrowane z istniej¹c¹ infrastruktur¹. Systemy te mog¹ bez problemu wspó³pracowaæ z ró nymi programami i aplikacjami. Dziêki skonsolidowaniu danych na jednym zasobie dyskowym, mo na unikn¹æ zjawiska powstawania niezale nych od siebie wysp dubluj¹cych siê danych i odizolowanych zasobów pamiêci masowej. Pojedynczy system EMC Data Domain mo e byæ wykorzystywany do przechowywania kopii zapasowych i odzyskiwania danych, do zabezpieczania aplikacji korporacyjnych (np.: Oracle, Microsoft Exchange, VMware itp.), do archiwizacji oraz do przechowywania danych referencyjnych dostêpnych online. Systemy Data Domain firmy EMC przeprowadzaj¹ deduplikacjê danych w locie (inline), czyli na bie ¹co, gdy nap³ywaj¹ one do systemu podczas tworzenia kopii zapasowych. Dane po procesie deduplikacji mog¹ byæ przechowywane lokalnie, dziêki czemu mo liwe jest ich natychmiastowe odtworzenie, jak te przechowywanie na dysku przez d³u szy okres. Zdeduplikowane dane mo na te sprawnie replikowaæ poprzez sieci WAN do zdalnych lokalizacji, np. realizuj¹cych zadania disaster recovery, co eliminuje koniecznoœæ korzystania z backupów taœmowych. Deduplikacja pomaga równie w konsolidacji backupów w centralnej lokalizacji. Systemy Data Domain oferuj¹ obs³ugê szeregu elastycznych topologii replikacyjnych, które optymalizuj¹ i usprawniaj¹ procesy backupowe. S¹ to miêdzy innymi: pe³ny mirroring systemu, replikacja selektywna, replikacja dwukierunkowa, jak równie replikacja wiele do jednego, jeden do wielu oraz kaskadowa. Systemy Data Domain w rozproszonych strukturach Systemy EMC Data Domain przeprowadzaj¹ deduplikacjê danych w locie (inline), czyli na bie ¹co, gdy nap³ywaj¹ one do systemu podczas tworzenia kopii zapasowych. Dane po procesie deduplikacji mog¹ byæ przechowywane lokalnie, dziêki czemu mo liwe jest ich natychmiastowe odtworzenie, jak te przechowywanie przez d³u szy okres. Zdeduplikowane dane mo na te sprawnie replikowaæ poprzez sieci WAN do zdalnych lokalizacji, np. realizuj¹cych zadania disaster recovery, co eliminuje koniecznoœæ korzystania z backupów taœmowych. Deduplikacja pomaga równie w konsolidacji backupów taœmowych w centralnej lokalizacji. Systemy Data Domain oferuj¹ obs³ugê szeregu elastycznych topologii replikacyjnych, które optymalizuj¹ i usprawniaj¹ procesy backupowe. S¹ to miêdzy innymi: pe³ny mirroring systemu, replikacja selektywna, replikacja dwukierunkowa, jak równie replikacja wiele-do jednego, jeden do wielu oraz kaskadowa.

2 SYSTEMY PAMIÊCI MASOWYCH EMC DATA DOMAIN Z DEDUPLIKACJ 6000 Systemy EMC Data Domain oferowane s¹ w gamie od niewielkich urz¹dzeñ dla oddzia³ów firm a po du e systemy przeznaczone dla centrów danych klasy enterprise. Systemy te oferowane s¹ w postaci zintegrowanych urz¹dzeñ lub bram wykorzystuj¹cych zewnêtrzne pamiêci masowe. SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE WSPIERANA PRZEZ ARCHITEKTURÊ SISL Systemy pamiêci masowych wykorzystuj¹ce moc procesora Architektura skalowania Stream Informed Segment Layout (SISL) w systemach Data Domain odci¹ a uk³ady we/we pamiêci dyskowych, bêd¹ce w¹skim gard³em systemów, dziêki czemu budowa reszty systemu mo e byæ zoptymalizowana pod k¹tem wykorzystania dostêpnej mocy procesora. W przypadku innych metod deduplikacji, zwiêkszenie przepustowoœci wymaga z regu³y zastosowania wiêkszej liczby dysków. Systemy Data Domain przeprowadzaj¹ deduplikacjê danych w locie (inline), czyli w trakcie wykonywania backupu. Dziêki temu dane trafiaj¹ na dysk ju po usuniêciu dubluj¹cych siê danych, przez co zajmuj¹ one jedynie czêœæ pierwotnie zajmowanej przez nie przestrzeni dyskowej. Dane te s¹ gotowe do wykorzystania w scenariuszach disaster recovery i mog¹ byæ szybko oraz sprawnie odtwarzane poprzez istniej¹c¹ infrastrukturê sieci rozleg³ych (WAN). Architektura skalowania Stream Informed Segment Layout (SISL) stosowana w systemach EMC Data Domain wykorzystuje ci¹g³y wzrost mocy obliczeniowej procesorów, która mo e byæ wykorzystywana do skalowania przepustowoœci systemu. Wiêcej informacji na temat systemu SISL przedstawiono na stronie 4. ATWA INTEGRACJA Systemy Data Domain mog¹ wspó³pracowaæ z czo³owymi rozwi¹zaniami backupowymi i archiwizacyjnymi i mog¹ ³atwo integrowaæ siê z istniej¹c¹ infrastruktur¹ pamiêci masowej, bez koniecznoœci wprowadzania drastycznych zmian infrastruktury w centrach danych lub zdalnych oddzia³ach. DISASTER RECOVERY DLA WIELU LOKALIZACJI Systemy Data Domain mog¹ byæ wykorzystywane do replikacji danych z nawet 270 zdalnych lokalizacji. Deduplikacja obejmuj¹ca zasiêgiem ró ne lokalizacje pozwala zmniejszyæ wymagan¹ przepustowoœæ ³¹cz¹cych sieci, poniewa przez ka dy segment sieci WAN przesy³ana jest tylko pierwsza kopia dubluj¹cych siê danych. Iloœæ przesy³anych zbiorów danych zostaje dziêki temu ograniczona nawet o 99 procent, czyli do poziomu, przy którym replikacja sieciowa staje siê szybka i niezawodna. ULTRA BEZPIECZNA PAMIÊÆ MASOWA GWARANTUJ CA ODZYSKIWANIE DANYCH Architektura systemów EMC Data Domain zapewnia ci¹g³¹ weryfikacjê mo liwoœci odtwarzania danych oraz dodatkowe poziomy ochrony danych, umo liwiaj¹ce zapewnienie ci¹g³ego bezpieczeñstwa danych oraz wykrywanie problemów zwi¹zanych z integralnoœci¹ danych podczas tworzenia pierwszych backupów, jak równie przez ca³y czas cyklu ycia danych. W odró nieniu od innych systemów macierzowych i systemów plików, ka de urz¹dzenie Data Domain ca³y czas weryfikuje mo liwoœæ odtworzenia danych. Wsparcie RAID 6 stosowane w Data Domain zabezpiecza system w przypadku jednoczesnej awarii dwóch dysków. Specyfikacja techniczna systemów Data Domain Pojemnoœæ logiczna Maks. przepustowoœæ (inne) Maks. przepustowoœæ (DD boost) 1. Mix typowych korporacyjnych danych backupowych (systemy plików, bazy danych, poczta elektroniczna, pliki programistów). Dolna granic pojemnoœci dotyczy rozwi¹zañ wymagaj¹cych pe³nych backupów sporz¹dzanych raz w tygodniu lub raz na miesi¹c i backupów przyrostowych wykonywanych codziennie lub co tydzieñ. Górna granica pojemnoœci dotyczy rozwi¹zañ wymagaj¹cych pe³nych backupów wykonywanych codziennie. 2. Pojemnoœci wyra one s¹ wartoœciami o podstawie dziesiêtnej (tzn. 1 TB = bajtów). 3. Obejmuje obs³ugê pó³ek dodatkowych, które oferowane s¹ oddzielnie. 4. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z interfejsem VTL i Fibre Channel 4 Gbps. 5. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z Symantec OpenStorage i sieci¹ Ethernet 10 Gb. 6. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z interfejsem VTL i Fibre Channel 8 Gbps. 7. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z systemem plików CIFS i sieci¹ Ethernet 10 Gb. 8. Maksymalna przepustowoœæ osi¹gana z systemem plików NFS i sieci¹ Ethernet 10 Gb.

3 PROSTOTA OBS UGI Systemy Data Domain s¹ bardzo proste zarówno w instalacji, jak i w zarz¹dzaniu, co przek³ada siê na ograniczenie kosztów administracyjnych i operacyjnych. Wszystkie systemy Data Domain wyposa one s¹ w funkcjê automatycznego powiadamiania producenta o stanie systemu, nazywan¹ autosupport. Funkcja ta przekazuje serwisowi producenta e mailowe powiadomienia na temat statusu ca³ego systemu, zapewniaj¹c aktywne powiadamianie i gromadzenie danych bez interwencji ze strony administratorów, co dodatkowo upraszcza procedury bie ¹cego zarz¹dzania systemem. OPROGRAMOWANIE SYSTEMÓW EMC DATA DOMAIN Dostêpne s¹ ró norodne programy opcjonalne zapewniaj¹ce ochronê danych w œrodowiskach informatycznych klientów. Oprogramowanie EMC Data Domain Replicator to zautomatyzowane, oparte na politykach i efektywnie wykorzystuj¹ce sieæ rozwi¹zanie przeznaczone do obs³ugi zadañ disaster recovery, zabezpieczania danych z placówek odleg³ych (np. z oddzia³ów firm) oraz zadañ konsolidacji danych z archiwów pochodz¹cych z wielu lokalizacji. Oprogramowanie DD Replicator asynchronicznie replikuje poprzez sieæ WAN tylko skompresowane i zdeduplikowane dane, zapewniaj¹c szybkoœæ, pewnoœæ i op³acalnoœæ replikacji sieciowej. Umo liwia ono wyeliminowanie backupów taœmowych oraz centralne przechowywanie danych z wielu lokalizacji w jednym miejscu. Aby spe³niæ z³o one wymagania w zakresie bezpieczeñstwa danych, oprogramowanie DD Replicator mo e byæ wykorzystywane w ró nych topologiach replikacji, takich jak pe³ny mirroring systemu, replikacja jeden do wielu, replikacja selektywna, dwukierunkowa, replikacja wiele do jednego oraz replikacja kaskadowa. Redukcja zajêtoœci pasma realizowana jest na dwóch poziomach: w ramach deduplikacji lokalnej oraz deduplikacji obejmuj¹cej ró ne lokalizacje. Deduplikacja realizowana w systemach Data Domain pozwala znacznie zmniejszyæ objêtoœæ danych przechowywanych lokalnie, tym samym ograniczaj¹c iloœæ danych, które musz¹ byæ replikowane. Na przyk³ad zazwyczaj mniej ni 1% objêtoœci pe³nego backupu stanowi¹ nowe i niepowtarzalne sekwencje danych, które wymagaj¹ kompresji i replikacji poprzez sieæ WAN Oprogramowanie Replicator Software: Redukcja obci¹ enia sieci ³¹cz¹cych ró ne lokalizacje o 95 do 99 procent Deduplikacja obejmuj¹ca ró ne lokalizacje ma miejsce wtedy, gdy wiele lokalizacji replikuje dane do tego samego systemu docelowego. Ka dy redundantny segment danych, który zosta³ ju wczeœniej przekazany przez któr¹œ z lokalizacji zdalnych lub jako wynik backupu lokalnego nie jest po raz kolejny replikowany przez adn¹ inn¹ lokalizacjê zdaln¹, co pozwala znacznie ograniczyæ wykorzystywan¹ przepustowoœæ sieci. Deduplikacja obejmuj¹ca ró ne lokalizacje usprawnia efektywnoœæ wykorzystania sieci ³¹cz¹cych lokalizacje oraz ogranicza wymagania w zakresie pamiêci masowej w systemie docelowym, co dodatkowo zwiêksza wydajnoœæ deduplikacyji.

4 Oprogramowanie EMC Data Domain Virtual Tape Library (VTL) emuluje biblioteki taœmowe z interfejsem Fibre Channel. Tworzy ono pamiêæ masow¹ z deduplikacj¹, która mo e byæ wykorzystywana przez ró ne systemy otwarte i œrodowiska IBM, uzupe³niaj¹c standardowy dostêp NAS. Oprogramowanie Data Domain VTL eliminuje typowe dla napêdów taœmowych awarie, emuluj¹c zestawy bibliotek taœmowych i napêdy taœmowe mog¹ce obs³u yæ do wirtualnych slotów i do wirtualnych kaset. Oprogramowanie EMC Data Domain Boost zwiêksza mo liwoœci optymalizacyjne rozwi¹zañ Data Domain. DD Boost znacznie zwiêksza wydajnoœæ dziêki roz³o eniu procesu deduplikacji pomiêdzy system Data Domain oraz serwer backup'u lub aplikacje klienckie, pe³ni¹c rolê stabilnego fundamentu umo liwiaj¹cego znaczne ograniczenie iloœci przesy³anych przy kopiowaniu danych. Oprogramowanie EMC Data Domain Retention Lock umo liwia ³atwe wdro enie deduplikacji z blokowaniem plików, zaspokajaj¹cej wymagania nak³adane wynikaj¹ce z wewnêtrznych polityk korporacji czy te zewnêtrznych przepisów dotycz¹cych zgodnoœci w zakresie aktywnej ochrony archiwów. DD Retention Lock udostêpnia równie funkcje elektronicznej niszczarki dokumentów, dzia³aj¹cej na poziomie poszczególnych plików, która zapewnia likwidowanie usuwanych plików we w³aœciwy i nieodwracalny sposób, umo liwiaj¹c zagwarantowanie poufnoœci informacji niejawnych, ograniczenie odpowiedzialnoœci i realizacjê wymagañ w zakresie ochrony prywatnoœci danych. Oprogramowanie EMC Data Domain Encryption zabezpiecza dane backupowe i archiwalne przechowywane w systemach Data Domain dziêki zastosowaniu szyfrowania i kompresji danych, które wykonywane s¹ w locie (inline), czyli przed zapisaniem ich na dysku. Szyfrowanie przechowywanych danych pozwala spe³niæ wewnêtrzne wymagania firm oraz zapewniæ zgodnoœæ z wymogami prawymi i zabezpieczyæ siê przed skutkami kradzie y lub fizycznej utraty systemu. Po³¹czenie szyfrowania w locie (inline) z deduplikacj¹ tworzy najbezpieczniejsze dostêpne rozwi¹zanie do szyfrowania przechowywanych danych. TECHNOLOGIA SYSTEMÓW EMC DATA DOMAIN Technologiê Data Domain opracowano specjalnie pod k¹tem optymalizacji zalet oferowanych przez pamiêci masowe z deduplikacj¹. Architektura skalowania Stream Informed Segment Layout (SISL) wykorzystywana w systemach Data Domain optymalizuje skalowalnoœæ przepustowoœci deduplikacji i ogranicza iloœæ miejsca zajmowanego na dysku przez dane, co równie wp³ywa na zmniejszenie liczby operacji dostêpu do dysków. Dziêki niej wydajnoœæ systemu przestaje byæ zale na od wydajnoœci podsystemu dyskowego i zaczyna zale eæ od mocy obliczeniowej procesorów. Dziêki temu do deduplikacji w locie (inline) mo na efektywnie wykorzystaæ rosn¹c¹ nieustannie wydajnoœæ procesorów. Technologia SISL w pierwszej kolejnoœci identyfikuje 99 procent zdublowanych danych, nastêpnie w locie (inline) dzieli dane na segmenty o zmiennej d³ugoœci w pamiêci RAM, zanim zostan¹ one zapisane na dysk. W kolejnym kroku technologia ta zapisuje powi¹zane segmenty oraz ich sygnatury, co umo liwia jednoczesne odczytywanie du ych grup danych. Systemy Data Domain mog¹ wiêc sprawnie wykorzystywaæ pojemnoœci du ych dysków SATA dla zapewnienia bezpieczeñstwa danych, a jednoczeœnie ograniczyæ liczbê dysków niezbêdnych dla zapewnienia wysokiej przepustowoœci. Technologia Global Compression systemów Data Domain ³¹czy w sobie szybk¹ deduplikacjê wykonywan¹ w locie (inline) z realizowan¹ lokalnie kompresj¹, która wykonywana jest po granularnym porównaniu segmentów danych o zmiennej d³ugoœci. Na dysk zapisywane s¹ wiêc jedynie niepowtarzalne segmenty danych. Ponadto technologia globalnej deduplikacji oraz architektura Data Invulnerability Architecture zapewniaj¹ maksymalne ograniczenie iloœci zapisywanych danych oraz ci¹g³¹ weryfikacjê mo liwoœci ich odzyskiwania. Technologia replikacji systemów EMC Data Domain przesy³a przez sieci IP wy³¹cznie zdeduplikowane i skompresowane oraz niepowtarzalne zmiany, co anga uje jedynie u³amek przepustowoœci sieci, czasu i kosztów, w porównaniu do metod tradycyjnych. Pozwala to znacznie, w porównaniu do innych metod, skróciæ czas osi¹gniêcia gotowoœci do podjêcia zadañ distaster recovery.

5 Architektura systemów Data Domain oferuje zaawansowane funkcje do weryfikacji i kontroli integralnoœci danych, w tym ochronê danych w topologii RAID 6. Ci¹g³e wykrywanie usterek, ich automatyczne usuwanie oraz weryfikacja zapisu gwarantuj¹, e dane backupowe i archiwalne przechowywane bêd¹ wiernie, e bêd¹ przez ca³y czas dostêpne i e zawsze bêd¹ mog³y zostaæ odzyskane. Architektura systemu plików wykorzystywanego w systemach Data Domain, w której stare dane nie s¹ zamazywane, w której prowadzone s¹ szczegó³owe logi operacji i które preferuj¹ zapis pe³nych œcie ek danych, zapewnia ci¹g³e bezpieczeñstwo starych backupów, nawet w przypadku wyst¹pienia b³êdów programowych podczas tworzenia nowego backupu. Ponadto, jej prosta i solidna budowa sama z siebie powoduje ograniczenie mo liwoœci wystêpowania b³êdów programowych. Obs³uga aplikacji backupowych i archiwizacyjnych Systemy pamiêci masowej Data Domain z deduplikacj¹ tworz¹ pojedyncz¹ platformê obs³uguj¹c¹ procesy backupu i archiwizacji danych z szerokiej gamy aplikacji korporacyjnych. W zakresie ochrony danych obs³ugiwane s¹ wszystkie wiod¹ce aplikacje backupowe i archiwizacyjne. U ytkownicy mog¹ równie wykorzystywaæ systemy Data Domain jako systemy docelowe dla takich narzêdzi do ochrony danych aplikacji, np.: Vizioncore w przypadku œrodowisk wirtualnych lub Oracle RMAN w przypadku baz danych. Systemy te oferuj¹ równie dostêp bezpoœredni. Wszystkie te aplikacje mog¹ byæ obs³ugiwane jednoczeœnie przez ten sam system Data Domain. EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. Ul. Ch³odna Warszawa Tel S4E S.A. Ul. Biskupiñska 3B Kraków Tel Skontaktuj siê z nami S4E jako dystrybutor EMC z wartoœci¹ dodan¹ posiada wiedzê i doœwiadczenie w zakresie produktów EMC. Aktywnie wspó³pracujemy z partnerami handlowymi oferuj¹c rozwi¹zania, które pomagaj¹ rozwi¹zywaæ problemy œrodowisk IT. Aby dowiedzieæ siê wiêcej o produktach EMC, us³ugach i rozwi¹zaniach, które pomog¹ rozwi¹zaæ problemy Twojej organizacji, skontaktuj siê z nami pod numerem tel. +48 (12) lub odwiedÿ stronê 2 EMC, EMC, Data Domain, Global Compression, SISL, oraz znak graficzny EMC s¹ zastrze onymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi spó³ki EMC Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. VMware jest zarejestrowanym znakiem towarowym spó³ki VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych jurysdykcjach. Wszelkie inne znaki towarowe wykorzystywane w niniejszym dokumencie s¹ w³asnoœci¹ ich w³aœcicieli. Copyright 2011 EMC Corporation. Wszelkie prawa zastrze one. Opublikowano w Stanach Zjednoczonych.

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

VMware View 4. Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A

VMware View 4. Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A VMware View 4 Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A WPROWADZENIE VMware vsphere to najbardziej kompletna w branýy, skalowalna i wydajna platforma wirtualizacyjna zapewniaj¹ca

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Sybase SQL Anywhere Studio

Sybase SQL Anywhere Studio Sybase SQL Anywhere Studio Firma Sybase Inc. jest jednym z najwiêkszych na œwiecie, niezale nych dostawców oprogramowania. Umo liwia korporacjom prowadzenie e-biznesu oraz dostêp do informacji bez wzglêdu

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Chmura, spo³ecznoœæ i wspó³praca Korzyœci dla linii lotniczych wynikaj¹ce z wykorzystywania technologii chmury spo³ecznoœciowej

Chmura, spo³ecznoœæ i wspó³praca Korzyœci dla linii lotniczych wynikaj¹ce z wykorzystywania technologii chmury spo³ecznoœciowej Chmura, spo³ecznoœæ i wspó³praca Korzyœci dla linii lotniczych wynikaj¹ce z wykorzystywania technologii chmury spo³ecznoœciowej Spis treœci Spis treœci...2 Wstêp...3 Czym jest cloud computing?...3 Korzyœci

Bardziej szczegółowo

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT

BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT Korzyœci zwi¹zane z wykorzystaniem informatyki s¹ trudne do przecenienia. Informatyka jest dziœ tak naturalnym, e wrêcz niezauwa alnym sk³adnikiem procesów realizowanych w ka dej Organizacji. O tym jak

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Tivoli Storage Manager

Tivoli Storage Manager Tivoli Tivoli Storage Manager Tivoli Storage Manager jest podstawowym produktem z grupy Tivoli Storage Management, s³u ¹cym do zarz¹dzania i ochrony danych. Jest now¹ wersj¹ produktu IBM znanego wczeœniej

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo