Scalar i500 AUTOMATYKA. Kluczowe korzyœci. Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scalar i500 AUTOMATYKA. Kluczowe korzyœci. Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA DO 8 NAPÊDÓW 4 DO 409 KIESZENI Scalar i500 Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ MODULARNA ROZBUDOWA POJEMNOŒÆ NA DANIE ARCHITEKTURA iplatform ORAZ ZARZ DZANIE W SYSTEMIE ilayer Urz¹dzenie Scalar i500 to inteligentna biblioteka taœmowa zapewniaj¹ca rozwijaj¹cym siê œrodowiskom IT wysokiej klasy szybk¹, ³atw¹ i bardziej niezawodn¹ ochronê danych. Urz¹dzenie Scalar i500 ³¹czy modularn¹ budowê z pojedyncz¹ robotyk¹, aby zapewniæ wyj¹tkow¹ skalowalnoœæ, wydajnoœæ i niezawodnoœæ. Biblioteka Scalar i500 zosta³a opracowana na bazie architektury iplatform firmy Quantum przy zastosowaniu systemu zarz¹dzania ilayer, co u³atwia zarz¹dzanie procesem tworzenia kopii zapasowych. Proaktywny monitoring i zdalna diagnostyka umo liwiaj¹ zmniejszenie liczby przypadków korzystania z pomocy technicznej o 50% i skracaj¹ czas rozwi¹zywania problemów nawet o 30%. Funkcja zwiêkszania pojemnoœci na ¹danie zapewnia mo liwoœæ rozbudowy bez zak³ócania pracy u ytkowników. Urz¹dzenie Scalar i500 zaprojektowano z myœl¹ o ³atwej integracji z systemem tworzenia kopii zapasowych, dziêki czemu stanowi ono doskona³¹ bibliotekê na potrzeby architektury systemów przysz³ych generacji. Kluczowe korzyœci Architektura iplatform i system zarz¹dzania ilayer umo liwiaj¹ inteligentne zarz¹dzanie bibliotek¹ Proaktywny monitoring i zdalna diagnostyka zdalna pozwalaj¹ na zmniejszenie liczby przypadków korzystania z pomocy technicznej o 50% i skracaj¹ czas rozwi¹zywania problemów o 30% Po³¹czenie uniwersalnej, modu³owej a r c h i t e k t u r y z z a a w a n s o w a n y m rozwi¹zaniem w zakresie robotyki gwarantuje skalowalnoœæ, wydajnoœæ i niezawodnoœæ Optymalne mo liwoœci rozbudowy i zwiêkszania pojemnoœci na ¹danie Wbudowana obs³uga standardu SMI-S umo liwia bezpoœrednie zarz¹dzanie za pomoc¹ wiod¹cych narzêdzi SRM, takich jak EMC ControlCenter Wsparcie dla zdalnej diagnostyki urz¹dzenia prowadzonej przez in ynierów Quantum Platforma Scalar i500 zapewnia mened erom dzia³ów informatycznych niezawodny, wydajny system tworzenia kopii zapasowych, niezawodne mechanizmy odtwarzania i skuteczn¹ ochronê na d³ugie lata niezale nie od tego, jak zmieniaæ siê bêd¹ potrzeby w zakresie pamiêci Masowych. U³atwiona integracja z czo³owymi rozwi¹zaniami w zakresie tworzenia kopii zapasowych dysków Roczna gwarancja z ró nymi mo liwoœciami rozbudowy serwisu Urz¹dzenie Scalar i500 ³¹czy modu³ow¹ architekturê z ci¹g³oœci¹ i spójnoœci¹ systemu robotyki, aby zapewniæ wyj¹tkowe po³¹czenie skalowalnoœci, wydajnoœci, niezawodnoœci i u ytecznoœci.

2 Elastyczne konfiguracje Scalar i500 jest zaprojektowany aby spe³niæ wszystkie standardy bran y IT pozwalaj¹c u ytkownikom odpowiednio zaprojektowaæ swoje œrodowiska zgodnie z zapotrzebowaniem a w razie potrzeby rozbudowywaæ w prosty sposób. U ytkownicy mog¹ wybraæ spoœród jednego z trzech podstawowych systemów i dodawaæ kolejne modu³y wraz ze wzrostem zapotrzebowania. Rozwój jest prosty, a pojedyncza szafa rakowa mo e pomieœciæ ca³¹ bibliotekê. Aby daæ u ytkownikom maksymaln¹ przestrzeñ u ytkow¹, Quantum dostarcza swobodnego dostêpu do wszystkich pozycji I/E wewn¹trz Scalara i500, nawet tych, które s¹ umiejscowione w modu³ach nie aktywowanych za pomoc¹ licencji. PODSTAWOWE SYSTEMY MODU DODATKOWY SYSTEMY ROZBUDOWANE + = Konfiguracja 5U System* 4U System* 23U System 9U modu³ dodatkowy 32U System* 4U System Sloty 4 4, 87, 33 4, 87, 33, 79, 225 0, 46, 90, ** 4-409** Napêdy, Do 4 Do 8 I/E 0, 6 0, 6, 2, 8 0, 6, 2, 8, 24, 30 0, 2 Do 42*** Do 54*** *- Tak e dostêpne w konfiguracjach wolnostoj¹cych ** - Sloty rozbudowane co 46 jednostek ***- Wejœcia I/E rozbudowane co 6 jednostek Inteligentna konstrukcja SYSTEMY 4U Z PRZODU SYSTEMY 4U Z TY U Dotykowy Interfejs Pojedyncza robotyka Sloty import/export: - od 6 do 54 slotów I/E Kontroler klasy serwerowej: - Kontrola - Analiza - Powiadomienia - Wysoka wydajnoœæ - Samo pozycjonowanie bez portów pass-through - Zintegrowana ³¹cznoœæ - Zarz¹dzanie œcie kami danych Pe³na redundacja zasilania Wymienne napêdy HOT-SWAP Scalar i500 ³¹czy w sobie skalowalnoœæ z pojedyncz¹ robotyk¹, niezawodnoœci¹ i wydajnoœci¹

3 Zintegrowane zarz¹dzanie Partycjonowanie i mieszane media Zarz¹dzanie I/O Prosta instalacja Szyfrowanie i bezpieczeñstwo Proaktywna diagnostyka i monitoring Wsparcie dla SMI-S Integracja z backupem dyskowym Architektura iplatform firmy Quantum wraz z platform¹ ilayer pozwala uproœciæ zarz¹dzanie procesem tworzenia kopii zapasowych. Scalar i500 zawiera kontroler klasy serwerowej, rozdystrybuowane procesory kontorolne, inteligentny system I/O i wbudowan¹ sieæ komunikacyjn¹. Zdolnoœci ilayer zawieraj¹ miêdzy innymi partycjonowanie, mo liwoœæ korzystania z ró nych rodzajów taœm na raz, mo liwoœæ wymiany napêdów bez koniecznoœci wy³¹czania biblioteki, inteligentn¹ diagnozê, ochronê konfiguracji i bezpoœrednie wsparcie narzêdzi SRM. Zintegrowane podejœcie ilayer oznacza, e Scalar i500 mo e zostaæ wyposa ona w nowe mo liwoœci z czasem, dostarczaj¹c rozwi¹zania aktualnego przez lata i ochrony inwestycji w d³ugim okresie czasu. Zarz¹dzanie ilayer jest stosowane we wszystkich produktach firmy Quantum posiadaj¹cych tê funkcjonalnoœæ, w³¹czaj¹c w to biblioteki taœmowe i rozwi¹zania dyskowe. Umo liwia zarz¹dzanie ca³ym systemem storage'owym w prosty sposób. Efektem takiego podejœcia jest prostota dzia³ania w chwili obecnej oraz zabezpieczenie przysz³ych inwestycji w zmiany w œrodowisku backupowym. IPlatform Scalara i500 czyni z niego najbardziej zaawansowane rozwi¹zanie tego typu w swojej klasie.wœród najwa- niejszych us³ug mo na wyró niæ zarz¹dzanie wewn¹trz biblioteki, pro aktywny monitoring i zdalne diagnozowanie. Prosta instalacja i zarz¹dzanie Architektura zarz¹dzaj¹ca Scalar i500 zosta³a zaprojektowana tak, aby sprostaæ wymaganiom œrodowisk œrednich i du ych. Jest przyjazna dla u ytkownika, a samo urz¹dzenie ³atwe w instalacji. Dziêki partycjonowaniu mieszanych noœników danych, zdalnemu monitoringowi, zautomatyzowanemu diagnozowaniu, produkt jest ³atwy w u ytkowaniu i utrzymaniu. Natywnie wspiera narzêdzia typu Storage Resource Management (SRM), które dziêki interfejsowi SMI-S pozwalaj¹ bibliotekom Scalar i500 dzia³aæ wewn¹trz jednego œrodowiska storage'owego, w³¹czaj¹c w to maszyny stoj¹ce w zdalnych lokacjach. BEZPIECZEÑSTWO I SZYFROWANIE Dziêki zaawansowanym technikom bezpieczeñstwa, u ytkownicy mog¹ korzystaæ z szyfrowania zgodnego ze standardami bran y tak, by chroniæ swoje dane zgodnie z normami prawnymi. Napêdy LTO-4 oferuj¹ natywne szyfrowanie daj¹c u ytkownikom bezpieczeñstwo na poziomie AES 256 bit jednoczeœnie pozwalaj¹c im w pe³ni korzystaæ z wydajnoœci i kompresji oferowanej przez napêdy. Jako pierwsza biblioteka klasy midrange ze wsparciem SMI-S, Scalar i500 mo e byæ zarz¹dzana zgodnie ze standardem narzêdzi SRM. Natywne wsparcie SRM umo liwia u ytkownikom bibliotek Scalar i500 zarz¹dzaæ nimi i innymi urz¹dzeniami tego standardu za pomoc¹ jednego, przejrzystego interfejsu.

4 Proaktywny zdalny monitoring i diagnostyka Zarz¹dzanie ilayer, powszechne we wszystkich bibliotekach klasy iplatform wykorzystuje pro aktywny zdalny monitoring i relacyjne diagnozowanie logiki w celu poprawienia niezawodnoœci, zmniejszenia liczby telefonów serwisowych o ok. 50% i poprawienia rozwi¹zywalnoœci problemów o 30%. Proaktywne podejœcie Quantum do diagnozowania fundamentalnie ro ni siê od innych, reaktywnych systemów monitoringu bibliotek taœmowych. Kiedy jakiœ czujnik zostaje uruchomiony, biblioteka okreœla, który podsystem jest zagro ony, zbiera dane odzwierciedlaj¹ce historiê zdarzenia, oraz wysy³a szczegó³owe maile do administratorów i opieki serwisowej Quantum. Posiadaj¹c Scalar i500, u ytkownicy s¹ ostrzegani o b³êdach zanim nast¹pi faktyczny zanik œwiadczonej us³ugi, a wadliwe elementy mog¹ byæ zlokalizowane szybko i dok³adnie, nawet je eli nie s¹ one czêœci¹ biblioteki. Wiele wadliwych elementów jest tak zaprojektowanych, aby byli je w stanie naprawiæ sami u ytkownicy korzystaj¹c z instrukcji, w które wyposa ony jest Scalar i500. Scalar i500 monitoruje setki parametrów biblioteki, napêdów i taœm proaktywnie ostrzegaj¹c u ytkowników o nieprawid³owoœciach. Korzysta on tak e ze zintegrowanej diagnostyki zale noœci logicznych w celu analizy i synchronizacji danych o awarii. Biblioteka o wysokiej niezawodnoœci, dostêpnoœci i prostym serwisowaniu Scalar i500 oferuje wiod¹ce us³ugi RAS (Reliability, Availability, Serviceability) zaprojektowane tak, aby spe³niæ wysokie oczekiwania œrednich i du ych œrodowisk. Napêdy typu hot swap s¹ dostêpne w ka dym z modeli. Opcjonalne, redundantne zasilanie chroni bibliotekê i wszystkie napêdy przed sytuacj¹, w której jeden punkt mo e przyczyniæ siê do unieruchomienia biblioteki. Biblioteka posiada du e mo liwoœci rozbudowy, a jej rozbudowa nie wymaga przerw w pracy. Elastyczny projekt zapewnia prostotê dodawania nowych modu³ów, a pojedyncza robotyka zapewnia szybki transfer taœm w mo liwie najszerszym zakresie œrodowisk pracy. Scalar i500 oferuje tak e ochronê konfiguracji - funkcjê przechowywania konfiguracji biblioteki na pojedynczym dysku flash, który mo e byæ backupowany poza bibliotek¹. Pamiêæ flash pozwala u ytkownikom szybko i automatycznie przenosiæ konfiguracjê biblioteki i historiê diagnozowania do nowego kontrolera. Dziêki temu szybciej odzyskujemy sprawnoœæ po awarii, redukujemy czas zarz¹dzania i otrzymujemy wiêksz¹ niezawodnoœæ. Cala konfiguracja Scalara i500 i historia zdarzeñ przechowywana jest na karcie typu flash. Karta automatycznie transferuje konfiguracje i historie zdarzeñ na nowe kontroler w przypadku wymiany biblioteki.

5 atwa, elastyczna rozbudowa, pojedyncza robotyka Scalar i500 ³¹czy elastyczny, modu³owy system zaprojektowany do szybkiej i prostej rozbudowy z pojedynczym systemem robotyki w celu zwiêkszania wydajnoœci, niezawodnoœci i skalowalnoœci. Dziêki temu dostajemy rozwi¹zanie, które w sposób prosty roœnie wraz z naszym zapotrzebowaniem na powierzchniê wewn¹trz jednej biblioteki taœmowej. Dziêki Scalar i500, u ytkownicy mog¹ zacz¹æ z jednym z trzech prekonfigurowanych systemów bazowych. Jeœli iloœæ danych wzrasta w takcie u ytkowania, klient mo e do³o yæ dodatkowy modu³ instaluj¹c go nad lub pod systemem podstawowym. Wszystkie taœmy i napêdy s¹ obs³ugiwane przez pojedynczy system robotyki dla uproszczenia pracy, lepszej wydajnoœci i zwiêkszonej niezawodnoœci- nie ma potrzeby montowania portów przejœcia, wind lub innych skomplikowanych systemów transportu taœm. Samopozycjonuj¹ce siê modu³y umieszczane s¹ w korpusie w sposób szybki i bez potrzeby monta u dodatkowych elementów pomocniczych. 4U Base System 23U System 32U System 4U System 9U modu³ do rozbudowy Konfiguracje systemów i500 Pojedyncza robotyka o wysokiej wydajnoœci Scalar i500 ³¹czy w sobie elastyczny modu³owy projekt z pojedynczym systemem robotyki aby zapewniæ szybk¹ i elastyczn¹ rozbudowê biblioteki, charakteryzuj¹cej siê prostot¹, wydajnoœci¹ i niezawodnoœci¹. Modu³y mog¹ byæ dodawane szybko nad lub pod systemem bazowym bez koniecznoœci monta u elementów pomocniczych. W Scalarze i500 nie ma portów przejœcia dla taœm. Skalowalnoœæ na yczenie Scalar i500 korzysta z systemu rozbudowy na yczenie aby umo liwiæ u ytkownikom skalowalnoœæ i rozwój zgodnie z ich potrzebami bez zak³ócania posiadanych danych. U ytkownicy w prosty sposób wybieraj¹ liczbê aktywnych slotów, preinstalowan¹ i gotow¹ do aktywacji za poœrednictwem prostego klucza. Kiedy wszystkie sloty s¹ aktywowane, u ytkownicy mog¹ zwiêkszyæ liczbê slotów poprzez kupno dodatkowych modu³ów. Dziêki powy szym mo liwoœciom, jesteœmy w stanie zwiêkszyæ liczbê slotów co 46 jednostek a do 409 taœm wewn¹trz biblioteki. Dziêki Scalar i500 u ytkownicy mog¹ dodawaæ pojemnoœæ szybko i bez przerw w pracy poprzez aktywowanie dodatkowych slotów na taœmy za pomoc¹ klucza licencyjnego. System podstawowy Dodatkowa Aktywacja Slotów

6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONFIGURACJE POJEMNOŒCI OPCJE POJEMNOŒCI SYSTEMU PODSTAWOWEGO Opcje pozycji Taœmy aktywnej (LTO) System 5U System 4U System 23U 4 x x x 87 x x 33 x x 79 x 225 x CZNA POJEMNOŒÆ BIBLIOTEKI Pozycje taœm Maks. Poj. Maks. Poj. Pozycje taœm Maks. Poj. Maks. Poj. aktywowanych (TB) LTO-3 (TB) LTO-4 aktywowanych (TB) LTO-3 (TB) LTO ,8 65, , , ,4 22, ,6 507, ,2 286, ,4 580,8 Modu³y rozszerzeñ 9U mieszcz¹ do 92 taœm. Rozwój nastêpuje w 46-slotowych przyrostach po zakupie licencji. OPROGRAMOWANIE I PLATFORMY DZIA ANIE Aby uzyskaæ pe³n¹ listê oprogramowania i platform zgodnych z bibliotek¹ taœmow¹ Scalar i500 nale y zapoznaæ siê z najnowszym przewodnikiem dotycz¹cym zgodnoœci oprogramowania firmy Quantum dostêpnym na stronie Interfejs napêdów: Interfejs biblioteki: Szybkoœæ inwentaryzacji Biblioteki: Konfiguracja: Import/Export: NIEZAWODNOŒÆ SCSI-2/SCSI-3 LVD; Storage Networked 4Gb FC SCSI-2/SCSI-3 LVD; SAS; zintegrowana opcja intefejsu FC ok. 55 s. dla konfiguracji 5U; ok. 0 s. Dla konfiguracji 4U Automatyczne wykrywanie oraz automatyczna kalibracja zainstalowanych/dodanych elementów (modu³ów, taœm, napêdów, magazynków itp.) Do 54 pozycji (LTO) w magazynkach wymiennych ZGODNOŒÆ I CERTYFIKATY Bezpieczeñstwo: Zgodnoœæ ze standardem IEC Standardy emisji : CISPR 22 Klasa A, EN55022 Klasa A,EN , EN Standardy odpornoœci: EN Certyfikaty miêdzynarodowe: CE (Europa), VCCI (Japonia), TUV/GS (Niemcy), FCC (USA), ICES (Kanada), ctuvus (USA i Kanada), GOST (Rosja), MIC (Korea) Wspó³czynnik MCBF: Ponad 2,000,000 Wspó³czynnik MTTR: 30 minut Zasilanie: Opcjonalne zasilanie 2N dla wszystkich systemów. Diagnostyka: Osadzona funkcja monitorowania podstawowych podsystemów, procedury autodiagnostyczne oraz mo liwoœæ informowania za poœrednictwem maila administratorów oraz do Quantum Global Services Modernizacja modu³u: W ci¹gu 30 minut mo na dodaæ dowolny modu³ biblioteki, instalowanie napêdów, zasilaczy, wentylatorów mo e byæ wykonywana przez u ytkownika biblioteki NAPÊDY TYP Pojemnoœæ noœnika Przepustowoœæ napêdu Bufor Czas dostêpu (GB) (MB/s.) (MB) do pliku (sec) LTO / / LTO / / *Zak³adana kompresja 2: WYMIARY S4E S.A. Ul. Biskupiñska 3B Kraków Tel Wiêcej informacji na stronie lub EMACK S.C. ul. Czereœniowa 4/ Libi¹ Tel

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

actidata rozwiązania automatyki taśmowej

actidata rozwiązania automatyki taśmowej actidata rozwiązania automatyki taśmowej actilib Autoloader 1U actilib Library 2U 4U 8U actilib Tape Automation Identyczna platforma sprzątowa i podstawowa funkcjonalność 1U / 2U / 4U / 8U do montażu w

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

EMC DATA DOMAIN. Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA PODSTAWY

EMC DATA DOMAIN. Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA PODSTAWY EMC DATA DOMAIN Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery PODSTAWY Skalowalna pamiêæ masowa z funkcj¹ deduplikacji danych - szybka deduplikacja danych inline - d³u sza retencja

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna załącznik nr 3. Wymagania minimalne. 4GB DDR3 Registered DIMMs.

Specyfikacja techniczna załącznik nr 3. Wymagania minimalne. 4GB DDR3 Registered DIMMs. Specyfikacja techniczna załącznik nr 3 1. Serwer kopii zapasowych 1 2 Obudowa Typ procesora Obudowa typu RACK z możliwością zamontowania w standardowej szafie rack 19"(wysokość 5U max). Procesor czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Tivoli Storage Manager

Tivoli Storage Manager Tivoli Tivoli Storage Manager Tivoli Storage Manager jest podstawowym produktem z grupy Tivoli Storage Management, s³u ¹cym do zarz¹dzania i ochrony danych. Jest now¹ wersj¹ produktu IBM znanego wczeœniej

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27. Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze. Kondensacyjne kot³y gazowe

Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27. Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze. Kondensacyjne kot³y gazowe Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27 Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze Kondensacyjne kot³y gazowe Technologia kondensacyjna Nowoczesna technologia kondensacyjna zastosowana

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Leica ScanStation C10 Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ

Leica ScanStation C10 Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ - Wszystkie najwa niejsze komponenty wbudowano w jeden przenoœny instrument pomiarowy: pe³ne pole widzenia, du a szybkoœæ, dok³adnoœæ i zasiêg skanowania; kontroler

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne Kuranty elektroniczne UNI-BELL Dzwony i kuranty elektroniczne UNI-BELL DK-2 Uni-Bell Wersja eksportowa PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE Sterownik UniBell jest to nowoczesny mikroprocesorowy zegar czasu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Raptor Series. High Performance Network Attached Storage

Raptor Series. High Performance Network Attached Storage DataEdge Raptor Series High Performance Network Attached Storage Firmy ka dej wielkoœci polegaj¹ na danych cyfrowych. Dane te musz¹ byæ ³atwo i szybko dostêpne, a jednoczeœnie dobrze zabezpieczone w celu

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach Spis treści 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach 1. Transcend SSD18C3 128GB Przenoszenie danych w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. System operacyjny - program, który poœredniczy miêdzy u ytkownikiem komputera a sprzêtem komputerowym. Zadania systemu operacyjnego:

Wprowadzenie. System operacyjny - program, który poœredniczy miêdzy u ytkownikiem komputera a sprzêtem komputerowym. Zadania systemu operacyjnego: Wprowadzenie System operacyjny - program, który poœredniczy miêdzy u ytkownikiem komputera a sprzêtem komputerowym Zadania systemu operacyjnego: Ukrywa szczegó³y sprzêtowe systemu komputerowego poprzez

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-H5 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych. W polu łącznika szyn

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 Serwery i oprzyrządowanie oraz oprogramowanie systemowe i bazodanowe dla Portalu

Załącznik Nr 10 Serwery i oprzyrządowanie oraz oprogramowanie systemowe i bazodanowe dla Portalu Załącznik Nr 10 Serwery i oprzyrządowanie oraz oprogramowanie systemowe i bazodanowe dla Portalu System zaoferowany będzie dostarczony w architekturze sprzętowej, systemowej i bazodanowej pozwalającej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

EMC FORUM 2013. Transformacja funkcjonowania systemu backupu dzięki zastosowaniu EMC Avamar i Data Domain

EMC FORUM 2013. Transformacja funkcjonowania systemu backupu dzięki zastosowaniu EMC Avamar i Data Domain EMC FORUM 2013 Transformacja funkcjonowania systemu backupu dzięki zastosowaniu EMC Avamar i Data Domain Analiza przypadku na przykładzie wdrożenia w firmie Provident Polska S.A. Robert Kanigowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

PRESTI Z URZ DZENIAMI PRESTIGE MEDICAL

PRESTI Z URZ DZENIAMI PRESTIGE MEDICAL PRESTI PODNIEΠZ URZ DZENIAMI SWOJEGO GABINETU PRESTIGE MEDICAL ADVANCE Autoklaw klasy B angielskiej firmy Prestige Medical Czasy cykli Cykl Zastosowanie Min.temp. sterylizacji ( C) Czas sterylizacji (minuty)

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE. Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO. www.petitforestier.pl

KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE. Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO. www.petitforestier.pl POJAZDY MEBLE KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO www.petitforestier.pl WŁAŚCIWE SKŁADOWANIE Z ZAC HOWANIEM ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO KONSERWACJA, DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Luna energooszczêdna, elektroniczna POMPA OBIEGOWA Importer: Goshe sp. z o. o., ul. Kmicica 4, 11-041 Olsztyn, www.goshe.pl 1 Informacje ogólne Niniejsza

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo