Scalar i500 AUTOMATYKA. Kluczowe korzyœci. Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scalar i500 AUTOMATYKA. Kluczowe korzyœci. Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA DO 8 NAPÊDÓW 4 DO 409 KIESZENI Scalar i500 Inteligentna biblioteka taœmowa do profesjonalnych rozwi¹zañ MODULARNA ROZBUDOWA POJEMNOŒÆ NA DANIE ARCHITEKTURA iplatform ORAZ ZARZ DZANIE W SYSTEMIE ilayer Urz¹dzenie Scalar i500 to inteligentna biblioteka taœmowa zapewniaj¹ca rozwijaj¹cym siê œrodowiskom IT wysokiej klasy szybk¹, ³atw¹ i bardziej niezawodn¹ ochronê danych. Urz¹dzenie Scalar i500 ³¹czy modularn¹ budowê z pojedyncz¹ robotyk¹, aby zapewniæ wyj¹tkow¹ skalowalnoœæ, wydajnoœæ i niezawodnoœæ. Biblioteka Scalar i500 zosta³a opracowana na bazie architektury iplatform firmy Quantum przy zastosowaniu systemu zarz¹dzania ilayer, co u³atwia zarz¹dzanie procesem tworzenia kopii zapasowych. Proaktywny monitoring i zdalna diagnostyka umo liwiaj¹ zmniejszenie liczby przypadków korzystania z pomocy technicznej o 50% i skracaj¹ czas rozwi¹zywania problemów nawet o 30%. Funkcja zwiêkszania pojemnoœci na ¹danie zapewnia mo liwoœæ rozbudowy bez zak³ócania pracy u ytkowników. Urz¹dzenie Scalar i500 zaprojektowano z myœl¹ o ³atwej integracji z systemem tworzenia kopii zapasowych, dziêki czemu stanowi ono doskona³¹ bibliotekê na potrzeby architektury systemów przysz³ych generacji. Kluczowe korzyœci Architektura iplatform i system zarz¹dzania ilayer umo liwiaj¹ inteligentne zarz¹dzanie bibliotek¹ Proaktywny monitoring i zdalna diagnostyka zdalna pozwalaj¹ na zmniejszenie liczby przypadków korzystania z pomocy technicznej o 50% i skracaj¹ czas rozwi¹zywania problemów o 30% Po³¹czenie uniwersalnej, modu³owej a r c h i t e k t u r y z z a a w a n s o w a n y m rozwi¹zaniem w zakresie robotyki gwarantuje skalowalnoœæ, wydajnoœæ i niezawodnoœæ Optymalne mo liwoœci rozbudowy i zwiêkszania pojemnoœci na ¹danie Wbudowana obs³uga standardu SMI-S umo liwia bezpoœrednie zarz¹dzanie za pomoc¹ wiod¹cych narzêdzi SRM, takich jak EMC ControlCenter Wsparcie dla zdalnej diagnostyki urz¹dzenia prowadzonej przez in ynierów Quantum Platforma Scalar i500 zapewnia mened erom dzia³ów informatycznych niezawodny, wydajny system tworzenia kopii zapasowych, niezawodne mechanizmy odtwarzania i skuteczn¹ ochronê na d³ugie lata niezale nie od tego, jak zmieniaæ siê bêd¹ potrzeby w zakresie pamiêci Masowych. U³atwiona integracja z czo³owymi rozwi¹zaniami w zakresie tworzenia kopii zapasowych dysków Roczna gwarancja z ró nymi mo liwoœciami rozbudowy serwisu Urz¹dzenie Scalar i500 ³¹czy modu³ow¹ architekturê z ci¹g³oœci¹ i spójnoœci¹ systemu robotyki, aby zapewniæ wyj¹tkowe po³¹czenie skalowalnoœci, wydajnoœci, niezawodnoœci i u ytecznoœci.

2 Elastyczne konfiguracje Scalar i500 jest zaprojektowany aby spe³niæ wszystkie standardy bran y IT pozwalaj¹c u ytkownikom odpowiednio zaprojektowaæ swoje œrodowiska zgodnie z zapotrzebowaniem a w razie potrzeby rozbudowywaæ w prosty sposób. U ytkownicy mog¹ wybraæ spoœród jednego z trzech podstawowych systemów i dodawaæ kolejne modu³y wraz ze wzrostem zapotrzebowania. Rozwój jest prosty, a pojedyncza szafa rakowa mo e pomieœciæ ca³¹ bibliotekê. Aby daæ u ytkownikom maksymaln¹ przestrzeñ u ytkow¹, Quantum dostarcza swobodnego dostêpu do wszystkich pozycji I/E wewn¹trz Scalara i500, nawet tych, które s¹ umiejscowione w modu³ach nie aktywowanych za pomoc¹ licencji. PODSTAWOWE SYSTEMY MODU DODATKOWY SYSTEMY ROZBUDOWANE + = Konfiguracja 5U System* 4U System* 23U System 9U modu³ dodatkowy 32U System* 4U System Sloty 4 4, 87, 33 4, 87, 33, 79, 225 0, 46, 90, ** 4-409** Napêdy, Do 4 Do 8 I/E 0, 6 0, 6, 2, 8 0, 6, 2, 8, 24, 30 0, 2 Do 42*** Do 54*** *- Tak e dostêpne w konfiguracjach wolnostoj¹cych ** - Sloty rozbudowane co 46 jednostek ***- Wejœcia I/E rozbudowane co 6 jednostek Inteligentna konstrukcja SYSTEMY 4U Z PRZODU SYSTEMY 4U Z TY U Dotykowy Interfejs Pojedyncza robotyka Sloty import/export: - od 6 do 54 slotów I/E Kontroler klasy serwerowej: - Kontrola - Analiza - Powiadomienia - Wysoka wydajnoœæ - Samo pozycjonowanie bez portów pass-through - Zintegrowana ³¹cznoœæ - Zarz¹dzanie œcie kami danych Pe³na redundacja zasilania Wymienne napêdy HOT-SWAP Scalar i500 ³¹czy w sobie skalowalnoœæ z pojedyncz¹ robotyk¹, niezawodnoœci¹ i wydajnoœci¹

3 Zintegrowane zarz¹dzanie Partycjonowanie i mieszane media Zarz¹dzanie I/O Prosta instalacja Szyfrowanie i bezpieczeñstwo Proaktywna diagnostyka i monitoring Wsparcie dla SMI-S Integracja z backupem dyskowym Architektura iplatform firmy Quantum wraz z platform¹ ilayer pozwala uproœciæ zarz¹dzanie procesem tworzenia kopii zapasowych. Scalar i500 zawiera kontroler klasy serwerowej, rozdystrybuowane procesory kontorolne, inteligentny system I/O i wbudowan¹ sieæ komunikacyjn¹. Zdolnoœci ilayer zawieraj¹ miêdzy innymi partycjonowanie, mo liwoœæ korzystania z ró nych rodzajów taœm na raz, mo liwoœæ wymiany napêdów bez koniecznoœci wy³¹czania biblioteki, inteligentn¹ diagnozê, ochronê konfiguracji i bezpoœrednie wsparcie narzêdzi SRM. Zintegrowane podejœcie ilayer oznacza, e Scalar i500 mo e zostaæ wyposa ona w nowe mo liwoœci z czasem, dostarczaj¹c rozwi¹zania aktualnego przez lata i ochrony inwestycji w d³ugim okresie czasu. Zarz¹dzanie ilayer jest stosowane we wszystkich produktach firmy Quantum posiadaj¹cych tê funkcjonalnoœæ, w³¹czaj¹c w to biblioteki taœmowe i rozwi¹zania dyskowe. Umo liwia zarz¹dzanie ca³ym systemem storage'owym w prosty sposób. Efektem takiego podejœcia jest prostota dzia³ania w chwili obecnej oraz zabezpieczenie przysz³ych inwestycji w zmiany w œrodowisku backupowym. IPlatform Scalara i500 czyni z niego najbardziej zaawansowane rozwi¹zanie tego typu w swojej klasie.wœród najwa- niejszych us³ug mo na wyró niæ zarz¹dzanie wewn¹trz biblioteki, pro aktywny monitoring i zdalne diagnozowanie. Prosta instalacja i zarz¹dzanie Architektura zarz¹dzaj¹ca Scalar i500 zosta³a zaprojektowana tak, aby sprostaæ wymaganiom œrodowisk œrednich i du ych. Jest przyjazna dla u ytkownika, a samo urz¹dzenie ³atwe w instalacji. Dziêki partycjonowaniu mieszanych noœników danych, zdalnemu monitoringowi, zautomatyzowanemu diagnozowaniu, produkt jest ³atwy w u ytkowaniu i utrzymaniu. Natywnie wspiera narzêdzia typu Storage Resource Management (SRM), które dziêki interfejsowi SMI-S pozwalaj¹ bibliotekom Scalar i500 dzia³aæ wewn¹trz jednego œrodowiska storage'owego, w³¹czaj¹c w to maszyny stoj¹ce w zdalnych lokacjach. BEZPIECZEÑSTWO I SZYFROWANIE Dziêki zaawansowanym technikom bezpieczeñstwa, u ytkownicy mog¹ korzystaæ z szyfrowania zgodnego ze standardami bran y tak, by chroniæ swoje dane zgodnie z normami prawnymi. Napêdy LTO-4 oferuj¹ natywne szyfrowanie daj¹c u ytkownikom bezpieczeñstwo na poziomie AES 256 bit jednoczeœnie pozwalaj¹c im w pe³ni korzystaæ z wydajnoœci i kompresji oferowanej przez napêdy. Jako pierwsza biblioteka klasy midrange ze wsparciem SMI-S, Scalar i500 mo e byæ zarz¹dzana zgodnie ze standardem narzêdzi SRM. Natywne wsparcie SRM umo liwia u ytkownikom bibliotek Scalar i500 zarz¹dzaæ nimi i innymi urz¹dzeniami tego standardu za pomoc¹ jednego, przejrzystego interfejsu.

4 Proaktywny zdalny monitoring i diagnostyka Zarz¹dzanie ilayer, powszechne we wszystkich bibliotekach klasy iplatform wykorzystuje pro aktywny zdalny monitoring i relacyjne diagnozowanie logiki w celu poprawienia niezawodnoœci, zmniejszenia liczby telefonów serwisowych o ok. 50% i poprawienia rozwi¹zywalnoœci problemów o 30%. Proaktywne podejœcie Quantum do diagnozowania fundamentalnie ro ni siê od innych, reaktywnych systemów monitoringu bibliotek taœmowych. Kiedy jakiœ czujnik zostaje uruchomiony, biblioteka okreœla, który podsystem jest zagro ony, zbiera dane odzwierciedlaj¹ce historiê zdarzenia, oraz wysy³a szczegó³owe maile do administratorów i opieki serwisowej Quantum. Posiadaj¹c Scalar i500, u ytkownicy s¹ ostrzegani o b³êdach zanim nast¹pi faktyczny zanik œwiadczonej us³ugi, a wadliwe elementy mog¹ byæ zlokalizowane szybko i dok³adnie, nawet je eli nie s¹ one czêœci¹ biblioteki. Wiele wadliwych elementów jest tak zaprojektowanych, aby byli je w stanie naprawiæ sami u ytkownicy korzystaj¹c z instrukcji, w które wyposa ony jest Scalar i500. Scalar i500 monitoruje setki parametrów biblioteki, napêdów i taœm proaktywnie ostrzegaj¹c u ytkowników o nieprawid³owoœciach. Korzysta on tak e ze zintegrowanej diagnostyki zale noœci logicznych w celu analizy i synchronizacji danych o awarii. Biblioteka o wysokiej niezawodnoœci, dostêpnoœci i prostym serwisowaniu Scalar i500 oferuje wiod¹ce us³ugi RAS (Reliability, Availability, Serviceability) zaprojektowane tak, aby spe³niæ wysokie oczekiwania œrednich i du ych œrodowisk. Napêdy typu hot swap s¹ dostêpne w ka dym z modeli. Opcjonalne, redundantne zasilanie chroni bibliotekê i wszystkie napêdy przed sytuacj¹, w której jeden punkt mo e przyczyniæ siê do unieruchomienia biblioteki. Biblioteka posiada du e mo liwoœci rozbudowy, a jej rozbudowa nie wymaga przerw w pracy. Elastyczny projekt zapewnia prostotê dodawania nowych modu³ów, a pojedyncza robotyka zapewnia szybki transfer taœm w mo liwie najszerszym zakresie œrodowisk pracy. Scalar i500 oferuje tak e ochronê konfiguracji - funkcjê przechowywania konfiguracji biblioteki na pojedynczym dysku flash, który mo e byæ backupowany poza bibliotek¹. Pamiêæ flash pozwala u ytkownikom szybko i automatycznie przenosiæ konfiguracjê biblioteki i historiê diagnozowania do nowego kontrolera. Dziêki temu szybciej odzyskujemy sprawnoœæ po awarii, redukujemy czas zarz¹dzania i otrzymujemy wiêksz¹ niezawodnoœæ. Cala konfiguracja Scalara i500 i historia zdarzeñ przechowywana jest na karcie typu flash. Karta automatycznie transferuje konfiguracje i historie zdarzeñ na nowe kontroler w przypadku wymiany biblioteki.

5 atwa, elastyczna rozbudowa, pojedyncza robotyka Scalar i500 ³¹czy elastyczny, modu³owy system zaprojektowany do szybkiej i prostej rozbudowy z pojedynczym systemem robotyki w celu zwiêkszania wydajnoœci, niezawodnoœci i skalowalnoœci. Dziêki temu dostajemy rozwi¹zanie, które w sposób prosty roœnie wraz z naszym zapotrzebowaniem na powierzchniê wewn¹trz jednej biblioteki taœmowej. Dziêki Scalar i500, u ytkownicy mog¹ zacz¹æ z jednym z trzech prekonfigurowanych systemów bazowych. Jeœli iloœæ danych wzrasta w takcie u ytkowania, klient mo e do³o yæ dodatkowy modu³ instaluj¹c go nad lub pod systemem podstawowym. Wszystkie taœmy i napêdy s¹ obs³ugiwane przez pojedynczy system robotyki dla uproszczenia pracy, lepszej wydajnoœci i zwiêkszonej niezawodnoœci- nie ma potrzeby montowania portów przejœcia, wind lub innych skomplikowanych systemów transportu taœm. Samopozycjonuj¹ce siê modu³y umieszczane s¹ w korpusie w sposób szybki i bez potrzeby monta u dodatkowych elementów pomocniczych. 4U Base System 23U System 32U System 4U System 9U modu³ do rozbudowy Konfiguracje systemów i500 Pojedyncza robotyka o wysokiej wydajnoœci Scalar i500 ³¹czy w sobie elastyczny modu³owy projekt z pojedynczym systemem robotyki aby zapewniæ szybk¹ i elastyczn¹ rozbudowê biblioteki, charakteryzuj¹cej siê prostot¹, wydajnoœci¹ i niezawodnoœci¹. Modu³y mog¹ byæ dodawane szybko nad lub pod systemem bazowym bez koniecznoœci monta u elementów pomocniczych. W Scalarze i500 nie ma portów przejœcia dla taœm. Skalowalnoœæ na yczenie Scalar i500 korzysta z systemu rozbudowy na yczenie aby umo liwiæ u ytkownikom skalowalnoœæ i rozwój zgodnie z ich potrzebami bez zak³ócania posiadanych danych. U ytkownicy w prosty sposób wybieraj¹ liczbê aktywnych slotów, preinstalowan¹ i gotow¹ do aktywacji za poœrednictwem prostego klucza. Kiedy wszystkie sloty s¹ aktywowane, u ytkownicy mog¹ zwiêkszyæ liczbê slotów poprzez kupno dodatkowych modu³ów. Dziêki powy szym mo liwoœciom, jesteœmy w stanie zwiêkszyæ liczbê slotów co 46 jednostek a do 409 taœm wewn¹trz biblioteki. Dziêki Scalar i500 u ytkownicy mog¹ dodawaæ pojemnoœæ szybko i bez przerw w pracy poprzez aktywowanie dodatkowych slotów na taœmy za pomoc¹ klucza licencyjnego. System podstawowy Dodatkowa Aktywacja Slotów

6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONFIGURACJE POJEMNOŒCI OPCJE POJEMNOŒCI SYSTEMU PODSTAWOWEGO Opcje pozycji Taœmy aktywnej (LTO) System 5U System 4U System 23U 4 x x x 87 x x 33 x x 79 x 225 x CZNA POJEMNOŒÆ BIBLIOTEKI Pozycje taœm Maks. Poj. Maks. Poj. Pozycje taœm Maks. Poj. Maks. Poj. aktywowanych (TB) LTO-3 (TB) LTO-4 aktywowanych (TB) LTO-3 (TB) LTO ,8 65, , , ,4 22, ,6 507, ,2 286, ,4 580,8 Modu³y rozszerzeñ 9U mieszcz¹ do 92 taœm. Rozwój nastêpuje w 46-slotowych przyrostach po zakupie licencji. OPROGRAMOWANIE I PLATFORMY DZIA ANIE Aby uzyskaæ pe³n¹ listê oprogramowania i platform zgodnych z bibliotek¹ taœmow¹ Scalar i500 nale y zapoznaæ siê z najnowszym przewodnikiem dotycz¹cym zgodnoœci oprogramowania firmy Quantum dostêpnym na stronie Interfejs napêdów: Interfejs biblioteki: Szybkoœæ inwentaryzacji Biblioteki: Konfiguracja: Import/Export: NIEZAWODNOŒÆ SCSI-2/SCSI-3 LVD; Storage Networked 4Gb FC SCSI-2/SCSI-3 LVD; SAS; zintegrowana opcja intefejsu FC ok. 55 s. dla konfiguracji 5U; ok. 0 s. Dla konfiguracji 4U Automatyczne wykrywanie oraz automatyczna kalibracja zainstalowanych/dodanych elementów (modu³ów, taœm, napêdów, magazynków itp.) Do 54 pozycji (LTO) w magazynkach wymiennych ZGODNOŒÆ I CERTYFIKATY Bezpieczeñstwo: Zgodnoœæ ze standardem IEC Standardy emisji : CISPR 22 Klasa A, EN55022 Klasa A,EN , EN Standardy odpornoœci: EN Certyfikaty miêdzynarodowe: CE (Europa), VCCI (Japonia), TUV/GS (Niemcy), FCC (USA), ICES (Kanada), ctuvus (USA i Kanada), GOST (Rosja), MIC (Korea) Wspó³czynnik MCBF: Ponad 2,000,000 Wspó³czynnik MTTR: 30 minut Zasilanie: Opcjonalne zasilanie 2N dla wszystkich systemów. Diagnostyka: Osadzona funkcja monitorowania podstawowych podsystemów, procedury autodiagnostyczne oraz mo liwoœæ informowania za poœrednictwem maila administratorów oraz do Quantum Global Services Modernizacja modu³u: W ci¹gu 30 minut mo na dodaæ dowolny modu³ biblioteki, instalowanie napêdów, zasilaczy, wentylatorów mo e byæ wykonywana przez u ytkownika biblioteki NAPÊDY TYP Pojemnoœæ noœnika Przepustowoœæ napêdu Bufor Czas dostêpu (GB) (MB/s.) (MB) do pliku (sec) LTO / / LTO / / *Zak³adana kompresja 2: WYMIARY S4E S.A. Ul. Biskupiñska 3B Kraków Tel Wiêcej informacji na stronie lub EMACK S.C. ul. Czereœniowa 4/ Libi¹ Tel

EMC DATA DOMAIN. Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA PODSTAWY

EMC DATA DOMAIN. Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA PODSTAWY EMC DATA DOMAIN Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery PODSTAWY Skalowalna pamiêæ masowa z funkcj¹ deduplikacji danych - szybka deduplikacja danych inline - d³u sza retencja

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

VMware View 4. Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A

VMware View 4. Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A VMware View 4 Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A WPROWADZENIE VMware vsphere to najbardziej kompletna w branýy, skalowalna i wydajna platforma wirtualizacyjna zapewniaj¹ca

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

Sybase SQL Anywhere Studio

Sybase SQL Anywhere Studio Sybase SQL Anywhere Studio Firma Sybase Inc. jest jednym z najwiêkszych na œwiecie, niezale nych dostawców oprogramowania. Umo liwia korporacjom prowadzenie e-biznesu oraz dostêp do informacji bez wzglêdu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo