Problemy podaży i popytu na rynku treści i usług szerokopasmowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy podaży i popytu na rynku treści i usług szerokopasmowych"

Transkrypt

1 Polska cyfrowa Problemy podaży i popytu na rynku treści i usług szerokopasmowych Igor Ostrowski Alek Tarkowski

2 Stan obecny Polski cyfrowej 50% Polaków korzysta z internetu; w grupie do lat 24 korzystają niemal wszyscy; 50% Polaków, którzy z internetu nie korzystają są wykluczeni z "cyfrowego świata" trudności z tym związane będą narastad Nie korzysta 20% mających dostęp w domu Polska najmniej rozwiniętym społeczeostwem cyfrowym w Europie, prawie we wszystkich aspektach Cyfrowe społeczeostwo i kultura wymagają wypracowania nowych zasad, wartości i instytucji inaczej pozostanie w stanie dzikości Obecne regulacje w dużej mierze nie nadążają za praktyką społeczną

3 Wyzwania Polski cyfrowej Wyzwania: - związane z infrastrukturą - związane z popytem na treści usługi szerokopasmowe - związane z podażą na treści usługi szerokopasmowe

4 Wyzwania związane z popytem na usługi szerokopasmowe Wykluczenie cyfrowe dużej części społeczeostwa w miarę wzrostu znaczenia Sieci będą też wzrastad negatywne skutki związane z wykluczeniem Brak motywacji by korzystad z internetu i niska świadomośd płynących z tego korzyści wśród osób wykluczonych Niskie kompetencje powodują ułomne korzystanie : ograniczają wachlarz wykorzystywanych usług oraz obniżają skalę korzyści płynących z korzystania Brak koordynacji, a przez to efektywności rozproszonych działao edukacyjnych; brak wykwalifikowanych kadr

5 Wyzwania związane z podażą na usługi szerokopasmowe Zagrożenie utraty treści stanowiących dziedzictwo kulturowe, ze względu na nietrwałośd materialnych nośników lub brak metod archiwizacji treści cyfrowych od urodzenia Dotychczasowe modele publikacji i dystrybucji treści zostają zakłócone ze względu na łatwośd kopiowania treści w postaci cyfrowej Zagrożenie spadku poziomu bezpieczeostwa świadczonych usług oraz prywatności użytkowników Nowe usługi i treści wymagają stałego budowania zaufania i świadomości zagrożeo wśród użytkowników

6 Wyzwania związane z podażą na usługi szerokopasmowe Globalizacja treści zagraża treściom lokalnym i budowanej na ich podstawie tożsamości kulturowej Rośnie zapotrzebowanie na treści specjalistyczne i niszowe maleje znaczenie programów uniwersalnych, na których oparte są media masowe Niebezpieczeostwo rozwodnienia rynku: wzrost podaży i spadek przychodów podmiotów generujących treści wysokiej jakości Brak treści i usług dostosowanych do potrzeb grup wykluczonych cyfrowo (na przykład osób starszych) stanowiących zachętę do korzystania

7 Problemy rozwoju Polski cyfrowej Brak kwalifikacji połączony z lękiem przed nowym i przed zmianą - podstawową barierą przed rozwojem Polski cyfrowej Edukacja medialna i cyfrowa czynnik pozwalający tę barierę zlikwidowad w Polsce praktycznie nie istnieje Sektor mediów elektronicznych poniżej średniej europejskiej Problemy Polski cyfrowej są w dużej mierze nieobecne w debacie publicznej

8 Rządowy program budowy Polski cyfrowej Synergia trzech rodzajów działao: Rozwój infrastruktury szerokopasmowej Edukacja użytkowników: podnoszenie kompetencji, budowanie motywacji do korzystania (popyt usług) Rozwój treści i usług (podaż usług) Celem programu jest e-integracja społeczeostwa: Nie tylko dostępnośd technologii cyfrowych ale też szeroko pojęta spójnośd społeczna i poprawa jakości życia

9 Polska cyfrowa PRIORYTETY Priorytet I Koordynacja działao. Priorytet II - Edukacja cyfrowa. Rozwój kompetencji, wzrost motywacji Priorytet III - Wzmocnienie sektora mediów elektronicznych tworzącego treści i usługi Priorytet IV - Digitalizacja, gromadzenie i udostępnianie zasobów kultury, dziedzictwa narodowego, edukacyjnych i naukowych w postaci cyfrowej przy użyciu sieci Priorytet V - Rozwijanie systemu e-administracji Priorytet VI - Wdrożenie zasad otwartości, zaufania oraz bezpieczeostwa, jako podstaw funkcjonowania sieci

10 Realizacja priorytetów podejście dynamiczne Perspektywa użytkownika Zakres priorytetów jest bardzo szeroki - nie może zostad zrealizowany jednocześnie Wybór najważniejszych zadao mając za cel rozwój popytu i podaży usług szerokopasmowych na konwergentnym rynku E-integracja osób starszych, niepełnosprawnych, gorzej wykształconych lub zamieszkujących obszary o niższej dostępności infrastruktury szerokopasmowej wymaga myślenia horyzontalnego projektów łączących działania w różnych obszarach priorytetowych

11 Polska cyfrowa Rekomendacje III Priorytetu Sektor mediów elektronicznych prowadzi w chwili obecnej działalnośd w oparciu o rozwiązania prawne sprzed wielu lat. W niektórych przypadkach, przepisy formułowane kilkadziesiąt lat temu są nieadekwatne w stosunku do realiów rynku XXI wieku. Rozbieżnośd pomiędzy rozwiązaniami ustawowymi a rzeczywistością prowadzą do powstania niepewności zwiększającej ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Projekty trzech ustaw w pierwszej kolejności: (i) implementującej dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych, (ii) zmiany ustawy - prawo autorskie, (iii) zmiany ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz (iv) zmiany ustawy -prawo prasowe.

12 Polska cyfrowa Rekomendacje II Priorytetu (1) zachęcenie do korzystania z Internetu osób, które dotychczas z niego niekorzystają grupy osób deklarujących brak zainteresowania lub potrzeby dostępu do Internetu, lub posiadających dostęp i mimo to nie korzystających. (2) zwiększenie kompetencji użytkowników, tak by potrafili korzystad z większej liczby usług, docierad skutecznie do interesujących ich treści i usług oraz efektywnie zaspokajad swoje potrzeby dzięki rozwijaniu kompetencji teleinformatycznych. Programy szkoleniowe i edukacyjne powinny byd realizowane w ramach edukacji formalnej dzieci (szkoły podstawowe) i młodzieży (gimnazja i licea), w postaci programów edukacji medialnej i alfabetyzacji cyfrowej (popartych certyfikacją); oraz w ramach edukacji ustawicznej dorosłych użytkowników i edukacji seniorów

13 Polska cyfrowa Rekomendacje II Priorytetu Kształcenie edukatorów: nauczycieli, liderów lokalnych, animatorów instytucji publicznych (w szczególności e-centrów). Przy obecnym braku kadr przeszkolenie osób zdolnych edukowad innych powinno byd priorytetem. Program obowiązkowej edukacji medialnej i alfabetyzacji cyfrowej na poziomie edukacji formalnej. Działania edukacyjne wykraczające poza podstawowe kompetencje także umiejętnośd tworzenia Technologie cyfrowe powinny byd przy tym wykorzystywane jako narzędzia w całym procesie dydaktycznym

14 Polska cyfrowa Rekomendacje II Priorytetu Wykorzystanie punktów publicznego dostępu do Internetu (ecentra) w instytucjach publicznych jako narzędzia edukacyjnego służącego e-integracji także narzędzia szeroko pojętej aktywizacji społeczności lokalnej oraz nowej formy instytucji publicznej oraz ośrodka budowania kompetencji Rola w edukacji ustawicznej Wdrożenie programów skierowanych do grup szczególnie wykluczonych: osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób słabo wykształconych, osób żyjących w biedzie i bezrobociu, osób żyjących na wsiach, w małych miasteczkach i innych obszarach zmarginalizowanych

15 PRiKF Cele Programu Polska Cyfrowa Zwiększenie udziału sektora mediów elektronicznych tworzących usługi i treści cyfrowe w PKB do poziomu 7% Zwiększenie polskiej oferty treści i usług w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem usług i treści specjalistycznych oraz treści wysokiej jakości Wzrost poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności polskich usług i treści na rynku europejskich

16 PRiKF Narzędzia Wprowadzenie zasady neutralności technologicznej polskiego prawa w zakresie tworzenia i udostępniania komercyjnych treści elektronicznych; Przyjęcie standardów zapewniających płynny przepływ danych niezależnie od wykorzystywanych technologii i oprogramowania (tzw. standardy interoperacyjności); Precyzyjne określenie i rozgraniczenie kompetencji regulatorów rynku (UKE, KRRiTV); Reforma prawa autorskiego ukierunkowana na wzrost ochrony praw autorskich i pokrewnych w sieci oraz usprawnienie procesu przygotowywania i wykorzystywania treści cyfrowych, uwzględniająca jednocześnie potrzeby i oczekiwania twórców, producentów, dystrybutorów oraz użytkowników; Uchwalenie zakresu zadao zlecanych podmiotom sektora mediów elektronicznych, zasad ich finansowania ze środków publicznych; Stworzenie systemu udostępniania treści audiowizualnych za pomocą Internetu, w tym utworzenie portalu misji publicznej, w którym dostępne będą archiwa publicznej telewizji i radia oraz inne dzieła misji publicznej, pochodzące z różnych kanałów i źródeł; Uproszczenie zasad koncesjonowania nadawców oraz wprowadzenie i promocja zasad współregulacji i samoregulacji nadawców i dostawców treści audiowizualnych.

17 Dziękujemy Igor Ostrowski Alek Tarkowski

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd 1 WYCIĄG Z ZATWIERDZONEGO OPISU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020 2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Wrocław, styczeo-czerwiec 2011r. 1 Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa 6 czerwca 2014 r.

Warszawa 6 czerwca 2014 r. Warszawa 6 czerwca 2014 r. Ekspertyza dotycząca występowania pomocy publicznej w ramach wsparcia udzielanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w Osi Priorytetowej II i III wraz z rekomendacjami

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Warszawa, marzec 2015 Partner Strategiczny: Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? rekomendacje biznesu 1 Wstęp W tym roku po

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Szanowny Pan Maciej Groń Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Maciej.Gron@mac.gov.pl Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa w sprawie: Konsultacje publiczne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Autorzy. dr Dominik Batorski. dr Adam Płoszaj. Współpraca. dr Justyna Jasiewicz. Dominika Czerniawska. Klaudia Peszat

Autorzy. dr Dominik Batorski. dr Adam Płoszaj. Współpraca. dr Justyna Jasiewicz. Dominika Czerniawska. Klaudia Peszat Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020 Autorzy dr Dominik Batorski dr Adam

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Grupy S&D w sprawie umiejętności korzystania z mediów

Stanowisko Grupy S&D w sprawie umiejętności korzystania z mediów S&D Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Parlament Europejski Rue Wiertz 60 B-1047 Bruksela T +32 2 284 2111 F +32 2 230 6664 www.socialistsanddemocrats.eu Stanowisko

Bardziej szczegółowo