Potrzeba realizacji działania 8.3 PO IG w gminie Knyszyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeba realizacji działania 8.3 PO IG w gminie Knyszyn"

Transkrypt

1 2010 Potrzeba realizacji działania 8.3 PO IG w gminie Knyszyn Radosław Oryszczyszyn Instytut Socjologii UwB

2 Wykluczenie cyfrowe Technologie teleinformatyczne odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu codziennych potrzeb współczesnego społeczeostwa. Są one używane w pracy i szkole, codziennych relacjach międzyludzkich, korzystaniu z usług publicznych, jak również w kulturze, rozrywce i ogólnie udziale jednostki we wspólnocie. Walka z wykluczeniem cyfrowym ma na celu niwelowanie różnic w dostępie i użytkowaniu nowoczesnych technologii. Walka z wykluczeniem cyfrowym ma ogromny wpływ na gospodarkę, rynek pracy, jakośd życia i zachowania obywatelskie. Alfabetyzacja cyfrowa jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju społeczeostwa informacyjnego PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion W ramach 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Społeczeostwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki) możliwa jest obecnie realizacja projektów przez gminy, które chcą podejmowad działania prorozwojowe, zwiększające kompetencje swoich obywateli i podnoszące swój potencjał na wielu różnych obszarach społecznych i ekonomicznych. Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach działania 8.3. PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion możliwe jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Beneficjentami mogą byd jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, bądź też konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Zakres działania polega na zapewnieniu dostępu do Internetu osobom o niskich dochodach i niepełnosprawnym, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Ma ono charakter dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego lub ich konsorcjom jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, które są odpowiedzialne za kompleksową realizację działao związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom domowym na terenie danej gminy, powiatu czy województwa. Grupy docelowe projektu (mieszkaocy gminy spełniający warunki do udzielenia pomocy społecznej) są identyfikowane wybierane przez projektodawców, przy możliwym wsparciu organizacji pozarządowych. W ramach działania, wnioskodawcy mogą się ubiegad o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków, pozostała częśd, tj. co najmniej 15% musi zostad pokryta ze środków własnych wnioskodawców. Należy podkreślid, że maksymalny okres finansowania kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych został określony na poziomie wynosi 3 lata, natomiast wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia trwałości rezultatów projektu w ciągu 5 lat od daty zakooczenia realizacji projektu. Wsparcie jest przeznaczone na zapewnienie dostępu do Internetu oraz zakup i serwisowanie komputerów z tym dostępem, a także na przeprowadzenie niezbędnych szkoleo dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Wsparciem finansowym objęte są również koszty prowadzenia

3 działao związanych z obsługą i promocją projektu, ponoszone przez wnioskodawcę, a także koszty działao koordynacyjnych. Potrzeba realizacji działania 8.3 PO IG w gminie Knyszyn Potrzeba realizacji działania 8.3 PO IG poza innymi argumentami - wynika z charakterystyki społeczno-demograficznej gminy. Poniżej wyszczególnione zostaną te zjawiska zachodzące w gminie Knyszyn, na które wpływ może mied realizacja działania 8.3 PO IG. Przynajmniej od roku 2005 obserwowane są niekorzystne zmiany struktury demograficznej w gminie. Przybywa osób w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym (Wykres 1). Wykres 1. Udział ludności gminy Knyszyn w poszczególnych kategoriach wiekowych w latach ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 61,1 61,8 62,5 63,5 22,2 21,3 20,4 16,7 16,9 17,1 19,2 17, przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny Zmniejszający się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w gminie Knyszyn może w przyszłości skutkowad spadkiem ogólnej liczby ludności w gminie. Proces migracji osób młodych z terenów wiejskich do miast jest zjawiskiem obserwowanym w większości gmin wiejskich i miejskowiejskich województwa podlaskiego. Jednym ze sposobów na powstrzymanie tego niebezpiecznego trendu, grożącego wyludnianiem się podlaskiej wsi, jest zwiększenie atrakcyjności życia na wsi i dostępu do informacji, kultury i rozrywki, szczególnie dla osób młodych. Jednym z najtaoszych sposobów realizacji tych postulatów jest zapewnienie jak najszerszej części społeczności wiejskiej dostępu do Internetu. Wszystkie badania wskazują też, że istnieje wyraźny związek pomiędzy korzystaniem z Internetu i technologii teleinformacyjnymi a dochodem netto na głowę w gospodarstwach domowych, w których te technologie są wykorzystywane. Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki badania mieszkaoców województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy, a więc w większości mieszkaoców terenów wiejskich i miejsko-wiejskich. Wynika z nich, że korzystanie z Internetu jest wyraźnie statystycznie związane z dochodem. W gospodarstwach domowych o najwyższych dochodach na głowę, tylko nieliczny odsetek nie posiada dostępu do Internetu.

4 Wykres 2. Dostęp do Internetu a dochody netto na głowę w gospodarstwie domowym Dzięki dostępowi do Internetu zwiększają się nie tylko możliwości edukacyjne młodzieży, ale poszerzeniu ulegają również możliwości poszukiwania pracy oraz samego wykonywania obowiązków zawodowych. Wbrew obiegowym opiniom, dotyczy to również grup społecznych zagrożonych wykluczeniem zawodowym jak i tych o najniższych zarobkach. Według najnowszych danych, w środowiskach wielkomiejskich odsetek korzystających z Internetu wynosi od 60 do 80%. Inaczej jest na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich. Tam, odsetek osób korzystających z Internetu wynosi od 25 do 35%. Tereny te są obecnie w największym stopniu zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie dostępu do Internetu tym mieszkaocom wsi i małych miast, którzy z powodu barier finansowych bądź motywacyjnych, nie są w stanie lub nie mają motywacji by korzystad z Internetu. W razie nie podjęcia dodatkowych działao, grupom tym grozi pogrążanie się w ubóstwie i innych formach wykluczenia społecznego i zawodowego. Badanie ewaluacyjne Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, obejmujące między innymi - gminy, które wdrażają obecnie projekty 8.3 PO IG, bariery zniechęcające gminy do aplikowania po środki w ramach tego działania, najczęściej są nieuzasadnione. Gminy, które realizują projekty, nie napotykają na istotne trudności z zapewnieniem trwałości rezultatów projektu, jak również z procedurą rozliczania środków projektowych. Wbrew zgłaszanym obawom, również proces rekrutacji nie wzbudził nigdzie animozji ani kontrowersji, których obawiają się gminy wahające się, czy aplikowad do 8.3 PO IG. Dobre praktyki pokazują również, iż zawiązywanie międzygminnych partnerstw oraz współpracy z instytucjami pozarządowymi, ryzyko niepowodzenia rozkładane jest na poszczególnych partnerów, co zwiększa szanse powodzenia projektu. Gminy, które posiadają w swoim otoczeniu partnerów skłonnych do współpracy w realizacji projektu 8.3 PO IG znajdują się w związku z tym w wyjątkowo korzystnej sytuacji. Podsumowując, zarówno sytuacja demograficzno-społeczna oraz polityczna gminy Knyszyn, jak i możliwości oferowane w ramach konkursu 8.3 PO IG, stawiają tę gminę w wyjątkowo korzystnej sytuacji ze względu na aktualne możliwości przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, które zagraża wielu mieszkaocom gminy Knyszyn, podobnie jak wielu innych gmin województwa podlaskiego.

5 O autorze Radosław Oryszczyszyn, Asystent w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB Białystok, Plac Uniwersytecki Uczestnik szeregu projektów badawczych dotyczących społeczeostwa informacyjnego i wykluczenia cyfrowego, m.in.: Kompetencje cyfrowe mieszkaoców województwa mazowieckiego z punktu widzenia zagrożenia wykluczeniem cyfrowym realizowanego w ramach projektu Innowacyjne Mazowsze, współfinansowanego ze środków działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, opracowanym na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.; Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym realizowanego w roku 2009 na zlecenie Władzy Wdrażającego Programy Europejskie; Kapitał innowacji Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w województwie łódzkim na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo