przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router"

Transkrypt

1 przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat.

2 Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa us uga dost pu do sieci Internet otwierajàca przed U ytkownikiem ca kowicie nowe obszary zastosowaƒ oraz pozwalajàca na komfortowà prac i rozrywk z wykorzystaniem Internetu. Przygotowany przez Telekomunikacj Polskà zestaw do samodzielnego uruchomienia us ugi neostrada tp w bardzo prosty sposób pozwala poznaç zalety szerokopasmowego dost pu do sieci Internet. Niniejszy przewodnik u ytkownika zawiera kompendium wiedzy na temat us ugi neostrada tp oraz zestawu instalacyjnego z modemem SpeedTouch 516 bridge/router. Telekomunikacja Polska ciàgle si rozwija i towarzyszy swoim Klientom w coraz lepszym poznawaniu Internetu. Spis treêci 1. Zestaw instalacyjny z modemem Ethernet Informacje na temat przepustowoêci Aplikacja dost powa neostrada tp Sieç Web Poczta Zmiana parametrów us ugi Konfiguracja Dokumenty Pomoc Us ugi dodatkowe dla neostrady tp Aplikacja hostingowa Panel administracyjny Dost p do poczty elektronicznej poprzez przeglàdark Dedykowany Serwis Multimedialny Strefa Gier Zmiana trybu pracy modemu Konfiguracja modemu jako routera ADSL dla systemów Windows Konfiguracja modemu jako routera ADSL dla systemów Linux i Mac OS Uruchamianie us ugi neostrada tp w systemach Mac OS i Linux Konfiguracja modemu SpeedTouch Dost p do interfejsu WWW modemu SpeedTouch OdnoÊniki tematyczne menu SpeedTouch OdnoÊniki tematyczne menu Broadband Connection OdnoÊniki tematyczne menu Toolbox OdnoÊniki tematyczne menu HOME NETWORK Pomoc w rozwiàzywaniu problemów Znaczenie wskazaƒ diod na modemie Diagnostyka strefy neostrada tp po wystàpieniu b du Konfiguracja domyêlna modemu SpeedTouch Wyst powanie komunikatu B àd 691 w aplikacji neostrada tp podczas ustanawiania po àczenia z Internetem na komputerach PC Wyst powanie komunikatu B àd autentyfikacji w programie obs ugujàcym po àczenie PPP na komputerach Mac Nie mo na po àczyç si z Internetem przy u yciu aplikacji neostrada tp Niespodziewane przerywanie po àczenia z Internetem Problemy wyst pujàce podczas uruchamiania zestawu instalacyjnego neostrada tp Instrukcje bezpieczeƒstwa Obs uga Klienta

3 1. Zestaw instalacyjny z modemem Ethernet Zestaw instalacyjny umo liwia samodzielne uruchomienie us ugi neostrada tp. Instalacja oprogramowania i modemu szerokopasmowego jest prosta i nie wymaga wiedzy technicznej nale y jà wykonaç zgodnie z do àczonà Instrukcjà Instalacji. Prawid owo wykonana instalacja zestawu z modemem SpeedTouch 516 bridge/router powinna wyglàdaç jak na poni szym rysunku: Diody LED sygnalizujà stan modemu i poszczególnych po àczeƒ: Wskazanie Opis Nazwa Kolor Status Power Zielona W àczona Zasilanie w àczone, normalna praca Czerwona W àczona Trwa uruchamianie urzàdzenia Wy àczona Zasilanie wy àczone Ethernet Zielona Miga Wymiana danych na porcie W àczona Port Ethernet aktywny, brak wymiany danych Wy àczona Port Ethernet od àczony DSL Zielona Miga Trwa synchronizacja àcza DSL Wy àczona W àczona àcze DSL zsynchronizowane àcze DSL od àczone Internet Zielona Miga Trwa wymiana danych z siecià Internet Wy àczona W àczona Po àczenie z siecià Internet Brak po àczenia z siecià Internet Modem SpeedTouch 516 bridge/router Modem ADSL jest urzàdzeniem przekszta cajàcym sygna cyfrowy z komputera na sygna analogowy, przesy any za pomocà linii telefonicznej. Umo liwia on transfer informacji z du ymi szybkoêciami, wielokrotnie przekraczajàcymi mo liwoêci klasycznych modemów telefonicznych. Przedni panel modemu Na przednim panelu modemu znajdujà si diody LED. Tylny panel modemu Modem SpeedTouch 516 bridge/router posiada na tylnym panelu interfejsy umo liwiajàce pod àczenie zasilania, komputera oraz linii DSL. A B C D E A B C D E Z àcze DSL (oznaczone kolorem szarym) Przycisk Reset (ukryty) Z àcze Ethernet 10/100Base-T (ca e z àcze Ethernet jest oznaczone kolorem ó tym) Przycisk zasilania (On/Off) WejÊcie zasilania (18 V AC) 4 5

4 Z àcze DSL umo liwia pod àczenie do modemu linii telefonicznej z aktywnà us ugà neostrada tp. Przycisk Reset s u y do wyzerowania konfiguracji modemu przywrócenia ustawieƒ fabrycznych. Port Ethernet s u y do po àczenia modemu z komputerem za pomocà do àczonego do zestawu kabla ethernetowego. Przewód Ethernet W zestawie instalacyjnym znajduje si przewód Ethernet typu RJ-45/RJ-45, z po àczeniami bezpoêrednimi (bez tzw. crossów). Poniewa modem SpeedTouch posiada funkcj autodetekcji typu portu Ethernet (10/100Base-T, MDI/MDI-X), do pod àczenia urzàdzenia do komputera mo na skorzystaç z dowolnego przewodu LAN (w pe ni okablowanego). Przycisk zasilania umo liwia w àczenie (pozycja On) lub wy àczenie (pozycja Off) modemu SpeedTouch. WejÊcie zasilania s u y do pod àczenia zewn trznego zasilacza, który jest cz Êcià zestawu instalacyjnego. Mikrofiltry Mikrofiltry sà urzàdzeniami s u àcymi do oddzielenia pasma telefonicznego od pasma transmisji danych. Wszystkie urzàdzenia telefoniczne (telefon, faks, modem analogowy) muszà byç pod àczone za poêrednictwem mikrofiltrów do linii telefonicznej, na której jest aktywowana us uga neostrada tp. Mikrofiltr jest instalowany pomi dzy gniazdem telefonicznym a urzàdzeniem telefonicznym. Jeden mikrofiltr umo liwia pod àczenie jednego urzàdzenia telefonicznego. Mikrofiltr posiada gniazdo PHONE pozwalajàce na pod àczenie urzàdzenia telefonicznego oraz wtyk RJ-11 do gniazda linii telefonicznej. 2. Informacje na temat przepustowoêci Wskazówki: 8 bitów/sekund odpowiada 1 bajtowi/sekund. Przyk ad: 64 kilobity/sekund (64 kb/s) odpowiadajà 8 kilobajtom/sekund (8 kb/s), 128 kilobitów/sekund (128 kb/s) odpowiada 16 kilobajtom/sekund (16 kb/s), 512 kilobitów/sekund (512 kb/s) odpowiada 64 kilobajtom/sekund (64 kb/s), 1024 kilobity/sekund (1024 kb/s) odpowiadajà 128 kilobajtom/sekund (128 kb/s), gniazdo PHONE wtyk RJ kilobitów/sekund (2048 kb/s) odpowiada 256 kilobajtom/sekund (256 kb/s) kilobity/sekund (6144 kb/s) odpowiadajà 768 kilobajtom/sekund (768 kb/s). Uwaga! Do mikrofiltru nie nale y przy àczaç modemu ADSL, gdy spowoduje to brak synchronizacji urzàdzeƒ (nie zostanie nawiàzane po àczenie z siecià operatora). JeÊli przyk adowe po àczenie ma maksymalnà szybkoêç pobierania danych 512 kb/s i maksymalnà szybkoêç wysy ania danych 128 kb/s, to znaczy, e maksymalna szybkoêç wyniesie 64 kb/s w momencie pobierania danych z serwera i 16 kb/s w momencie wysy ania danych na serwer. Efektywna pr dkoêç przesy ania danych poprzez àcze ADSL zale y od: szybkoêci serwera, z którego pobierane lub do którego wysy ane sà dane, liczby U ytkowników jednoczeênie korzystajàcych z tego serwera oraz przepustowoêci àcza, jakim pod àczony jest serwer do sieci Internet. SzybkoÊç po àczenia mo e równie ulegaç zmianie w zale noêci od parametrów komputera (obcià enia procesora, pami ci, szybkoêci twardego dysku), miejsca zamieszkania U ytkownika (najwy ej 6 km od centrali telefonicznej), wielkoêci i szybkoêci sieci ADSL oraz od parametrów serwera, z którego pobierane sà dane. W powy szym przyk adzie Êrednia szybkoêç b dzie wynosi a od 128 do 512 kb/s, czyli od 16 do 64 kb/s. Dla porównania, w po àczeniu komutowanym (klasyczny modem telefoniczny) szybkoêç ta wynosi od 2 do 6 kb/s. 6 7

5 3. Aplikacja dost powa neostrada tp W celu instalacji aplikacji skorzystaj z instrukcji instalacji do àczonej do pakietu. Aby uruchomiç aplikacj dost powà neostrada tp, nale y dwukrotnie kliknàç na ikonk neostrada tp, która znajduje si na pulpicie. Interfejs aplikacji neostrada tp dost powej zawiera siedem przycisków. Poni ej znajdziesz krótki opis funkcjonalnoêci ka dego z nich. przycisk web ustanowienie po àczenia i uruchomienie przeglàdarki U ytkownika Tryb po àczenia informacja o typie modemu, z którego korzysta U ytkownik przycisk konfiguracja przycisk po àcz po àczenie z Internetem 3.1. Sieç Web Aby surfowaç po Internecie (przeglàdaç zawartoêç Internetu), nale y kliknàç przycisk web. JeÊli nie jesteê po àczony z siecià Internet, u ycie tego przycisku spowoduje ustanowienie po àczenia i uruchomienie programu przeglàdarki. Funkcja ustanawiania po àczenia po wciêni ciu przycisku web nie jest domyêlnie w àczona. Mo na jà w àczyç w konfiguracji programu (przycisk konfiguracja, menu po lewej stronie okna: zak adka sieç web), polecenie Ustanów po àczenie przed uruchomieniem przeglàdarki. JeÊli jesteê ju po àczony z siecià Internet, u ycie przycisku web powoduje bezpoêrednio uruchomienie programu przeglàdarki. Program automatycznie po àczy si ze stronà domowà przycisk zmiana parametrów us ugi po àczenie z (w celu zmiany ustawieƒ dla us ugi neostrada tp) przycisk pomoc przycisk poczta ustanowienie po àczenia i uruchomienie programu pocztowego U ytkownika przycisk dokumenty Uwaga! Okno Tryb po àczenia pokazuje rodzaj modemu, jaki zosta zainstalowany przez U ytkownika (modem USB czy modem Ethernet). Rodzaj modemu, jaki otrzyma eê wraz z us ugà neostrada tp, mo esz sprawdziç na opakowaniu modemu lub w pierwszym rozdziale Przewodnika u ytkownika Poczta W celu korzystania z poczty elektronicznej nale y kliknàç na przycisk poczta. 8 9

6 JeÊli nie jesteê po àczony z siecià Internet, u ycie tego przycisku spowoduje ustanowienie po àczenia i uruchomienie oprogramowania pocztowego. Funkcja ustanawiania po àczenia po wciêni ciu przycisku poczta nie jest domyêlnie w àczona. Mo na jà w àczyç w konfiguracji programu (przycisk konfiguracja, menu po lewej stronie okna: zak adka poczta), polecenie Po àcz si podczas uruchamiania programu pocztowego. JeÊli z listy zosta a wybrana opcja Po àcz, u ycie przycisku poczta powoduje bezpoêrednio uruchomienie programu pocztowego. W trakcie instalacji aplikacji dost powej neostrada tp nast puje automatyczna konfiguracja programu pocztowego Outlook Express zostaje dodane nowe konto pocztowe które otrzyma eê podczas rejestracji. Dodanie nowego konta nast puje poprzez utworzenie to samoêci o nazwie identycznej z nazwà profilu aplikacji neostrada tp. To samoêç ta staje si to samoêcià domyêlnà. Konto w s u y mi dzy innymi do korespondencji pomi dzy Telekomunikacjà Polskà a U ytkownikiem us ugi neostrada tp. Mo na je wykorzystaç równie do celów prywatnych. Je eli chcesz r cznie skonfigurowaç program pocztowy Microsoft Outlook Express (np. dodaç nowe konta pocztowe, które utworzy eê w aplikacji hostingowej), post puj zgodnie z poni szà instrukcjà r cznej konfiguracji: Konfiguracja Microsoft Outlook Express 3. Na ekranie pojawi si pierwsze okienko Kreatora po àczeƒ internetowych. Wpisz swoje imi i nazwisko, a nast pnie kliknij przycisk Dalej >. 4. Na drugim ekranie Kreatora wpisz swój adres poczty elektronicznej. 5. Kolejny krok to podanie nazw serwerów, z których poczta b dzie pobierana oraz do których b dzie wysy ana. W przypadku us ugi neostrada tp nale y wpisaç: serwer poczty przychodzàcej: poczta.neostrada.pl serwer poczty wychodzàcej: poczta.neostrada.pl Kreator pozwala równie na wybór protoko u obs ugujàcego poczt przychodzàcà: POP3 lub IMAP4. 1. Z menu Narz dzia wybierz opcj Konta W okienku Konta internetowe wybierz zak adk Poczta, kliknij myszà na Dodaj, a z listy wybierz pozycj pierwszà: Poczta

7 6. W nast pnym okienku Kreatora nale y podaç nazw konta uwaga: nazwa powinna byç podana wraz z domenà, np.: a nie jan. W polu poni ej nale y wpisaç has o odpowiadajàce danej skrzynce pocztowej. 9. W zak adce Serwery zaznacz opcj Serwer wymaga uwierzytelnienia, a nast pnie kliknij OK. Powrócisz do okna Konta internetowe. 10. Aby zakoƒczyç proces konfiguracji, kliknij Zamknij Zmiana parametrów us ugi 7. Kolejny ekran to po egnanie z Kreatorem po àczeƒ internetowych kliknij przycisk Zakoƒcz. Po klikni ciu przycisku po àczysz si ze stronà Jest to strona Panelu administracyjnego dla us ugi neostrada tp. Informacje na temat funkcjonalnoêci Panelu znajdziesz w podrozdziale 4.2. Przewodnika u ytkownika Konfiguracja 8. Po zakoƒczeniu pracy Kreatora wracamy do okienka Konta internetowe. W zwiàzku z tym, e serwer poczty wychodzàcej dla us ugi neostrada tp wymaga pewnych zaawansowanych ustawieƒ, nale y wejêç do W aêciwoêci. Klikajàc przycisk otworzysz okno konfiguracji. Po lewej stronie okna znajduje si menu, w którym mo esz dokonaç wyboru interesujàcej Ci zak adki: 12 13

8 W kolejnych zak adkach znajdziesz m.in. nast pujàce funkcje: Profil ochrona bie àcego profilu za pomocà has a dost p do poczty elektronicznej przez przeglàdark WWW przywrócenie ostatniej prawid owej konfiguracji dla po àczenia z Internetem utworzenie nowego profilu Sieç Web wybór przeglàdarki internetowej ustawienie strony domowej zmiana ustawieƒ przeglàdarki odnoênie trybu po àczenia z siecià Internet Preferencje zmiana preferowanych ustawieƒ dla aplikacji neostrada tp Aktualizuj ustawienie àdania o powiadomieniach na temat aktualizacji programu Poczta zmiana parametrów dla po àczeƒ z kontem poczty elektronicznej wybór programu pocztowego zmiana ustawieƒ programu pocztowego odnoênie trybu po àczenia z siecià Internet zmiana ustawieƒ dla serwerów poczty przychodzàcej i wychodzàcej Dost p ADSL wybór modemu do realizowania po àczenia z siecià Internet (w przypadku istnienia kilku modemów) zmiana parametrów dla po àczenia z siecià Internet 4. Us ugi dodatkowe dla neostrady tp 4.1. Aplikacja hostingowa Aplikacja hostingowa jest systemem informatycznym, dzi ki któremu mo esz za o yç i skonfigurowaç w asne konta pocztowe i stron WWW. Dost p do systemu hostingowego posiadajà uprawnieni U ytkownicy, którzy wykupili okreêlony wariant us ugi neostrada tp. W zale noêci od wybranej opcji, U ytkownik otrzymuje do dyspozycji pami ç dyskowà o wielkoêci do 50 MB, na której mo e za o yç dowolnà liczb kont pocztowych i jeden serwis WWW. àczna wielkoêç wykorzystywanej pami ci nie mo e byç jednak wi ksza od zakupionego limitu. Konta pocztowe zak adane sà w domenie mojanazwa.neostrada.pl lub poczta.neostrada.pl Konta fizycznie istniejàce w tych domenach mogà byç widziane tak e w domenach dodatkowych, których nazwy mo esz ustaliç dowolnie. Nazwy kont pocztowych sà równie dowolne, np. Aby dokonaç konfiguracji us ug hostingowych, wpisz w swojà przeglàdark internetowà adres i naciênij klawisz Enter. Nast pnie w odpowiednie pola wpisz swój numer ID i numer PIN, po czym kliknij klawisz Zaloguj si. Kilka informacji dodatkowych: utworzenie nowego profilu spowoduje dodanie nowej to samoêci w programie pocztowym Outlook Express. Nazwa to samoêci jest identyczna z nazwà profilu w aplikacji neostrada tp. Podczas tworzenia profilu mo na jà jednak zmieniç. Has a do po àczeƒ z kontem poczty elektronicznej i siecià Internet sà widoczne w 2 przypadkach: w momencie, gdy U ytkownik wype nia formularz w celu utworzenia nowego profilu (tworzenie r czne), gdy po utworzeniu profilu jest on wyêwietlany w oknie potwierdzenia Dokumenty Przycisk uruchamia Eksploratora Windows w folderze domyêlnym, gdzie U ytkownik mo e przechowywaç pobrane oprogramowanie Pomoc Przycisk uruchamia pliki pomocy dla aplikacji dost powej neostrada tp (funkcja dost pna równie przez naciêni cie klawisza F1)

9 Po poprawnym uwierzytelnieniu masz mo liwoêç zdefiniowania domen, za o enia kont pocztowych i strony WWW. Aplikacja hostingowa prowadzi Ci za r k. Musisz jedynie kliknàç na w aêciwy odsy acz i uzupe niç wymagane pola formularza Panel administracyjny Poprzez Panel administracyjny mo esz zarzàdzaç swojà us ugà neostrada tp, a w szczególnoêci: uzyskasz informacje o zawartej umowie przed u ysz umow o Êwiadczenie us ugi neostrada tp aktywujesz nowy pakiet transferu danych wyêwietlisz informacje o nazwie logowania dokonasz zmiany has a dost powego do strefy neostrada tp Aby uruchomiç Panel administracyjny, kliknij przycisk Zmiana parametrów us ugi na g ównym ekranie aplikacji dost powej lub wpisz w swojej przeglàdarce internetowej adres panel.neostrada.pl i naciênij przycisk Enter. Na stronie Panelu administracyjnego w odpowiednie pola wpisz swój numer ID i numer PIN. Nast pnie naciênij klawisz Zaloguj si. Wi cej informacji uzyskasz, klikajàc na przycisk Pomoc na stronie konfiguracji oraz pod adresem

10 Zmiana has a dost powego do us ugi neostrada tp nast puje poprzez wpisanie nowego has a w pola: Nowe has o oraz Potwierdê has o i klikni cie przycisku Zmieƒ has o. Dodatkowo z poziomu Panelu administracyjnego istnieje mo liwoêç: 1) skonfigurowania us ug dodatkowych 2) odczytania informacji zawartych w umowie na Êwiadczenie us ugi neostrada tp 3) sprawdzenia nazwy logowania do Internetu (login) Uwaga! Po zmianie has a logowania nale y koniecznie wpisaç nowe has o do aplikacji neostrada tp. W tym celu w aplikacji dost powej kliknij przycisk Konfiguracja i zak adk Dost p oraz wpisz nowe has o w pozycji has o u ytkownika: 18 19

11 4.3. Dost p do poczty elektronicznej poprzez przeglàdark WWW U ytkownik us ugi neostrada tp posiada mo liwoêç przesy ania poczty elektronicznej z wykorzystaniem przeglàdarki internetowej. Aby po àczyç si ze skrzynkà pocztowà poprzez stron WWW, wpisz w pole adresu przeglàdarki internetowej i naciênij klawisz Enter. Korzystanie z systemu jest intuicyjne i przypomina u ytkowanie typowych programów, obs ugujàcych poczt elektronicznà. Zostanie wyêwietlona strona systemu Webmail. W odpowiednie pola wpisz swojà nazw u ytkownika (jest to nazwa Twojej skrzynki pocztowej, np. oraz has o. Nast pnie kliknij na przycisk Dalej >. Aplikacja Webmail pozwala na pe ne zarzàdzanie Twojà skrzynkà pocztowà: mo esz odczytywaç przes ane do Ciebie wiadomoêci, wysy aç nowà poczt wraz z za àcznikami, usuwaç wiadomoêci ju przeczytane oraz personalizowaç swojà skrzynk pocztowà. Dodatkowe informacje na temat korzystania z systemu Webmail dost pne sà na stronie oraz pod przyciskiem Pomoc na stronie

12 4.4 Dedykowany Serwis Multimedialny Specjalnie dla U ytkowników neostrady tp dost pny jest dedykowany Serwis Multimedialny. Serwis Multimedialny to mi dzy innymi materia y audio-wideo z telewizji TVN (Fakty i Prognoza pogody), najnowsze teledyski wykonawców polskich i zagranicznych, program telewizji internetowej TV FLY, zapowiedzi filmowe i relacje z premier, materia y sportowe, wywiady z gwiazdami show-biznesu. Serwis zawiera dodatkowo informacje i komunikaty dotyczàce us ugi neostrada tp. 4.5 Strefa Gier U ytkowników spragnionych mocnych wra eƒ zapraszamy do Strefy Gier. Do Paƒstwa dyspozycji oddaliêmy serwery takich przebojowych tytu ów, jak: Call of Duty (tak e Call of Duty 2, Call of Duty United Offensive), Counter Strike, Day of Defeat, Enemy Territory, Medal of Honor, Red Orchestra oraz Unreal Tournament. Serwis Multimedialny dost pny jest dla U ytkowników neostrady tp pod adresem W serwisie dost pne sà równie zapowiedzi i recenzje najnowszych gier, a z szybkiego serwera mo na b yskawicznie Êciàgnàç pliki demonstracyjne i trailery. Wi cej informacji znajdziesz w Internecie na stronie

13 5. Zmiana trybu pracy modemu Modem SpeedTouch 516 mo e pracowaç w jednym z dwóch trybów: bridge lub router. DomyÊlnie modem skonfigurowany jest jako bridge. W przypadku pracy modemu w tym trybie, sesja internetowa PPPoE jest terminowana na urzàdzeniu pod àczonym do modemu mo e byç to komputer lub zewn trzny router. Oznacza to, e na komputerze U ytkownika (lub routerze) musi byç zainstalowane oprogramowanie, które obs uguje ten protokó. Stosujàc aplikacj dost powà neostrada tp, instalowanà na komputerze, U ytkownik w prosty sposób mo e àczyç si z siecià Internet, nawiàzujàc po àczenia PPPoE. Ten tryb pracy modemu jest wskazany w przypadku pod àczenia do Internetu tylko jednego komputera. Mo liwe jest równie pod àczenie ca ej sieci LAN, lecz wówczas U ytkownik musi skorzystaç z dedykowanego routera, który obs uguje sesje PPPoE. Dzi ki funkcjonalnoêci routera, modem SpeedTouch 516 mo na wykorzystaç do przy àczenia dowolnej sieci LAN (10BaseT lub 100BaseT) do Internetu. U ytkownik powinien w tym celu zmieniç domyêlnà konfiguracj modemu z trybu bridge na tryb router oraz pod àczyç centralny hub lub switch do portu Ethernet w modemie. Udost pnione przez TP oprogramowanie pozwala w prosty sposób przeprowadziç zmian konfiguracji modemu i dodatkowo ustawiç komputery do wspó pracy z routerem SpeedTouch 516. Praca modemu w trybie router znaczàco zwi ksza bezpieczeƒstwo sieci poprzez wykorzystanie translacji adresów NAT i translacji portów PAT. Pod àczone do routera ADSL komputery otrzymujà dynamicznie adresy IP, pochodzàce nie z sieci publicznej, lecz z wbudowanego w modem serwera DHCP. U ytkownik posiada równie mo liwoêç filtrowania ruchu internetowego dzi ki wbudowanemu firewallowi. Zaawansowani U ytkownicy mogà dokonaç specyficznych zmian w ustawieniu konfiguracji modemu przy u yciu przeglàdarki internetowej. Wspó dzielenie àcza internetowego poprzez router SpeedTouch umo liwia pod àczenie do neostrady tp i jednoczesnà prac komputerów z ró nymi systemami operacyjnymi. W przypadku systemów Windows wystarczy uruchomiç z p yty CD oprogramowanie Asystent konfiguracji, aby skonfigurowaç komputery do wspó pracy z routerem. U ytkownicy innych systemów mogà skorzystaç z neostrady tp poprzez ustawienie w aêciwoêci protoko u TCP/IP na pobieranie adresu IP z serwera DHCP. Przeprowadzenie konfiguracji modemu SpeedTouch do trybu router (lub bridge) mo na zrealizowaç na komputerze wyposa onym w dowolny system operacyjny: Microsoft Windows Asystent konfiguracji, znajdujàcy si na p ycie CD-ROM do àczonej do zestawu instalacyjnego, automatycznie przeprowadzi konfiguracj ustawieƒ samego modemu, jak i komputera PC. Po zakoƒczeniu pracy asystenta konfiguracja obu urzàdzeƒ b dzie umo liwia a prac w Sieci. Nale y post powaç zgodnie z informacjami podanymi w podrozdziale 5.1. Konfiguracja modemu jako routera ADSL dla systemów Windows. Inne systemy operacyjne, np. Mac OS, Unix, Linux. Kreator SpeedTouch Embedded Easy Setup dost pny na stronach WWW modemu ST516 przeprowadzi automatycznà konfiguracj modemu. Nale y post powaç zgodnie z informacjami podanymi w podrozdziale 5.2. Konfiguracja modemu jako routera ADSL dla systemów Linux i Mac OS Konfiguracja modemu jako routera ADSL dla systemów Windows Zmiana trybu pracy z bridge a na router wymaga nie tylko rekonfiguracji modemu SpeedTouch, ale tak e ustawieƒ komputera lub te ca ej sieci komputerowej (gdy do bridge a pod àczony jest dodatkowy router i hub/switch). W przypadku, gdy do modemu jest pod àczony tylko jeden komputer, nale y zmieniç ustawienia samego modemu oraz ustawienia TCP/IP na komputerze. Obie czynnoêci sà wykonywane za poêrednictwem Asystenta konfiguracji. Je eli jednak U ytkownik posiada pod àczonà ju do modemu ST 516 ca à sieç lokalnà (np. za poêrednictwem routera i switcha), wówczas nale y przeprowadziç bardziej zaawansowanà rekonfiguracj, szczególnie w zakresie topologii i adresowania sieci. Poni ej zosta opisany przypadek przejêcia na tryb router, gdy U ytkownik korzysta z modemu SpeedTouch 516 w trybie bridge i jednego komputera z aplikacjà neostrada tp. Po zmianie trybu pracy modemu na router ADSL mo na do modemu pod àczyç zewn trzny hub/switch, do którego b dà przy àczane poprzez sieç Ethernet dodatkowe komputery. W takim przypadku w systemach Windows rekonfiguracja modemu i pod àczonego do niego komputera/komputerów obejmuje nast pujàce kroki: Krok 1. Odinstalowanie aplikacji neostrada tp z komputera pod àczonego bezpoêrednio do modemu SpeedTouch. Nale y kliknàç na przycisk neostrada tp i Odinstaluj., a nast pnie z menu Programy wybraç 24 25

14 Krok 2. Konfigurowanie modemu ST 516 jako router 1. Do nap du CD-ROM komputera, pod àczonego bezpoêrednio poprzez kabel Ethernet z modemem SpeedTouch, nale y w o yç p yt CD z aplikacjà neostrada tp. 6. Po znalezieniu modemu zostanie wyêwietlone okno z wyborem dost pnych profili us ugowych dla modemu SpeedTouch. Wybierz profil us ugowy Router neostrada tp i kliknij na przycisk Dalej>. 2. Uruchomi si prezentacja. Je eli funkcja autoodtwarzania jest wy àczona, wówczas nale y uruchomiç prezentacj bezpoêrednio z dysku CD plik start.exe. 3. Na prezentacji nale y kliknàç na odnoênik Zmiana trybu pracy modemu lub konfiguracja komputera. 4. Zostanie uruchomiony Asystent konfiguracji, który pozwala zmieniç ustawienia modemu i komputera. Nast pnie kliknij na przycisk Dalej >. Uwaga! W analogiczny sposób mo na póêniej wróciç do trybu bridge, wybierajàc profil Bridge neostrada tp. Po zmianie trybu pracy modemu na bridge nale y ponownie zainstalowaç aplikacj neostrada tp (zgodnie z Instrukcjà Instalacji). 5. Asystent konfiguracji rozpocznie wyszukiwanie modemu SpeedTouch. 7. Je eli Asystent konfiguracji nie znajdzie modemu SpeedTouch, pojawia si okno dialogowe z informacjà o b dzie. W takim przypadku nale y sprawdziç: czy modem ST 516 jest w àczony i zainicjalizowany, czy komputer PC jest prawid owo po àczony z modemem ST 516, czy prawid owo jest zainstalowana karta sieciowa i protokó TCP/IP, czy pomi dzy komputerem PC a modemem ST 516 nie znajduje si urzàdzenie typu firewall oraz czy na komputerze PC nie pracuje oprogramowanie typu personal firewall. Je eli modem ST 516 zosta ju uprzednio skonfigurowany mo e byç zabezpieczony has em systemowym. Nale y podaç to has o, aby uzyskaç wglàd w szczegó y konfiguracyjne urzàdzenia lub aby móc wykonaç inne czynnoêci konfiguracyjne. Kliknij na przycisk < Wróç

15 9. Rozpoczyna si proces uaktywnienia nowych ustawieƒ modemu i komputera. Uwaga! Je eli modem ST 516 zosta ju uprzednio skonfigurowany, mo e byç zabezpieczony has em systemowym. Nale y podaç to has o, aby uzyskaç wglàd w szczegó y konfiguracyjne urzàdzenia lub aby móc wykonaç inne czynnoêci konfiguracyjne. 8. Asystent konfiguracji poprosi teraz o podanie konta i has a U ytkownika neostrady tp. W odpowiednie pola wpisz swoje parametry identyfikacyjne, które otrzyma eê w trakcie rejestracji us ugi neostrada tp. Na zakoƒczenie kliknij przycisk Dalej>. 10. Po pomyêlnym przeprowadzeniu zmian w modemie ST 516 i pod àczonym do niego komputerze zostanie wyêwietlone okno Asystenta konfiguracji, informujàce U ytkownika o zakoƒczeniu procesu i kolejnych krokach, które nale y zrealizowaç w przypadku pod àczenia innych komputerów do routera. Po zapoznaniu si z tym komunikatem kliknij na przycisk Koniec: Skonfigurowany na routerze profil us ugowy uaktywnia serwer DHCP. JednoczeÊnie nast puje ustawienie komputera PC jako klienta DHCP. Oznacza to, e w wi kszoêci przypadków nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja komputera PC nawet, je eli U ytkownik zamierza po àczyç wiele komputerów PC pracujàcych w sieci lokalnej i u ywaç ich do pracy w sieci Internet poprzez modem ST 516. Krok 3. Pod àczenie do routera dodatkowych komputerów Ka dy komputer PC do àczony do routera powinien byç ustawiony do pobierania adresu IP z serwera DHCP lub mieç skonfigurowany adres statyczny z sieci /24 (oprócz , który jest adresem modemu). W tym celu U ytkownik musi dokonaç konfiguracji protoko u TCP/IP

16 5.2. Konfiguracja modemu jako routera ADSL dla systemów Linux i Mac OS Modem SpeedTouch 516 jest niezale ny od systemu operacyjnego, dlatego konfiguracja przeprowadzana w sposób przedstawiony poni ej mo e byç zrealizowana na dowolnym systemie komputerowym (np. Linux czy Mac OS). 3. Pojawia si okno powitalne kreatora konfiguracji modemu SpeedTouch. Poni sza procedura mo e byç równie uruchomiona na systemach pracujàcych pod kontrolà MS Windows. Krok 1. Ustawienie adresu IP na komputerze Upewnij si, e system operacyjny posiada prawid owà konfiguracj TCP/IP. W tym celu nale y skonfigurowaç komputer ze statycznym prywatnym adresem z sieci /24, np Uwaga! Nie nale y korzystaç z adresu IP , poniewa jest to domyêlny adres IP modemu SpeedTouch. Wskazówki na temat konfiguracji adresu IP znajdziesz w instrukcji Konfiguracja adresu IP, znajdujàcej si na dysku CD w katalogu \Dokumenty. Aby upewniç si, co do prawid owoêci po àczenia IP, mo na wykonaç operacj ping Krok 2. Konfigurowanie modemu SpeedTouch 516 jako routera Konfiguracja modemu przebiega w nast pujàcy sposób: 1. Otwórz przeglàdark WWW i przejdê do domyêlnego adresu IP modemu SpeedTouch ( ). Szczegó owe informacje na temat konfiguracji modemu poprzez przeglàdark internetowà znajdujà si w dokumentacji modemu na p ycie CD. Aby kontynuowaç, kliknij przycisk Next>. 4. Pojawi si okno wyboru profilu po àczenia z siecià Internet: 2. Pojawia si systemowa strona informacyjna WWW modemu SpeedTouch. Na liêcie Select a service kliknij wybrany profil po àczenia. Zalecanym profilem dla neostrady tp jest Routed. Uwaga! W analogiczny sposób mo na póêniej wróciç do trybu bridge, wybierajàc profil Bridged Ethernet. Mo na dodawaç us ugi do listy Services przez adowanie szablonów. Szczegó owe informacje znajdujà si w za àczonej na CD-ROM dokumentacji technicznej. Rozwiƒ pozycj SpeedTouch i kliknij przycisk Set Up. Aby kontynuowaç, kliknij przycisk Next>

17 5. W kolejnym oknie konfiguracji po àczenia PPPoA wybierz ustawienia protoko u ATM: VPI/VCI = 0.35 oraz zaznacz typ po àczenia na PPP over ATM (PPPoA). Kliknij przycisk Next>. 7. W oknie zabezpieczeƒ nale y wpisaç nazw i has o u ytkownika, które b dà chroni y konfiguracj modemu przed ingerencjà osób trzecich. 6. Nast pnie pojawi si okno konfiguracji konta PPPoA, w którym wpisz swoje parametry identyfikacyjne, przyznane w trakcie rejestracji us ugi neostrada tp (nazw u ytkownika i has o): Po dokonaniu tych czynnoêci kliknij przycisk Next>. 8. Zostanie wyêwietlone okno, informujàce U ytkownika o zmianach, które zostanà przeprowadzone w konfiguracji modemu. W celu dokonania zmian kliknij na przycisk Start>. Kliknij przycisk Next>, aby przejêç dalej

18 9. Rozpoczyna si proces uaktywnienia nowych ustawieƒ. Na zakoƒczenie wyêwietlany jest komunikat, informujàcy o poprawnie przeprowadzonej konfiguracji modemu. Kliknij na przycisk Finish w celu zamkni cia okna dialogowego. 6. Uruchamianie us ugi neostrada tp w systemach Mac OS i Linux U ytkownicy systemów Mac OS i Linux mogà uruchomiç us ug neostrada tp, wykorzystujàc jeden z dwóch trybów konfiguracji modemu SpeedTouch 516: a) bridge (domyêlny) wymagane jest oprogramowanie obs ugujàce protokó PPPoE, b) router (zalecany) wymagane jest przeprogramowanie modemu na funkcjonalnoêç routera (szczegó y w podrozdziale 5.2.). Poni ej zosta a opisana procedura zainstalowania i uruchomienia us ugi neostrada tp, gdy modem b dzie pe ni funkcj routera. 1. Pod àcz urzàdzenia znajdujàce si zestawie instalacyjnym do linii telefonicznej zgodnie z instrukcjà instalacji. 10. W celu sprawdzenia poprawnoêci ukoƒczenia konfiguracji mo na przejêç (za pomocà przeglàdarki WWW) do modemu SpeedTouch i sprawdziç jego aktualny stan. Krok 3. Pod àczenie do routera dodatkowych komputerów Ka dy komputer do àczony do routera SpeedTouch 516 powinien byç ustawiony do pobierania adresu IP z serwera DHCP. W tym celu U ytkownik powinien dokonaç konfiguracji protoko u TCP/IP na wszystkich stacjach, które b dà korzysta y z dost pu do Internetu poprzez neostrad tp. Istnieje równie mo liwoêç przypisania do komputerów statycznych adresów IP, lecz taka konfiguracja wymaga zmiany ustawieƒ tablicy routingu lub modyfikacji ustawieƒ serwera DHCP. Dok adna instrukcja konfiguracji komputera do automatycznego pobierania adresu IP znajduje si w pliku Konfiguracja adresu IP (dysk CD, katalog \Dokumenty). 2. Przekonfiguruj modem do trybu router (post powanie opisane w podrozdziale 5.2.), wpisujàc w ustawieniach PPPoA: user name: password: rejestracja 3. Za pomocà przeglàdarki internetowej po àcz si ze stronà rejestracji us ugi neostrada tp: i post puj zgodnie ze wskazówkami. 4. Po pobraniu konta i has a logowania do strefy neostrada tp nale y ponownie przekonfigurowaç modem (post powanie opisane w podrozdziale 5.2.), wykorzystujàc uzyskane parametry w ustawieniach PPPoA: user name: password: moje_has o 5. Po zakoƒczeniu konfiguracji modemu SpeedTouch mo esz ju àczyç si z Internetem. Uwaga! Pami taj, aby komputer pobiera automatycznie adres IP. 6. Wejdê teraz na stron konfiguracji us ug hostingowych na której mo esz utworzyç dodatkowe konta poczty elektronicznej oraz uruchomiç swój w asny serwer WWW

19 7. Konfiguracja modemu SpeedTouch Jako rezultat powy szych czynnoêci pojawia si systemowa strona informacyjna: Modem SpeedTouch 516 posiada du e mo liwoêci w zakresie konfiguracji po àczenia do sieci Internet. U ytkownik mo e zdefiniowaç m.in.: polityk bezpieczeƒstwa poprzez wbudowany firewall, adresacj IP sieci LAN i routing, konfiguracj serwera DHCP, ustawienia tablicy NAPT. Praca modemu w trybie router znaczàco zwi ksza bezpieczeƒstwo sieci poprzez wykorzystanie translacji adresów NAT i translacji portów PAT. Pod àczone do routera ADSL komputery, otrzymujà dynamicznie adresy IP, pochodzàce nie z sieci publicznej, lecz z wbudowanego w modem serwera DHCP. U ytkownik posiada równie mo liwoêç filtrowania ruchu internetowego dzi ki wbudowanemu firewallowi. Zaawansowani U ytkownicy mogà dokonaç specyficznych zmian w ustawieniu konfiguracji modemu przy u yciu przeglàdarki internetowej oraz za pomocà telnet. Modem SpeedTouch posiada wbudowane funkcje konfiguracji lokalnej, mo liwej dzi ki interfejsowi WWW wbudowanemu w modem SpeedTouch. Jest to metoda oparta na protokole HTTP i koncepcji serwera/przeglàdarki WWW, umo liwiajàca konfiguracj modemu SpeedTouch z poziomu przeglàdarki WWW i stron HTML z dowolnego komputera do àczonego do portu Ethernet modemu. Uwaga! Przed rozpocz ciem pracy ze stronami WWW modemu SpeedTouch nale y si upewniç, czy przeglàdarka WWW jest skonfigurowana w taki sposób, e àczy si z modemem SpeedTouch bezpoêrednio, tj. bez wykorzystywania serwera proxy. W razie potrzeby nale y wy àczyç serwer proxy na czas pracy ze stronami WWW modemu SpeedTouch. Szczegó owe informacje dotyczàce sposobu wy àczania mechanizmu proxy w przeglàdarce internetowej znajdujà si w podr czniku u ytkownika przeglàdarki. W wi kszoêci przypadków konfiguracja modemu SpeedTouch dokonana za pomocà Asystenta konfiguracji lub kreatora Easy Setup jest wystarczajàca i nie zachodzi potrzeba dalszej konfiguracji poprzez interfejs WWW. Dost p z poziomu stron WWW jest wymagany jedynie w takich przypadkach, w których konieczne sà pewne zaawansowane czynnoêci konfiguracyjne i uaktualnienie/upgrade lub zabezpieczenie konfiguracji modemu SpeedTouch Dost p do interfejsu WWW modemu SpeedTouch W celu otwarcia stron WWW modemu SpeedTouch nale y wykonaç nast pujàce czynnoêci: uruchomiç przeglàdark WWW na komputerze PC, wpisaç w przeglàdarce WWW adres IP modemu SpeedTouch (w wi kszoêci przypadków jest to ), je eli ustawione jest has o systemowe, pojawi si okno autoryzacyjne. Nale y wtedy wprowadziç w odpowiednie pola nazw u ytkownika oraz has o systemowe. Po lewej stronie ka dej ze stron WWW modemu SpeedTouch znajduje si menu tematyczne. Menu to umo liwia przechodzenie, za pomocà systemu odnoêników, do wszystkich aspektów konfiguracji modemu SpeedTouch. Poni ej przedstawiono tabel zawierajàcà wszystkie odnoêniki menu tematycznego modemu SpeedTouch. OdnoÊnik menu tematycznego SpeedTouch Klikni ty odnoênik Broadband Connection Toolbox Home Network Wynik Konfiguracja modemu SpeedTouch oraz przeglàdanie aktualnego profilu konfiguracyjnego. Informacje o po àczeniu DSL i parametrach po àczeniowych PPP. Zaawansowana konfiguracja modemu SpeedTouch Konfiguracja sieci domowej u ytkownika

20 7.2. OdnoÊniki tematyczne menu SpeedTouch Klikni cie w odnoênik SpeedTouch powoduje wyêwietlenie strony konfiguracji modemu SpeedTouch. Strona konfiguracji modemu SpeedTouch podzielona jest na 3 sekcje: Kilkni cie odnoênika Information powoduje wyêwietlenie podsumowania najwa niejszych informacji na temat modemu. Dodatkowo istnieje mo liwoêç, poprzez klikni cie linka Restart, wykonania restartu modemu SpeedTouch. Klikni cie odnoênika Event Logs powoduje wyêwietlenie strony z zestawieniem zdarzeƒ (czynnoêci wykonywane przez modem) w podziale na kategorie tematyczne: All, Connection, LAN, UpnP, Security, System, Service. Klikni cie odnoênika Configuration powoduje wyêwietlenie podsumowania bie àcej konfiguracji po àczenia modemu SpeedTouch. Dodatkowo istnieje mo liwoêç wykonania poni szych czynnoêci: Set UP, Restart, Return to Factory Default Settings, Save or Restore Configuration. Dodatkowo istnieje mo liwoêç wyczyszczenia listy zarejestrowanych zdarzeƒ poprzez klikni cie Clear the event log

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330 instrukcja przewodnik użytkownika instalacji zestaw instalacyjny usługi w systemie neostrada tp z modemem USB SpeedTouch 330 Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Spis treêci 1. Wymagania podstawowe... 3 2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2... 4 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis treêci 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu... 8 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja sterowników modemu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB ZXDSL SpeedTouch

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB ZXDSL SpeedTouch instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB ZXDSL SpeedTouch 852 330 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Modem SAGEM F@st 800-840

Modem SAGEM F@st 800-840 Modem SAGEM F@st 800-840 Szybki Internet Szanowni Paƒstwo, dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie Paƒstwu

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge/router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge/router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge/router Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu do

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony)

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony) cennik us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany Tabela 1 Jednorazowe op aty instalacyjne Jednorazowa op ata instalacyjna Rodzaj us ugi VAT Instalacja us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany dla

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Szybki start. a. Wyraê zgod na warunki umowy licencyjnej u ytkownika koƒcowego i naciênij przycisk OK.

Szybki start. a. Wyraê zgod na warunki umowy licencyjnej u ytkownika koƒcowego i naciênij przycisk OK. Cruzer Profile Szybki start Uruchomienie pami ci Cruzer Profile 1. Pod àcz pami ç Cruzer Profile do otwartego portu USB (UWAGA: port USB powinien byç portem USB Hub o du ej mocy. Nie wolno pod àczaç pami

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji neostrady tp z telewizją

instrukcja instalacji neostrady tp z telewizją instrukcja instalacji neostrady tp z telewizją neostrada tp z telewizjà nawigator u ytkownika wybierz, który rodzaj instalacji neostrady tp z telewizjà dotyczy Ciebie jestem nowym u ytkownikiem, nie posiadam

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo