przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router"

Transkrypt

1 przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat.

2 Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa us uga dost pu do sieci Internet otwierajàca przed U ytkownikiem ca kowicie nowe obszary zastosowaƒ oraz pozwalajàca na komfortowà prac i rozrywk z wykorzystaniem Internetu. Przygotowany przez Telekomunikacj Polskà zestaw do samodzielnego uruchomienia us ugi neostrada tp w bardzo prosty sposób pozwala poznaç zalety szerokopasmowego dost pu do sieci Internet. Niniejszy przewodnik u ytkownika zawiera kompendium wiedzy na temat us ugi neostrada tp oraz zestawu instalacyjnego z modemem SpeedTouch 516 bridge/router. Telekomunikacja Polska ciàgle si rozwija i towarzyszy swoim Klientom w coraz lepszym poznawaniu Internetu. Spis treêci 1. Zestaw instalacyjny z modemem Ethernet Informacje na temat przepustowoêci Aplikacja dost powa neostrada tp Sieç Web Poczta Zmiana parametrów us ugi Konfiguracja Dokumenty Pomoc Us ugi dodatkowe dla neostrady tp Aplikacja hostingowa Panel administracyjny Dost p do poczty elektronicznej poprzez przeglàdark Dedykowany Serwis Multimedialny Strefa Gier Zmiana trybu pracy modemu Konfiguracja modemu jako routera ADSL dla systemów Windows Konfiguracja modemu jako routera ADSL dla systemów Linux i Mac OS Uruchamianie us ugi neostrada tp w systemach Mac OS i Linux Konfiguracja modemu SpeedTouch Dost p do interfejsu WWW modemu SpeedTouch OdnoÊniki tematyczne menu SpeedTouch OdnoÊniki tematyczne menu Broadband Connection OdnoÊniki tematyczne menu Toolbox OdnoÊniki tematyczne menu HOME NETWORK Pomoc w rozwiàzywaniu problemów Znaczenie wskazaƒ diod na modemie Diagnostyka strefy neostrada tp po wystàpieniu b du Konfiguracja domyêlna modemu SpeedTouch Wyst powanie komunikatu B àd 691 w aplikacji neostrada tp podczas ustanawiania po àczenia z Internetem na komputerach PC Wyst powanie komunikatu B àd autentyfikacji w programie obs ugujàcym po àczenie PPP na komputerach Mac Nie mo na po àczyç si z Internetem przy u yciu aplikacji neostrada tp Niespodziewane przerywanie po àczenia z Internetem Problemy wyst pujàce podczas uruchamiania zestawu instalacyjnego neostrada tp Instrukcje bezpieczeƒstwa Obs uga Klienta

3 1. Zestaw instalacyjny z modemem Ethernet Zestaw instalacyjny umo liwia samodzielne uruchomienie us ugi neostrada tp. Instalacja oprogramowania i modemu szerokopasmowego jest prosta i nie wymaga wiedzy technicznej nale y jà wykonaç zgodnie z do àczonà Instrukcjà Instalacji. Prawid owo wykonana instalacja zestawu z modemem SpeedTouch 516 bridge/router powinna wyglàdaç jak na poni szym rysunku: Diody LED sygnalizujà stan modemu i poszczególnych po àczeƒ: Wskazanie Opis Nazwa Kolor Status Power Zielona W àczona Zasilanie w àczone, normalna praca Czerwona W àczona Trwa uruchamianie urzàdzenia Wy àczona Zasilanie wy àczone Ethernet Zielona Miga Wymiana danych na porcie W àczona Port Ethernet aktywny, brak wymiany danych Wy àczona Port Ethernet od àczony DSL Zielona Miga Trwa synchronizacja àcza DSL Wy àczona W àczona àcze DSL zsynchronizowane àcze DSL od àczone Internet Zielona Miga Trwa wymiana danych z siecià Internet Wy àczona W àczona Po àczenie z siecià Internet Brak po àczenia z siecià Internet Modem SpeedTouch 516 bridge/router Modem ADSL jest urzàdzeniem przekszta cajàcym sygna cyfrowy z komputera na sygna analogowy, przesy any za pomocà linii telefonicznej. Umo liwia on transfer informacji z du ymi szybkoêciami, wielokrotnie przekraczajàcymi mo liwoêci klasycznych modemów telefonicznych. Przedni panel modemu Na przednim panelu modemu znajdujà si diody LED. Tylny panel modemu Modem SpeedTouch 516 bridge/router posiada na tylnym panelu interfejsy umo liwiajàce pod àczenie zasilania, komputera oraz linii DSL. A B C D E A B C D E Z àcze DSL (oznaczone kolorem szarym) Przycisk Reset (ukryty) Z àcze Ethernet 10/100Base-T (ca e z àcze Ethernet jest oznaczone kolorem ó tym) Przycisk zasilania (On/Off) WejÊcie zasilania (18 V AC) 4 5

4 Z àcze DSL umo liwia pod àczenie do modemu linii telefonicznej z aktywnà us ugà neostrada tp. Przycisk Reset s u y do wyzerowania konfiguracji modemu przywrócenia ustawieƒ fabrycznych. Port Ethernet s u y do po àczenia modemu z komputerem za pomocà do àczonego do zestawu kabla ethernetowego. Przewód Ethernet W zestawie instalacyjnym znajduje si przewód Ethernet typu RJ-45/RJ-45, z po àczeniami bezpoêrednimi (bez tzw. crossów). Poniewa modem SpeedTouch posiada funkcj autodetekcji typu portu Ethernet (10/100Base-T, MDI/MDI-X), do pod àczenia urzàdzenia do komputera mo na skorzystaç z dowolnego przewodu LAN (w pe ni okablowanego). Przycisk zasilania umo liwia w àczenie (pozycja On) lub wy àczenie (pozycja Off) modemu SpeedTouch. WejÊcie zasilania s u y do pod àczenia zewn trznego zasilacza, który jest cz Êcià zestawu instalacyjnego. Mikrofiltry Mikrofiltry sà urzàdzeniami s u àcymi do oddzielenia pasma telefonicznego od pasma transmisji danych. Wszystkie urzàdzenia telefoniczne (telefon, faks, modem analogowy) muszà byç pod àczone za poêrednictwem mikrofiltrów do linii telefonicznej, na której jest aktywowana us uga neostrada tp. Mikrofiltr jest instalowany pomi dzy gniazdem telefonicznym a urzàdzeniem telefonicznym. Jeden mikrofiltr umo liwia pod àczenie jednego urzàdzenia telefonicznego. Mikrofiltr posiada gniazdo PHONE pozwalajàce na pod àczenie urzàdzenia telefonicznego oraz wtyk RJ-11 do gniazda linii telefonicznej. 2. Informacje na temat przepustowoêci Wskazówki: 8 bitów/sekund odpowiada 1 bajtowi/sekund. Przyk ad: 64 kilobity/sekund (64 kb/s) odpowiadajà 8 kilobajtom/sekund (8 kb/s), 128 kilobitów/sekund (128 kb/s) odpowiada 16 kilobajtom/sekund (16 kb/s), 512 kilobitów/sekund (512 kb/s) odpowiada 64 kilobajtom/sekund (64 kb/s), 1024 kilobity/sekund (1024 kb/s) odpowiadajà 128 kilobajtom/sekund (128 kb/s), gniazdo PHONE wtyk RJ kilobitów/sekund (2048 kb/s) odpowiada 256 kilobajtom/sekund (256 kb/s) kilobity/sekund (6144 kb/s) odpowiadajà 768 kilobajtom/sekund (768 kb/s). Uwaga! Do mikrofiltru nie nale y przy àczaç modemu ADSL, gdy spowoduje to brak synchronizacji urzàdzeƒ (nie zostanie nawiàzane po àczenie z siecià operatora). JeÊli przyk adowe po àczenie ma maksymalnà szybkoêç pobierania danych 512 kb/s i maksymalnà szybkoêç wysy ania danych 128 kb/s, to znaczy, e maksymalna szybkoêç wyniesie 64 kb/s w momencie pobierania danych z serwera i 16 kb/s w momencie wysy ania danych na serwer. Efektywna pr dkoêç przesy ania danych poprzez àcze ADSL zale y od: szybkoêci serwera, z którego pobierane lub do którego wysy ane sà dane, liczby U ytkowników jednoczeênie korzystajàcych z tego serwera oraz przepustowoêci àcza, jakim pod àczony jest serwer do sieci Internet. SzybkoÊç po àczenia mo e równie ulegaç zmianie w zale noêci od parametrów komputera (obcià enia procesora, pami ci, szybkoêci twardego dysku), miejsca zamieszkania U ytkownika (najwy ej 6 km od centrali telefonicznej), wielkoêci i szybkoêci sieci ADSL oraz od parametrów serwera, z którego pobierane sà dane. W powy szym przyk adzie Êrednia szybkoêç b dzie wynosi a od 128 do 512 kb/s, czyli od 16 do 64 kb/s. Dla porównania, w po àczeniu komutowanym (klasyczny modem telefoniczny) szybkoêç ta wynosi od 2 do 6 kb/s. 6 7

5 3. Aplikacja dost powa neostrada tp W celu instalacji aplikacji skorzystaj z instrukcji instalacji do àczonej do pakietu. Aby uruchomiç aplikacj dost powà neostrada tp, nale y dwukrotnie kliknàç na ikonk neostrada tp, która znajduje si na pulpicie. Interfejs aplikacji neostrada tp dost powej zawiera siedem przycisków. Poni ej znajdziesz krótki opis funkcjonalnoêci ka dego z nich. przycisk web ustanowienie po àczenia i uruchomienie przeglàdarki U ytkownika Tryb po àczenia informacja o typie modemu, z którego korzysta U ytkownik przycisk konfiguracja przycisk po àcz po àczenie z Internetem 3.1. Sieç Web Aby surfowaç po Internecie (przeglàdaç zawartoêç Internetu), nale y kliknàç przycisk web. JeÊli nie jesteê po àczony z siecià Internet, u ycie tego przycisku spowoduje ustanowienie po àczenia i uruchomienie programu przeglàdarki. Funkcja ustanawiania po àczenia po wciêni ciu przycisku web nie jest domyêlnie w àczona. Mo na jà w àczyç w konfiguracji programu (przycisk konfiguracja, menu po lewej stronie okna: zak adka sieç web), polecenie Ustanów po àczenie przed uruchomieniem przeglàdarki. JeÊli jesteê ju po àczony z siecià Internet, u ycie przycisku web powoduje bezpoêrednio uruchomienie programu przeglàdarki. Program automatycznie po àczy si ze stronà domowà przycisk zmiana parametrów us ugi po àczenie z (w celu zmiany ustawieƒ dla us ugi neostrada tp) przycisk pomoc przycisk poczta ustanowienie po àczenia i uruchomienie programu pocztowego U ytkownika przycisk dokumenty Uwaga! Okno Tryb po àczenia pokazuje rodzaj modemu, jaki zosta zainstalowany przez U ytkownika (modem USB czy modem Ethernet). Rodzaj modemu, jaki otrzyma eê wraz z us ugà neostrada tp, mo esz sprawdziç na opakowaniu modemu lub w pierwszym rozdziale Przewodnika u ytkownika Poczta W celu korzystania z poczty elektronicznej nale y kliknàç na przycisk poczta. 8 9

6 JeÊli nie jesteê po àczony z siecià Internet, u ycie tego przycisku spowoduje ustanowienie po àczenia i uruchomienie oprogramowania pocztowego. Funkcja ustanawiania po àczenia po wciêni ciu przycisku poczta nie jest domyêlnie w àczona. Mo na jà w àczyç w konfiguracji programu (przycisk konfiguracja, menu po lewej stronie okna: zak adka poczta), polecenie Po àcz si podczas uruchamiania programu pocztowego. JeÊli z listy zosta a wybrana opcja Po àcz, u ycie przycisku poczta powoduje bezpoêrednio uruchomienie programu pocztowego. W trakcie instalacji aplikacji dost powej neostrada tp nast puje automatyczna konfiguracja programu pocztowego Outlook Express zostaje dodane nowe konto pocztowe które otrzyma eê podczas rejestracji. Dodanie nowego konta nast puje poprzez utworzenie to samoêci o nazwie identycznej z nazwà profilu aplikacji neostrada tp. To samoêç ta staje si to samoêcià domyêlnà. Konto w s u y mi dzy innymi do korespondencji pomi dzy Telekomunikacjà Polskà a U ytkownikiem us ugi neostrada tp. Mo na je wykorzystaç równie do celów prywatnych. Je eli chcesz r cznie skonfigurowaç program pocztowy Microsoft Outlook Express (np. dodaç nowe konta pocztowe, które utworzy eê w aplikacji hostingowej), post puj zgodnie z poni szà instrukcjà r cznej konfiguracji: Konfiguracja Microsoft Outlook Express 3. Na ekranie pojawi si pierwsze okienko Kreatora po àczeƒ internetowych. Wpisz swoje imi i nazwisko, a nast pnie kliknij przycisk Dalej >. 4. Na drugim ekranie Kreatora wpisz swój adres poczty elektronicznej. 5. Kolejny krok to podanie nazw serwerów, z których poczta b dzie pobierana oraz do których b dzie wysy ana. W przypadku us ugi neostrada tp nale y wpisaç: serwer poczty przychodzàcej: poczta.neostrada.pl serwer poczty wychodzàcej: poczta.neostrada.pl Kreator pozwala równie na wybór protoko u obs ugujàcego poczt przychodzàcà: POP3 lub IMAP4. 1. Z menu Narz dzia wybierz opcj Konta W okienku Konta internetowe wybierz zak adk Poczta, kliknij myszà na Dodaj, a z listy wybierz pozycj pierwszà: Poczta

7 6. W nast pnym okienku Kreatora nale y podaç nazw konta uwaga: nazwa powinna byç podana wraz z domenà, np.: a nie jan. W polu poni ej nale y wpisaç has o odpowiadajàce danej skrzynce pocztowej. 9. W zak adce Serwery zaznacz opcj Serwer wymaga uwierzytelnienia, a nast pnie kliknij OK. Powrócisz do okna Konta internetowe. 10. Aby zakoƒczyç proces konfiguracji, kliknij Zamknij Zmiana parametrów us ugi 7. Kolejny ekran to po egnanie z Kreatorem po àczeƒ internetowych kliknij przycisk Zakoƒcz. Po klikni ciu przycisku po àczysz si ze stronà Jest to strona Panelu administracyjnego dla us ugi neostrada tp. Informacje na temat funkcjonalnoêci Panelu znajdziesz w podrozdziale 4.2. Przewodnika u ytkownika Konfiguracja 8. Po zakoƒczeniu pracy Kreatora wracamy do okienka Konta internetowe. W zwiàzku z tym, e serwer poczty wychodzàcej dla us ugi neostrada tp wymaga pewnych zaawansowanych ustawieƒ, nale y wejêç do W aêciwoêci. Klikajàc przycisk otworzysz okno konfiguracji. Po lewej stronie okna znajduje si menu, w którym mo esz dokonaç wyboru interesujàcej Ci zak adki: 12 13

8 W kolejnych zak adkach znajdziesz m.in. nast pujàce funkcje: Profil ochrona bie àcego profilu za pomocà has a dost p do poczty elektronicznej przez przeglàdark WWW przywrócenie ostatniej prawid owej konfiguracji dla po àczenia z Internetem utworzenie nowego profilu Sieç Web wybór przeglàdarki internetowej ustawienie strony domowej zmiana ustawieƒ przeglàdarki odnoênie trybu po àczenia z siecià Internet Preferencje zmiana preferowanych ustawieƒ dla aplikacji neostrada tp Aktualizuj ustawienie àdania o powiadomieniach na temat aktualizacji programu Poczta zmiana parametrów dla po àczeƒ z kontem poczty elektronicznej wybór programu pocztowego zmiana ustawieƒ programu pocztowego odnoênie trybu po àczenia z siecià Internet zmiana ustawieƒ dla serwerów poczty przychodzàcej i wychodzàcej Dost p ADSL wybór modemu do realizowania po àczenia z siecià Internet (w przypadku istnienia kilku modemów) zmiana parametrów dla po àczenia z siecià Internet 4. Us ugi dodatkowe dla neostrady tp 4.1. Aplikacja hostingowa Aplikacja hostingowa jest systemem informatycznym, dzi ki któremu mo esz za o yç i skonfigurowaç w asne konta pocztowe i stron WWW. Dost p do systemu hostingowego posiadajà uprawnieni U ytkownicy, którzy wykupili okreêlony wariant us ugi neostrada tp. W zale noêci od wybranej opcji, U ytkownik otrzymuje do dyspozycji pami ç dyskowà o wielkoêci do 50 MB, na której mo e za o yç dowolnà liczb kont pocztowych i jeden serwis WWW. àczna wielkoêç wykorzystywanej pami ci nie mo e byç jednak wi ksza od zakupionego limitu. Konta pocztowe zak adane sà w domenie mojanazwa.neostrada.pl lub poczta.neostrada.pl Konta fizycznie istniejàce w tych domenach mogà byç widziane tak e w domenach dodatkowych, których nazwy mo esz ustaliç dowolnie. Nazwy kont pocztowych sà równie dowolne, np. Aby dokonaç konfiguracji us ug hostingowych, wpisz w swojà przeglàdark internetowà adres i naciênij klawisz Enter. Nast pnie w odpowiednie pola wpisz swój numer ID i numer PIN, po czym kliknij klawisz Zaloguj si. Kilka informacji dodatkowych: utworzenie nowego profilu spowoduje dodanie nowej to samoêci w programie pocztowym Outlook Express. Nazwa to samoêci jest identyczna z nazwà profilu w aplikacji neostrada tp. Podczas tworzenia profilu mo na jà jednak zmieniç. Has a do po àczeƒ z kontem poczty elektronicznej i siecià Internet sà widoczne w 2 przypadkach: w momencie, gdy U ytkownik wype nia formularz w celu utworzenia nowego profilu (tworzenie r czne), gdy po utworzeniu profilu jest on wyêwietlany w oknie potwierdzenia Dokumenty Przycisk uruchamia Eksploratora Windows w folderze domyêlnym, gdzie U ytkownik mo e przechowywaç pobrane oprogramowanie Pomoc Przycisk uruchamia pliki pomocy dla aplikacji dost powej neostrada tp (funkcja dost pna równie przez naciêni cie klawisza F1)

9 Po poprawnym uwierzytelnieniu masz mo liwoêç zdefiniowania domen, za o enia kont pocztowych i strony WWW. Aplikacja hostingowa prowadzi Ci za r k. Musisz jedynie kliknàç na w aêciwy odsy acz i uzupe niç wymagane pola formularza Panel administracyjny Poprzez Panel administracyjny mo esz zarzàdzaç swojà us ugà neostrada tp, a w szczególnoêci: uzyskasz informacje o zawartej umowie przed u ysz umow o Êwiadczenie us ugi neostrada tp aktywujesz nowy pakiet transferu danych wyêwietlisz informacje o nazwie logowania dokonasz zmiany has a dost powego do strefy neostrada tp Aby uruchomiç Panel administracyjny, kliknij przycisk Zmiana parametrów us ugi na g ównym ekranie aplikacji dost powej lub wpisz w swojej przeglàdarce internetowej adres panel.neostrada.pl i naciênij przycisk Enter. Na stronie Panelu administracyjnego w odpowiednie pola wpisz swój numer ID i numer PIN. Nast pnie naciênij klawisz Zaloguj si. Wi cej informacji uzyskasz, klikajàc na przycisk Pomoc na stronie konfiguracji oraz pod adresem

10 Zmiana has a dost powego do us ugi neostrada tp nast puje poprzez wpisanie nowego has a w pola: Nowe has o oraz Potwierdê has o i klikni cie przycisku Zmieƒ has o. Dodatkowo z poziomu Panelu administracyjnego istnieje mo liwoêç: 1) skonfigurowania us ug dodatkowych 2) odczytania informacji zawartych w umowie na Êwiadczenie us ugi neostrada tp 3) sprawdzenia nazwy logowania do Internetu (login) Uwaga! Po zmianie has a logowania nale y koniecznie wpisaç nowe has o do aplikacji neostrada tp. W tym celu w aplikacji dost powej kliknij przycisk Konfiguracja i zak adk Dost p oraz wpisz nowe has o w pozycji has o u ytkownika: 18 19

11 4.3. Dost p do poczty elektronicznej poprzez przeglàdark WWW U ytkownik us ugi neostrada tp posiada mo liwoêç przesy ania poczty elektronicznej z wykorzystaniem przeglàdarki internetowej. Aby po àczyç si ze skrzynkà pocztowà poprzez stron WWW, wpisz w pole adresu przeglàdarki internetowej i naciênij klawisz Enter. Korzystanie z systemu jest intuicyjne i przypomina u ytkowanie typowych programów, obs ugujàcych poczt elektronicznà. Zostanie wyêwietlona strona systemu Webmail. W odpowiednie pola wpisz swojà nazw u ytkownika (jest to nazwa Twojej skrzynki pocztowej, np. oraz has o. Nast pnie kliknij na przycisk Dalej >. Aplikacja Webmail pozwala na pe ne zarzàdzanie Twojà skrzynkà pocztowà: mo esz odczytywaç przes ane do Ciebie wiadomoêci, wysy aç nowà poczt wraz z za àcznikami, usuwaç wiadomoêci ju przeczytane oraz personalizowaç swojà skrzynk pocztowà. Dodatkowe informacje na temat korzystania z systemu Webmail dost pne sà na stronie oraz pod przyciskiem Pomoc na stronie

12 4.4 Dedykowany Serwis Multimedialny Specjalnie dla U ytkowników neostrady tp dost pny jest dedykowany Serwis Multimedialny. Serwis Multimedialny to mi dzy innymi materia y audio-wideo z telewizji TVN (Fakty i Prognoza pogody), najnowsze teledyski wykonawców polskich i zagranicznych, program telewizji internetowej TV FLY, zapowiedzi filmowe i relacje z premier, materia y sportowe, wywiady z gwiazdami show-biznesu. Serwis zawiera dodatkowo informacje i komunikaty dotyczàce us ugi neostrada tp. 4.5 Strefa Gier U ytkowników spragnionych mocnych wra eƒ zapraszamy do Strefy Gier. Do Paƒstwa dyspozycji oddaliêmy serwery takich przebojowych tytu ów, jak: Call of Duty (tak e Call of Duty 2, Call of Duty United Offensive), Counter Strike, Day of Defeat, Enemy Territory, Medal of Honor, Red Orchestra oraz Unreal Tournament. Serwis Multimedialny dost pny jest dla U ytkowników neostrady tp pod adresem W serwisie dost pne sà równie zapowiedzi i recenzje najnowszych gier, a z szybkiego serwera mo na b yskawicznie Êciàgnàç pliki demonstracyjne i trailery. Wi cej informacji znajdziesz w Internecie na stronie

13 5. Zmiana trybu pracy modemu Modem SpeedTouch 516 mo e pracowaç w jednym z dwóch trybów: bridge lub router. DomyÊlnie modem skonfigurowany jest jako bridge. W przypadku pracy modemu w tym trybie, sesja internetowa PPPoE jest terminowana na urzàdzeniu pod àczonym do modemu mo e byç to komputer lub zewn trzny router. Oznacza to, e na komputerze U ytkownika (lub routerze) musi byç zainstalowane oprogramowanie, które obs uguje ten protokó. Stosujàc aplikacj dost powà neostrada tp, instalowanà na komputerze, U ytkownik w prosty sposób mo e àczyç si z siecià Internet, nawiàzujàc po àczenia PPPoE. Ten tryb pracy modemu jest wskazany w przypadku pod àczenia do Internetu tylko jednego komputera. Mo liwe jest równie pod àczenie ca ej sieci LAN, lecz wówczas U ytkownik musi skorzystaç z dedykowanego routera, który obs uguje sesje PPPoE. Dzi ki funkcjonalnoêci routera, modem SpeedTouch 516 mo na wykorzystaç do przy àczenia dowolnej sieci LAN (10BaseT lub 100BaseT) do Internetu. U ytkownik powinien w tym celu zmieniç domyêlnà konfiguracj modemu z trybu bridge na tryb router oraz pod àczyç centralny hub lub switch do portu Ethernet w modemie. Udost pnione przez TP oprogramowanie pozwala w prosty sposób przeprowadziç zmian konfiguracji modemu i dodatkowo ustawiç komputery do wspó pracy z routerem SpeedTouch 516. Praca modemu w trybie router znaczàco zwi ksza bezpieczeƒstwo sieci poprzez wykorzystanie translacji adresów NAT i translacji portów PAT. Pod àczone do routera ADSL komputery otrzymujà dynamicznie adresy IP, pochodzàce nie z sieci publicznej, lecz z wbudowanego w modem serwera DHCP. U ytkownik posiada równie mo liwoêç filtrowania ruchu internetowego dzi ki wbudowanemu firewallowi. Zaawansowani U ytkownicy mogà dokonaç specyficznych zmian w ustawieniu konfiguracji modemu przy u yciu przeglàdarki internetowej. Wspó dzielenie àcza internetowego poprzez router SpeedTouch umo liwia pod àczenie do neostrady tp i jednoczesnà prac komputerów z ró nymi systemami operacyjnymi. W przypadku systemów Windows wystarczy uruchomiç z p yty CD oprogramowanie Asystent konfiguracji, aby skonfigurowaç komputery do wspó pracy z routerem. U ytkownicy innych systemów mogà skorzystaç z neostrady tp poprzez ustawienie w aêciwoêci protoko u TCP/IP na pobieranie adresu IP z serwera DHCP. Przeprowadzenie konfiguracji modemu SpeedTouch do trybu router (lub bridge) mo na zrealizowaç na komputerze wyposa onym w dowolny system operacyjny: Microsoft Windows Asystent konfiguracji, znajdujàcy si na p ycie CD-ROM do àczonej do zestawu instalacyjnego, automatycznie przeprowadzi konfiguracj ustawieƒ samego modemu, jak i komputera PC. Po zakoƒczeniu pracy asystenta konfiguracja obu urzàdzeƒ b dzie umo liwia a prac w Sieci. Nale y post powaç zgodnie z informacjami podanymi w podrozdziale 5.1. Konfiguracja modemu jako routera ADSL dla systemów Windows. Inne systemy operacyjne, np. Mac OS, Unix, Linux. Kreator SpeedTouch Embedded Easy Setup dost pny na stronach WWW modemu ST516 przeprowadzi automatycznà konfiguracj modemu. Nale y post powaç zgodnie z informacjami podanymi w podrozdziale 5.2. Konfiguracja modemu jako routera ADSL dla systemów Linux i Mac OS Konfiguracja modemu jako routera ADSL dla systemów Windows Zmiana trybu pracy z bridge a na router wymaga nie tylko rekonfiguracji modemu SpeedTouch, ale tak e ustawieƒ komputera lub te ca ej sieci komputerowej (gdy do bridge a pod àczony jest dodatkowy router i hub/switch). W przypadku, gdy do modemu jest pod àczony tylko jeden komputer, nale y zmieniç ustawienia samego modemu oraz ustawienia TCP/IP na komputerze. Obie czynnoêci sà wykonywane za poêrednictwem Asystenta konfiguracji. Je eli jednak U ytkownik posiada pod àczonà ju do modemu ST 516 ca à sieç lokalnà (np. za poêrednictwem routera i switcha), wówczas nale y przeprowadziç bardziej zaawansowanà rekonfiguracj, szczególnie w zakresie topologii i adresowania sieci. Poni ej zosta opisany przypadek przejêcia na tryb router, gdy U ytkownik korzysta z modemu SpeedTouch 516 w trybie bridge i jednego komputera z aplikacjà neostrada tp. Po zmianie trybu pracy modemu na router ADSL mo na do modemu pod àczyç zewn trzny hub/switch, do którego b dà przy àczane poprzez sieç Ethernet dodatkowe komputery. W takim przypadku w systemach Windows rekonfiguracja modemu i pod àczonego do niego komputera/komputerów obejmuje nast pujàce kroki: Krok 1. Odinstalowanie aplikacji neostrada tp z komputera pod àczonego bezpoêrednio do modemu SpeedTouch. Nale y kliknàç na przycisk neostrada tp i Odinstaluj., a nast pnie z menu Programy wybraç 24 25

14 Krok 2. Konfigurowanie modemu ST 516 jako router 1. Do nap du CD-ROM komputera, pod àczonego bezpoêrednio poprzez kabel Ethernet z modemem SpeedTouch, nale y w o yç p yt CD z aplikacjà neostrada tp. 6. Po znalezieniu modemu zostanie wyêwietlone okno z wyborem dost pnych profili us ugowych dla modemu SpeedTouch. Wybierz profil us ugowy Router neostrada tp i kliknij na przycisk Dalej>. 2. Uruchomi si prezentacja. Je eli funkcja autoodtwarzania jest wy àczona, wówczas nale y uruchomiç prezentacj bezpoêrednio z dysku CD plik start.exe. 3. Na prezentacji nale y kliknàç na odnoênik Zmiana trybu pracy modemu lub konfiguracja komputera. 4. Zostanie uruchomiony Asystent konfiguracji, który pozwala zmieniç ustawienia modemu i komputera. Nast pnie kliknij na przycisk Dalej >. Uwaga! W analogiczny sposób mo na póêniej wróciç do trybu bridge, wybierajàc profil Bridge neostrada tp. Po zmianie trybu pracy modemu na bridge nale y ponownie zainstalowaç aplikacj neostrada tp (zgodnie z Instrukcjà Instalacji). 5. Asystent konfiguracji rozpocznie wyszukiwanie modemu SpeedTouch. 7. Je eli Asystent konfiguracji nie znajdzie modemu SpeedTouch, pojawia si okno dialogowe z informacjà o b dzie. W takim przypadku nale y sprawdziç: czy modem ST 516 jest w àczony i zainicjalizowany, czy komputer PC jest prawid owo po àczony z modemem ST 516, czy prawid owo jest zainstalowana karta sieciowa i protokó TCP/IP, czy pomi dzy komputerem PC a modemem ST 516 nie znajduje si urzàdzenie typu firewall oraz czy na komputerze PC nie pracuje oprogramowanie typu personal firewall. Je eli modem ST 516 zosta ju uprzednio skonfigurowany mo e byç zabezpieczony has em systemowym. Nale y podaç to has o, aby uzyskaç wglàd w szczegó y konfiguracyjne urzàdzenia lub aby móc wykonaç inne czynnoêci konfiguracyjne. Kliknij na przycisk < Wróç

15 9. Rozpoczyna si proces uaktywnienia nowych ustawieƒ modemu i komputera. Uwaga! Je eli modem ST 516 zosta ju uprzednio skonfigurowany, mo e byç zabezpieczony has em systemowym. Nale y podaç to has o, aby uzyskaç wglàd w szczegó y konfiguracyjne urzàdzenia lub aby móc wykonaç inne czynnoêci konfiguracyjne. 8. Asystent konfiguracji poprosi teraz o podanie konta i has a U ytkownika neostrady tp. W odpowiednie pola wpisz swoje parametry identyfikacyjne, które otrzyma eê w trakcie rejestracji us ugi neostrada tp. Na zakoƒczenie kliknij przycisk Dalej>. 10. Po pomyêlnym przeprowadzeniu zmian w modemie ST 516 i pod àczonym do niego komputerze zostanie wyêwietlone okno Asystenta konfiguracji, informujàce U ytkownika o zakoƒczeniu procesu i kolejnych krokach, które nale y zrealizowaç w przypadku pod àczenia innych komputerów do routera. Po zapoznaniu si z tym komunikatem kliknij na przycisk Koniec: Skonfigurowany na routerze profil us ugowy uaktywnia serwer DHCP. JednoczeÊnie nast puje ustawienie komputera PC jako klienta DHCP. Oznacza to, e w wi kszoêci przypadków nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja komputera PC nawet, je eli U ytkownik zamierza po àczyç wiele komputerów PC pracujàcych w sieci lokalnej i u ywaç ich do pracy w sieci Internet poprzez modem ST 516. Krok 3. Pod àczenie do routera dodatkowych komputerów Ka dy komputer PC do àczony do routera powinien byç ustawiony do pobierania adresu IP z serwera DHCP lub mieç skonfigurowany adres statyczny z sieci /24 (oprócz , który jest adresem modemu). W tym celu U ytkownik musi dokonaç konfiguracji protoko u TCP/IP

16 5.2. Konfiguracja modemu jako routera ADSL dla systemów Linux i Mac OS Modem SpeedTouch 516 jest niezale ny od systemu operacyjnego, dlatego konfiguracja przeprowadzana w sposób przedstawiony poni ej mo e byç zrealizowana na dowolnym systemie komputerowym (np. Linux czy Mac OS). 3. Pojawia si okno powitalne kreatora konfiguracji modemu SpeedTouch. Poni sza procedura mo e byç równie uruchomiona na systemach pracujàcych pod kontrolà MS Windows. Krok 1. Ustawienie adresu IP na komputerze Upewnij si, e system operacyjny posiada prawid owà konfiguracj TCP/IP. W tym celu nale y skonfigurowaç komputer ze statycznym prywatnym adresem z sieci /24, np Uwaga! Nie nale y korzystaç z adresu IP , poniewa jest to domyêlny adres IP modemu SpeedTouch. Wskazówki na temat konfiguracji adresu IP znajdziesz w instrukcji Konfiguracja adresu IP, znajdujàcej si na dysku CD w katalogu \Dokumenty. Aby upewniç si, co do prawid owoêci po àczenia IP, mo na wykonaç operacj ping Krok 2. Konfigurowanie modemu SpeedTouch 516 jako routera Konfiguracja modemu przebiega w nast pujàcy sposób: 1. Otwórz przeglàdark WWW i przejdê do domyêlnego adresu IP modemu SpeedTouch ( ). Szczegó owe informacje na temat konfiguracji modemu poprzez przeglàdark internetowà znajdujà si w dokumentacji modemu na p ycie CD. Aby kontynuowaç, kliknij przycisk Next>. 4. Pojawi si okno wyboru profilu po àczenia z siecià Internet: 2. Pojawia si systemowa strona informacyjna WWW modemu SpeedTouch. Na liêcie Select a service kliknij wybrany profil po àczenia. Zalecanym profilem dla neostrady tp jest Routed. Uwaga! W analogiczny sposób mo na póêniej wróciç do trybu bridge, wybierajàc profil Bridged Ethernet. Mo na dodawaç us ugi do listy Services przez adowanie szablonów. Szczegó owe informacje znajdujà si w za àczonej na CD-ROM dokumentacji technicznej. Rozwiƒ pozycj SpeedTouch i kliknij przycisk Set Up. Aby kontynuowaç, kliknij przycisk Next>

17 5. W kolejnym oknie konfiguracji po àczenia PPPoA wybierz ustawienia protoko u ATM: VPI/VCI = 0.35 oraz zaznacz typ po àczenia na PPP over ATM (PPPoA). Kliknij przycisk Next>. 7. W oknie zabezpieczeƒ nale y wpisaç nazw i has o u ytkownika, które b dà chroni y konfiguracj modemu przed ingerencjà osób trzecich. 6. Nast pnie pojawi si okno konfiguracji konta PPPoA, w którym wpisz swoje parametry identyfikacyjne, przyznane w trakcie rejestracji us ugi neostrada tp (nazw u ytkownika i has o): Po dokonaniu tych czynnoêci kliknij przycisk Next>. 8. Zostanie wyêwietlone okno, informujàce U ytkownika o zmianach, które zostanà przeprowadzone w konfiguracji modemu. W celu dokonania zmian kliknij na przycisk Start>. Kliknij przycisk Next>, aby przejêç dalej

18 9. Rozpoczyna si proces uaktywnienia nowych ustawieƒ. Na zakoƒczenie wyêwietlany jest komunikat, informujàcy o poprawnie przeprowadzonej konfiguracji modemu. Kliknij na przycisk Finish w celu zamkni cia okna dialogowego. 6. Uruchamianie us ugi neostrada tp w systemach Mac OS i Linux U ytkownicy systemów Mac OS i Linux mogà uruchomiç us ug neostrada tp, wykorzystujàc jeden z dwóch trybów konfiguracji modemu SpeedTouch 516: a) bridge (domyêlny) wymagane jest oprogramowanie obs ugujàce protokó PPPoE, b) router (zalecany) wymagane jest przeprogramowanie modemu na funkcjonalnoêç routera (szczegó y w podrozdziale 5.2.). Poni ej zosta a opisana procedura zainstalowania i uruchomienia us ugi neostrada tp, gdy modem b dzie pe ni funkcj routera. 1. Pod àcz urzàdzenia znajdujàce si zestawie instalacyjnym do linii telefonicznej zgodnie z instrukcjà instalacji. 10. W celu sprawdzenia poprawnoêci ukoƒczenia konfiguracji mo na przejêç (za pomocà przeglàdarki WWW) do modemu SpeedTouch i sprawdziç jego aktualny stan. Krok 3. Pod àczenie do routera dodatkowych komputerów Ka dy komputer do àczony do routera SpeedTouch 516 powinien byç ustawiony do pobierania adresu IP z serwera DHCP. W tym celu U ytkownik powinien dokonaç konfiguracji protoko u TCP/IP na wszystkich stacjach, które b dà korzysta y z dost pu do Internetu poprzez neostrad tp. Istnieje równie mo liwoêç przypisania do komputerów statycznych adresów IP, lecz taka konfiguracja wymaga zmiany ustawieƒ tablicy routingu lub modyfikacji ustawieƒ serwera DHCP. Dok adna instrukcja konfiguracji komputera do automatycznego pobierania adresu IP znajduje si w pliku Konfiguracja adresu IP (dysk CD, katalog \Dokumenty). 2. Przekonfiguruj modem do trybu router (post powanie opisane w podrozdziale 5.2.), wpisujàc w ustawieniach PPPoA: user name: password: rejestracja 3. Za pomocà przeglàdarki internetowej po àcz si ze stronà rejestracji us ugi neostrada tp: i post puj zgodnie ze wskazówkami. 4. Po pobraniu konta i has a logowania do strefy neostrada tp nale y ponownie przekonfigurowaç modem (post powanie opisane w podrozdziale 5.2.), wykorzystujàc uzyskane parametry w ustawieniach PPPoA: user name: password: moje_has o 5. Po zakoƒczeniu konfiguracji modemu SpeedTouch mo esz ju àczyç si z Internetem. Uwaga! Pami taj, aby komputer pobiera automatycznie adres IP. 6. Wejdê teraz na stron konfiguracji us ug hostingowych na której mo esz utworzyç dodatkowe konta poczty elektronicznej oraz uruchomiç swój w asny serwer WWW

19 7. Konfiguracja modemu SpeedTouch Jako rezultat powy szych czynnoêci pojawia si systemowa strona informacyjna: Modem SpeedTouch 516 posiada du e mo liwoêci w zakresie konfiguracji po àczenia do sieci Internet. U ytkownik mo e zdefiniowaç m.in.: polityk bezpieczeƒstwa poprzez wbudowany firewall, adresacj IP sieci LAN i routing, konfiguracj serwera DHCP, ustawienia tablicy NAPT. Praca modemu w trybie router znaczàco zwi ksza bezpieczeƒstwo sieci poprzez wykorzystanie translacji adresów NAT i translacji portów PAT. Pod àczone do routera ADSL komputery, otrzymujà dynamicznie adresy IP, pochodzàce nie z sieci publicznej, lecz z wbudowanego w modem serwera DHCP. U ytkownik posiada równie mo liwoêç filtrowania ruchu internetowego dzi ki wbudowanemu firewallowi. Zaawansowani U ytkownicy mogà dokonaç specyficznych zmian w ustawieniu konfiguracji modemu przy u yciu przeglàdarki internetowej oraz za pomocà telnet. Modem SpeedTouch posiada wbudowane funkcje konfiguracji lokalnej, mo liwej dzi ki interfejsowi WWW wbudowanemu w modem SpeedTouch. Jest to metoda oparta na protokole HTTP i koncepcji serwera/przeglàdarki WWW, umo liwiajàca konfiguracj modemu SpeedTouch z poziomu przeglàdarki WWW i stron HTML z dowolnego komputera do àczonego do portu Ethernet modemu. Uwaga! Przed rozpocz ciem pracy ze stronami WWW modemu SpeedTouch nale y si upewniç, czy przeglàdarka WWW jest skonfigurowana w taki sposób, e àczy si z modemem SpeedTouch bezpoêrednio, tj. bez wykorzystywania serwera proxy. W razie potrzeby nale y wy àczyç serwer proxy na czas pracy ze stronami WWW modemu SpeedTouch. Szczegó owe informacje dotyczàce sposobu wy àczania mechanizmu proxy w przeglàdarce internetowej znajdujà si w podr czniku u ytkownika przeglàdarki. W wi kszoêci przypadków konfiguracja modemu SpeedTouch dokonana za pomocà Asystenta konfiguracji lub kreatora Easy Setup jest wystarczajàca i nie zachodzi potrzeba dalszej konfiguracji poprzez interfejs WWW. Dost p z poziomu stron WWW jest wymagany jedynie w takich przypadkach, w których konieczne sà pewne zaawansowane czynnoêci konfiguracyjne i uaktualnienie/upgrade lub zabezpieczenie konfiguracji modemu SpeedTouch Dost p do interfejsu WWW modemu SpeedTouch W celu otwarcia stron WWW modemu SpeedTouch nale y wykonaç nast pujàce czynnoêci: uruchomiç przeglàdark WWW na komputerze PC, wpisaç w przeglàdarce WWW adres IP modemu SpeedTouch (w wi kszoêci przypadków jest to ), je eli ustawione jest has o systemowe, pojawi si okno autoryzacyjne. Nale y wtedy wprowadziç w odpowiednie pola nazw u ytkownika oraz has o systemowe. Po lewej stronie ka dej ze stron WWW modemu SpeedTouch znajduje si menu tematyczne. Menu to umo liwia przechodzenie, za pomocà systemu odnoêników, do wszystkich aspektów konfiguracji modemu SpeedTouch. Poni ej przedstawiono tabel zawierajàcà wszystkie odnoêniki menu tematycznego modemu SpeedTouch. OdnoÊnik menu tematycznego SpeedTouch Klikni ty odnoênik Broadband Connection Toolbox Home Network Wynik Konfiguracja modemu SpeedTouch oraz przeglàdanie aktualnego profilu konfiguracyjnego. Informacje o po àczeniu DSL i parametrach po àczeniowych PPP. Zaawansowana konfiguracja modemu SpeedTouch Konfiguracja sieci domowej u ytkownika

20 7.2. OdnoÊniki tematyczne menu SpeedTouch Klikni cie w odnoênik SpeedTouch powoduje wyêwietlenie strony konfiguracji modemu SpeedTouch. Strona konfiguracji modemu SpeedTouch podzielona jest na 3 sekcje: Kilkni cie odnoênika Information powoduje wyêwietlenie podsumowania najwa niejszych informacji na temat modemu. Dodatkowo istnieje mo liwoêç, poprzez klikni cie linka Restart, wykonania restartu modemu SpeedTouch. Klikni cie odnoênika Event Logs powoduje wyêwietlenie strony z zestawieniem zdarzeƒ (czynnoêci wykonywane przez modem) w podziale na kategorie tematyczne: All, Connection, LAN, UpnP, Security, System, Service. Klikni cie odnoênika Configuration powoduje wyêwietlenie podsumowania bie àcej konfiguracji po àczenia modemu SpeedTouch. Dodatkowo istnieje mo liwoêç wykonania poni szych czynnoêci: Set UP, Restart, Return to Factory Default Settings, Save or Restore Configuration. Dodatkowo istnieje mo liwoêç wyczyszczenia listy zarejestrowanych zdarzeƒ poprzez klikni cie Clear the event log

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom Przewodnik po instalacji zestawu Orange Freedom Teraz, bez wychodzenia z domu, mo esz wszystko. Orange Freedom sprawi, e poczujesz puls Êwiata wyraêniej ni kiedykolwiek. Brak limitu transferu i mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson 1 Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Spis treêci 1. Wymagania podstawowe... 3 2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2... 4 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo