I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 1 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeznaczania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu. 2. Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce. 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1/ Spółce, Pracodawcy - rozumie się przez to Zakłady Azotowe,,Puławy S.A., 2/ zakładowych organizacjach związkowych - rozumie się przez to wszystkie organizacje związkowe działające w Spółce, 3/ dysponentach Funduszu - rozumie się przez to Pracodawcę oraz zakładowe organizacje związkowe, 4/ administratorze Funduszu - rozumie się przez to Pracodawcę, 5/ Komisji socjalnej - rozumie się przez to Komisję złożoną z przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych umocowanych przez Zarządy tych organizacji oraz przedstawiciela Pracodawcy umocowanego przez Zarząd Spółki, mającą uprawnienia stanowiące w zakresie świadczeń z Funduszu wymienionych w niniejszym Regulaminie; Komisja socjalna działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji socjalnej, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, 6/ osobach uprawnionych - rozumie się przez to osoby wymienione w 5, mające prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych w Spółce, 7/ Ustawie rozumie się przez to Ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, powołaną na wstępie zarządzenia wprowadzającego niniejszy Regulamin, 8/ wspólnym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to osobę uprawnioną, współmałżonka i dzieci, o których mowa w 5 ust. 2 i 3, pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy Komórką organizacyjną prowadzącą całość spraw związanych z realizacją świadczeń socjalnych na rzecz osób uprawnionych jest Sekcja Socjalna. 2. Do zadań Sekcji Socjalnej w zakresie Funduszu należy: 1/ naliczanie wysokości odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy, 2/ sporządzanie i przedkładanie do uzgodnienia pomiędzy dysponentami Funduszu planu rzeczowo-finansowego Funduszu, 3/ realizacja planu rzeczowo-finansowego Funduszu, 4/ prowadzenie bieżącej analizy kosztów i dochodów prowadzonej działalności socjalnej, 5/ sporządzanie dla potrzeb przełożonych, innych komórek organizacyjnych oraz dla zakładowych organizacji związkowych informacji i analiz dotyczących działalności socjalnej w Spółce.

2 II TWORZENIE I PRZEZNACZENIE 2 FUNDUSZU 3 1. Fundusz tworzony jest według zasad określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, powołanej na wstępie zarządzenia wprowadzającego niniejszy Regulamin. 2. Środki finansowe Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 3. Środki finansowe Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie różnych rodzajów działalności socjalnej prowadzonej przez Spółkę na rzecz osób uprawnionych, a w szczególności na: 1/ wypoczynek, 2/ pożyczki na cele mieszkaniowe, 3/ pomoc materialno - rzeczową lub finansową (zapomogi), 4/ działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną, 5/ organizację imprez choinkowych oraz zakup paczek świątecznych dla dzieci, 6/ inne cele socjalne po uzgodnieniu między dysponentami Funduszu, w miarę posiadanych środków finansowych. 2. Środki Funduszu mogą być przeznaczone dla określonych grup uprawnionych, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności: 1/ zapomogi świadczenie dla pracowników oraz emerytów, rencistów i osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym, 2/ dofinansowanie wypoczynku: a/ zorganizowanego indywidualnie przez pracowników świadczenie dla pracowników Zakładów Azotowych Puławy S.A., b/ wczasy/sanatoria zakupione przez Sekcję Socjalną świadczenie dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym, c/ kolonie/obozy, wczasy/ sanatoria dla dzieci świadczenie dla uprawnionych wymienionych w 5 ust. 1 pkt 6, 3/pożyczki na cele mieszkaniowe - świadczenie dla uprawnionych o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1-5, 4/imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne dla uprawnionych pracowników, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1, 5/ korzystanie z pływalni i innych obiektów sportowych - zgodnie z zasadami umów zawartych w tym zakresie, 6/imprezy choinkowe oraz zakup paczek świątecznych dla dzieci, zgodnie z 17 ust. 2, 7/ spartakiada Pracowników Zakładów Azotowych Puławy S.A. impreza dla pracowników oraz emerytów, rencistów i osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym. 3. Środki Funduszu mogą być wykorzystane na dofinansowanie działalności zakładowych obiektów socjalnych. 4. Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan rzeczowo-finansowy Funduszu. Warunkiem realizacji danego świadczenia w roku kalendarzowym jest jego uwzględnienie w planie rzeczowo-finansowym Funduszu oraz wygospodarowanie odpowiedniej puli środków na ten cel.

3 3 III OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5 1. Do korzystania ze świadczeń socjalnych realizowanych w ramach Funduszu uprawnione są następujące osoby: 1/ pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, 2/ pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3/ emeryci i renciści, dla których ostatnim miejscem pracy była Spółka, i z którymi rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 4/ osoby zwolnione ze Spółki z przyczyn niedotyczących pracowników, przebywające na świadczeniu przedemerytalnym, 5/ osoby zwolnione ze Spółki z przyczyn niedotyczących pracowników, które przebywały na świadczeniu przedemerytalnym, a obecnie przebywają na emeryturze lub rencie, dla których ostatnim miejscem pracy była Spółka, 6/ rodziny osób, o których mowa w pkt 1-5, w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy, to jest dzieci określone w ust. 2 i 3, 7/ inne osoby, którym Zarząd Spółki w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, przyznał prawo do korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu. 2. Za rodziny, o których mowa w 5 ust. 1 pkt. 6, uważa się dzieci osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 oraz dzieci osób zmarłych, wymienionych w ust. 1 pkt 1-5, jeżeli były na utrzymaniu tych osób i pobierają rentę rodzinną: 1/ do lat 18, 2/ do lat 26 - uczące się, co powinno być potwierdzone stosownym zaświadczeniem oraz oświadczeniem rodziców/opiekunów o pozostawaniu dziecka na ich wyłącznym utrzymaniu, 3/ do lat 26 - będące osobami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 3. Dziećmi, o których mowa w ust. 2, są pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej/opiekuna: 1/ dzieci własne, 2/ dzieci współmałżonka, 3/ dzieci przysposobione, 4/ dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. IV PODSTAWOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 6 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu dla osób uprawnionych realizowane jest według kryteriów socjalnych uwzględniających sytuację materialną, rodzinną i życiową wnioskodawcy: 1/ podstawowego (dochód netto przypadający na 1 osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym) oraz 2/ dodatkowego (m. in. sytuacja zdrowotna, warunki bytowe: rodziny wielodzietne, samotnie wychowujący dzieci, chorzy lub niepełnosprawni, osoby mające na utrzymaniu osoby chore lub niepełnosprawne). Kryterium podstawowe i dodatkowe mają charakter równorzędny.

4 4 2. Oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, Komisja socjalna rozpatrująca wnioski może ustalić kryteria pomocnicze, w zależności od rodzaju przyznawanego świadczenia. 3. Indywidualne świadczenia socjalne tj. dofinansowanie do poszczególnych form wypoczynku, zapomogi pieniężne, pożyczki mieszkaniowe - przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej, jednak w sytuacjach: 1/ zapomóg pieniężnych w przypadku ciężkiej choroby uprawnionego, z wnioskiem może wystąpić również bezpośredni przełożony lub w imieniu uprawnionego członek najbliższej rodziny, 2/ zapomóg pieniężnych oraz dofinansowania wypoczynku dla małoletniego dziecka po zmarłym pracowniku, emerycie, renciście, osobie przebywającej na świadczeniu przedemerytalnym - z wnioskiem występuje żyjący rodzic lub opiekun. 4. Z inicjatywą przyznania świadczenia dla osoby znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej mogą wystąpić zakładowe organizacje związkowe. 5. Wartość otrzymanych świadczeń podlegających opodatkowaniu stanowi przychód zwiększający podstawę opodatkowania w miesiącu, w którym świadczenie było realizowane lub postawione do dyspozycji. Pobranie należnej zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych będzie dokonywane przy realizacji świadczenia lub przy wypłacie wynagrodzeń dokonywanej w miesiącu realizacji świadczenia. Osobom, od których nie będzie możliwości pobrania zaliczki na podatek dochodowy, Sekcja Obliczania Zarobków wystawi polecenie wpłaty do kasy należnego podatku, zaś realizacja świadczenia nastąpi po uprzednim okazaniu dowodu wpłaty. 6. Z przewidzianych w 4 ust. 2 pkt 4-7 rodzajów działalności socjalnej dofinansowywanej/finansowanej z Funduszu mogą korzystać uprawnieni w trybie ustalonym przez dysponentów Funduszu. V ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE WYPOCZYNKU 7 1. Do świadczeń objętych dofinansowaniem z Funduszu zalicza się następujące formy wypoczynku: 1/ wczasy lub pobyt w sanatorium - zakupione przez Sekcję Socjalną dla osoby uprawnionej, wymienionej w 4 ust. 2 pkt 2 lit. b i c, we wskazanym przez nią miejscu i czasie, bezpośrednio od organizatorów wypoczynku, 2/ wczasy lub inne formy wypoczynku organizowane przez osoby uprawnione wymienione w 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, 3/ wypoczynek dla dzieci (kolonie, obozy itp.) - zgodnie z ofertą opracowaną przez Sekcję Socjalną, 4/ wypoczynek dzieci (kolonie, obozy, zimowiska, wyjazdy na zielone i białe szkoły, wczasy oraz wypoczynek dzieci połączony z leczeniem lub rehabilitacją) - zakupione przez osoby uprawnione/ opiekunów bezpośrednio od organizatorów wypoczynku. 2. Poszczególnym osobom uprawnionym, o których mowa w 5, przysługuje dofinansowanie do wypoczynku w następującym wymiarze czasowym: 1/ pracownikom - do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, 2/ emerytom i rencistom oraz osobom przebywającym na świadczeniu przedemerytalnym - do 7 dni w ciągu roku kalendarzowego,

5 5 3/ dzieciom (zgodnie z 5 ust. 2): a/ do ukończenia 18 lat - do 21 dni w ciągu roku kalendarzowego, b/ powyżej 18 lat do 26 lat - do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. 3. Wypoczynek objęty dofinansowaniem nie może trwać krócej niż 7 dni. 8 Zakup wypoczynku przez Sekcję Socjalną na indywidualne zamówienie osoby uprawnionej (dotyczy: emerytów/ rencistów/ osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym) 1. Dofinansowaniem z Funduszu objęte są wczasy/ sanatoria zakupione przez Sekcję Socjalną w terminie i miejscu wskazanym przez wnioskodawcę, pod warunkiem, że podmiot dokonujący sprzedaży usługi wypoczynkowej prowadzi działalność na terenie Polski oraz wystawia faktury w języku polskim, określając należność w złotych polskich. 2. W terminie od 1 stycznia do 31 marca danego roku, osoba zainteresowana składa Wniosek o zakup i dofinansowanie wczasów/ pobytu w sanatorium według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Po ww. terminie, w uzasadnionych przypadkach, wnioski będą przyjmowane przez Sekcję Socjalną oraz rozpatrywane przez Komisję socjalną, jednakże ich realizacja uzależniona będzie od posiadanych środków ZFŚS. 3. Osoba, której przyznano dofinansowanie, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed rozpoczęciem turnusu, zgłasza w Sekcji Socjalnej (na piśmie) wybrane przez siebie miejsce i czas trwania wypoczynku oraz jego koszt. 4. Sekcja Socjalna w oparciu o zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3: 1/ realizuje zakup usługi wypoczynkowej, nie wcześniej jak na miesiąc przed rozpoczęciem wypoczynku, 2/ obciąża wnioskodawcę kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy kosztem zakupionego wypoczynku a przysługującym mu dofinansowaniem, nie wcześniej jak na miesiąc przed rozpoczęciem wypoczynku. 5. Podstawę do naliczenia dofinansowania dla wnioskodawcy stanowi całkowity koszt jednego miejsca, jednak nie wyższy niż maksymalny, ustalony przez Komisję socjalną na dany rok kalendarzowy. 6. Wnioskodawca dokonuje opłaty za wypoczynek wg zasad określonych w W przypadku rezygnacji z wypoczynku po realizacji zakupu przez Sekcję Socjalna, osoba zamawiająca jest obciążana kosztami wypoczynku w wysokości poniesionej przez Spółkę. 8. Wnioskodawca nie ponosi kosztów, o których mowa w ust. 7, jeżeli wskaże na swoje miejsce inną osobę, uprawnioną do korzystania z Funduszu. 9 Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku pracowników

6 6 1. O Dofinansowanie do indywidualnego wy- poczynku, o którym mowa w 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, mogą ubiegać się raz w roku kalendarzowym, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Warunkiem otrzymania przez pracownika Dofinansowania do indywidualnego wypoczynku jest korzystanie z wypoczynku przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. 2. Wysokość Dofinansowania do indywidualnego wypoczynku jest ustalana corocznie przez dysponentów Funduszu. Dofinansowanie uzależnione jest od kryterium socjalnego. 3. Podstawą Dofinansowania do indywidualnego wypoczynku jest Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego indywidualnie przez pracownika w roku..., którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, zawierający potwierdzenie terminu urlopu. 4. Na podstawie złożonych wniosków Sekcja Socjalna wprowadza kwotę Dofinansowania do indywidualnego wypoczynku (brutto) do systemu komputerowego w terminie umożliwiającym realizację postanowień wynikających z ust Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku wypłacane jest wraz z wynagrodzeniem za pracę. 6. Pracownik po przedstawieniu w Sekcji Socjalnej dokumentu, o którym mowa w ust. 3 - w terminie do końca miesiąca - otrzymuje dofinansowanie przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia za pracę - za miesiąc, w którym wniosek został złożony. 10 Oferta wypoczynkowa Sekcji Socjalnej dla dzieci 1. Sekcja Socjalna opracowuje ofertę wypoczynku dla dzieci i podaje ją do wiadomości pracowników w formie pisemnej oraz elektronicznej (Intranet) najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem terminu składania wniosków. 2. Na każdą z wybranych form wypoczynku z oferty Sekcji Socjalnej obowiązuje złożenie Wniosku o zakwalifikowanie dziecka na wypoczynek z oferty Sekcji Socjalnej, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu wraz z Kartą kwalifikacyjną uczestnika imprezy wypoczynkowej dla dzieci, stanowiącą Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu, w terminie o którym mowa w 8 ust Wnioski rozpatruje i zatwierdza Komisja socjalna. 4. Wnioskodawcy są informowani przez pracownika Sekcji Socjalnej o decyzji Komisji socjalnej. 5. Sekcja Socjalna na podstawie zapotrzebowania wynikającego ze złożonych i zatwierdzonych wniosków realizuje zakup miejsc na wypoczynek dla dzieci. 6. Na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu Sekcja Socjalna obciąża wnioskodawcę za wypoczynek, wystawiając fakturę. 7. Zasady naliczania odpłatności za wypoczynek określono w 11 niniejszego Regulaminu.

7 7 8. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z przyznanego wypoczynku (oprócz udokumentowanych przyczyn losowych), jest on zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Spółkę, zgodnie z umową zawartą z kontrahentem. 9. Wnioskodawca nie ponosi kosztów, o których mowa w ust. 8, jeżeli wskaże na swoje miejsce inną osobę, uprawnioną do korzystania z Funduszu. 11 Zasady naliczania odpłatności za wypoczynek 1. Poniższe zasady dotyczą sposobu naliczania odpłatności ponoszonej przez wnioskodawców za wypoczynek. 2. Odpłatność za wypoczynek naliczana jest przez Sekcję Socjalną na podstawie średniego miesięcznego dochodu netto przypadającego na 1 osobę pozostającą w we wspólnym gospodarstwie domowym (dotyczy to osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego, jego małżonka oraz dzieci wymienionych w 5 ust. 2 i 3), z uwzględnieniem wskaźnika procentowego odpowiadającego danemu poziomowi dochodów. 3. Procentowe wskaźniki odpłatności uzgadniane są na dany rok kalendarzowy przez dysponentów Funduszu i udostępniane do wiadomości osobom zainteresowanym przez Sekcję Socjalną. 4. Odpłatność, o której mowa w ust. 2, jest iloczynem całkowitego kosztu skierowania oraz wskaźnika procentowego odpowiadającego danemu poziomowi dochodów. 5. Średni miesięczny dochód netto na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym oblicza się na podstawie łącznych dochodów netto małżonków/opiekunów wraz z dziećmi, o których mowa w 5, za okres drugiego półrocza ubiegłego roku kalendarzowego. 6. Dla potrzeb socjalnych, za wynagrodzenie netto przyjmuje się składniki wynagrodzenia osobowego wg metodologii GUS, z wyłączeniem nagrody jubileuszowej. Wynagrodzenie osobowe nie obejmuje nagrody z zysku. Wynagrodzenie to jest pomniejszone o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki społeczne (ZUS). W przypadku, gdy sytuacja dochodowa uprawnionego lub współmałżonka ulegnie zmianie, w porównaniu z okresem o którym mowa w ust. 5, (np. utrata dotychczasowego lub pozyskanie nowego źródła dochodu, utrata lub nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych) zaświadczenie o dochodach należy przedkładać za okres ostatnich trzech miesięcy. 7. Dochody powinny być wpisane we wniosku lub na odrębnym zaświadczeniu i potwierdzone przez uprawnione osoby. Dla pracowników Spółki wpisów o wysokości zarobków dokonuje Sekcja Socjalna na podstawie danych z systemu płacowego lub w sytuacjach wyjątkowych Sekcja Obliczania Zarobków na wnioskach przedłożonych przez Sekcję Socjalną lub indywidualnie przez pracownika. 8. Jeżeli współmałżonek jest osobą niepracującą, wówczas wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z właściwego miejscowo Urzędu Pracy o zarejestrowaniu tej osoby jako bezrobotnej. Przy braku powyższego dokumentu wskaźnik odpłatności ustalony w oparciu o dochody wnioskodawcy powiększa się o 20%, przy czym maksymalny wskaźnik odpłatności nie może być wyższy niż 70%. Zapis ten nie dotyczy rodzica/opiekuna opiekującego się dzieckiem niepełnosprawnym do lat 26.

8 8 9. Jeżeli osoba uprawniona deklaruje poniesienie maksymalnej ulgowej lub pełnej odpłatności za wypoczynek - nie jest zobowiązana do przedkładania zaświadczenia o dochodach. 10. Sekcja Socjalna wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż usługi wypoczynkowej oraz określającą wysokość kwoty do zapłaty przez osobę uprawnioną. 11. Odpłatność, o której mowa w ust. 10, może być uregulowana jednorazowo lub maksymalnie w 6 ratach. 12. Pracownicy mogą dokonywać płatności za wypoczynek poprzez: 1/ poprzez potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i innych wypłat lub 2/ przelewem na rachunek Funduszu lub 3/ w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - wpłatę gotówki w Kasie zakładowej. 13. Emeryci, renciści, osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym oraz pozostałe osoby mające uprawnienia do korzystania z Funduszu mogą dokonywać płatności za wypoczynek przelewem na rachunek Funduszu lub - w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - gotówką w Kasie zakładowej. 14. Przy spłacie ratalnej, w przypadku braku możliwości potrącenia raty za dany miesiąc z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i innych wypłat - pracownik jest zobowiązany do wpłacenia należnej kwoty przelewem na konto Funduszu lub - w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - gotówką w Kasie zakładowej. 12 Wypoczynek dzieci zakupiony indywidualnie 1. Dofinansowaniem do wypoczynku dzieci objęte są: zarezerwowane/ zakupione przez rodziców bezpośrednio u/ od organizatora prowadzącego działalność na terenie Polski - kolonie, obozy, zimowiska, wyjazdy na zielone i białe szkoły oraz wczasy i sanatoria. 2. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa w Sekcji Socjalnej Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci zakupionego indywidualnie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu, w terminie wskazanym w 8 ust Podstawę do naliczenia i wypłaty dofinansowania stanowią: 1/ decyzja o przyznaniu dofinansowania, 2/ faktura VAT lub rachunek stwierdzający zakup usługi wypoczynkowej, wystawiony na nazwisko osoby ubiegającej się o dofinansowanie i zawierający następujące informacje niezbędne do naliczeń: a/ miejsce wypoczynku oraz czas trwania wypoczynku (od do, ilość dni), b/ rodzaj wypoczynku (np. kolonie, obóz, zielona szkoła, wczasy, sanatorium), c/ imię i nazwisko uczestnika/ uczestników, którym przyznano dofinansowanie, d/ koszt wypoczynku każdego uczestnika, któremu przyznano dofinansowanie. 4. W przypadku wypoczynku dzieci organizowanego przez szkoły, stowarzyszenia, parafie - podstawą naliczenia dofinansowania może być zaświadczenie wystawione przez w/w organizatorów, zawierające dane o których mowa w ust. 3 pkt 2.

9 5. Przy naliczaniu dofinansowania brany jest pod uwagę pełny koszt skierowania poniesiony przez wnioskodawcę i potwierdzony odpowiednim dokumentem, jednak nie wyższy niż maksymalny, ustalony na dany rok kalendarzowy przez dysponentów Funduszu. 6. Wysokość dofinansowania nalicza Sekcja Socjalna w oparciu o dochód netto przypadający na 1 osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy oraz odpowiadający tej wielkości procentowy wskaźnik dofinansowania. 7. Procentowe wskaźniki dofinansowania są uzgadniane na dany rok kalendarzowy przez dysponentów Funduszu i udostępniane przez Sekcję Socjalną w intranecie pod zakładką: strony www/pionpersonalny/sekcja Socjalna. 8. Kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 6, może być przekazana: 1/ wnioskodawcy - na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w formie autowypłaty - po powrocie z wypoczynku i przedstawieniu dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - dotyczy obozów, kolonii, białych i zielonych szkół itp., 2/ organizatorowi - na wskazane przez niego konto - przed wyjazdem uczestnika na wypoczynek na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wypoczynku - dotyczy obozów, kolonii, białych i zielonych szkół itp. oraz wczasów i pobytu w sanatorium. 9. Podstawę do przekazania dofinansowania na konto organizatora, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, stanowi pisemna informacja organizatora, która powinna zawierać następujące dane: 1/ nazwisko i imię uczestnika zakwalifikowanego na wypoczynek, 2/ rodzaj wypoczynku (np. kolonie, obóz, zielona szkoła, wczasy, sanatorium), 3/ miejsce wypoczynku oraz czas jego trwania (od do, ilość dni), 4/ koszt wypoczynku uczestnika. 10. Fakt przekazania dofinansowania organizatorowi powinien być potwierdzony Fakturą VAT lub rachunkiem wystawionym przez organizatora dla Spółki.. VI POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest w formie pożyczek z przeznaczeniem na: 1/ budowę, rozbudowę, modernizację domu, 2/ zakup domu/mieszkania w obrocie wolnorynkowym, 3/ przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub na odrębną własność lokalu, 4/ spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, 5/ sfinansowanie udziału i kaucji w przydzielonym mieszkaniu czynszowym, 6/ adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 7/ przystosowanie mieszkania/domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 8/ remont bieżący domu/mieszkania. 2. Osoby ubiegające się o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe powinny w terminie do 30 kwietnia danego roku złożyć w Sekcji Socjalnej odpowiedni wniosek, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego Regulaminu oraz Kwestionariusz pomocniczy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć: 9

10 10 1/ w przypadku wniosku o pożyczkę na za- kup mieszkania na rynku pierwotnym - umowę notarialną lub umowę przedwstępną pomiędzy podmiotem gospodarczym (spółdzielnią mieszkaniową, firmą developerską) a wnioskodawcą, 2/ w przypadku wniosku o pożyczkę na zakup mieszkania na rynku wtórnym - umowę notarialną lub umowę przedwstępną kupna-sprzedaży, 3/ w przypadku wniosku o pożyczkę na zamianę prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe lub na odrębną własność lokalu - zaświadczenie ze Spółdzielni mieszkaniowej o wysokości wkładu budowlanego oraz kwoty pozostałej do uregulowania, 4/ w przypadku wniosku o pożyczkę na budowę domu - pozwolenie na budowę domu, akt własności działki i aktualny kosztorys (sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane), zawierający informację o: a/ lokalizacji inwestycji, b/ całkowitym koszcie i metrażu inwestycji, c/ stanie zaawansowania robót, 5/ w przypadku wniosku o pożyczkę na rozbudowę lub modernizację domu oraz adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne - akt własności domu, pozwolenie na rozbudowę/modernizację domu lub adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne, aktualny kosztorys (sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane) zawierający informacje jak w pkt Pożyczki na cele mieszkaniowe przyznaje Komisja socjalna, jeden raz w roku (w drugiej połowie maja, w uzasadnionym przypadku termin ten może ulec zmianie), w terminie uzgodnionym przez Sekcję Socjalną z zakładowymi organizacjami związkowymi. Komisja socjalna rozpatrująca wnioski o udzielenie pożyczki działa na podstawie Zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe, stanowiących Załącznik Nr 9 do niniejszego Regulaminu. 5. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja socjalna kieruje się sytuacją mieszkaniową, kryteriami określonymi w 6 ust. 1 oraz w miarę potrzeby kryteriami pomocniczymi, ustalonymi na posiedzeniu Komisji. 6. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi: 1/ na cele określone w ust.1 pkt krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za poprzedni rok obrotowy, 2/ na remont domu/mieszkania - 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za poprzedni rok obrotowy. 7. Pożyczki na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia osób będących pracownikami Spółki: 1/ 1 osoby - w przypadku pożyczki na remont bieżący domu/mieszkania, 2/ 2 osób - w przypadku pożyczek na pozostałe cele. 8. Pracownicy, których Zarząd uznaje za szczególnie przydatnych dla Spółki mogą otrzymać pożyczkę mieszkaniową na warunkach indywidualnych, z pominięciem obowiązujących kryteriów, z zastrzeżeniem ustaleń ust Przyznanie pożyczki, o której mowa w ust. 8, jest możliwe przy dodatkowym zasileniu Funduszu, np. z zysku netto oraz po zawarciu umowy pomiędzy Spółką i zakładowymi organizacjami związkowymi, określającej pulę środków na powyższy cel, pozostających do dyspozycji Zarządu Spółki.

11 Szczegółowe warunki spłaty pożyczki określa umowa pomiędzy Spółką a pożyczkobiorcą, sporządzana przez Sekcję Socjalną wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do niniejszego Regulaminu. 11. Przed sporządzeniem umowy Sekcja Socjalna przekazuje do Działu Księgowości Operacyjnej informację o wysokości przyznanych pożyczek, naliczonych odsetek oraz ilości rat celem określenia wysokości rat pożyczki oraz odsetek. Umowa jest sporządzana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: 1/ pożyczkobiorca, 2/ Sekcja Socjalna, 3/ Dział Księgowości Operacyjnej. 12. Ostatni (trzeci) egzemplarz umowy jest podstawą dla Działu Księgowości Operacyjnej do wniesienia do ksiąg danych dotyczących pożyczkobiorcy: 1/ kwoty pożyczki i odsetek, 2/ ilości rat. 13. W terminie do końca miesiąca w którym została podpisana umowa z pożyczkobiorcą Sekcja Socjalna wprowadza do systemy płacowego dane, o których mowa w ust. 11, w celu: 1/ wypłaty pożyczki - wypłata pożyczki będzie dokonana w terminie najbliższej wypłaty wynagrodzenia za pracę; 2/ dokonania potrąceń rat pożyczki i odsetek z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i innych wypłat. 14. Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym pożyczek udzielanych w danym roku kalendarzowym uzgadniana jest z zakładowymi organizacjami związkowymi i podawana do wiadomości osobom zainteresowanym przez Sekcję Socjalną. 15. Poziom oprocentowania obowiązujący w momencie zawarcia umowy z pożyczkobiorcą jest niezmienny do zakończenia spłaty pożyczki. 16. O kolejną pożyczkę można ubiegać się po spłaceniu w całości poprzedniej pożyczki, jednak nie wcześniej niż po upływie okresu, na jaki została zaciągnięta Okres spłaty pożyczki mieszkaniowej wynosi, z zastrzeżeniem ust. 14: 1/ 3 lata - na remont domu/mieszkania, 2/ 5 lat - na pozostałe cele. 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty w całości wszelkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 3. Spłata pożyczki wraz z odsetkami rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano wypłaty pożyczki. 4. Pracownicy dokonują spłaty pożyczki poprzez potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i innych wypłat. W przypadku braku możliwości dokonywania takich potrąceń, pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty kolejnych rat przelewem na rachunek Funduszu lub - w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - gotówką w Kasie zakładowej.

12 12 5. Emeryci, renciści oraz osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym dokonują spłaty pożyczki przelewem na rachunek Funduszu lub - w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - gotówką w Kasie zakładowej. 6. Spłata raty pożyczki za dany miesiąc obejmującej kapitał wraz z odsetkami powinna być dokonana w terminie najbliższej wypłaty wynagrodzenia za pracę. 7. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona kwota pożyczki podlega umorzeniu, na wniosek współmałżonka osoby zmarłej, innego członka najbliższej rodziny lub poręczyciela. 8. Spłata pożyczki mieszkaniowej może być czasowo zawieszona. 9. Zawieszenie spłaty pożyczki może nastąpić w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej (np. ciężka choroba wymagająca kosztownego leczenia; utrata mienia w wyniku pożaru, powodzi, kradzieży) lub w przypadku drastycznego obniżenia dochodów pożyczkobiorcy (np. utrata pracy przez współmałżonka, przejście na rentę) - jeśli te zdarzenia uniemożliwiają terminową spłatę kolejnych rat pożyczki. 10. Osoba ubiegająca się o zawieszenie spłaty pożyczki składa w Sekcji Socjalnej pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzeń, o których mowa w ust Decyzję o zawieszeniu spłaty pożyczki mieszkaniowej podejmuje Komisja socjalna. 12. Zawieszenie spłaty pożyczki wymaga pisemnej zgody poręczycieli. 13. Termin posiedzenia Komisji socjalnej w sprawie zawieszenia spłaty pożyczek mieszkaniowych ustala Sekcja Socjalna w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, jednak nie częściej niż 1 raz na kwartał. 14. Okres zawieszenia spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Za okres zawieszenia spłaty pożyczki nie nalicza się odsetek. 15. Protokół z decyzją Komisji socjalnej o zawieszeniu spłaty pożyczki Sekcja Socjalna przekazuje do Działu Zabezpieczeń i Windykacji oraz do Działu Księgowości Operacyjnej. Powyższy protokół stanowi dla Sekcji Socjalnej podstawę do wprowadzenia do systemu płacowego anulowania potrąceń rat pożyczki i odsetek na okres zawieszenia. 16. Pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszej niż to przewiduje umowa, jednorazowej spłaty pożyczki. Spłacie podlega kwota wynikająca z rat pożyczki, natomiast pozostałe do spłaty odsetki są anulowane. 17. Osoba zainteresowana wcześniejszą spłatą pożyczki, o której mowa w ust. 16, otrzymuje w Dziale Księgowości Operacyjnej pisemne potwierdzenie wysokości kwoty pozostałej do spłaty, stanowiące podstawę do jej uiszczenia przelewem na rachunek Funduszu lub - w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - gotówką w Kasie zakładowej - oraz do anulowania odsetek. 18. Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowej (jednorazowej) spłacie w przypadku: 1/ rozwiązania z pożyczkobiorcą umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 19,

13 13 2/ wykorzystania pożyczki na cel inny, niż określony w umowie, 3/ przeniesienia prawa własności nieruchomości finansowanych z w/w pożyczki na inne osoby. 19. Zapis zawarty w ust.18 pkt 1 nie obejmuje pracowników, z którymi rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w związku z nabyciem przez nich prawa do renty, emerytury lub z przyczyn niedotyczących pracowników jeśli przebywają na świadczeniu przedemerytalnym. 20. Pożyczkobiorcy, o których mowa w ust. 19, zobowiązani są do kontynuowania spłaty pożyczki poprzez dokonywanie wpłat przelewem na rachunek bankowy Funduszu na warunkach zawartych w umowie lub - w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - gotówką w Kasie zakładowej. 21. W przypadku nieterminowych spłat pożyczki przez pracowników Spółki oraz byłych pracowników, o których mowa w ust. 19, obowiązują następujące zasady postępowania: 1/ Dział Zabezpieczeń i Windykacji po otrzymaniu informacji z Działu Wynagradzania - Sekcji Obliczania Zarobków o kwotach niedokonanych potrąceń, motywuje pożyczkobiorców i poręczycieli, którym przy wypłacie wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i innych wypłat, nie zostały potrącone w całości należne raty do wpłaty zaległych należności w terminie najbliższej wypłaty wynagrodzenia, 2/ przy braku spłaty dwóch kolejnych rat pożyczki w pełnej kwocie, w terminie ustalonym w umowie, Dział Zabezpieczeń i Windykacji wysyła pożyczkobiorcy i poręczycielom wezwanie do zapłaty pod rygorem przystąpienia do potrącania należnych rat pożyczki z wynagrodzenia poręczycieli jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania należność nie zostanie wpłacona do Kasy zakładowej lub na wskazane konto, 3/ w przypadku braku wpłaty w terminie, o którym mowa w pkt 2, Dział Zabezpieczeń i Windykacji przesyła wniosek do Działu Księgowości Operacyjnej oraz do Sekcji Socjalnej o potrącenie należnej kwoty z wynagrodzenia poręczycieli w równych częściach. 22. W sytuacji, gdy zarówno pożyczkobiorca jak i poręczyciele już nie pozostają w stosunku pracy ze Spółką (nabyli prawo do renty, emerytury lub przebywają na świadczeniu przedemerytalnym), Dział Zabezpieczeń i Windykacji działa następująco: 1/ przy braku spłaty dwóch kolejnych rat pożyczki w pełnej kwocie w terminie ustalonym w umowie - wysyła pożyczkobiorcy i poręczycielom wezwania do zapłaty; wezwania te wystawiane są z terminem zapłaty należności w ciągu 14 dni od ich otrzymania, 2/ jeśli w terminie, o którym mowa w pkt 1 należna kwota nie zostanie wpłacona - przekazuje sprawę Radcy prawnemu, który występuje na drogę postępowania sądowego. 23. Jeśli z pożyczkobiorcą rozwiązano umowę o pracę z przyczyn innych niż to określa ust. 19, sposób działania jest następujący: 1/ Sekcja Księgowości Finansowej w Dziale Księgowości Operacyjnej, do 15 dnia następnego miesiąca, przekazuje informacje za miesiąc poprzedni do Działu Zabezpieczeń i Windykacji o stanie zadłużenia pożyczkobiorcy, 2/ Dział Zabezpieczeń i Windykacji po otrzymaniu ww. informacji, wysyła do pożyczkobiorcy wezwanie do natychmiastowej spłaty zaległej kwoty, pod rygorem obciążenia poręczycieli lub wystąpienia na drogę sądową oraz kopię wezwania do zapłaty poręczycielom do wiadomości, 3/ jeżeli w ciągu 14 dni od daty wysłania zawiadomienia, zaległa kwota nie zostanie wpłacona, Dział Zabezpieczeń i Windykacji przekazuje sprawę Radcy prawnemu, który występuje na drogę postępowania sądowego.

14 14 VII BEZZWROTNA POMOC FINANSO- WA (ZAPOMOGI) O bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę) mogą ubiegać się osoby uprawnione do korzystania z Funduszu, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej. 2. Podstawą do ubiegania się o zapomogę jest złożony w Sekcji Socjalnej Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej (zapomogi) z ZFŚS, którego wzór stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego Regulaminu. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony przez: 1/ osobę uprawnioną, 2/ bezpośredniego przełożonego - w przypadku ciężkiej choroby pracownika, 3/ członka najbliższej rodziny - w imieniu osoby uprawnionej, gdy ciężka choroba uniemożliwia osobiste ubieganie się o zapomogę, 4/ żyjącego rodzica lub opiekuna - w imieniu dziecka po zmarłym pracowniku, emerycie, renciście, osobie przebywającej na świadczeniu przedemerytalnym. 4. Z inicjatywą przyznania zapomogi mogą także wystąpić zakładowe organizacje związkowe. 5. Zdarzenia losowe, na które powołuje się wnioskodawca powinny być udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza, straż pożarną, policję itp. 6. Pomoc finansową w formie zapomogi przyznaje Komisja socjalna. 7. Zapomoga może być przyznana tej samej osobie 1 raz w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ustaleń ust W wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej (ciężka choroba, długotrwałe i kosztowne leczenie, wielodzietna rodzina borykająca się z problemami materialnymi itp.) dopuszcza się możliwość odstąpienia od przyjętych zasad, zarówno co do częstotliwości jak i wysokości przyznawanych zapomóg, po wnikliwym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję socjalną. 9. Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi (z uwzględnieniem dochodu netto przypadającego na 1 osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym) uzgadniana jest na dany rok kalendarzowy przez dysponentów Funduszu. VIII IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWO-REKREACYJNE Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie grupowych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych (w tym turystycznych) w ramach limitów kwotowych naliczanych dla poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych pracowników. 2. Na początku każdego roku kalendarzowego Dział Administracji Kadrowej przekazuje do Sekcji Socjalnej informację o liczbie pracowników zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, wg stanu na dzień 1 stycznia, niezbędną do naliczenia limitów, o których mowa w ust.1.

15 3. Naliczone kwoty mogą być wykorzystane przez pracowników jednostki/komórki organizacyjne na następujące cele: 1/ kulturalne (kino, teatr, imprezy artystyczne itp.), 2/ turystyczne (wycieczka, rajd, biwak, kulig, rejs statkiem itp.). 4. W celu uruchomienia środków na cele wymienione w ust. 3 jednostka/komórka organizacyjna składa w Sekcji Socjalnej Wniosek o uruchomienie środków z ZFŚS na cele kulturalne/ turystyczne, którego wzór stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego Regulaminu, określając: 1/ rodzaj imprezy, 2/ termin i miejsce, 3/ kwotę dofinansowania, 4/ rodzaj wydatków w ramach wnioskowanej kwoty dofinansowania, 5/ osobę odpowiedzialną za prawidłowe wydatkowanie środków (w tym za pobranie i rozliczenie zaliczki). 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zatwierdza kierownik jednostki/komórki organizacyjnej. 6. W celu rozliczenia się z przydzielonych limitów finansowych osoby,o których mowa w ust. 4 pkt 5, zobowiązane są do niezwłocznego przedłożenia w Sekcji Socjalnej dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cel określony we wniosku wraz z listą uczestników imprezy. Lista powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko pracownika, jego nr ewidencyjny, symbol jednostki/ komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz czytelny podpis pracownika. Osoby pobierające zaliczkę zobowiązane są do jej rozliczenia w przeciągu 2 tygodni od daty jej pobrania. IX POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU Z Funduszu finansuje się organizację dorocznej imprezy choinkowej dla dzieci wraz z zakupem paczek światecznych. 2. Zasady przydziału paczek uzgadniane są corocznie przez dysponentów Funduszu i podawane do wiadomości pracowników w formie pisemnej. 3. Termin wydawania paczek powinien uwzględniać obowiązek terminowego pobrania zaliczek na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych - wynikającego z ustawy. 18 Z Funduszu mogą być finansowane wydatki o charakterze sportowo-rekreacyjnym, takie jak: 1/ organizacja spartakiady zakładowej, 2/ wynajem pływalni lub innych obiektów sportowych, 3/ imprezy integracyjne, 4/ inne, uzgodnione przez dysponentów Funduszu, wraz ze wskazaniem osób uprawnionych. X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15

16 Do realizacji świadczeń wynikających z Regulaminu ZFŚS należy podać dane osobowe, których administratorem zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z późniejszymi zmianami) są Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. Podający dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 2. Osoba podająca dane osobowe osób trzecich ma obowiązek poinformowania tych osób o celu i zakresie przetwarzania podanych danych osobowych, które ich dotyczą oraz o tym, że administratorem ich danych osobowych zgodnie z art.24 ust.1 Ustawy ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) są Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, a także że osoby te mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 3. Dysponenci Funduszu zastrzegają sobie prawo do kontrolowania zgodności ze stanem faktycznym informacji podawanych we wnioskach przez osoby ubiegające się o świadczenia socjalne. 4. Wnioskodawca, który podał nieprawdziwe dane lub je zataił, traci prawo do korzystania z Funduszu przez okres 5 lat oraz jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja socjalna. 6. Sekcja Socjalna zobowiązana jest do prowadzenia rejestracji wypłat z tytułu przyznanych świadczeń socjalnych w systemie płacowym, w układzie niezbędnym do celów analitycznych i sprawozdawczych, w terminach ustalonych odrębnym trybem. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powołane na wstępie zarządzenia wprowadzającego niniejszy Regulamin.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej

REGULAMIN Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej Załącznik nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 16 marca 2017 r. w zakresie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej REGULAMIN Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej Rozdział I Pożyczki na cele

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W GLIWICACH Załącznik nr 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla SYNTHOS S.A. SYNTHOS DWORY 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. MIEJSKO - PRZEMYSŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Sp. z o.o. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 01.03.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu.

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. I. Postanowienia ogólne. 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie Regulamin wchodzi do użytku z dniem 4 października 2016 r. 1 1 Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego. Funduszu. wiadcze Socjalnych. Zespół Szkół. Mechanicznych. Elektrycznych. i Elektronicznych. w Toruniu

Regulamin Zakładowego. Funduszu. wiadcze Socjalnych. Zespół Szkół. Mechanicznych. Elektrycznych. i Elektronicznych. w Toruniu Regulamin Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Rozdział II. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna. Rozdział II. Postanowienia ogólne R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 36 Rektora AMG z 21.11.2014r zmiany w zarządzeniu nr 44 Rektora AMG z 18.12.2014r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo