I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 1 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeznaczania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu. 2. Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce. 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1/ Spółce, Pracodawcy - rozumie się przez to Zakłady Azotowe,,Puławy S.A., 2/ zakładowych organizacjach związkowych - rozumie się przez to wszystkie organizacje związkowe działające w Spółce, 3/ dysponentach Funduszu - rozumie się przez to Pracodawcę oraz zakładowe organizacje związkowe, 4/ administratorze Funduszu - rozumie się przez to Pracodawcę, 5/ Komisji socjalnej - rozumie się przez to Komisję złożoną z przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych umocowanych przez Zarządy tych organizacji oraz przedstawiciela Pracodawcy umocowanego przez Zarząd Spółki, mającą uprawnienia stanowiące w zakresie świadczeń z Funduszu wymienionych w niniejszym Regulaminie; Komisja socjalna działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji socjalnej, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, 6/ osobach uprawnionych - rozumie się przez to osoby wymienione w 5, mające prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych w Spółce, 7/ Ustawie rozumie się przez to Ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, powołaną na wstępie zarządzenia wprowadzającego niniejszy Regulamin, 8/ wspólnym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to osobę uprawnioną, współmałżonka i dzieci, o których mowa w 5 ust. 2 i 3, pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy Komórką organizacyjną prowadzącą całość spraw związanych z realizacją świadczeń socjalnych na rzecz osób uprawnionych jest Sekcja Socjalna. 2. Do zadań Sekcji Socjalnej w zakresie Funduszu należy: 1/ naliczanie wysokości odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy, 2/ sporządzanie i przedkładanie do uzgodnienia pomiędzy dysponentami Funduszu planu rzeczowo-finansowego Funduszu, 3/ realizacja planu rzeczowo-finansowego Funduszu, 4/ prowadzenie bieżącej analizy kosztów i dochodów prowadzonej działalności socjalnej, 5/ sporządzanie dla potrzeb przełożonych, innych komórek organizacyjnych oraz dla zakładowych organizacji związkowych informacji i analiz dotyczących działalności socjalnej w Spółce.

2 II TWORZENIE I PRZEZNACZENIE 2 FUNDUSZU 3 1. Fundusz tworzony jest według zasad określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, powołanej na wstępie zarządzenia wprowadzającego niniejszy Regulamin. 2. Środki finansowe Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 3. Środki finansowe Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie różnych rodzajów działalności socjalnej prowadzonej przez Spółkę na rzecz osób uprawnionych, a w szczególności na: 1/ wypoczynek, 2/ pożyczki na cele mieszkaniowe, 3/ pomoc materialno - rzeczową lub finansową (zapomogi), 4/ działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną, 5/ organizację imprez choinkowych oraz zakup paczek świątecznych dla dzieci, 6/ inne cele socjalne po uzgodnieniu między dysponentami Funduszu, w miarę posiadanych środków finansowych. 2. Środki Funduszu mogą być przeznaczone dla określonych grup uprawnionych, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności: 1/ zapomogi świadczenie dla pracowników oraz emerytów, rencistów i osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym, 2/ dofinansowanie wypoczynku: a/ zorganizowanego indywidualnie przez pracowników świadczenie dla pracowników Zakładów Azotowych Puławy S.A., b/ wczasy/sanatoria zakupione przez Sekcję Socjalną świadczenie dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym, c/ kolonie/obozy, wczasy/ sanatoria dla dzieci świadczenie dla uprawnionych wymienionych w 5 ust. 1 pkt 6, 3/pożyczki na cele mieszkaniowe - świadczenie dla uprawnionych o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1-5, 4/imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne dla uprawnionych pracowników, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1, 5/ korzystanie z pływalni i innych obiektów sportowych - zgodnie z zasadami umów zawartych w tym zakresie, 6/imprezy choinkowe oraz zakup paczek świątecznych dla dzieci, zgodnie z 17 ust. 2, 7/ spartakiada Pracowników Zakładów Azotowych Puławy S.A. impreza dla pracowników oraz emerytów, rencistów i osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym. 3. Środki Funduszu mogą być wykorzystane na dofinansowanie działalności zakładowych obiektów socjalnych. 4. Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan rzeczowo-finansowy Funduszu. Warunkiem realizacji danego świadczenia w roku kalendarzowym jest jego uwzględnienie w planie rzeczowo-finansowym Funduszu oraz wygospodarowanie odpowiedniej puli środków na ten cel.

3 3 III OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5 1. Do korzystania ze świadczeń socjalnych realizowanych w ramach Funduszu uprawnione są następujące osoby: 1/ pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, 2/ pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3/ emeryci i renciści, dla których ostatnim miejscem pracy była Spółka, i z którymi rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 4/ osoby zwolnione ze Spółki z przyczyn niedotyczących pracowników, przebywające na świadczeniu przedemerytalnym, 5/ osoby zwolnione ze Spółki z przyczyn niedotyczących pracowników, które przebywały na świadczeniu przedemerytalnym, a obecnie przebywają na emeryturze lub rencie, dla których ostatnim miejscem pracy była Spółka, 6/ rodziny osób, o których mowa w pkt 1-5, w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy, to jest dzieci określone w ust. 2 i 3, 7/ inne osoby, którym Zarząd Spółki w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, przyznał prawo do korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu. 2. Za rodziny, o których mowa w 5 ust. 1 pkt. 6, uważa się dzieci osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 oraz dzieci osób zmarłych, wymienionych w ust. 1 pkt 1-5, jeżeli były na utrzymaniu tych osób i pobierają rentę rodzinną: 1/ do lat 18, 2/ do lat 26 - uczące się, co powinno być potwierdzone stosownym zaświadczeniem oraz oświadczeniem rodziców/opiekunów o pozostawaniu dziecka na ich wyłącznym utrzymaniu, 3/ do lat 26 - będące osobami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 3. Dziećmi, o których mowa w ust. 2, są pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej/opiekuna: 1/ dzieci własne, 2/ dzieci współmałżonka, 3/ dzieci przysposobione, 4/ dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. IV PODSTAWOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 6 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu dla osób uprawnionych realizowane jest według kryteriów socjalnych uwzględniających sytuację materialną, rodzinną i życiową wnioskodawcy: 1/ podstawowego (dochód netto przypadający na 1 osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym) oraz 2/ dodatkowego (m. in. sytuacja zdrowotna, warunki bytowe: rodziny wielodzietne, samotnie wychowujący dzieci, chorzy lub niepełnosprawni, osoby mające na utrzymaniu osoby chore lub niepełnosprawne). Kryterium podstawowe i dodatkowe mają charakter równorzędny.

4 4 2. Oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, Komisja socjalna rozpatrująca wnioski może ustalić kryteria pomocnicze, w zależności od rodzaju przyznawanego świadczenia. 3. Indywidualne świadczenia socjalne tj. dofinansowanie do poszczególnych form wypoczynku, zapomogi pieniężne, pożyczki mieszkaniowe - przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej, jednak w sytuacjach: 1/ zapomóg pieniężnych w przypadku ciężkiej choroby uprawnionego, z wnioskiem może wystąpić również bezpośredni przełożony lub w imieniu uprawnionego członek najbliższej rodziny, 2/ zapomóg pieniężnych oraz dofinansowania wypoczynku dla małoletniego dziecka po zmarłym pracowniku, emerycie, renciście, osobie przebywającej na świadczeniu przedemerytalnym - z wnioskiem występuje żyjący rodzic lub opiekun. 4. Z inicjatywą przyznania świadczenia dla osoby znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej mogą wystąpić zakładowe organizacje związkowe. 5. Wartość otrzymanych świadczeń podlegających opodatkowaniu stanowi przychód zwiększający podstawę opodatkowania w miesiącu, w którym świadczenie było realizowane lub postawione do dyspozycji. Pobranie należnej zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych będzie dokonywane przy realizacji świadczenia lub przy wypłacie wynagrodzeń dokonywanej w miesiącu realizacji świadczenia. Osobom, od których nie będzie możliwości pobrania zaliczki na podatek dochodowy, Sekcja Obliczania Zarobków wystawi polecenie wpłaty do kasy należnego podatku, zaś realizacja świadczenia nastąpi po uprzednim okazaniu dowodu wpłaty. 6. Z przewidzianych w 4 ust. 2 pkt 4-7 rodzajów działalności socjalnej dofinansowywanej/finansowanej z Funduszu mogą korzystać uprawnieni w trybie ustalonym przez dysponentów Funduszu. V ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE WYPOCZYNKU 7 1. Do świadczeń objętych dofinansowaniem z Funduszu zalicza się następujące formy wypoczynku: 1/ wczasy lub pobyt w sanatorium - zakupione przez Sekcję Socjalną dla osoby uprawnionej, wymienionej w 4 ust. 2 pkt 2 lit. b i c, we wskazanym przez nią miejscu i czasie, bezpośrednio od organizatorów wypoczynku, 2/ wczasy lub inne formy wypoczynku organizowane przez osoby uprawnione wymienione w 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, 3/ wypoczynek dla dzieci (kolonie, obozy itp.) - zgodnie z ofertą opracowaną przez Sekcję Socjalną, 4/ wypoczynek dzieci (kolonie, obozy, zimowiska, wyjazdy na zielone i białe szkoły, wczasy oraz wypoczynek dzieci połączony z leczeniem lub rehabilitacją) - zakupione przez osoby uprawnione/ opiekunów bezpośrednio od organizatorów wypoczynku. 2. Poszczególnym osobom uprawnionym, o których mowa w 5, przysługuje dofinansowanie do wypoczynku w następującym wymiarze czasowym: 1/ pracownikom - do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, 2/ emerytom i rencistom oraz osobom przebywającym na świadczeniu przedemerytalnym - do 7 dni w ciągu roku kalendarzowego,

5 5 3/ dzieciom (zgodnie z 5 ust. 2): a/ do ukończenia 18 lat - do 21 dni w ciągu roku kalendarzowego, b/ powyżej 18 lat do 26 lat - do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. 3. Wypoczynek objęty dofinansowaniem nie może trwać krócej niż 7 dni. 8 Zakup wypoczynku przez Sekcję Socjalną na indywidualne zamówienie osoby uprawnionej (dotyczy: emerytów/ rencistów/ osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym) 1. Dofinansowaniem z Funduszu objęte są wczasy/ sanatoria zakupione przez Sekcję Socjalną w terminie i miejscu wskazanym przez wnioskodawcę, pod warunkiem, że podmiot dokonujący sprzedaży usługi wypoczynkowej prowadzi działalność na terenie Polski oraz wystawia faktury w języku polskim, określając należność w złotych polskich. 2. W terminie od 1 stycznia do 31 marca danego roku, osoba zainteresowana składa Wniosek o zakup i dofinansowanie wczasów/ pobytu w sanatorium według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Po ww. terminie, w uzasadnionych przypadkach, wnioski będą przyjmowane przez Sekcję Socjalną oraz rozpatrywane przez Komisję socjalną, jednakże ich realizacja uzależniona będzie od posiadanych środków ZFŚS. 3. Osoba, której przyznano dofinansowanie, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed rozpoczęciem turnusu, zgłasza w Sekcji Socjalnej (na piśmie) wybrane przez siebie miejsce i czas trwania wypoczynku oraz jego koszt. 4. Sekcja Socjalna w oparciu o zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3: 1/ realizuje zakup usługi wypoczynkowej, nie wcześniej jak na miesiąc przed rozpoczęciem wypoczynku, 2/ obciąża wnioskodawcę kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy kosztem zakupionego wypoczynku a przysługującym mu dofinansowaniem, nie wcześniej jak na miesiąc przed rozpoczęciem wypoczynku. 5. Podstawę do naliczenia dofinansowania dla wnioskodawcy stanowi całkowity koszt jednego miejsca, jednak nie wyższy niż maksymalny, ustalony przez Komisję socjalną na dany rok kalendarzowy. 6. Wnioskodawca dokonuje opłaty za wypoczynek wg zasad określonych w W przypadku rezygnacji z wypoczynku po realizacji zakupu przez Sekcję Socjalna, osoba zamawiająca jest obciążana kosztami wypoczynku w wysokości poniesionej przez Spółkę. 8. Wnioskodawca nie ponosi kosztów, o których mowa w ust. 7, jeżeli wskaże na swoje miejsce inną osobę, uprawnioną do korzystania z Funduszu. 9 Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku pracowników

6 6 1. O Dofinansowanie do indywidualnego wy- poczynku, o którym mowa w 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, mogą ubiegać się raz w roku kalendarzowym, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Warunkiem otrzymania przez pracownika Dofinansowania do indywidualnego wypoczynku jest korzystanie z wypoczynku przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. 2. Wysokość Dofinansowania do indywidualnego wypoczynku jest ustalana corocznie przez dysponentów Funduszu. Dofinansowanie uzależnione jest od kryterium socjalnego. 3. Podstawą Dofinansowania do indywidualnego wypoczynku jest Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego indywidualnie przez pracownika w roku..., którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, zawierający potwierdzenie terminu urlopu. 4. Na podstawie złożonych wniosków Sekcja Socjalna wprowadza kwotę Dofinansowania do indywidualnego wypoczynku (brutto) do systemu komputerowego w terminie umożliwiającym realizację postanowień wynikających z ust Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku wypłacane jest wraz z wynagrodzeniem za pracę. 6. Pracownik po przedstawieniu w Sekcji Socjalnej dokumentu, o którym mowa w ust. 3 - w terminie do końca miesiąca - otrzymuje dofinansowanie przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia za pracę - za miesiąc, w którym wniosek został złożony. 10 Oferta wypoczynkowa Sekcji Socjalnej dla dzieci 1. Sekcja Socjalna opracowuje ofertę wypoczynku dla dzieci i podaje ją do wiadomości pracowników w formie pisemnej oraz elektronicznej (Intranet) najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem terminu składania wniosków. 2. Na każdą z wybranych form wypoczynku z oferty Sekcji Socjalnej obowiązuje złożenie Wniosku o zakwalifikowanie dziecka na wypoczynek z oferty Sekcji Socjalnej, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu wraz z Kartą kwalifikacyjną uczestnika imprezy wypoczynkowej dla dzieci, stanowiącą Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu, w terminie o którym mowa w 8 ust Wnioski rozpatruje i zatwierdza Komisja socjalna. 4. Wnioskodawcy są informowani przez pracownika Sekcji Socjalnej o decyzji Komisji socjalnej. 5. Sekcja Socjalna na podstawie zapotrzebowania wynikającego ze złożonych i zatwierdzonych wniosków realizuje zakup miejsc na wypoczynek dla dzieci. 6. Na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu Sekcja Socjalna obciąża wnioskodawcę za wypoczynek, wystawiając fakturę. 7. Zasady naliczania odpłatności za wypoczynek określono w 11 niniejszego Regulaminu.

7 7 8. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z przyznanego wypoczynku (oprócz udokumentowanych przyczyn losowych), jest on zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Spółkę, zgodnie z umową zawartą z kontrahentem. 9. Wnioskodawca nie ponosi kosztów, o których mowa w ust. 8, jeżeli wskaże na swoje miejsce inną osobę, uprawnioną do korzystania z Funduszu. 11 Zasady naliczania odpłatności za wypoczynek 1. Poniższe zasady dotyczą sposobu naliczania odpłatności ponoszonej przez wnioskodawców za wypoczynek. 2. Odpłatność za wypoczynek naliczana jest przez Sekcję Socjalną na podstawie średniego miesięcznego dochodu netto przypadającego na 1 osobę pozostającą w we wspólnym gospodarstwie domowym (dotyczy to osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego, jego małżonka oraz dzieci wymienionych w 5 ust. 2 i 3), z uwzględnieniem wskaźnika procentowego odpowiadającego danemu poziomowi dochodów. 3. Procentowe wskaźniki odpłatności uzgadniane są na dany rok kalendarzowy przez dysponentów Funduszu i udostępniane do wiadomości osobom zainteresowanym przez Sekcję Socjalną. 4. Odpłatność, o której mowa w ust. 2, jest iloczynem całkowitego kosztu skierowania oraz wskaźnika procentowego odpowiadającego danemu poziomowi dochodów. 5. Średni miesięczny dochód netto na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym oblicza się na podstawie łącznych dochodów netto małżonków/opiekunów wraz z dziećmi, o których mowa w 5, za okres drugiego półrocza ubiegłego roku kalendarzowego. 6. Dla potrzeb socjalnych, za wynagrodzenie netto przyjmuje się składniki wynagrodzenia osobowego wg metodologii GUS, z wyłączeniem nagrody jubileuszowej. Wynagrodzenie osobowe nie obejmuje nagrody z zysku. Wynagrodzenie to jest pomniejszone o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki społeczne (ZUS). W przypadku, gdy sytuacja dochodowa uprawnionego lub współmałżonka ulegnie zmianie, w porównaniu z okresem o którym mowa w ust. 5, (np. utrata dotychczasowego lub pozyskanie nowego źródła dochodu, utrata lub nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych) zaświadczenie o dochodach należy przedkładać za okres ostatnich trzech miesięcy. 7. Dochody powinny być wpisane we wniosku lub na odrębnym zaświadczeniu i potwierdzone przez uprawnione osoby. Dla pracowników Spółki wpisów o wysokości zarobków dokonuje Sekcja Socjalna na podstawie danych z systemu płacowego lub w sytuacjach wyjątkowych Sekcja Obliczania Zarobków na wnioskach przedłożonych przez Sekcję Socjalną lub indywidualnie przez pracownika. 8. Jeżeli współmałżonek jest osobą niepracującą, wówczas wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z właściwego miejscowo Urzędu Pracy o zarejestrowaniu tej osoby jako bezrobotnej. Przy braku powyższego dokumentu wskaźnik odpłatności ustalony w oparciu o dochody wnioskodawcy powiększa się o 20%, przy czym maksymalny wskaźnik odpłatności nie może być wyższy niż 70%. Zapis ten nie dotyczy rodzica/opiekuna opiekującego się dzieckiem niepełnosprawnym do lat 26.

8 8 9. Jeżeli osoba uprawniona deklaruje poniesienie maksymalnej ulgowej lub pełnej odpłatności za wypoczynek - nie jest zobowiązana do przedkładania zaświadczenia o dochodach. 10. Sekcja Socjalna wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż usługi wypoczynkowej oraz określającą wysokość kwoty do zapłaty przez osobę uprawnioną. 11. Odpłatność, o której mowa w ust. 10, może być uregulowana jednorazowo lub maksymalnie w 6 ratach. 12. Pracownicy mogą dokonywać płatności za wypoczynek poprzez: 1/ poprzez potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i innych wypłat lub 2/ przelewem na rachunek Funduszu lub 3/ w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - wpłatę gotówki w Kasie zakładowej. 13. Emeryci, renciści, osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym oraz pozostałe osoby mające uprawnienia do korzystania z Funduszu mogą dokonywać płatności za wypoczynek przelewem na rachunek Funduszu lub - w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - gotówką w Kasie zakładowej. 14. Przy spłacie ratalnej, w przypadku braku możliwości potrącenia raty za dany miesiąc z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i innych wypłat - pracownik jest zobowiązany do wpłacenia należnej kwoty przelewem na konto Funduszu lub - w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - gotówką w Kasie zakładowej. 12 Wypoczynek dzieci zakupiony indywidualnie 1. Dofinansowaniem do wypoczynku dzieci objęte są: zarezerwowane/ zakupione przez rodziców bezpośrednio u/ od organizatora prowadzącego działalność na terenie Polski - kolonie, obozy, zimowiska, wyjazdy na zielone i białe szkoły oraz wczasy i sanatoria. 2. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa w Sekcji Socjalnej Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci zakupionego indywidualnie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu, w terminie wskazanym w 8 ust Podstawę do naliczenia i wypłaty dofinansowania stanowią: 1/ decyzja o przyznaniu dofinansowania, 2/ faktura VAT lub rachunek stwierdzający zakup usługi wypoczynkowej, wystawiony na nazwisko osoby ubiegającej się o dofinansowanie i zawierający następujące informacje niezbędne do naliczeń: a/ miejsce wypoczynku oraz czas trwania wypoczynku (od do, ilość dni), b/ rodzaj wypoczynku (np. kolonie, obóz, zielona szkoła, wczasy, sanatorium), c/ imię i nazwisko uczestnika/ uczestników, którym przyznano dofinansowanie, d/ koszt wypoczynku każdego uczestnika, któremu przyznano dofinansowanie. 4. W przypadku wypoczynku dzieci organizowanego przez szkoły, stowarzyszenia, parafie - podstawą naliczenia dofinansowania może być zaświadczenie wystawione przez w/w organizatorów, zawierające dane o których mowa w ust. 3 pkt 2.

9 5. Przy naliczaniu dofinansowania brany jest pod uwagę pełny koszt skierowania poniesiony przez wnioskodawcę i potwierdzony odpowiednim dokumentem, jednak nie wyższy niż maksymalny, ustalony na dany rok kalendarzowy przez dysponentów Funduszu. 6. Wysokość dofinansowania nalicza Sekcja Socjalna w oparciu o dochód netto przypadający na 1 osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy oraz odpowiadający tej wielkości procentowy wskaźnik dofinansowania. 7. Procentowe wskaźniki dofinansowania są uzgadniane na dany rok kalendarzowy przez dysponentów Funduszu i udostępniane przez Sekcję Socjalną w intranecie pod zakładką: strony www/pionpersonalny/sekcja Socjalna. 8. Kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 6, może być przekazana: 1/ wnioskodawcy - na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w formie autowypłaty - po powrocie z wypoczynku i przedstawieniu dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - dotyczy obozów, kolonii, białych i zielonych szkół itp., 2/ organizatorowi - na wskazane przez niego konto - przed wyjazdem uczestnika na wypoczynek na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wypoczynku - dotyczy obozów, kolonii, białych i zielonych szkół itp. oraz wczasów i pobytu w sanatorium. 9. Podstawę do przekazania dofinansowania na konto organizatora, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, stanowi pisemna informacja organizatora, która powinna zawierać następujące dane: 1/ nazwisko i imię uczestnika zakwalifikowanego na wypoczynek, 2/ rodzaj wypoczynku (np. kolonie, obóz, zielona szkoła, wczasy, sanatorium), 3/ miejsce wypoczynku oraz czas jego trwania (od do, ilość dni), 4/ koszt wypoczynku uczestnika. 10. Fakt przekazania dofinansowania organizatorowi powinien być potwierdzony Fakturą VAT lub rachunkiem wystawionym przez organizatora dla Spółki.. VI POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest w formie pożyczek z przeznaczeniem na: 1/ budowę, rozbudowę, modernizację domu, 2/ zakup domu/mieszkania w obrocie wolnorynkowym, 3/ przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub na odrębną własność lokalu, 4/ spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, 5/ sfinansowanie udziału i kaucji w przydzielonym mieszkaniu czynszowym, 6/ adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 7/ przystosowanie mieszkania/domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 8/ remont bieżący domu/mieszkania. 2. Osoby ubiegające się o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe powinny w terminie do 30 kwietnia danego roku złożyć w Sekcji Socjalnej odpowiedni wniosek, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego Regulaminu oraz Kwestionariusz pomocniczy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć: 9

10 10 1/ w przypadku wniosku o pożyczkę na za- kup mieszkania na rynku pierwotnym - umowę notarialną lub umowę przedwstępną pomiędzy podmiotem gospodarczym (spółdzielnią mieszkaniową, firmą developerską) a wnioskodawcą, 2/ w przypadku wniosku o pożyczkę na zakup mieszkania na rynku wtórnym - umowę notarialną lub umowę przedwstępną kupna-sprzedaży, 3/ w przypadku wniosku o pożyczkę na zamianę prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe lub na odrębną własność lokalu - zaświadczenie ze Spółdzielni mieszkaniowej o wysokości wkładu budowlanego oraz kwoty pozostałej do uregulowania, 4/ w przypadku wniosku o pożyczkę na budowę domu - pozwolenie na budowę domu, akt własności działki i aktualny kosztorys (sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane), zawierający informację o: a/ lokalizacji inwestycji, b/ całkowitym koszcie i metrażu inwestycji, c/ stanie zaawansowania robót, 5/ w przypadku wniosku o pożyczkę na rozbudowę lub modernizację domu oraz adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne - akt własności domu, pozwolenie na rozbudowę/modernizację domu lub adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne, aktualny kosztorys (sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane) zawierający informacje jak w pkt Pożyczki na cele mieszkaniowe przyznaje Komisja socjalna, jeden raz w roku (w drugiej połowie maja, w uzasadnionym przypadku termin ten może ulec zmianie), w terminie uzgodnionym przez Sekcję Socjalną z zakładowymi organizacjami związkowymi. Komisja socjalna rozpatrująca wnioski o udzielenie pożyczki działa na podstawie Zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe, stanowiących Załącznik Nr 9 do niniejszego Regulaminu. 5. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja socjalna kieruje się sytuacją mieszkaniową, kryteriami określonymi w 6 ust. 1 oraz w miarę potrzeby kryteriami pomocniczymi, ustalonymi na posiedzeniu Komisji. 6. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi: 1/ na cele określone w ust.1 pkt krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za poprzedni rok obrotowy, 2/ na remont domu/mieszkania - 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za poprzedni rok obrotowy. 7. Pożyczki na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia osób będących pracownikami Spółki: 1/ 1 osoby - w przypadku pożyczki na remont bieżący domu/mieszkania, 2/ 2 osób - w przypadku pożyczek na pozostałe cele. 8. Pracownicy, których Zarząd uznaje za szczególnie przydatnych dla Spółki mogą otrzymać pożyczkę mieszkaniową na warunkach indywidualnych, z pominięciem obowiązujących kryteriów, z zastrzeżeniem ustaleń ust Przyznanie pożyczki, o której mowa w ust. 8, jest możliwe przy dodatkowym zasileniu Funduszu, np. z zysku netto oraz po zawarciu umowy pomiędzy Spółką i zakładowymi organizacjami związkowymi, określającej pulę środków na powyższy cel, pozostających do dyspozycji Zarządu Spółki.

11 Szczegółowe warunki spłaty pożyczki określa umowa pomiędzy Spółką a pożyczkobiorcą, sporządzana przez Sekcję Socjalną wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do niniejszego Regulaminu. 11. Przed sporządzeniem umowy Sekcja Socjalna przekazuje do Działu Księgowości Operacyjnej informację o wysokości przyznanych pożyczek, naliczonych odsetek oraz ilości rat celem określenia wysokości rat pożyczki oraz odsetek. Umowa jest sporządzana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: 1/ pożyczkobiorca, 2/ Sekcja Socjalna, 3/ Dział Księgowości Operacyjnej. 12. Ostatni (trzeci) egzemplarz umowy jest podstawą dla Działu Księgowości Operacyjnej do wniesienia do ksiąg danych dotyczących pożyczkobiorcy: 1/ kwoty pożyczki i odsetek, 2/ ilości rat. 13. W terminie do końca miesiąca w którym została podpisana umowa z pożyczkobiorcą Sekcja Socjalna wprowadza do systemy płacowego dane, o których mowa w ust. 11, w celu: 1/ wypłaty pożyczki - wypłata pożyczki będzie dokonana w terminie najbliższej wypłaty wynagrodzenia za pracę; 2/ dokonania potrąceń rat pożyczki i odsetek z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i innych wypłat. 14. Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym pożyczek udzielanych w danym roku kalendarzowym uzgadniana jest z zakładowymi organizacjami związkowymi i podawana do wiadomości osobom zainteresowanym przez Sekcję Socjalną. 15. Poziom oprocentowania obowiązujący w momencie zawarcia umowy z pożyczkobiorcą jest niezmienny do zakończenia spłaty pożyczki. 16. O kolejną pożyczkę można ubiegać się po spłaceniu w całości poprzedniej pożyczki, jednak nie wcześniej niż po upływie okresu, na jaki została zaciągnięta Okres spłaty pożyczki mieszkaniowej wynosi, z zastrzeżeniem ust. 14: 1/ 3 lata - na remont domu/mieszkania, 2/ 5 lat - na pozostałe cele. 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty w całości wszelkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 3. Spłata pożyczki wraz z odsetkami rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano wypłaty pożyczki. 4. Pracownicy dokonują spłaty pożyczki poprzez potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i innych wypłat. W przypadku braku możliwości dokonywania takich potrąceń, pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty kolejnych rat przelewem na rachunek Funduszu lub - w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - gotówką w Kasie zakładowej.

12 12 5. Emeryci, renciści oraz osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym dokonują spłaty pożyczki przelewem na rachunek Funduszu lub - w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - gotówką w Kasie zakładowej. 6. Spłata raty pożyczki za dany miesiąc obejmującej kapitał wraz z odsetkami powinna być dokonana w terminie najbliższej wypłaty wynagrodzenia za pracę. 7. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona kwota pożyczki podlega umorzeniu, na wniosek współmałżonka osoby zmarłej, innego członka najbliższej rodziny lub poręczyciela. 8. Spłata pożyczki mieszkaniowej może być czasowo zawieszona. 9. Zawieszenie spłaty pożyczki może nastąpić w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej (np. ciężka choroba wymagająca kosztownego leczenia; utrata mienia w wyniku pożaru, powodzi, kradzieży) lub w przypadku drastycznego obniżenia dochodów pożyczkobiorcy (np. utrata pracy przez współmałżonka, przejście na rentę) - jeśli te zdarzenia uniemożliwiają terminową spłatę kolejnych rat pożyczki. 10. Osoba ubiegająca się o zawieszenie spłaty pożyczki składa w Sekcji Socjalnej pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzeń, o których mowa w ust Decyzję o zawieszeniu spłaty pożyczki mieszkaniowej podejmuje Komisja socjalna. 12. Zawieszenie spłaty pożyczki wymaga pisemnej zgody poręczycieli. 13. Termin posiedzenia Komisji socjalnej w sprawie zawieszenia spłaty pożyczek mieszkaniowych ustala Sekcja Socjalna w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, jednak nie częściej niż 1 raz na kwartał. 14. Okres zawieszenia spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Za okres zawieszenia spłaty pożyczki nie nalicza się odsetek. 15. Protokół z decyzją Komisji socjalnej o zawieszeniu spłaty pożyczki Sekcja Socjalna przekazuje do Działu Zabezpieczeń i Windykacji oraz do Działu Księgowości Operacyjnej. Powyższy protokół stanowi dla Sekcji Socjalnej podstawę do wprowadzenia do systemu płacowego anulowania potrąceń rat pożyczki i odsetek na okres zawieszenia. 16. Pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszej niż to przewiduje umowa, jednorazowej spłaty pożyczki. Spłacie podlega kwota wynikająca z rat pożyczki, natomiast pozostałe do spłaty odsetki są anulowane. 17. Osoba zainteresowana wcześniejszą spłatą pożyczki, o której mowa w ust. 16, otrzymuje w Dziale Księgowości Operacyjnej pisemne potwierdzenie wysokości kwoty pozostałej do spłaty, stanowiące podstawę do jej uiszczenia przelewem na rachunek Funduszu lub - w przypadku osób nieposiadających rachunku bankowego - gotówką w Kasie zakładowej - oraz do anulowania odsetek. 18. Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowej (jednorazowej) spłacie w przypadku: 1/ rozwiązania z pożyczkobiorcą umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 19,

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ArcelorMittal Poland S. A. w 2015 ROKU Spis treści: I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne... 2 II. Zasady tworzenia Funduszu... 3 III. Zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym w dalszej treści Regulaminu Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo