Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE."

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 18/2005 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 01 czerwca 2005r. Tekst jednolity : Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwanym dalej Funduszem w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu, zwanym dalej Urzędem Skarbowym. 2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej planowanej w danym roku liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Skarbowym. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 3. Zakładowy fundusz zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego byłego pracownika emeryta lub rencistę, nad którym Urząd Skarbowy sprawuje opiekę. 4. Zakładowy fundusz zwiększa się ponadto o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 5. Odpisy i zwiększenia, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 obciążają koszty działalności Urzędu Skarbowego. 6. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwiększa się o: a) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,

2 2 b) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, c) inne środki określone w odrębnych przepisach Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznacza się na dofinansowanie różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. 2. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłaty z Funduszu jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. 3. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy, co oznacza, iż Pracodawca decyduje czy uznaje wniosek osoby ubiegającej się o świadczenie ze względu na jej sytuację życiową, rodzinną i materialną za uzasadniony. 3 1.Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są: 1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz członkowie ich rodzin, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3) emeryci i renciści byli pracownicy Urzędu Skarbowego, 4) członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, a także członkowie rodziny po 5) zmarłym byłym pracowniku emerycie lub renciście, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej 2. Członkami rodzin, o których mowa w 3 ust.1 pkt1 i pkt 4 są : - współmałżonkowie, - dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej w wieku do 18 lat, a dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

3 3 - inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym osoby uprawnionej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. ROZDZIAŁ II. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4 Fundusz przeznacza się w szczególności na: 1) wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, obozy połączone z nauką, wczasy zorganizowane), 2) dofinansowanie różnych form wypoczynku dla pracowników (wczasy zorganizowane, indywidualne oraz wczasy profilaktyczno - lecznicze), 3) dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy organizowanego w formie turystyki grupowej (wycieczki, w tym rajd skarbowców), 4) działalność kulturalno-oświatową organizowaną w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu biletów wstępu na te imprezy, 5) działalność sportowo-rekreacyjną organizowaną w postaci różnych form rekreacji (tzn. rozgrywki, turnieje, zakup biletów lub karnetów wstępu na basen, salę gimnastyczną lub boisko), a w szczególności działalność związaną z organizacją spartakiady skarbowców, 6) imprezy okolicznościowe połączone z zakupem drobnych, symbolicznych upominków dla dzieci w wieku od 2 lat do13 lat., 7) bezzwrotną pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, 8) pożyczki na cele mieszkaniowe, w tym na : remont i modernizację lokalu mieszkalnego i budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego, wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego, zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

4 4 nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. spłatę kredytów mieszkaniowych. ROZDZIAŁ III. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5 1. Z bezzwrotnych zapomóg mogą korzystać wszyscy pracownicy, byli pracownicy Urzędu Skarbowego oraz pozostałe osoby wymienione 3 niniejszego regulaminu, które znalazły się w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej na uzasadniony, udokumentowany wniosek poparty oświadczeniem o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie (z 3 ostatnich miesięcy). Pomoc może być udzielona w formie pieniężnej lub rzeczowej (np. paczki żywnościowe, bony towarowe). W szczególnych przypadkach z propozycją wniosku może wystąpić członek Komisji Socjalnej. 2. Krajowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich w formie zorganizowanej może być dofinansowany 1 raz na dwa lata, poczynając od 2005r. 3. Z dofinansowania wczasów krajowych zorganizowanych lub indywidualnych, pracownicy mogą korzystać 1 raz w roku. Osoby, które stały się pracownikami w trakcie roku nabywają uprawnienia do refundacji wypoczynku po przedłożeniu zaświadczeń ze swoich poprzednich zakładów pracy, stwierdzających fakt nie korzystania z takiego lub podobnego dofinansowania w danym roku. Osoby, które przed dniem zatrudnienia w PSUS w Sosnowcu nie były zatrudnione składają oświadczenie o nie korzystaniu z w/w dofinansowania. 4. Wysokość dopłat do wypoczynku dla pracowników i ich dzieci określona zostaje

5 5 corocznie w tabeli dofinansowania: a) dopłata do krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, o której mowa w ust.2, trwającego min. 7 dni kalendarzowych zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie kolonii, obozów i zimowisk, może być dokonana, jeżeli pobyt na wypoczynku został potwierdzony rachunkiem lub fakturą wystawionymi przez w/w podmiot - dofinansowanie nie może przekroczyć poniesionych wydatków ; b) wypoczynek wczasowy pracownika w dowolnej formie - musi obejmować minimum 14 dni kalendarzowych ; Podstawę do wypłaty świadczenia stanowi oświadczenie pracownika o pobycie na w/w wypoczynku, wniosek urlopowy podpisany przez właściwego przełożonego oraz potwierdzenie odbycia urlopu przez komórkę kadrową ; c) wysokość refundacji wypoczynku dla pracowników i ich dzieci zależy od średniego dochodu na członka rodziny w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawę do ustalenia ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód obliczony na podstawie rocznego rozliczenia pracownika i jego współmałżonka przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przychód pomniejszony o koszty uzyskania oraz roczne koszty ubezpieczenia społecznego), a także stałych przychodów nie podlegających opodatkowaniu tym podatkiem ; d) pracownicy, których współmałżonkowie prowadzą działalność gospodarczą, albo też ubiegający się o najniższe dofinansowanie nie są zobowiązani do zgłaszania wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Przysługuje im wówczas najniższa refundacja wypoczynku ; e) wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 31 grudnia każdego roku. Druki te zawierają wniosek pracownika o dofinansowanie wypoczynku (wczasów lub kolonii) ze wskazaniem sytuacji życiowej, rodzinnej i jego oświadczenie o średnim dochodzie na 1 członka rodziny w poprzednim roku kalendarzowym (wyliczone na podstawie dokumentów PIT) oraz wyliczenie należnego dofinansowania i opinię Komisji Socjalnej.

6 6 5. Wycieczki krajowe organizowane przez Izbę Skarbową w Katowicach i podległe jej jednostki (m.in. Rajd Skarbowców) mogą być dofinansowywane tylko pracownikom Urzędu Skarbowego do wysokości 50% ceny wycieczki. Pracownik może korzystać z tej formy dofinansowania jeden raz w roku, zgodnie z zasadami określonymi w 4 pkt c). 6. Inne imprezy turystyczne /np. na narty, grzybobranie, rajdy, pikniki itp./ będą organizowane na stosowny wniosek Komisji Socjalnej, która każdorazowo zaproponuje jakie koszty zostaną sfinansowane z ZFŚS, a jakie pokryją uczestnicy /np. przejazdy czy bilety wstępu/. 7. Do biletów wstępu zakupionych na imprezy kulturalno-oświatowe /do kina, teatru, imprezy estradowe/ dla pracowników, dopłaty mogą być dokonane do wysokości 50% ceny biletu, nie więcej niż 50zł rocznie. 8. Do biletów wstępu lub karnetów na : basen, zajęcia gimnastyczne, Fitness Club, Aerobic, siłownia, zakupionych dla pracowników dopłaty mogą być dokonane do wysokości 50% ceny biletu, nie więcej niż 150zł. rocznie. 9. Imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne będą organizowane na stosowny wniosek Komisji Socjalnej, zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez organizatorów i Komisję Socjalną. 10. Zakup biletów wstępu na imprezy określone w pkt 7 i pkt 8 zorganizowane będą przy uczestnictwie min.10 pracowników Z pomocy na cele mieszkaniowe wymienione w 4, pkt 8 mogą korzystać: a) pracownicy Urzędu Skarbowego zatrudnieni na czas nieokreślony, b) emeryci i renciści, c) w przypadku zatrudnienia w Urzędzie Skarbowym dwóch współmałżonków pomocy na cele mieszkaniowe można udzielić jednemu z nich. 2. Pożyczki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego i budynku mieszkalnego, służące zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych, mogą być udzielane raz na dwa lata, przy czym kolejny wniosek może być złożony po upływie 6-ciu miesięcy po spłacie ostatniej raty pożyczki.

7 7 3. Pożyczki na sfinansowanie inwestycji mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z: budową budynku mieszkalnego albo wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego, albo zakupem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego, albo spłatę kredytów mieszkaniowych - mogą być udzielone jeden raz w okresie zatrudnienia w Urzędzie Skarbowym. ROZDZIAŁ IV. TRYB UDZIELANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE 7 Ustala się następujące wysokości przyznawanych pożyczek z Funduszu na cele mieszkaniowe: 1) do zł - na cele wymienione w 6 ust.2, 2) do zł - na cele wymienione w 6 ust.3. Powyższe kwoty mogą ulegać corocznym zmianom Okres spłaty pożyczek, o których mowa w 7 ustala się następująco: a) do 18 rat - dla wymienionych w 7, pkt 1, b) do 24 rat - dla wymienionych w 7, pkt Spłata pożyczki powinna rozpocząć się w terminie określonym umową, nie później jednak niż 1 miesiąc od chwili pobrania.

8 8 3. Uwzględniając życiową, rodzinną i materialną sytuację pracownika, emeryta lub rencisty Naczelnik Urzędu Skarbowego może (na wniosek pracownika poparty opinią Komisji Socjalnej), w szczególnie uzasadnionych przypadkach odroczyć termin spłaty pożyczki lub umorzyć ją w części. 4. Umorzenie w całości lub części przyznanej pomocy na cele mieszkaniowe może mieć zastosowanie wobec pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny nie są w stanie spłacić pozostałego zadłużenia Pożyczki na cele mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w stosunku rocznym na poziomie 4%. Oprocentowanie może ulec zmianie. 2. Odsetki nalicza się od daty udzielenia pożyczki, rozpoczęcie spłaty powinno nastąpić nie później niż po upływie 1 miesiąca od daty udzielenia pożyczki. 10 Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe udzielane pracownikom wymagają zabezpieczenia ich spłaty w formie poręczenie dwóch pracowników Urzędu, którzy odpowiadają solidarnie w przypadku zaniechania lub zwłoki w spłacie pożyczki Nie spłacona pożyczka, udzielona ze środków Funduszu, staje się natychmiast wymagalna w razie rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika. Odpowiednio stosuje się W uzasadnionych wypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na inne zasady spłaty pożyczki, o ile wyrażą na to zgodę poręczyciele Pożyczki udzielane są w kolejności składanych wniosków, uwzględniając zasady określone w 6 pkt 2 powyższego Regulaminu. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagającej bezzwłocznej pomocy finansowej, pożyczka może być udzielona poza kolejnością. 2. Wniosek pracownika o udzielenie pożyczki powinien zawierać: dane osobowe, adres pracownika, dział i datę rozpoczęcia pracy w Urzędzie Skarbowym. Ponadto we wniosku powinien być określony rodzaj pożyczki, jej wysokość, uzasadnienie oraz wskazanie dwóch poręczycieli spośród pracowników.

9 9 Natomiast emeryci i renciści oprócz danych osobowych, przedkładają decyzję o przyznaniu renty (emerytury). 3. W zależności od rodzaju postulowanej pomocy należy również przedłożyć: a) zaświadczenie stwierdzające, iż wnioskodawca (jego małżonek) jest najemcą lub właścicielem lokalu mieszkalnego, odpis aktu własności, umowę użyczenia lokalu mieszkalnego względnie inny tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub domu; b) zaświadczenie właściwej spółdzielni stwierdzające wysokość wymagalnego wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, ewentualnie numer konta bankowego, na które zostanie przelana kwota przyznanej pożyczki, c) odpis zezwolenia na budowę, Na podstawie decyzji o przyznaniu pomocy z zakładowego funduszu Pracodawca zawiera z pracownikiem stosowną umowę, w której określa się wysokość pożyczki oraz warunki jej spłaty. 2. Umowę podpisują pożyczkobiorca i poręczyciele, wiarygodność podpisów stwierdza komórka kadrowa. ROZDZIAŁ IV. ADMINISTROWANIE ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Środami Funduszu administruje Naczelnik Urzędu Skarbowego. 2. Zadania związane z administrowaniem Funduszem wykonuje komórka kadrowa Urzędu Skarbowego. 3. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowofinansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej, organizowanej przez Urząd Skarbowy na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

10 10 4. Rachunkowość Budżetowa w/m co miesiąc sporządza i przedkłada Komisji Socjalnej informację o stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na koniec miesiąca. Informacja winna być przedłożona Komisji Socjalnej do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Propozycje podziału środków Funduszu i przyznawania świadczeń osobom uprawnionym opracowywane są wspólnie przez Komisję Socjalną i komórkę kadrową i przedstawiane Naczelnikowi do zatwierdzenia. 6. W skład Komisji Socjalnej wchodzą przedstawiciele pracowników z poszczególnych pionów organizacyjnych Urzędu Skarbowego wybierani raz na 2 lata. 7. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu ustalane są corocznie w oparciu o posiadane środki, wskaźniki wzrostu cen z uwzględnieniem średniego dochodu na członka rodziny w poprzednim roku kalendarzowym 8. Świadczenia z Funduszu przyznaje Naczelnik Urzędu Skarbowego na wniosek zainteresowanej osoby poparty opinią Komisji Socjalnej. 9. Komisja Socjalna przedkłada Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do dnia końca lutego każdego roku sprawozdanie z działalności socjalnej w roku poprzednim. Sprawozdanie to podaje się do wiadomości wszystkich pracowników. ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 Z postanowieniami niniejszego Regulaminu należy zapoznać wszystkich pracowników i osoby zainteresowane. Do zapoznania z nim podległych pracowników zobowiązani są kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, którym przekazany zostanie po jednym egzemplarzu niniejszego regulaminu. 16 W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy podane na wstępie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

11 Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które ich nie uzyskały nie mogą domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu. 2. Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a odmowa przyznania pomocy nie rodzi uprawnienia do odwołania. O każdorazowym nie przyznaniu pomocy pracownik jest informowany ustnie. 3. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do zapłaty z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu przez kolejne dwa lata zatrudnienia w Urzędzie Skarbowym i zobowiązana jest do bezzwłocznego zwrotu nienależnie otrzymanego świadczenia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Naczelnik może przyznać jedynie niektóre ulgowe świadczenia dzieciom tej osoby Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzane w formie aneksu.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym w dalszej treści Regulaminu Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo