1 J. Boć, 2 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, s Prawo administracyjne, cz. I, pod red. Edwarda Ury, Rzeszów 1996, s. 25.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 J. Boć, 2 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, s. 579. 3 Prawo administracyjne, cz. I, pod red. Edwarda Ury, Rzeszów 1996, s. 25."

Transkrypt

1 Administracja rozumiana funkcjonalnie wystąpiła we wszystkich historycznych wydaniach państwa. Jednakże w pełni na tę nazwę zasługuje tylko działalność wyodrębniona i uporządkowana organizacyjnie i kompetencyjnie oraz formalnie. Taka administracja swą bezpośrednią genezę wywodzi z monarchii absolutnych XVIII w. Można w jej ramach wyodrębnić takie elementy jak: system biurokratyczny, obszerny zakres spraw o znaczeniu społecznym i generalne normy prawne. Sama administracja jest trudna do zdefiniowania. Istnieje obecnie kilkadziesiąt odmiennych definicji. Przykładowo w 1936 r. Bohdan Wasiutyński pisał, iż administracja to (ogólnie): planowana i stała działalność dla zaspokojenia potrzeb. Współcześnie trafną definicję administracji podał Jan Boć, według którego administracja to: zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli przez organy państwowe lub samorządu terytorialnego. 1 W okresie międzywojennym, we wszystkich państwach europejskich nastąpiła tendencja do stałego rozszerzania zakresu działalności państwa. W Polsce dotyczy to szczególnie funkcji społecznych, oświatowo - kulturalnych oraz gospodarczych. Owo coraz większe oddziaływanie państwa na gospodarkę nie było oparte w II RP. na jednolitej koncepcji polityki ekonomicznej. Posługiwano się zarówno metodami właściwymi dla systemu gospodarki liberalnej, jak i koncepcjami interwencjonizmu i etatyzmu. Pod względem gospodarczym państwo starało się jednak tworzyć jednolite ramy prawne dla funkcjonowania poszczególnych działów gospodarki. W ten sposób powstało prawo handlowe, prawo zobowiązań, czekowe, przemysłowe, bankowe, a także prawo wodne. Mimo tych sprzyjających warunków stwarzanych przez ustawodawcę, nie wszystkie gałęzie gospodarki rozwijały się pomyślnie. Wiele z nich cechował zastój, a nawet regres. 2 Wyróżnione z prawa administracyjnego prawo ustrojowe (prawo o ustroju administracji państwowej) reguluje organizacje i zasady funkcjonowania aparatu państwowego powoływanego do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej. 3 Regulacje te dotyczą przede wszystkim struktury aparatu administracyjnego oraz zachodzących w nim procesów (kierowania, nadzoru, kontroli, informacji itd.). 1 J. Boć, 2 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, s Prawo administracyjne, cz. I, pod red. Edwarda Ury, Rzeszów 1996, s. 25.

2 2 Prawo to określa także podmioty administracji, ich strukturę organizacyjną, zakres działań, formy i metody ich wykonywania oraz przepisy tworzące podział terytorialny kraju dla potrzeb owej administracji. 4 Innymi słowy ustrojowe (w odróżnieniu od materialnego i proceduralnego) prawo administracyjne to prawo normujące organizację aparatu organizacyjnego państwa. 5 W ten oto sposób doszliśmy do interesującej nas kwestii administracji wodnej w II RP. Jako, że zadania wynikające z prawa wodnego wchodziły oczywiście w zakres kompetencji administracji publicznej. Dla ich realizacji powołano systematycznie rozbudowywany zespół organów administracyjnych (urzędów), tworzono przedsiębiorstwa państwowe, bądź wykonywanie określonych funkcji administracyjnych powierzano organom samorządu. 6 Jak więc z tego wynika uprawnienia państwa względem obywatela dotyczące prawa wodnego polegały na stosunku administracyjno-prawnym. 7 Przedstawię teraz pokrótce administrację wodną II Rzeczpospolitej. Szczebel centralny stanowiło Ministerstwo Robót Publicznych. Jemu podlegały wszystkie sprawy dotyczące wody w Polsce: od kontroli czystości, przez sprawy własności wód, do melioracji, regulacji rzek i budowy kanałów. W terenie władzę sprawowały urzędy wojewódzkie (władza wodna II instancji) i starostwa (władza wodna I instancji). Nadzór bezpośredni nad wszystkimi zakładami wodnymi sprawowały miejscowe władze policyjne. 8 Ministerstwo Robót Publicznych powstało 16 I 1919 r. Przedtem jego funkcje sprawował Zarząd Dróg Wodnych Państwa Polskiego powołany przez Naczelnika Państwa 21 XI 1918 r. Działał on w ramach Ministerstwa Komunikacji. 9 Jednym z najbardziej znanych ministrów robót publicznych był późniejszy prezydent Gabriel Narutowicz, który tekę ministra objął w lipcu 1920 r. Ważnym jego osiągnięciem było powołanie państwowej służby hydrograficznej Tamże. 5 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1997, s Tamże, s Patrz: T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1997, s W. Janiszewski, Gospodarka wodna Polski, Warszawa 1975, s Z. Mikulski., Początki władzy wodnej i prawa wodnego w Polsce, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. XLVIII: 1996, s Tamże, s. 237.

3 3 Rzecz jasna w pierwszych latach po uzyskaniu niepodległości administracja nie była ujednolicona na obszarze całego kraju. W Wielkopolsce w l istniał urząd Ministra b. Dzielnicy Pruskiej, który posiadał bardzo szerokie kompetencje, i któremu oczywiście podlegały również sprawy wodne. Był to organ przejściowy, którego celem było przygotowanie przejęcia władz i urzędów dzielnicowych pod kierownictwo właściwych ministrów. Podobny charakter miał urząd Generalnego Delegata Rządu dla Galicji w l , powołany przez władze centralne dla obszaru b. zaboru austriackiego. 11 Do kompetencji Ministerstwa Robót publicznych należały takie sprawy, jak: wydawanie przepisów dotyczących żeglugi, spławu tratew i ustalanie (wraz z Ministerstwem Skarbu) opłat za ww. czynności na wodach prywatnych oraz wydobycie roślin, mułu, żwiru itp. z wód publicznych, zatwierdzanie projektów większych robót wodnych, a także wydawanie szeregu pozwoleń na korzystanie z wód publicznych, także dla obcokrajowców. 12 Po likwidacji w 1932 r. Ministerstwa Robót Publicznych (rozporządzenie Prezydenta RP. z dn. 21 V 1932 r.) sprawy wodne przejęły trzy ministerstwa: 1. Regulacja, utrzymanie rzek i potoków dla celów żeglugi i spławu - Ministerstwo Komunikacji. 2. Budowa kanałów, zbiorników, obwałowanie rzek - Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych. 3. Wodociągi, kanalizacja, kontrola czystości wód - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 13 W terenie władzę sprawowały, jak już wspomniałem urzędy wojewódzkie i starostwa. Wojewoda podlegał pod względem osobowym Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a w zależności od rodzaju załatwianej sprawy - odpowiedniemu ministrowi, w sprawach wodnych więc - Ministrowi Robót Publicznych (do 1932). Czynnik obywatelski przy wojewodzie, w przypadku nie powołania samorządu wojewódzkiego ( co przewidywała Konstytucja marcowa), reprezentowały takie ciała kolegialne, jak Rada Wojewódzka, czy Wydział Wojewódzki. Nieco inne struktury administracyjne posiadało województwo śląskie, co normowa- 11 A. Ajnenkiel, B. Leśnodorski, W. Rostocki, Historia ustroju Polski ( ), Warszawa 1974, s Art. 185, Ustawa wodna z dnia 19 września 1922 r., Dziennik Ustaw nr 102, poz Z. Mikulski, dz. cyt., s. 237.

4 4 ła ustawa z 1922 r., ale ze względu na objętość referatu pozwolę sobie tę kwestię ominąć. 14 Kompetencjami władzy wodnej II instancji, czyli urzędu wojewódzkiego było: wydawanie zarządzeń i orzeczeń dotyczących żeglugi i spływu tratew na wodach płynących, a na wszystkich wodach - wyznaczenie odszkodowania przy przejęciu przez Państwo wody prywatnej, ograniczanie użytkowania gruntów w celu ochrony przed powodzią, wydawanie pozwoleń co do zakładów o sile wodnej, ustalanie obszarów ochronnych dla wodociągów i Źródeł oraz wydawanie statutów przymusowych spółek wodnych. 15 Na czele administracji powiatowej stał starosta. Podlegał on osobowo i służbowo wojewodzie. W miastach wydzielonych, o liczbie mieszkańców powyżej 75 tys. mianowany był od 1932 r. starosta grodzki, który posiadał te same prawa i obowiązki co powiatowy. 16 W zakresie działań władzy I instancji było wydawanie zarządzeń i orzeczeń we wszystkich sprawach wodnych, które w art. 185 i 186 nie zostały zastrzeżone władzom II i III instancji. 17 Takie były struktury administracyjne w dwudziestoleciu międzywojennym. Jak więc widać sprawy wodne nie były obojętne naszym przodkom, mimo iż Polska nie miała najgorszego bilansu wodnego. Oczywiście wiele spraw było jeszcze nie dopracowanych, zarówno ze względów organizacyjnych młodego państwa, jak i finansowych. Dlatego też musi dziwić małe zainteresowanie gospodarką wodną w latach powojennych. Obecnie Polska jest krajem ubogim w wodę. Zajmujemy w Europie dopiero 22 lokatę pod względem ilości wody przypadającej na jednego mieszkańca. Jak jest to niewiele nich zaświadczy fakt, że mamy mnie więcej tyle wody, co Egipt. Do tego gospodarujemy wodą niezwykle rozrzutnie, szczególnie w przemyśle. W niewielkim stopniu wykorzystujemy też wody podziemne. Liczby te wynoszą % globalnej ilości 14 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, s Art. 186, Ustawa wodna, Dz. U. nr 102, poz. 936; spółki wodne zakładano dla: osuszania gruntów, regulacji i utrzymania wód płynących oraz budowy i użytkowania urządzeń służących gospodarczemu wykorzystaniu wody i utrzymaniu jej w czystości. Posiadały osobowość prawną, miały własny statut, a nadzorowane były przez władzę państwową, art , tamże. 16 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, s Art. 187, Ustawa wodna, Dz. U. nr 102, poz. 936.

5 5 wody wykorzystywanej w Polsce, gdy tymczasem w Belgii wykorzystuje się 76 %, w Niemczech %, we Francji - 50 %. 18 Nadal nie potrafimy wykorzystać gospodarczo wody. Udział w nakładach inwestycyjnych gospodarki wodnej w gospodarce narodowej wahał się w ostatnich latach od 2.1% do 3.2 %. Przy udziale w produkcie krajowym brutto nie przekraczającym 0,6 %. 19 W okresie II Rzeczypospolitej trudne warunki nie pozwoliły na realizację podstawowych zagadnień gospodarki wodnej. Największe wysiłki w tym czasie skupiono na żegludze i regulowaniu stosunków wodnych w dolinie Wisły. 20 Jeśli zaś chodzi o potrzeby rozwiązań prawnoustrojowych dotyczących spraw zanieczyszczenia wód, to poza nikłymi rezultatami działań władz przedwojennych, do 1961 r. nie znalazło to odzwierciedlenia w strukturze organizacyjnej aparatu państwowego. Tak zwane władze wodne praktycznie nie istniały. Nigdzie nie było komisji rewizyjnych, systematycznej kontroli wód itd. (art ustawy wodnej). Nie powołano również żadnego organu doradczego przy wojewodzie (w zakresie spraw gospodarki wodnej) oraz ministra do spraw wodnych (art ). 21 Sprawami gospodarki wodnej do 1960 r. zajmowało się Ministerstwo Rolnictwa. Sama struktura tego urzędu, mimo szerokiej kadry nie przewidywała nawet jakiejkolwiek inspekcji do kontroli przestrzegania prawa wodnego. 22 Okres II RP. to także czas rozbudowy na szeroką skalę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W 1933 r. na 1954 osiedla miejskie zaledwie 12 % miało urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. W na 637 miast, tylko 84 miały czynne urządzenia wodociągowo - kanalizacyjne, w 445 z 485 miast pon. 10 tys. nie było kanalizacji. 23 I wreszcie ostatni bilans, jakże wymowny w związku z wydarzeniami ubiegłego lata. Do roku 1945 w zlewni Wisły i Odry wybudowano 42 sztuczne zbiorniki wodne (najwcześniej wybudowany to Mylof na 18. P. ukowski., Degradacja hydrosfery (przegląd problematyki i metod badań). Rzeszów 1994, s Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, Rocznik statystyczny 1996, Warszawa, s W. Janiszewski, dz. cyt., s Paczuski, dz. cyt., s Tamże. 23 W. Janiszewski, dz. cyt., s

6 6 Brdzie r.) o całkowitej pojemności 610 mln m 3, w tym około 200 mln m 3 - powodziowej, co wszakże nie zaspokajało potrzeb redukcji fali powodziowej. Jak ważne są sprawy wodne przekonaliśmy się w roku 1997, 2010 i następnych latach. Przyroda dała nam pół wieku by się przygotować, nie wykorzystaliśmy tego

7 7 BIBLIOGRAFIA. 1. Ajnenkiel A., Leśnodorski B., Rostocki W., Historia ustroju Polski ( ), Warszawa Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa Boć J., 4. Janiszewski W., Gospodarka wodna Polski, Warszawa Mikulski Z., Początki władzy wodnej i prawa wodnego w Polsce, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. XLVIII: Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz Prawo administracyjne, cz. I, pod red. Edwarda Ury, Rzeszów Rocznik statystyczny 1996, Warszawa. 9. Ustawa wodna z dnia 19 września 1922 r., Dziennik Ustaw nr 102, poz Łukowski P., Degradacja hydrosfery (przegląd problematyki i metod badań). Rzeszów 1994

Rys historyczny administracji skarbowej od 1918 roku

Rys historyczny administracji skarbowej od 1918 roku Rys historyczny administracji skarbowej od 1918 roku Wstęp Rozwój administracji podatkowej należy wiązać z rozwojem podatków. Podobnie jak one ulegała ona ciągłym przeobrażeniom i reformom. Administracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA ŚWIDNICA, 2004 r. 1 WAMECO S.C. Ryszard Szpadt, Szczepaniak Włodzimierz Leibniz-Lubieniecki Wydawnictwo Prawnicze Opracował zespół w składzie: dr hab.

Bardziej szczegółowo

Paweł Fiktus Ochrona prawna emigrantów w latach 1918 1927 w II RP

Paweł Fiktus Ochrona prawna emigrantów w latach 1918 1927 w II RP Paweł Fiktus Ochrona prawna emigrantów w latach 1918 1927 w II RP Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. postawiło przed władzami polskimi nie tylko zadanie ustalenia granic, stworzenia podstaw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby

Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby Projekt predefiniowany Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby zespół: Jan M. Czajkowski,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski ISSN 2082-7997 Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski 2010 1 Stosunki między podmiotami administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

Poznański Ośrodek Reumatologiczny w kontekście zmian zachodzących w ochronie zdrowia w latach 1952 2005

Poznański Ośrodek Reumatologiczny w kontekście zmian zachodzących w ochronie zdrowia w latach 1952 2005 Barbara Fogt Poznański Ośrodek Reumatologiczny w kontekście zmian zachodzących w ochronie zdrowia w latach 1952 2005 Rozprawa doktorska Promotor: prof. dr hab. Michał Musielak Katedra Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02

Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Adam Kowalak Danuta Prądzyńska Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD JAKO PRACODAWCA. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym. Zespół autorski w Biurze Związku Miast Polskich: Małgorzata Ornoch-Tabędzka

SAMORZĄD JAKO PRACODAWCA. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym. Zespół autorski w Biurze Związku Miast Polskich: Małgorzata Ornoch-Tabędzka SAMORZĄD JAKO PRACODAWCA Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym Zespół autorski w Biurze Związku Miast Polskich: Małgorzata Ornoch-Tabędzka Andrzej Porawski Tomasz Potkański Ewa Ziółkowska Paweł

Bardziej szczegółowo

1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17

1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 3 I. Rys historyczny powstania publicznych służb zatrudnienia 4 II. Historia służb zatrudnienia w regionie 7 III. Służby zatrudnienia w okresie PRL (1945-1989) 13 IV. Publiczne

Bardziej szczegółowo

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Warszawa 2013 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekooski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO 1 REDAKCJA MERYTORYCZNA I AKTUALIZACJA: BARBARA IMIOŁCZYK REDAKCJA TECHNICZNA I KOREKTA: JOANNA Z. MUSIAŁKOWSKA-GOMÓŁKA ILUSTRACJE: TOMASZ MANIEWSKI EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

Bardziej szczegółowo

Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły)

Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Izabela Szeląg OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, samorząd lokalny, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak

Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Specjalność: Turystyka Międzynarodowa Nr indeksu 43839 Paulina Wójciak PORÓWNANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Strona1 Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a ochrona środowiska

Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a ochrona środowiska GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM XXXI, 2014 Janina Ciechanowicz-McLean Uniwersytet Gdański Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a ochrona środowiska Wstęp Wolność gospodarcza widziana jako konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski 30 listopada 2011 roku Temat Forum: Miejsce: Gospodarka wodna Rola samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Treści zawarte w raporcie odzwierciedlają wyłącznie poglądy jego autorów. Przepisy prawa z zakresu kultury

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB

Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB FORMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo