REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie."

Transkrypt

1 Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie. Regulamin organizacyjny określa zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w komórkach organizacyjnych, a takŝe ilość i zadania komórek organizacyjnych. Regulamin i schemat organizacyjny stanowi podstawę do opracowania szczegółowych dokumentów organizacyjnych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie zwany dalej Zakładem działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U r., Nr 142, poz ), ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Nr r., poz. 43 z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U 2003, Nr. 15, poz. 148) oraz uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr XXI/300/2000 z 19 września 2000, 2. Nadzór ogólny nad Zakładem sprawuje Rada Miejska w Głogowie, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Głogowa. 3. Zakład jest gminną jednostką organizacyjną posiadającą status zakładu budŝetowego wykonującą zadania i cele publiczne wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U r., Nr 142, poz. 1591) oraz zadania określone w innych ustawach lub określone przez Radę Miejską w Głogowie i Prezydenta Miasta Głogowa. 4. Zakład posiada siedzibę w Głogowie przy ul. Poczdamskiej Zakład realizuje swoje cele i zadania określone szczegółowo w statucie Zakład jest zakładem wielobranŝowym i prowadzi działalność w zakresie: a) wynajmu lokali mieszkalnych i uŝytkowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, b) zagospodarowania,dzierŝawy i wynajmu nieruchomości, c) zarządzania i administrowania nieruchomościami, d) świadczenia usług budowlanych,w szczególności odbudowy, rozbudowy, remontów, modernizacji, konserwacji nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez zakład, oraz świadczenia usług budowlanych na rynku zewnętrznym. e) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym budynków i budowli f) utrzymywanie czystości i porządku w budynkach oraz na terenach przyległych, Rozdział II. Ogólne zasady organizacji i zarządzania. 1. Zakładem zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz w ramach i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa. Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje w oparciu o obowiązujące przepisy 3 1

2 prawa i ponosi odpowiedzialność przed Prezydentem Miasta za działalność Zakładu. 2. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu osobiście oraz za pośrednictwem Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego. 3. Z ca Dyrektora odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie podległych mu jednostek organizacyjnych Zakładu, a przede wszystkim : a ) zapewnienie utrzymania w naleŝytym stanie technicznym budynków mieszkalnych, obiektów, budowli, urządzeń i sieci administrowanych i eksploatowanych i urządzeń technicznych, b ) planowe prowadzenie gospodarki remontowej i nadzór nad działalnością konserwacyjną oraz prawidłową eksploatacją obiektów i urządzeń technicznych, c ) realizacją zarządzeń i poleceń Dyrektora oraz decyzji organów samorządowych. 4. Główny Księgowy. Odpowiada za całość zagadnień finansowo księgowych Zakładu, dobór racjonalnych systemów motywacyjnych i ekonomiczno finansowych. Do zakresu jego praw i obowiązków naleŝy w szczególności : a ) prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Zakładu zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, zapewniającej terminowość rozliczeń, ściąganie naleŝności i dochodzenie roszczeń z tytułu nienaleŝytego wykonania zawartych umów oraz ochronę wartości pienięŝnych i prawidłowe dysponowanie środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych, b ) kontrola prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych i finansowych, c ) racjonalna gospodarka środkami finansowymi Zakładu, d ) nadzorowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Zakładu, e ) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej prawidłowości i rzetelności prowadzonych operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań, f ) nadzór nad sprawozdawczością finansową i ustalenie obiegu dokumentów finansowo księgowych, 5. W strukturze Zakładu funkcjonują następujące komórki organizacyjne: a) Działy, b) Administracje, c) Grupy lub Sekcje, d) Samodzielne specjalistyczne stanowiska pracy, 6. Komórki organizacyjne funkcjonują w pionach organizacyjnych i podlegają zgodnie ze schematem organizacyjnym: a) Dyrektorowi Zakładu b) Zastępcy Dyrektora Zakładu, c) Głównemu Księgowemu, 7. Kontrolę wewnętrzną w Zakładzie sprawują: a) Z-ca Dyrektora w zakresie działania podległych komórek b) Gł. Księgowy w zakresie spraw finansowych c) Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie działania podległych komórek 2

3 8.Kontrola wewnętrzna dotyczy: a. sposobu świadczenia pracy przez pracowników Zakładu i wykonywana jest pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, terminowości i skuteczności, b. celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych oraz określenie sposobów poprawy stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im na przyszłość. 9. Czas pracy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wynosi 40 godzin tygodniowo tj. od poniedziałku do piątku od godz.7 00 do godz oprócz wtorków kiedy czas pracy obowiązuje od godz do godz Dniem przyjmowania interesantów przez a) Dyrektora Zakładu jest kaŝdy wtorek tygodnia w godz. od do godz b) Sekcję czynszów w kaŝdy wtorek od godz do godz oraz w czwartek od godz do godz c)administracje kaŝdego dnia tygodnia od godz do godz a we wtorki od godz do godz Działem moŝe być jednostka organizacyjna jeŝeli zatrudniono w niej co najmniej pięciu pracowników wraz z kierownikiem działu. Grupą, lub sekcją moŝe być jednostka organizacyjna licząca co najmniej dwóch pracowników, a nie więcej niŝ pięciu, Przewiduje się moŝliwość tworzenia stanowisk z ca kierownika w działach w przypadku uzasadnionej konieczności Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące komórki organizacyjne, których przypisuje się właściwe symbole literowe (skróty) : a) Dyrektor D b) Z-ca Dyrektora DZ c) Główny Księgowy DK d) Dział Administracyjny DA e) Dział księgowy KK f) Dział czynszów i mediów KC g) Dział wspólnot KWW h) Sekcja windykacji KW i) Administracja Domów Mieszkalnych Hutnik ZAH j) Administracja Domów Mieszkalnych Śródmieście ZAS k) Dział techniczno-eksploatacyjny ZT l) Sekcja logistyki TL m) Sekcja planowania technicznego TP n) Specjalista ds. lokali uŝytkowych TU o) Dział remontowa TR p) Pełnomocnik ds. przekształceń PP q) Główny energetyk, Specjalista ds. wspólnot EW r) Radca prawny P s) Specjalista ds. BHP BHP 4 3

4 2. Schemat struktury organizacyjnej Zakładu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 6 Wydawanie wewnętrznych aktów prawnych. 1. Dyrektor Zakładu wydaje wewnętrzne akty normatywne w formie: zarządzeń, poleceń słuŝbowych, pism okólnych, regulaminów, instrukcji. 2. Z ca Dyrektora oraz Główny Księgowy upowaŝnieni są do wydawania poleceń słuŝbowych, instrukcji, wytycznych w zakresie swego działania. 3. Kierownicy komórek organizacyjnych uprawnieni są do wydawania poleceń, instrukcji podległym pracownikom dotyczących wykonywania zadań przypisanych danej jednostce lub komórce organizacyjnej. 4. Projekty wewnętrznych aktów prawnych zarządzeń przygotowuje Dział Administracyjny w porozumieniu z Kierownikiem jednostki organizacyjnej Zakładu, której ten akt będzie dotyczył oraz radcą prawnym. 5. Zbiór wewnętrznych aktów prawnych prowadzi Działa Administracyjny. 6. Aktami tymi są : - zarządzenia zawierające postanowienia regulujące zagadnienia problemowe o znaczeniu zasadniczym dla Zakładu, - polecenia słuŝbowe, zawierające polecenia lub ustalenia o znaczeniu doraźnym, odnoszące się do spraw o krótkoterminowym, operatywnym charakterze, - ustalenia organizacyjne pisma okólne, regulaminy i instrukcje. 7. Sposób reprezentacji Zakładu określa statut. Rozdział III. Zakresy działania Działów. Pion Dyrektora Naczelnego. 7 Dział Administracyjny Do kompetencji działu naleŝy: a) zapewnienie sprawnej organizacji pracy, b) kompletowanie podstawowych dokumentów związanych z działalnością Zakładu, c) analiza aktualnego stanu organizacyjnego Zakładu, nadzór i koordynacja spraw związanych z opracowaniem struktury organizacyjnej, zmian statutowych, regulaminów i instrukcji, d) opracowywanie i uaktualnianie przy udziale kierowników komórek organizacyjnych wewnętrznych aktów prawnych, e) planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych, prowadzenie ewidencji pracowników oraz kontrola dyscypliny pracy, f) czynności z zakresu prawa pracy w tym nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę, g) sporządzanie projektów planów urlopów, prowadzenie ewidencji przysługujących i wykorzystanych urlopów i innych zwolnień od pracy i kontrola ich wykorzystania, h) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji kadrowej, archiwizowanie akt osobowych, prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych, 4

5 i) załatwianie wszelkich spraw związanych z uprawnieniami i obowiązkami pracowników wynikających ze stosunku pracy (zgłaszanie do ubezpieczenia) j) prowadzenie spraw administracyjno gospodarczych, obsługa centrali telefonicznej i kserokopiarki, ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania i pieczątek oraz prowadzenie archiwum zakładowego, przyjmowanie i wysyłanie oraz ewidencjonowanie korespondencji, k) prowadzenie spraw związanych z funduszem socjalnym, organizacja imprez dla pracowników oraz członków rodzin, l) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości w budynku dyrekcji, m) sporządzanie protokołów z narad i zebrań oraz spotkań Dyrektora z interesantami, n) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania pracowników, staŝystów i praktykantów o) organizowanie szkoleń oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego p) naliczanie wypłat pracownikom ZGM, współpraca z Urzędem Skarbowym oraz ZUS 8 Radca prawny Do zakresu działania radcy prawnego naleŝy: a) przygotowywanie projektów pism procesowych, b) sporządzanie projektów aktów prawa wewnętrznego, c) udzielanie pomocy prawnej w zakresie wykonywania ustawy Prawo zamówień Publicznych, d) wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą prawną Zakładu, e) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania Prawa, f) reprezentowanie Dyrektora na mocy udzielanych pełnomocnictw w postępowaniu przed sadami, organami egzekucyjnymi oraz administracyjnymi g) współdziałanie z komórkami merytorycznie odpowiedzialnymi w opracowywaniu projektów umów, porozumień i innych aktów prawnych h)współpraca z Kancelarią Prawną w wykonywaniu wszelkich czynności związanych z obsługą prawną Zakładu działającą na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 2002, Nr 123, poz z póź. zm.) Główny energetyk, specjalista ds. wspólnot a) prowadzi całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń energetycznych np. windy, b) dba o bezpieczeństwo ludzi i obiektów od poraŝenia prądem oraz poŝarów, c) koordynuje sprawy związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami wspólnymi, d) współdziała z zarządami wspólnot mieszkaniowych oraz indywidualnymi właścicielami lokali, d) nadzoruje prowadzenie ewidencji, dokumentacji i rozliczeń, rejestrację wspólnot i realizacje uchwał wspólnot. 9 5

6 10 Specjalista ds. BHP - Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej i obrony cywilnej. Do zakresu działania naleŝy: a) odpowiada za realizację spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpoŝarową i obroną cywilną b) organizuje szkolenia w zakresie BHP i P.PoŜ. pracowników przyjmowanych do pracy, oraz organizuje szkolenia okresowe, c) odpowiada za przechowanie i konserwację sprzętu na potrzeb obrony cywilnej, zabezpiecza i przekazuje dokumentację,oraz współdziała z terenowymi organami obrony cywilnej. Pełnomocnik ds. przekształceń Odpowiada za przygotowanie dokumentacji oraz uczestniczy w opracowywaniu nowych struktur organizacyjnych związanych z przekształceniem zakładu budŝetowego w spółkę prawa handlowego. Pion Zastępcy Dyrektora Administracja Śródmieście Administracja Hutnik. Realizują całokształt spraw związanych z obsługą zasobów mieszkaniowych i lokali uŝytkowych. Wykonywanie zgodnie z ustawą o własności lokali czynności zarządu administrowania we Wspólnotach Mieszkaniowych, jeśli taką czynność wspólnota powierzy dla Gminy lub Zakładu. Podstawowe zadania to w szczególności : a) zapewnienie pełnej zdolności eksploatacyjnej budynków i obiektów łącznie z instalacjami i urządzeniami, b) prowadzenie analiz kosztów i przychodów związanych z eksploatacją budynków i nieruchomości wspólnych, c) ustalanie potrzeb remontowych i modernizacyjnych na podstawie przeprowadzonych przeglądów i kontroli, opracowywanie planów w tym zakresie, d) prowadzenie nadzoru i odbioru robót zleconych, e) prowadzenie dla kaŝdego budynku księgi obiektu określająca przeglądy, prace remontowe, zgłoszone awarie itp. f) prowadzenie ksiąg meldunkowych, g) utrzymanie porządku i czystości w zasobach mieszkaniowych, h) ewidencjonowanie zgłoszonych awarii i ich usuwanie w tym nadzór nad konserwatorami, i) przyjmowanie interesantów oraz właściwe załatwianie ich spraw, j) prowadzenie ewidencji terenów, zasobów mieszkaniowych i lokali uŝytkowych, k) sporządzanie i prowadzenie umów najmu lokali mieszkalnych i uŝytkowych, 6

7 l) organizowanie i uczestniczenie w okresowych przeglądach technicznych zasobów mieszkaniowych, doraźnych przeglądach mieszkań, lokali i budynków, ł) prowadzenie wyceny robót wykonywanych w osiedlach, m) przygotowanie rocznych planów rozliczeń z lokatorami i właścicielami lokali, n) sprawdzanie prawidłowości rozliczeń z dostawcami energii cieplnej, elektrycznej, gazu ziemnego i wody, o) odpowiadanie za gospodarkę garaŝami i sprawami podatków od nieruchomości, p) wykonuje konserwacje budynków, mieszkań i urządzeń, r) wykonuje usługi na zlecenia lokatorów i innych podmiotów, s) administrowanie garaŝy Dział Techniczno Eksploatacyjny Sekcja Logistyki Do zadań sekcji naleŝy: a) organizacja zaopatrzenia b) weryfikacja zamówień materiałowych c) weryfikacja faktur zgodności z zamówieniem publicznym d) rejestracje wszystkich zleceń wykonywanych na zewnątrz e) sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych f) prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych g) prowadzenie spraw związanych ze środkami komunikacji elektronicznej i telefonicznej 2. Sekcja planowania technicznego Do podstawowych zadań sekcji planowania technicznego naleŝy: a) opracowanie planów remontowych i koordynowanie działalności eksploatacyjnoremontowej i inwestycyjnej Zakładu. b) sprawowanie nadzoru na prowadzonymi remontami, wykonawstwem robót, c) uczestniczenie w procesie przygotowania i prowadzenia robót na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, d) kontrolowanie kosztorysów i faktur, e) sprawowanie nadzoru na prawidłowym prowadzeniem przez administracje osiedlowe ksiąŝek budowlanych obiektów, f) prowadzenie spraw związanych z gospodarką materiałową, nadzorowanie gospodarką energetyczną Zakładu 3. Specjalista ds. lokali uŝytkowych Do podstawowych zadań naleŝy: a) zawieranie umów najmu na lokale uŝytkowe b) naliczanie opłat czynszowych c) prowadzenie ewidencji lokali uŝytkowych wynajmowanych i własnościowych oraz stanowiących poŝytki dla wspólnot mieszkaniowych d) czynny udział w ustaleniach dotyczących z zakresu koniecznych prac remontowych 7

8 4. Dział remontowy a) wykonuje remonty profilaktyczne budynków mieszkalnych, b) dokonuje napraw awaryjnych, c) wykonuje prace konserwacyjne urządzeń komunalnych Pion Głównego Księgowego. 1. Dział Księgowy. 14 Realizuje sprawy związane z rachunkowością finansową, rozliczeniami kosztów oraz gospodarką materiałową w układzie kosztów i dochodów zgodnie z ustawą o rachunkowości, a w szczególności : a) prowadzenie kontroli merytorycznej w zakresie prawidłowości i terminowości sporządzania oraz obiegu dokumentów finansowo księgowych, b) prowadzenie kontroli merytorycznej i dekretacji dokumentów dot. zaszłości gospodarczych Zakładu, c) dokonywanie przeszacowań majątku Zakładu w oparciu o obowiązujące akty prawne, d) dokonywanie naliczeń amortyzacji i umorzeń majątku zakładu, e) prowadzenie ewidencji rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, nakładów inwestycyjnych i ich rozliczanie, f) prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, naliczanie odsetek i egzekwowanie naleŝności z tytułu nieterminowych płatności, g) sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb statystycznych, h) ewidencjonowanie i rozliczanie zaliczek i delegacji, 2. Dział czynszów i mediów Prowadzi całość spraw związanych z prawidłowym i terminowym ewidencjonowaniem naleŝności czynszowych i zaliczek od właścicieli, a w szczególności : a) księgowanie naliczeń opłat za mieszkanie oraz nadzór nad ich terminową zapłatą, b) rozliczanie kaucji z tytułu najmu lokali, c) analiza zadłuŝeń, wysyłanie upomnień, d) prowadzenie dokumentacji dłuŝników, naliczanie odsetek, analiza wpłat, e) prowadzenie spraw sądowych i komorniczych dotyczących zadłuŝeń lokatorów, dzierŝaw i lokali uŝytkowych, f) sporządzanie obowiązujących sprawozdań i projektów planów finansowych, g) prowadzenie całościowej dokumentacji dot. rozliczenia zuŝycia wody, dokonywanie odczytów, wysyłanie upomnień, rozliczanie kompleksowe budynków w zakresie zuŝycia wody, h) naleŝyte prowadzenie i zabezpieczenie dokumentów i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu, i) prowadzenie rozliczeń dla Wspólnot Mieszkaniowych w stosunku do których Zakład sprawuje zarząd i administrowanie. j) księgowanie kosztów za administrowanie budynków, k) rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, l) wystawianie faktur na dostarczone media, przeprowadzone remonty dla właścicieli 8

9 lokali mieszkalnych i uŝytkowych, oraz wywóz nieczystości ł) ewidencja zasobów mieszkaniowych, m) rozliczenie podatku od nieruchomości i gruntu. Dział wspólnot Prowadzenie wszelkich bieŝących spraw związanych z zarządzaniem we Wspólnotach Mieszkaniowych a w szczególności: a) prowadzenie i aktualizowanie na bieŝąco rejestru lokali własnościowych, b) analizowanie zaległości w opłatach zaliczek i świadczeń od właścicieli lokali, c) zgłaszanie do Sekcji czynszów zmiany właścicieli lokali mieszkalnych i lokali uŝytkowych, d) wykonywanie uchwał właścicieli, e) przygotowywanie oraz uczestniczenie w corocznych zebraniach właścicieli (protokółowanie zebrań, przygotowywanie stosownych uchwał, powiadamianie o nich właścicieli), f) prowadzenie analizy kosztów dotyczących nieruchomości wspólnych, g) rozliczanie kosztów remontowych przypadających na poszczególnych właścicieli, h) zawieranie umów i wystawianie faktur za dzierŝawę części wspólnych Sekcja windykacji Sekcja windykacji naleŝności prowadzi całość spraw związanych z windykacją naleŝności, w szczególności: a) ustala wysokość zadłuŝeń czynszowych oraz za zuŝycie wody, b) wysyła wezwania ostateczne do zapłaty c) sporządza wykazy zadłuŝonych lokatorów i przekazuje je do administracji w celu wypowiedzenia umowy najmu, d) przygotowuje komplety dokumentów niewypłacalnych dłuŝników celem załoŝenia sprawy w sądzie o zapłatę i eksmisję, e) prowadzi rejestr i bieŝącą analizę dłuŝników skierowanych do Sądu i niezwłocznie informuje na piśmie Radcę prawnego o ewentualnych wpłatach f) kompletuje wyroki Sądowe o eksmisjach, powiadamia o nich administracje oraz Urząd Miejski, czuwa nad wykonaniem eksmisji Rozdział IV. Postanowienia końcowe Przedmiotowy regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Zakładu, 2. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu pracodawca moŝe stosować kary porządkowe wskazane w art. 108 i nast. kodeksu pracy. 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Głogowa, 4. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Głogowa. Jednocześnie z tym dniem traci moc obowiązujący Regulamin organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 18 czerwca 2007 roku 9

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin organizacyjny, określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Lokalowej, tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/BOJO-F/2009 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jednostka Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, zwana dalej BOJO jest jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach STYCZEŃ 2008 r. R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej Regulamin zawiera: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA BYSTRZYCKIEGO CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 stycznia 2007 roku. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.

Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 stycznia 2007 roku. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu. Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie postanowień: - ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z G I E R Z U

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z G I E R Z U REGULAMIN ORGANIZACYJNY G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J Z/s W Z G I E R Z U Spis treści I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Zakres działania i zadania GOPS Organizacja GOPS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie utworzenia jednostki budŝetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu Na podstawie art. 9 ust 1 i 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 9/15 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 01.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

INTEGRUM. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska

INTEGRUM. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska INTEGRUM Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska O nas KOMPETENCJE Wykształcenie i doświadczenie zawodowe naszego personelu pozwalają zapewnić kompleksową obsługę Państwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 160/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 160/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Słubic z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT. ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XVI/182/2003 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Zakład Usług Miejskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

10. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu należy:

10. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu należy: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budżetową Gminy Miasta Radomia. 1. 2. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEPRAWIU. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEPRAWIU. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/343/2006 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 września 2006 r. sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej- Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sieprawiu i nadania

Bardziej szczegółowo

IV. Zarząd Zakładem. 5 Zakładem kieruje jednoosobowo Dyrektor.

IV. Zarząd Zakładem. 5 Zakładem kieruje jednoosobowo Dyrektor. Załącznik do Uchwały Nr XXV/247/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 29 stycznia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDNEJ I. W s t ę p. Zakład działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W ramach usług zarządzania nieruchomościami do dyspozycji klientów mamy następujące pakiety: Pakiet podstawowy obejmujący swoim zakresem: - obsługę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RZESZOWIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RZESZOWIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RZESZOWIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2010 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w sprawie wprowadzenia Regulamin Organizacyjnego Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie:

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jedlińsku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI przedkładam SEKRETARZ Mł~STArŁOC f\j~ ~W -... ~. ak&pmw~~ffpi' l. (podpis pracownika Zespołu Systemów Zarządzania) we współpracy z Il :. (podpis kierownika komórki orga izacyjnej) zatwierdzam (podpis Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2004 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 2 grudnia 2004 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12/08 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska z dnia 22.04.2008 r.

Uchwała nr 12/08 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska z dnia 22.04.2008 r. Uchwała nr 12/08 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska z dnia 22.04.2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 września 2013 r. Zarządzenie Nr 25/203 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 9 września 203 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. Reprezentacja wspólnoty: - reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej; Oferta

Szanowni Państwo, 1. Reprezentacja wspólnoty: - reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej; Oferta Szanowni Państwo, Firma HNP Twój Zarządca specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Głównym obszarem działania jest teren województwa łódzkiego, a w szczególności Łódź. Obecny

Bardziej szczegółowo

statut 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma swoją siedzibę w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23.

statut 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma swoją siedzibę w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23. S T A T U T statut ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim stanowiący załącznik do uchwały Nr XVII/139/91

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, poniżej wskazano pełną listę czynności związanych z obsługą nieruchomości.

Szanowni Państwo, poniżej wskazano pełną listę czynności związanych z obsługą nieruchomości. Pełna lista czynności związanych z obsługą Wspólnoty Szanowni Państwo, poniżej wskazano pełną listę czynności związanych z obsługą nieruchomości. W przypadku zainteresowania ofertą oraz spotkaniem w tej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 266/XXII/2012 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.583.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN W WARSZAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN W WARSZAWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN W WARSZAWIE Rozdział I Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. I. Postanowienia ogólne. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Kamienny Potok w Sopocie, zwana w dalszym ciągu Spółdzielnią, jest powszechnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo