UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz 11 statutu Ośrodka Kultury Górna, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/966/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 października 2000 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Górna, Zarząd Miasta Łodzi uchwala, co następuje: 1. Opiniuje się pozytywnie regulamin organizacyjny Ośrodka Kultury Górna w Łodzi, stanowiący załącznik do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Za Zarząd Miasta Łodzi Dr Krzysztof PANAS Prezydent Miasta

2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY GÓRNA w Łodzi Załącznik do uchwały Nr 2773/312/2001 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 30 sierpnia 2001 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakres działalności Ośrodka Kultury Górna zwanego dalej Ośrodkiem, określony jest w statucie nadanym uchwałą Nr XL VII /966/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 października 2000 r. 2. Regulamin organizacyjny Ośrodka określa: 1) organizację wewnętrzną Ośrodka, 2) zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Rozdział II Zarządzanie Ośrodkiem 2 1. Ośrodkiem zarządza dyrektor, który organizuje działalność Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne (m.in. zarządzenia, polecenia, regulaminy, instrukcje) dotyczące działalności Ośrodka. 3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy: 1) zastępcy dyrektora, 2) głównego księgowego, 3) kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Dyrektor Ośrodka określa m.in.: 1) rodzaje i ilość stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych, 2) zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności zastępcy dyrektora, głównego księgowego, kierowników działów i samodzielnych stanowisk, 3) zasady zastępowania na poszczególnych stanowiskach pracy, 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za: 1) właściwy dobór kadr i ich szkolenie, 2) zapewnienie naleŝytego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpoŝarowego Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora. 2. Do zadań zastępcy dyrektora naleŝy:

3 1) opracowywanie programów, planów pracy i sprawozdań dotyczących działalności merytorycznej Ośrodka, 2) nadzór nad realizacją programu działalności Ośrodka, 3) kontrola dyscypliny pracy, 4) nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych, 5) inspirowanie nowych form działalności i doskonalenie warsztatu pracy, 6) nadzór nad prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne. Do zadań głównego księgowego naleŝy: 5 1) prowadzenie rachunkowości Ośrodka, 2) prowadzenie gospodarki finansowej, 3) opracowywanie planów i sprawozdań finansowych, 4) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie rachunkowości, 5) nadzór nad terminową realizacją zobowiązań i egzekucją naleŝności, 6) kierowanie pracą podległych pracowników. 6 Kierownicy działów organizują i kontrolują pracę podległych im pracowników. W szczególności ponoszą odpowiedzialność za: 1) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności działu (opracowywanie planów pracy, sprawozdań ), 2) określenie zakresu obowiązków pracowników, 3) rozliczanie czasu pracy, 4) prawidłowe wykonywanie zadań przez pracowników. Rozdział III Struktura organizacyjna 7 1. W Ośrodku funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 1) Filia Energetyk : 2) Dział Księgowości, 3) Dział Administracyjno Gospodarczy i Kadr, 4) Dział Usług Kulturalnych i Pracy Środowiskowej, 5) Sekcja Plastyczna, 6) Samodzielne Stanowisko ds. amatorskiego ruchu artystycznego, 7) Samodzielne Stanowisko ds. bhp i ppoŝ., 8) Radca prawny. 2. Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik do regulaminu. Rozdział IV Zadania komórek organizacyjnych Ośrodka 8 Do zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka naleŝy: 1. Filia Energetyk : 1) organizacja edukacji artystycznej dla dzieci i młodzieŝy,

4 2) organizacja festiwali, przeglądów i konkursów, 3) prowadzenie działalności usługowej (organizacja imprez zleconych, wynajem i obsługa sprzętu nagłaśniającego i audio wizualnego, organizacja kursów, itp.), 4) upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej ( wystawy, publikacje itp.), 5) organizacja form indywidualnego uczestnictwa w kulturze (zespoły artystyczne, koła i kluby zainteresowań). 2. Dział Księgowości: 1) prowadzenie gospodarki finansowej, 2) prowadzenie kasy, 3) naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac oraz innych dokumentów związanych z wynagradzaniem pracowników, 4) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej pod względem legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów obrotu środkami pienięŝnymi, rzeczowymi i składnikami majątkowymi, 5) ewidencja i kontrola obiegu druków ścisłego zarachowania. 3. Dział Administracyjno Gospodarczy i Kadr: 1) prowadzenie spraw związanych z administracyjno-technicznym funkcjonowaniem Ośrodka, 2) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka, 3) dokonywanie zakupu wyposaŝenia, sprzętu i materiałów niezbędnych do bieŝącego utrzymania Ośrodka. 4. Dział Pracy Środowiskowej i Usług Kulturalnych: 1) przedstawianie propozycji do programu rocznego Ośrodka oraz kalendarzy miesięcznych, 2) realizacja programu działalności, 3) prowadzenie działalności usługowej (organizacja imprez zleconych, wynajem i obsługa sprzętu nagłaśniającego i audio wizualnego, organizacja kursów itp.), 4) organizacja zajęć edukacyjnych, 5) upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej ( wystawy, publikacje itp.), 6) inicjowanie form aktywnego uczestnictwa w odbiorze kultury. 5. Sekcja Plastyki: 1) przygotowywanie reklamy wizualnej, 2) wykonywanie scenografii do programów przygotowywanych przez Ośrodek, 3) edukacja plastyczna dzieci i młodzieŝy, 4) organizacja wystaw prezentujących dorobek kół plastycznych działających w placówce oraz twórców zapraszanych z zewnątrz. 6. Samodzielne Stanowisko ds. amatorskiego ruchu artystycznego: 1) nadzór nad amatorskim ruchem artystycznym, 2) organizacja konkursów, przeglądów oraz innych form prezentacji dokonań zespołów amatorskich, 3) współpraca z placówkami pokrewnymi w zakresie realizowanych zadań. 7. Samodzielne Stanowisko ds. bhp i ppoŝ.: 1) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zabezpieczeniem przeciwpoŝarowym.

5 8. Radca prawny: Radca prawny świadczy pomoc prawną w zakresie określonym ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 z późń. zm.). Rozdział V Postanowienia końcowe 9 Pracownicy wykonują swoje zadania zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków i odpowiedzialności. 10 Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy. 11 Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonuje dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta Łodzi.

6

7 SCHEMAT ORGANIZACYJNY OŚRODKA Załącznik do regulaminu organizacyjnego Ośrodka DYREKTOR GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI RADCA PRAWNY DZIAŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY I KADR DZIAŁ USŁUG KULTURALNYCH I PRACY ŚRODOWISKOWEJ ZASTĘPCA DYREKTORA FILIA ENERGETYK SEKCJA PLASTYCZNA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ARA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP I PPOś.

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Limanowskiego Domu Kultury

Regulamin Organizacyjny Limanowskiego Domu Kultury Regulamin Organizacyjny Limanowskiego Domu Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Limanowski Dom Kultury realizuje zadania: 1. własne wynikające ze Statutu nadanego uchwałą nr XXVIII/210/2000 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE Kościan, 1 czerwca 2012 roku. 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, zwany dalej MOSiR, został

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2011 Prezesa SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. z dnia 28.06.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI JASKINIA NIEDŹWIEDZIA SP. Z O.O. Stronie Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 5793 UCHWAŁA NR XIII/264/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 5793 UCHWAŁA NR XIII/264/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 5793 UCHWAŁA NR XIII/264/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie połączenia Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel. 059 857 29 09 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel. 059 857 29 09 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel. 059 857 29 09 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU Miastko 2006 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU

Bardziej szczegółowo