Gala z okazji 20-lecia GBW SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gala z okazji 20-lecia GBW SA"

Transkrypt

1 W cyklu Z wizytą u: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy str Statuetka Patrona Spółdzielczości Bankowej ks. Piotra Wawrzyniaka INFORMATOR SGB Poznań, wrzesień-październik 2010 nr 5/154 Gala z okazji 20-lecia GBW SA Biblioteczka doradcy leasingowego str. 20 Zarządzanie Projektem dr Tomasz Kopczyński str Człowiek najlepsza inwestycja str

2 Fotoreportaż

3 Aktualności W przyszłość, z historycznym doświadczeniem Mija dwadzieścia lat działalności Gospodarczego Banku Wielkopolski SA, powołanego w dniu 12 listopada 1990 r. przez przedstawicieli 124 Banków Spółdzielczych z jedenastu ówczesnych zachodnich województw Polski, na zebraniu w Sadach pod Poznaniem. Został wtedy uroczyście podpisany założycielski akt notarialny, tworzący Bank dla banków spółdzielczych, otwierając w ten sposób nową kartę w historii spółdzielczości bankowej. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA i jego 20-letni okres działalności wpisuje się w prawie 150-letni wielki ruch spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej na ziemiach polskich, ponieważ jest tego ruchu istotnym ogniwem, a także kontynuatorem jego najlepszych tradycji i ciągle aktualnych idei. Ruch spółdzielczy powstał w Wielkopolsce w roku 1861, kiedy to powołano Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania, pierwszą polską spółkę kredytową zorganizowaną według zasad spółdzielczych. Już w następnym roku powstała spółdzielnia w Środzie Wielkopolskiej, a w roku 1863 w Brodnicy, w Golubiu i w Śremie, które przetrwały do dnia dzisiejszego i działają jako banki spółdzielcze. Spółdzielcy już po dziesięciu latach działania spółek dostrzegli zagrożenia dla ich samodzielnej egzystencji, wynikające głównie z małej siły kapitałowej i braku wzorców organizacyjnych. W celu ograniczenia ryzyka, wzajemnego wsparcia i stworzenia możliwości współdziałania, 38 samodzielnie działających banków w roku 1871 założyło Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu. Ideą przewodnią działania Związku i jego członków stało się hasło sformułowane na zjeździe założycielskim, aktualne także dzisiaj: własną pracą i pomocą, a siłami zjednoczonymi. Szczególnym orędownikiem takiego sposobu działania był ks. Piotr Wawrzyniak patron Związku w latach , a obecnie patron naszego Zrzeszenia. Wprowadzone przez twórców ruchu spółdzielcze zasady działania pozwoliły bankom ludowym przetrwać najtrudniejsze okresy w historii i znajdować sposoby na realizowanie misji wspierania swych członków i służenia społecznościom lokalnym, a także przyczyniać się do gospodarczego i społecznego rozwoju swych środowisk. Ale w roku 1989 r., z doświadczeniem prawie 130 lat działalności, po wielu latach ograniczeń samorządności i swobody działania, banki spółdzielcze wkroczyły w nowe warunki gospodarki konkurencyjnej. Zapoczątkowane przemiany ustrojowe i gospodarcze realizowane były wobec spółdzielczości poprzez likwidację dotychczasowych struktur organizacyjnych i bardzo ogólne deklaracje budowy nowego ruchu spółdzielczego. Organizacje spółdzielcze uznano za niezdolne do działania w nowych warunkach ekonomicznych mimo, że właśnie w gospodarce rynkowej spółdzielczość ma swoje korzenie i zawsze wykazywała prorynkowe tendencje. Nowe Prawo bankowe oraz ustawa O zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości z 20 stycznia 1990 r. w zasadniczy sposób zmieniły sytuację banków, przywracając autonomię i możliwość uniezależnienia się od BGŻ, dotychczasowej centrali organizacyjnej i finansowej. Na mocy tej ustawy 1663 banki spółdzielcze działające wtedy w kraju, uzyskały samodzielność i możliwość działania na wolnym, konkurencyjnym rynku finansowym. Wpływ na zarządzanie działalnością swych banków, w ramach reguł ekonomicznych i kapitałowych określonych przez prawo bankowe i nadzór ze strony NBP, odzyskali członkowie właściciele banków spółdzielczych. Jednak doświadczeni wielkopolscy działacze bankowości spółdzielczej tamtych dni, korzystając z doświadczeń historii ruchu spółdzielczego, w sposób prawidłowy ocenili, że spółdzielczość może odnosić sukcesy tylko wtedy, kiedy działa wspólnie i wzajemnie się wspiera. Wykorzystana więc została możliwość dobrowolnego zrzeszenia się samodzielnych banków spółdzielczych i utworzony został pierwszy w kraju, w nowych warunkach, bank zrzeszający w formie spółki akcyjnej. Ta historyczna decyzja dała początek kolejnemu okresowi działania banków spółdzielczych w warunkach gospodarki rynkowej. Realizacja określonej wtedy Władysław Dymek Przewodniczący Rady Nadzorczej GBW SA misji GBW SA: umożliwienie prowadzenia działalności bankom akcjonariuszom i zapewnienia im bezpieczeństwa, nie uchroniła wszystkich wtedy istniejących banków, w tym także niektórych założycieli. Jednak całej grupie umożliwiła przetrwanie, a w następnych latach dynamiczny rozwój, pozyskanie nowych rynków i ekonomiczną stabilizację. Dzisiejszy GBW SA to centrala silnego i stabilnego zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej, która stanowi sumę potencjału i wartości 150 zrzeszonych banków spółdzielczych. To lider grupy, która kontynuując dzieło poprzedników, wykorzystuje doświadczenie minionych lat i wytycza kolejne cele organizacyjne, biznesowe i społeczne, zawarte w uchwalonej w dniu 20 października br. strategii do roku Nowa strategia zawiera zadania i cele, wytyczone z udziałem wszystkich zrzeszonych banków, w obszarach: zwiększenia efektywności działania Zrzeszenia, wzrostu udziału SGB w rynku usług finansowych, zwiększenia stopnia integracji, osiągnięcie i wykorzystanie efektu skali działania Grupy, wzmocnienia wizerunku SGB, zapewnienia zdolności do stałego rozwoju Grupy. W ramach poszczególnych obszarów postawiono cele strategiczne, które często są wynikiem kompromisu pomiędzy Informator SGB nr 154 1

4 Aktualności oczekiwaniami zrzeszonych Banków, a przewidywanymi możliwościami Banku Zrzeszającego. Dlatego założenia strategii powinny być traktowane jako minimalne, korygowane w górę w wyniku corocznej oceny realizacji i uwzględnienia pojawiających się nowych, obecnie nieznanych możliwości. Szczególne znaczenie dla rozwoju Grupy ma przyspieszenie wdrażania zrzeszeniowego systemu informatycznego w taki sposób, aby umożliwić korzystanie z niego w jak najkrótszym okresie czasu wszystkim zrzeszonym Bankom. Wspólny system informatyczny umożliwi wykorzystanie skali wspólnego działania, przejęcie do wykonywania przez GBW SA niektórych czynności analitycznych, sprawozdawczych, zarządzania ryzykami i wsparcia sprzedaży, co wpłynie na zwiększenie efektywności działania całego Zrzeszenia i umożliwi lepszą realizację zadań z pozostałych obszarów. Z zapisów strategii wynika, że czynnikiem decydującym o stopniu realizacji postawionych przed SGB celów będzie sposób pełnienia roli lidera Grupy przez GBW SA i wywiązywania się z zadań określonych w misji: wspieranie rozwoju zrzeszonych banków spółdzielczych i wzmacnianie bezpieczeństwa SGB. Pomyślna realizacja tych zadań uzależniona jest od możliwości określonych potencjałem GBW SA, na który składa się odpowiednie wyposażanie kapitałowe i kadrowe, dobra organizacja i zarządzanie oraz wysoka efektywność działania. Rolą zrzeszonych banków właścicieli jest zadbanie o stworzenie odpowiedniego potencjału ekonomicznego, szczególnie wyposażenia kapitałowego, zaś rolą organów GBW SA jest efektywne wykorzystanie wszystkich możliwości i okoliczności, nakierowane na najlepsze wykonanie przyjętych zadań. Osiąganiu wytyczonych celów sprzyjać będzie realizacja wspólnych projektów w wybranych obszarach przez wszystkie Zrzeszenia, a także wykorzystanie możliwości wsparcia ze strony związków i instytucji działających na rzecz banków spółdzielczych. Otrzymując nowe, szersze wsparcie, banki spółdzielcze będą mogły szybciej zwiększać swój udział w rynku bankowym. Muszą jednak aktywnie realizować zadania określone w strategii, a w szczególności oferować klientom pełen zakres usług na najwyższym poziomie, a także wykazywać aktywność w pozyskiwaniu nowych rynków i klientów, unikając wewnętrznej konkurencji. Konieczne jest też wdrożenie wspólnie wypracowanych, wzorcowych, prosprzedażowych struktur organizacyjnych, zapewniających lepszą efektywność działania. Z doświadczenia minionych 20 lat działalności naszego zrzeszenia i 150-letniej historii spółdzielczości bankowej płynie wniosek, że Banki Spółdzielcze najlepiej realizują swe cele, jeśli ze sobą współpracują i łączą swój potencjał we wspólnym działaniu. Taką możliwość obecnie stwarza SGB ze sprawnie działającym i silnym ekonomicznie bankiem zrzeszającym Gospodarczym Bankiem Wielkopolski Spółka Akcyjna. Władysław Dymek Przewodniczący Rady Nadzorczej GBW SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GBW SA 20 X 2010 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GBW SA, które przyjęło dokument: Strategia Spółdzielczej Grupy Bankowej na lata Władysław Dymek Przewodniczący Rady Nadzorczej GBW SA i Tadeusz Krotoszyński Przewodniczący Rady Zrzeszenia 2 Informator SGB nr 154

5 Aktualności Dwadzieścia lat minęło Gala 20-lecia GBW SA Na początku lat 90., u progu transformacji w Polsce, bankowość spółdzielcza musiała dostosować się po raz kolejny w swojej ponad stuletniej historii, do nowej sytuacji. Wymagania stawiane przez gospodarkę wolnorynkową pociągnęły za sobą konieczność wdrożenia instrumentów prawno-finansowych w celu ratowania tego sektora. Jego konsolidacja przyniosła zadowalające efekty poprzez konsekwentny rozwój sieci placówek i stawianie czoła bankom konkurencyjnym przy jednoczesnym wsparciu tradycji. Sektor nie spoczął jednak na laurach. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, który w październiku bieżącego roku uroczyście obchodził dwudziestolecie, jest tego przykładem. Te ostatnie 20 lat to czas wielkich zmian w Polsce, która wciąż goni Zachód borykając się z piętnem zacofania wobec innych państw UE. W tej mozaice wymagań, jakim musi sprostać nasz kraj, sytuacja sektora bankowości spółdzielczej jawi się jako bardzo stabilny element. Jego potencjał stale rośnie, choć misja pozostaje niezmienna. Działalność Gospodarczego Banku Wielkopolski SA oparta jest o budujące całą grupę SGB motto: Siłę banku zrzeszającego stanowią silne Banki Spółdzielcze. Zdobyte własną pracą W poznańskiej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 20 października br. nie zabrakło podziękowań i gratulacji dla wszystkich, którzy wnieśli swój trud w rozwój nie tylko GBW SA, ale całej współczesnej, polskiej spółdzielczości bankowej. Budowaliśmy ten bank sami, od podstaw. Były pewne wzorce, obecna była idea pochodząca z naszej historii Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu z 1885 roku, było wsparcie ekspertów zagranicznych, ale w przeciwieństwie do przytłaczającej większości banków komercyjnych nie byliśmy beneficjentami wsparcia inwestorów zagranicznych, nie dostawaliśmy systemów informatycznych, a nade wszystko wiedzy i doświadczenia, które nasi konkurenci otrzymywali w swoich pakietach prywatyzacyjnych. My wszystko to musieliśmy zdobywać sami, własną pracą. Często, zwłaszcza na początku metodą prób i błędów. Chciałbym szczególnie serdecznie podziękować wszystkim Akcjonariuszom Założycielom za decyzję, którą podjęli 20 lat temu powołując Gospodarczy Bank Wielkopolski. Ten uczyniony wówczas krok zaważył na kształcie polskiego systemu bankowości spółdzielczej, dając tym samym podstawę do dalszych jego zmian. mówił podczas jubileuszowej uroczystości Paweł Pawłowski, Prezes Zarządu. Podkreślił, że Wielkopolska, gdzie podpisano akt założycielski jubilata, ma w swojej historii chlubną kartę samoorganizacji. Prezes Pawłowski wskazał na szczególną rolę ks. Piotra Wawrzyniaka. Niespotykany talent organizacyjny i ekonomiczny tego wielkopolskiego duchownego a także zasługi jakie wniósł w tworzenie podwalin bankowości spółdzielczej, stały się inspiracją do uhonorowania statuetką jego imienia ludzi najbardziej zaangażowanych w stworzenie i rozwój GBW SA. Podczas urodzinowej gali laureaci nagrody mieli okazję przyjąć podziękowania i gratulacje. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Henryk Kołtoniak, Stanisław Kondraciuk, Krzysztof Stempień, Władysław Święs, Ewa Bochniak, Ryszard Rogowski, Krzysztof Kwiatoń, Jacek Ludek, Andrzej Chmielecki oraz parlamentarzyści: Stanisław Stec, Stanisław Kalemba oraz Marian Król. Podczas uroczystości przywołane zostało także hasło przyświecające I Zjazdowi Delegatów Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w 1871 roku w Poznaniu: Własną pracą, a siłami zjednoczonymi. Słowa te nie tracą na aktualności także dziś, gdyż misją GBW SA jest wzmacnianie bezpieczeństwa i rozwoju całej spółdzielczej grupy bankowej. Quo Vadis GBW SA? Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli władz wojewódzkich oraz Miasta Poznania a także prezesów pozostałych banków zrzeszających: Danuty Kowalczyk Prezesa Zarządu Mazowieckiego Banku Regionalnego i Mirosława Potulskiego Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Wielkopolanie są sumienni i pracowici. Dlatego wiedzieliśmy w momencie powstania GBW SA, że będzie to bank na długie lata. podkreśliła, dziękując za współpracę, Danuta Kowalczyk. Jak jest dalsza droga GBW SA i całego sektora bankowości spółdzielczej w realiach coraz większej konkurencji, zmieniających się wzorców oszczędzania czy rozwijających się technologiach? Odpowiedzią mogą być słowa Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych i Prezesa Credit Cooperatif Jeana-Louis Bancela, przytoczone przez Prezesa Pawła Pawłowskiego podczas obchodów jubileuszu: Pytanie o przyszłą ewolucję i rozwój sektora bankowości spółdzielczej jest dziś szczególnie istotne. Jest oczywiste, że znajduje się on obecnie w punkcie zwrotnym. Wydaje się, że ogólny trend zmian w grupach spółdzielczych, który do teraz polegał na maksymalnym różnicowaniu ich działalności osiągnął swój kres wraz z nastaniem kryzysu finansowego. Pierwsza radykalna zmiana była do przewidzenia: po dość znaczących niepowodzeniach banki spółdzielcze decydują się na nowo skupić na swojej podstawowej działalności i ponad wszystko postawić na zasady i wartości spółdzielcze. Jednym z gości specjalnych zaproszonych na urodzinową galę był wybitny dziennikarz i publicysta Stefan Bratkowski. Uwarunkowania sektora bankowości spółdzielczej w Polsce porównał z sytuacją w innych krajach Europy Zachodniej. Mój przyjaciel Szwed, często mi powtarza, jacy wy jesteście szczęśliwi, macie jeszcze tyle do zrobienia żartował na jubileuszu Banku. Galę uświetnili znakomici artyści: Kabareciarnia Zenona Laskowika oraz wybitny pianista Waldemar Malicki z zespołem a poprowadził ją znany nie tylko z Teleexpressu, Maciej Orłoś, który swoją rolę zakończył słowami: Bankowość dla mnie laika, kojarzy się z pieniędzmi. Jak powiedział kiedyś Stefan Kisielewski one co prawda szczęścia nie dają, ale każdy chciałby to sprawdzić osobiście. Ewa Gosiewska Informator SGB nr 154 3

6 Informacje Skład Rady Nadzorczej GBW SA Skład Rady Zrzeszenia Władysław Dymek Przewodniczący BS Czarnków Daniela Rycka Z-ca Przewodniczącego BS Nowe n. Wisłą Andrzej Szwejkowski Z-ca Przewodniczącego PBS Ciechanów Zbigniew Brzeziński Sekretarz Rady KDBS Włocławek Marek Bieliński Członek BS Nakło n. Notecią Marek Banaszak Członek PBS Gostyń Roman Dawidowski Członek BS Sierakowice Tadeusz Drabik Członek GBS Choszczno Marian Fita Członek RBS Lututów Józef Kubanek Członek BSPMS Sieraków Zdzisław Nosewicz Członek BS Sztum Władysław Święs Członek BS Ustka Jan Tygielski Członek RBS Malanów Krystyna Twarogal Członek LBS Oborniki Jan Wojtczak Członek BS Raszków Tadeusz Krotoszyński Przewodniczący Rady LBS w Strzałkowie Elżbieta Kuźmicz Wiceprzewodnicząca Rady BS w Pruszczu Gdańskim Przemysław Pilarski Wiceprzewodniczący Rady GBS w Mosinie Ewa Piotrowicz Sekretarz Rady BS w Santoku Jacek Baldy Członek Rady BS w Wołczynie Jerzy Bibro Członek Rady BS w Białogardzie Andrzej Górski Członek Rady BS w Smętowie Granicznym Radosław Grygier Członek Rady BS w Kościanie Jan Grzesiek Członek Rady BS w Jarocinie Zdzisław Kozicki Członek Rady PBS w Strzelinie Zbigniew Krasicki Członek Rady BS w Kowalewie Pomorskim Waldemar Krzewina Członek Rady BS w Kruszwicy Janusz Pawlak Członek Rady BSZW w Białej Paweł Pawłowski Członek Rady GBW SA Stanisław Pyszka Członek Rady BS w Białośliwiu Halina Radziejewska Członek Rady BS w Kowalu Tomasz Sobolewski Członek Rady BS w Goleniowie Mirosław Stachowiak Członek Rady NBS w Rakoniewicach Promocja przez duże P Lokata z nagrodami: Zarabiaj i wygrywaj! To była największa akcja promocyjna w dotychczasowej historii polskiej spółdzielczości. Mnogość nagród mogła przywrócić o zawrót głowy. Żeby znaleźć się w gronie szczęśliwych laureatów wystarczyło założyć zimową, półroczną lokatę w placówkach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego. Dziś wiemy już czyj los okazał się szczęśliwy. Wewnętrzna Komisja Nadzoru nad loterią w Centrali Organizatora promocji Gospodarczego Banku Wielkopolski SA przeprowadziła 25 października br. losowanie nagród. Samochody BMW, 7 Toyot Yaris, ponad 20 motocykli, 200 notebooków, zestawy Sony Playstation 3, ekspresy ciśnieniowe oraz komplety cennej biżuterii trafiły do nowych właścicieli. Nagrody I stopnia wygrał Bank Spółdzielczy we Wschowie oraz Bank Spółdzielczy ze Starej Białej w mazowieckiem. W ramach tej promocji w bankach grupy SGB zebrano aż miliard złotych! Na stronie internetowej opublikowana została lista laureatów. Gratulujemy! XXXII EDYCJA WRZESIEŃ 2010 ORZEŁ AGROBIZNASU Nagroda-Statuetka ORZEŁ AGROBIZNE- SU za dotychczasowe osiągnięcia i sukces rynkowy w XXXII edycji została przyznana dla: Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Strzelinie Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim otrzymał licencję na posługiwanie się tytułem Orła Agrobiznesu zdobytego w poprzedniej edycji. Honorowy Orzeł Agrobiznesu trafił do Ryszarda Goławskiego wicestarosty złotowskiego, m.in. za wskazanie firm z terenu powiatu złotowskiego kandydatów, nominatów i laureatów do nagrody Orła (m.in. Bank Spółdzielczy w Lipce i Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie). Władze PBS w Strzelinie ze Statuetką 4 Informator SGB nr 154

7 Z życia SGB II Wielkopolskie Forum Finansowe dla Przedsiębiorców Fot. Tomasz Dymaczewski Po raz drugi wielkopolscy przedsiębiorcy mieli możliwość poznania oferty i propozycji współpracy kierowanej do MSP przez banki Spółdzielczej Grupy Bankowej. Tym razem w dwóch panelach dyskusyjnych poruszano zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym i możliwościami finansowania w szczególności sektora MSP. Dyskusja dotyczyła innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz źródeł finansowania inwestycji (tu dyskutowano głównie o kredycie technologicznym), systemów poręczeniowo-pożyczkowych dostępnych dla przedsiębiorców, emisji komercyjnych papierów wartościowych jako źródła finansowania projektów średnio i długoterminowych, pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorcę kluczowe elementy oceny przedsięwzięcia przez Bank, roli banku w trakcie procesu inwestycyjnego przedsiębiorstwa. W drugim panelu dyskutowano m.in. o: Innowacyjności rodzimych przedsiębiorstw oraz barierach rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w tym głównie o sposobach pokonywania barier biurokratycznych: administracyjnych, proceduralnych i prawnych. relacjach pomiędzy interesami pracodawca-pracownik i sposobach osiągania zbieżności interesów, zmianach przepisów prawnych a ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród honorowych gości Forum znaleźli się: Przemysław Pacia Wicewojewoda Wielkopolski Tomasz Łubiński Wicestarosta poznański Tomasz Kayser Pierwszy Zastępca Prezydenta m. Poznania Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Beata Andrzejewska Dyrektor ARiMR Gospodarzami Forum byli: Ryszard Lorek Wiceprezes GBW S.A. i Wojciech Kruk Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Wśród panelistów był m.in. Arkadiusz Kasprzak Wiceprezes Zarządu KKS Lech Poznań, Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu Energo-Utech, Jacek Silski członek Rady Głównej Lewiatan, Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o., Piotr Narloch Prezes Zarządu Concordia, Jolanta Jóźwiak Członek Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego, Tomasz Mikołajczak Prezes Zarządu TIK SA. Emisja obligacji Gminy Miedzichowo W imieniu Gminy Miedzichowo dokumenty podpisali: Józef Ćwiertnia, (na fot. od lewej) Wójt Gminy oraz Mirosława Kuryś, Skarbnik, w spotkaniu uczestniczył także Mirosław Bąk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu. Dokumenty związane z emisją obligacji, których agentem i gwarantem został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, podpisane zostały 21 września br. w Urzędzie Gminy w Miedzichowie. Łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 1,4 mln złotych (7 serii po 200 tys. złotych każda), a ich ostateczny wykup nastąpi 15 listopada 2019 roku. Oprocentowanie obligacji ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla okresu sześciu miesięcy. Środki pozyskane z emisji obligacji Gmina przeznaczy na budowę wiejskiego centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Grudna, budowę sieci wodociągowej i remont stacji uzdatniania wody. Z pozyskanych środków zmodernizowana zostanie świetlica wiejska w Jabłonce Starej oraz w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, zbudowany będzie kompleks boisk. Gmina Miedzichowo jest obsługiwana przez Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, który prowadzi obsługę finansową budżetu i posiada w Miedzichowie placówkę operacyjną. Druga emisja obligacji Miasta i Gminy Okonek I po raz drugi Gmina zdecydowała się powierzyć funkcję agenta i gwaranta emisji Gospodarczemu Bankowi Wielkopolski SA. Urzędzie Miejskim w Okonku władze Gminy podpisały dokumenty związane z emisją obligacji 27 sierpnia br. W imieniu Gminy swoje podpisy na dokumentach emisyjnych złożyli: Romuald Michał Duszara, Burmistrz Okonka, oraz Sabina Wielgus, Skarbnik. Spółdzielczy Bank Ludowy z Złotowie, który prowadzi rachunek Gminy reprezentowała Ewa Wiśniewska, Dyrektor Oddziału SBL w Okonku. Gmina Okonek wyemitowała 4 serie obligacji po 500 tysięcy złotych każda. Ich ostateczny wykup nastąpi w roku 2015, a oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla okresu sześciu miesięcy. (od lewej): Sabina Wielgus (Skarbnik), Romuald M. Duszara (Burmistrz), Ewa Wiśniewska (SBL Złotów Oddział w Okonku), Roman Boguś (GBW SA) Środki pozyskane z emisji Gmina zamierza przeznaczyć między innymi na zakup nieruchomości w Lotyniu, budowę wiejskich kompleksów sportowo-rekreacyjnych, budowę chodników, modernizację wodociągów oraz modernizację instalacji w budynkach należących do Gminy. Informator SGB nr 154 5

8 Informacje Dożynki wójewódzko-archidiecezjalne w Śremie Tegoroczne Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie odbyły się 29 sierpnia br. w Śremie. Święto plonów zgromadziło wielu rolników z całej Wielkopolski. Wśród gości byli m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Eugeniusz Grzeszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Starostami dożynek byli Beata Maćkowiak z miejscowości Luciny oraz Tadeusz Mieloch z Borgowa. Na stadionie w Parku Miejskim Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Arkadiusz Błochowiak z Burmistrzem Śremu Adamem Lewandowskim i Wicestarostą Powiatu Śremskiego Piotrem Ruta otworzył wystawę rolniczą. Przy stoisku wystawowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej przez cały dzień można było poczęstować się tradycyjną pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem, a na słodko plackiem drożdżowym. Oficjalne Dożynki rozpoczęła Mszą św. na śremskim rynku, której przewodniczył ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański. Następnie barwny dożynkowy korowód przeszedł do Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich, gdzie odbywała się główna część święta wielkopolskich rolników. Korowód dożynkowy prowadziła orkiestra dęta, za nią podążały poczty sztandarowe i delegacje z wieńcami dożynkowymi. Konkurs na najpiękniejszy dożynkowy wieniec wygrał wieniec przygotowany przez powiat pilski, drugie miejsce zajął wieniec z dekanatu bukowskiego, a trzecie zdobył wieniec stworzony przez uczniów szkoły w Nochowie i sołectwa Nochowo, Pełczyn i Nochówko. Przejazd Ks. Arcybiskupa St. Gądeckiego Uroczysty obrzęd dożynkowy, z udziałem zespołu Wielkopolanie, odbywał się z udziałem Gospodarzy dożynek: Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, Adama Lewandowskiego Burmistrza Śremu oraz Tadeusza Waczyńskiego Starosty Śremskiego. Gospodarze dożynek otrzymali z rąk starostów bochen chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów, ze słowami Dzielcie go sprawiedliwie, tak aby dla wszystkich starczyło, dziękując rolnikom za trud i włożoną pracę. ŁK 6 Informator SGB nr 154

9 Informacje Wakacyjny Festiwal Piłkarski SGB Cup dla dzieci urodzonych w 2000 roku i młodszych Pruszcz Gdański, Faktoria, dnia r. Najlepsi piłkarze poszczególnych zespołów wybrani przez swoich trenerów: GKS Kolbudy Jakub Głodek JANTAR I Pruszcz Gdański Kacper Gutfrański GRYF Tczew Remigiusz Szlicht JANTAR II Pruszcz Gdański Jakub Malinowski LECHIA 2001 Gdańsk Jakub Jaśkiewicz OSICZANKA Osice Wiktoria Krygier ROZSTAJE Gdańsk Michał Bocian BŁĘKITNI Sobowidz Kamil Staniszewski Zwycięzcy konkursów: żonglerka piłki nogą 1. SEBASTIAN DZIADKOWIEC (Lechia 2001 Gdańsk) Bartek Merchel (GKS Kolbudy) Kuba Dziadko (Rozstaje Gdańsk) Szymon Radzymirski (Osiczanka Osice) Kacper Gutfrański (Jantar II Pruszcz Gdański) Kuba Malinowski (Jantar I Pruszcz Gdański) Dawid Zimny (Błękitni Sobowidz) 9 8. Remigiusz Szlicht (Gryf Tczew) 4 Strzały z połowy boiska do pustej bramki nad linią bramkową WIKTORIA KRYGIER (Osiczanka Osice) W pierwszej serii żaden z uczestników nie strzelił prawidłowo. W drugiej do bramki strzałem nad linią bramkową trafili: Dawid Zimny (Błękitni Sobowidz), Michał Gołuński (Jantar II Pruszcz Gdański), Damian Kętrzyński (Lechia 2001 Gdańsk), Wiktoria Krygier (Osiczanka Osice). W trzeciej serii już tylko Wiktoria Krygier (Osiczanka Osice) Żonglerka piłki głową 1. WOJCIECH KARWACKI (Lechia 2001 Gdańsk) 9 2. Szymon Ćwiek (Rozstaje Gdańsk) 8 3. Kuba Malinowski (Jantar I Pruszcz Gdański) 5 4. Przemek Malanowski (Jantar II Pruszcz Gdański) 4 4. Szymon Radzymirski (Osiczanka Osice) 4 4. Fabian Urbański (Gryf Tczew) 4 7. Oskar Lewandowski (GKS Kolbudy) 2 BS Pruszcz Gdański Sportowe emocje z ESBANKIEM rywalizacja koszykarzy i tenisistów Dzięki wsparciu ESBANKU ES- BANK Streetballmania odbyła się w tym roku już po raz drugi. Mecze rozgrywano w czterech kategoriach wiekowych do lat 13, do lat 16, dziewczęta (bez podziału na kategorie wiekowe) oraz Open. Starsi swoje mecze grali w niedzielę 5 września, młodsi w piątek 10 września. Łącznie na boisku zaprezentowało się ponad 100 zawodników. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale, statuetki i pamiątkowe koszulki ufundowane przez ESBANK Bank Spółdzielczy. Na kortach tenisowych w Radomsku 11 i 12 września 2010 roku na odbyła się natomiast siódma edycja Turnieju Tenisa o Puchar Prezesa ES- BANKU Banku Spółdzielczego. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym najlepiej świadczy frekwencja wzięło w nim udział niemal 40 graczy. Przez całą sobotę i niedzielę gracze rywalizowali w czterech kategoriach: Open, +45 mężczyzn, Open kobiet oraz Debel. W kategorii Open mężczyzn zwyciężył Dariusz Chmielewski, który w meczu finałowym pokonał Mariusza Ciupińskiego 6:3, 6:3. Najlepszym graczem w kategorii +45 okazał się Arkadiusz Wojtala, który wygrał w finale z Ranko Saczkiem 6:1, 6:0. Wśród kobiet zwyciężczynią okazała się Joanna Gałuszka-Garnuszek, a drugie miejsce zajęła Grażyna Wojtala. W grze deblowej w finałowym pojedynku Wojciech Sawicki i Dariusz Nowakowski pokonali parę Arkadiusz Wojtala, Grzegorz Piwnik 2:6, 6:0, 10:8. Wspieranie lokalnych inicjatyw wpisane jest w misję i wizję ESBANKU Banku Spółdzielczego. info. ESBANK Informator SGB nr 154 7

10 Informacje VII Europejskie i X Krajowe Zawody Sikawek Konnych Cichowo 15 sierpnia 2010 r. Nie zawiodła pogoda, kibice i organizatorzy. VII Europejskie i X Krajowe Zawody Sikawek Konnych pod Honorowym Patronatem Wicepremiera Waldemara Pawlaka zgromadziły tłumy mieszkańców i gości, którzy dotarli z różnych zakątków kraju i Europy. Na turnieju swoje stoisko miał też Bank Spółdzielczy w Kościanie, (przygotowany z udziałem Zespołu Relacji z Bankami Spółdzielczymi GBW SA). W kilku kategoriach turnieju sikawek konnych wzięło udział 80 ekip z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Na linii startu stanęło 20 zespołów kobiecych, niemal 50 męskich i 6 europejskich drużyn. Czesi i Słowacy przywieźli zabytkowe, utrzymane w doskonałym stanie sikawki parowe. Po raz pierwszy zaprezentowano też polską sikawkę parową z Warszawy. Wszystkie, jak zwykle, wzbudzały entuzjazm licznie zgromadzonej publiczności a przede wszystkim wielu pasjonatów historii pożarnictwa. Dodatkową atrakcją tego sierpniowego weekendu były rozegrane w dniu 14 sierpnia 2010 r. w cichowskim amfiteatrze drugie już wybory Miss Europy Straży Pożarnych. Do tego niecodziennego konkursu zgłosiły się druhny z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. W tegorocznych wyborach zwyciężyła Czeszka Štěpánka Dvořáková. W 1999 roku w Cichowie, położonym w gminie Krzywiń, otwarto Skansen Filmowy Soplicowo, który zbudowany jest z elementów scenografii stworzonej na potrzeby ekranizaji poematu Pan Tadeusz. Cichowo to mała wieś letniskowa położona na południe od Poznania w powiecie kościańskim. Rozciąga się malowniczo nad jeziorem pośród wzgórz. Światowe media polonijne w Poznaniu Spółdzielcza Grupa Bankowa mecenasem międzynarodowego wydarzenia Wsobotę 11 września br. Międzynarodowe Targi Poznańskie gościły 150 dziennikarzy polonijnych z całego świata, żurnaliści wzięli udział w XVIIII Światowym Forum Mediów Polonijnych. Sponsorem wydarzenia o tak znaczącej randze była Spółdzielcza Grupa Bankowa. W spotkaniu uczestniczyli władze Poznania i województwa. Jesteście Państwo ambasadorami, promotorami ojczystej kultury i tradycji. Poprzez swoją pracę przybliżacie Poznań, Wielkopolskę wreszcie Polskę całemu światu. To bezcenna promocja naszego regionu powiedział wicewojewoda Przemysław Pacia podczas oficjalnej inauguracji XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych w Poznaniu. Wystąpienia wicewojewody słuchali przedstawiciele świata środków masowego przekazu z ponad trzydziestu krajów m.in. Argentyny, Australii, Kanady, RPA i USA. W tym roku pierwszy raz forum odbyło się w naszym regionie. Głównym jego przesłaniem jest promocja Wielkopolski jako regionu o znaczącym potencjale ekonomicznym, kulturalnym Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia i Z-ca Prezydenta m. Poznania Tomasz Kayzer w czacie XVIII Forum Mediów Poloninych w Poznaniu i bogatych walorach turystycznych oraz samego Poznania miasta targów, konferencji i kongresów. Polonusi uczestniczyli w różnych miejscach Wielkopolski w spotkaniach i konferencjach. Zwiedzali także nasz region. W Poznaniu spacerowali Traktem Królewsko-Cesarskim, w Kórniku byli w miejscowym Zamku, nie widomo czy spotkali legendarną Białą Damę Organizatorzy zaplanowali także wyjazd do Gniezna i do Ostrowa Lednickiego. Dziennikarze odbyli również warsztaty dziennikarskie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Po każdym takim forum w prasie polonijnej ukazuje kilka tysięcy publikacji. Codziennie serwisy internetowe zamieszczają relacje fotograficzne z Polski. Forum zakończyło się 15 września br. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Następne za rok, w innej części kraju. Roman Szewczyk 8 Informator SGB nr 154

11 Informacje Festyn w Nowym Tomyślu GWIAZDY WIELKOPOLSKIE (innowacyjne projekty realizowane w Wielkopolsce z Funduszy Europejskich) - firmy i instytucje, które skorzystały z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata prezentowały swoją ofertę podczas 12 festynów kampanii promocyjnej WRPO - pod hasłem Miasteczko pełne gwiazd festyn obywał się równocześnie z Jarmarkiem Chmielno-Wikliniarskim w Nowym Tomyślu Wśród tych GWIAZD, znalazł się Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, który realizował projekt obejmujący modernizację Centrali banku i placówki w Lwówku wraz z wyposażeniem placówek m.in. w urządzenia samoobsługowe. Wartość dofinansowania wynosiła 891 tys. zł. Podczas tej 3-dniowej imprezy obok święta wikliny obchodzono także święto rolników Dożynki Gminne. Nowotomyski festyn w ostatnią sobotę sierpnia br. fotoreportaż Informator SGB nr 154 9

12 Z życia SGB Obchody 100-lecia Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego Obchody 100-lecia Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego uświetnił swoją obecnością Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki. Wśród gości byli: posłowie, prezesi instytucji, firm i banków oraz liczne grono przedstawicieli gminnych, powiatowych i wojewódzkich władz samorządowych. Oficjalne uroczystości 10 września br. w Sierakowie rozpoczęły się symbolicznym odsłonięciem tablicy pamiątkowej na Arcybiskup Stanisław Gądecki święci tablicę pamiątkową ku czci Błogosławionego ks. Narcyza Putza budynku Banku, poświęceniem Domu Katolickiego oraz tablicy ku czci ks. Narcyza Putza w Kościele Parafialnym i Mszy św. Część oficjalną i rozrywkową inaugurował Józef Kubanek Prezes zarządu. Jubileusz był okazją do uhonorowania Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego oraz osób z nim związanych, których dokonania przyczyniły się do jego rozwoju: Złotym medalem im. Franciszka Stefczyka nadany przez KZBS, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Spółdzielczości nadaną przez Krajową Radę Spółdzielczą, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego nadaną przez Kapitułę Odznaki Honorowej na wniosek Starosty Powiatu Międzychodzkiego, Burmistrza Międzychodu, Sierakowa oraz Wójta Kwilcza i Chrzypska Wielkiego. Statuetką Przyjaciel Sierakowa Bank otrzymał za służbę społeczną i działalność charytatywną nadaną przez Kapitułę Statuetki Przyjaciół Sierakowa Towarzystwa Miłośników Ziemi Sierakowskiej, Złotym Krzyżem za zasługi dla rozwoju spółdzielczości bankowej im. ks. Piotra Wawrzyniaka z rąk Jerzego Różyńskiego Prezesa KZBS odznaczeni zostali: Józef Kubanek i Wiesława Kowalska. Honorową Odznaką im. Franciszka Stefczyka odznaczona została Krystyna Nawrocka. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Romuald Ajchler wręczył Odznakę Honorową Bank Spółdzielczy Pojezierza to bank, który może poszczycić się m.in. otrzymanym na wniosek Klientów w Konsumenckim Konkursie Jakości Usług Tytułem Najlepsze w Polsce, Certyfikatem Za usługi bankowe dla ludności na poziomie europejskim otrzymany w 2008 roku. W rankingu najlepszych instytucji finansowych oraz banków w Polsce za rok 2009 wg Rzeczpospolitej w kategorii Najlepsze Banki Spółdzielcze, Bank zajął III miejsce i I miejsce w kraju pod względem wzrostu wyniku na działalności bankowej. Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego dla Władysława Jankowskiego, Władysława Bartkowiaka, Kazimierza Wylegały, Zdzisława Lehmanna, Aleksandra Rogalczyka Odznaki SGB wręczył Paweł Pawłowski i Przewodniczący RN GBW SA Władysław Dymek. Złotą Odznaką SGB odznaczeni zostali: Jadwiga Plewa, Julian Mazurek, Mieczysław Trafis, Wiesław Bobiarski, Stanisław Walorczyk, Justyna Bartkowiak-Byjoś, Lidia Jenek, Barbara Smoczyk, Krystyna Milińska, Ewa Dziubińska, Wanda Barkowska, Róża Mamot, Jadwiga Dorożała, Alina Kolanoś, Danuta Wawrzyniak Srebrną Odznaką SGB odznaczeni zostali: Maria Węgrzyn, Roman Musiał, Hilary Kolan, Zbigniew Franaszczyk. ŁK 10 Informator SGB nr 154

13 Z życia SGB Jubileuszu 60-lecia Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie Dzierżoniów gościł wielu znamienitych gości wśród których był m. in. Senator Stanisław Jurcewicz, Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes ZBP, Jerzy Różyński Prezes KZBS, Adam Skowroński Wiceprezes GBW SA, uczestniczących w obchodach jubileuszu 60-lecia Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie. Janusz Guzdek Starosta Dzierżoniowski (po lewej) W prezentacji filmowej goście poznali Spółdzielczą Grupę Bankową oraz historię i sukcesy Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie. Podczas obchodów jubileuszu wręczono liczne wyróżnienia zasłużonym działaczom i propagatorom bankowości spółdzielczej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2010 roku na wniosek Wojewody Dolnośląskiego wyróżniono Złotym Krzyżem Zasługi Prezes Banku Elżbietę Nowakowską Akkermans, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymała Aneta Rakoczy i Elżbieta Wróblewska. Kwota prawie 15-tu tysięcy złotych wpłacona została przez Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie jako pomoc poszkodowanym w tegorocznej powodzi na terenie Sandomierza i Bogatyni do tych miast dotarła darowizna, i jest to wynik rezygnacji z wcześniej planowanego bankietu dla gości jubileuszowej uroczystości. ŁK 60-lecie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Strzelinie Wójtowie i burmistrzowie na gali 60-lecia PBS Z okazji trwającej 15 edycji konkursu lokata SGB, bank ufundował nagrodę w postaci samochodu Opel Corsa, który prezentowany jest przed budynkiem banku w Strzelinie. Uczestnicy Gali PBS obchodzono w sobotę 18 września br. 60-lecie uroczystość rozpoczęła Msza św., po której korowód uczestników przeszedł do hali sportowej na oficjalną galę. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, powstał z połączenia banków w Borowie, Przewornie i Strzelinie i od 2000 roku nosi taką właśnie nazwę. Systematyczny rozwój to nowe placówki, szerszy teren działania i nowi klienci. O rozwoju banku świadczą dane ekonomiczne: w ciągu 10 lat suma bilansowa wzrosła blisko sześciokrotnie, liczba prowadzonych rachunków o ponad 5 tysięcy, a zysk netto dziewięciokrotnie. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie jest uniwersalnym bankiem obsługującym lokalne społeczności: instytucje, firmy i osoby fizyczne. Jego sieć placówek rozpościera się w zachodniej części Kotliny Kłodzkiej. PBS szczególnie zwraca uwagę na współpracę z samorządami terytorialnymi. W obsłudze bankowej PBS posiada: Starostwo Powiatowe w Strzelinie, Urząd Miasta Kłodzka, urzędy miasta i gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Lądku Zdroju, Stroniu Śląskim i Ziębicach oraz urzędy gmin w Borowie, Kondratowicach i Przewornie, a także Urząd Skarbowy w Strzelinie. Informator SGB nr

14 Cykl Z wizytą u Wkrótce nowa strategia rozwoju Rozmowa z Elżbietą Szofińską, Prezesem zarządu Pobiedzisko Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach 20 października br. obchodziliśmy 20 lecie obecności na rynku usług finansowych Gospodarczego Banku Wielkopolski. Pobiedzisko Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach był jednym z założycieli banku zrzeszającego. Nie tylko byliśmy jednym ze 124 banków założycielskich, ale pragnę dodać, że tamtejsze obrady prowadził pan Jan Grzegorowski, ówczesny prezes naszego banku. W Sadach pod Poznaniem spotkali się wówczas bankowcy, którzy mieli wizję rozwoju i wiedzieli jak ją wcielić w życie. Pamiętajmy, że wtedy rodziły się zręby gospodarki rynkowej i kształtował się system finansowy w Polsce. Minione 20 lat pokazały, że obrana droga była słuszna. O czym mówił także prezes GBW SA Paweł Pawłowski na uroczystej gali. Muszę obiektywnie stwierdzić, że uroczystość zorganizowana w auli uniwersyteckiej Nie sprzedajemy produktów czy usług za wszelką cenę, nie stosujemy ukrytych haczyków najważniejsze by klient był zadowolony i darzył nas zaufaniem mówi prezes banku Elżbieta Szofińska Bank Spółdzielczy w regionie W cyklu,,z wizytą u... Bank Spółdzielczy w regionie redakcja,,informatora SGB tym razem wybrała odwiedziła bank z serca Wielkopolski. Odwiedziliśmy Pobiedziska, tutaj swoją centralę ma Pobiedzisko Gośliński Bank Spółdzielczy. Przypomnijmy, że w naszym cyklu prezentujemy banki SGB, które z różną częstotliwością goszczą na łamach,,informatora SGB. Wszystkie pracują na mocną pozycję i pozytywny wizerunek Spółdzielczej Grupy Bankowej AGD. Ciągle czekamy na wylosowanie nagrody głównej na razie nam się nie udaje, właśnie 26 października br. odbyło się losowanie i znów nic. Główną nagrodę wylosował klient BS Wschowa. Jednak nie tracimy nadziei, może w przyszłości się uda wtedy to wydarzenie nagłośnimy medialnie wśród naszych klientów. Marzeniem jest, żeby akcji marketingowych organizowanych przez SGB było jeszcze więcej i żeby miały zasięg ogólnopolski. Wspomniała Pani o klientach. Dla kogo jeszcze jest Pobiedzisko Gośliński Bank Spółdzielczy? Kto jest głównym klientem banku? Bank kieruje swoją ofertę do wszystkich klientów, jednakże głównymi naszymi klientami są rolnicy, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy z sektora MSP reprezentujący przede wszystkim branżę transportową, handlową i budowlaną. Swoją ofertę kierujemy również do drob- Fragment rynku w Pobiedziskach w Poznaniu była bardzo widowiskowa. Jubileusz został profesjonalnie i z pomysłem przygotowany. Z części rozrywkowej najbardziej podobał mi się występ artystów panów Laskowika i Malickiego. Byliście Państwo wśród założycieli GBW SA. Jak dzisiaj układa się współpraca? Uważam, że bardzo dobrze. Bank zrzeszający wspiera nas, jeśli chodzi o rozwiązania prawne, daje wskazówki, dzieli się swoim doświadczeniem. Korzystacie z oferty marketingowej banku? Oczywiście. Angażujemy się we wszystkie promocje dedykowane Lokacie SGB. Zawsze dla swoich klientów zamawiamy nagrody. Za każdym razem inne, mieliśmy już skutery, rowery i sprzęt Historia Pobiedzisko Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach Do banków, które mogą się pochwalić ponad 100 letnią obecnością na rynku usług finansowych należy P G BS w Pobiedziskach. Bank powstał w 1906 roku z inicjatywy najbardziej przedsiębiorczych i zaangażowanych w życie tutejszej społeczności mieszkańców Pobiedzisk i okolic. Wśród pierwszych członków najwięcej było rolników, stąd dzisiaj najliczniejszą grupę klientów stanowią osoby pracujące w sektorze rolnym. Szybko rosło znaczenie banku, zwłaszcza wśród polskich przedsiębiorców i rzemieślników, którzy szukali kapitału. Pozycja banku była tak duża, że odwiedzał go nawet ks. Piotr Wawrzyniak. Bank przez blisko 50 lat prężnie się rozwijał. Udało mu się wyjść obronną ręką nawet z kryzysu finansowego lat 30 -tych. Dalszemu rozwojowi banku przeszkodził dopiero wybuch II wojny światowej. Rok po wyzwoleniu bank wznowił działalność. Pierwsze zebranie akcjonariuszy odbyło się 13 kwietnia 1946 roku działa pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza 1969 otwiera placówkę w Biskupicach 1975 podlega Bankowi Gospodarki Żywnościowej i przyjmuje nazwę Bank Spółdzielczy 1983 uroczyście obchodzi 75 lecie, obchody są opóźnione o 2 lata ze względu na stan wojenny wprowadzony w Polsce 1990 jest jednym z założycieli i udziałowców Gospodarczego Banku Wielkopolski SA 1996 bank przenosi centralę do nowej siedziby przy ul. Tysiąclecia 15 w Pobiedziskach 1999 bank łączy się z bankiem w Murowanej Goślinie, wkrótce potem przyjmuje nazwę: Pobiedzisko Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach 1999 otwiera nową placówkę w Swarzędzu 2002 bank scentralizował księgowość z centralą i oddziałami 2006 uroczyście obchodzi 100 lecie działalności 2003 otwiera drugą placówkę w Swarzędzu 2007 otwiera placówkę w Gruszczynie Obecnie P G BS prowadzi działalność na terenie trzech gmin powiatu poznańskiego: Murowana Goślina, Pobiedziska i Swarzędz. Posiada 6 placówek (centralę, 1 oddział, 2 filie i 2 punkty obsługi klienta) w Biskupicach, Gruszczynie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach i Swarzędzu. Zarządza 5 bankomatami. 12 Informator SGB nr 154

15 Cykl Z wizytą u Opinie klientów Agata Majcherczak, skarbnik gminy Pobiedziska, mieszkanka Pobiedzisk Dlaczego korzystam z usług Pobiedzisko Goslińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach? Na pewno z sentymentu. Swoją pierwszą pracę rozpoczynałam w banku. Spotkałam tam bardzo życzliwych mi ludzi i wiele się nauczyłam. Dziś mam konto osobiste w banku i jestem z niego zadowolona. Wysoko cenię sobie poziom obsługi i profesjonalizm kadry. Często pracownicy dzwonią do mnie informując o płatnościach, nowych produktach i usługach, robią to w sposób taktowny i przyjazny. Poziom obsługi to na pewno pozytywny wyróżnik banku, który daje mu przewagę konkurencyjną. Violetta Kunowska Dec, pracownica PKP, mieszkanka Pobiedzisk Cieszę się, że mogę się podzielić z czytelnikami swoją opinią na temat naszego banku. Korzystanie z jego usług to u mnie tradycja ale przede wszystkim zysk. Główną zaletą oferty są stosunkowo niskie prowizje za przyjmowanie opłat. Sprawdzałam w innych bankach i u nas jest najtaniej. Poza tym w banku pracują wyjątkowo mili ludzie, co w czasach gdy tak często ludzie narzekają na poziom obsługi jest szczególną zaletą. nych zakładów rzemieślniczych. Obsługujemy też organizacje społeczne, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia oraz samorząd terytorialny. Do każdego kierujemy szeroki wachlarz produktów i usług w 6 naszych placówkach na terenie trzech gmin Pobiedziska, Murowana Goślina i Swarzędz. Nie sprzedajemy produktów czy usług za wszelką cenę, nie stosujemy ukrytych haczyków najważniejsze by klient był zadowolony i darzył nas zaufaniem. Na tę pozycję pracuje prawie 44 osobowa profesjonalna kadra. Czyli sukces bank zawdzięcza ludziom? Może to nie będzie odkrywcze, ale bez odpowiedzialnych, pracowitych, oddanych ludzi nie można mówić o sukcesie jakiejkolwiek firmy. To pracownicy budują sukces banku. Dziś wiele firm oferuje podobne produkty i usługi, klient wybiera te Centrala banku wyposażona jest w windę z której mogą korzystać m.in. osoby niepełnosprawne miejsca, w których się dobrze czuje. Ktoś kupuje płytę czy książkę bo lubi danego artystę. Podobnie jest z naszym bankiem. Klienci korzystają z naszych usług bo cenią sobie profesjonale, ludzkie podejście naszych pracowników. Pracownicy banku muszą starać się zrozumieć klienta, zachęcić go do korzystania z oferty, być jego doradcą i opiekunem. Bank inwestuje w kadrę? Mam przyjemność zarządzać zespołem ludzi, z których ponad 30 % legitymuje się dyplomem wyższej uczelni. Wielu pracowników podwyższa swoje kwalifikacje. Niektórzy uzupełniają wiedzę, inni zdobywają nowe umiejętności na szkoleniach. Inwestujemy znaczące środki w rozwój zawodowy naszej kadry. Najczęściej korzystamy z usług Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji z Poznania. Obecnie w dobie spowolnienia gospodarczego kadra szczególnie musi zabiegać o klienta. Zawsze zabiegamy o klienta bez względu na sytuację gospodarczą. Muszę Centrum Edukacyjno Sportowe wybudowane m.in. przy wsparciu banku przyznać, że ostatnio dynamika rozwoju gospodarczego osłabła. Bank odczuł skutki spowolnienia, szczególnie odbiło się to na naszych wynikach finansowych w roku Rozpętana przez banki komercyjne walka o depozyty była bardzo kosztowna również dla naszego banku. Posiadamy w portfelu kredytowym kredyty preferencyjne które stanowią ponad 70% kredytów rolniczych ich oprocentowanie uzależnione jest od stopy redyskonta weksli, duży spadek tej stopy w ubiegłym roku oraz spadek oprocentowania lokat w banku zrzeszającym spowodowały znaczne obniżenie przychodów odsetkowych. Spowolnienie gospodarcze, dotknęło też naszych klientów część straciło pracę, ale poradziliśmy sobie wspólnie w tych trudnych sytuacjach, ustalając nowe warunki spłat kredytów. Wzrosła wielkość kredytów zagrożonych ale wskaźnik nie zwiększył się i wynosi obecnie 2,3%. W tym czasie bank oferował nowe produkty stosując zachęty i promocje. Oznaki poprawy sytuacji już są widoczne osiągnęliśmy 8% Informator SGB nr

16 Cykl Z wizytą u wzrost sumy bilansowej, utrzymaliśmy i rozszerzyliśmy bazę depozytową, mamy wyższy wynik finansowy, nie pogorszyła się jakość portfela kredytowego. I nie utraciliście Państwo zaufania klientów. W branży finansowej zaufanie jest podstawą prowadzenia biznesu. Zrobiliśmy wszystko, żeby go nie utracić, bo budujemy je przez lata. Udało nam się utrzymać też wizerunek banku przyjaznego, który jest otwarty na propozycje klientów i traktuje ich jak partnerów. Wspomniała Pani o partnerskim podejściu do klienta. Czy bank wspiera lokalną społeczność? Misją każdego banku spółdzielczego jest nie tylko generowanie zysków, Europejska gmina ale również wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności. Angażujemy się w projekty społeczne, uczestniczymy w dofinansowywaniu imprez kulturalnooświatowych. Uczestniczymy w dużych imprezach na naszym terenie m.in. w festynach i Agroshow. W tym ostatnim projekcie współpracujemy z GBW SA. Jakie Zarząd ma plany na przyszłość? Pracujemy nad nową strategią rozwoju banku. Chcemy nie tylko utrzymać obecne udziały w rynku usług finansowych, ale pozyskiwać nowe nisze. Bardzo zależy nam na nowych klientach, przede wszystkim na osobach młodych. Wprowadzamy także promocje dla ludzi młodych prowadzenie i obsługa rachunku bez opłat a dla pozostałych klientów przy otwarciu rachunku 3 miesiące bez opłat. Jesteśmy mocno zaangażowani w akcję,,dziś oszczędzam w SKO jutro w banku spółdzielczym. Podjęliśmy próbę zaszczepienia wśród dzieci nawyku oszczędzania. W tym roku szkolnym, kolejny raz pierwszoklasiści z 6 ciu szkół z którymi współpracujemy otrzymali od banku z okazji pasowania na ucznia książeczkę SKO z symbolicznym 10 cio złotowym wkładem. Mam nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że tylko tym sposobem będziemy w stanie przyciągnąć do siebie następne pokolenia klientów. I tego państwu życzę. Dziękuję za rozmowę. Roman Szewczyk Rozmowa z Michałem Podsadą, burmistrzem Miasta i Gminy Pobiedziska Podobno jest Pan przedstawicielem czwartego już pokolenia rodziny Podsada korzystającej z usług Pobiedzisko Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach. Zgadza się. Bank prowadzi swoją działalność biznesową od ponad stu lat. Z usług banku korzystał mój pradziadek, dziadek, ojciec teraz ja wspólnie z żoną. Robię to nie tylko z lojalności wobec banku naturalnie obecnego w naszej gminie, cieszącego się dużym zaufaniem społecznym, ale z faktu, że to dobry bank. Wiem co mówię, bo jestem członkiem banku. Wiem, że jest bardzo dobrze i odpowiedzialnie zarządzany. Z usług banku korzysta także Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska. Odkąd pamiętam korzystamy z usług banku. I to nie tylko dlatego, że centrala mieści się niedaleko siedziby urzędu, co jest wygodne. Powodów jest kilka. Zarówno samorząd jak i władze banku mają wspólną wizję współpracy, która opiera się na partnerskich zasadach. Bank wciąż dostosowuje swoją ofertę do naszych potrzeb. Co więcej ta oferta spełnia nasze oczekiwania. Bank nie ma słabych stron. Chyba Pan trochę koloryzuje. Wcale nie. Jesteśmy nowoczesną gminą, w konkursie Europejska Gmina, Europejskie Miasto zdobyliśmy 3 miejsce w Wielkopolsce. Innowacyjna gmina powinna mieć dostęp do nowoczesnych usług oraz technologii także finansowych i bank nam je zapewnia. Do banku mamy 100 % zaufanie, a dlaczego? Ponieważ jego klienci to głównie rolnicy uczciwi i rzetelni. Zawsze regulują swoje zobowiązania. P-G BS pożycza gminie środki na inwestycje? Zgodnie z przepisami, żeby zaciągnąć kredyt, samorząd musi rozpisać przetarg. Nie ukrywam, że korzystamy również z kredytów naszego rodzimego banku spółdzielczego. Trudno wymienić wszystkie inwestycje w gminie, które zostały zrealizowane dzięki kooperacji z bankami. Wspomnę tylko o nowoczesnym Centrum Edukacyjno Sportowym zbudowanym przy Zespole Szkół w Pobiedziskach. Za kilka dni obiekt zostanie uroczyście oddany do użytku. W centrum znajdą się pełnowymiarowe boiska do gry, biblioteka z prawdziwego zdarzenia a nawet przestronna szatnia, której też brakowało. Czy bank wspiera także inicjatywy społeczne kierowane do mieszkańców? Władze banku angażują się w większość akcji, które przygotowujemy dla naszej społeczności. Jest obecny na festynach, wydarzeniach społeczno-kulturalnych. Takiego podejścia inne banki raczej nie oferują. Wkrótce wybory samorządowe, w których ubiega się pan o reelekcję. Tak, od dwóch kadencji jestem burmistrzem. Chciałbym jeśli oczywiście wyborcy przedłużą mi mandat zaufania zrealizować przedsięwzięcia, które wspólnie rozpoczęliśmy. Zarządzanie gminą to proces ciągły. W dobie kryzysu gospodarczego udało się nam skutecznie pozyskiwać środki krajowe i unijne. Głęboko wierzę, że z tym samym zespołem współpracowników jesteśmy w stanie dalej realizować rozpoczęte projekty dla dobra nas wszystkich. Życzę powodzenia i realizacji planów. Roman Szewczyk 14 Informator SGB nr 154

17 Aktualności Wsparcie struktur sprzedaży w zarządzaniu relacjami z Klientami Banków Spółdzielczych relacja z prezentacji systemu klasy CRM wdrażanego w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Prezentacja systemu EURO-KON- SULTANT CRM jako efektywnego narzędzia wspierającego pozyskiwanie i poprawę jakości obsługi Klienta, przygotowana przez Departament Sieci i Sprzedaży GBW S.A. oraz firmę DomData Sp. z o.o., spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli Banków Spółdzielczych SGB. Spotkanie zgromadziło 94 osoby z 47 Banków Spółdzielczych, zainteresowanych rozwojem narzędzi informatycznych wzmacniających jakość procesu obsługi Klienta oraz wsparcie procesów sprzedaży. Spotkanie, zawierało elementy zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Rozpoczął je dr hab. Grzegorz Bartoszewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który poprowadził wykład na temat zagadnień dotyczących historii, funkcjonalności oraz roli systemów klasy CRM w bankowości. Podczas prezentacji omówiono konkretne obszary biznesowe dotyczące budowania bazy wiedzy o klientach banku, segmentacji, kampaniach marketingowych, a także operacyjnego wsparcia sieci sprzedaży oraz części raportowo-analitycznej, która umożliwia zarządzającym projektowanie działań sprzedażowych. System EURO-KONSULTANT CRM jest istotnym elementem wsparcia procesu obsługi klienta w nowoczesnym Banku Spółdzielczym. Stąd też, na jego realizację zarezerwowane zostały środki finansowe w ramach tzw. Pomocy Technicznej. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej towarzyszące linii kredytowej dla mikro i małych przedsiębiorstw z niemieckiego Banku KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) refinansowanej w części przez Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) w Paryżu. Na potrzeby wdrożenia aplikacji CRM przeznaczonych zostało blisko Euro a stworzenie samego systemu poprzedzone zostało kompleksowym badaniem potrzeb Banków SGB w zakresie CRM finansowanym również ze środków Pomocy Technicznej. Wdrożenie systemu E-K CRM pozwoli Bankom Spółdzielczym uzyskać docelowe korzyści, m.in. takie jak: zwiększenie satysfakcji Klientów z poziomu obsługi, zwiększenie lojalności Klientów a także zwiększenie sprzedaży. Takie podsumowanie przez organizatorów i Banki Spółdzielcze, było wynikiem szczegółowego omówienia zagadnień, a także nakreślenia wyzwań i możliwości, jakie daje Bankom Spółdzielczym wdrożenie systemu EURO-KONSULTANT CRM. Kierownik Projektu, Damian Dudziński Czy Klientowi jest po drodze ze sprzedawcą? Część pracowników Banków Spółdzielczych oraz pracowników Gospodarczego Banku Wielkopolski SA odrzuca postawę sprzedażową, ponieważ boi się, że nastawienie sprzedażowe jest czymś zależnym od wrodzonych zdolności, czego nie można samemu się nauczyć, do czego nie są stworzeni. Niektórzy z nas obawiają się, że stosowanie standardów i umiejętności sprzedażowych prowadzi do zbytniej nachalności w stosunku do Klienta, a nawet rozpowszechniają przekonanie, że zachowania sprzedażowe wydłużają czas obsługi i nie ma dla nich miejsca, gdy w Oddziale jest kolejka, albo gdy pracownik obsługi ma do wykonania zadania nie związane z bezpośrednią obsługą. Spokojnie. Nikt nie rodzi się sprzedawcą, ale każdy może się nim stać. Dobry sprzedawca to taki, z którym Klientowi po drodze i który efektywnie obsługuje Klientów. Wystarczy stosować się do paru prostych zasad. Po pierwsze być profesjonalistą. Nasi Klienci powierzają nam jedno ze swoich najważniejszych dóbr pieniądze. Chcą mieć pewność, że dobrze wiemy, co z nimi zrobimy i jakie to dla nich ważne. Warto więc stosować się do następujących prostych wskazówek: szybko reagować na próby kontaktu ze strony Klienta (odbierać telefony np. do 3 sygnału, odpowiadać na maile np. do trzech dni, nawiązywać kontakt wzrokowy z Klientem stojącym w kolejce lub podchodzącym do stanowiska, uśmiechać się do niego, zapraszać go do stanowiska słowem lub gestem, miło zacząć rozmowę np. zwrotem W czym mogę pomóc? ), dbać o stosowne przywitanie i pożegnanie Klienta (np. poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz nazwy Banku na początku rozmowy telefonicznej, stosowanie grzecznościowego powitania i pożegnania, stosowanie odpowiedniej stopki mailowej, poczekanie aż Klient pierwszy odłoży słuchawkę), zachowywać dyskrecję (np. poprzez ściszanie głosu podczas rozmowy z Klientem, unikanie rozmów na tematy zawodowe lub osobiste w obecności Klienta, odpowiednią ochronę danych osobowych lub informacji o innych Klientach Banku, dokumentów, haseł, loginów i pieczątek), być technicznie i merytorycznie przygotowanym do rozmowy. Po drugie oszczędzać czas Klienta i swój. Znacznie skrócimy czas obsługi Klienta, jeśli na początku rozmowy zadamy Klientowi pytania, które są ważne Informator SGB nr

18 Aktualności przy doborze najtrafniejszej oferty, np. jeśli rozmawiamy o depozycie, to zapytajmy wstępnie, na jaki okres Klient chciałby zdeponować swoje pieniądze, ile miałby środków do dyspozycji i czy chciałby mieć możliwość dopłacania pieniędzy do oszczędności. To pozwoli nam wybrać stosowną ofertę lokat lub konto oszczędnościowe. Jeśli zapytamy Klienta o zadowolenie z przedstawionej oferty, to łatwiej będzie nam przejść do formalności lub umówić na kolejną wizytę w celu skompletowania potrzebnych dokumentów, dlatego, że jeśli Klient wyrazi aprobatę dla przedstawionego rozwiązania finansowego, to wystarczy powiedzieć: Dobrze, zatem już teraz Pana oszczędności mogą zacząć pracować dla Pana, wystarczy, że wypełnimy wniosek i poda mi Pan swój dowód osobisty. Jeśli nasza propozycja nie podoba się Klientowi można zapytać, kiedy, w jakich warunkach skorzystałby z proponowanej oferty np. z lokaty, albo z karty kredytowej. Dzięki temu szybko poznamy, co jest ważne dla naszego Klienta i mamy możliwość użyć argumentacji stosownej do potrzeb Klienta. Warto pamiętać o polecaniu Klientom produktów dodatkowych w stosunku do tych, z których już u nas korzystają. Łatwiej i szybciej zachęcimy do korzystania z konta, a dodatkowo z karty kredytowej i z kredytu w koncie Klienta, który już nas zna, niż zupełnie nowego. Jednak każdy Klient, któremu przedstawimy szerszą ofertę Banku będzie dobrze poinformowany o naszej ofercie i będzie miał poczucie, że patrzymy kompleksowo na jego potrzeby i dążymy do ich pełnego zaspokojenia. Po trzecie należy dbać o dobre samopoczucie Klienta. Nie rańmy jego uczuć dając mu obietnice bez pokrycia, dotrzymujmy słowa, nie blefujmy, jeśli czegoś nie wiemy. Słuchajmy go z uwagą. Pokazujmy, że jesteśmy zainteresowani tym, co mówi i sami budźmy zainteresowanie Klienta (np. poprzez upewnianie się, że dobrze rozumiemy Klienta i że on dobrze rozumie nas lub przez zadawanie pytań angażujących typu: Przyzna Pan, że raty malejące są dla Pana korzystniejsze, niż równe, bo całkowity koszt kredytu jest wówczas niższy?, Rozumiem, że dla Pani najważniejsze jest, żeby okres kredytowania był jak najdłuższy, aby raty nie stanowiły zbytniego obciążenia dla Pani kieszeni? ). Pokazujmy, co Klient będzie miał z naszej oferty, na jakim jej atucie skorzysta, co dzięki niej osiągnie, albo czego dzięki niej uniknie, na co pozwoli mu posiadanie np. konta z dostępem przez Internet lub karta kredytowa. Stosujmy język zrozumiały dla Klienta, upewniajmy się, że nie ma on więcej pytań lub wątpliwości. Wystrzegajmy się skrótów myślowych typu to jest konto z miesięczną kapitalizacją odsetek, na rzecz zwrotów takich jak: Dzięki miesięcznemu naliczaniu odsetek co miesiąc może Pani obserwować, jak rosną Pani oszczędności. A po czwarte dbajmy o długofalowe relacje z Klientami. Wymieniajmy się z Klientami swoimi danymi, numerami telefonów, wizytówkami. Bądźmy w kontakcie, a przynajmniej stwórzmy taką możliwość. Nietrudno zostać sprzedawcą, prawda? Grażyna Nader Departament Sieci i Sprzedaży GBW SA Nie ryzykuj, bądź POINFORMOWANY Analizy Branżowe Ryzyko jest terminem często używanym, zarówno w terminologii naukowej, jak i w języku potocznym. Można je pokrótce scharakteryzować jako prawdopodobieństwo niepowodzenia działań lub też jako przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny. Pojęcie ryzyka zaznacza się szczególnie mocno we wszelkiego typu działalności gospodarczej, gdzie zwykle podejmuje się decyzje w oparciu o niezupełne informacje gospodarcze. Stąd umiejętność prawidłowej oceny ryzyka ma znaczący wpływ na powodzenie danego przedsięwzięcia. Bank to typowy przykład instytucji stykającej się na co dzień z ryzykiem. W przedmiotowej literaturze dotyczącej bankowości, można zaobserwować próby podziału ryzyka bankowego pod względem źródła jego pochodzenia, przyjętego horyzontu czasowego, otoczenia i postępu technologicznego itp. Wśród tych klasyfikacji występuje ryzyko kredytowe, zarządzanie którym uznawane jest za kluczowy element działalności bankowej. Zasadnicze narzędzie ograniczania ryzyka kredytowego stanowi analiza zaangażowania kredytowego banku w poszczególne branże gospodarki. Ewentualne straty związane z nadmierną koncentracją kredytową są na tyle dużym zagrożeniem dla banków, że stopień koncentracji kredytowej podlega ścisłej kontroli ze strony zarządu. Podstawowym mechanizmem ograniczania ryzyka kredytowego w tym zakresie są limity zaangażowania kredytowego w sektorach gospodarczych. Pozwalają one na różnicowanie portfela kredytowego i redukcję negatywnych skutków związanych z wahaniami sytuacji ekonomiczno-finansowej w poszczególnych branżach. Analiza struktury portfela kredytowego w układzie branżowym i wnioski z niej płynące pozwalają na elastyczne dostosowywanie się do zmian w otoczeniu banku oraz na dokładne monitorowanie struktury kredytowania sektorów polskiej gospodarki. Z kolei właściwa ocena w tym obszarze stanowi podstawę do opracowania odpowiedniej polityki kredytowej i podjęcia skutecznych działań korygujących. W ten sposób można stworzyć system wczesnego ostrzegania, który będzie wspomagał decyzje kredytowe i zwiększy efektywność budowy portfela kredytowego pożądanego przez bank. Analiza branżowa, przedstawiając aktualną sytuację branży, perspektywy jej rozwoju oraz charakterystykę rynkowych konkurentów, ułatwia prognozowanie oraz podejmowanie strategicznych decyzji, dotyczących ryzyka kredytowego banku. Każda branża ze względu na swoje uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym. 16 Informator SGB nr 154

19 Aktualności RYZYKO BRANŻY Banki kontrolują ryzyko wynikające z zaangażowania wobec podmiotów z tej samej branży, sektora gospodarczego, prowadzących tę samą działalność lub prowadzących obrót podobnymi towarami. Stosowanie tych podziałów wymaga analizy każdego kredytobiorcy według różnych kryteriów i przypisywanie ich do różnych grup zaangażowań. Zwykle klasyfikację taką wprowadza się przy pierwszej rejestracji kredytobiorcy. Praktyka pokazuje, że trzeba mieć znaczny udział w rynku, aby tylko na podstawie zachowań ekspozycji z własnego portfela kredytowego wnioskować o koniunkturze w branżach gospodarki. BANKI MNIEJSZE muszą czerpać tę wiedzę z zewnątrz. Banki mogą stosować branżowy podział portfela kredytowego według PKD na poziomie grupy obejmujący 272 ugrupowań rodzajów działalności z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług (trzycyfrowe oznaczenia) lub na poziomie klasy zawierającej 615 grup rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej (podział czterocyfrowy). Podział taki ma tę zaletę, że pozwala na porównywanie zachowań portfela kredytowego z publikowanymi danymi o zachowaniu określonych branż gospodarki. Bank może też przyjąć własny podział branżowy wynikający tylko z charakterystyki własnego portfela. Polega to zwykle na łączeniu różnych rodzajów działalności w jedną grupę, właściwą do istotnej części portfela kredytowego. Badanie koniunktury branż przeprowadza się najczęściej na podstawie niezależnych, zewnętrznych badań koniunktury gospodarczej i wyników analizy własnego portfela kredytowego banku. Do tego jednak należy posiadać informacje o podziale portfela według branż i dane historyczne o jakości ekspozycji w branży. Banki formułują prognozy koniunktury w branżach i na tej podstawie ustalają preferencje w polityce kredytowej. Dla branży większego ryzyka ustala się limity dopuszczalnego zaangażowania. Dla branż o wielkim ryzyku, lub też w których bank ma złe doświadczenie, formułuje się nawet zakazy finansowania. Zakazy takie mogą wynikać na przykład z ryzyka epidemiologicznego występującego w branży, jak to miało miejsce w przypadku ptasiej grypy. PORTFEL KREDYTOWY W UJĘCIU BRANŻOWYM Precyzyjna ocena ryzyka kredytowego oraz poprawa jakości portfela kredytowego są ważnymi czynnikami wpływającymi finalnie na poziom wyniku finansowego banku. Podstawą efektywnego zarządzania ryzykiem portfela kredytowego banku są uporządkowanie i standaryzacja metod postępowania wobec jego poszczególnych elementów. Dlatego banki dążą do wypracowania systemu, który pozwoli na budowę portfela zapewniającego akceptowany poziom ryzyka. Polega to na przyporządkowaniu każdego kredytu do określonej homogenicznej grupy, z punktu widzenia cechy różnicującej, wobec której powinna być prowadzona w miarę jednorodna polityka. Zakwalifikowanie kredytów do danej grupy wymaga określenia kryteriów, które będą wykorzystywane do segmentacji portfela kredytowego. Jednym z najważniejszych kryteriów segmentacji jest rodzaj branży, w której funkcjonuje dany podmiot gospodarczy. Ustawa Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r. w art. 71 pozostawia bankom swobodę w sprawie koncentracji sektorowej portfela kredytowego. W związku z tym banki powinny we własnym zakresie budować system oceny ryzyka kredytowego, który doprowadzi do ukształtowania właściwego portfela kredytowego w układzie branżowym w powiązaniu ze strategią banku. Preferencje i ograniczenia w kredytowaniu poszczególnych sektorów gospodarki powinny uwzględniać następujące czynniki: - bieżącą koniunkturę gospodarczą w sektorze, - perspektywy rozwojowe branży na tle ogólnych tendencji w gospodarce, - konkurencję w sektorze (stopień adekwatności ryzyka kredytowego i skali konkurencyjności), - podatność branży na cykle koniunkturalne, np. wahania cykliczne w rolnictwie i budownictwie wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego, - wrażliwość sektora na innowacyjność techniczną i technologiczną, - stopień energochłonności, transformowalność majątku oraz bariery wejścia i wyjścia z sektora, - stabilność kosztów wytwarzania w branży, - uzależnienie od odbiorców (branż, regionów, krajów, grup nabywców), - siłę związków zawodowych, - uregulowania systemowe wewnątrz sektora (plany prywatyzacyjne bądź nacjonalizacyjne sektora, przepisy podatkowe, instrumenty polityki przemysłowej wobec sektora). Do tworzenia limitów koncentracji banki wykorzystują własne wewnętrzne systemy ocen i preferencji zaangażowania w poszczególne sektory gospodarki. Zastosowanie znajdują różnego rodzaju ratingowe systemy oceny kondycji gospodarczej branż. Wynikiem przeprowadzonych analiz branżowych są wyrażone w wielkościach bezwzględnych lub względnych limity kredytowe dla sektorów. W przypadku całościowego spojrzenia na gospodarkę może zostać opracowana teoretyczna struktura branżowa portfela kredytowego, która minimalizować będzie poziom ryzyka. WYKORZYSTYWANIE ANALIZ BRANŻOWYCH DO KSZTAŁTOWA- NIA PORTFELA KREDYTOWEGO Diagnoza sytuacji ekonomiczno-finansowej sektorów polskiej gospodarki jest źródłem cennych informacji dla podmiotów narażonych na różnego rodzaju ryzyko związane ze zmianami kondycji branż. W szerokim gronie odbiorców tego typu badań znajdują się zarówno właściciele i osoby zarządzające przedsiębiorstwami funkcjonującymi w poszczególnych branżach, podmioty współpracujące z nimi, obsługujące je instytucje finansowe i inne. Analizy sektorowe przybierają różnorodne formy, w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego ze strony odbiorców. Informator SGB nr

20 Aktualności Najczęściej prowadzone są badania dotyczące wybranych branż gospodarki, które cechują się różnym stopniem szczegółowości. Głębokość analizy zależy w dużym stopniu od dostępności danych na rynku. Studia nad kondycją branż w Polsce prowadzone są przez różnego rodzaju instytucje. Należą do nich firmy konsultingowe, instytuty naukowo-badawcze, ośrodki akademickie i inne. Raport branżowy zwiera najczęściej następujące elementy: - informacje makroekonomiczne, - metodologia przygotowania analizy, - podział firm z danej branży, - aspekty prawne działalności, - upadłości i negatywne informacje z branży (liczba upadłości w podziale na branże, formy prawne, rodzaje postępowania, liczbę upadłości w analizowanej branży), - analizę sytuacji finansowej firm za pomocą wskaźników, porównanie firm z poszczególnych grup, - analizę SWOT i perspektywę rozwoju. W przypadku, gdy standardowa analiza nie jest wystarczająca dla odbiorcy, instytucje przygotowujące analizy oferują możliwość przygotowania opracowania na zamówienie w formie uzgodnionej z klientem. BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ANALIZ BRAN- ŻOWYCH NA POTRZEBY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO Podążając za wypowiedzią Marion Harper informacje są jednym z najważniejszych zasobów każdego podmiotu gospodarczego. Wiedza o rynku pozwala na podejmowanie decyzji obciążonych mniejszym ryzykiem bez względu na to, na jakim rynku się działa i jakimi partnerami biznesowymi współpracuje. Zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia całego procesu składającego się z kolejno następujących po sobie zespołów czynności polegających na gromadzeniu informacji, przetwarzaniu ich, analizie i interpretacji wyników, czyli badania rynku, jest ogromne. W lipcu i sierpniu 2010 roku Zespół Analiz Branżowych i Metodyki Departamentu Kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA przeprowadził badanie Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie informacją /Marion Harper/ w celu określenia potrzeb Banków Spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej w zakresie wykorzystania analiz branżowych na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. W badaniu wykorzystano metodę ankiety wysyłanej pocztą elektroniczną. Odpowiedzi uzyskano z 58 Banków Spółdzielczych. Respondentami była: kadra kierownicza najwyższego szczebla (prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy) 40%, średnia kadra kierownicza (kierownicy, naczelnicy) 41%, pozostali (analitycy kredytowi, specjaliści, inspektorzy) 19%. Badanie poprzedzone było rozpoznaniem firmy przygotowujących bezpłatne i płatne raporty oraz analizy branżowe. W ramach badania Banki zostały zapytane m.in. o wykorzystanie i wykonywanie analiz branżowych, ocenę przydatności i znajomości raportów i analiz przygotowywanych przez Zespół Analiz Branżowych i Metodyki w GBW SA, oraz poproszone o wskazanie potrzeb w zakresie analiz branżowych i ich poszczególnych elementów. Analiza wyników badania określającego potrzeby Banków Spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej w zakresie wykorzystania analiz branżowych na potrzeby oceny ryzyka kredytowego wskazuje, że Banki potrzebują analiz branżowych, które będą wspierały pracę analityków kredytowych. Główne wnioski z badania to: 1. W Bankach, które wzięły udział w badaniu respondenci wskazali, że głównym źródłem informacji w zakresie analiz branżowych są analizy przygotowywane przez Zespół Analiz Branżowych i Metodyki, pozostałe instytucje to: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Ośrodki Doradztwa Rolniczego/Centrum Doradztwa Rolniczego. 2. Blisko 3 / 4 badanych Banków korzysta z materiałów opracowanych przez Zespół Analiz Branżowych i Metodyki. 3. Za najbardziej przydatne analizy branżowe, które chcieliby otrzymywać raz na pół roku, ankietowani uznali: budownictwo, rynek mięsa, rynek zbóż, rynek mleka, transport i gospodarkę magazynową, handel detaliczny, rynek ziemi rolniczej, rynek drobiu i jaj oraz rynek owoców i warzyw. 4. Banki oczekują, aby analizy branżowe zawierały takie elementy jak: informacje makroekonomiczne, podział firm z danej branży, upadłości i negatywne informacje z branży, analiza sytuacji finansowej firm za pomocą wskaźników, analiza SWOT, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się cen produktów lub usług dla danej branży oraz prognozą na najbliższe półrocze. Na podstawie oceny kondycji branży gospodarki istnieje możliwe określenie optymalnej struktury portfela kredytów, której osiągnięcie pozwoli na minimalizowanie łącznego ryzyka kredytowego. Sposób uwzględnienia kondycji branży w analizie zdolności kredytowej pojedynczego klienta pozwala zbudować optymalną strukturę portfela kredytowego banku. Jednak należy pamiętać, że nawet najlepiej wykonana analiza branżowa stanowi tylko pewne zobiektywizowane narzędzie pomocnicze przy podejmowaniu decyzji kredytowych. Joanna Nowak Zespół Analiz Branżowych i Metodyki Departament Kredytów GBW SA Bibliografia: Badania rynku, metody zastosowania, red. Z. Kędzior, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Bereza S., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa Kijek A., Kijek T., Koncentracja branżowa jako element zarządzania ryzykiem portfela kredytowego w praktyce polskich banków propozycja metodyki analizy, w: BANK I KREDYT, lipiec Kijek A., Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Wójciak M., Metody oceny ryzyka kredytowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Żółtkowski W., Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa Informator SGB nr 154

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Historia Banku Podkarpacki Bank Spółdzielczy to Bank o bogatej tradycji. Jego historia sięga roku 1871. W 2006 r. Bank obchodził rocznicę 135-lecia swojego istnienia. Fotografia: Sanok ul. Kościuszki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 1 z 8 2012-01-09 18:47 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Informacje o Banku Usługi Placówki Banku Kontakt Aktualności Dla klientów indywidualnych Dla instytucji i firm Finanse dla rolników Logowanie Strona

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków lokalnych. czyli poszukiwanie dróg, aby zwiększyć efektywność działania.

Model biznesowy banków lokalnych. czyli poszukiwanie dróg, aby zwiększyć efektywność działania. Model biznesowy banków lokalnych. czyli poszukiwanie dróg, aby zwiększyć efektywność działania. Myśl przewodnia: wielkość to nie wszystko Strategiczna rezygnacja z dążenia do jednego zrzeszenia Strategiczna

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane 2012-04-16 13:02, Jolanta Jagiełło Danuta Banaczek właścicielka firmy Dana, Jacek Plaskota właściciel Agencji Interaktywnej Web-Best, firma Energy Minerals, firma MAT-

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Rola Banków Spółdzielczych SGB w rozwoju obszarów wiejskich i finansowaniu gmin. XVI Kongres Gmin Wiejskich Serock, 6-7 października 2015 r.

Rola Banków Spółdzielczych SGB w rozwoju obszarów wiejskich i finansowaniu gmin. XVI Kongres Gmin Wiejskich Serock, 6-7 października 2015 r. Rola Banków Spółdzielczych SGB w rozwoju obszarów wiejskich i finansowaniu gmin XVI Kongres Gmin Wiejskich Serock, 6-7 października 2015 r. Misja Banków Spółdzielczych Działanie na rzecz swoich członków,

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN 1. Geneza projektu 2. Cele projektu krótkoterminowe długoterminowe 3. Grupa docelowa projektu 4. Przebieg realizacji projektu 5. Korzyści z udziału w konkursie GENEZA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016 REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016 Rozdział I Misja Konkursu 1 Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Miasta Złotoryja edycja 2016, zwany dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych FLBS, Warszawa 14.09.2016 Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK 1. Wyniki badań ankietowych wśród banków spółdzielczych z 2013 i 2016

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS Zarządzaj swoim sukcesem... O FIRMIE Aligis świadczy kompleksowe

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW VII KONGRES REGIONÓW 26-27 WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW Agenda 12:00 12:05 12:05 12:08 12:09 12:10 12:10 12:20 Rozpoczęcie konferencji prasowej. Roman Młodkowski, Dyrektor Programowy VII Kongresu Regionów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

III Halowy Turniej Piłki Nożnej

III Halowy Turniej Piłki Nożnej III Halowy Turniej Piłki Nożnej BEŁCHATÓW CUP 2016 O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA oraz STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO (ROCZNIK 2006 i młodsi) BEŁCHATÓW 6.02.2016r. Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

XX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych

XX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych Sportowe lato i jesień z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci XX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych 26 lipca 2010 roku na boisku Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przy ulicy Jeżyka odbył się Finał XX

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU

FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU Załącznik do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia... FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU Grudzień 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1 1. Celem konkursu jest promowanie dobrze zarządzanych pod

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

LIPOWIEC 48, SZCZYTNO

LIPOWIEC 48, SZCZYTNO ZESPÓŁ SZKÓŁ w LIPOWCU im. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA LIPOWIEC 48, 12 100 SZCZYTNO Tel. 89 622 00 27 SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI W LIPOWCU DZIAŁAJĄCA POD PATRONATEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Spółdzielcza Grupa Bankowa PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE W DNIU 26 MARCA 2015 ROKU 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

6-7 października 2015 Wrocław

6-7 października 2015 Wrocław 6-7 października 2015 Kolejna, VI już edycja Dni Dewelopera to najważniejsze wydarzenie dotyczące rynku nieruchomości w Polsce. Istotne zagadnienia do dyskusji w gronie ekspertów koncentrują się wokół

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Regulamin konkursu organizowanego przez Powiat Limanowski wraz z Regionalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej Powiat Limanowski oraz Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

XVI Gala Budownictwa

XVI Gala Budownictwa XVI Gala Budownictwa - 2013 III edycja Konkursu Śląskie Budowanie 2013 Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości Wieczór, 16 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej w Bytomiu nader

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 14, 15 i 16 października 2013 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 14

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Nasze cele a ich realizacja. Nasze cele od lat są znane: > zwiększenie udziałów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/17699,obchody-25-lecia-powolania-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:49 Obchody 25-lecia

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Załącznik do Uchwały Nr 75/37/ABC/DBS/2011 Zarządu Banku BPS SA z dnia 19 sierpnia 2011 r. REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 23 listopada 2016 r.

WARSZAWA 23 listopada 2016 r. WARSZAWA 23 listopada 2016 r. BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W POLSCE Wyróżniki Misja Wartości Co to jest bank spółdzielczy? Bank spółdzielczy to jedna z form prawnych działalności banku, (obok spółki akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Dożynki w Wieży Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Mszą świętą w Kościele Parafialnym Św. Jadwigi rozpoczęły się dzisiejsze (13 września) uroczystości dożynkowe w Gryfowie Śląskim. Po mszy, podczas której

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

KURS NA PRZYSZŁOŚĆ. Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016. Gdynia, 12 października 2014 r.

KURS NA PRZYSZŁOŚĆ. Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016. Gdynia, 12 października 2014 r. KURS NA PRZYSZŁOŚĆ Strategia i kierunki rozwoju Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) na lata 2014-2016 Gdynia, 12 października 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. OBSZARY STRATEGICZNE 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo