Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714"

Transkrypt

1 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni do innych rodzajów gazów. Parametry dysz i palników Dane techniczne PL Opis kuchni 7 Ogólny widok Panel sterujàcy C2SPU/HA C2SP6U/HA CSPU/HA CSP6U/HA Uruchomienie i obs uga kuchni 8-2 Obs uga palników Korzystanie z piekarnika Programy pieczenia Praktyczne porady Elektroniczny programator pieczenia Tabela-Porady pieczenia Analogowy programator Ustawienie godziny Obs uga manualna Planowanie pieczenia Ârodki ostro noêci i porady - Ogólne informacje o bezpieczeƒstwie Pozbywanie si starych urzàdzeƒ elektrycznych Oszcz dnoêç energii i ochrona Êrodowiska Konserwacja i czyszczenie piekarnika 6 Wy àczenie urzàdzenia Czyszczenie Demonta pokrywy Wymiana arówki oêwietlenia piekarnika Smarowanie zaworów gazu Serwis

2 Instalacja PL! Przed przystàpieniem do u ytkowania urzàdzenia, nale y starannie zapoznaç si z podr cznikiem u ytkownika. Zawiera on wa ne zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa instalacji, obs ugi oraz konserwacji kuchenki. Podr cznik nale y zachowaç do póêniejszego u ytku.! Instrukcj nale y zachowaç na przysz oêç. Instrukcja musi byç do àczona do urzàdzenia w przypadku sprzeda y, przekazywania innym osobom lub przeprowadzki.! Poni sze instrukcje przeznaczone sà dla wykwalifikowanego specjalisty instalujàcego urzàdzenie. Instrukcje te majà na celu zapewnienie mo liwie najbardziej profesjonalnego i doêwiadczonego wykonania czynnoêci zwiàzanych z instalacjà i konserwacjà urzàdzenia.! Wszelkie prace regulacyjne lub konserwacyjne nale y przeprowadzaç po od àczeniu kuchenki od zasilania. Kuchnia ma nast pujàcà technicznà specyfikacj : Kat. II2ELsB/P Wa ne: niniejsze urzàdzenie mo e byç instalowane i wykorzystywane wy àcznie w pomieszczeniach z trwa à wentylacjà, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami Pomieszczenie powinno umo liwiaç dop yw powietrza, które niezb dne jest do w aêciwego spalania gazu. Dop yw powietrza powinien byç nie mniejszy ni 2 m /h na jeden kw mocy palników. Powietrze mo e byç dostarczane w wyniku bezpoêredniego przep ywu z zewnàtrz przez kana o przekroju, co najmniej 00 cm 2, którego konstrukcja musi uniemo liwiaç przypadkowe zablokowanie (Rysunek A). Otwór ten nale y powi kszyç o 00% minimum do cm 2, je eli instalacja kominowa nie zosta a wyposa ona w urzàdzenie bezpieczeƒstwa, wykrywajàce ogieƒ. Ewentualnie dop yw powietrza mo e odbywaç si poêrednio z sàsiednich pomieszczeƒ, które wyposa one sà w kana y wentylacyjne wychodzàce na zewnàtrz, spe niajàce wymagania dla kana ów opisane powy ej. Wszystko to przy za o eniu, e sàsiednie pomieszczenia nie sà pomieszczeniami wspólnymi, sypialniami ani nie wyst puje w nich zagro enie po arowe (Rysunek B). Szczegó A Rysunek A przyk ady otworów wentylacyjnych A pomieszczenie sàsiednie pomieszczenie, które ma byç wentylowane Rysunek B Powi kszenie szczeliny wentylacyjnej pomi dzy oknem i pod ogà Klasa Klasa 2 podklasa Wentylacja pomieszczenia Wymagania dla pomieszczeƒ kuchennych Przed przystàpieniem do instalowania kuchni gazowej w pomieszczeniu kuchennym itp., nale y upewniç si, czy spe nia ono stawiane mu wymagania. Podstawa prawna, w oparciu, o którà oceniamy przydatnoêç pomieszczenia do zainstalowania w nim kuchni gazowej, jest Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia grudnia 99 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie, b dàce aktem wykonawczym do Prawa budowlanego (Dz. U. nr 7 z dnia poz. 690).! JeÊli kuchnia jest wykorzystywana intensywnie I d ugo, to mo e okazaç si konieczne otworzenie okna dla poprawienia wentylacji. Odprowadzanie spalin Pomieszczenie, w którym ma byç zainstalowana kuchnia powinno byç wyposa one w system wentylacji odprowadzajàcy na zewnàtrz spaliny powstajàce podczas spalania. Instalacja ta powinna sk adaç si z okapu lub wentylatora elektrycznego, który w àcza si automatycznie za ka dym razem, gdy uruchamiana jest kuchnia. komin lub rozga ziony kana dymowy (w przypadku kuchenek) bezpoêrednio na zewnàtrz! Gaz p ynny jest ci szy od powietrza i w zwiàzku z tym ma tendencje do gromadzenia si na dolnych poziomach. Pokoje, w których zainstalowano butle z gazem p ynnym, powinny byç wyposa one w kana y wentylacyjne wyprowadzone z pomieszczenia na zewnàtrz, umo liwiajàce wydostawanie si gazu w przypadku nieszczelnoêci. Z tego samego powodu butle z gazem, zarówno puste jak i cz Êciowo nape nione, nie powinny byç ani instalowane, ani przechowywane w pomieszczeniach usytuowanych pod powierzchnià ziemi (piwnice, itp.). Dobrà 2

3 praktykà jest przechowywanie w pomieszczeniu kuchennym jedynie tego zbiornika, który jest aktualnie wykorzystywany, pod warunkiem, e nie znajduje si on zbyt blisko êróde ciep a (piecyki, kominki, piekarniki, itp.), które mog yby zwi kszyç temperatur we wn trzu zbiornika powy ej 0 C. Ustawianie i poziomowanie kuchni! Kuchnia gazowa pod wzgl dem ochrony przed przegrzaniem otaczajàcych powierzchni jest przyrzàdem klasy X i jako taka mo e byç zbudowana w ciàgu meblowym tylko do wysokoêci p yty roboczej tj. 80 mm od posadzki. Zabudowa powy ej tego poziomu jest zabroniona.! Odleg oêç pomi dzy palnikami nawierzchniowymi, a okapem nadkuchennym powinna wynosiç min. 60 mm. Okap nale y w przypadku braku w pomieszczeniu zblokowanej wentylacji nawiewno-wywiewnej u ywaç jako poch aniacz. Uwaga: Kuchnia zabudowana w klasie X nie mo e byç zabudowana wysokim meblem. Jednak w ka dym przypadku meble do zabudowy muszà mieç ok adzin oraz klej do jej przyklejenia odporny na temperatur 00 C. Niespe nienie tego warunku mo e spowodowaç zdeformowanie powierzchni lub odklejenia ok adziny. Je eli nie mamy pewnoêci, co do odpornoêci termicznej mebli, kuchni nale y zabudowaç meblami zachowujàc odst p ok. 2 cm.! Âciana znajdujàca si za kuchnià powinna byç uodporniona na wysokie temperatury. Podczas korzystania z kuchni, jej tylna Êciana mo e rozgrzaç si do temperatury oko o 90 C. W aêciwa instalacja kuchni wymaga uwzgl dnienia poni szych kwestii: Kuchni mo na ustawiç w kuchni, kuchnio-jadalni lub pokoju spe niajàcym warunki techniczne wynikajàce z przytoczonych przepisów; nie wolno jej instalowaç w azience ani w pomieszczeniu z prysznicem. Meble znajdujàce si obok kuchni, które wystajà powy ej powierzchni kuchni, powinny znajdowaç si w odleg oêci, co najmniej mm od kraw dzi p yty z palnikami. Szafki sàsiadujàce mm. 20 Min. HOOD Min. 600 mm. Min. 20 mm. min. 60 mm. with hood min. 700 mm. without hood z okapem powinny znajdowaç si w odleg oêci, co najmniej 20 mm od powierzchni kuchni. Minimalna odleg oêç nad poziomem palników, w jakiej mogà byç mocowane elementy umeblowania kuchni wykonane z materia ów niezabezpieczonych termicznie wynosi 700 mm. Nie stosowaç zas on z ty u kuchni i w odleg oêci nie mniejszej ni mm od jej boków. Okapy nale y montowaç zgodnie z instrukcjami podanymi w do àczonych do nich instrukcjach obs ugi, ale nie ni ej ni 60 mm. Poziomowanie kuchni Kuchenka wyposa ona jest w nó ki o zmiennej wysokoêci umo liwiajàce odpowiednie wypoziomowanie urzàdzania. JeÊli jest to konieczne nale y wkr ciç lub wykr ciç nó ki znajdujàce si w naro nikach podstawy kuchenki a do uzyskania w aêciwego wypoziomowania. Monta nó ek (niektóre modele) Przyrzàd do montowania nó ek w podstawie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej Kuchenki, które wyposa one sà w trójbiegunowy kabel zasilajàcy przystosowane sà do zasilania pràdem zmiennym o parametrach podanych na tabliczce znamionowej (umieszczonej we wn ce pod piekarnikiem). Uwaga: Do zasilania kuchni nie nale y stosowaç transformatorów, przejêciówek ani boczników, gdy mogà si one nadmiernie nagrzewaç lub zapaliç. Na kablu zasilajàcym nale y zamontowaç standardowà wtyczk, odpowiadajàcà maksymalnemu obcià eniu, które podano na tabliczce znamionowej. Ewentualnie, pod àczyç urzàdzenie bezpoêrednio do instalacji elektrycznej. W tym przypadku nale y dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy wy àcznik sieciowy o odleg oêci styków, co najmniej mm i odpowiadajàcy obowiàzujàcym przepisom bezpieczeƒstwa (przewód uziemiajàcy nie mo e byç roz àczany przez wy àcznik). Wy àcznik ten b dzie odcina kuchenk od zasilania. Kabel zasilajàcy powinien byç u o ony w taki sposób, aby temperatura w adnym punkcie jego powierzchni nie mog a przekroczyç temperatury pokojowej powi kszonej o 0 C. Przed wykonaniem po àczenia nale y sprawdziç czy: Urzàdzenie posiada obwód ochronny i wtyczk zgodnà z obowiàzujàcymi przepisami. Bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymajà obcià enie kuchenki. Instalacja elektryczna wyposa ona jest w skuteczny system uziemiajàcy spe niajàcy wymagania aktualnych standardów i przepisów. PL

4 PL! Wtyczka lub wy àcznik sieciowy muszà byç atwo dost pne po zainstalowaniu kuchenki.! Przewód zasilajàcy nie mo e byç zagi ty lub przygnieciony.! Przewód zasilajàcy musi byç regularnie sprawdzany i w razie usterki wymieniony przez autoryzowanego technika.! Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za ewentualne szkody wynik e z niew aêciwego zainstalowania urzàdzenia. Pod àczenie gazu do kuchni Uwaga: CzynnoÊç ta mo e byç wykonana jedynie przez technika z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego przez producenta. Pod àczyç kuchni do butli gazowej lub rury instalacji gazowej, przestrzegajàc obowiàzujàcych przepisów, wy àcznie po uprzednim ustaleniu, czy kuchnia mo e byç zasilana gazem wyst pujàcym w danej instalacji. JeÊli jest inaczej, nale y wykonaç zalecania podane w cz Êci Dostosowywanie kuchenki do ró nych rodzajów gazów. Niektóre modele kuchenki umo liwiajà pod àczenie instalacji gazowej z lewej lub prawej strony kuchenki aby zmieniç stron zasilania nale y zamieniç po o enie uchwytu w a i korka zamykajàcego oraz wymieniç uszczelk (do àczonà do kuchni). W przypadku pod- àczenia do butli z gazem p ynnym nale y zastosowaç regulator ciênienia, spe niajàcy obowiàzujàce przepisy. Wa ne: nale y sprawdziç czy ciênienie gazu w instalacji zgodne jest z zaleceniami podanymi w tabeli zatytu owanej Parametry dysz i palników. Zapewni to bezpiecznà prac kuchni, w aêciwe zu ycie gazu oraz przed u y czas bezawaryjnej pracy kuchni. Pod àczenie w em elastycznym Kuchni gazowà pod àczamy w em elastycznym tylko w przypadku zasilania gazem p ynnym z butli gazowej. W celu po àczenia króçca kuchni z w em elastycznym nale y zastosowaç, co najmniej 0. m odcinek rury stalowej instalacyjnej, która uniemo liwi zetkni cie si w a z goràcymi Êcianami kuchni. Do pod àczenia nale y zastosowaç wà gazowy odpowiadajàcy wymaganiom okreêlonym przez krajowe normy. JeÊli kuchenka zasilana jest gazem p ynnym nale y zastosowaç regulatory ciênienia, które spe niajà krajowe przepisy techniczne. Wewn trzna Êrednica w a powinna wynosiç: 8 mm w przypadku zasilania gazem p ynnym mm w przypadku zasilania metanem Sprawdziç czy wà jest ÊciÊle dopasowany na obu koƒcach. Do zamocowania w a u yç standardowych zacisków, G ównymi postanowienia obowiàzujàcych norm technicznych przewidujà, e: wà nie powinien w adnym punkcie stykaç si z goràcymi elementami kuchenki; wà nie powinien byç d u szy ni, metra wà nie powinien byç w adnym miejscu zgi ty ani naciàgni ty, na ca ej swojej d ugoêci nie powinien równie posiadaç ciasnych zakr tów ani zw eƒ na ca ej swojej d ugoêci wà powinien byç dost pny, tak, aby mo liwa by a kontrola jego zu ycia w przypadku wykrycia nieszczelnoêci wà powinien byç ca kowicie wymieniony; naprawianie nieszczelnego w - a jest zabronione Pod àczenie do elastycznego przewodu stalowego W przypadku instalowania kuchni zgodnie z za o eniami dla klasy 2, podklasa, do pod àczenia kuchni do instalacji gazowej nale y u yç przewodu elastycznego wy àcznie metalowego, odpowiadajàcego obowiàzujàcym przepisom. Z àcze doprowadzajàce gaz do kuchenki to z àcze m skie z gwintem /2 do rur gazowych o przekroju okràg ym. Do pod àczenia nale y stosowaç wy àcznie rury i uszczelki odpowiadajàce aktualnie obowiàzujàcym normom. Maksymalna d ugoêç przewodu elastycznego nie mo e przekraczaç 0 mm. Upewniç si, czy przy àcze nie b dzie si stykaç z adnymi cz Êciami ruchomymi, które mog yby je uszkodziç. Pod àczenie do sztywnej instalacji rurowej Z àcze doprowadzajàce gaz do kuchni to z àcze m skie z gwintem /2, na które nale y nakr ciç nakr tk redukcyjnà. Pod àczenie do instalacji gazowej powinno byç wykonane w taki sposób, który nie wywo uje napr eƒ w adnym punkcie instalacji, ani na adnej cz Êci urzàdzenia. Sprawdzanie szczelnoêci Wa ne: Po zakoƒczeniu instalacji kuchenki nale y sprawdziç szczelnoêç wszystkich po àczeƒ stosujàc do tego wod z myd em. Do sprawdzania szczelnoêci nie wolno w adnym wypadku stosowaç ognia! Dostosowywanie kuchni do innych rodzajów gazów CzynnoÊç ta mo e byç wykonana jedynie przez technika z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego przez producenta. JeÊli gaz, którym ma byç zasilana kuchenka ró ni si od gazu przewidzianego dla kuchenki w wersji fabrycznej (G20 (GZ0) 20 mbar) nale y wymieniç dysze palnika i przeprowadziç regulacj minimalnej wielkoêci p omienia.

5 Dostosowanie palników Wymiana dysz palników kuchenki. zdemontowaç ruszty i wysunàç palniki z kuchni 2. za pomocà specjalnego klucza nasadowego 7 mm odkr ciç dysze i wymieniç je na nowe, odpowiednie do gazu nowego typu (patrz Tabela ).. z o yç palniki z powrotem i na o- yç ruszty Regulacja minimalnej wielkoêci p omienia. Ustawiç zawór gazu w po o eniu najmniejszego p omienia 2. Zdemontowaç pokr t o i przekr ciç Êrub regulacyjnà (znajdujàcà si bàdê po jednej ze stron trzonka lub w jego Êrodku). Przekr ciç Êrub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do po o enia, w którym p omieƒ b dzie ma y i stabilny. UWAGA: W przypadku zasilania gazem p ynnym, Êruba regulacyjna powinna byç ca kowicie wkr cona do samego koƒca.. Sprawdziç czy p omieƒ nie gaênie podczas szybkiego kr cenia zaworem.! Zastosowane palniki nie wymagajà regulacji powietrza.! Po zakoƒczonej regulacji, nale y zmieniç nalepk z opisem rodzaju gazu, do jakiego kuchnia jest przystosowana.! JeÊli ciênienie gazu w instalacji ró ni si od wartoêci, podanych w niniejszej instrukcji, nale y zastosowaç regulator ciênienia. PL

6 Dane techniczne PL Parametry dysz i palników Tabela Palnik Szybki (du y) (R) redniej pr dko ci ( redni)(s) Pomocniczy (ma y)(a) Potrójna korona (TC) Ci nienie gazu rednica (mm) Moc termiczna kw (p.c.s.*) Zredukowana Moc termiczna kw (p.c.s.*) Gaz naturalny G20 (GZ0) Dysza /00 (mm) Przep yw* l/h Gaz Naturalny GZ0 (GZ) Moc termiczna kw (p.c.s.*) Dysza /00 (mm) Przep yw* l/h Moc termiczna kw (p.c.s.*) Gaz p ynny G0 (GPB) Dysza /00 (mm) Przep yw* g/h 00 0,70, , , ,0,90 0 8,90 2 2, ,0, , , ,0,2 09,2 97 0, Minimalne Nominalne (mbar) Maksymalne * przy gazie suchym C 0 mbar G20 (GZ 0) p. c. s. 7,78 Mj/m GZ0 (GZ ) p. c. s. 27,20 Mj/m G0 (GPB) p. c. s. 9,7 Mj/kg A S S R CSPU/HA S R C2SPU/HA C2SP6U/HA S A A S S TC CSP6U/HA Dane techniczne Wymiary wewn trzne piekarnika Obj toêç robocza piekarnika: Wymiary szuflady do podgrzewania ywnoêci: Palniki: Napi cie i cz stotliwoêç zasilania: Etykieta energetyczna szerokoêç g bokoêç wysokoêç litry szerokoêç g bokoêç wysokoêç, cm 0 cm 2 cm 2 cm cm 2 cm odpowiednie do ka dego z typów gazu, które podano na tabliczce znamionowej patrz tabliczka znamionowa Etykieta energetyczna jest zgodna z Dyrektywà UE 2/0/CE (norma EN 00). Energoch onnoêç podana dla trybu statycznego pieczenie statyczne: wybrana funkcja Drying: a tryb tradycyjny Deklarowana klasa energoch onnoêci podana dla trybu dynamicznego pieczenie dynamiczne: wybrana funkcja u Pieczenie ciasta Niniejsze urzàdzenie spe nia poni sze dyrektywy Unii Europejskiej: 6/9/EEC zdn. 2/2/06 (Niskie napi cia) wraz z póêniejszymi zmianami 89/6/EEC z dn. 0/0/89 (KompatybilnoÊç elektromagnetyczna) wraz z póêniejszymi zmianami 90/96/EEC z dn. 29/06/90 (Gazowa) wraz z póêniejszymi zmianami 9/68/EEC z dn. 22/07/9 wraz z póêniejszymi zmianami 2/96/EEC Uwaga: Tabliczka znamionowa w zale noêci od modelu umieszczona jest na: wewn trznej stronie drzwiczek schowka wewn trznej stronie lewego boku kuchni widoczna po wysuni ciu szuflady 6

7 Opis kuchni Ogólny widok PL Szklana pokrywa * Palnik gazowy Ruszt Panel sterujàcy KRATKA piekarnika TACA na kapiàcy t uszcz lub do pieczenia Regulowane nó ki P yta podpalnikowa PROWADNICE do wsuwania rusztu i tacy poziom poziom poziom poziom poziom Regulowane nó ki Panel sterujàcy Pokr t o OPCJI PRACY piekarnika Pokr t o TERMOSTATU piekarnika Kontrolka TERMOSTATU Pokr t a PALNIKÓW Pokr t o ANALOGOWEGO PROGRAMATORA Pokr t o OPCJI PRACY piekarnika Pokr t o TERMOSTATU piekarnika Kontrolka TERMOSTATU Pokr t a PALNIKÓW Elektroniczny programator * Przycisk ZAKO CZENIA CZASU PIECZENIA Przycisk MINUTNIKA Przycisk CZASU PIECZENIA * Dost pne w niektórych modelach. 7

8 Uruchomienie i obs uga kuchni PL Obs uga palników Poszczególne funkcje kuchenki obs ugiwane sà za pomocà pokr te znajdujàcych si na panelu sterujàcym. Zapalenie palników Przyporzàdkowanie PALNIKÓW do pokr te przedstawione jest na rysunkach znajdujàcych si przy pokr t ach. Zaczernione pole oznacza aktywny palnik. Palnik zapala si za pomocà zapa ki lub zapalniczki elektronicznej wciskajàc i przekr cajàc pokr t o palnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w po o enie maksymalne oznaczone symbolem E. Ka de pokr t o mo e byç ustawione w po o eniu odpowiadajàcym p omieniowi maksymalnemu, minimalnemu oraz w po o eniach poêrednich. Pokr t o mo- e wskazywaç ró ne symbole: pozycja wy àczona E po o enie maksymalne E po o enie minimalne Je eli kuchnia wyposa ona jest w elektronicznà zapalniczk palników blatu kuchenki (szczegó zaznaczony na rysunku) nale y po prostu przekr ciç odpowiednie pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w po o enie maksymalne, przycisnàç pokr t o PALNIKA i trzymaç a do zapalenia si palnika. Wa ne: Nie nale y przytrzymywaç w àczonego generatora iskry d u ej ni sekund. Problem z zapaleniem p omienia mo e byç spowodowany obecnoêcià powietrza w przewodach gazowych. JeÊli p omieƒ palnika zgaênie przypadkowo nale y zakr ciç pokr t em dop yw gazu i odczekaç oko o minuty przed podj ciem próby jego ponownego rozpalenia. Je eli urzàdzenie nie jest u ywane nale y upewniç si czy wszystkie pokr t a ustawione sà w po o eniu.! Je eli urzàdzenie jest wyposa one w urzàdzenie zabezpieczajàce nale y przytrzymaç pokr t o wciêni te przez oko o 2- sekundy, do momentu a czujnik urzàdzenia zabezpieczajàcego nagrzeje si i zacznie podtrzymywaç p omieƒ. Praktyczne porady dotyczàce korzystania z palników Poni sze wskazówki umo liwià Paƒstwu uzyskanie najlepszych rezultatów w u ytkowaniu kuchenki: Na ka dym z palników nale y stawiaç garnki i naczynia o rozmiarach odpowiednich do rozmiaru palnika (patrz tabela). Dzi ki temu p omieƒ podgrzewa b dzie jedynie dno naczynia i nie b dzie opala jego boków; Palnik Êrednica naczyƒ (cm) pomocniczy (A) 0 pó -szybki (S) 6 20 szybki (R) 2-26 Potrójna korona (TC) 2-26 Nale y zawsze stosowaç garnki o p askich dnach, i przykrywaç je pokrywkami; Gdy zawartoêç naczynia zacznie si gotowaç nale y zmniejszyç p omieƒ przekr cajàc pokr t o w po o enie niski p omieƒ. Korzystanie z piekarnika! Przed pierwszym u yciem piekarnika i grilla nale y urzàdzenie wygrzaç. Wygrzewanie powinno trwaç oko o pó godziny. W tym czasie piekarnik powinien byç pusty, termostat powinien byç ustawiony na najwy szà temperatur, drzwi powinny byç otwarte. Nale y równie zapewniç odpowiednià wentylacj kuchni. Zapach, który odczuwany jest za zwyczaj podczas wygrzewania kuchenki, zwiàzany jest z parowaniem substancji wykorzystywanych do zabezpieczenia piekarnika na czas magazynowania.! Dolnà pó k nale y wykorzystywaç podczas pieczenia na ro nie. W przypadku innych opcji piekarnika nie nale y stosowaç dolnej pó ki.! Nie nale y nic k aêç na dolnej cz Êci piekarnika podczas pracy urzàdzenia mo e to spowodowaç uszkodzenie emalii. Do pieczenia nale y u ywaç wy àcznie kratk piekarnika Wa ne: eby mo na by o korzystaç z piekarnika w trybie r cznym, bez udzia u programatora, w kuchni wyposa onej w analogowy programator, trzeba pokr t o minutnika ustawiç w pozycji oznaczonej symbolem Wa ne: W kuchni wyposa onej w elektroniczny programator przed uruchomieniem piekarnika nale najpierw jednoczeênie wcisnàç przyciski i (na wyêwietlaczu pojawi si symbol m ). Pokr t em OPCJI PRACY piekarnika wybraç program pieczenia. 2. Pokr t em TERMOSTATU ustawiç temperatur pieczenia. (zobacz tabel z Poradnikiem pieczenia) W trakcie pieczenia mo liwe jest: Zmiana programu pieczenia przez obrócenie pokr t em OPCJI PRACY piekarnika. Zmiana temperatury pieczenia przez obrócenie pokr t em TERMOSTATU. Wy àczenie pieczenia przez ustawienie pokr t a OPCJI PRACY piekarnika w pozycji 0.! Pieczenie musi odbywaç si na KRATCE. Kontrolka pracy TERMOSTATU Sygnalizuje moment, w którym piekarnik grzeje. W momencie osiàgni cia zadanej temperatury pokr t em termostatu kontrolka zgaênie. W àczy si ponownie, kiedy grza ki znowu zacznà grzaç a do osiàgni cia temperatury, kiedy znowu zga- Ênie. Kontrolka informuje o prawid owej pracy termostatu, który czuwa nad utrzymaniem sta ej temperatury w piekarniku. OÊwietlenie piekarnika Po ustawieniu pokr t a OPCJI PRACY piekarnika w dowolnym po o eniu, poza po o eniem 0, zapali si oêwietlenie piekarnika. Ustawienie pokr t a na symbolu 8 umo liwia w àczenie oêwietlenia piekarnika bez koniecznoêci w àczania adnych elementów grzejàcych. Podczas pieczenia oêwietlenie ca y czas jest w àczone, eby przypominaç nam o pracy urzàdzenia. 8

9 Programy pieczenia Tryb konwencjonalny Pozycja pokr t a termostatu: mi dzy 0 C i. Gdy pokr t o jest na tej pozycji zapala si lampka i w àczajà dwa elementy grzejne piekarnika dolny i górny. Ciep o rozchodzi si równomiernie od do u i z góry. Jest to funkcja zalecana do potraw z wo owiny i ciel ciny wymagajàcych powolnego przygotowani z ciàg ym uzupe nianiem p ynów. Jest to równie Êwietny system do pieczenia ciasteczek, herbatników itp.. Przy w àczonym dolnym i górnym grzejniku nale y u ywaç tylko jednej blachy lub rusztu, gdy na kilku powierzchniach temperatura rozchodzi si w niew aêciwy sposób. JeÊli potrawa wymaga silniejszego ogrzewania od do u lub z góry nale y wybraç ni szy lub wy szy poziom. Pieczenie ciasta Pozycja pokr t a termostatu: mi dzy 0 C i. W tej funkcji zaczyna dzia aç termoobieg i wszystkie elementy zapewniajàce delikatne ciep o g ównie od do u. Ta funkcja jest przeznaczona do gotowania delikatnych potraw, w szczególnoêci ciast, które muszà wyrosnàç, co u atwia podgrzewanie od spodu. Praktyczne rady: przed w o eniem potrawy piekarnik musi byç rozgrzany nie wolno piec wi cej ni jednà brytfann potrawy nale y ustawiaç na kratce piekarnika kratk nale y wsunàç w pozycj nr nie otwieraç drzwi piekarnika w trakcie pieczenia Pieczenie pizzy Pozycja pokr t a termostatu: mi dzy 0 C i. W tej pozycji sà w àczone elementy grzejne dolny _i obwodowy oraz termoobieg. Umo liwia to szybkie nagrzanie piekarnika dzi ki du ej mocy dostarczanej, przy czym ciep o rozchodzi si g ównie z do u. Funkcja pieczenie pizzy jest szczególnie zalecana do potraw wymagajàcych du ej iloêci ciep a, na przyk ad: pizzy i du ych pieczeni. Zaleca si u ywaç tylko jednego poziomu, w przypadku u ywania dwóch poziomów nale y zamieniç potrawy miejscami w trakcie ich przygotowywania. Wszechstronne pieczenie Pozycja pokr t a termostatu: mi dzy 0 C i. W trybie piekarnika z nawiewem wymuszana jest cyrkulacja goràcego powietrza. Ruch powietrza wokó potrawy wywo- ywany jest przez wentylator znajdujàcy si w tylnej cz Êci piekarnika. To w aênie dzi ki goràcemu powietrzu pieczona potrawa przyrumienia si równomiernie i dok adnie. Dzi ki utrzymywaniu sta ej temperatury przez ca y czas pieczenia, w trybie piekarnika z nawiewem istnieje mo liwoêç równoczesnego pieczenia ró nych potraw, pod warunkiem, e ich czasy pieczenia sà jednakowe. W trybie tym mo na wykorzystaç dwie pó ki jednoczeênie, patrz rozdzia pieczenie jednoczeênie na dwóch pó kach. Kilka uwag na temat potraw, których przygotowywanie zalecane jest w tym trybie: doskona e rezultaty uzyskuje si dla daƒ typu au gratin (zapiekanych) lub takich, które wymagajà przed u onego czasu pieczenia, jak: lazania, pieczone makarony, rizotto, vol-au-vent, itp.; Ponadto, dzi ki doskona emu rozk adowi ciep a mo liwe jest stosowanie ni szych temperatur do przygotowywania pieczeni. Dzi ki ni szej temperaturze zmniejsza si wysychanie i uzyskuje si bardziej kruche mi so oraz zapobiega si jego kurczeniu. Tryb z nawiewem nadaje si szczególnie dobrze do pieczenia ryb z minimalnym dodatkiem przypraw pozwala to na zachowanie ich smaku i wyglàdu. Doskona e rezultaty uzyskuje si równie przy duszeniu warzyw, na przyk ad: kapusty, rzepy, marchewki, cukini, bak a anów, papryki. Desery: tryb umo liwia równie osiàgni cie wyêmienitych rezultatów przy pieczeniu ciast zakwaszanych, jak na przyk ad biszkopt, bu eczki do herbaty, croissanty. Tryb z nawiewem mo e byç stosowany do rozmra ania mi sa, ryb i chleba po ustawieniu temperatury na 80C. Aby rozmroziç bardziej delikatne potrawy, nale y ustawiç pokr t o termostatu na 60C bàdê zastosowaç obieg zimnego powietrza, ustawiajàc termostat na 0 C. Grill Pozycja pokr t a termostatu:. W tym trybie, dania pieczone sà ciep em wypromieniowywanym z elektrycznego elementu grzejnego umieszczonego w górnej cz Êci piekarnika. Wyjàtkowo wysoka temperatura grilla, po àczona z jej bezpoêrednim dzia aniem, umo liwia natychmiastowe przyrumienianie powierzchni mi s i pieczeni. Przysma ona powierzchnia pieczeni jest jednoczeênie barierà zapobiegajàcà wysychaniu dania. Funkcja ta pozwala, wi c na otrzymywanie soczystych i kruchych daƒ mi snych. Pieczenie w tym trybie zalecane jest przede wszystkim do przygotowywania daƒ, które wymagajà wysokich temperatur na powierzchni, jak na przyk ad ciel cina lub befsztyki, eberka, filety, hamburgery, itp... Podwójny grill Pozycja pokr t a termostatu:. W trybie tym element grzejny jest znacznie wi kszy ni w normalnych trybach. Dzi ki nowemu kszta towi, grill ten ma wydajnoêç wi kszà o oko o 0% od tradycyjnych. Eliminuje on ponadto obszary nieogrzanego powietrza, które mogà pojawiaç si w naro nikach piekarnika. Ruszt Pozycja pokr t a termostatu: mi dzy 0 C i C. Tryb ten àczy wielokierunkowe promieniowanie cieplne elementów grzejnych z cyrkulacjà goràcego powietrza. Po- àczenie takie zapobiega przypalaniu si powierzchni potraw oraz umo liwia dotarcie energii cieplnej do wn trza daƒ. Tryb ten nadaje si doskonale do pieczenia mieszanych warzywno-mi snych kebabów, kie bas, eberek, kotletów z jagni cia, kurczaków, przepiórek, itp. Ponadto doskonale piecze tuƒczyka, steki z miecznika i nadziewanà màtw, itp. PL 9

10 PL! Z funkcji pieczenia: grill i ruszt nale y korzystaç przy zamkni tych drzwiczkach. Ro en Z ro na korzysta si w nast pujàcy sposób:. Wsunàç tac na kapiàcy t uszcz w prowadnic nr 2. Zamontowaç ro en w otworze znajdujàcym si w tylnej Êrodkowej cz Êci piekarnika, sprawdzajàcy czy przednie po àczenie ro na umieszczone zosta o poprawnie w ramce mocujàcej (prowadnica ). Zdemontowaç plastikowy uchwyt i uruchomiç silnik obracajàcy ro en za pomocà pokr t a OPCJI PRACY piekarnika ustawiajàc w pozycji. Uruchomiç grza k grilla pokr t em TERMOSTATU, pozycja Wn ka do sk adowania pod piekarnikiem Pod piekarnikiem znajduje si wn ka, która mo e byç wykorzystywana do przechowywania patelni i akcesoriów kuchenki. Ponadto, podczas pracy piekarnika mo na jej u ywaç jako miejsce do podgrzewania i utrzymywania ciep a potraw. Praktyczne porady! Przy programach z termoobiegiem nie wsuwaç KRATKI w poziomy i. Z powodu wysokiej temperatury potrawy mogà si spaliç. WSZECHSTRONNE PIECZENIE Korzystaç z poziomów 2 i, poziom 2 stosowaç dla potraw wymagajàcych wi kszej temperatury. Korzystaç z TACY wsuni tej na najni szy poziom. GRILL Korzystajàc z funkcji GRILL i PODWÓJNY GRILL kratk nale y umieêciç na poziomie, a na poziomie umieêciç tac na kapiàcy t uszcz. W przypadku funkcji RUSZT kratk nale y umieêciç na poziomie 2 lub. Pokr t o TERMOSTATU ustawiç w pozycji max. PIZZA Wst pnie nagrzaç piekarnik, nie krócej ni przez 0 minut, UmieÊciç pizz w aluminiowej blasze i u o yç na ruszcie stanowiàcym wyposa enie piekarnika. Stosowanie b dàcej na wyposa eniu blachy do pieczenia, wyd u y oby niepotrzebnie czas pieczenia, a pizza nie by aby dostatecznie chrupiàca. Unikaç cz stego otwierania drzwi piekarnika podczas pieczenia. W przypadku pizzy z du à iloêcià nadzienia (capricciosa, quattro stagioni) zaleca si dodanie mozzarelli w po owie pieczenia. 0

11 Elektroniczny programator pieczenia Ustawianie zegara Po pod àczeniu urzàdzenia do zasilania lub w przypadku przerwy w zasilaniu, zegar zostanie automatycznie skasowany (ustawi si na godzin 0: 00) i zacznie migaç. przycisnàç jednoczeênie przyciski CZASU PIECZENIA i ZAKO CZENIA CZASU PIECZENIA, a nast pnie ustawiç czas (w ciàgu sekund) za pomocà przycisków oraz przycisk przycisk przesuwa czas do przodu cofa czas Za ka dym razem, gdy konieczne b dzie ustawienie zegara nale y wykonaç czynnoêci opisane powy ej. R czne sterowanie pracà piecyka Po ustawieniu czasu, programator prze àczy si automatycznie w tryb r cznego sterowania piecykiem (zaêwieci si symbol ). Uwaga: Przestawianie piekarnika na sterowania r czne i automatyczne odbywa si przez jednoczesne naciskanie przycisków i. Programowanie piekarnika Podczas programowania konieczne jest ustawienie czasu trwania pieczenia oraz czasu, kiedy pieczenie ma si zakoƒczyç. Za ó my, e wyêwietlacz pokazuje godzin 0:00.. Wybraç odpowiedni tryb pokr t em trybu piekarnika a pokr t em termostatu odpowiednià temperatur (na przyk ad piekarnik konwencjonalny, temperatura o C); 2. Przycisnàç przycisk a nast pnie (w ciàgu czterech sekund) rozpoczàç ustawianie czasu pieczenia, za pomocà przycisków i. Za ó my, e chcemy ustawiç czas pieczenia na 0 minut. Na wyêwietlaczu pojawi si : Po zwolnieniu przycisku, po oko o sekundach, na wyêwietlaczu pojawi si ponownie bie àca godzina, wraz z symbolem i napisem A (AUTO).. Przycisnàç przycisk a nast pnie za pomocà przycisków i ustawiç godzin, o której pieczenie ma si zakoƒczyç. Za ó my, e ma byç to godzina :00 po po udniu.. Po zwolnieniu przycisku, po oko o sekundach, na wy- Êwietlaczu pojawi si bie àcy czas. Zapali si litera A przypominajàcy, e d ugoêç i godzina zakoƒczenia pieczenia zosta y zaprogramowane w trybie automatycznym. W ten sposób, piekarnik w àczy si automatycznie o 2:0 by po 0 minutach wy àczyç si. Gdy piekarnik jest w àczony, na wyêwietlaczu, przez ca y czas pieczenia, wyêwietlany b dzie symbol. W dowolnej chwili procesu pieczenia mo na wyêwietliç ustawiony czas pieczenia przyciskajàc przycisk oraz godzin zakoƒczenia pieczenia przyciskajàc przycisk. Zakoƒczenie ustawionego czasu pieczenia, zostanie zasygnalizowane kilkominutowym sygna em minutnika; aby go wy àczyç nale y po prostu przycisnàç dowolny przycisk, poza przyciskami i. Je eli zaprogramowano wy àcznie d ugoêç (punkt 2) czasu pieczenia, piekarnik w àczy si od natychmiast. Minutnik Minutnik umo liwia odliczanie ustalonego okresu czasu. Funkcja ta nie w àcza ani nie wy àcza piekarnika jedynie sygnalizuje up yni cie ustawionego czasu. Po przyciêni ciu przycisku na wyêwietlaczu pojawi si : Nast pnie, za pomocà przycisków i nale y ustawiç wybrany czas do odliczania. Po zwolnieniu przycisku, minutnik zacznie odliczanie, a na wyêwietlaczu prezentowany b dzie bie àcy czas. Po osiàgni ciu ustawionego czasu, rozlegnie si sygna akustyczny, który mo na wy àczyç przyciskajàc dowolny z przycisków (poza przyciskami i ); wtedy znajdujàcy si do tej pory na wyêwietlaczu symbol zgaênie Poprawianie / odwo ywanie ustawieƒ Wprowadzone dane mogà zostaç w dowolnym momencie zmienione, przez przyciêni cie klawisza lub. Gdy odwo uje si ustawionà wartoêç d ugoêci pieczenia, dane godziny zakoƒczenia pieczenia zostanà równie odwo ane i vice versa. W trakcie programowania piekarnika, nie mo na wprowadziç godziny zakoƒczenia pieczenia wczeêniejszej od godziny rozpocz cia pieczenia. Regulacja g oênoêci sygna u dêwi kowego Po ustawieniu I zatwierdzeniu ustawieƒ zegara, przyciskiem mo na dokonaç regulacji poziomu g oênoêci sygna u alarmowego ( poziomy) PL

12 Porady pieczenia PL Pozycja pokr t a piekarnika Tryb konwencjonalny Rodzaj potrawy Kaczka Piecze ciel ca Piecze wieprzowa Herbatniki Tarta Pieczenie ciasta Kruche ciasta Torty z owocami Placki ze liwkami Biszkopt Paszteciki (na 2 poziomach) Ciasteczka (na 2 poziomach) Sernik (na 2 poziomach) Ciasto francuskie (na poziomach) Herbatniki (na poziomach) Pieczenie pizzy Pizza Piecze ciel ca Kurczak Wszechstronne pieczenie Pizza (na 2 poziomach) Lasagne Jagni Pieczony kurczak z ziemniakami Makrela Placek ze liwkami Ciasto francuskie (na 2 poziomach) Herbatniki (na 2 poziomach) Biszkopt (na poziomie) Biszkopt (na 2 poziomach) Grill Sola i m twa Kebab z ka amarnicy i krewetek Filet z dorsza Warzywa z rusztu Befsztyk ciel cy Kotlety Hamburgery Makrela Grzanki Podwójny grill Steki z ciel ciny Kotlety Hamburgery Makrela Tosty Ro no Szasz yki ciel ce Szasz yki drobiowe Szasz yki baranie Ruszt Kurczak pieczony M twa nadziewana Ro no Ciel cina Kurczak Szasz yki Mi sne Warzywne Masa (kg) - 0, 0,7 0,,2 0,6 0, 0,7 0,7 0, + 0, 0, 0, szt., szt.,0,,0,,,, 0,8 Poziom od do u 2/ / Czas wst pnego nagrzewania piekarnika (min.) Pozycja pokr t a regulatora temperatury Czas pieczenia (min.)

13 Analogowy programator Planowanie pieczenia PL Ustawianie godziny Piekarnik musi byç pod àczony do pràdu. Wcisnàç pokr t o i przekr ciç je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do ustawienia dok adnej godziny.! Programator jest elektryczny, tak, wi c w przypadku braku pràdu zatrzyma si na czas przerwy w dostawie pràdu. Nast pnie nale y powtórnie ustawiç godzin. Obs uga manualna Uwaga: z funkcji nale y korzystaç zawsze, gdy nie ma koniecznoêci programowania czasu pieczenia.. Przekr ciç pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do chwili, gdy w okienku pojawi si symbol. 2. Pociàgnàç pokr t o i przekr ciç je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do chwili, gdy czerwona wskazówka pokryje si z ma à wskazówkà minutnika. O zakoƒczeniu czynnoêci Êwiadczy stukni cie.. Wybraç àdany program pieczenia przy pomocy pokr t a wyboru funkcji roboczych piekarnika.. W celu wy àczenia piekarnika przekr ciç pokr t o na pozycj 0. Programowania pieczenia rozpoczynajàcego si natychmiast. Przekr ciç pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a w okienku pojawi si àdany czas pieczenia. 2. Pociàgnàç pokr t o i przekr ciç je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak by czerwona wskazówka pokry a si z ma à wskazówkà minutnika. O zakoƒczeniu czynnoêci Êwiadczy stukni cie.. Wybraç àdany program pieczenia przy pomocy pokr t a OPCJI PRACY piekarnika. Piekarnik w àcza si natychmiast i pracuje przez ustawiony czas pieczenia.. Sygna dêwi kowy informuje o wy àczeniu si piekarnika. W celu wy àczenia sygna u dêwi kowego nale y przekr ciç pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do chwili, gdy w okienku pojawi si symbol. Przyk ad: Mamy godzin 9:. Czas pracy piekarnika ustawiono na godzin i minut. Piekarnik wy àczy si o godzinie 0:. Programowanie pieczenia z opóênionym rozpocz ciem. Czas pieczenia: Przekr ciç pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a w okienku pojawi si àdany czas pieczenia. 2. Rozpocz cie pieczenia: Pociàgnàç pokr t o i przekr ciç je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do chwili, gdy ruchoma wskazówka b dzie wskazywa a àdanà godzin rozpocz cia pieczenia.. Wybraç àdany program przy pomocy pokr t a funkcji roboczych piekarnika. Piekarnik w àczy si o ustawionej godzinie i b dzie pracowa przez ustawiony czas.. Sygna dêwi kowy poinformuje o zakoƒczeniu pracy piekarnika. Przyk ad: Mamy godzin 9:00. Czas pracy piekarnika ustawiono na godzin i minut a rozpocz cie pracy na godzin :00. Piekarnik w àczy si automatycznie o godzinie :00 i zakoƒczy prac o 2:.! W celu przerwania zaprogramowanego czasu pieczenia nale y przekr ciç pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do chwili, gdy w okienku pojawi si symbol.

14 Ârodki ostro noêci i porady PL! Urzàdzenie zosta o zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z mi dzynarodowymi normami bezpieczeƒstwa. Dla bezpieczeƒstwa podano poni sze zalecenia, których trzeba bezwzgl dnie przestrzegaç. Ogólne informacje o bezpieczeƒstwie. Niniejsze urzàdzenie przeznaczone jest do zastosowaƒ domowych oraz nieprofesjonalnych. 2. Przed przystàpieniem do u ytkowania urzàdzenia, nale- y starannie zapoznaç si z podr cznikiem u ytkownika. Zawiera on wa ne zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa instalacji, obs ugi oraz konserwacji kuchenki. Podr cznik nale y zachowaç do póêniejszego u ytku.. Po rozpakowaniu kuchenki nale y sprawdziç czy w trakcie transportu nie uleg o ono uszkodzeniu i czy nie brakuje adnych cz Êci. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoêci nale y zasi gnàç porady wykwalifikowanego technika. Wszelkie elementy opakowania (torby plastykowe, pianka poliestrowa, gwoêdzie, itp.) nale y przechowywaç w miejscach, do których nie majà dost pu dzieci, poniewa elementy te mogà byç dla nich niebezpieczne.. Urzàdzenie powinno byç instalowane zgodnie z zaleceniami producenta, przez wykwalifikowanego specjalist. Niew aêciwa instalacja mo e byç przyczynà niebezpiecznych wypadków i innego rodzaju zagro eƒ zdrowia ludzi, zwierzàt lub innych obiektów. Za zagro enia tego typu producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoêci.. Instalacja elektryczna urzàdzenia b dzie bezpieczna wy- àcznie wtedy, gdy kuchenka zostanie przy àczona do sprawnej instalacji uziemiajàcej, spe niajàcej obowiàzujàce wymagania bezpieczeƒstwa. W przypadku wàtpliwoêci, co do posiadanej przez Paƒstwa instalacji uziemiajàcej zalecamy konsultacj wykwalifikowanego specjalisty. Producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoêci za szkody spowodowane przez urzàdzenie, które nie zosta o w aêciwie uziemione. 6. Przed pod àczeniem urzàdzenia do zasilania nale y sprawdziç czy dane podane na tabliczce znamionowej odpowiadajà parametrom sieci zasilajàcej. 7. Nie nale y pozostawiaç urzàdzenia w àczonego bez potrzeby. Je eli urzàdzenie nie jest u ywane nale y wy àczyç je wy àcznikiem g ównym i zakr ciç dop yw gazu. 8. Niniejsze urzàdzenie mo e byç stosowane wy àcznie do celów, do jakich zosta o zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania (na przyk ad ogrzewanie pomieszczeƒ) nale- y uznaç za niew aêciwe, a tym samym niebezpieczne. Producent nie bierze odpowiedzialnoêci za szkody i zniszczenia wynik e z niew aêciwego i nieodpowiedniego lub niedba ego u ytkowania urzàdzenia. 9. Nale y w instalacji dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy wy àcznik sieciowy o odleg oêci styków, co najmniej mm i odpowiadajàcy obowiàzujàcym przepisom bezpieczeƒstwa. 0. Je eli wtyczka nie pasuje do gniazda zasilajàcego, uprawniony technik powinien wymieniç przewód zasilajàcy na przewód z w aêciwà wtyczkà. Zastosowany przewód musi mieç odpowiednie przekroje y, dopasowane do mocy urzàdzenia.. Wszelkie otwory i szczeliny wentylacyjne i odprowadzajàce ciep o z ty u i pod panelem kontrolnym nigdy nie mogà byç zas aniane. 2. Korzystanie z kuchenek elektrycznych wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad. W szczególnoêci: nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi d oƒmi ani stopami nie wolno pracowaç przy urzàdzeniu boso nie zaleca si stosowania przed u aczy; lecz jeêli zastosowanie ich jest konieczne nale y zachowaç szczególnà ostro noêç podczas od àczania urzàdzenia od sieci zasilajàcej nie wolno ciàgnàç za kabel nie wolno nara aç urzàdzenia na dzia anie czynników atmosferycznych (deszcz, s oƒce, itp.) z urzàdzania nie powinny korzystaç bez nadzoru dzieci ani osoby niedoêwiadczone. Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac konserwacyjnych nale y zawsze, za pomocà g ównego wy- àcznika lub wyjmujàc wtyczk kabla zasilajàcego z gniazdka, od àczyç urzàdzenie od zasilania.. Je eli urzàdzenie uleg o awarii lub pracuje niew aêciwie, nale y od àczyç je od zasilania, zakr ciç kurek gazu i pozostawiç je w spokoju do czasu przybycia wezwanego technika. Wszelkie naprawy powinny byç wykonywane wy àcznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Nale y zawsze àdaç stosowania oryginalnych cz Êci zamiennych. Nieprzestrzeganie powy szych zasad mo e przyczyniç si do zmniejszenia bezpieczeƒstwa urzàdzenia.. W przypadku, gdy zrezygnujà Paƒstwo z u ywania kuchenki lub innych elektrycznych urzàdzeƒ domowego u ytku, dobrze b dzie, po od àczeniu od zasilania, zabezpieczyç je przez odci cie kabla zasilajàcego. Wykonanie tych czynnoêci zmniejszy mo liwoêç ulegni cia nieszcz Êliwym wypadkom przez dzieci, które mog yby u ywaç urzàdzenia jako zabawki. 6. Do wk adania i wyjmowania naczyƒ do i z piekarnika nale y stosowaç r kawice kuchenne, chroniàce skór d oni, nadgarstków i ràk. 7. Podczas u ytkowania urzàdzenie staje si goràce. Zaleca si zachowywaç ostro noêç, aby uniknàç dotykania goràcych elementów wewnàtrz piekarnika. 8. Jednym z najcz stszych rodzajów nieszcz Êliwych wypadków, które majà miejsce podczas korzystania z kuchenek i piekarników sà oparzenia dzieci. Mogà one powstaç w przypadku: a) dotkni cia przez dziecko goràcych elementów kuchenki b) rozlania goràcych p ynów c) Êciàgni cia przez dziecko naczynia stojàcego na kuchence i oblania si goràcym p ynem 20. Nie nale y stosowaç z niestabilnych naczyƒ i patelni, gdy mog oby to groziç rozlaniem ich goràcej zawartoêci. 2. Patelnie nale y ustawiaç na Êrodku elektrycznych p ytek grzewczych lub palników gazowych. Niecentralne ustawienie patelni mo e groziç rozlaniem goràcej zawartoêci. 22. Szczególnej uwagi nale y do o yç podczas korzystania z naczyƒ do sma enia frytek itp., aby uniknàç mo liwoêci

15 rozlania goràcego oleju. Naczyƒ takich nie wolno w adnym wypadku pozostawiaç bez nadzoru, poniewa przegrzany olej móg by zaczàç si gotowaç i zapaliç na goràcym elemencie grzewczym lub od p omienia palnika. 2. W pobli u w àczonego urzàdzenia nie wolno u ywaç atwopalnych p ynów, jak na przyk ad benzyna lub inne atwopalne rozpuszczalniki. 2. Aby zapobiec mo liwoêci przypadkowego rozlania goràcej zawartoêci do gotowania na palnikach gazowych lub p ytkach elektrycznych nie nale y u ywaç garnków z nierównym lub zdeformowanym dnem. 2. Podczas u ywania ma ych urzàdzeƒ elektrycznych AGD w pobli u kuchni nale y uwa aç, aby ich kable zasilajàce nie dotyka y goràcych cz Êci kuchni. 26. Je eli urzàdzenie nie jest u ywane nale y upewniç si czy wszystkie pokr t a ustawione sà w po o eniu / Nie nale y pozwalaç dzieciom na zbli anie si do kuchenki, zw aszcza podczas korzystania z grilla lub piekarnika, poniewa cz Êci te podczas pieczenia stajà si bardzo goràce. 28. Do poprawnego dzia ania kuchenek gazowych konieczna jest w aêciwa wymiana powietrza w pomieszczeniu, w którym sà one zainstalowane. Nale y sprawdziç czy wymagania przedstawione w rozdziale Ustawianie kuchenki sà spe nione. 29. Niektóre modele kuchni wyposa one sà w szklanà pokryw blatu. Nie nale y jej zamykaç zanim wszystkie palniki nie ostygnà gdy ciep o z palników mog oby doprowadziç do p kni cia szyby. 0. Do szuflady kuchni nie wolno wk adaç goràcych naczyƒ.. Kuchni nale y ustawiç na pod odze. W przypadku instalowania na cokole nale y jà w szczególny sposób zabezpieczyç przed przewróceniem. Pozbywanie si odpadów i zu ytej kuchni W trosce o Êrodowisko naturalne rezerwujemy sobie prawo do stosowania komponentów wytwarzanych z surowców wtórnych, co obni a koszty konsumentom i zmniejsza zanieczyszczenia. Pozbywanie si materia ów opakowaniowych: przestrzegaç miejscowych przepisów, co pozwoli na ponowne wykorzystanie opakowaƒ Pozbywanie si starej kuchni: przed oddaniem urzàdzenia na z om, nale y odciàç kabel sieciowy. Pozbywanie si starych urzàdzeƒ elektrycznych To urzàdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2/96/WE oraz polskà Ustawà o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreêlonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, e sprz t ten, po okresie jego u ytkowania nie mo e byç umieszczany àcznie z innymi odpadami pochodzàcymi z gospodarstwa domowego. U ytkownik jest zobowiàzany do oddania go prowadzàcym zbieranie zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzàcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzà odpowiedni system umo liwiajàcy oddanie tego sprz tu. W aêciwe post powanie ze zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si do unikni cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z obecnoêci sk adników niebezpiecznych oraz niew aêciwego sk adowania i przetwarzania takiego sprz tu. Oszcz dzanie energii i ochrona Êrodowiska W celu redukcji kosztów zalecamy do korzystania z piekarnika w póênych godzinach popo udniowych lub rannych. Z funkcji GRILL, PODWÓJNY GRILL i RUSZT nale y korzystaç przy zamkni tych drzwiczkach. Dzi ki temu osiàgamy lepsze rezultaty pieczenia i oszcz dzamy energi elektrycznà (ok. 0%). Nale y regularnie kontrolowaç stan uszczelek, usuwaç wszelkie zanieczyszczenia, które mogà powodowaç niedok adne przyleganie drzwi i utrat ciep a. PL

16 Konserwacja i czyszczenie piekarnika PL Wy àczanie urzàdzenia Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac konserwacyjnych nale y zawsze od àczyç urzàdzenie od zasilania, za pomocà g ównego wy àcznika lub wyjmujàc wtyczk kabla zasilajàcego z gniazdka. Czyszczenie Aby zapewniç d ugà ywotnoêç kuchenki nale y jà regularnie czyêciç pami tajàc, e: Do czyszczenia piekarnika zabrania si stosowania urzàdzeƒ czyszczàcych parà powierzchnie emaliowane i samo-czyszczàce powinny byç przemywane ciep à wodà nie wolno u ywaç substancji Êcierajàcych ani ràcych; wn trze piekarnika nale y czyêciç mo liwie cz sto; mycie takie nale y przeprowadzaç, gdy piekarnik jest wcià ciep y stosujàc do tego ciep à wod ze Êrodkiem myjàcym, na koniec piekarnik dobrze sp ukaç i wytrzeç do sucha korony palników nale y myç mo liwie cz sto w goràcej wodzie, stosujàc Êrodek myjàcy usuwajàcy osad; sprawdziç czy otwory wylotowe gazu w koronie nie zatka y si je eli elementy ze stali nierdzewnej poddane zostanà dzia aniu agresywnych detergentów (zawierajàcych fosfor) lub wody o du ym st eniu wapna zostanà one nara one na korozje. Zaleca si przemywanie tych cz Êci oraz osuszanie ich zaraz po umyciu. Dobrà praktykà b dzie równie wycieranie do sucha wszelkich rozlanych p ynów, kropli i plam wody; Demonta pokrywy Pokryw kuchni mo na w atwy sposób zdjàç. Trzymajàc oburàcz nale y jà tylko lekko unieêç do góry.! Nie wolno zamykaç szklanej pokrywy kuchenki zanim palniki kuchenki wystygnà Wymiana arówki oêwietlenia piekarnika wy àczyç zasilanie kuchenki, przekr cajàc przycisk wy àcznika sieciowego lub wyjmujàc wtyczk z kontaktu (o ile jest dost pna) odkr ciç szklanà os on uchwytu lampki; odkr ciç lampk i wymieniç arówk musi to byç arówka wysoko-temperaturowa (00 o C) o nast pujàcych parametrach: Napi cie: 20 V moc: 2 W gwint: E zamontowaç szklanà os on i przy àczyç kuchenk do zasilania Wa ne: nale y okresowo sprawdzaç zu ycie w a gazowego i w przypadku zauwa enia jakichkolwiek usterek wymieniç go; zalecamy wymian w a, co lat. Smarowanie zaworów gazu Po pewnym czasie korzystania z kuchenki zawory gazu mogà zabrudziç si. Przejawem tego b dà trudnoêci w ich obracaniu lub ich zaklejanie si. W takiej sytuacji konieczna jest wymiana na nowy. Uwaga: CzynnoÊç ta mo e byç wykonana jedynie przez technika z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego przez producenta. Serwis Osobie przyjmujàcej zg oszenie przekazaç nast pujàce informacje: rodzaj problemu model urzàdzenia (numer Mod.) numer seryjny urzàdzenia (S/N) Informacje te mo na znaleêç na tabliczce znamionowej. 6

17 Operating Instructions COOKER AND OVEN PL Polski, GB English, 7 Contents Installation, 8-2 Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table of burner and nozzle specifications Table of characteristics GB Description of the appliance, 22 Overall view Control panel C2SPU/HA C2SP6U/HA CSPU/HA CSP6U/HA Start-up and use, 2-26 Using the hob Using the oven Cooking modes Practical cooking advice Planning cooking with the programmer Oven cooking advice table Analogue programmer, 27 Setting the time Starting the oven Planning your cooking Precautions and tips, 28 General safety Disposal Respecting and conserving the environment Maintenance and care, 29 Switching the appliance off Cleaning the appliance Replacing the oven light bulb Gas tap maintenance Assistance

18 Installation GB! Before operating your new appliance please read this instruction booklet carefully. It contains important information concerning the safe installation and operation of the appliance.! Please keep these operating instructions for future reference. Make sure that the instructions are kept with the appliance if it is sold, given away or moved.! The appliance must be installed by a qualified professional according to the instructions provided.! Any necessary adjustment or maintenance must be performed after the cooker has been disconnected from the electricity supply. Room ventilation The appliance may only be installed in permanentlyventilated rooms, according to current national legislation. The room in which the appliance is installed must be ventilated adequately so as to provide as much air as is needed by the normal gas combustion process (the flow of air must not be lower than 2 m /h per kw of installed power). The air inlets, protected by grilles, should have a duct with an inner cross section of at least 00 cm 2 and should be positioned so that they are not liable to even partial obstruction (see figure A). These inlets should be enlarged by 00% - with a minimum of cm 2 - whenever the surface of the hob is not equipped with a flame failure safety device. When the flow of air is provided in an indirect manner from adjacent rooms (see figure B), provided that these are not communal parts of a building, areas with increased fire hazards or bedrooms, the inlets should be fitted with a ventilation duct leading outside as described above. A B Adjacent room Room requiring ventilation Disposing of combustion fumes Disposing of combustion fumes should be guaranteed using a hood connected to a safe and efficient natural suction chimney, or using an electric fan that begins to operate automatically every time the appliance is switched on (see figure). umes channelled straight outside! The liquefied petroleum gases are heavier than air and collect by the floor, therefore all rooms containing LPG cylinders must have openings leading outside so that any leaked gas can escape easily. LPG cylinders, therefore, whether partially or completely full, must not be installed or stored in rooms or storage areas that are below ground level (cellars, etc.). Only the cylinder being used should be stored in the room; this should also be kept well away from sources of heat (ovens, chimneys, stoves) that may cause the temperature of the cylinder to rise above 0 C. Positioning and levelling umes channelled through a chimney or a branched flue system (reserved for cooking appliances)! It is possible to install the appliance alongside cupboards whose height does not exceed that of the hob surface.! Make sure that the wall in contact with the beck of the appliance is made from a non-flammable, heatresistant material (T 90 C). Ventilation opening for comburent air A Increase in the gap between the door and the flooring To install the appliance correctly: Place it in the kitchen, dining room or the bed-sit (not in the bathroom). If the top of the hob is higher than the cupboards, the appliance must be installed at least mm away from them.! After prolonged use of the appliance, it is advisable to open a window or increase the speed of any fans used. 8

19 mm. 20 Min. HOOD Min. 600 mm. Min. 20 mm. min. 60 mm. with hood min. 700 mm. without hood If the cooker is installed underneath a wall cabinet, there must be a minimum distance of 20 mm between this cabinet and the top of the hob. This distance should be increased to 700 mm if the wall cabinets are flammable (see figure). Do not position blinds behind the cooker or less than mm away from its sides. Any hoods must be installed according to the instructions listed in the relevant operating manual. Levelling If it is necessary to level the appliance, screw the adjustable feet into the places provided on each corner of the base of the cooker (see figure). Electrical connection The legs* fit into the slots on the underside of the base of the cooker. Install a standardised plug corresponding to the load indicated on the appliance data plate (see Technical data table). The appliance must be directly connected to the mains using an omnipolar circuit-breaker with a minimum contact opening of mm installed between the appliance and the mains. The circuit-breaker must be suitable for the charge indicated and must comply with N C -00 regulations (the earthing wire must not be interrupted by the circuit-breaker). The supply cable must be positioned so that it does not come into contact with temperatures higher than 0 C at any point. Before connecting the appliance to the power supply, make sure that: The appliance is earthed and the plug is compliant with the law. The socket can withstand the maximum power of the appliance, which is indicated by the data plate. Only available in certain models. * The voltage is in the range between the values indicated on the data plate. The socket is compatible with the plug of the appliance. If the socket is incompatible with the plug, ask an authorised technician to replace it. Do not use extension cords or multiple sockets.! Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket must be easily accessible.! The cable must not be bent or compressed.! The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians only.! The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed. Gas connection Connection to the gas network or to the gas cylinder may be carried out using a flexible rubber or steel hose, in accordance with current national legislation and after making sure that the appliance is suited to the type of gas with which it will be supplied (see the rating sticker on the cover: if this is not the case see below). When using liquid gas from a cylinder, install a pressure regulator which complies with current national regulations. To make connection easier, the gas supply may be turned sideways*: reverse the position of the hose holder with that of the cap and replace the gasket that is supplied with the appliance.! Check that the pressure of the gas supply is consistent with the values indicated in the Table of burner and nozzle specifications (see below). This will ensure the safe operation and durability of your appliance while maintaining efficient energy consumption. Gas connection using a flexible rubber hose Make sure that the hose complies with current national legislation. The internal diameter of the hose must measure: 8 mm for liquid gas supply; mm for methane gas supply. Once the connection has been performed, make sure that the hose: Does not come into contact with any parts that reach temperatures of over 0 C. Is not subject to any pulling or twisting forces and that it is not kinked or bent. Does not come into contact with blades, sharp corners or moving parts and that it is not compressed. GB 9

20 GB Its whole length is easy to inspect so that the condition of the hose may be checked. Is shorter than 00 mm. its firmly into place at both ends, where it will be fixed using clamps that comply with current regulations.! If one or more of these conditions is not fulfilled or if the cooker must be installed according to the conditions listed for class 2 - subclass appliances (installed between two cupboards), the flexible steel hose must be used instead (see below). Connecting a flexible jointless stainless steel pipe to a threaded attachment Make sure that the hose and gaskets comply with current national legislation. To begin using the hose, remove the hose holder on the appliance (the gas supply inlet on the appliance is a cylindrical threaded /2 gas male attachment).! Perform the connection in such a way that the hose length does not exceed a maximum of 2 metres, making sure that the hose is not compressed and does not come into contact with moving parts. Checking the tightness of the connection When the installation process is complete, check the hose fittings for leaks using a soapy solution. Never use a flame. Adapting to different types of gas It is possible to adapt the appliance to a type of gas other than the default type (this is indicated on the rating label on the cover). Adapting the hob Replacing the nozzles for the hob burners:. Remove the hob grids and slide the burners off their seats. 2. Unscrew the nozzles using a 7 mm socket spanner (see figure), and replace them with nozzles suited to the new type of gas (see Burner and nozzle specifications table).. Replace all the components by following the above instructions in reverse. Adjusting the hob burners minimum setting:. Turn the tap to the minimum position. 2. Remove the knob and adjust the regulatory screw, which is positioned inside or next to the tap pin, until the flame is small but steady.! If the appliance is connected to a liquid gas supply, the regulatory screw must be fastened as tightly as possible.. While the burner is alight, quickly change the position of the knob from minimum to maximum and vice versa several times, checking that the flame is not extinguished.! The hob burners do not require primary air adjustment.! After adjusting the appliance so it may be used with a different type of gas, replace the old rating label with a new one that corresponds to the new type of gas (these labels are available from Authorised Technical Assistance Centres).! Should the gas pressure used be different (or vary slightly) from the recommended pressure, a suitable pressure regulator must be fitted to the inlet hose in accordance with current national regulations relating to regulators for channelled gas. 20

Twoja instrukcja użytkownika HOTPOINT C 35S P6

Twoja instrukcja użytkownika HOTPOINT C 35S P6 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI 2 3 Dz kujemy za zakup urzàdzenia firmy Moulinex. Zakupione przez Paƒstwa urzàdzenie jest przeznaczone wy àcznie do gotowania wody. Opis A B C D E F G H I J Wy àcznik/wy

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Kuchnia Instalacja i obs³uga Cooker Installation and use sporák instalace a použití K3G5/U K3G51/U K3G510/U K3G55A/U K3G55/U K3G56/U K3M5/U

Kuchnia Instalacja i obs³uga Cooker Installation and use sporák instalace a použití K3G5/U K3G51/U K3G510/U K3G55A/U K3G55/U K3G56/U K3M5/U Kuchnia Instalacja i obs³uga Cooker Installation and use sporák instalace a použití KG/U KG/U KG0/U KGA/U KG/U KG6/U KM/U CZ Kuchnia z elektrycznym piekarnikiem wielofunkcyjnym - programów Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U C312SP6U C34SP4U C35SP6U. Polski, 1. English, Opis kuchni 7 Ogólny widok Panel sterujàcy

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U C312SP6U C34SP4U C35SP6U. Polski, 1. English, Opis kuchni 7 Ogólny widok Panel sterujàcy Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

Instalacja tablicy rozdzielczej

Instalacja tablicy rozdzielczej MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja tablicy rozdzielczej JAK SAMEMU WYKONAå! 1 Ârodki ostro noêci Aby bezpiecznie zainstalowaç nowà tablic rozdzielczà nale y: przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Kuchenka do wbudowania w meble

Kuchenka do wbudowania w meble Kuchenka do wbudowania w meble PF 640 ES U PF 640 E U Instrukcja instalacji i obs ugi PL Kuchenka do wbudowania w meble PF 640 ES U PF 640 E U Spis treêci Widok elementów w powi kszeniu... 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK. Spis treœci. Instalacja, 2-3 Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa

Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK. Spis treœci. Instalacja, 2-3 Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK Polski, I K.B I K.B IX I.B I.B IX I 6 K.B I 6 K.B IX I 6 KC.B I 6 KC.B IX I.B TD I.B IX TD IE 6K.B TD IE 6K.B IX TD I K.B IX CR I K.A I K.A IX Spis treœci Instalacja, - Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna blacha do pieczenia

Profesjonalna blacha do pieczenia Profesjonalna blacha do pieczenia PL Uwaga: Wyposażenie można używać w: - aparatach wolnostojących o szerokości 500 mm, wyprodukowanych począwszy od roku 2000, - aparatach wolnostojących o szerokości 600

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KUCHENKA I PIEKARNIK. Spis treści. Instalacja,2-3 Ustawienie i wypoziomowanie Połączenia elektryczne Dane techniczne

Instrukcja obsługi KUCHENKA I PIEKARNIK. Spis treści. Instalacja,2-3 Ustawienie i wypoziomowanie Połączenia elektryczne Dane techniczne Instrukcja obsługi KUCHENKA I PIEKARNIK Spis treści Polski, Instalacja,- Ustawienie i wypoziomowanie Połączenia elektryczne Dane techniczne Opis urządzenia, Widok ogólny Panel sterowania Uruchomienie i

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK. Spis treœci. Instalacja, 32-33 Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa

Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK. Spis treœci. Instalacja, 32-33 Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK DK Dansk, NO SE Norsk, Svenska, Spis treœci Instalacja, Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa Polski, Opis urz¹dzenia, Widok ogólny Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 PL Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 Spód urzàdzenia Potencjometr zmierzchu Potencjometr Êwiat a Potencjometr deszczu Dane ogólne 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Potencjometr

Bardziej szczegółowo

VarioTel Plus Nr

VarioTel Plus Nr VarioTel Plus Nr. 28 250.0001 elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl 309407 00 Nr. 18 110.0001/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi P YTA GAZOWA

Instrukcja obs ugi P YTA GAZOWA Instrukcja obs ugi P YTA GAZOWA Polski 1 Instalacja 2-6 Ustawienie Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni do innych rodzajów gazów. Dane techniczne Parametry

Bardziej szczegółowo

elero SoloTel Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj!

elero SoloTel Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj! SoloTel elero Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 Spis treêci

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero P Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV

Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV po àczenia skr cane JAK SAMEMU WYKONAå! po àczenia klejone Ró ne rodzaje po àczeƒ Rodzaje

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia J ZYK POLSKI Przed przystàpieniem do instalowania i u ytkowania urzàdzenia nale y uwa nie przeczytaç poni sze instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HOTPOINT CX65S7D2 IT

Twoja instrukcja użytkownika HOTPOINT CX65S7D2 IT Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych Montaż oświetlenia punktowego w sufitach podwieszanych Środki ostrożności Aby bezpiecznie wykonać pracę należy: - przed rozpoczęciem pracy wyłączyć zasilanie prądu, wykręcając bezpieczniki albo odłączając

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Ceramiczna p yta do gotowania

Ceramiczna p yta do gotowania Ceramiczna p yta do gotowania DK 302 Instrukcja instalacji i obs ugi PL Ceramiczna p yta do gotowania DK 302 Spis treêci Zalecenia... 3 Instrukcja obs ugi dla u ytkownika... 5 Instrukcja dla instalatora...

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI INHALATORA NEBULBABY OPIS (RYS. A)

INSTRUKCJA OBS UGI INHALATORA NEBULBABY OPIS (RYS. A) INSTRUKCJA OBS UGI INHALATORA NEBULBABY OPIS (RYS. A) PL 1. obudowa kompresora 2. prze àcznik 3. przewód 4. wylot powietrza 5. pokrywka filtra 6. uchwyt podtrzymujàcy nebulizator 7. wylot powietrza 8.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania.

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania. PL INSTRUKCJA OBSºUGI Automat spawalniczy na goråce powietrze Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania. ZASTOSOWANIE Automat

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Instrukcja montażu Przygotowanie do instalacji Położenie instalacyjne zmywarki powinno być bliżej istniejącego wlotu i przewodów spustowych oraz kabla zasilania. Należy

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco/B-868. Monta. Funkcje urzàdzenia: Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Optymalne wykorzystanie sygna u radiowego

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco/B-868. Monta. Funkcje urzàdzenia: Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Optymalne wykorzystanie sygna u radiowego PL Nap d do rolet i markiz VariEco/B868 Nale y zachowaç niniejszà instrukcj Po zakoƒczeniu monta u nale y przymocowaç niniejszà instrukcj na kablu. Funkcje urzàdzenia: Nap d z wy àcznikiem kraƒcowym wrzecionowym

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

Kuchnia Instalacja i obsluga Cooker Installation and use K6G52/U K6G56S/U

Kuchnia Instalacja i obsluga Cooker Installation and use K6G52/U K6G56S/U Kuchnia Instalacja i obsluga Cooker Installation and use K6G2/U K6G6S/U Kuchnia z elektrycznym piekarnikiem wielofunkcyjnym - programów Instrukcja instalacji i obslugi Cooker with electric multifunction

Bardziej szczegółowo

VarioTel Plus-10 Nr

VarioTel Plus-10 Nr VarioTel Plus-10 Nr. 28 230.0001 elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl 309407 00 Nr. 18 110.0001/0604 Spis treêci

Bardziej szczegółowo

K3G12/U K3G11 S/U K3G12 S /U

K3G12/U K3G11 S/U K3G12 S /U Kuchnia Instalacja i i obs uga obsluga Cooker Cocker Installation Instalation and use use Sporák Instalace a použití K6G2S/U KG/U KG2/U KG S/U KG2 S /U Kuchnia z elektrycznym piekarnikiem Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach,

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach, Pompa olejowa BFP 52E Zastosowanie Pompa BFP 52E jest przeznaczona dla palników 2-stopniowych. Pompa posiada dwa membranowe zawory regulacyjnyjne, jest wyposa- ona w zewn trzny zawór elektromagnetyczny

Bardziej szczegółowo

FVXS-F / RXS-G Jednostka przypodłogowa

FVXS-F / RXS-G Jednostka przypodłogowa FVXS-F / RXS-G ARC452A1 FVXS25,35,50FV1B RXS25,35G Stylowe wzornictwo P aski panel przedni: jest atwy do umycia, a jego stylowy wyglàd pasuje do ka dego wystroju wn trza Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia CO. Tlenek węgla: niewidzialny zabójca

Zagrożenia CO. Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Zagrożenia CO Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Czym jest tlenek węgla? Tlenek węgla (CO) jest bardzo niebezpiecznym gazem, produktem niepełnego spalania gazu, drewna

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

HDMC 90 IX 1/28/05 10:42 Page 1. Okap kuchenny HDMC 90 IX. Instrukcja instalacji i obs ugi

HDMC 90 IX 1/28/05 10:42 Page 1. Okap kuchenny HDMC 90 IX. Instrukcja instalacji i obs ugi HDMC 90 IX 1/28/05 10:42 Page 1 Okap kuchenny HDMC 90 IX Instrukcja instalacji i obs ugi PL HDMC 90 IX 1/28/05 10:42 Page 2 Okap kuchenny HDMC 90 IX S p i s t r e Ê c i Monta..............................

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL Nap dy do aluzji JAR Instrukcja monta u nap dów do aluzji Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL-16 801.0202/0702 Monta kraƒcówki zabezpieczajàcej Odkleiç naklejk znajdujàcà

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

SFP140S. linea EAN13: 8017709175931 ESTETYKA / STEROWANIE. Srebrne szkło Stopsol. Sterowanie dotykowe FUNKCJE / OPCJE / TEMPERATURY.

SFP140S. linea EAN13: 8017709175931 ESTETYKA / STEROWANIE. Srebrne szkło Stopsol. Sterowanie dotykowe FUNKCJE / OPCJE / TEMPERATURY. SFP140S linea Piekarnik elektryczny z funkcją pirolizy, wysokość 60 cm Wyświetlacz: kolorowy TFT System Inteligentnego Pieczenia (Smart Cooking System) EAN13: 8017709175931 ESTETYKA / STEROWANIE Srebrne

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ BASIC II 1 UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG Kanałowe

Klimatyzatory LG Kanałowe 18 Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje si w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezale na od rozmieszczenia opraw oêwietlenia

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO Opracowano na podstawie FEFCO assco 1995 POLIMANIA Tel.: 17 788 70 88 Tel.: 17 788 68 66 Fax: 17 788 70 89 polimania@polimania.pl www.polimania.pl Niniejszy katalog

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u.,

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u., Gazowe kot³y kondensacyjne Typ urz¹dzenia Cerapur ZSBR 7-8 A 3* kocio³ jednofunkcyjny GZ 50; 35; 41,5 Zestaw przezbrojeniowy na gaz p³ynny Propan * praca na innych rodzajach gazu ziemnego wymaga wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo