Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714"

Transkrypt

1 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni do innych rodzajów gazów. Parametry dysz i palników Dane techniczne PL Opis kuchni 7 Ogólny widok Panel sterujàcy C2SPU/HA C2SP6U/HA CSPU/HA CSP6U/HA Uruchomienie i obs uga kuchni 8-2 Obs uga palników Korzystanie z piekarnika Programy pieczenia Praktyczne porady Elektroniczny programator pieczenia Tabela-Porady pieczenia Analogowy programator Ustawienie godziny Obs uga manualna Planowanie pieczenia Ârodki ostro noêci i porady - Ogólne informacje o bezpieczeƒstwie Pozbywanie si starych urzàdzeƒ elektrycznych Oszcz dnoêç energii i ochrona Êrodowiska Konserwacja i czyszczenie piekarnika 6 Wy àczenie urzàdzenia Czyszczenie Demonta pokrywy Wymiana arówki oêwietlenia piekarnika Smarowanie zaworów gazu Serwis

2 Instalacja PL! Przed przystàpieniem do u ytkowania urzàdzenia, nale y starannie zapoznaç si z podr cznikiem u ytkownika. Zawiera on wa ne zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa instalacji, obs ugi oraz konserwacji kuchenki. Podr cznik nale y zachowaç do póêniejszego u ytku.! Instrukcj nale y zachowaç na przysz oêç. Instrukcja musi byç do àczona do urzàdzenia w przypadku sprzeda y, przekazywania innym osobom lub przeprowadzki.! Poni sze instrukcje przeznaczone sà dla wykwalifikowanego specjalisty instalujàcego urzàdzenie. Instrukcje te majà na celu zapewnienie mo liwie najbardziej profesjonalnego i doêwiadczonego wykonania czynnoêci zwiàzanych z instalacjà i konserwacjà urzàdzenia.! Wszelkie prace regulacyjne lub konserwacyjne nale y przeprowadzaç po od àczeniu kuchenki od zasilania. Kuchnia ma nast pujàcà technicznà specyfikacj : Kat. II2ELsB/P Wa ne: niniejsze urzàdzenie mo e byç instalowane i wykorzystywane wy àcznie w pomieszczeniach z trwa à wentylacjà, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami Pomieszczenie powinno umo liwiaç dop yw powietrza, które niezb dne jest do w aêciwego spalania gazu. Dop yw powietrza powinien byç nie mniejszy ni 2 m /h na jeden kw mocy palników. Powietrze mo e byç dostarczane w wyniku bezpoêredniego przep ywu z zewnàtrz przez kana o przekroju, co najmniej 00 cm 2, którego konstrukcja musi uniemo liwiaç przypadkowe zablokowanie (Rysunek A). Otwór ten nale y powi kszyç o 00% minimum do cm 2, je eli instalacja kominowa nie zosta a wyposa ona w urzàdzenie bezpieczeƒstwa, wykrywajàce ogieƒ. Ewentualnie dop yw powietrza mo e odbywaç si poêrednio z sàsiednich pomieszczeƒ, które wyposa one sà w kana y wentylacyjne wychodzàce na zewnàtrz, spe niajàce wymagania dla kana ów opisane powy ej. Wszystko to przy za o eniu, e sàsiednie pomieszczenia nie sà pomieszczeniami wspólnymi, sypialniami ani nie wyst puje w nich zagro enie po arowe (Rysunek B). Szczegó A Rysunek A przyk ady otworów wentylacyjnych A pomieszczenie sàsiednie pomieszczenie, które ma byç wentylowane Rysunek B Powi kszenie szczeliny wentylacyjnej pomi dzy oknem i pod ogà Klasa Klasa 2 podklasa Wentylacja pomieszczenia Wymagania dla pomieszczeƒ kuchennych Przed przystàpieniem do instalowania kuchni gazowej w pomieszczeniu kuchennym itp., nale y upewniç si, czy spe nia ono stawiane mu wymagania. Podstawa prawna, w oparciu, o którà oceniamy przydatnoêç pomieszczenia do zainstalowania w nim kuchni gazowej, jest Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia grudnia 99 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie, b dàce aktem wykonawczym do Prawa budowlanego (Dz. U. nr 7 z dnia poz. 690).! JeÊli kuchnia jest wykorzystywana intensywnie I d ugo, to mo e okazaç si konieczne otworzenie okna dla poprawienia wentylacji. Odprowadzanie spalin Pomieszczenie, w którym ma byç zainstalowana kuchnia powinno byç wyposa one w system wentylacji odprowadzajàcy na zewnàtrz spaliny powstajàce podczas spalania. Instalacja ta powinna sk adaç si z okapu lub wentylatora elektrycznego, który w àcza si automatycznie za ka dym razem, gdy uruchamiana jest kuchnia. komin lub rozga ziony kana dymowy (w przypadku kuchenek) bezpoêrednio na zewnàtrz! Gaz p ynny jest ci szy od powietrza i w zwiàzku z tym ma tendencje do gromadzenia si na dolnych poziomach. Pokoje, w których zainstalowano butle z gazem p ynnym, powinny byç wyposa one w kana y wentylacyjne wyprowadzone z pomieszczenia na zewnàtrz, umo liwiajàce wydostawanie si gazu w przypadku nieszczelnoêci. Z tego samego powodu butle z gazem, zarówno puste jak i cz Êciowo nape nione, nie powinny byç ani instalowane, ani przechowywane w pomieszczeniach usytuowanych pod powierzchnià ziemi (piwnice, itp.). Dobrà 2

3 praktykà jest przechowywanie w pomieszczeniu kuchennym jedynie tego zbiornika, który jest aktualnie wykorzystywany, pod warunkiem, e nie znajduje si on zbyt blisko êróde ciep a (piecyki, kominki, piekarniki, itp.), które mog yby zwi kszyç temperatur we wn trzu zbiornika powy ej 0 C. Ustawianie i poziomowanie kuchni! Kuchnia gazowa pod wzgl dem ochrony przed przegrzaniem otaczajàcych powierzchni jest przyrzàdem klasy X i jako taka mo e byç zbudowana w ciàgu meblowym tylko do wysokoêci p yty roboczej tj. 80 mm od posadzki. Zabudowa powy ej tego poziomu jest zabroniona.! Odleg oêç pomi dzy palnikami nawierzchniowymi, a okapem nadkuchennym powinna wynosiç min. 60 mm. Okap nale y w przypadku braku w pomieszczeniu zblokowanej wentylacji nawiewno-wywiewnej u ywaç jako poch aniacz. Uwaga: Kuchnia zabudowana w klasie X nie mo e byç zabudowana wysokim meblem. Jednak w ka dym przypadku meble do zabudowy muszà mieç ok adzin oraz klej do jej przyklejenia odporny na temperatur 00 C. Niespe nienie tego warunku mo e spowodowaç zdeformowanie powierzchni lub odklejenia ok adziny. Je eli nie mamy pewnoêci, co do odpornoêci termicznej mebli, kuchni nale y zabudowaç meblami zachowujàc odst p ok. 2 cm.! Âciana znajdujàca si za kuchnià powinna byç uodporniona na wysokie temperatury. Podczas korzystania z kuchni, jej tylna Êciana mo e rozgrzaç si do temperatury oko o 90 C. W aêciwa instalacja kuchni wymaga uwzgl dnienia poni szych kwestii: Kuchni mo na ustawiç w kuchni, kuchnio-jadalni lub pokoju spe niajàcym warunki techniczne wynikajàce z przytoczonych przepisów; nie wolno jej instalowaç w azience ani w pomieszczeniu z prysznicem. Meble znajdujàce si obok kuchni, które wystajà powy ej powierzchni kuchni, powinny znajdowaç si w odleg oêci, co najmniej mm od kraw dzi p yty z palnikami. Szafki sàsiadujàce mm. 20 Min. HOOD Min. 600 mm. Min. 20 mm. min. 60 mm. with hood min. 700 mm. without hood z okapem powinny znajdowaç si w odleg oêci, co najmniej 20 mm od powierzchni kuchni. Minimalna odleg oêç nad poziomem palników, w jakiej mogà byç mocowane elementy umeblowania kuchni wykonane z materia ów niezabezpieczonych termicznie wynosi 700 mm. Nie stosowaç zas on z ty u kuchni i w odleg oêci nie mniejszej ni mm od jej boków. Okapy nale y montowaç zgodnie z instrukcjami podanymi w do àczonych do nich instrukcjach obs ugi, ale nie ni ej ni 60 mm. Poziomowanie kuchni Kuchenka wyposa ona jest w nó ki o zmiennej wysokoêci umo liwiajàce odpowiednie wypoziomowanie urzàdzania. JeÊli jest to konieczne nale y wkr ciç lub wykr ciç nó ki znajdujàce si w naro nikach podstawy kuchenki a do uzyskania w aêciwego wypoziomowania. Monta nó ek (niektóre modele) Przyrzàd do montowania nó ek w podstawie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej Kuchenki, które wyposa one sà w trójbiegunowy kabel zasilajàcy przystosowane sà do zasilania pràdem zmiennym o parametrach podanych na tabliczce znamionowej (umieszczonej we wn ce pod piekarnikiem). Uwaga: Do zasilania kuchni nie nale y stosowaç transformatorów, przejêciówek ani boczników, gdy mogà si one nadmiernie nagrzewaç lub zapaliç. Na kablu zasilajàcym nale y zamontowaç standardowà wtyczk, odpowiadajàcà maksymalnemu obcià eniu, które podano na tabliczce znamionowej. Ewentualnie, pod àczyç urzàdzenie bezpoêrednio do instalacji elektrycznej. W tym przypadku nale y dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy wy àcznik sieciowy o odleg oêci styków, co najmniej mm i odpowiadajàcy obowiàzujàcym przepisom bezpieczeƒstwa (przewód uziemiajàcy nie mo e byç roz àczany przez wy àcznik). Wy àcznik ten b dzie odcina kuchenk od zasilania. Kabel zasilajàcy powinien byç u o ony w taki sposób, aby temperatura w adnym punkcie jego powierzchni nie mog a przekroczyç temperatury pokojowej powi kszonej o 0 C. Przed wykonaniem po àczenia nale y sprawdziç czy: Urzàdzenie posiada obwód ochronny i wtyczk zgodnà z obowiàzujàcymi przepisami. Bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymajà obcià enie kuchenki. Instalacja elektryczna wyposa ona jest w skuteczny system uziemiajàcy spe niajàcy wymagania aktualnych standardów i przepisów. PL

4 PL! Wtyczka lub wy àcznik sieciowy muszà byç atwo dost pne po zainstalowaniu kuchenki.! Przewód zasilajàcy nie mo e byç zagi ty lub przygnieciony.! Przewód zasilajàcy musi byç regularnie sprawdzany i w razie usterki wymieniony przez autoryzowanego technika.! Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za ewentualne szkody wynik e z niew aêciwego zainstalowania urzàdzenia. Pod àczenie gazu do kuchni Uwaga: CzynnoÊç ta mo e byç wykonana jedynie przez technika z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego przez producenta. Pod àczyç kuchni do butli gazowej lub rury instalacji gazowej, przestrzegajàc obowiàzujàcych przepisów, wy àcznie po uprzednim ustaleniu, czy kuchnia mo e byç zasilana gazem wyst pujàcym w danej instalacji. JeÊli jest inaczej, nale y wykonaç zalecania podane w cz Êci Dostosowywanie kuchenki do ró nych rodzajów gazów. Niektóre modele kuchenki umo liwiajà pod àczenie instalacji gazowej z lewej lub prawej strony kuchenki aby zmieniç stron zasilania nale y zamieniç po o enie uchwytu w a i korka zamykajàcego oraz wymieniç uszczelk (do àczonà do kuchni). W przypadku pod- àczenia do butli z gazem p ynnym nale y zastosowaç regulator ciênienia, spe niajàcy obowiàzujàce przepisy. Wa ne: nale y sprawdziç czy ciênienie gazu w instalacji zgodne jest z zaleceniami podanymi w tabeli zatytu owanej Parametry dysz i palników. Zapewni to bezpiecznà prac kuchni, w aêciwe zu ycie gazu oraz przed u y czas bezawaryjnej pracy kuchni. Pod àczenie w em elastycznym Kuchni gazowà pod àczamy w em elastycznym tylko w przypadku zasilania gazem p ynnym z butli gazowej. W celu po àczenia króçca kuchni z w em elastycznym nale y zastosowaç, co najmniej 0. m odcinek rury stalowej instalacyjnej, która uniemo liwi zetkni cie si w a z goràcymi Êcianami kuchni. Do pod àczenia nale y zastosowaç wà gazowy odpowiadajàcy wymaganiom okreêlonym przez krajowe normy. JeÊli kuchenka zasilana jest gazem p ynnym nale y zastosowaç regulatory ciênienia, które spe niajà krajowe przepisy techniczne. Wewn trzna Êrednica w a powinna wynosiç: 8 mm w przypadku zasilania gazem p ynnym mm w przypadku zasilania metanem Sprawdziç czy wà jest ÊciÊle dopasowany na obu koƒcach. Do zamocowania w a u yç standardowych zacisków, G ównymi postanowienia obowiàzujàcych norm technicznych przewidujà, e: wà nie powinien w adnym punkcie stykaç si z goràcymi elementami kuchenki; wà nie powinien byç d u szy ni, metra wà nie powinien byç w adnym miejscu zgi ty ani naciàgni ty, na ca ej swojej d ugoêci nie powinien równie posiadaç ciasnych zakr tów ani zw eƒ na ca ej swojej d ugoêci wà powinien byç dost pny, tak, aby mo liwa by a kontrola jego zu ycia w przypadku wykrycia nieszczelnoêci wà powinien byç ca kowicie wymieniony; naprawianie nieszczelnego w - a jest zabronione Pod àczenie do elastycznego przewodu stalowego W przypadku instalowania kuchni zgodnie z za o eniami dla klasy 2, podklasa, do pod àczenia kuchni do instalacji gazowej nale y u yç przewodu elastycznego wy àcznie metalowego, odpowiadajàcego obowiàzujàcym przepisom. Z àcze doprowadzajàce gaz do kuchenki to z àcze m skie z gwintem /2 do rur gazowych o przekroju okràg ym. Do pod àczenia nale y stosowaç wy àcznie rury i uszczelki odpowiadajàce aktualnie obowiàzujàcym normom. Maksymalna d ugoêç przewodu elastycznego nie mo e przekraczaç 0 mm. Upewniç si, czy przy àcze nie b dzie si stykaç z adnymi cz Êciami ruchomymi, które mog yby je uszkodziç. Pod àczenie do sztywnej instalacji rurowej Z àcze doprowadzajàce gaz do kuchni to z àcze m skie z gwintem /2, na które nale y nakr ciç nakr tk redukcyjnà. Pod àczenie do instalacji gazowej powinno byç wykonane w taki sposób, który nie wywo uje napr eƒ w adnym punkcie instalacji, ani na adnej cz Êci urzàdzenia. Sprawdzanie szczelnoêci Wa ne: Po zakoƒczeniu instalacji kuchenki nale y sprawdziç szczelnoêç wszystkich po àczeƒ stosujàc do tego wod z myd em. Do sprawdzania szczelnoêci nie wolno w adnym wypadku stosowaç ognia! Dostosowywanie kuchni do innych rodzajów gazów CzynnoÊç ta mo e byç wykonana jedynie przez technika z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego przez producenta. JeÊli gaz, którym ma byç zasilana kuchenka ró ni si od gazu przewidzianego dla kuchenki w wersji fabrycznej (G20 (GZ0) 20 mbar) nale y wymieniç dysze palnika i przeprowadziç regulacj minimalnej wielkoêci p omienia.

5 Dostosowanie palników Wymiana dysz palników kuchenki. zdemontowaç ruszty i wysunàç palniki z kuchni 2. za pomocà specjalnego klucza nasadowego 7 mm odkr ciç dysze i wymieniç je na nowe, odpowiednie do gazu nowego typu (patrz Tabela ).. z o yç palniki z powrotem i na o- yç ruszty Regulacja minimalnej wielkoêci p omienia. Ustawiç zawór gazu w po o eniu najmniejszego p omienia 2. Zdemontowaç pokr t o i przekr ciç Êrub regulacyjnà (znajdujàcà si bàdê po jednej ze stron trzonka lub w jego Êrodku). Przekr ciç Êrub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do po o enia, w którym p omieƒ b dzie ma y i stabilny. UWAGA: W przypadku zasilania gazem p ynnym, Êruba regulacyjna powinna byç ca kowicie wkr cona do samego koƒca.. Sprawdziç czy p omieƒ nie gaênie podczas szybkiego kr cenia zaworem.! Zastosowane palniki nie wymagajà regulacji powietrza.! Po zakoƒczonej regulacji, nale y zmieniç nalepk z opisem rodzaju gazu, do jakiego kuchnia jest przystosowana.! JeÊli ciênienie gazu w instalacji ró ni si od wartoêci, podanych w niniejszej instrukcji, nale y zastosowaç regulator ciênienia. PL

6 Dane techniczne PL Parametry dysz i palników Tabela Palnik Szybki (du y) (R) redniej pr dko ci ( redni)(s) Pomocniczy (ma y)(a) Potrójna korona (TC) Ci nienie gazu rednica (mm) Moc termiczna kw (p.c.s.*) Zredukowana Moc termiczna kw (p.c.s.*) Gaz naturalny G20 (GZ0) Dysza /00 (mm) Przep yw* l/h Gaz Naturalny GZ0 (GZ) Moc termiczna kw (p.c.s.*) Dysza /00 (mm) Przep yw* l/h Moc termiczna kw (p.c.s.*) Gaz p ynny G0 (GPB) Dysza /00 (mm) Przep yw* g/h 00 0,70, , , ,0,90 0 8,90 2 2, ,0, , , ,0,2 09,2 97 0, Minimalne Nominalne (mbar) Maksymalne * przy gazie suchym C 0 mbar G20 (GZ 0) p. c. s. 7,78 Mj/m GZ0 (GZ ) p. c. s. 27,20 Mj/m G0 (GPB) p. c. s. 9,7 Mj/kg A S S R CSPU/HA S R C2SPU/HA C2SP6U/HA S A A S S TC CSP6U/HA Dane techniczne Wymiary wewn trzne piekarnika Obj toêç robocza piekarnika: Wymiary szuflady do podgrzewania ywnoêci: Palniki: Napi cie i cz stotliwoêç zasilania: Etykieta energetyczna szerokoêç g bokoêç wysokoêç litry szerokoêç g bokoêç wysokoêç, cm 0 cm 2 cm 2 cm cm 2 cm odpowiednie do ka dego z typów gazu, które podano na tabliczce znamionowej patrz tabliczka znamionowa Etykieta energetyczna jest zgodna z Dyrektywà UE 2/0/CE (norma EN 00). Energoch onnoêç podana dla trybu statycznego pieczenie statyczne: wybrana funkcja Drying: a tryb tradycyjny Deklarowana klasa energoch onnoêci podana dla trybu dynamicznego pieczenie dynamiczne: wybrana funkcja u Pieczenie ciasta Niniejsze urzàdzenie spe nia poni sze dyrektywy Unii Europejskiej: 6/9/EEC zdn. 2/2/06 (Niskie napi cia) wraz z póêniejszymi zmianami 89/6/EEC z dn. 0/0/89 (KompatybilnoÊç elektromagnetyczna) wraz z póêniejszymi zmianami 90/96/EEC z dn. 29/06/90 (Gazowa) wraz z póêniejszymi zmianami 9/68/EEC z dn. 22/07/9 wraz z póêniejszymi zmianami 2/96/EEC Uwaga: Tabliczka znamionowa w zale noêci od modelu umieszczona jest na: wewn trznej stronie drzwiczek schowka wewn trznej stronie lewego boku kuchni widoczna po wysuni ciu szuflady 6

7 Opis kuchni Ogólny widok PL Szklana pokrywa * Palnik gazowy Ruszt Panel sterujàcy KRATKA piekarnika TACA na kapiàcy t uszcz lub do pieczenia Regulowane nó ki P yta podpalnikowa PROWADNICE do wsuwania rusztu i tacy poziom poziom poziom poziom poziom Regulowane nó ki Panel sterujàcy Pokr t o OPCJI PRACY piekarnika Pokr t o TERMOSTATU piekarnika Kontrolka TERMOSTATU Pokr t a PALNIKÓW Pokr t o ANALOGOWEGO PROGRAMATORA Pokr t o OPCJI PRACY piekarnika Pokr t o TERMOSTATU piekarnika Kontrolka TERMOSTATU Pokr t a PALNIKÓW Elektroniczny programator * Przycisk ZAKO CZENIA CZASU PIECZENIA Przycisk MINUTNIKA Przycisk CZASU PIECZENIA * Dost pne w niektórych modelach. 7

8 Uruchomienie i obs uga kuchni PL Obs uga palników Poszczególne funkcje kuchenki obs ugiwane sà za pomocà pokr te znajdujàcych si na panelu sterujàcym. Zapalenie palników Przyporzàdkowanie PALNIKÓW do pokr te przedstawione jest na rysunkach znajdujàcych si przy pokr t ach. Zaczernione pole oznacza aktywny palnik. Palnik zapala si za pomocà zapa ki lub zapalniczki elektronicznej wciskajàc i przekr cajàc pokr t o palnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w po o enie maksymalne oznaczone symbolem E. Ka de pokr t o mo e byç ustawione w po o eniu odpowiadajàcym p omieniowi maksymalnemu, minimalnemu oraz w po o eniach poêrednich. Pokr t o mo- e wskazywaç ró ne symbole: pozycja wy àczona E po o enie maksymalne E po o enie minimalne Je eli kuchnia wyposa ona jest w elektronicznà zapalniczk palników blatu kuchenki (szczegó zaznaczony na rysunku) nale y po prostu przekr ciç odpowiednie pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w po o enie maksymalne, przycisnàç pokr t o PALNIKA i trzymaç a do zapalenia si palnika. Wa ne: Nie nale y przytrzymywaç w àczonego generatora iskry d u ej ni sekund. Problem z zapaleniem p omienia mo e byç spowodowany obecnoêcià powietrza w przewodach gazowych. JeÊli p omieƒ palnika zgaênie przypadkowo nale y zakr ciç pokr t em dop yw gazu i odczekaç oko o minuty przed podj ciem próby jego ponownego rozpalenia. Je eli urzàdzenie nie jest u ywane nale y upewniç si czy wszystkie pokr t a ustawione sà w po o eniu.! Je eli urzàdzenie jest wyposa one w urzàdzenie zabezpieczajàce nale y przytrzymaç pokr t o wciêni te przez oko o 2- sekundy, do momentu a czujnik urzàdzenia zabezpieczajàcego nagrzeje si i zacznie podtrzymywaç p omieƒ. Praktyczne porady dotyczàce korzystania z palników Poni sze wskazówki umo liwià Paƒstwu uzyskanie najlepszych rezultatów w u ytkowaniu kuchenki: Na ka dym z palników nale y stawiaç garnki i naczynia o rozmiarach odpowiednich do rozmiaru palnika (patrz tabela). Dzi ki temu p omieƒ podgrzewa b dzie jedynie dno naczynia i nie b dzie opala jego boków; Palnik Êrednica naczyƒ (cm) pomocniczy (A) 0 pó -szybki (S) 6 20 szybki (R) 2-26 Potrójna korona (TC) 2-26 Nale y zawsze stosowaç garnki o p askich dnach, i przykrywaç je pokrywkami; Gdy zawartoêç naczynia zacznie si gotowaç nale y zmniejszyç p omieƒ przekr cajàc pokr t o w po o enie niski p omieƒ. Korzystanie z piekarnika! Przed pierwszym u yciem piekarnika i grilla nale y urzàdzenie wygrzaç. Wygrzewanie powinno trwaç oko o pó godziny. W tym czasie piekarnik powinien byç pusty, termostat powinien byç ustawiony na najwy szà temperatur, drzwi powinny byç otwarte. Nale y równie zapewniç odpowiednià wentylacj kuchni. Zapach, który odczuwany jest za zwyczaj podczas wygrzewania kuchenki, zwiàzany jest z parowaniem substancji wykorzystywanych do zabezpieczenia piekarnika na czas magazynowania.! Dolnà pó k nale y wykorzystywaç podczas pieczenia na ro nie. W przypadku innych opcji piekarnika nie nale y stosowaç dolnej pó ki.! Nie nale y nic k aêç na dolnej cz Êci piekarnika podczas pracy urzàdzenia mo e to spowodowaç uszkodzenie emalii. Do pieczenia nale y u ywaç wy àcznie kratk piekarnika Wa ne: eby mo na by o korzystaç z piekarnika w trybie r cznym, bez udzia u programatora, w kuchni wyposa onej w analogowy programator, trzeba pokr t o minutnika ustawiç w pozycji oznaczonej symbolem Wa ne: W kuchni wyposa onej w elektroniczny programator przed uruchomieniem piekarnika nale najpierw jednoczeênie wcisnàç przyciski i (na wyêwietlaczu pojawi si symbol m ). Pokr t em OPCJI PRACY piekarnika wybraç program pieczenia. 2. Pokr t em TERMOSTATU ustawiç temperatur pieczenia. (zobacz tabel z Poradnikiem pieczenia) W trakcie pieczenia mo liwe jest: Zmiana programu pieczenia przez obrócenie pokr t em OPCJI PRACY piekarnika. Zmiana temperatury pieczenia przez obrócenie pokr t em TERMOSTATU. Wy àczenie pieczenia przez ustawienie pokr t a OPCJI PRACY piekarnika w pozycji 0.! Pieczenie musi odbywaç si na KRATCE. Kontrolka pracy TERMOSTATU Sygnalizuje moment, w którym piekarnik grzeje. W momencie osiàgni cia zadanej temperatury pokr t em termostatu kontrolka zgaênie. W àczy si ponownie, kiedy grza ki znowu zacznà grzaç a do osiàgni cia temperatury, kiedy znowu zga- Ênie. Kontrolka informuje o prawid owej pracy termostatu, który czuwa nad utrzymaniem sta ej temperatury w piekarniku. OÊwietlenie piekarnika Po ustawieniu pokr t a OPCJI PRACY piekarnika w dowolnym po o eniu, poza po o eniem 0, zapali si oêwietlenie piekarnika. Ustawienie pokr t a na symbolu 8 umo liwia w àczenie oêwietlenia piekarnika bez koniecznoêci w àczania adnych elementów grzejàcych. Podczas pieczenia oêwietlenie ca y czas jest w àczone, eby przypominaç nam o pracy urzàdzenia. 8

9 Programy pieczenia Tryb konwencjonalny Pozycja pokr t a termostatu: mi dzy 0 C i. Gdy pokr t o jest na tej pozycji zapala si lampka i w àczajà dwa elementy grzejne piekarnika dolny i górny. Ciep o rozchodzi si równomiernie od do u i z góry. Jest to funkcja zalecana do potraw z wo owiny i ciel ciny wymagajàcych powolnego przygotowani z ciàg ym uzupe nianiem p ynów. Jest to równie Êwietny system do pieczenia ciasteczek, herbatników itp.. Przy w àczonym dolnym i górnym grzejniku nale y u ywaç tylko jednej blachy lub rusztu, gdy na kilku powierzchniach temperatura rozchodzi si w niew aêciwy sposób. JeÊli potrawa wymaga silniejszego ogrzewania od do u lub z góry nale y wybraç ni szy lub wy szy poziom. Pieczenie ciasta Pozycja pokr t a termostatu: mi dzy 0 C i. W tej funkcji zaczyna dzia aç termoobieg i wszystkie elementy zapewniajàce delikatne ciep o g ównie od do u. Ta funkcja jest przeznaczona do gotowania delikatnych potraw, w szczególnoêci ciast, które muszà wyrosnàç, co u atwia podgrzewanie od spodu. Praktyczne rady: przed w o eniem potrawy piekarnik musi byç rozgrzany nie wolno piec wi cej ni jednà brytfann potrawy nale y ustawiaç na kratce piekarnika kratk nale y wsunàç w pozycj nr nie otwieraç drzwi piekarnika w trakcie pieczenia Pieczenie pizzy Pozycja pokr t a termostatu: mi dzy 0 C i. W tej pozycji sà w àczone elementy grzejne dolny _i obwodowy oraz termoobieg. Umo liwia to szybkie nagrzanie piekarnika dzi ki du ej mocy dostarczanej, przy czym ciep o rozchodzi si g ównie z do u. Funkcja pieczenie pizzy jest szczególnie zalecana do potraw wymagajàcych du ej iloêci ciep a, na przyk ad: pizzy i du ych pieczeni. Zaleca si u ywaç tylko jednego poziomu, w przypadku u ywania dwóch poziomów nale y zamieniç potrawy miejscami w trakcie ich przygotowywania. Wszechstronne pieczenie Pozycja pokr t a termostatu: mi dzy 0 C i. W trybie piekarnika z nawiewem wymuszana jest cyrkulacja goràcego powietrza. Ruch powietrza wokó potrawy wywo- ywany jest przez wentylator znajdujàcy si w tylnej cz Êci piekarnika. To w aênie dzi ki goràcemu powietrzu pieczona potrawa przyrumienia si równomiernie i dok adnie. Dzi ki utrzymywaniu sta ej temperatury przez ca y czas pieczenia, w trybie piekarnika z nawiewem istnieje mo liwoêç równoczesnego pieczenia ró nych potraw, pod warunkiem, e ich czasy pieczenia sà jednakowe. W trybie tym mo na wykorzystaç dwie pó ki jednoczeênie, patrz rozdzia pieczenie jednoczeênie na dwóch pó kach. Kilka uwag na temat potraw, których przygotowywanie zalecane jest w tym trybie: doskona e rezultaty uzyskuje si dla daƒ typu au gratin (zapiekanych) lub takich, które wymagajà przed u onego czasu pieczenia, jak: lazania, pieczone makarony, rizotto, vol-au-vent, itp.; Ponadto, dzi ki doskona emu rozk adowi ciep a mo liwe jest stosowanie ni szych temperatur do przygotowywania pieczeni. Dzi ki ni szej temperaturze zmniejsza si wysychanie i uzyskuje si bardziej kruche mi so oraz zapobiega si jego kurczeniu. Tryb z nawiewem nadaje si szczególnie dobrze do pieczenia ryb z minimalnym dodatkiem przypraw pozwala to na zachowanie ich smaku i wyglàdu. Doskona e rezultaty uzyskuje si równie przy duszeniu warzyw, na przyk ad: kapusty, rzepy, marchewki, cukini, bak a anów, papryki. Desery: tryb umo liwia równie osiàgni cie wyêmienitych rezultatów przy pieczeniu ciast zakwaszanych, jak na przyk ad biszkopt, bu eczki do herbaty, croissanty. Tryb z nawiewem mo e byç stosowany do rozmra ania mi sa, ryb i chleba po ustawieniu temperatury na 80C. Aby rozmroziç bardziej delikatne potrawy, nale y ustawiç pokr t o termostatu na 60C bàdê zastosowaç obieg zimnego powietrza, ustawiajàc termostat na 0 C. Grill Pozycja pokr t a termostatu:. W tym trybie, dania pieczone sà ciep em wypromieniowywanym z elektrycznego elementu grzejnego umieszczonego w górnej cz Êci piekarnika. Wyjàtkowo wysoka temperatura grilla, po àczona z jej bezpoêrednim dzia aniem, umo liwia natychmiastowe przyrumienianie powierzchni mi s i pieczeni. Przysma ona powierzchnia pieczeni jest jednoczeênie barierà zapobiegajàcà wysychaniu dania. Funkcja ta pozwala, wi c na otrzymywanie soczystych i kruchych daƒ mi snych. Pieczenie w tym trybie zalecane jest przede wszystkim do przygotowywania daƒ, które wymagajà wysokich temperatur na powierzchni, jak na przyk ad ciel cina lub befsztyki, eberka, filety, hamburgery, itp... Podwójny grill Pozycja pokr t a termostatu:. W trybie tym element grzejny jest znacznie wi kszy ni w normalnych trybach. Dzi ki nowemu kszta towi, grill ten ma wydajnoêç wi kszà o oko o 0% od tradycyjnych. Eliminuje on ponadto obszary nieogrzanego powietrza, które mogà pojawiaç si w naro nikach piekarnika. Ruszt Pozycja pokr t a termostatu: mi dzy 0 C i C. Tryb ten àczy wielokierunkowe promieniowanie cieplne elementów grzejnych z cyrkulacjà goràcego powietrza. Po- àczenie takie zapobiega przypalaniu si powierzchni potraw oraz umo liwia dotarcie energii cieplnej do wn trza daƒ. Tryb ten nadaje si doskonale do pieczenia mieszanych warzywno-mi snych kebabów, kie bas, eberek, kotletów z jagni cia, kurczaków, przepiórek, itp. Ponadto doskonale piecze tuƒczyka, steki z miecznika i nadziewanà màtw, itp. PL 9

10 PL! Z funkcji pieczenia: grill i ruszt nale y korzystaç przy zamkni tych drzwiczkach. Ro en Z ro na korzysta si w nast pujàcy sposób:. Wsunàç tac na kapiàcy t uszcz w prowadnic nr 2. Zamontowaç ro en w otworze znajdujàcym si w tylnej Êrodkowej cz Êci piekarnika, sprawdzajàcy czy przednie po àczenie ro na umieszczone zosta o poprawnie w ramce mocujàcej (prowadnica ). Zdemontowaç plastikowy uchwyt i uruchomiç silnik obracajàcy ro en za pomocà pokr t a OPCJI PRACY piekarnika ustawiajàc w pozycji. Uruchomiç grza k grilla pokr t em TERMOSTATU, pozycja Wn ka do sk adowania pod piekarnikiem Pod piekarnikiem znajduje si wn ka, która mo e byç wykorzystywana do przechowywania patelni i akcesoriów kuchenki. Ponadto, podczas pracy piekarnika mo na jej u ywaç jako miejsce do podgrzewania i utrzymywania ciep a potraw. Praktyczne porady! Przy programach z termoobiegiem nie wsuwaç KRATKI w poziomy i. Z powodu wysokiej temperatury potrawy mogà si spaliç. WSZECHSTRONNE PIECZENIE Korzystaç z poziomów 2 i, poziom 2 stosowaç dla potraw wymagajàcych wi kszej temperatury. Korzystaç z TACY wsuni tej na najni szy poziom. GRILL Korzystajàc z funkcji GRILL i PODWÓJNY GRILL kratk nale y umieêciç na poziomie, a na poziomie umieêciç tac na kapiàcy t uszcz. W przypadku funkcji RUSZT kratk nale y umieêciç na poziomie 2 lub. Pokr t o TERMOSTATU ustawiç w pozycji max. PIZZA Wst pnie nagrzaç piekarnik, nie krócej ni przez 0 minut, UmieÊciç pizz w aluminiowej blasze i u o yç na ruszcie stanowiàcym wyposa enie piekarnika. Stosowanie b dàcej na wyposa eniu blachy do pieczenia, wyd u y oby niepotrzebnie czas pieczenia, a pizza nie by aby dostatecznie chrupiàca. Unikaç cz stego otwierania drzwi piekarnika podczas pieczenia. W przypadku pizzy z du à iloêcià nadzienia (capricciosa, quattro stagioni) zaleca si dodanie mozzarelli w po owie pieczenia. 0

11 Elektroniczny programator pieczenia Ustawianie zegara Po pod àczeniu urzàdzenia do zasilania lub w przypadku przerwy w zasilaniu, zegar zostanie automatycznie skasowany (ustawi si na godzin 0: 00) i zacznie migaç. przycisnàç jednoczeênie przyciski CZASU PIECZENIA i ZAKO CZENIA CZASU PIECZENIA, a nast pnie ustawiç czas (w ciàgu sekund) za pomocà przycisków oraz przycisk przycisk przesuwa czas do przodu cofa czas Za ka dym razem, gdy konieczne b dzie ustawienie zegara nale y wykonaç czynnoêci opisane powy ej. R czne sterowanie pracà piecyka Po ustawieniu czasu, programator prze àczy si automatycznie w tryb r cznego sterowania piecykiem (zaêwieci si symbol ). Uwaga: Przestawianie piekarnika na sterowania r czne i automatyczne odbywa si przez jednoczesne naciskanie przycisków i. Programowanie piekarnika Podczas programowania konieczne jest ustawienie czasu trwania pieczenia oraz czasu, kiedy pieczenie ma si zakoƒczyç. Za ó my, e wyêwietlacz pokazuje godzin 0:00.. Wybraç odpowiedni tryb pokr t em trybu piekarnika a pokr t em termostatu odpowiednià temperatur (na przyk ad piekarnik konwencjonalny, temperatura o C); 2. Przycisnàç przycisk a nast pnie (w ciàgu czterech sekund) rozpoczàç ustawianie czasu pieczenia, za pomocà przycisków i. Za ó my, e chcemy ustawiç czas pieczenia na 0 minut. Na wyêwietlaczu pojawi si : Po zwolnieniu przycisku, po oko o sekundach, na wyêwietlaczu pojawi si ponownie bie àca godzina, wraz z symbolem i napisem A (AUTO).. Przycisnàç przycisk a nast pnie za pomocà przycisków i ustawiç godzin, o której pieczenie ma si zakoƒczyç. Za ó my, e ma byç to godzina :00 po po udniu.. Po zwolnieniu przycisku, po oko o sekundach, na wy- Êwietlaczu pojawi si bie àcy czas. Zapali si litera A przypominajàcy, e d ugoêç i godzina zakoƒczenia pieczenia zosta y zaprogramowane w trybie automatycznym. W ten sposób, piekarnik w àczy si automatycznie o 2:0 by po 0 minutach wy àczyç si. Gdy piekarnik jest w àczony, na wyêwietlaczu, przez ca y czas pieczenia, wyêwietlany b dzie symbol. W dowolnej chwili procesu pieczenia mo na wyêwietliç ustawiony czas pieczenia przyciskajàc przycisk oraz godzin zakoƒczenia pieczenia przyciskajàc przycisk. Zakoƒczenie ustawionego czasu pieczenia, zostanie zasygnalizowane kilkominutowym sygna em minutnika; aby go wy àczyç nale y po prostu przycisnàç dowolny przycisk, poza przyciskami i. Je eli zaprogramowano wy àcznie d ugoêç (punkt 2) czasu pieczenia, piekarnik w àczy si od natychmiast. Minutnik Minutnik umo liwia odliczanie ustalonego okresu czasu. Funkcja ta nie w àcza ani nie wy àcza piekarnika jedynie sygnalizuje up yni cie ustawionego czasu. Po przyciêni ciu przycisku na wyêwietlaczu pojawi si : Nast pnie, za pomocà przycisków i nale y ustawiç wybrany czas do odliczania. Po zwolnieniu przycisku, minutnik zacznie odliczanie, a na wyêwietlaczu prezentowany b dzie bie àcy czas. Po osiàgni ciu ustawionego czasu, rozlegnie si sygna akustyczny, który mo na wy àczyç przyciskajàc dowolny z przycisków (poza przyciskami i ); wtedy znajdujàcy si do tej pory na wyêwietlaczu symbol zgaênie Poprawianie / odwo ywanie ustawieƒ Wprowadzone dane mogà zostaç w dowolnym momencie zmienione, przez przyciêni cie klawisza lub. Gdy odwo uje si ustawionà wartoêç d ugoêci pieczenia, dane godziny zakoƒczenia pieczenia zostanà równie odwo ane i vice versa. W trakcie programowania piekarnika, nie mo na wprowadziç godziny zakoƒczenia pieczenia wczeêniejszej od godziny rozpocz cia pieczenia. Regulacja g oênoêci sygna u dêwi kowego Po ustawieniu I zatwierdzeniu ustawieƒ zegara, przyciskiem mo na dokonaç regulacji poziomu g oênoêci sygna u alarmowego ( poziomy) PL

12 Porady pieczenia PL Pozycja pokr t a piekarnika Tryb konwencjonalny Rodzaj potrawy Kaczka Piecze ciel ca Piecze wieprzowa Herbatniki Tarta Pieczenie ciasta Kruche ciasta Torty z owocami Placki ze liwkami Biszkopt Paszteciki (na 2 poziomach) Ciasteczka (na 2 poziomach) Sernik (na 2 poziomach) Ciasto francuskie (na poziomach) Herbatniki (na poziomach) Pieczenie pizzy Pizza Piecze ciel ca Kurczak Wszechstronne pieczenie Pizza (na 2 poziomach) Lasagne Jagni Pieczony kurczak z ziemniakami Makrela Placek ze liwkami Ciasto francuskie (na 2 poziomach) Herbatniki (na 2 poziomach) Biszkopt (na poziomie) Biszkopt (na 2 poziomach) Grill Sola i m twa Kebab z ka amarnicy i krewetek Filet z dorsza Warzywa z rusztu Befsztyk ciel cy Kotlety Hamburgery Makrela Grzanki Podwójny grill Steki z ciel ciny Kotlety Hamburgery Makrela Tosty Ro no Szasz yki ciel ce Szasz yki drobiowe Szasz yki baranie Ruszt Kurczak pieczony M twa nadziewana Ro no Ciel cina Kurczak Szasz yki Mi sne Warzywne Masa (kg) - 0, 0,7 0,,2 0,6 0, 0,7 0,7 0, + 0, 0, 0, szt., szt.,0,,0,,,, 0,8 Poziom od do u 2/ / Czas wst pnego nagrzewania piekarnika (min.) Pozycja pokr t a regulatora temperatury Czas pieczenia (min.)

13 Analogowy programator Planowanie pieczenia PL Ustawianie godziny Piekarnik musi byç pod àczony do pràdu. Wcisnàç pokr t o i przekr ciç je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do ustawienia dok adnej godziny.! Programator jest elektryczny, tak, wi c w przypadku braku pràdu zatrzyma si na czas przerwy w dostawie pràdu. Nast pnie nale y powtórnie ustawiç godzin. Obs uga manualna Uwaga: z funkcji nale y korzystaç zawsze, gdy nie ma koniecznoêci programowania czasu pieczenia.. Przekr ciç pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do chwili, gdy w okienku pojawi si symbol. 2. Pociàgnàç pokr t o i przekr ciç je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do chwili, gdy czerwona wskazówka pokryje si z ma à wskazówkà minutnika. O zakoƒczeniu czynnoêci Êwiadczy stukni cie.. Wybraç àdany program pieczenia przy pomocy pokr t a wyboru funkcji roboczych piekarnika.. W celu wy àczenia piekarnika przekr ciç pokr t o na pozycj 0. Programowania pieczenia rozpoczynajàcego si natychmiast. Przekr ciç pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a w okienku pojawi si àdany czas pieczenia. 2. Pociàgnàç pokr t o i przekr ciç je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak by czerwona wskazówka pokry a si z ma à wskazówkà minutnika. O zakoƒczeniu czynnoêci Êwiadczy stukni cie.. Wybraç àdany program pieczenia przy pomocy pokr t a OPCJI PRACY piekarnika. Piekarnik w àcza si natychmiast i pracuje przez ustawiony czas pieczenia.. Sygna dêwi kowy informuje o wy àczeniu si piekarnika. W celu wy àczenia sygna u dêwi kowego nale y przekr ciç pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do chwili, gdy w okienku pojawi si symbol. Przyk ad: Mamy godzin 9:. Czas pracy piekarnika ustawiono na godzin i minut. Piekarnik wy àczy si o godzinie 0:. Programowanie pieczenia z opóênionym rozpocz ciem. Czas pieczenia: Przekr ciç pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a w okienku pojawi si àdany czas pieczenia. 2. Rozpocz cie pieczenia: Pociàgnàç pokr t o i przekr ciç je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do chwili, gdy ruchoma wskazówka b dzie wskazywa a àdanà godzin rozpocz cia pieczenia.. Wybraç àdany program przy pomocy pokr t a funkcji roboczych piekarnika. Piekarnik w àczy si o ustawionej godzinie i b dzie pracowa przez ustawiony czas.. Sygna dêwi kowy poinformuje o zakoƒczeniu pracy piekarnika. Przyk ad: Mamy godzin 9:00. Czas pracy piekarnika ustawiono na godzin i minut a rozpocz cie pracy na godzin :00. Piekarnik w àczy si automatycznie o godzinie :00 i zakoƒczy prac o 2:.! W celu przerwania zaprogramowanego czasu pieczenia nale y przekr ciç pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do chwili, gdy w okienku pojawi si symbol.

14 Ârodki ostro noêci i porady PL! Urzàdzenie zosta o zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z mi dzynarodowymi normami bezpieczeƒstwa. Dla bezpieczeƒstwa podano poni sze zalecenia, których trzeba bezwzgl dnie przestrzegaç. Ogólne informacje o bezpieczeƒstwie. Niniejsze urzàdzenie przeznaczone jest do zastosowaƒ domowych oraz nieprofesjonalnych. 2. Przed przystàpieniem do u ytkowania urzàdzenia, nale- y starannie zapoznaç si z podr cznikiem u ytkownika. Zawiera on wa ne zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa instalacji, obs ugi oraz konserwacji kuchenki. Podr cznik nale y zachowaç do póêniejszego u ytku.. Po rozpakowaniu kuchenki nale y sprawdziç czy w trakcie transportu nie uleg o ono uszkodzeniu i czy nie brakuje adnych cz Êci. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoêci nale y zasi gnàç porady wykwalifikowanego technika. Wszelkie elementy opakowania (torby plastykowe, pianka poliestrowa, gwoêdzie, itp.) nale y przechowywaç w miejscach, do których nie majà dost pu dzieci, poniewa elementy te mogà byç dla nich niebezpieczne.. Urzàdzenie powinno byç instalowane zgodnie z zaleceniami producenta, przez wykwalifikowanego specjalist. Niew aêciwa instalacja mo e byç przyczynà niebezpiecznych wypadków i innego rodzaju zagro eƒ zdrowia ludzi, zwierzàt lub innych obiektów. Za zagro enia tego typu producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoêci.. Instalacja elektryczna urzàdzenia b dzie bezpieczna wy- àcznie wtedy, gdy kuchenka zostanie przy àczona do sprawnej instalacji uziemiajàcej, spe niajàcej obowiàzujàce wymagania bezpieczeƒstwa. W przypadku wàtpliwoêci, co do posiadanej przez Paƒstwa instalacji uziemiajàcej zalecamy konsultacj wykwalifikowanego specjalisty. Producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoêci za szkody spowodowane przez urzàdzenie, które nie zosta o w aêciwie uziemione. 6. Przed pod àczeniem urzàdzenia do zasilania nale y sprawdziç czy dane podane na tabliczce znamionowej odpowiadajà parametrom sieci zasilajàcej. 7. Nie nale y pozostawiaç urzàdzenia w àczonego bez potrzeby. Je eli urzàdzenie nie jest u ywane nale y wy àczyç je wy àcznikiem g ównym i zakr ciç dop yw gazu. 8. Niniejsze urzàdzenie mo e byç stosowane wy àcznie do celów, do jakich zosta o zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania (na przyk ad ogrzewanie pomieszczeƒ) nale- y uznaç za niew aêciwe, a tym samym niebezpieczne. Producent nie bierze odpowiedzialnoêci za szkody i zniszczenia wynik e z niew aêciwego i nieodpowiedniego lub niedba ego u ytkowania urzàdzenia. 9. Nale y w instalacji dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy wy àcznik sieciowy o odleg oêci styków, co najmniej mm i odpowiadajàcy obowiàzujàcym przepisom bezpieczeƒstwa. 0. Je eli wtyczka nie pasuje do gniazda zasilajàcego, uprawniony technik powinien wymieniç przewód zasilajàcy na przewód z w aêciwà wtyczkà. Zastosowany przewód musi mieç odpowiednie przekroje y, dopasowane do mocy urzàdzenia.. Wszelkie otwory i szczeliny wentylacyjne i odprowadzajàce ciep o z ty u i pod panelem kontrolnym nigdy nie mogà byç zas aniane. 2. Korzystanie z kuchenek elektrycznych wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad. W szczególnoêci: nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi d oƒmi ani stopami nie wolno pracowaç przy urzàdzeniu boso nie zaleca si stosowania przed u aczy; lecz jeêli zastosowanie ich jest konieczne nale y zachowaç szczególnà ostro noêç podczas od àczania urzàdzenia od sieci zasilajàcej nie wolno ciàgnàç za kabel nie wolno nara aç urzàdzenia na dzia anie czynników atmosferycznych (deszcz, s oƒce, itp.) z urzàdzania nie powinny korzystaç bez nadzoru dzieci ani osoby niedoêwiadczone. Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac konserwacyjnych nale y zawsze, za pomocà g ównego wy- àcznika lub wyjmujàc wtyczk kabla zasilajàcego z gniazdka, od àczyç urzàdzenie od zasilania.. Je eli urzàdzenie uleg o awarii lub pracuje niew aêciwie, nale y od àczyç je od zasilania, zakr ciç kurek gazu i pozostawiç je w spokoju do czasu przybycia wezwanego technika. Wszelkie naprawy powinny byç wykonywane wy àcznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Nale y zawsze àdaç stosowania oryginalnych cz Êci zamiennych. Nieprzestrzeganie powy szych zasad mo e przyczyniç si do zmniejszenia bezpieczeƒstwa urzàdzenia.. W przypadku, gdy zrezygnujà Paƒstwo z u ywania kuchenki lub innych elektrycznych urzàdzeƒ domowego u ytku, dobrze b dzie, po od àczeniu od zasilania, zabezpieczyç je przez odci cie kabla zasilajàcego. Wykonanie tych czynnoêci zmniejszy mo liwoêç ulegni cia nieszcz Êliwym wypadkom przez dzieci, które mog yby u ywaç urzàdzenia jako zabawki. 6. Do wk adania i wyjmowania naczyƒ do i z piekarnika nale y stosowaç r kawice kuchenne, chroniàce skór d oni, nadgarstków i ràk. 7. Podczas u ytkowania urzàdzenie staje si goràce. Zaleca si zachowywaç ostro noêç, aby uniknàç dotykania goràcych elementów wewnàtrz piekarnika. 8. Jednym z najcz stszych rodzajów nieszcz Êliwych wypadków, które majà miejsce podczas korzystania z kuchenek i piekarników sà oparzenia dzieci. Mogà one powstaç w przypadku: a) dotkni cia przez dziecko goràcych elementów kuchenki b) rozlania goràcych p ynów c) Êciàgni cia przez dziecko naczynia stojàcego na kuchence i oblania si goràcym p ynem 20. Nie nale y stosowaç z niestabilnych naczyƒ i patelni, gdy mog oby to groziç rozlaniem ich goràcej zawartoêci. 2. Patelnie nale y ustawiaç na Êrodku elektrycznych p ytek grzewczych lub palników gazowych. Niecentralne ustawienie patelni mo e groziç rozlaniem goràcej zawartoêci. 22. Szczególnej uwagi nale y do o yç podczas korzystania z naczyƒ do sma enia frytek itp., aby uniknàç mo liwoêci

15 rozlania goràcego oleju. Naczyƒ takich nie wolno w adnym wypadku pozostawiaç bez nadzoru, poniewa przegrzany olej móg by zaczàç si gotowaç i zapaliç na goràcym elemencie grzewczym lub od p omienia palnika. 2. W pobli u w àczonego urzàdzenia nie wolno u ywaç atwopalnych p ynów, jak na przyk ad benzyna lub inne atwopalne rozpuszczalniki. 2. Aby zapobiec mo liwoêci przypadkowego rozlania goràcej zawartoêci do gotowania na palnikach gazowych lub p ytkach elektrycznych nie nale y u ywaç garnków z nierównym lub zdeformowanym dnem. 2. Podczas u ywania ma ych urzàdzeƒ elektrycznych AGD w pobli u kuchni nale y uwa aç, aby ich kable zasilajàce nie dotyka y goràcych cz Êci kuchni. 26. Je eli urzàdzenie nie jest u ywane nale y upewniç si czy wszystkie pokr t a ustawione sà w po o eniu / Nie nale y pozwalaç dzieciom na zbli anie si do kuchenki, zw aszcza podczas korzystania z grilla lub piekarnika, poniewa cz Êci te podczas pieczenia stajà si bardzo goràce. 28. Do poprawnego dzia ania kuchenek gazowych konieczna jest w aêciwa wymiana powietrza w pomieszczeniu, w którym sà one zainstalowane. Nale y sprawdziç czy wymagania przedstawione w rozdziale Ustawianie kuchenki sà spe nione. 29. Niektóre modele kuchni wyposa one sà w szklanà pokryw blatu. Nie nale y jej zamykaç zanim wszystkie palniki nie ostygnà gdy ciep o z palników mog oby doprowadziç do p kni cia szyby. 0. Do szuflady kuchni nie wolno wk adaç goràcych naczyƒ.. Kuchni nale y ustawiç na pod odze. W przypadku instalowania na cokole nale y jà w szczególny sposób zabezpieczyç przed przewróceniem. Pozbywanie si odpadów i zu ytej kuchni W trosce o Êrodowisko naturalne rezerwujemy sobie prawo do stosowania komponentów wytwarzanych z surowców wtórnych, co obni a koszty konsumentom i zmniejsza zanieczyszczenia. Pozbywanie si materia ów opakowaniowych: przestrzegaç miejscowych przepisów, co pozwoli na ponowne wykorzystanie opakowaƒ Pozbywanie si starej kuchni: przed oddaniem urzàdzenia na z om, nale y odciàç kabel sieciowy. Pozbywanie si starych urzàdzeƒ elektrycznych To urzàdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2/96/WE oraz polskà Ustawà o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreêlonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, e sprz t ten, po okresie jego u ytkowania nie mo e byç umieszczany àcznie z innymi odpadami pochodzàcymi z gospodarstwa domowego. U ytkownik jest zobowiàzany do oddania go prowadzàcym zbieranie zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzàcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzà odpowiedni system umo liwiajàcy oddanie tego sprz tu. W aêciwe post powanie ze zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si do unikni cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z obecnoêci sk adników niebezpiecznych oraz niew aêciwego sk adowania i przetwarzania takiego sprz tu. Oszcz dzanie energii i ochrona Êrodowiska W celu redukcji kosztów zalecamy do korzystania z piekarnika w póênych godzinach popo udniowych lub rannych. Z funkcji GRILL, PODWÓJNY GRILL i RUSZT nale y korzystaç przy zamkni tych drzwiczkach. Dzi ki temu osiàgamy lepsze rezultaty pieczenia i oszcz dzamy energi elektrycznà (ok. 0%). Nale y regularnie kontrolowaç stan uszczelek, usuwaç wszelkie zanieczyszczenia, które mogà powodowaç niedok adne przyleganie drzwi i utrat ciep a. PL

16 Konserwacja i czyszczenie piekarnika PL Wy àczanie urzàdzenia Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac konserwacyjnych nale y zawsze od àczyç urzàdzenie od zasilania, za pomocà g ównego wy àcznika lub wyjmujàc wtyczk kabla zasilajàcego z gniazdka. Czyszczenie Aby zapewniç d ugà ywotnoêç kuchenki nale y jà regularnie czyêciç pami tajàc, e: Do czyszczenia piekarnika zabrania si stosowania urzàdzeƒ czyszczàcych parà powierzchnie emaliowane i samo-czyszczàce powinny byç przemywane ciep à wodà nie wolno u ywaç substancji Êcierajàcych ani ràcych; wn trze piekarnika nale y czyêciç mo liwie cz sto; mycie takie nale y przeprowadzaç, gdy piekarnik jest wcià ciep y stosujàc do tego ciep à wod ze Êrodkiem myjàcym, na koniec piekarnik dobrze sp ukaç i wytrzeç do sucha korony palników nale y myç mo liwie cz sto w goràcej wodzie, stosujàc Êrodek myjàcy usuwajàcy osad; sprawdziç czy otwory wylotowe gazu w koronie nie zatka y si je eli elementy ze stali nierdzewnej poddane zostanà dzia aniu agresywnych detergentów (zawierajàcych fosfor) lub wody o du ym st eniu wapna zostanà one nara one na korozje. Zaleca si przemywanie tych cz Êci oraz osuszanie ich zaraz po umyciu. Dobrà praktykà b dzie równie wycieranie do sucha wszelkich rozlanych p ynów, kropli i plam wody; Demonta pokrywy Pokryw kuchni mo na w atwy sposób zdjàç. Trzymajàc oburàcz nale y jà tylko lekko unieêç do góry.! Nie wolno zamykaç szklanej pokrywy kuchenki zanim palniki kuchenki wystygnà Wymiana arówki oêwietlenia piekarnika wy àczyç zasilanie kuchenki, przekr cajàc przycisk wy àcznika sieciowego lub wyjmujàc wtyczk z kontaktu (o ile jest dost pna) odkr ciç szklanà os on uchwytu lampki; odkr ciç lampk i wymieniç arówk musi to byç arówka wysoko-temperaturowa (00 o C) o nast pujàcych parametrach: Napi cie: 20 V moc: 2 W gwint: E zamontowaç szklanà os on i przy àczyç kuchenk do zasilania Wa ne: nale y okresowo sprawdzaç zu ycie w a gazowego i w przypadku zauwa enia jakichkolwiek usterek wymieniç go; zalecamy wymian w a, co lat. Smarowanie zaworów gazu Po pewnym czasie korzystania z kuchenki zawory gazu mogà zabrudziç si. Przejawem tego b dà trudnoêci w ich obracaniu lub ich zaklejanie si. W takiej sytuacji konieczna jest wymiana na nowy. Uwaga: CzynnoÊç ta mo e byç wykonana jedynie przez technika z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego przez producenta. Serwis Osobie przyjmujàcej zg oszenie przekazaç nast pujàce informacje: rodzaj problemu model urzàdzenia (numer Mod.) numer seryjny urzàdzenia (S/N) Informacje te mo na znaleêç na tabliczce znamionowej. 6

17 Operating Instructions COOKER AND OVEN PL Polski, GB English, 7 Contents Installation, 8-2 Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table of burner and nozzle specifications Table of characteristics GB Description of the appliance, 22 Overall view Control panel C2SPU/HA C2SP6U/HA CSPU/HA CSP6U/HA Start-up and use, 2-26 Using the hob Using the oven Cooking modes Practical cooking advice Planning cooking with the programmer Oven cooking advice table Analogue programmer, 27 Setting the time Starting the oven Planning your cooking Precautions and tips, 28 General safety Disposal Respecting and conserving the environment Maintenance and care, 29 Switching the appliance off Cleaning the appliance Replacing the oven light bulb Gas tap maintenance Assistance

18 Installation GB! Before operating your new appliance please read this instruction booklet carefully. It contains important information concerning the safe installation and operation of the appliance.! Please keep these operating instructions for future reference. Make sure that the instructions are kept with the appliance if it is sold, given away or moved.! The appliance must be installed by a qualified professional according to the instructions provided.! Any necessary adjustment or maintenance must be performed after the cooker has been disconnected from the electricity supply. Room ventilation The appliance may only be installed in permanentlyventilated rooms, according to current national legislation. The room in which the appliance is installed must be ventilated adequately so as to provide as much air as is needed by the normal gas combustion process (the flow of air must not be lower than 2 m /h per kw of installed power). The air inlets, protected by grilles, should have a duct with an inner cross section of at least 00 cm 2 and should be positioned so that they are not liable to even partial obstruction (see figure A). These inlets should be enlarged by 00% - with a minimum of cm 2 - whenever the surface of the hob is not equipped with a flame failure safety device. When the flow of air is provided in an indirect manner from adjacent rooms (see figure B), provided that these are not communal parts of a building, areas with increased fire hazards or bedrooms, the inlets should be fitted with a ventilation duct leading outside as described above. A B Adjacent room Room requiring ventilation Disposing of combustion fumes Disposing of combustion fumes should be guaranteed using a hood connected to a safe and efficient natural suction chimney, or using an electric fan that begins to operate automatically every time the appliance is switched on (see figure). umes channelled straight outside! The liquefied petroleum gases are heavier than air and collect by the floor, therefore all rooms containing LPG cylinders must have openings leading outside so that any leaked gas can escape easily. LPG cylinders, therefore, whether partially or completely full, must not be installed or stored in rooms or storage areas that are below ground level (cellars, etc.). Only the cylinder being used should be stored in the room; this should also be kept well away from sources of heat (ovens, chimneys, stoves) that may cause the temperature of the cylinder to rise above 0 C. Positioning and levelling umes channelled through a chimney or a branched flue system (reserved for cooking appliances)! It is possible to install the appliance alongside cupboards whose height does not exceed that of the hob surface.! Make sure that the wall in contact with the beck of the appliance is made from a non-flammable, heatresistant material (T 90 C). Ventilation opening for comburent air A Increase in the gap between the door and the flooring To install the appliance correctly: Place it in the kitchen, dining room or the bed-sit (not in the bathroom). If the top of the hob is higher than the cupboards, the appliance must be installed at least mm away from them.! After prolonged use of the appliance, it is advisable to open a window or increase the speed of any fans used. 8

19 mm. 20 Min. HOOD Min. 600 mm. Min. 20 mm. min. 60 mm. with hood min. 700 mm. without hood If the cooker is installed underneath a wall cabinet, there must be a minimum distance of 20 mm between this cabinet and the top of the hob. This distance should be increased to 700 mm if the wall cabinets are flammable (see figure). Do not position blinds behind the cooker or less than mm away from its sides. Any hoods must be installed according to the instructions listed in the relevant operating manual. Levelling If it is necessary to level the appliance, screw the adjustable feet into the places provided on each corner of the base of the cooker (see figure). Electrical connection The legs* fit into the slots on the underside of the base of the cooker. Install a standardised plug corresponding to the load indicated on the appliance data plate (see Technical data table). The appliance must be directly connected to the mains using an omnipolar circuit-breaker with a minimum contact opening of mm installed between the appliance and the mains. The circuit-breaker must be suitable for the charge indicated and must comply with N C -00 regulations (the earthing wire must not be interrupted by the circuit-breaker). The supply cable must be positioned so that it does not come into contact with temperatures higher than 0 C at any point. Before connecting the appliance to the power supply, make sure that: The appliance is earthed and the plug is compliant with the law. The socket can withstand the maximum power of the appliance, which is indicated by the data plate. Only available in certain models. * The voltage is in the range between the values indicated on the data plate. The socket is compatible with the plug of the appliance. If the socket is incompatible with the plug, ask an authorised technician to replace it. Do not use extension cords or multiple sockets.! Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket must be easily accessible.! The cable must not be bent or compressed.! The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians only.! The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed. Gas connection Connection to the gas network or to the gas cylinder may be carried out using a flexible rubber or steel hose, in accordance with current national legislation and after making sure that the appliance is suited to the type of gas with which it will be supplied (see the rating sticker on the cover: if this is not the case see below). When using liquid gas from a cylinder, install a pressure regulator which complies with current national regulations. To make connection easier, the gas supply may be turned sideways*: reverse the position of the hose holder with that of the cap and replace the gasket that is supplied with the appliance.! Check that the pressure of the gas supply is consistent with the values indicated in the Table of burner and nozzle specifications (see below). This will ensure the safe operation and durability of your appliance while maintaining efficient energy consumption. Gas connection using a flexible rubber hose Make sure that the hose complies with current national legislation. The internal diameter of the hose must measure: 8 mm for liquid gas supply; mm for methane gas supply. Once the connection has been performed, make sure that the hose: Does not come into contact with any parts that reach temperatures of over 0 C. Is not subject to any pulling or twisting forces and that it is not kinked or bent. Does not come into contact with blades, sharp corners or moving parts and that it is not compressed. GB 9

20 GB Its whole length is easy to inspect so that the condition of the hose may be checked. Is shorter than 00 mm. its firmly into place at both ends, where it will be fixed using clamps that comply with current regulations.! If one or more of these conditions is not fulfilled or if the cooker must be installed according to the conditions listed for class 2 - subclass appliances (installed between two cupboards), the flexible steel hose must be used instead (see below). Connecting a flexible jointless stainless steel pipe to a threaded attachment Make sure that the hose and gaskets comply with current national legislation. To begin using the hose, remove the hose holder on the appliance (the gas supply inlet on the appliance is a cylindrical threaded /2 gas male attachment).! Perform the connection in such a way that the hose length does not exceed a maximum of 2 metres, making sure that the hose is not compressed and does not come into contact with moving parts. Checking the tightness of the connection When the installation process is complete, check the hose fittings for leaks using a soapy solution. Never use a flame. Adapting to different types of gas It is possible to adapt the appliance to a type of gas other than the default type (this is indicated on the rating label on the cover). Adapting the hob Replacing the nozzles for the hob burners:. Remove the hob grids and slide the burners off their seats. 2. Unscrew the nozzles using a 7 mm socket spanner (see figure), and replace them with nozzles suited to the new type of gas (see Burner and nozzle specifications table).. Replace all the components by following the above instructions in reverse. Adjusting the hob burners minimum setting:. Turn the tap to the minimum position. 2. Remove the knob and adjust the regulatory screw, which is positioned inside or next to the tap pin, until the flame is small but steady.! If the appliance is connected to a liquid gas supply, the regulatory screw must be fastened as tightly as possible.. While the burner is alight, quickly change the position of the knob from minimum to maximum and vice versa several times, checking that the flame is not extinguished.! The hob burners do not require primary air adjustment.! After adjusting the appliance so it may be used with a different type of gas, replace the old rating label with a new one that corresponds to the new type of gas (these labels are available from Authorised Technical Assistance Centres).! Should the gas pressure used be different (or vary slightly) from the recommended pressure, a suitable pressure regulator must be fitted to the inlet hose in accordance with current national regulations relating to regulators for channelled gas. 20

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως CDF 65 X ZMYWRKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka MultiSync LCD1525M Podr cznik u ytkowinka Declaration Declaration of the Manufacturer We hereby certify that the colour monitor MultiSync LCD1525M (LA-1528HMW) (LA-1528HMW-BK) are in compliance with Council

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi DSI 785

Instrukcja obs ugi DSI 785 PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως DSI 785 Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy ma przyjemnoêç przedstawiç

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 H 12 KN, H 16 KN EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 300 PL KÉMÉNYES ÉS KÉMÉNY NÉLKÜLI TÁROLÓRENDSZERŰ KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS

EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 H 12 KN, H 16 KN EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 300 PL KÉMÉNYES ÉS KÉMÉNY NÉLKÜLI TÁROLÓRENDSZERŰ KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS BOJLER GAZOWY KÉMÉNYES ÉS KÉMÉNY NÉLKÜLI TÁROLÓRENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 300 PL EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 H 12 KN, H 16 KN INSTRUKCJE DOTYCZÑCE KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS MONTAZU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo