POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Webinarium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Webinarium"

Transkrypt

1 POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Webinarium

2 WĄTPLIWOŚCI KONSTYTUCYJNE 16 stycznia 2013 r. Prezydent Konfederacji Lewiatan złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, iż art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2-2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przewidują opodatkowanie wszelkich świadczeń, które: pracownik może potencjalnie otrzymać w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, są ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę, których wartości nie da się obliczyć w zgodzie z metodologią wskazaną w ww. ustawie, są niezgodne z art. 2 oraz art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 2

3 AGENDA I. Wyjazdowe imprezy integracyjne/ organizacja przyjęć II. Dofinansowanie studiów i szkoleń III. Abonamenty medyczne IV. Dofinansowanie dojazdów do i z pracy V. Polisy ubezpieczeniowe VI. Dofinansowanie ferii zimowych 3

4 PIT I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ PRZEPISY USTAWY O PIT: Art. 9: Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku Art.9 Art. Opodatkowaniu 12 ust. 1: Za podatkiem przychody dochodowym ze stosunku podlegają służbowego, wszelkiego stosunku rodzaju dochody, pracy, z pracy wyjątkiem nakładczej dochodów oraz wymienionych spółdzielczego w art. 21, stosunku 52, 52a pracy i 52c oraz uważa dochodów, się wszelkiego od których na rodzaju podstawie wypłaty przepisów pieniężne Ordynacji oraz podatkowej wartość zaniechano poboru podatku. pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.( ) Art. 11 ust. 1: Przychodami, z zastrzeżeniem art , art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji prac wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych PRZEPISY USTAWY O PIT: PROBLEM PODATKOWY: Czy za wsze praco świadczeń wni biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? PROBLEM PODATKOWY: STANOWISKO ORGANÓW: Organy przyjmują rozbieżne stanowisko, choć od wyroku NSA z dnia 24 października 2011 coraz częściej jest ono nieodpłatnego świadczenia? niekorzystne dla podatników, Przychód z imprez opłacanych ryczałtowo należy ustalać w sposób arytmetyczny, Obowiązkowe wyjazdy i szkolenia o charakterze służbowym są zwolnione z opodatkowania PIT. W przypadku, gdy szkolenie połączone jest z dodatkowymi atrakcjami koszt tych atrakcji jest przychodem dla pracownika Czy pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej zawsze uzyskują przychód z tytułu STANOWISKO ORGANÓW: Brak sporządzania listy uczestników imprez przez pracodawcę nie powinien mieć wpływu na przyporządkowanie konkretnej kwoty do poszczególnych pracowników. W ocenie organów, jest to problem organizacyjny, możliwy do rozwiązania 4

5 PIT I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ STANOWISKO ORGANÓW CD. O powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z oferowanych przez pracodawcę spotkań integracyjnych, lecz samo otrzymanie przez pracownika możliwości uczestnictwa w takim spotkaniu Poziom wykorzystania poszczególnych atrakcji przez uczestników nie wpływa na wysokość przychodu pracownika powstałego w związku z jego uczestnictwem w imprezie integracyjnej Atrakcje hotelowe wliczone w standardową cenę usług nie stanowią przychodu po stronie pracownika W sytuacji, w której impreza jest finansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przychód podlega opodatkowaniu jedynie w części przekraczającej 380 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Rozbieżne stanowiska: początkowo korzystne dla podatników, iż w przypadku braku ewidencji korzystania przez uczestników z imprezy, nie ma możliwości wyliczenia konkretnych przychodów po stronie pracowników Zmiana tendencji po wydaniu uchwały dotyczącej abonamentów medycznych - sama możliwość wzięcia udziału w imprezie powoduje powstanie przychodu po stronie pracownika Rozbieżne od wielu lat stanowisko sądów administracyjnych skłoniło Prokuratora Generalnego do wystąpienia z wnioskiem do NSA o podjęcie uchwały czy koszty poniesione przez pracodawcę na organizację imprezy szkoleniowo-integracyjnej stanowią dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia również w przypadku, gdy pracownicy faktycznie świadczeń tych nie otrzymali, a jedynie zostały pozostawione do ich dyspozycji 5

6 I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ PIT PODSUMOWANIE: Negatywna dla podatników linia interpretacyjna organów podatkowych Coraz częściej również sądy administracyjne stoją na stanowisku negatywnym dla podatników Wpływ na opodatkowanie braku możliwości wskazania uczestników imprezy integracyjnej Możliwość skorzystania z imprezy integracyjnej a faktyczne otrzymanie świadczenia przez pracownika jedna z osi sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi i sądami administracyjnym WSKAZÓWKI: W chwili obecnej orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące imprez integracyjnych jest bardzo rozbieżne Być może uchwała NSA (o ile NSA zdecyduje się na jej podjęcie) pozwoli na powstanie jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie Z uwagi na brak jednolitego stanowiska w zakresie imprez integracyjnych pracodawcy powinni starać się podejmować działania mające na celu ograniczenie po stronie pracowników ryzyka osiągnięcia przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia m.in.: o zbierać oświadczenia od pracowników, którzy nie będą uczestniczyć w imprezie integracyjnej pozwoli to na uniknięcie przypisania im przychodu z tytułu możliwości skorzystania z imprezy integracyjnej o wydzielać w ramach imprez integracyjnych możliwie dużą obowiązkową część szkoleniową udział w tej części nie będzie powodował powstania przychodu po stronie pracowników o gromadzić dowody potwierdzające, że impreza miała charakter integracyjny 6

7 I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ CIT PRZEPISY USTAWY O CIT: Art. 15 ust. 1: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1 Art. 16 ust. 1 pkt 28: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych PROBLEM PODATKOWY: Czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na organizacje spotkań integracyjnych dla pracowników? STANOWISKO ORGANÓW: Pracodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkań integracyjnych dla pracowników mających na celu zbudowanie więzi pomiędzy pracownikami, a także pracownikami a spółką. Lepsza atmosfera w pracy oraz identyfikacja pracowników z firmą pośrednio wpływa (w długofalowym ujęciu) na osiągnięcie przychodów Wątpliwości nie budzi również możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-organizacyjnym Wyjątek stanowią imprezy integracyjne, których głównym celem jest wzajemne ze sobą przebywanie, zabawa przy muzyce, czy konsumpcja 7

8 I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ CIT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Sądy administracyjne stoją na stanowisku analogicznym do organów podatkowych: imprezy, których głównym celem jest wspólne ze sobą przebywanie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Pozostałe, realizujące cele pracodawcy, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu W przypadku uczestnictwa w imprezie kontrahentów i współpracowników, za każdym razem należy ocenić czy wydatki poniesione na organizację imprezy nie stanowią kosztów reprezentacji PODSUMOWANIE: Wydatki na imprezy integracyjne, których celem jest: budowanie zespołu, poprawa atmosfery w pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wzrost motywacji w zakresie obowiązków pracowniczych stanowią koszty uzyskania przychodu pracodawcy Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów imprezy, których celem jest realizacja osobistych potrzeb pracowników, jak np. konsumpcja, czy zabawa 8

9 I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ CIT WSKAZÓWKI: Pracodawcy chcąc uniknąć wątpliwości co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na organizację imprez integracyjnych powinni zbierać dokumentację potwierdzającą, że impreza integracyjna miała na celu zintegrowanie pracowników ze sobą lub zintegrowanie pracowników ze spółką 9

10 VAT I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ PRZEPISY USTAWY O VAT Prawo do odliczenia: Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi [ ] przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego [ ] Art. 88 ust. 1: Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: 4) usług noclegowych i gastronomicznych PROBLEM PODATKOWY: Czy w związku z organizacją imprezy integracyjnej pracodawca może odliczać VAT naliczony? STANOWISKO ORGANÓW I SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Organizacja imprezy integracyjnej co do zasady związana jest z działalnością przedsiębiorstwa m.in. integruje zespół co pozwala zwiększać efektywność wykonywania codziennej pracy i poprawia komunikację w firmie Można odliczać VAT w przypadku nabycia (np. produktów spożywczych, nagród, strojów) przy jednoczesnym ryzyku opodatkowania VAT ich przekazań (wydania do osobistego korzystania) Należy zwracać uwagę na nabywanie towarów bądź usług, od których nie przysługuje prawo do odliczenia VAT (np. od podatnika zwolnionego z VAT, usług gastronomicznych, hotelowych) Nabycie usług gastronomicznych bądź hotelowych w ramach usługi kompleksowej pozwala na pełne odliczenia VAT 10

11 I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ VAT PRZEPISY USTAWY O VAT Podatek należny: Art. 7 ust. 2: Przez dostawę towarów [ ] rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia Art. 8 ust. 2: Opodatkowaniu podlegają: 2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika PROBLEM PODATKOWY: W jakich sytuacjach powstaje obowiązek rozliczenia VAT należnego? STANOWISKO ORGANÓW: VAT podlega jedynie nieodpłatne świadczenie usług, które służy celom osobistym pracowników Organizacja imprezy kompleksowej przez firmę zewnętrzną, nie będzie podlegać późniejszemu opodatkowaniu VAT, jeśli główną korzyść z imprezy osiąga pracodawca Przekazanie nagród, prezentów będzie opodatkowane towary stają się własnością pracowników i służą ich osobistym potrzebom (wyjątek próbki, prezenty małej wartości) Zużycie artykułów spożywczych podczas imprezy nie podlega VAT należnemu 11

12 I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ VAT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Udział w imprezie, mimo że wiąże się z celami osobistymi pracownika (np. możliwość spożycia posiłków) może mieć dwojakiego rodzaju charakter: niezwiązany z prowadzeniem przedsiębiorstwa, albo związany z działalnością pracodawcy W praktyce, impreza to obowiązek pracowniczy nie niesie korzyści osobistej, nie powinna więc podlegać VAT PODSUMOWANIE: Pracodawca ma prawo do odliczenia VAT w przypadku zakupu produktów spożywczych oraz PROBLEM PODATKOWY: Czy kompleksowych zawsze pracownicy usług biorący organizacji udział imprezy w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? Przesłanki istnienia prawa do odliczenia nie należy utożsamiać z realizacją tego prawa. Jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia, lecz z niego nie skorzystał, nieodpłatne przekazanie wciąż będzie skutkować obowiązkiem rozliczenia VAT Przekazanie towarów podlega VAT (poza próbkami i prezentami małej wartości) cel osobisty Zużycie towarów (artykułów spożywczych) nie podlega VAT brak celu osobistego Opodatkowane są te nieodpłatne świadczenia, które służą przede wszystkim osobistym potrzebom pracowników impreza integracyjna takiego charakteru nie ma WSKAZÓWKI: Zakup kompleksowych usług organizacji imprezy pozwala nie ponosić ciężaru nieodliczalnego VAT Gromadzenie dokumentacji wskazującej na korzyści, jakich z imprezy oczekuje pracodawca, pozwala na nieopodatkowywanie VAT świadczonych pracownikom usług 12

13 AGENDA I. Wyjazdowe imprezy integracyjne/ organizacja przyjęć II. Dofinansowanie studiów i szkoleń III. Abonamenty medyczne IV. Dofinansowanie dojazdów do i z pracy V. Polisy ubezpieczeniowe VI. Dofinansowanie ferii zimowych 13

14 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ PIT PRZEPISY USTAWY O PIT: Art. 21 ust. 1 pkt 90: Wolne od podatku dochodowego są: wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego PROBLEM PODATKOWY: Czy do przychodów pracownika należy zaliczyć wszystkie przysporzenia związane z podnoszeniem jego kwalifikacji zawodowych? STANOWISKO ORGANÓW: Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe bezpośrednio związane z wykonywaniem bieżącej pracy, niezbędne dla wykonywania obowiązków zawodowych przez pracownika podlegają zwolnieniu z opodatkowania PIT Możliwość skorzystania ze zwolnienia w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych uzależniona jest od łącznego spełnienia następujących warunków: o posiadania statusu pracownika o udziału w szkoleniu z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy 14

15 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ PIT STANOWISKO ORGANÓW CD.: Studia doktoranckie stanowią kształcenie w formie szkolnej zwolnione pod warunkiem skierowania pracownika na kształcenie przez pracodawcę (z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą) Refundowanie kosztów kształcenia zawodowego przez przyszłego pracodawcę (warunkujące następcze zatrudnienie) nie podlega zwolnieniu w PIT w dacie rozpoczęcia szkolenia nie łączył stron stosunek pracy warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie statusu pracownika PODSUMOWANIE: Możliwość skorzystania ze zwolnienia w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych uzależniona jest od łącznego spełnienia następujących warunków: o posiadania statusu pracownika o udziału w szkoleniu z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy Organy podatkowe przywiązują szczególną wagę do związku tematyki szkolenia z rodzajem pracy wykonywanej przez pracownika 15

16 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ PIT WSKAZÓWKI: Pracodawcy powinni pamiętać, że po wyrażaniu zgody na szkolenie (od której uzależniona jest możliwość skorzystania ze zwolnienia) zobowiązani są do przyznania pracownikom świadczeń wynikających z Kodeksu Pracy. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje przysługuje płatny urlop szkoleniowy, a także zwolnienie z całości lub części dnia pracy, aby mógł uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach z prawem do zachowania wynagrodzenia za ten czas Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe, jeżeli chce zobowiązać pracownika do pozostania w firmie po zakończeniu podnoszenia przez niego kwalifikacji zawodowych PROBLEM W konsekwencji, PODATKOWY: wydaje się, że pracodawca przed wyrażeniem zgody na szkolenie przez Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? pracownika powinien ocenić, czy obowiązki związane ze szkoleniem pracownika nie będą zbytnio obciążać zakładu pracy 16

17 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ CIT PZEPISY USTAWY O CIT: Art. 15 ust. 1: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 PROBLEM PODATKOWY: Czy wydatki związane z finansowaniem pracownikom uczestnictwa we wszelkiego rodzaju formach dokształcania stanowią dla spółki koszt podatkowy? STANOWISKO ORGANÓW: Organy uznają koszty poniesione na szkolenie pracowników, o ile spełniają one ogólne warunki zaliczania do kosztów Pracodawca winien być w stanie wykazać związek między szkoleniem, a swoją działalnością Powyższa zasada ma zastosowanie również do kosztów pośrednich, jak np. dojazd na szkolenie 17

18 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ CIT PODSUMOWANIE: Wydatki pośrednie i bezpośrednie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, o ile mają związek z działalnością pracodawcy Pracodawcy w celu uniknięcia sporów z organami podatkowymi w zakresie możliwości uznania wydatków poniesionych na szkolenia pracowników za koszty uzyskania przychodu powinni być w stanie wykazać, że szkolenia te podnosiły kwalifikacje zawodowe pracowników, które są wykorzystywane przez nich w pracy Jeżeli przedmiot szkolenia jednoznacznie związany jest z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę, możliwość uznania wydatków za koszty nie powinna budzić PROBLEM PODATKOWY: wątpliwości Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? W przypadku sfinansowania kursu, który nie wiąże się wprost z rodzajem wykonywanej pracy, warte rozważenia jest zawarcie umowy, na mocy której pracodawca zapewnia sobie prawo do korzystania z wiedzy nabytej przez pracownika przez określony czas 18

19 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ VAT PRZEPISY USTAWY O VAT: Art. 8 ust. 2 pkt 2: Opodatkowaniu podlegają: Nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników [ ] do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika Art. 43 ust. 1: Zwalnia się od podatku: 26) usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty [ ], w zakresie kształcenia i wychowania b) uczelnie, jednostki naukowe PAN oraz badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane 27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli 28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29; 29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż w pkt 26: a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację [ ] wyłącznie tym zakresie c) finansowane w całości ze środków publicznych Art. 88 ust. 3a: Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku [ ] faktury w przypadku gdy: 2) transakcja udokumentowana fakturą [ ] jest zwolniona od podatku 19

20 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ VAT PROBLEM PODATKOWY: Czy zakup usług szkoleniowych przez pracodawcę umożliwia mu odliczenie VAT? Czy zakup usług towarzyszących szkoleniu (dojazd, nocleg, gastronomia) pozwala odliczyć VAT? Czy pracodawca powinien rozliczyć VAT od zapewnionych pracownikowi usług? STANOWISKO ORGANÓW: W celu odliczenia VAT od usług szkoleniowych, jak i niezbędnych do ich realizacji, pracodawca winien być w stanie wykazać związek pomiędzy szkoleniem pracowników, a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą W sytuacji, gdy usługi noclegowe i gastronomiczne (nie dające samodzielnie prawa do odliczenia) zapewniane przy okazji szkolenia stanowią element kompleksowej usługi szkoleniowej, możliwe jest odliczenie VAT naliczonego wskazanego na fakturze zakupowej w całości nie uniemożliwia tego nawet załączona do faktury specyfikacja kosztów wskazująca na tego typu wydatki Należy badać, czy spółka organizująca szkolenia kwalifikuje się do obligatoryjnego zwolnienia z VAT jeśli tak, pomyłkowe wykazanie podatku naliczonego na fakturze nie daje pracodawcy prawa do odliczenia VAT W praktyce, nie ma konieczności opodatkowywania VAT udostępnionych pracownikom szkoleń PODSUMOWANIE: Pracodawca może odliczyć VAT za usługi szkoleniowe bez konieczności opodatkowywania ich nieodpłatnego przekazania pracownikom, o ile jest wstanie wykazać związek pomiędzy szkoleniem, a prowadzoną przez niego działalnością 20

21 AGENDA I. Wyjazdowe imprezy integracyjne/ organizacja przyjęć II. Dofinansowanie studiów i szkoleń III. Abonamenty medyczne IV. Dofinansowanie dojazdów do i z pracy V. Polisy ubezpieczeniowe VI. Dofinansowanie ferii zimowych 21

22 III. ABONAMENTY MEDYCZNE PIT PRZEPISY USTAWY O PIT: Art. 21. ust. 1 pkt 11: Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw PROBLEM PODATKOWY: Czy przekazanie pracownikom pakietów medycznych powoduje powstanie dla nich przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, który podlega opodatkowaniu PIT? STANOWISKO ORGANÓW: Do nieodpłatnych świadczeń zaliczyć należy objęcie pracownika opieką medyczną opłaconą przez pracodawcę O powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z konkretnej usługi medycznej, lecz samo objęcie pracownika abonamentem medycznym dającym prawo do skorzystania ze świadczeń W przypadku zakupu przez pracodawcę usług polegających na wykonaniu wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich, wartość tego rodzaju świadczeń nie stanowi dla pracownika przychodu podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT w związku z art. 229 kodeksu pracy Wartość kosztów poniesionych przez zakład pracy na rzecz członków rodziny pracownika, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Organy zwracają uwagę, że gdyby nie łączący pracownika z pracodawcą stosunek, członek rodziny nie otrzymałby tego świadczenia 22

23 III. ABONAMENTY MEDYCZNE PIT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Stanowisko sądów administracyjnych dotyczące przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia powstającego dla pracowników z tytułu objęcia ich abonamentem medycznym zostało ukształtowane przez uchwałę 7 sędziów z 24 maja 2010 r., sygn. akt II FSP 1/10 oraz uchwałę pełnego składu NSA z 24 października 2011 r., sygn. akt II FSP 7/10 Zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych: o zapewnienie opieki medycznej w ramach pakietu ma charakter prywatnego ubezpieczenia medycznego o prawo do korzystania z usług medycznych objętych pakietem nie jest postawieniem tych usług do dyspozycji, ale samo w sobie stanowi nieodpłatne świadczenie w postaci możliwości wykorzystania usług objętych wykupionym przez pracodawcę pakietem o przychód podatkowy dla pracowników powstaje niezależnie od tego czy pracownik skorzystał z usług medycznych w ramach abonamentu czy nie o przychód dla pracownika nie powstanie w sytuacji gdy odmówi on zgody na objęcie go opieką medyczną o cena zakupu usług medycznych przez pracodawcę stanowi punkt odniesienia do ustalenia wartości świadczenia otrzymanego przez uprawnionego pracownika 23

24 III. ABONAMENTY MEDYCZNE PIT PODSUMOWANIE: Zgodnie z jednolitym stanowiskiem organów podatkowych objęcie pracowników opieką medyczną powoduje po ich stronie powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia powstanie przychodu związane jest z samym faktem objęcia prywatną opieką medyczną Po uchwale pełnego składu NSA z 24 października 2011 r. orzecznictwo sądów administracyjnych, potwierdza, że objęcie pracowników opieką medyczną powoduje powstanie dla pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia Jedynie w przypadku zakupu przez pracodawcę usług polegających na wykonaniu wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich, wartość tego rodzaju świadczeń nie stanowi dla pracownika przychodu podatkowego WSKAZÓWKI: Mając na względzie stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych pracodawcy powinni zadbać o wydzielenie z całości kosztów abonamentu medycznego kosztów dotyczących wstępnych okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich pozwoli to na precyzyjne określenie części wydatków, które nie stanowią przychodu z nieodpłatnego świadczenia po stronie pracowników 24

25 III. ABONAMENTY MEDYCZNE CIT PRZEPISY USTAWY O CIT: Art. 15 ust. 1: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 PROBLEM PODATKOWY: Czy koszty poniesione przez pracodawcę na zakup abonamentów medycznych dla zatrudnionych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów? STANOWISKO ORGANÓW: Pracodawcy uprawnieni są do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup abonamentów medycznych dla pracowników Koszty poniesione przez pracodawcę z tytułu zakupu abonamentów medycznych dla pracowników stanowią koszty pośrednie, rozpoznawane w dacie ich poniesienia Wydatki poniesione na zakup abonamentów dla rodziny nie stanowią kosztów uzyskania przychodu brak jest bowiem związku takich wydatków z przychodami pracodawcy 25

26 III. ABONAMENTY MEDYCZNE CIT PODSUMOWANIE: Możliwość wliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup abonamentów medycznych dla pracowników nie budzi kontrowersji Wydatki poniesione na zakup abonamentów medycznych dla rodziny pracownika nie stanowią kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy PROBLEM PODATKOWY: Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? 26

27 III. ABONAMENTY MEDYCZNE VAT PRZEPISY USTAWY O VAT: Art. 8 ust. 2 pkt 2: Opodatkowaniu podlegają: Nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników [ ] do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika PRZEPISY USTAWY O PIT: Art.9 Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Art. 43 ust. 1: Zwalnia się od podatku: 18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, PROBLEM PODATKOWY: Czy wykonywane zawsze pracownicy w ramach biorący działalności udział w imprezie leczniczej integracyjnej przez uzyskują podmioty przychód lecznicze z nieodpłatnego świadczenia? 19) Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu STANOWISKO ORGANÓW: i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: Organy przyjmują rozbieżne stanowisko, choć od wyroku NSA z dnia 24 października 2011 coraz częściej jest ono niekorzystne a) lekarza dla podatników, i lekarza dentysty Przychód z imprez opłacanych ryczałtowo należy ustalać w sposób arytmetyczny, Obowiązkowe b) pielęgniarki wyjazdy i i szkolenia położnej o charakterze służbowym są zwolnione z opodatkowania PIT. W przypadku, gdy szkolenie połączone jest z dodatkowymi atrakcjami koszt tych atrakcji jest przychodem dla pracownika c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy [ ] o działalności leczniczej [ ] 19a) Świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów [ ] PROBLEM PODATKOWY: Jak traktować przekazania abonamentów medycznych dla celów VAT? 27

28 III. ABONAMENTY MEDYCZNE VAT STANOWISKO ORGANÓW: Nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych na rzecz pracowników tym bardziej ich rodzin stanowi nieodpłatne świadczenie usług, podlegające zwolnieniu z VAT (poza czynnościami obligatoryjnymi dla pracodawcy) Kontrowersja proporcja VAT: o ma zastosowanie, ponieważ ustawodawca wprost nie wskazał nieodpłatnego świadczenia usług, czy też refakturowania pakietów medycznych, jako działań niewliczonych do obrotu o nie ma zastosowania: we współczynniku VAT nie powinno ujmować się elementów nieodzwierciedlających działalności gospodarczej podatnika zniekształca to faktyczną strukturę sprzedaży firmy bazując na regułach VAT, świadczenia nieodpłatne nie są obrotem (brak kwoty należnej) jedynym nabyciem, z którym wiąże się właśnie sprzedaż podlegająca zwolnieniu, jest PROBLEM PODATKOWY: Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? STANOWISKO ORGANÓW: Organy przyjmują rozbieżne stanowisko, choć od wyroku NSA z dnia 24 października 2011 coraz częściej jest zakup samych pakietów ono niekorzystne dla podatników, Przychód z imprez opłacanych ryczałtowo należy ustalać w sposób arytmetyczny, Obowiązkowe wyjazdy i szkolenia o charakterze służbowym są zwolnione z opodatkowania PIT. W przypadku, gdy szkolenie połączone jest z dodatkow STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Co do zasady przekazywanie pakietów medycznych jest zwolnione z VAT Nieodpłatne przekazania należy uwzględnić w rachunku proporcji dla VAT PODSUMOWANIE: Przeważające stanowisko przekazanie abonamentów medycznych podlega zwolnieniu z VAT Rozważenie bezpośredniej alokacji nabyć związanych z zakresem pakietów medycznych 28

29 AGENDA I. Wyjazdowe imprezy integracyjne/ organizacja przyjęć II. Dofinansowanie studiów i szkoleń III. Abonamenty medyczne IV. Dofinansowanie dojazdów do i z pracy V. Polisy ubezpieczeniowe VI. Dofinansowanie ferii zimowych 29

30 IV. DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW DO I Z PRACY PIT PRZEPISY USTAWY O PIT: Art. 12 ust. 1: Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych PROBLEM PODATKOWY: Czy dofinansowanie dojazdów do i z pracy stanowi dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu PIT? STANOWISKO ORGANÓW: Finansowanie przez pracodawcę dojazdów z pracy poprzez zwrot kosztów lub zakup biletu, powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia W przypadku zorganizowanych form transportu zbiorowego coraz częściej pojawia się stanowisko, zgodnie z którym już sama możliwość skorzystania z transportu do i z pracy powoduje powstanie po stronie pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia 30

31 IV. DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW DO I Z PRACY PIT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Jeżeli w związku z zapewnieniem przez pracodawcę dojazdów pracowników do pracy nie można przyporządkować wartości nieodpłatnych świadczeń dla konkretnego pracownika z tego tytułu, to brak jest podstaw do ustalenia kwot przychodu z tego tytułu PODSUMOWANIE: W przypadku dofinansowania dojazdów z pracy i do pracy, pracownik uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu PIT. Coraz częściej pojawia się stanowisko, że sama możliwość skorzystania z takiego dojazdu powoduje powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia dla pracowników W przypadku ryczałtowego ponoszenia kosztów na dojazdy pracownicze, wysokość przychodu po stronie poszczególnych pracowników należy wyliczyć w sposób arytmetyczny 31

32 IV. DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW DO I Z PRACY CIT PRZEPISY USTAWY O CIT: Art. 15 ust. 1: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 PROBLEM PODATKOWY: Czy dofinansowanie dojazdów do i z pracy pracownikom może stanowić koszty uzyskania przychodów pracodawcy? STANOWISKO ORGANÓW: Wydatki poniesione na zakup biletów, a także zapewnienie transportu dla pracowników mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, takie wydatki są bowiem ponoszone w celu prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a więc służą zachowaniu źródła przychodów 32

33 IV. DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW DO I Z PRACY CIT PODSUMOWANIE: Dofinansowanie dojazdów do pracy i z pracy powoduje powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia po stronie pracowników coraz częściej pojawia się stanowisko, że już sama możliwość skorzystania z dojazdu do pracy powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z nieodpłatnego świadczenia Wydatki poniesione na zakup biletów, a także zapewnienie transportu dla pracowników mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, takie wydatki są bowiem ponoszone w celu prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a więc służą zachowaniu źródła przychodów WSKAZÓWKI: W celu uniknięcia wątpliwości co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na dofinansowanie transportu pracowników pracodawcy powinni zbierać dowody potwierdzające, że zapewnienie transportu pracownikom było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa 33

34 IV. DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW DO I Z PRACY VAT PRZEPISY USTAWY O VAT: Art. 8 ust. 2 pkt 2: Opodatkowaniu podlegają: Nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników [ ] oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika PROBLEM PODATKOWY: W jaki sposób pracodawca powinien rozliczać VAT z tytułu dofinansowania dojazdów dla pracowników? STANOWISKO ORGANÓW: Pracodawca finansujący pracownikom dojazd do pracy ma prawo do odliczenia VAT z tytułu poniesionych wydatków na ogólnych zasadach W zakresie podatku należnego, zapewnienie bezpłatnego dowozu pracownikom stanowi dla VAT nieodpłatne świadczenie usługi Świadczenie pracodawcy jest realizowane na cele osobiste pracownika, więc podlega VAT Dla konieczności opodatkowania nie jest istotne, czy nabycie usługi przewozowej opodatkowane było VAT Jeśli pracownik partycypuje w kosztach organizacji transportu, czynność będzie opodatkowana VAT, ale już jako świadczenie odpłatne 34

35 IV. DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW DO I Z PRACY VAT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH I TSUE: TSUE dodatkowo zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy zapewnienie dojazdu stanowi konieczność np. w przypadku braku połączeń komunikacyjnych, usługi nie są wykonywane tylko na cele osobiste pracownika służą bowiem działalności pracodawcy i jako takie nie podlegają VAT Powyższe stanowisko aprobują sądy administracyjne (konieczność argumentacji zgodnie z konkluzjami TSUE) PODSUMOWANIE: Pracodawca, który bez specjalnych powodów, z własnej woli zapewnia dojazd pracownikom, powinien opodatkować to działanie VAT Gdy obiektywnie dojazd do miejsca pracy byłby utrudniony bądź wręcz niemożliwy, istnieje możliwość argumentacji, iż świadczenie na rzecz pracowników nie podlega VAT (konieczność indywidualnej analizy każdego przypadku restrykcyjna analiza dowodów przez organy) Jeśli zakupione usługi transportu były zwolnione z VAT (np. nabycie od podmiotu zwolnionego), nie ma to wpływu na konieczność rozliczenia VAT należnego czynność należy opodatkować 35

36 AGENDA I. Wyjazdowe imprezy integracyjne/ organizacja przyjęć II. Dofinansowanie studiów i szkoleń III. Abonamenty medyczne IV. Dofinansowanie dojazdów do i z pracy V. Polisy ubezpieczeniowe VI. Dofinansowanie ferii zimowych 36

37 V. POLISY UBEZPIECZENIOWE PIT PRZEPISY USTAWY O PIT: Art. 9: Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku PROBLEM PODATKOWY: Czy opłacanie przez pracodawcę polisy ubezpieczeniowej stanowi dla pracownika podlegający opodatkowaniu PIT przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? STANOWISKO ORGANÓW: Pracownik, któremu pracodawca opłaca polisę ubezpieczeniową (w sytuacji w której pracownik uprawniony jest do otrzymania świadczenia) uzyskuje przychód (w wysokości składek zapłaconych na jego ubezpieczenie) ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu PIT Pracownik nie otrzymuje przychodu w sytuacji, w której pracodawca: o o o o wykupił kapitałowe ubezpieczenie na życie dla swoich pracowników jest właścicielem polisy opłaca należne składki jest jedynym uprawnionym do otrzymania całego świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku śmierci pracownika 37

38 V. POLISY UBEZPIECZENIOWE PIT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Zgodnie z dominującym stanowiskiem sądów administracyjnych zapewnienie przez pracodawcę ubezpieczenia na życie, bądź ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków powoduje powstanie po stronie pracowników przychodu podlegającego PIT Już samo postawienie do dyspozycji pracowników świadczenia w postaci ubezpieczenia na życie powoduje powstanie dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Nie jest przy tym ważne, czy dojdzie do wypłaty odszkodowania PROBLEM PODATKOWY: Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? PODSUMOWANIE: Co do zasady polisy ubezpieczeniowe wykupione przez pracodawcę (w sytuacji, w której uprawnionym do otrzymania świadczenia z polisy jest pracownik) powoduje powstanie po stronie pracowników przychodu z tytułu stosunku pracy w wysokości składek zapłaconych przez pracodawcę na ubezpieczenie Wyjątek stanowią ubezpieczenia, gdy zakład pracy: wykupił kapitałowe ubezpieczenie na życie dla swoich pracowników, jest właścicielem polisy, opłaca składki należne, jest jedynym uprawnionym do otrzymania całego świadczenia ubezpieczeniowego w razie śmierci pracownika 38

39 V. POLISY UBEZPIECZENIOWE CIT PRZEPISY USTAWY O CIT: Art. 16 ust. 1: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 59) składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858) jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono [z wyjątkami wskazanymi w ustawie] PROBLEM PODATKOWY: Czy składki opłacane przez pracodawcę na ubezpieczenie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? STANOWISKO ORGANÓW: Co do zasady składki opłacane przez pracodawcę na ubezpieczenie pracowników nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wyjątek stanowią ubezpieczenia spełniające łączenie następujące warunki: o przedmiot ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe jeżeli są uzupełnieniem powyższych ubezpieczeń, ubezpieczenie choroby, ubezpieczenie wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej 39

40 V. POLISY UBEZPIECZENIOWE CIT STANOWISKO ORGANÓW CD: o o PODSUMOWANIE: uprawnionym do otrzymania świadczenia nie może być pracodawca umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza: wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie Co do zasady wydatki poniesione na opłacenie składek przez pracodawcę na rzecz pracowników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, chyba że spełniają określone w ustawie o CIT warunki 40

41 V. POLISY UBEZPIECZENIOWE VAT PRZEPISY USTAWY O VAT: Art. 8 ust. 2 pkt 2: Opodatkowaniu podlegają: nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników [ ] oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika Art. 43 ust.1 pkt 37: Zwalnia się od podatku: [ ] usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji PROBLEM PODATKOWY: Czy pracodawca będzie zobowiązany do wykazania nieodpłatnego świadczenia na rzecz zatrudnionych i rozliczenia go dla celów VAT? STANOWISKO ORGANÓW: Jakkolwiek istniały kontrowersje w zakresie opodatkowania VAT polis ubezpieczeniowych zawartych na rachunek pracowników, obecnie przyjmuje się, że czynności wykonywane przez pracodawcę powinny być rozliczone dla VAT jako czynności zwolnione Wciąż budzi kontrowersje kwestia konieczności ustalania proporcji VAT w związku z pojawiającymi się usługami zwolnionymi w stosunkach pracodawca-pracownik 41

42 V. POLISY UBEZPIECZENIOWE VAT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH I TSUE: TSUE: Wyrażenie transakcje ubezpieczeniowe nie obejmuje wyłącznie transakcji dokonywanych przez samych ubezpieczycieli, ale jest na tyle obszerne, że obejmuje zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej przez podatnika, który sam nie jest ubezpieczycielem, lecz w kontekście polisy blokowej dostarcza swoim klientom taką ochronę PODSUMOWANIE: Nabycie usług ubezpieczeniowych (zawarcie polis ubezpieczeniowych) jest zwolnione z VAT Niezależnie, pracodawca powinien rozliczyć przekazaną pracownikowi korzyść dla VAT Usługi ubezpieczeniowe świadczone przez pracodawcę podlegają zwolnieniu z VAT PROBLEM PODATKOWY: Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? 42

43 AGENDA I. Wyjazdowe imprezy integracyjne/ organizacja przyjęć II. Dofinansowanie studiów i szkoleń III. Abonamenty medyczne IV. Dofinansowanie dojazdów do i z pracy V. Polisy ubezpieczeniowe VI. Dofinansowanie ferii zimowych 43

44 VI. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH PIT PRZEPISY USTAWY O PIT: Art. 21 ust.1: Wolne od podatku dochodowego są: 67) wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej [ ] rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi 78) dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjnoszkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości, b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł PROBLEM PODATKOWY: Czy dofinansowanie przez pracodawcę wyjazdu na ferie zimowe pracownika generuje po stronie pracownika przychód podlegający PIT? 44

45 VI. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH PIT STANOWISKO ORGANÓW: Przychód pracownik, któremu pracodawca dofinansował ferie zimowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega zwolnieniu z opodatkowania do kwoty 380 zł rocznie, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu Dopłaty do ferii zimowych dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie: o podlegają zwolnieniu z opodatkowania w sytuacji, w której pochodzą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o zwolnieniu z opodatkowania do kwoty 760 zł rocznie w sytuacji, w której pochodzą z innych środków niż wskazane wyżej PODSUMOWANIE: Co do zasady otrzymane przez pracownika dofinansowanie podlega opodatkowaniu PIT, zwolnieniu z opodatkowania podlega 380 zł rocznie uzyskane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych W sytuacji, w której wypoczynek jest zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, dopłaty do ferii zimowych dzieci i młodzieży (do lat 18): o z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają zwolnieniu z PIT o z innych źródeł do kwoty 760 zł rocznie 45

46 VI. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH CIT PRZEPISY USTAWY O CIT: Art. 16 ust.1 pkt 45: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych PROBLEM PODATKOWY: Czy pracodawca może zaliczyć wydatki poniesione na dofinansowanie ferii do kosztów uzyskania przychodów? STANOWISKO ORGANÓW: Wydatki na działalność socjalną pracodawcy, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie pochodzące z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów Pracodawca jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46

47 VI. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH CIT PODSUMOWANIE: Dofinansowanie wyjazdów na ferie nie stanowi kosztów uzyskania przychodów pracodawcy Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są dokonywane przez pracodawcę odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PROBLEM PODATKOWY: Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? 47

48 VI. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH VAT PRZEPISY USTAWY: Art. 3 ust. 1 Ustawy o ZFŚS: Fundusz tworzą [ ] pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty Art. 88 ust. 1 pkt 4: Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: [ ] usług noclegowych i gastronomicznych PROBLEM PODATKOWY: Jak rozliczyć dofinansowanie ferii ze środków ZFŚS? Jak rozliczyć dofinansowanie ferii ze środków obrotowych przedsiębiorstwa? STANOWISKO ORGANÓW: Pracodawca, administrując ZFŚS nie działa jako podatnik VAT (interpretacja ogólna nr PT1/033/20/831/KSB/12). W efekcie: o o nie ma prawa do odliczenia VAT przy dokonanych zakupach nie jest również zobowiązany do rozliczenia VAT należnego w przypadku nieodpłatnych jak i częściowo odpłatnych przekazań Finansowanie ferii zimowych ze środków obrotowych pozwala na odliczenie VAT (alokacja wydatków do czynności opodatkowanych), ale również powinno być rozliczone dla VAT jako świadczenie usług, z zastosowaniem odpowiedniej stawki podatku Nabycie ze środków obrotowych usług noclegowych i gastronomicznych nie daje prawa do odliczenia VAT, ale niezależnie obliguje pracodawcę do rozliczenia VAT należnego 48

49 VI. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH VAT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Linia orzecznicza dotycząca opodatkowania VAT działalności ZFŚS jest analogiczna do prezentowanej przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej, tj. wykonywane czynności nie podlegają VAT PODSUMOWANIE: Dofinansowania w ramach ZFŚS nie podlegają VAT, w przeciwieństwie do dofinansowań ze środków obrotowych Należy zwrócić uwagę na wyraźne wyodrębnienie (w dokumentacji, na kontach przedsiębiorstwa) PROBLEM PODATKOWY: działań Czy zawsze opłacancyh pracownicy ze środków biorący udział obrotowych, w imprezie a integracyjnej z ZFŚS uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? 49

50 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Aleksandra Plichta Starszy konsultant Tel Tel. kom Izabela Ukonu Starszy konsultant Tel Tel. kom Accreo Sp. z o.o. ul. Próżna 7, Warszawa, Polska Tel.: , fax:

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10.

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10. nr 19(259) 1.10.2014 dodatek nr 14 Sposób na płace Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce I. Świadczenia pozapłacowe w podstawie opodatkowania...

Bardziej szczegółowo

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Tygodnik ISSN 1234-8325 Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód 9 grudnia 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 46 (990) Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Kup dowolne produkty lub

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 rekomenduje dwytygodnik Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 143 istotne zmiany komentarze ekspertów przejrzyste tabele 9 771731 996542 0 2 SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-100/11-2/MS Data 2011.04.15 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-429/12-3/GG Data 2013.02.13 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych -->

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych ZAŁĄCZNIK A Cel i mechanizm preferencji podatkowych I. P r e f e r e n c j e p o d a t k o w e w P I T 1. GOSPODARKA SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE CEL: Wsparcie nowych inwestycji realizujących politykę

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo