POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Webinarium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Webinarium"

Transkrypt

1 POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Webinarium

2 WĄTPLIWOŚCI KONSTYTUCYJNE 16 stycznia 2013 r. Prezydent Konfederacji Lewiatan złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, iż art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2-2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przewidują opodatkowanie wszelkich świadczeń, które: pracownik może potencjalnie otrzymać w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, są ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę, których wartości nie da się obliczyć w zgodzie z metodologią wskazaną w ww. ustawie, są niezgodne z art. 2 oraz art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 2

3 AGENDA I. Wyjazdowe imprezy integracyjne/ organizacja przyjęć II. Dofinansowanie studiów i szkoleń III. Abonamenty medyczne IV. Dofinansowanie dojazdów do i z pracy V. Polisy ubezpieczeniowe VI. Dofinansowanie ferii zimowych 3

4 PIT I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ PRZEPISY USTAWY O PIT: Art. 9: Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku Art.9 Art. Opodatkowaniu 12 ust. 1: Za podatkiem przychody dochodowym ze stosunku podlegają służbowego, wszelkiego stosunku rodzaju dochody, pracy, z pracy wyjątkiem nakładczej dochodów oraz wymienionych spółdzielczego w art. 21, stosunku 52, 52a pracy i 52c oraz uważa dochodów, się wszelkiego od których na rodzaju podstawie wypłaty przepisów pieniężne Ordynacji oraz podatkowej wartość zaniechano poboru podatku. pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.( ) Art. 11 ust. 1: Przychodami, z zastrzeżeniem art , art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji prac wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych PRZEPISY USTAWY O PIT: PROBLEM PODATKOWY: Czy za wsze praco świadczeń wni biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? PROBLEM PODATKOWY: STANOWISKO ORGANÓW: Organy przyjmują rozbieżne stanowisko, choć od wyroku NSA z dnia 24 października 2011 coraz częściej jest ono nieodpłatnego świadczenia? niekorzystne dla podatników, Przychód z imprez opłacanych ryczałtowo należy ustalać w sposób arytmetyczny, Obowiązkowe wyjazdy i szkolenia o charakterze służbowym są zwolnione z opodatkowania PIT. W przypadku, gdy szkolenie połączone jest z dodatkowymi atrakcjami koszt tych atrakcji jest przychodem dla pracownika Czy pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej zawsze uzyskują przychód z tytułu STANOWISKO ORGANÓW: Brak sporządzania listy uczestników imprez przez pracodawcę nie powinien mieć wpływu na przyporządkowanie konkretnej kwoty do poszczególnych pracowników. W ocenie organów, jest to problem organizacyjny, możliwy do rozwiązania 4

5 PIT I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ STANOWISKO ORGANÓW CD. O powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z oferowanych przez pracodawcę spotkań integracyjnych, lecz samo otrzymanie przez pracownika możliwości uczestnictwa w takim spotkaniu Poziom wykorzystania poszczególnych atrakcji przez uczestników nie wpływa na wysokość przychodu pracownika powstałego w związku z jego uczestnictwem w imprezie integracyjnej Atrakcje hotelowe wliczone w standardową cenę usług nie stanowią przychodu po stronie pracownika W sytuacji, w której impreza jest finansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przychód podlega opodatkowaniu jedynie w części przekraczającej 380 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Rozbieżne stanowiska: początkowo korzystne dla podatników, iż w przypadku braku ewidencji korzystania przez uczestników z imprezy, nie ma możliwości wyliczenia konkretnych przychodów po stronie pracowników Zmiana tendencji po wydaniu uchwały dotyczącej abonamentów medycznych - sama możliwość wzięcia udziału w imprezie powoduje powstanie przychodu po stronie pracownika Rozbieżne od wielu lat stanowisko sądów administracyjnych skłoniło Prokuratora Generalnego do wystąpienia z wnioskiem do NSA o podjęcie uchwały czy koszty poniesione przez pracodawcę na organizację imprezy szkoleniowo-integracyjnej stanowią dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia również w przypadku, gdy pracownicy faktycznie świadczeń tych nie otrzymali, a jedynie zostały pozostawione do ich dyspozycji 5

6 I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ PIT PODSUMOWANIE: Negatywna dla podatników linia interpretacyjna organów podatkowych Coraz częściej również sądy administracyjne stoją na stanowisku negatywnym dla podatników Wpływ na opodatkowanie braku możliwości wskazania uczestników imprezy integracyjnej Możliwość skorzystania z imprezy integracyjnej a faktyczne otrzymanie świadczenia przez pracownika jedna z osi sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi i sądami administracyjnym WSKAZÓWKI: W chwili obecnej orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące imprez integracyjnych jest bardzo rozbieżne Być może uchwała NSA (o ile NSA zdecyduje się na jej podjęcie) pozwoli na powstanie jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie Z uwagi na brak jednolitego stanowiska w zakresie imprez integracyjnych pracodawcy powinni starać się podejmować działania mające na celu ograniczenie po stronie pracowników ryzyka osiągnięcia przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia m.in.: o zbierać oświadczenia od pracowników, którzy nie będą uczestniczyć w imprezie integracyjnej pozwoli to na uniknięcie przypisania im przychodu z tytułu możliwości skorzystania z imprezy integracyjnej o wydzielać w ramach imprez integracyjnych możliwie dużą obowiązkową część szkoleniową udział w tej części nie będzie powodował powstania przychodu po stronie pracowników o gromadzić dowody potwierdzające, że impreza miała charakter integracyjny 6

7 I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ CIT PRZEPISY USTAWY O CIT: Art. 15 ust. 1: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1 Art. 16 ust. 1 pkt 28: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych PROBLEM PODATKOWY: Czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na organizacje spotkań integracyjnych dla pracowników? STANOWISKO ORGANÓW: Pracodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkań integracyjnych dla pracowników mających na celu zbudowanie więzi pomiędzy pracownikami, a także pracownikami a spółką. Lepsza atmosfera w pracy oraz identyfikacja pracowników z firmą pośrednio wpływa (w długofalowym ujęciu) na osiągnięcie przychodów Wątpliwości nie budzi również możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-organizacyjnym Wyjątek stanowią imprezy integracyjne, których głównym celem jest wzajemne ze sobą przebywanie, zabawa przy muzyce, czy konsumpcja 7

8 I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ CIT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Sądy administracyjne stoją na stanowisku analogicznym do organów podatkowych: imprezy, których głównym celem jest wspólne ze sobą przebywanie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Pozostałe, realizujące cele pracodawcy, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu W przypadku uczestnictwa w imprezie kontrahentów i współpracowników, za każdym razem należy ocenić czy wydatki poniesione na organizację imprezy nie stanowią kosztów reprezentacji PODSUMOWANIE: Wydatki na imprezy integracyjne, których celem jest: budowanie zespołu, poprawa atmosfery w pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wzrost motywacji w zakresie obowiązków pracowniczych stanowią koszty uzyskania przychodu pracodawcy Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów imprezy, których celem jest realizacja osobistych potrzeb pracowników, jak np. konsumpcja, czy zabawa 8

9 I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ CIT WSKAZÓWKI: Pracodawcy chcąc uniknąć wątpliwości co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na organizację imprez integracyjnych powinni zbierać dokumentację potwierdzającą, że impreza integracyjna miała na celu zintegrowanie pracowników ze sobą lub zintegrowanie pracowników ze spółką 9

10 VAT I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ PRZEPISY USTAWY O VAT Prawo do odliczenia: Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi [ ] przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego [ ] Art. 88 ust. 1: Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: 4) usług noclegowych i gastronomicznych PROBLEM PODATKOWY: Czy w związku z organizacją imprezy integracyjnej pracodawca może odliczać VAT naliczony? STANOWISKO ORGANÓW I SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Organizacja imprezy integracyjnej co do zasady związana jest z działalnością przedsiębiorstwa m.in. integruje zespół co pozwala zwiększać efektywność wykonywania codziennej pracy i poprawia komunikację w firmie Można odliczać VAT w przypadku nabycia (np. produktów spożywczych, nagród, strojów) przy jednoczesnym ryzyku opodatkowania VAT ich przekazań (wydania do osobistego korzystania) Należy zwracać uwagę na nabywanie towarów bądź usług, od których nie przysługuje prawo do odliczenia VAT (np. od podatnika zwolnionego z VAT, usług gastronomicznych, hotelowych) Nabycie usług gastronomicznych bądź hotelowych w ramach usługi kompleksowej pozwala na pełne odliczenia VAT 10

11 I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ VAT PRZEPISY USTAWY O VAT Podatek należny: Art. 7 ust. 2: Przez dostawę towarów [ ] rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia Art. 8 ust. 2: Opodatkowaniu podlegają: 2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika PROBLEM PODATKOWY: W jakich sytuacjach powstaje obowiązek rozliczenia VAT należnego? STANOWISKO ORGANÓW: VAT podlega jedynie nieodpłatne świadczenie usług, które służy celom osobistym pracowników Organizacja imprezy kompleksowej przez firmę zewnętrzną, nie będzie podlegać późniejszemu opodatkowaniu VAT, jeśli główną korzyść z imprezy osiąga pracodawca Przekazanie nagród, prezentów będzie opodatkowane towary stają się własnością pracowników i służą ich osobistym potrzebom (wyjątek próbki, prezenty małej wartości) Zużycie artykułów spożywczych podczas imprezy nie podlega VAT należnemu 11

12 I. WYJAZDOWE IMPREZY INTEGRACYJNE/ORGANIZACJA PRZYJĘĆ VAT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Udział w imprezie, mimo że wiąże się z celami osobistymi pracownika (np. możliwość spożycia posiłków) może mieć dwojakiego rodzaju charakter: niezwiązany z prowadzeniem przedsiębiorstwa, albo związany z działalnością pracodawcy W praktyce, impreza to obowiązek pracowniczy nie niesie korzyści osobistej, nie powinna więc podlegać VAT PODSUMOWANIE: Pracodawca ma prawo do odliczenia VAT w przypadku zakupu produktów spożywczych oraz PROBLEM PODATKOWY: Czy kompleksowych zawsze pracownicy usług biorący organizacji udział imprezy w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? Przesłanki istnienia prawa do odliczenia nie należy utożsamiać z realizacją tego prawa. Jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia, lecz z niego nie skorzystał, nieodpłatne przekazanie wciąż będzie skutkować obowiązkiem rozliczenia VAT Przekazanie towarów podlega VAT (poza próbkami i prezentami małej wartości) cel osobisty Zużycie towarów (artykułów spożywczych) nie podlega VAT brak celu osobistego Opodatkowane są te nieodpłatne świadczenia, które służą przede wszystkim osobistym potrzebom pracowników impreza integracyjna takiego charakteru nie ma WSKAZÓWKI: Zakup kompleksowych usług organizacji imprezy pozwala nie ponosić ciężaru nieodliczalnego VAT Gromadzenie dokumentacji wskazującej na korzyści, jakich z imprezy oczekuje pracodawca, pozwala na nieopodatkowywanie VAT świadczonych pracownikom usług 12

13 AGENDA I. Wyjazdowe imprezy integracyjne/ organizacja przyjęć II. Dofinansowanie studiów i szkoleń III. Abonamenty medyczne IV. Dofinansowanie dojazdów do i z pracy V. Polisy ubezpieczeniowe VI. Dofinansowanie ferii zimowych 13

14 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ PIT PRZEPISY USTAWY O PIT: Art. 21 ust. 1 pkt 90: Wolne od podatku dochodowego są: wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego PROBLEM PODATKOWY: Czy do przychodów pracownika należy zaliczyć wszystkie przysporzenia związane z podnoszeniem jego kwalifikacji zawodowych? STANOWISKO ORGANÓW: Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe bezpośrednio związane z wykonywaniem bieżącej pracy, niezbędne dla wykonywania obowiązków zawodowych przez pracownika podlegają zwolnieniu z opodatkowania PIT Możliwość skorzystania ze zwolnienia w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych uzależniona jest od łącznego spełnienia następujących warunków: o posiadania statusu pracownika o udziału w szkoleniu z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy 14

15 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ PIT STANOWISKO ORGANÓW CD.: Studia doktoranckie stanowią kształcenie w formie szkolnej zwolnione pod warunkiem skierowania pracownika na kształcenie przez pracodawcę (z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą) Refundowanie kosztów kształcenia zawodowego przez przyszłego pracodawcę (warunkujące następcze zatrudnienie) nie podlega zwolnieniu w PIT w dacie rozpoczęcia szkolenia nie łączył stron stosunek pracy warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie statusu pracownika PODSUMOWANIE: Możliwość skorzystania ze zwolnienia w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych uzależniona jest od łącznego spełnienia następujących warunków: o posiadania statusu pracownika o udziału w szkoleniu z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy Organy podatkowe przywiązują szczególną wagę do związku tematyki szkolenia z rodzajem pracy wykonywanej przez pracownika 15

16 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ PIT WSKAZÓWKI: Pracodawcy powinni pamiętać, że po wyrażaniu zgody na szkolenie (od której uzależniona jest możliwość skorzystania ze zwolnienia) zobowiązani są do przyznania pracownikom świadczeń wynikających z Kodeksu Pracy. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje przysługuje płatny urlop szkoleniowy, a także zwolnienie z całości lub części dnia pracy, aby mógł uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach z prawem do zachowania wynagrodzenia za ten czas Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe, jeżeli chce zobowiązać pracownika do pozostania w firmie po zakończeniu podnoszenia przez niego kwalifikacji zawodowych PROBLEM W konsekwencji, PODATKOWY: wydaje się, że pracodawca przed wyrażeniem zgody na szkolenie przez Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? pracownika powinien ocenić, czy obowiązki związane ze szkoleniem pracownika nie będą zbytnio obciążać zakładu pracy 16

17 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ CIT PZEPISY USTAWY O CIT: Art. 15 ust. 1: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 PROBLEM PODATKOWY: Czy wydatki związane z finansowaniem pracownikom uczestnictwa we wszelkiego rodzaju formach dokształcania stanowią dla spółki koszt podatkowy? STANOWISKO ORGANÓW: Organy uznają koszty poniesione na szkolenie pracowników, o ile spełniają one ogólne warunki zaliczania do kosztów Pracodawca winien być w stanie wykazać związek między szkoleniem, a swoją działalnością Powyższa zasada ma zastosowanie również do kosztów pośrednich, jak np. dojazd na szkolenie 17

18 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ CIT PODSUMOWANIE: Wydatki pośrednie i bezpośrednie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, o ile mają związek z działalnością pracodawcy Pracodawcy w celu uniknięcia sporów z organami podatkowymi w zakresie możliwości uznania wydatków poniesionych na szkolenia pracowników za koszty uzyskania przychodu powinni być w stanie wykazać, że szkolenia te podnosiły kwalifikacje zawodowe pracowników, które są wykorzystywane przez nich w pracy Jeżeli przedmiot szkolenia jednoznacznie związany jest z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę, możliwość uznania wydatków za koszty nie powinna budzić PROBLEM PODATKOWY: wątpliwości Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? W przypadku sfinansowania kursu, który nie wiąże się wprost z rodzajem wykonywanej pracy, warte rozważenia jest zawarcie umowy, na mocy której pracodawca zapewnia sobie prawo do korzystania z wiedzy nabytej przez pracownika przez określony czas 18

19 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ VAT PRZEPISY USTAWY O VAT: Art. 8 ust. 2 pkt 2: Opodatkowaniu podlegają: Nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników [ ] do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika Art. 43 ust. 1: Zwalnia się od podatku: 26) usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty [ ], w zakresie kształcenia i wychowania b) uczelnie, jednostki naukowe PAN oraz badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane 27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli 28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29; 29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż w pkt 26: a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację [ ] wyłącznie tym zakresie c) finansowane w całości ze środków publicznych Art. 88 ust. 3a: Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku [ ] faktury w przypadku gdy: 2) transakcja udokumentowana fakturą [ ] jest zwolniona od podatku 19

20 II. DOFINANSOWANIE STUDIÓW I SZKOLEŃ VAT PROBLEM PODATKOWY: Czy zakup usług szkoleniowych przez pracodawcę umożliwia mu odliczenie VAT? Czy zakup usług towarzyszących szkoleniu (dojazd, nocleg, gastronomia) pozwala odliczyć VAT? Czy pracodawca powinien rozliczyć VAT od zapewnionych pracownikowi usług? STANOWISKO ORGANÓW: W celu odliczenia VAT od usług szkoleniowych, jak i niezbędnych do ich realizacji, pracodawca winien być w stanie wykazać związek pomiędzy szkoleniem pracowników, a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą W sytuacji, gdy usługi noclegowe i gastronomiczne (nie dające samodzielnie prawa do odliczenia) zapewniane przy okazji szkolenia stanowią element kompleksowej usługi szkoleniowej, możliwe jest odliczenie VAT naliczonego wskazanego na fakturze zakupowej w całości nie uniemożliwia tego nawet załączona do faktury specyfikacja kosztów wskazująca na tego typu wydatki Należy badać, czy spółka organizująca szkolenia kwalifikuje się do obligatoryjnego zwolnienia z VAT jeśli tak, pomyłkowe wykazanie podatku naliczonego na fakturze nie daje pracodawcy prawa do odliczenia VAT W praktyce, nie ma konieczności opodatkowywania VAT udostępnionych pracownikom szkoleń PODSUMOWANIE: Pracodawca może odliczyć VAT za usługi szkoleniowe bez konieczności opodatkowywania ich nieodpłatnego przekazania pracownikom, o ile jest wstanie wykazać związek pomiędzy szkoleniem, a prowadzoną przez niego działalnością 20

21 AGENDA I. Wyjazdowe imprezy integracyjne/ organizacja przyjęć II. Dofinansowanie studiów i szkoleń III. Abonamenty medyczne IV. Dofinansowanie dojazdów do i z pracy V. Polisy ubezpieczeniowe VI. Dofinansowanie ferii zimowych 21

22 III. ABONAMENTY MEDYCZNE PIT PRZEPISY USTAWY O PIT: Art. 21. ust. 1 pkt 11: Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw PROBLEM PODATKOWY: Czy przekazanie pracownikom pakietów medycznych powoduje powstanie dla nich przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, który podlega opodatkowaniu PIT? STANOWISKO ORGANÓW: Do nieodpłatnych świadczeń zaliczyć należy objęcie pracownika opieką medyczną opłaconą przez pracodawcę O powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z konkretnej usługi medycznej, lecz samo objęcie pracownika abonamentem medycznym dającym prawo do skorzystania ze świadczeń W przypadku zakupu przez pracodawcę usług polegających na wykonaniu wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich, wartość tego rodzaju świadczeń nie stanowi dla pracownika przychodu podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT w związku z art. 229 kodeksu pracy Wartość kosztów poniesionych przez zakład pracy na rzecz członków rodziny pracownika, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Organy zwracają uwagę, że gdyby nie łączący pracownika z pracodawcą stosunek, członek rodziny nie otrzymałby tego świadczenia 22

23 III. ABONAMENTY MEDYCZNE PIT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Stanowisko sądów administracyjnych dotyczące przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia powstającego dla pracowników z tytułu objęcia ich abonamentem medycznym zostało ukształtowane przez uchwałę 7 sędziów z 24 maja 2010 r., sygn. akt II FSP 1/10 oraz uchwałę pełnego składu NSA z 24 października 2011 r., sygn. akt II FSP 7/10 Zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych: o zapewnienie opieki medycznej w ramach pakietu ma charakter prywatnego ubezpieczenia medycznego o prawo do korzystania z usług medycznych objętych pakietem nie jest postawieniem tych usług do dyspozycji, ale samo w sobie stanowi nieodpłatne świadczenie w postaci możliwości wykorzystania usług objętych wykupionym przez pracodawcę pakietem o przychód podatkowy dla pracowników powstaje niezależnie od tego czy pracownik skorzystał z usług medycznych w ramach abonamentu czy nie o przychód dla pracownika nie powstanie w sytuacji gdy odmówi on zgody na objęcie go opieką medyczną o cena zakupu usług medycznych przez pracodawcę stanowi punkt odniesienia do ustalenia wartości świadczenia otrzymanego przez uprawnionego pracownika 23

24 III. ABONAMENTY MEDYCZNE PIT PODSUMOWANIE: Zgodnie z jednolitym stanowiskiem organów podatkowych objęcie pracowników opieką medyczną powoduje po ich stronie powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia powstanie przychodu związane jest z samym faktem objęcia prywatną opieką medyczną Po uchwale pełnego składu NSA z 24 października 2011 r. orzecznictwo sądów administracyjnych, potwierdza, że objęcie pracowników opieką medyczną powoduje powstanie dla pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia Jedynie w przypadku zakupu przez pracodawcę usług polegających na wykonaniu wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich, wartość tego rodzaju świadczeń nie stanowi dla pracownika przychodu podatkowego WSKAZÓWKI: Mając na względzie stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych pracodawcy powinni zadbać o wydzielenie z całości kosztów abonamentu medycznego kosztów dotyczących wstępnych okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich pozwoli to na precyzyjne określenie części wydatków, które nie stanowią przychodu z nieodpłatnego świadczenia po stronie pracowników 24

25 III. ABONAMENTY MEDYCZNE CIT PRZEPISY USTAWY O CIT: Art. 15 ust. 1: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 PROBLEM PODATKOWY: Czy koszty poniesione przez pracodawcę na zakup abonamentów medycznych dla zatrudnionych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów? STANOWISKO ORGANÓW: Pracodawcy uprawnieni są do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup abonamentów medycznych dla pracowników Koszty poniesione przez pracodawcę z tytułu zakupu abonamentów medycznych dla pracowników stanowią koszty pośrednie, rozpoznawane w dacie ich poniesienia Wydatki poniesione na zakup abonamentów dla rodziny nie stanowią kosztów uzyskania przychodu brak jest bowiem związku takich wydatków z przychodami pracodawcy 25

26 III. ABONAMENTY MEDYCZNE CIT PODSUMOWANIE: Możliwość wliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup abonamentów medycznych dla pracowników nie budzi kontrowersji Wydatki poniesione na zakup abonamentów medycznych dla rodziny pracownika nie stanowią kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy PROBLEM PODATKOWY: Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? 26

27 III. ABONAMENTY MEDYCZNE VAT PRZEPISY USTAWY O VAT: Art. 8 ust. 2 pkt 2: Opodatkowaniu podlegają: Nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników [ ] do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika PRZEPISY USTAWY O PIT: Art.9 Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Art. 43 ust. 1: Zwalnia się od podatku: 18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, PROBLEM PODATKOWY: Czy wykonywane zawsze pracownicy w ramach biorący działalności udział w imprezie leczniczej integracyjnej przez uzyskują podmioty przychód lecznicze z nieodpłatnego świadczenia? 19) Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu STANOWISKO ORGANÓW: i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: Organy przyjmują rozbieżne stanowisko, choć od wyroku NSA z dnia 24 października 2011 coraz częściej jest ono niekorzystne a) lekarza dla podatników, i lekarza dentysty Przychód z imprez opłacanych ryczałtowo należy ustalać w sposób arytmetyczny, Obowiązkowe b) pielęgniarki wyjazdy i i szkolenia położnej o charakterze służbowym są zwolnione z opodatkowania PIT. W przypadku, gdy szkolenie połączone jest z dodatkowymi atrakcjami koszt tych atrakcji jest przychodem dla pracownika c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy [ ] o działalności leczniczej [ ] 19a) Świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów [ ] PROBLEM PODATKOWY: Jak traktować przekazania abonamentów medycznych dla celów VAT? 27

28 III. ABONAMENTY MEDYCZNE VAT STANOWISKO ORGANÓW: Nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych na rzecz pracowników tym bardziej ich rodzin stanowi nieodpłatne świadczenie usług, podlegające zwolnieniu z VAT (poza czynnościami obligatoryjnymi dla pracodawcy) Kontrowersja proporcja VAT: o ma zastosowanie, ponieważ ustawodawca wprost nie wskazał nieodpłatnego świadczenia usług, czy też refakturowania pakietów medycznych, jako działań niewliczonych do obrotu o nie ma zastosowania: we współczynniku VAT nie powinno ujmować się elementów nieodzwierciedlających działalności gospodarczej podatnika zniekształca to faktyczną strukturę sprzedaży firmy bazując na regułach VAT, świadczenia nieodpłatne nie są obrotem (brak kwoty należnej) jedynym nabyciem, z którym wiąże się właśnie sprzedaż podlegająca zwolnieniu, jest PROBLEM PODATKOWY: Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? STANOWISKO ORGANÓW: Organy przyjmują rozbieżne stanowisko, choć od wyroku NSA z dnia 24 października 2011 coraz częściej jest zakup samych pakietów ono niekorzystne dla podatników, Przychód z imprez opłacanych ryczałtowo należy ustalać w sposób arytmetyczny, Obowiązkowe wyjazdy i szkolenia o charakterze służbowym są zwolnione z opodatkowania PIT. W przypadku, gdy szkolenie połączone jest z dodatkow STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Co do zasady przekazywanie pakietów medycznych jest zwolnione z VAT Nieodpłatne przekazania należy uwzględnić w rachunku proporcji dla VAT PODSUMOWANIE: Przeważające stanowisko przekazanie abonamentów medycznych podlega zwolnieniu z VAT Rozważenie bezpośredniej alokacji nabyć związanych z zakresem pakietów medycznych 28

29 AGENDA I. Wyjazdowe imprezy integracyjne/ organizacja przyjęć II. Dofinansowanie studiów i szkoleń III. Abonamenty medyczne IV. Dofinansowanie dojazdów do i z pracy V. Polisy ubezpieczeniowe VI. Dofinansowanie ferii zimowych 29

30 IV. DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW DO I Z PRACY PIT PRZEPISY USTAWY O PIT: Art. 12 ust. 1: Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych PROBLEM PODATKOWY: Czy dofinansowanie dojazdów do i z pracy stanowi dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu PIT? STANOWISKO ORGANÓW: Finansowanie przez pracodawcę dojazdów z pracy poprzez zwrot kosztów lub zakup biletu, powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia W przypadku zorganizowanych form transportu zbiorowego coraz częściej pojawia się stanowisko, zgodnie z którym już sama możliwość skorzystania z transportu do i z pracy powoduje powstanie po stronie pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia 30

31 IV. DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW DO I Z PRACY PIT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Jeżeli w związku z zapewnieniem przez pracodawcę dojazdów pracowników do pracy nie można przyporządkować wartości nieodpłatnych świadczeń dla konkretnego pracownika z tego tytułu, to brak jest podstaw do ustalenia kwot przychodu z tego tytułu PODSUMOWANIE: W przypadku dofinansowania dojazdów z pracy i do pracy, pracownik uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu PIT. Coraz częściej pojawia się stanowisko, że sama możliwość skorzystania z takiego dojazdu powoduje powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia dla pracowników W przypadku ryczałtowego ponoszenia kosztów na dojazdy pracownicze, wysokość przychodu po stronie poszczególnych pracowników należy wyliczyć w sposób arytmetyczny 31

32 IV. DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW DO I Z PRACY CIT PRZEPISY USTAWY O CIT: Art. 15 ust. 1: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 PROBLEM PODATKOWY: Czy dofinansowanie dojazdów do i z pracy pracownikom może stanowić koszty uzyskania przychodów pracodawcy? STANOWISKO ORGANÓW: Wydatki poniesione na zakup biletów, a także zapewnienie transportu dla pracowników mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, takie wydatki są bowiem ponoszone w celu prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a więc służą zachowaniu źródła przychodów 32

33 IV. DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW DO I Z PRACY CIT PODSUMOWANIE: Dofinansowanie dojazdów do pracy i z pracy powoduje powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia po stronie pracowników coraz częściej pojawia się stanowisko, że już sama możliwość skorzystania z dojazdu do pracy powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z nieodpłatnego świadczenia Wydatki poniesione na zakup biletów, a także zapewnienie transportu dla pracowników mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, takie wydatki są bowiem ponoszone w celu prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a więc służą zachowaniu źródła przychodów WSKAZÓWKI: W celu uniknięcia wątpliwości co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na dofinansowanie transportu pracowników pracodawcy powinni zbierać dowody potwierdzające, że zapewnienie transportu pracownikom było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa 33

34 IV. DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW DO I Z PRACY VAT PRZEPISY USTAWY O VAT: Art. 8 ust. 2 pkt 2: Opodatkowaniu podlegają: Nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników [ ] oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika PROBLEM PODATKOWY: W jaki sposób pracodawca powinien rozliczać VAT z tytułu dofinansowania dojazdów dla pracowników? STANOWISKO ORGANÓW: Pracodawca finansujący pracownikom dojazd do pracy ma prawo do odliczenia VAT z tytułu poniesionych wydatków na ogólnych zasadach W zakresie podatku należnego, zapewnienie bezpłatnego dowozu pracownikom stanowi dla VAT nieodpłatne świadczenie usługi Świadczenie pracodawcy jest realizowane na cele osobiste pracownika, więc podlega VAT Dla konieczności opodatkowania nie jest istotne, czy nabycie usługi przewozowej opodatkowane było VAT Jeśli pracownik partycypuje w kosztach organizacji transportu, czynność będzie opodatkowana VAT, ale już jako świadczenie odpłatne 34

35 IV. DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW DO I Z PRACY VAT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH I TSUE: TSUE dodatkowo zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy zapewnienie dojazdu stanowi konieczność np. w przypadku braku połączeń komunikacyjnych, usługi nie są wykonywane tylko na cele osobiste pracownika służą bowiem działalności pracodawcy i jako takie nie podlegają VAT Powyższe stanowisko aprobują sądy administracyjne (konieczność argumentacji zgodnie z konkluzjami TSUE) PODSUMOWANIE: Pracodawca, który bez specjalnych powodów, z własnej woli zapewnia dojazd pracownikom, powinien opodatkować to działanie VAT Gdy obiektywnie dojazd do miejsca pracy byłby utrudniony bądź wręcz niemożliwy, istnieje możliwość argumentacji, iż świadczenie na rzecz pracowników nie podlega VAT (konieczność indywidualnej analizy każdego przypadku restrykcyjna analiza dowodów przez organy) Jeśli zakupione usługi transportu były zwolnione z VAT (np. nabycie od podmiotu zwolnionego), nie ma to wpływu na konieczność rozliczenia VAT należnego czynność należy opodatkować 35

36 AGENDA I. Wyjazdowe imprezy integracyjne/ organizacja przyjęć II. Dofinansowanie studiów i szkoleń III. Abonamenty medyczne IV. Dofinansowanie dojazdów do i z pracy V. Polisy ubezpieczeniowe VI. Dofinansowanie ferii zimowych 36

37 V. POLISY UBEZPIECZENIOWE PIT PRZEPISY USTAWY O PIT: Art. 9: Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku PROBLEM PODATKOWY: Czy opłacanie przez pracodawcę polisy ubezpieczeniowej stanowi dla pracownika podlegający opodatkowaniu PIT przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? STANOWISKO ORGANÓW: Pracownik, któremu pracodawca opłaca polisę ubezpieczeniową (w sytuacji w której pracownik uprawniony jest do otrzymania świadczenia) uzyskuje przychód (w wysokości składek zapłaconych na jego ubezpieczenie) ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu PIT Pracownik nie otrzymuje przychodu w sytuacji, w której pracodawca: o o o o wykupił kapitałowe ubezpieczenie na życie dla swoich pracowników jest właścicielem polisy opłaca należne składki jest jedynym uprawnionym do otrzymania całego świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku śmierci pracownika 37

38 V. POLISY UBEZPIECZENIOWE PIT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Zgodnie z dominującym stanowiskiem sądów administracyjnych zapewnienie przez pracodawcę ubezpieczenia na życie, bądź ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków powoduje powstanie po stronie pracowników przychodu podlegającego PIT Już samo postawienie do dyspozycji pracowników świadczenia w postaci ubezpieczenia na życie powoduje powstanie dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Nie jest przy tym ważne, czy dojdzie do wypłaty odszkodowania PROBLEM PODATKOWY: Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? PODSUMOWANIE: Co do zasady polisy ubezpieczeniowe wykupione przez pracodawcę (w sytuacji, w której uprawnionym do otrzymania świadczenia z polisy jest pracownik) powoduje powstanie po stronie pracowników przychodu z tytułu stosunku pracy w wysokości składek zapłaconych przez pracodawcę na ubezpieczenie Wyjątek stanowią ubezpieczenia, gdy zakład pracy: wykupił kapitałowe ubezpieczenie na życie dla swoich pracowników, jest właścicielem polisy, opłaca składki należne, jest jedynym uprawnionym do otrzymania całego świadczenia ubezpieczeniowego w razie śmierci pracownika 38

39 V. POLISY UBEZPIECZENIOWE CIT PRZEPISY USTAWY O CIT: Art. 16 ust. 1: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 59) składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858) jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono [z wyjątkami wskazanymi w ustawie] PROBLEM PODATKOWY: Czy składki opłacane przez pracodawcę na ubezpieczenie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? STANOWISKO ORGANÓW: Co do zasady składki opłacane przez pracodawcę na ubezpieczenie pracowników nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wyjątek stanowią ubezpieczenia spełniające łączenie następujące warunki: o przedmiot ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe jeżeli są uzupełnieniem powyższych ubezpieczeń, ubezpieczenie choroby, ubezpieczenie wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej 39

40 V. POLISY UBEZPIECZENIOWE CIT STANOWISKO ORGANÓW CD: o o PODSUMOWANIE: uprawnionym do otrzymania świadczenia nie może być pracodawca umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza: wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie Co do zasady wydatki poniesione na opłacenie składek przez pracodawcę na rzecz pracowników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, chyba że spełniają określone w ustawie o CIT warunki 40

41 V. POLISY UBEZPIECZENIOWE VAT PRZEPISY USTAWY O VAT: Art. 8 ust. 2 pkt 2: Opodatkowaniu podlegają: nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników [ ] oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika Art. 43 ust.1 pkt 37: Zwalnia się od podatku: [ ] usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji PROBLEM PODATKOWY: Czy pracodawca będzie zobowiązany do wykazania nieodpłatnego świadczenia na rzecz zatrudnionych i rozliczenia go dla celów VAT? STANOWISKO ORGANÓW: Jakkolwiek istniały kontrowersje w zakresie opodatkowania VAT polis ubezpieczeniowych zawartych na rachunek pracowników, obecnie przyjmuje się, że czynności wykonywane przez pracodawcę powinny być rozliczone dla VAT jako czynności zwolnione Wciąż budzi kontrowersje kwestia konieczności ustalania proporcji VAT w związku z pojawiającymi się usługami zwolnionymi w stosunkach pracodawca-pracownik 41

42 V. POLISY UBEZPIECZENIOWE VAT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH I TSUE: TSUE: Wyrażenie transakcje ubezpieczeniowe nie obejmuje wyłącznie transakcji dokonywanych przez samych ubezpieczycieli, ale jest na tyle obszerne, że obejmuje zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej przez podatnika, który sam nie jest ubezpieczycielem, lecz w kontekście polisy blokowej dostarcza swoim klientom taką ochronę PODSUMOWANIE: Nabycie usług ubezpieczeniowych (zawarcie polis ubezpieczeniowych) jest zwolnione z VAT Niezależnie, pracodawca powinien rozliczyć przekazaną pracownikowi korzyść dla VAT Usługi ubezpieczeniowe świadczone przez pracodawcę podlegają zwolnieniu z VAT PROBLEM PODATKOWY: Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? 42

43 AGENDA I. Wyjazdowe imprezy integracyjne/ organizacja przyjęć II. Dofinansowanie studiów i szkoleń III. Abonamenty medyczne IV. Dofinansowanie dojazdów do i z pracy V. Polisy ubezpieczeniowe VI. Dofinansowanie ferii zimowych 43

44 VI. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH PIT PRZEPISY USTAWY O PIT: Art. 21 ust.1: Wolne od podatku dochodowego są: 67) wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej [ ] rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi 78) dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjnoszkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości, b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł PROBLEM PODATKOWY: Czy dofinansowanie przez pracodawcę wyjazdu na ferie zimowe pracownika generuje po stronie pracownika przychód podlegający PIT? 44

45 VI. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH PIT STANOWISKO ORGANÓW: Przychód pracownik, któremu pracodawca dofinansował ferie zimowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega zwolnieniu z opodatkowania do kwoty 380 zł rocznie, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu Dopłaty do ferii zimowych dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie: o podlegają zwolnieniu z opodatkowania w sytuacji, w której pochodzą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o zwolnieniu z opodatkowania do kwoty 760 zł rocznie w sytuacji, w której pochodzą z innych środków niż wskazane wyżej PODSUMOWANIE: Co do zasady otrzymane przez pracownika dofinansowanie podlega opodatkowaniu PIT, zwolnieniu z opodatkowania podlega 380 zł rocznie uzyskane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych W sytuacji, w której wypoczynek jest zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, dopłaty do ferii zimowych dzieci i młodzieży (do lat 18): o z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają zwolnieniu z PIT o z innych źródeł do kwoty 760 zł rocznie 45

46 VI. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH CIT PRZEPISY USTAWY O CIT: Art. 16 ust.1 pkt 45: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych PROBLEM PODATKOWY: Czy pracodawca może zaliczyć wydatki poniesione na dofinansowanie ferii do kosztów uzyskania przychodów? STANOWISKO ORGANÓW: Wydatki na działalność socjalną pracodawcy, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie pochodzące z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów Pracodawca jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46

47 VI. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH CIT PODSUMOWANIE: Dofinansowanie wyjazdów na ferie nie stanowi kosztów uzyskania przychodów pracodawcy Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są dokonywane przez pracodawcę odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PROBLEM PODATKOWY: Czy zawsze pracownicy biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? 47

48 VI. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH VAT PRZEPISY USTAWY: Art. 3 ust. 1 Ustawy o ZFŚS: Fundusz tworzą [ ] pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty Art. 88 ust. 1 pkt 4: Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: [ ] usług noclegowych i gastronomicznych PROBLEM PODATKOWY: Jak rozliczyć dofinansowanie ferii ze środków ZFŚS? Jak rozliczyć dofinansowanie ferii ze środków obrotowych przedsiębiorstwa? STANOWISKO ORGANÓW: Pracodawca, administrując ZFŚS nie działa jako podatnik VAT (interpretacja ogólna nr PT1/033/20/831/KSB/12). W efekcie: o o nie ma prawa do odliczenia VAT przy dokonanych zakupach nie jest również zobowiązany do rozliczenia VAT należnego w przypadku nieodpłatnych jak i częściowo odpłatnych przekazań Finansowanie ferii zimowych ze środków obrotowych pozwala na odliczenie VAT (alokacja wydatków do czynności opodatkowanych), ale również powinno być rozliczone dla VAT jako świadczenie usług, z zastosowaniem odpowiedniej stawki podatku Nabycie ze środków obrotowych usług noclegowych i gastronomicznych nie daje prawa do odliczenia VAT, ale niezależnie obliguje pracodawcę do rozliczenia VAT należnego 48

49 VI. DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH VAT STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH: Linia orzecznicza dotycząca opodatkowania VAT działalności ZFŚS jest analogiczna do prezentowanej przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej, tj. wykonywane czynności nie podlegają VAT PODSUMOWANIE: Dofinansowania w ramach ZFŚS nie podlegają VAT, w przeciwieństwie do dofinansowań ze środków obrotowych Należy zwrócić uwagę na wyraźne wyodrębnienie (w dokumentacji, na kontach przedsiębiorstwa) PROBLEM PODATKOWY: działań Czy zawsze opłacancyh pracownicy ze środków biorący udział obrotowych, w imprezie a integracyjnej z ZFŚS uzyskują przychód z nieodpłatnego świadczenia? 49

50 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Aleksandra Plichta Starszy konsultant Tel Tel. kom Izabela Ukonu Starszy konsultant Tel Tel. kom Accreo Sp. z o.o. ul. Próżna 7, Warszawa, Polska Tel.: , fax:

Rozwiązania Edenred. PIT podstawa prawna

Rozwiązania Edenred. PIT podstawa prawna Rozwiązania Edenred Wartość kart Ticket Holiday finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS. Wartość kart Ticket Holiday w przypadku dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie opodatkowania przychodu pracownika z tytułu udziału w imprezie

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę?

Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę? Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę? Nasza firma przekazuje pracownikom nieodpłatne pakiety medyczne. Czy w związku z najnowszymi zmianami ustawy o VAT przekazanie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

Takie świadczenie stanowi nieodpłatny przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Takie świadczenie stanowi nieodpłatny przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Takie świadczenie stanowi nieodpłatny przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ramach stosunku pracy niektóre firmy gwarantują swoim pracownikom dowóz do

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/co-jest-kosztem/325306,wydatkina-stolowke-pracownicza-kosztem-uzyskania-przychodow.html Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów W

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-168/10-2/AS Data 2010.05.19 Referencje IPPB4/415-553/10-4/MP, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Webinarium II

POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Webinarium II POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Webinarium II WĄTPLIWOŚCI NSA 21 października 2013 r. NSA zawiesił z powodu skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego postępowanie w sprawie dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Reguły opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów i usług Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych część 1

Reguły opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów i usług Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych część 1 11 września 2009r. Reguły opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów i usług Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TAXFIN Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek podatkowych po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3)

Zmiany stawek podatkowych po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3) 16 lutego 2011 r. Zmiany stawek podatkowych po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3) Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl po art. 146 dodaje się art. 146a 146e w brzmieniu: Art. 146a. W okresie od

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB4/415-826/10-4/JK Data 2011.01.25 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Rodzaj dokumentu Sygnatura interpretacja indywidualna DD3.8222.2.277.2015.IMD Data 2015.07.10 Autor Minister Finansów Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe àpodatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe

Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe Konkursy z nagrodami związane z tematyką Euro 2012 konsekwencje podatkowe Czas Euro 2012 sprzyja organizacji różnego rodzaju konkursów przez przedsiębiorców. Konkursy te adresowane są zarówno do pracowników

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Zbliżają się ferie zimowe. Część Waszych pracowników wyjedzie

Zbliżają się ferie zimowe. Część Waszych pracowników wyjedzie Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS ulgi podatkowe D 04/01 Zbliżają się ferie zimowe. Część Waszych pracowników wyjedzie na krótki wypoczynek. Bardzo cenną pomocą dla nich i ich rodzin są dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

CIT/PIT - koszty organizacji imprez integracyjnych jako koszty uzyskania przychodów

CIT/PIT - koszty organizacji imprez integracyjnych jako koszty uzyskania przychodów Jak rozliczyć koszty takiej imprezy? Nasza spółka organizuje imprezy integracyjne dla swoich pracowników oraz osób współpracujących. Z oczywistych względów spółka jest zainteresowana zaliczaniem kosztów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest związana z pracami nad pakietem działań antykryzysowych i dotyczy zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które realizują postulaty partnerów

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Charakterystyczną cechą tego rodzaju faktur jest brak odbiorcy faktury. Zasadnicza różnica pomiędzy zwykłą fakturą VAT a fakturą

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 8 kwiecień 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Projekt z dnia 1 czerwca 2009 r. Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Koszty pracownicze. praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Koszty pracownicze. praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów Redaktor: Rafał Kuciński Autor: Mariusz Olech prawnik, wieloletni pracownik

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ Data 8 czerwca 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2011.10.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

www.radapodatkowa.pl

www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Anna Hleb-Koszańska www.radapodatkowa.pl Uchwała całej Izby Finansowej NSA z 24 października 2011 r. II FPS 7/10 Wykupione

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazane w umowie o pracę miejsce jej świadczenia determinuje kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Czy efekt pracy zatrudnionej osoby można uznać za utwór i jak to wpływa na sposób opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę?

Czy efekt pracy zatrudnionej osoby można uznać za utwór i jak to wpływa na sposób opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę? Czy efekt pracy zatrudnionej osoby można uznać za utwór i jak to wpływa na sposób opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę? Czy pracownik jest twórcą, a efekt jego pracy można uznać za utwór i jak

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.04.30 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /15-2/MK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

IPTPB3/ /15-2/MK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/4511-218/15-2/MK Data 2015.11.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie urlopów 2017

Rozliczanie urlopów 2017 Rozliczanie urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Rozliczenia urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów Autor: Praca zbiorowa Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 20915 Temat: VAT, CIT, PIT 2015 - nowelizacja ustaw podatkowych 23-26 Marzec Krynica Zdrój, Hotel Czarny Potok Resort and SPA, Kod szkolenia: 20915 Koszt

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W FIRMIE ROZLICZANIE WYDATKÓW OD STRONY VAT, PIT/CIT I UOR

WAKACJE W FIRMIE ROZLICZANIE WYDATKÓW OD STRONY VAT, PIT/CIT I UOR WAKACJE W FIRMIE ROZLICZANIE WYDATKÓW OD STRONY VAT, PIT/CIT I UOR WAKACJE W FIRMIE ROZLICZANIE WYDATKÓW OD STRONY VAT, PIT/CIT I UOR Redaktor Rafał Kuciński Autorzy Mariusz Olech Katarzyna Trzpioła Wydawca

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać firmowe świadczenia pracowników

Jak rozliczać firmowe świadczenia pracowników e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Jak rozliczać firmowe świadczenia pracowników Popularne świadczenia pozapłacowe Odpowiedzialność płatnika Przychody z podatku Składki na ZUS od świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.09.02 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2011.11.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.12.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.03.10 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wyrobów tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych

Sprzedaż wyrobów tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych Sprzedaż wyrobów tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych Lublin, 13 października 2015 r. Zasady opodatkowania, źródła przychodów Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Okulary dla pracownika

Okulary dla pracownika OKULARY DLA PRACOWNIKA PROBLEMY PODATKOWE 1 Tomasz Krywan dr Gyöngyvér Takáts Okulary dla pracownika problemy podatkowe 2 SPIS TREŚCI Okulary dla pracownika problemy podatkowe 1.1. Czy w związku z zakupem

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.01.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-100/11-2/MS Data 2011.04.15 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura IBPBII/1/4511-87/15/BJ Data 2015.05.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące rozliczania transakcji VAT udokumentowanych fakturami zakupu w Mieście Jelenia Góra i jego jednostkach organizacyjnych

Zasady dotyczące rozliczania transakcji VAT udokumentowanych fakturami zakupu w Mieście Jelenia Góra i jego jednostkach organizacyjnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.800.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 03 listopada 2016 r. Zasady dotyczące rozliczania transakcji VAT udokumentowanych fakturami zakupu w Mieście Jelenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny marzec 2016

Biuletyn Informacyjny marzec 2016 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2016 Podatki i rachunkowość Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA W dn. 23 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/443-883/09-6/AW Data 2009.11.26 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń

ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Problematyka oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń jest zagadnieniem bardzo obszernym. Poniższe opracowanie pozwoli na poznanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 3032)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 3032) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3079 SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Sygnatura IBPB-2-1/ /16-1/BJ Data r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura IBPB-2-1/ /16-1/BJ Data r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 1 Sygnatura IBPB-2-1/4511-323/16-1/BJ Data 15.09.2016 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IBPB-1-2/4510-403/16/MS Data 2016.07.06 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Co zmienia się w tym względzie od 2011 roku? Pytanie

Co zmienia się w tym względzie od 2011 roku? Pytanie Co zmienia się w tym względzie od 2011 roku? Pytanie Czy od 1 stycznia 2011 r. nie będzie możliwe refakturowanie usług medycznych czy edukacyjnych przez inne podmioty niż te, które usługi wykonują, a więc

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo