Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.radapodatkowa.pl"

Transkrypt

1 Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

2 ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Świadczenia obowiązkowe - odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty pieniężne z tytułu używania odzieży prywatnej, posiłki profilaktyczne i regeneracyjno wzmacniające, dopłaty do stołówek i bufetów zakładowych, środki czystości i ekwiwalenty za nie, wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie, okulary korygujące określone w odrębnych przepisach. Świadczenia dodatkowe - opieka lekarska (abonamenty medyczne), paczki i bony wydawane pracownikom, darmowe dojazdy do pracy, samochód i telefon służbowy wykorzystywany dla celów prywatnych, imprezy integracyjne.

3 ŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE Wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie świadczeń pracowniczych realizowanych na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy stanowią dla niego koszty uzyskania przychodu. Wynika to z ogólnej koncepcji definicji kosztu uzyskania przychodów, w myśl której kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust 1 ustawy o pdof oraz art. 15 ust 1 ustawy o pdop). W przypadku gdy pracownik korzysta z własnej odzieży roboczej pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent musi być wypłacony w wysokości aktualnej wartości odzieży. Stosownie do art. 21 ust 1 pkt 11, 11a i 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, albo szczególnych warunków pracy, a także wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych są wolne od podatku dochodowego na podstawie

4 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Wartość świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika przyznanych przez pracodawcę zgodnie z odrębnymi przepisami, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o pdof). Wydatki na szkolenia mające na celu uzupełnienie lub zdobycie wiedzy związanej z pracą wykonywaną na rzecz pracodawcy nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów podatkowych (art. 23 ustawy o PDOF i art. 16 ustawy o pdop). W rezultacie, możliwość zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów powinna być badana w oparciu o kryteria ogólne (tj. w związku z przychodem pracodawcy).

5 ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ich obowiązek finansowania wynika z przepisów Kodeksu Pracy bądź innych ustaw nieobowiązkowe świadczenia medyczne badania wstępne/okresowekoszt dla pracodawcy, brak przychodu dla pracownika- IS w Bydgoszczy nr ITPB3/ a/10/PST z dnia abonamenty prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego przychód dla pracownika uchwała pełnego składu NSA nr II FPS 7/10 z dnia ; koszt dla pracodawcy- IS w Poznaniu nr ILPB3/ /10-2/MM z dnia IS

6 ŚWIADCZENIA MEDYCZNE Wątpliwości: Wysokość przychodu dla pracownika-jak liczyć (wartość rynkowa abonamentu, wartość faktycznie wykorzystanych świadczeń medycznych)? Korekta PIT-11/PIT 4R Zaległość podatkowa Odpowiedzialność płatnika/podatnika

7 IMPREZY INTEGRACYJNE Sama możliwość uczestnictwa w imprezie integracyjnej rodzi przychód po stronie uczestnika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.- IS w Poznaniu nr ILPB2/ /11-2/TR z dnia Otrzymanym nieodpłatnym świadczeniem jest już bowiem możliwość skorzystania przez pracownika z usług zakupionych przez pracodawcę wyrok NSA nr II FSK 2740/11 z dnia ; wyrok NSA nr II FSK 1017/10 z dnia Tylko faktyczne uczestnictwo pracownika w imprezie integracyjnej powoduje przysporzenie po stronie pracownika -IS w Warszawie nr IPPB2/ /11-4/LS z dnia r. przychodem pracownika będzie przypadający na ilość uczestników koszt organizacji imprezy poniesiony przez pracodawcę, a nie konsumpcja.( IS w Katowicach nr IBPBII/1/ /11/HK z dnia

8 DOJAZDY DO PRACY Dojazd do pracy nie jest zaliczany do czasu pracy. W piśmie Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2001 r., nr PB5/MC /01, czytamy, że zwrot kosztów dojazdu do pracy jest dla pracownika przychodem opodatkowanym na takich samych zasadach jak wynagrodzenie. Pokrywanie przez zakład pracy wydatków na zakup przez pracownika biletów miesięcznych i miejsc parkingowych przed siedzibą jest również świadczeniem ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeżeli bilet miesięczny jest w całości sfinansowany przez pracodawcę i służy celom zarówno prywatnym, jak i służbowym, to wartość tego świadczenia podlega opodatkowaniu. Wyjątkiem są tu wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej, które są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby zakładu pracy zgodnie z zakresem obowiązków na zajmowanym stanowisku (pismo Ministerstwa Finansów z 28 kwietnia 1995 r., nr PO5/1-3176/0687/95).

9 Rodzaj świadczenia pracodawcy Pokrycie wydatków na zakup biletów miesięcznych oraz innych wydatków poniesionych na dojazd do pracy. Dowóz pracowników do zakładu pracy. -transport zapewnia firma zajmująca się przewozem osób, -nabycie przez pracodawcę usługi transportowej, - dowóz do zakładu pracy grup pracowników (np. całych zmian zamawiając dla nich autokar, który kursuje codziennie na określonej trasie), Zwrot kosztów dojazdów pracownika zagwarantowany przepisami odrębnych ustaw Skutki podatkowe Stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przychód z nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ustawy) -przychód cena biletu stosowana wobec klientów, - cena zakupu, czyli cena jaką pracodawca zapłacił przewoźnikowi (przykładowo bilet miesięczny na określonej trasie, - powstaje problem z obliczeniem przychodu przypadającego na pojedynczego pracownika, (wyrok NSA z 15 września 2009r. III FSK 536/08) Nie stanowi przychodu dla pracownika na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

10 Zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu przejazdów do miejsca pracy, na badania lekarskie i psychologiczne, do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, przejazdu na egzamin, Opłacanie miejsc parkingowych dla pracownika przyjeżdżającego prywatnym samochodem osobowym. Nie stanowi przychodu dla pracownika na podstawie art. 21 ust 1 pkt 102 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

11 NSA w wyroku z 15 września 2009 r. (III FSK 536/08): gdy wartości świadczeń pracowniczych nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownik kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów dojazdów do i z pracy. Nie sposób stwierdzić bowiem, czy pracownik w istocie otrzymał określone świadczenie i jaka jest jego wartość. Wobec powyższego stwierdzić należy, że w sytuacji gdy pracodawca ponosi opłaty związane z dojazdem pracowników do pracy na podstawie zawartej z przewoźnikiem umowy, przy czym opłata ta jest ustalona ryczałtowo bez względu na liczbę pracowników mogących skorzystać ze świadczenia, brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tego tytułu po stronie pracownika.

12 Koszt dla pracodawcy Uznanie za koszt podatkowy wydatków na przewóz pracowników do i z zakładu pracy, w sytuacji gdy taki dojazd nie może być zrealizowany przez środki komunikacji publicznej. (zob. interpretacje Izb Skarbowych: w Katowicach z 4 września 2008 r., IBPB3/ /08/PC, i w Poznaniu z 29 kwietnia 2009 r., ILPB3/ /09-2/KS). Zapewnienie pracownikom dojazdu do pracy realizuje przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dyskusyjną kwestią jest, czy zakup pracownikom miejsc parkingowych pod siedzibą zakładu pracy powinien być kosztem uzyskania przychodu pracodawcy. W wyroku NSA z 29 października 1999 r. (sygn. akt I SA/Gd 2226/98) sąd stwierdził, że do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć zwracanych przez spółkę wydatków ponoszonych przez jej pracowników na dojazdy własnymi samochodami do pracy, bowiem obowiązek stawienia się w pracy obciąża pracownika. Jeżeli więc pracodawca finansuje miejsca postojowe dla samochodów prywatnych swoich pracowników i nie wykorzystuje tych samochodów w ogóle w celach służbowych brakuje wyraźnego związku pomiędzy wydatkiem na taki zakup a przychodem pracodawcy. Jeśli pracownik dojeżdża do pracy własnym samochodem, powinien zadbać, również we własnym zakresie, o miejsce do parkowania.

13 SAMOCHODY SŁUŻBOWE Wartość korzystania z samochodu jest przychodem pracownika według cen rynkowych przyjętych dla świadczenia wynajmu samochodu oferowanego przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów IS w Bydgoszczy nr ITPB2/ /10/12-S/ENB z dnia ; wyrok WSA w Gdańsku sygn. akt I SA/Gd 474/11 z dnia 28 lipca 2011 r. Dojazd samochodem służbowym z domu do pracy i z powrotem nie będzie stanowił przychodu pracownika, jeśli pracodawca sceduje na pracownika obowiązek garażowania samochodu służbowego i w tym celu ustanowi miejsce jego parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika, -IS w Bydgoszczy nr ITPB2/ /10/12-S/ENB z dnia ; IS w Warszawie nr IPPB4/415-44/12-2/MP z dnia

14 SAMOCHODY SŁUŻBOWE c.d. Powierzenie samochodów przedstawicielom handlowym Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2008r. (I PK 107/08): przedstawiciele handlowi rozpoczynają pracę już z chwilą wyjścia z domu

15 PODRÓŻE SŁUŻBOWE Podróżą służbową odbywaną na terytorium RP lub poza granicami kraju jest wykonywanie zadania służbowego poza stałym miejscem pracy, w terminie i miejscu/państwie wskazanym przez pracodawcę. Pracodawca wydaje polecenie jej odbycia i zgoda pracownika nie ma tu znaczenia. UWAGA!!! Pracownikom odbywającym podróż służbową poza granicami kraju przysługują z tego tytułu diety i inne należności, jak zwrot kosztów: przejazdów, noclegów i innych udokumentowanych wydatków, o których mowa rozporządzeniu z 19 grudnia 2002 r. ws. wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi ( ) z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w tym rozporządzeniu są: wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne; zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PDOF.

16 ODELEGOWANIE PRACOWNIKA DO PRACY ZA GRANICĘ Oddelegowanie do pracy za granicę - pracownik na podstawie zawartego z pracodawcą porozumienia zgadza się wyjechać na określony czas do pracy w innym państwie, co ma odzwierciedlenie np. w umowie o pracę lub aneksie do tej umowy. UWAGA!!! Pracownikom czasowo przeniesionym do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EOG należy zapewnić warunki zatrudnienia obowiązujące w państwie, do którego pracownik został przeniesiony, natomiast pracownikom odbywającym podróż służbową tych warunków pracodawca nie musi zapewniać. Pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę w trybie przeniesienia czasowego za ich zgodą nie przysługują należności z tytułu podróży służbowej. Jeżeli pracodawca pomimo to wypłaca takie należności, to po stronie pracownika powstaje przychód opodatkowany i oskładkowany.

17 Zwolnienia i wyłączenia dla pracowników czasowo przeniesionych do pracy za granicą: wyłączenie z podstawy wymiaru składek wynagrodzenia w części odpowiadającej równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, z tym że tak ustalona podstawa nie może być niższa od prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia; zwolnienie z podatku dochodowego przychodu w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety przysługującej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (zwolnienie to nie ma zastosowania do wynagrodzenia pracowników odbywających podróż służbową poza granicami kraju); dodatek za rozłąkę.

18 Udokumentowanie wydatków na podróż służbową Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia (IPPB3/ /10-2/GJ ): W celu zakwalifikowania paragonu fiskalnego bądź faktury czy rachunku imiennego jako dowodu księgowego, na podstawie którego Spółka zwraca poniesiony koszt pracownikowi (lub rozliczana jest służbowa karta płatnicza) i ujmowany jest on w księgach rachunkowych Spółki wymagane jest opisanie takiego dowodu poprzez umieszczenie na nim danych i podpisu osoby, która dokonała opłat oraz opisu operacji gospodarczej, przy zastosowaniu ogólnie ustalonych, przez Spółkę zasad. Opis taki, w przedmiotowym stanie faktycznym znajduje się każdorazowo na rozliczeniu wydatków pracownika bądź na poleceniu wyjazdu służbowego pracownika. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 180 Ordynacji podatkowej - jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

19 INNE ŚWIADCZENIA NIEOBOWIĄZKOWE wydatki na zakup: kawy, herbaty, cukru - dla pracowników koszt pośredni pracodawcy (związany z prowadzoną działalnością gospodarczą) -IS w Katowicach nr IBPBI/2/ /11/PC z dnia brak przychodu po stronie pracownika IS w Katowicach IBPBII/1/ /11/BD z dnia

20 ŚWIADCZENIA RZECZOWE Bony, talony, bilety do kina, karnety na basen i siłownię przychód pracownika z tytułu stosunku pracy (art. 12 ust. 1 updof) koszt pracodawcy (art. 22 ust. 5c updof; art. 15 ust 4d updop) IS w Poznaniu nr ILPB3/ /10-2/MM z dnia

21 ŚWIADCZENIA SOCJALNE Z ZFŚS świadczenia rzeczowe np. odzież, opał, inne produkty zakupione ze środków ZFŚS, oraz dofinansowanie wczasów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; NIE są przychodem pracownika ani kosztem pracodawcy- art. art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f.

22 IBPBI/2/ /11/PC ŚWIADCZENIA SOCJALNE Z ZFŚS -dofinansowywanie do żłobków lub klubów dziecięcych zwolnione są z opodatkowania pdof w całości- IS w Warszawie nr IPPB4/415-7/12-4/MP z dnia NIE są przychodem pracownika ani kosztem pracodawcy do wysokości faktycznych wydatków poniesionych przez upoważnione osoby w związku z pobytem ich dzieci w żłobkach lub klubach dziecięcych w danym roku podatkowym art. 21 ust. 1 pkt 67a updof.

23 PRAWA AUTORSKIE Koszty ryczałtowe - umowa o pracę -111,25 zł/miesiąc zł/rok -max 2002,25 zł/rok-kilka stosunków pracy -139,06 zł/miesiąc zamieszkanie poza miejscem pracy Koszty w wysokości 50- proc. przychodów z tytułu majątkowych praw autorskich, pomniejszone o odpowiednią kwotę składek na ubezpieczenie społeczne.

24 PRAWA AUTORSKIE ZMIANY ograniczenie stosowania ryczałtowych 50% kosztów uzyskania przychodów, z tytułu przeniesienia praw autorskich -do kwoty zł kosztów / rocznie. Prawo do stosowania 50% k.u.p. przez twórców, którzy z tego tytułu nie mają rocznych przychodów większych niż zł (kwota graniczna I przedziału skali podatkowej). Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

25 Przykłady utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim o prawach pokrewnych: wyceny, opinie, rekomendacje, projektowanie stron internetowych, artykuły specjalistyczne, strategie biznesowe, tłumaczenie innych utworów.

26 W celu zabezpieczenia wdrożonego rozwiązania, pracodawca powinien zebrać dowody potwierdzające właściwy charakter prac oraz dowody podziału wynagrodzenia z tytułu praw autorskich i wykonywania innych obowiązków w odniesieniu do przeniesienia praw autorskich Przykładowe działania: ewidencja czasu pracy twórczej, przedstawienie utworu jako podstawowego dowodu wykonania twórczej pracy, protokół odbioru utworu

27 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2010 r. (III SA/Wa 1314/09) utwór powstaje niezależnie od sformułowań w umowie. Nie musi w niej być wydzielone wynagrodzenie autorskie, o ile stworzone zostały warunki do jego wyodrębnienia. Pozwala na to ewidencja czasu pracy twórczej. Przepisy też jej nie wymagają, ma jednak istotne znaczenie dowodowe. Uzyskanie określonych przychodów z pracy twórczej wymaga bowiem udokumentowania.

28 NIEODPŁATNE OTRZYMANIE AKCJI PRZEZ PRACOWNIKA Powstanie przychodu. W przypadku otrzymania akcji nieodpłatnie lub poniżej wartości rynkowej przez pracownika, powstaje przychód, który powinien zostać zakwalifikowany co do zasady jako przychód ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PDOF w przypadku, gdy przekazano akcje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, to dochód uzyskany z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji lecz dopiero w momencie ich sprzedaży. Późniejsze zbycie akcji powoduje opodatkowanie dochodu 19% podatkiem od kapitałów pieniężnych ( Wyrok NSA II FSK 517/10). Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010 r. (III SA/Wa 568/09): Sprzedaż akcji nabytych lub objętych po cenie niższej od ceny rynkowej oznacza niższy koszt uzyskania przychodów, a więc w konsekwencji zwiększenie podstawy opodatkowania i wyższy podatek dochodowy. Korzyść, którą uzyskuje podatnik (pracownik Spółki) w postaci objęcia lub nabycia na preferencyjnych zasadach akcji zostanie uwzględniona przy opodatkowaniu, jednakże o czym była już mowa, w momencie realizacji dochodu czyli przy sprzedaży objętych lub nabytych w ten sposób akcji.

29 Dziękuję za uwagę

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10.

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10. nr 19(259) 1.10.2014 dodatek nr 14 Sposób na płace Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce I. Świadczenia pozapłacowe w podstawie opodatkowania...

Bardziej szczegółowo

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Tygodnik ISSN 1234-8325 Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód 9 grudnia 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 46 (990) Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Kup dowolne produkty lub

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 P 14 Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 rzegląd PŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI odpowiedzi na pytania Czytelników Na stanowisko asystenta rodziny można przyjąć bez naboru 25 Zmiana normy czasu pracy wpływa na

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ASPEKT KADROWO-PODATKOWY WYKORZYSTANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH W CELACH PRYWATNYCH PYTANIA I ODPOWIEDZI

ASPEKT KADROWO-PODATKOWY WYKORZYSTANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH W CELACH PRYWATNYCH PYTANIA I ODPOWIEDZI VADEMECUM KSIĘGOWEGO ASPEKT KADROWO-PODATKOWY WYKORZYSTANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH W CELACH PRYWATNYCH PYTANIA I ODPOWIEDZI Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Tekst pochodzi z serwisów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 rekomenduje dwytygodnik Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 143 istotne zmiany komentarze ekspertów przejrzyste tabele 9 771731 996542 0 2 SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013.

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013 dodatek nr 14 TEMAT na czasie Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo