OPRACOWANIE UKŁADU DO AUTONOMICZNEGO WYZNACZANIE TORU JAZDY BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU LĄDOWEGO 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE UKŁADU DO AUTONOMICZNEGO WYZNACZANIE TORU JAZDY BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU LĄDOWEGO 1"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE UKŁADU DO AUTONOMICZNEGO WYZNACZANIE TORU JAZDY BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU LĄDOWEGO 1 Andrzej TYPIAK Instytut Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Poska te. (22) , e-mai Streszczenie. W referacie przedstawiono strukturę systemu autonomiczneo wyznaczania trasy przejazdu Bezzałooweo Pojazdu Lądoweo. Opisano zadania łównych jeo układów ze szczónym uwzędnieniem systemu rozpoznania otoczenia. Następnie zaprezentowano wyniki badań doświadczanych zastosowania damierza aseroweo do tworzenia mapy otoczenia pojazdu. Słowa kuczowe: pojazd autonomiczny, damierz aserowy, rozpoznanie otoczenia. STUDY OF SYSTEM FOR AUTONOMOUS DETERMINING A PATH OF UNMANNED GROUND VEHICLE Summary. This paper presents a structure of an autonomous system for determinin a path of an Unmanned Ground Vehice. The main tasks of its eements with a specia emphasis on surroundins reconition system are bein described. Next, research resuts of usin a aser teemeter for creatin of vehice surroundin s map are bein presented. Key words: autonomous vehice, aser teemeter, surroundins reconize. 1. WPROWADZENIE Nieuchronna informatyzacja poa waki wynikająca z założeń proramu Future Combat System (FCS) z jednej strony a rosnące zarożenie działaniami terrorystycznymi z druiej, wymusza rozwój pojazdów i maszyn reaizujących swe zadanie bez bezpośrednieo udziału człowieka. Szeroką prezentację wyzwań z tej rupy wieokrotnie przedstawiano w 1 Praca naukowa finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w atach jako projekt badawczy

2 iteraturze [2,6,7,8,9], natomiast w aspekcie naukowym probematyka ta jest rozwijana w konferencyjnych pubikacjach zarówno krajowych jak i zaranicznych [1,3,4,5]. Jednakże, wszystkie przedstawione rozwiązania naeży ciąe uważać za demonstratory technooii ub prototypy doświadczane. Wyjątek stanowią mobine, zdanie sterowane roboty interwencyjno-rozpoznawcze stosowane przez służby bezpieczeństwa (poicja, antyterroryści, ochrona portów otniczych). Ich działania naeży okreśić jako reaizację ściśe okreśonych zadań, składających się ze stosunkowo prostych czynności przy jednoczesnym dobrym ub bardzo dobrym rozpoznaniu otoczenia i pełnej wymianie informacji pomiędzy robotem a stanowiskiem sterowania. Przyszłe zadania i warunki działania da bezzałoowych (zdanie sterowanych ub autonomicznych) maszyn i pojazdów, daeko wybieają poza aktuane możiwości technooiczne. 2. SYSTEMU AUTONOMICZNEGO WYBORU TRASY DLA BEZZAŁOGOWEGO POLAZDU LĄDOWEGO W Instytucie Budowy Maszyn są prowadzone prace nad opracowaniem układu zdaneo sterowania pojazdem, wyposażonym w eementy autonomiczności. Da zapewnienia zachowań autonomicznych opracowano, na podstawie badań własnych i studiów iteraturowych [8,9,10] koncepcję systemu zapewniająceo autonomiczne działanie BPL. Strukturę funkcjonaną i powiązania łównych eementów systemu przeznaczoneo do autonomiczneo wyznaczania trasy przejazdu BPL przedstawiono na rys. 1. Jeo zadaniem jest wypracowanie - na podstawie otrzymanych zadań i danych o otoczeniu - poeceń da układu sterowania pojazdem. Wszystkie eementy opracowaneo systemu - z wyjątkiem czujników - są układami proramowymi zaimpementowanymi w jednostce sterującej o dużej mocy obiczeniowej. Układ postrzeania pobiera dane z czujników rozpoznania otoczenia i tworzy obraz otoczenia pojazdu zwany mapą otoczenia. Zawartość mapy musi być wystarczająca do zapewnienia osiąnięcia przez pojazd założoneo ceu. W skład układu wchodzą moduły oproramowania o różnych poziomach przetwarzania. Od funkcji sementacji cech w obrazie za pomocą zaeżności eometrycznych, wyodrębniania koorów itp. (niski poziom przetwarzania) do kasyfikacji obiektów (najwyższy poziom przetwarzania). Układ postrzeania powinien mieć możiwość doboru czujników i parametrów ich pracy w ceu optymaizacji swoich obiczeń, oraz reaizacji poeceń z układów panowania i działania dotyczących szczeółoweo rozpoznania wybraneo obszaru ub kierunku w terenie.

3 Układ nawiacji przeznaczony jest do wyznaczania aktuaneo położenia i orientacji pojazdu we współrzędnych eodezyjnych. Powinien też dokonywać konwersji danych z czujników, z układu współrzędnych pojazdu do współrzędnych obanych. Układ nawiacji powinien bazować na różnorodnych układach pomiarowych: GPS, akceerometria, odometria itp., wyznaczając położenie na ich podstawie niezaeżnie ub łącznie, w oparciu o metody fitracji i areacji informacji. Nawiacja w oparciu o znaczniki pomiarowe będąca najefektywniejszą ze stosowanych metod - może być wykorzystywana w sytuacji, dy będą one moły być jednoznacznie okaizowane przez system postrzeania. Rys. 1. Struktura systemu autonomiczneo wyznaczania trasy pojazdu bezzałooweo Układ panowania trasy powinien posiadać budowę hierarchiczną. Moduł panowania misji będzie wyznaczał ce, następnie moduł panowania trasy bazując na mapie a priori i dodatkowych danych będzie wyznaczał trasę, która powinna być cykicznie sprawdzana podczas przejazdu pojazdu przez moduł nadzorowania. Na podstawie informacji z układów nawiacji i mapy otoczenia moduł panowania misji będzie mół dokonywać wyboru rodzaju wykorzystywanych czujników rozpoznania otoczenia i ustaać parametry ich działania. Układ działania przeznaczony jest do enerowania synałów da układu sterowania pojazdem. Jeo zadaniem będzie przeprowadzanie anaizy synałów odbieranych z układów postrzeania, panowania i mapy otoczenia i na podstawie aorytmów zachowań pojazdu wypracowywanie poeceń da sterownika pojazdu. Ponadto będzie on zawierał aorytmy taktyki i techniki okreśonych zachowań pojazdu w zaeżności od rodzaju wykonywaneo zadania. Występujące w opisanych układach podsystemy romadzenia wiedzy są przeznaczone do poprawy działania aorytmów sterujących poprzez zdobywanie przez system

4 doświadczenia. Będą one nakierowane na takie przypadki zachowań, które nie zostaną przewidziane podczas opracowywania systemu. Gromadzenie wiedzy (nauka) nie będzie układem wyodrębnionym w systemie ecz będzie stanowić interaną część poszczeónych układów. 3. DOBÓR CZUJNIKÓW DLA UKŁADU ROZPOZNANIA OTOCZENIA Jednym z podstawowych czynników prawidłoweo wykonania zadania przez układ postrzeania jest właściwy dobór czujników rozpoznania otoczenia. Przy ich doborze naeży uwzędnić następujące prawidłowości: 1. Nie istnieje jeden uniwersany czujnik naeży dokonać doboru wieoeementoweo czujnika oparteo o różne metody pomiarowe, umożiwiająceo zastosowanie metodyki pomiaru najkorzystniejszej da danych warunków wykonywania pomiaru. 2. Dobór czujników o pokrywających się możiwościach zapewni redundantność systemu, zwiększając dopuszczaną toerancję błędu pomiaroweo, oraz zwiększy wymaany stosunek synał/szum poprzez wykorzystanie danych z kiku czujników. 3. Minimaizacja iczby rodzajów stosowanych czujników ułatwi ich obsłuę i opracowywanie wyników pomiarów. Korzystnym rozwiązaniem może być stosowanie czujników dających szerokie spektrum informacji. Naeży natomiast oraniczać iczbę czujników przystosowanych do wykonywania specjaizowanych pomiarów w specyficznych warunkach. Do najpowszechniej stosowanych czujników umożiwiających okaizowanie obiektów w otoczeniu pojazdów mobinych naeżą między innymi: skanery aserowe 3-D, kamery video (w tym zestawy stereowizyjne) i termane oraz radary mikrofaowe. Najdoodniejszym narzędziem do tworzenia trójwymiarowych map terenu jest skaner aserowy 3-D. Jednakże ze wzędu na wysoką cenę, nie jest powszechnie stosowany. Podejmowane są natomiast próby wykorzystania skanowania terenu damierzem aserowym 2-D do wyznaczania odełości obiektów od pojazdu, a następnie okreśenia możiwości przestrzenneo zobrazowania otoczenia [4,10]. W ceu sprawdzenia możiwości zastosowania damierza aseroweo 2-D do okaizowania przeszkód w otoczeniu pojazdu, przeprowadzono jeo badania aboratoryjne i terenowe. Do badań wykorzystano damierz LMS 211 firmy SICK (rys. 2). W czasie badań mierzono: szybkość transmisji, stabiność pomiarów w czasie oraz zdoność wyznaczania wymiarów przedmiotów o różnych kształtach [3,11].

5 Jednym z czynników decydujących o możiwości stosowania skanera do sterowania pojazdem w czasie rzeczywistym jest szybkość transmisji danych pomiarowych. Przy skanowaniu terenu w zakresie 180º, z rozdzieczością co 1º czas skanowania wynosi 13,3 ms, ramka synału ma dłuość 372 bitów i maksymany czas jej transmisji wynosi 7,4 ms. Pozwaa to na prawidłową i niezakłóconą transmisję danych ze wszystkich wykonanych pomiarów. a) b) Rys. 2. Skaner aserowy LMS 211: a - widok oóny; b - zasada wykonywania pomiarów Badania terenowe prowadzone były w ceu wyznaczenia przestrzenneo obrazu otoczenia pojazdu z zamontowanym damierzem aserowym. Skanowanie terenu wykonano za pomocą damierza, zamontowaneo pojeździe pochyoneo pod stałym kątem do poziomu β = 150. Jako teren badań wybrano wjazd do wnętrza arażu wraz z przyełym terenem. Pojazd przemieszczał się od punktu A (rys. 3a) na odełość 40 m w łąb arażu, wyniki pomiarów rejestrowano co 1m. W ceu otrzymania przestrzennej wizuaizacji otoczenia pojazdu przetworzono - otrzymane w wyniku skanowania - współrzędne obiektów z układu związaneo z damierzem aserowym do współrzędnych w układzie obanym (rys. 4) dzie: = ( x, y, z ) T = ( x, y, z ) T = T (1) współrzędne obiektów w układzie eodezyjnym, współrzędne obiektów we współrzędnych damierza aseroweo, T macierz transformacji układu współrzędnych damierza do obaneo układu współrzędnych.

6 Współrzędne eodezyjne obiektów zarejestrowanych przez damierz wyznaczano na podstawie zaeżności x y z cosϕ cosα + t sinϑ + s + m = cosφ sinα + sinφ sinϕ cosα p sinφ + r cosφ t sinφ cosϑ + n sinφ cosα cosφ sinϕ cosα + p cosφ + r sinφ + t cosφ cosϑ + o dzie: zmierzona odełość obiektu od damierza; α kąt pomiędzy wiązką aserową a osią x. (2) Rys. 3. Badania wyznaczania położenia obiektów w otoczeniu przemieszczająceo się pojazdu: a widok terenu badań; b obraz otoczenia wyznaczony na podstawie danych z damierza aseroweo; 1 drzewo; 2 okno; 3 przeszkoda wewnątrz arażu; 4 okno; 5 przęsło mostu; 6 brama; 7 krzewy; A punkt rozpoczęcia pomiarów; D trasa po której przemieszczał się pojazd z damierzem Rys. 4. Schemat transformacji współrzędnych damierza do obaneo układu współrzędnych

7 Następnie wykonano mapę wysokościową zarejestrowanych obiektów. Mapę tą utworzono dokonując podziału badaneo terenu na i x j obszarów o wymiarach 25 mm na 25 mm a następnie wyszukując obiekty o największej wysokości w anaizowanym obszarze zodnie z zaeżnością h k + 1 z ( i, = h dy ( i, w k + 1 n k z k + 1 n k h ( i, pozostaych przypadkach (3) dzie: z współrzędna pionowa punktu wyznaczona na podstawie pomiarów, h k ( i, k +1 n przyjęta wysokość przeszkody w obszarze i,j w k-tym kroku obiczeniowym, h k + 1 ( i, przyjęta wysokość przeszkody w obszarze i,j w k +1 kroku obiczeniowym. Anaizowanemu obszarowi przypisywano wysokość h równą maksymanej wartości współrzędnej pionowej z pośród wszystkich punktów zarejestrowanych w anaizowanym obszarze. Na rys. 3b przedstawiony jest obraz badaneo terenu otrzymany na podstawie przetworzenia danych ze skanowania terenu damierzem aserowym, zamontowanym na pojeździe przemieszczającym się od punktu A do wnętrza arażu. Prezentowany obraz otrzymano w wyniku rzutowania w kierunku pionowym do podłoża punktów otrzymanych na podstawie zaeżności (3). Przeprowadzone badania wykazały, że skanowanie damierzem przemieszczającym się w badanym terenie umożiwia otrzymanie obrazu zawierająceo informacje o obiektach nie widocznyc z punktu rozpoczynania pomiarów. Ponadto metodą tą można zarejestrować położenie eementów niewidocznych da oddaoneo obserwatora. 4. PODSUMOWANIE Przedstawiona w referacie struktura systemu autonomiczneo wyznaczania trasy da bezzałoowych pojazdów ądowych umożiwi równoełe prowadzenie prac anaitycznych i doświadczanych nad ich rozwojem co może przyspieszyć jeo pełne opracowanie. Eementem warunkującym reaizację autonomiczneo sterowania pojazdami jest całościowe opracowanie wzajemnych powiązań i zaeżności między poszczeónymi jeo eementami. Wyniki przeprowadzonych badań doświadczanych wyznaczania położenia obiektów za pomocą damierza aseroweo wykazały, że teo rodzaju czujniki moą być wykorzystane do budowy efektywneo systemu wykrywania i okaizowania obiektów w przestrzeni działania

8 pojazdu. Przyjęta metoda zobrazowania poprzez pionowe rzutowanie najwyższych punktów z anaizowaneo obszaru nie odzwiercieda zróżnicowania obiektów w płaszczyźnie poziomej i nie można otrzymanych obrazów nazywać mapami pastycznymi. Można ich jednak z powodzeniem używać do wizuaizacji otoczenia, jednoznaczneo okaizowania obiektów w terenie i okreśenia ich wysokości. Umożiwia to wytyczenie mobinych korytarzy da autonomiczneo panowania toru jazdy pojazdu bezzałooweo. Literatura 1. Bartnicki A., Kuczmarski F., Typiak A., Wrona J.: Desin contro and power transmission unit for unmanned round vehices (UGV) 8th Internationa Conference on Methods and Modes in Automation and Robotics. Szczecin Kobuch K.: Czy możiwy jest europejski FCS. RAPORT Wojsko Technika Obronność, Nr 6/ Konopka S., Kuczmarski F., Typiak A.: Lokaizowanie przeszkód w otoczeniu zdanie sterowanej maszyny inżynieryjnej. Transport Przemysłowy, Nr 4/ Konopka S., Kuczmarski F., Siemiątkowska B.,Typiak A.: A contro system and a system of surroundins reconition for remote controed vehices. Biuetyn Wojskowej Akademii Technicznej, Nr 8-9/ Kuczmarski F., Siemiątkowska B., Typiak A.: A Muti-eement System of Surroundin Reconition and Objects Locaization for Unmanned Ground Vehices. 20 th Internationa Symposium on Automation and Robotics in Construction Eindhovend, Hoand September Likowski M., Łuczak W., Zaoa S.: Armia czasów wojny i transformacji, RAPORT Wojsko Technika Obronność, Nr 11 / Łuczak W.: Sekrety francuskieo FCS, RAPORT Wojsko Technika Obronność, Nr 10/ Out Front in Harm s Way. The US Unmanned Ground Vehices Proramme. Miitary Technooy, Nr 12/ Racin Towards Robotics: Sina AFCEA s Internationa Journa, May Technooy Deveopment for Army Unmanned Ground Vehices. The Nationa Academy of Sciences, USA Teerams for Operatin/Confiurin the LMS 2xx Laser Measurement Systems. SICK AG Auto Ident Ident Nimburer Strasse 11, Reute, Germany.

METODY NAWIGACJI LASEROWEJ W AUTOMATYCZNIE KIEROWANYCH POJAZDACH TRANSPORTOWYCH

METODY NAWIGACJI LASEROWEJ W AUTOMATYCZNIE KIEROWANYCH POJAZDACH TRANSPORTOWYCH METODY NAWIGACJI LASEROWEJ W AUTOMATYCZNIE KIEROWANYCH POJAZDACH TRANSPORTOWYCH Mirosław ŚMIESZEK 1, Paweł DOBRZAŃSKI 2, Magdalena DOBRZAŃSKA 3 W pracy przedstawiono najczęściej wykorzystywane metody służące

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH 201 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 1 Zbigniew Plutecki, Sławomir Szymaniec, Janusz Smykała Politechnika Opolska, Opole NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH A NEW METHOD

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec 1. Wstęp Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest prawidłowe ustawienie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT Trzmiel Adam, mgr inż. email: trzmiel.adam@gmail.com Góra Marta, dr inż. email: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 25, 2013, s. 67-76 ISBN 978-83-61576-24-2

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 25, 2013, s. 67-76 ISBN 978-83-61576-24-2 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 25, 2013, s. 67-76 ISBN 978-83-61576-24-2 SEGMENTACJA DANYCH MLS Z UŻYCIEM PROCEDUR POINT CLOUD LIBRARY MLS DATA SEGMENTATION USING POINT CLOUD LIBRARY

Bardziej szczegółowo

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 443/2009 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Warszawa 2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK NR 2. Dr inż. Andrzej SZELMANOWSKI Zakład Awioniki Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK NR 2. Dr inż. Andrzej SZELMANOWSKI Zakład Awioniki Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ZAŁĄCZNIK NR 2 Dr inż. Andrzej SZELMANOWSKI Zakład Awioniki Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych habilitanta, w szczególności określonych

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMÓW RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMÓW RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH Krzysztof Wróbel Akademia Morska w Gdyni STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMÓW RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH W artykule zaprezentowano przegląd wybranych, obecnych i potencjalnych,

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland MONITOROWANIE A ZDALNA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA NA SZCZEBLU PODODDZIAŁU CZĘŚĆ 1. ROZWIĄZANIE SPRZĘTOWE

SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA NA SZCZEBLU PODODDZIAŁU CZĘŚĆ 1. ROZWIĄZANIE SPRZĘTOWE Mgr inż. Stanisław GRZYWIŃSKI Inż. Artur OLENDER Inż. Mateusz WÓJTOWICZ Inż. Wiktor ZIĘBA Wojskowa Akademia Techniczna DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.238 SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA NA SZCZEBLU PODODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA KWARTALNIK NAUKOWY 4/2010 (206) TRANSPORT I OCHRONA ŚRODOWISKA KONSTRUKCJE LOTNICZE WYTRZYMAŁOŚĆ STRUKTUR AWIONIKA, OSPRZĘT LOTNICZY APARATURA POMIAROWA Wydanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych

Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych TQM w budownictwie Materiały z IX Sympozjum SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych Warszawa 2010 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR PUNKTÓW

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR PUNKTÓW Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 289-300 ISBN 978-83-61576-22-8 SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Tomasz Kuśmierczyk. Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy

Praca dyplomowa inżynierska. Tomasz Kuśmierczyk. Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2009/2010 Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Kuśmierczyk Deskryptory punktów

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski Artur Makar Cezary Specht Andrzej Stateczny Adam

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

PROJEKT, BADANIA I WYKONANIE DEMONSTRATORA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KIEROWANIA AKCJĄ WYTWORZONEGO TECHNOLOGIAMI RAPID MANUFACTURING

PROJEKT, BADANIA I WYKONANIE DEMONSTRATORA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KIEROWANIA AKCJĄ WYTWORZONEGO TECHNOLOGIAMI RAPID MANUFACTURING ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 1 (192) 2013 Edward Chlebus, Tomasz Boratyński, Damian Opozda, Paweł Roczniak Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3 CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3.1 WSTĘP Coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w grupie dużych firm produkcyjnych, jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY STANU NAWIERZCHNI SIECI DROGOWEJ EVALUATION METHODS OF PAVEMENT CONDITION OF ROAD NETWORK

METODY OCENY STANU NAWIERZCHNI SIECI DROGOWEJ EVALUATION METHODS OF PAVEMENT CONDITION OF ROAD NETWORK ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 72 Nr kol. 1860 Marcin STANIEK METODY OCENY STANU NAWIERZCHNI SIECI DROGOWEJ Streszczenie. W artykule przedstawiono System Oceny Stanu Nawierzchni,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW WYKONYWANIA BADAŃ WYDOLNOŚCI WZROKOWEJ KIEROWCÓW Z ZASTOSOWANIEM SYMULATORA JAZDY

ANALIZA WARUNKÓW WYKONYWANIA BADAŃ WYDOLNOŚCI WZROKOWEJ KIEROWCÓW Z ZASTOSOWANIEM SYMULATORA JAZDY POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 79 Electrical Engineering 2014 Małgorzata ZALESIŃSKA* ANALIZA WARUNKÓW WYKONYWANIA BADAŃ WYDOLNOŚCI WZROKOWEJ KIEROWCÓW Z ZASTOSOWANIEM SYMULATORA

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo