SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ"

Transkrypt

1 Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke, Tomasz Gładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie sfery związane z procesem nauczania: zarządzanie nauczaniem i zarządzaniem treścią nauczania. Zazwyczaj funkcje te powierza się dwu odrębnym systemom. Pierwszy to system zarządzania nauczaniem LMS (ang. Learning Management System), drugi system zarządzania treścią nauczania LCMS (ang. Learning Content Management System). Niektórzy producenci systemów wspomagających zarządzanie nauczaniem integrują funkcje obu wymienionych wyżej systemów, tworząc tak zwane platformy e-learningu. Learning Management System to oprogramowanie tworzące środowisko do zdalnego nauczania. Oprogramowanie LMS realizuje oraz udostępnia organizacjom rozproszonym (nauczycielom i uczniom oddalonym od siebie) funkcje dla sprawnego prowadzenia nauki i szkoleń za pośrednictwem standardowych przeglądarek internetowych. Learning Content Management System to oprogramowanie umożliwiające tworzenie materiałów szkoleniowych i lekcji udostępnianych metodami e-learningu. Oprogramowanie tego typu integruje elektroniczny materiał szkoleniowy opracowany przy pomocy innych narzędzi informatycznych oraz udostępnia go w formacie html, aby było możliwe przeglądanie go w każdej standardowej przeglądarce internetowej. Celem artykułu jest przedstawienie struktury i własności obydwu systemów. W szczególności chodzi o specyfikację funkcji tych systemów, których zadania powinny się wzajemnie uzupełniać. 1. Wprowadzenie Wiedza, oprócz swej stymulującej roli w rozwoju ludzkości, staje coraz bardziej powszechnym towarem. Całkiem zrozumiałe są inicjatywy (podejmowane już w latach siedemdziesiątych) mające na celu wykorzystanie najnowszych technologii 1

2 informacyjnych do przekazywania wiedzy. Dynamika zmian dotyczących technologii informatycznych we współczesnym świecie jest bardzo duża (obecnie kupuje się znacznie więcej komputerów niż samochodów). Multimedialne technologie są standardem w biurach, docierają również do szkół i domów. Połączenie tekstu, dźwięku, obrazu statycznego i wideo stwarza zupełnie nowe możliwości w przekazywaniu różnego rodzaju informacji oraz wiedzy. Infrastruktura techniczna wirtualnej szkoły zapewnia uczestnikom kursu zindywidualizowany dostęp do wykładów, tablic, testów, interaktywnych gier i ćwiczeń, list dyskusyjnych oraz czatów. Administrowanie tak złożonym materiałem edukacyjnym wymaga zastosowania wyspecjalizowanych modułów szeroko rozumianej platformy edukacyjnej. Zazwyczaj można wyodrębnić dwa podstawowe moduły: LMS (ang. Learning Management System) celem tego systemu jest administrowanie materiałem edukacyjnym, LCMS (ang. Learning Content Management) - służy do tworzenie materiałów szkoleniowych i lekcji udostępnianych metodami e-learning. Jak wynika z podanych wyżej celów, obydwa moduły mogą funkcjonować jako niezależne systemy, jednak istnieją obszary wspólne, których rozpoznanie powinno się przyczynić do bardziej właściwego wykorzystania oferowanej platformy edukacyjnej. 2. Ewolucja i właściwości procesu nauczania na odległość Kształcenie na odległość w postaci znanej obecnie nie mogłoby istnieć bez technik kształcenia przez komputer. Znaczenie przekazu audiowizualnego zostało zauważone przez dydaktyków wraz z pojawieniem się pierwszych komputerów, m.in. w 1950 roku Uniwersytet Standford przy współpracy z IBM stworzył pierwsze komputerowe programy edukacyjne dla szkół podstawowych. Początkowo rozwój zastosowań tego typu był limitowany ze względu na ograniczony dostęp do kosztownych ówczesnych komputerów zasadnicza zmiana nastąpiła wraz z pojawieniem się komputerów osobistych oraz wyposażenie ich w możliwości multimedialne. W chwili obecnej komputerowe programy edukacyjne są szeroko rozpowszechnionym, łatwo dostępnym i niezwykle popularnym środkiem dydaktycznym bardzo często wspomagającym tradycyjne metody nauczania. Powszechność multimedialnych systemów komputerowych oraz niski koszt 2

3 wytwarzania nośników CD/DVD-ROM czynią z komputerowych programów edukacyjnych ciekawą ofertę dla każdego, niepozbawioną jednak pewnych ograniczeń, które są systematycznie niwelowane wraz z upowszechnianiem Internetu. Kształcenie przez Internet to najnowszy i najszybszy sposób przekazywania wiedzy. Dzięki prostocie oraz powszechności tego medium możliwe stało się uzyskanie tego, co ograniczało rozwój znanego wcześniej kształcenia na odległość oraz kształcenia przy pomocy komputera. Możliwy jest zatem prawie bezpośredni kontakt z nauczycielem, który ma dzięki temu możliwość kontroli oraz wspomagania ucznia w procesie dydaktycznym. Dzięki dostępności technologii i stosunkowo niskim koszcie przeniesienia materiału dydaktycznego do Internetu, stała się możliwa natychmiastowa aktualizacja przekazywanych tam treści [URL1]. Powszechność Internetu gwarantuje dotarcie do dużej grupy uczniów bez konieczności konstruowania dedykowanych infrastruktur technicznych przeznaczonych jedynie do realizowania celów dydaktycznych. Kształcenie przez Internet może więc zostać uznane za obowiązujący aktualnie wzorzec kształcenia na odległość. Nauczanie na odległość (określane również jako nauczanie zdalne) jest stosunkowo nową dziedziną (w ramach której definiowane są niejednolite zakresy działań) o wyspecjalizowanych narzędziach oraz dość specyficznych metodykach i standardach warunkujących powstawanie konkretnych aplikacji użytkowych. Przytoczmy bardziej znane definicje procesu nauczania na odległość. Zaplanowane nauczanie, które odbywa się w miejscu innym niż uczenie się, przy użyciu szerokiego spektrum technik, w celu dotarcia do uczących się i skłonienia ich do interakcji [URL5]; Proces rozszerzonego uczenia się i dostarczania wiedzy z różnych zasobów do miejsc oddalonych od klasy lub siedziby przy użyciu technik audio-video, komputera, komunikacji multimedialnej czy innych kombinacji z tradycyjnymi metodami dostarczania wiedzy [URL6]; Nabywanie wiedzy i umiejętności poprzez multimedialną informację oraz technologie komputerowe i komunikacyjne, które umożliwiają połączenie pomiędzy uczniem i nauczycielem oddzielonych w czasie i przestrzeni [URL7]; Tele-nauczanie to stwarzanie połączenia przy pomocy technologii komunikacyjnych pomiędzy osobami i zasobami w celach związanych z nauczaniem [COLL96]. 3

4 W każdej definicji akcentuje się pewne wybrane właściwości. Cechami wyróżniającymi zdalne nauczanie są: bardzo sprawna komunikacja (wykorzystująca nowoczesne techniki przesyłania informacji), rozwinięte formy interakcji (uwzględniające m.in. pracę w grupach) oraz odwoływanie się do różnorodnych środków multimedialnych (włączając grafikę, dźwięk oraz animację). Te właściwości sprawiają, że zdalne nauczanie stanowi bardzo realną i atrakcyjną perspektywę kształcenia, w której niwelowane są klasyczne ograniczenia dotyczące np. czasu czy miejsca. 3. Charakterystyka funkcjonalna systemu LMS System zarządzania nauczaniem (LMS) automatyzuje proces zarządzania, śledzenia i raportowania wszelkich działań związanych ze szkoleniami w ramach jednej lub wielu instytucji. Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy. System ten zapewnia pojedynczemu studentowi dostęp do rozmaitych źródeł nauczania, oferując duże możliwości intelektualnego rozwoju. System umożliwia zainteresowanym osobom wyszukanie określonego kursu w zależności do stopnia zaawansowania oraz zainteresowań potencjalnego uczestnika. Rys 1. Ogólna struktura funkcjonalna systemu klasy LMS Źródło: [URL8] 4

5 Po ukończeniu kursu system LMS może przeprowadzić test sprawdzający stan wiedzy uczestników kursu, następnie może sporządzić raport z wynikami i zaproponować ewentualny dalszy etap szkolenia. LMS pomagają w certyfikacji w tak ważnych obszarach jak ochrona zdrowia, finanse czy administracja. Do podstawowych zadań tej klasy systemów należy zaliczyć: udostępnianie LMS powinien umożliwiać łatwy dostęp uczestnikom kursu do przysługujących im materiałów kursowych, system powinien posiadać przyjazny dla użytkownika interfejs. Dostęp do kursów powinien być łatwy np. za pośrednictwem rozwijanego menu; ocenianie - są to narzędzia zapewniające ewaluację i kontrolę postępów słuchaczy, co w konsekwencji pozwoli na zaprojektowanie lepszego programu, który będzie bardziej spełniał oczekiwania autora kursu; administrowanie - wydajny system LMS powinien umożliwiać sprawne administrowanie rejestracją słuchaczy i ich profilami, ustalać program kursu, przydzielać nauczycieli oraz treść kursu. Ponadto system może czuwać nad prawidłowym przebiegiem finansowym operacji, związanych z prowadzeniem kursu (np. wynagrodzenie dla prowadzących kurs) oraz z rejestracją dotyczącą wnoszenia opłat przez uczestników. Osoby administrujące system muszą mieć pełny dostęp do baz danych uczestników. Pozwala to na tworzenie standardów raportów dla pojedynczego uczestnika lub całej grupy; wspomaganie jeśli LMS jest wykorzystywany w nauczaniu mieszanym (ang. blended learning), które powinno być połączeniem nauczania w tradycyjnej klasie z nauczaniem w klasie wirtualnej to dodatkowo system powinien posiadać przyjazny dla użytkownika interfejs i posiadać możliwość łatwego tworzenia planu zajęć dla słuchaczy i nauczycieli prowadzących kurs oraz przydzielić właściwą rezerwę pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć. LMS powinien pozwalać na integrację różnych treści tj. zapewnienie bezkonfliktowego obsługi kursów oferowanych przez osoby trzecie, co oznacza, że powinny one być kompatybilne nie tylko z oprogramowaniem dostawcy. Spełnieniem tego warunku może być zgodność ze standardami np. SCORM (ang. Sharable Object Model) oraz AICC (ang. Aviation Industry CBT Committe), które pozwalają na rozmieszczenie w dowolnym systemie LMS treści e-learningu i łączą je z innymi treściami w celu zaprojektowania kursu, niezależnie od tego, kto jest autorem systemu rozwiązania. 5

6 System LMS ma budowę modułową, w ramach której można wyodrębnić następujące komponenty: Moduł zarządzania szkoleniami - pełne wykorzystanie systemu klasy LMS w istotny sposób upraszcza i przyspiesza zarządzanie procesem nauki. Podstawowymi zadaniami tego modułu są: - Zarządzanie dotyczy projektowania harmonogramów zajęć i kursów, budowy katalogu dostępnych zasobów, importu i udostępniania kursów osobom szkolonym, zarządzania zasobami trenerskimi, zarządzania zasobami (salami wykładowymi, projektorami), zarządzania opłatami za kurs; - Śledzenie procesu nauczania, dotyczy procesu edukacyjnego dla każdej osoby szkolonej z osobna, poprzez śledzenie działania trenerów, monitorowane zachowania studentów podczas nauki, ewidencjonowanie kosztów procesu nauki; - Raportowanie, gdzie dostępne są różnego rodzaju zestawienia dotyczące rezultatów nauki satysfakcji studentów, ich zachowań w procesie edukacyjnym oraz inne raporty o charakterze administracyjnym. Moduł zdalnego samokształcenia - moduł ten pozwala osobom szkolonym na korzystanie ze zdalnych kursów. W środowisku internetowym jest to personalizowana witryna udostępniająca materiały szkoleniowe przeznaczone do nauki dla danej osoby. Moduł zdalnego samokształcenia udostępnia: - informacje o własnej ścieżce szkolenia, - możliwość wyboru kursu z listy udostępnionych zasobów, - statystyczne wyniki indywidualnego procesu edukacyjnego, - narzędzia komunikacyjne, - inne opcje ściśle związane z samodzielnie realizowanym programem nauki za pośrednictwem Internetu bądź Intranetu. 6

7 Rys. 2. Środowisko indywidualnej nauki w systemie Centra Źródło: [URL8] Moduł komunikacyjny - moduł ten jest naturalnym uzupełnieniem modułu samodzielnego kształcenia, który pozwala na asynchroniczny lub synchroniczny kontakt między osobami szkolonymi oraz osobą szkoloną i trenerem. W ramach tego modułu dostępne są zwykle możliwości: - komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, - wymiana poglądów na liście dyskusyjnej, - uczestniczenie w czacie. Bardziej zaawansowane wersje systemu udostępniają również inne możliwości komunikacyjne, takie jak: wirtualna tablica, współdzielenie ekranu czy też webcasting (przekazy wideo przez Internet). 4. Charakterystyka funkcjonalna systemu LCMS System zarządzania treścią nauczania (LCMS) to program aplikacyjny, który umożliwia nauczycielowi i częściowo słuchaczom administrowanie zarządzanie treścią szkolenia. System LCMS pomaga tworzyć, wykorzystywać, lokalizować, dostarczać, zarządzać i ulepszać zawartość szkoleń. Najczęściej jest częścią większej platformy, ale może być całkowicie niezależną aplikacją. LCMS z założenia jest konstruowany w taki sposób, aby realizować kilka kluczowych funkcji. Po pierwsze jest czymś w rodzaju bazy danych gromadzonej w formie elektronicznej treści edukacyjne, takie jak: hasła słownikowe, prezentacje, nagrania wideo, grafiki, 7

8 moduły multimedialne, pytania testowe. Po drugie jest wyszukiwarką tych elementów, znajdując i udostępniając zgromadzone wcześniej treści tak, aby można je było efektywnie wykorzystać do budowy szkoleń, instruktaży czy prezentacji. Po trzecie dzięki LCMS można projektować, nadawać strukturę czy łączyć zgromadzone treści. Zawartość jest zwykle zarządzana za pośrednictwem scentralizowanego archiwum w formie niewielkich, samoopisujących się identyfikowanych jednostek szkoleniowych. LCMS potrafi zlokalizować i dostarczyć do użytkownika indywidualną jednostkę szkoleniową, aby zaspokoić pojedyncze żądanie lub dostarczyć elementy większego kursu definiowanego w systemie. Rys. 3. Ogólna struktura funkcjonalna systemu klasy LCMS Źródło: [URL8] W zaawansowanych systemach, LCMS kontroluje interakcję studenta z obiektami kursu i opierając się na tej informacji dostarcza osobom nadzorującym raporty, które w przyszłości mogą posłużyć do doskonalenia jednostek szkoleniowych. Niektóre z wiodących systemów LCMS umożliwiają współpracę i wymianę wiedzy w odniesieniu do obiektów szkoleniowych pomiędzy studentami i nauczycielami. Również taka wymiana jest archiwizowana i udostępniona osobom przygotowującym uzupełnienia treści szkoleń. Każdy kurs to złożony system, który (podczas projektowania) możemy podzielić na małe samodzielne obiekty, zwane obiektami wiedzy, które po scaleniu tworzą treść kursu. Każdy obiekt wiedzy, będący samodzielną porcją materiału szkoleniowego, zawiera następujące komponenty: 8

9 - wymagania wstępne poziom wiedzy niezbędny do rozpoczęcia szkolenia, - cel szkolenia co słuchacz zrozumie lub co osiągnie po zakończeniu szkolenia, - treść szkolenia potrzebna do osiągnięcia celu tekst, wideo, ilustracje, pokazy symulacje, - pewne formy oceniania, w jakim stopniu cele są osiągalne. LCMS przechowuje obiekty wiedzy w centralnej składnicy (repozytorium), a projektanci szkolenia przeglądają je i scalają w zorientowane tematycznie kursy. Projektanci treści mogą dostarczyć dokładnie na czas i dokładnie tyle wiedzy, ile potrzeba. Tak projektowane kursy przyczyniają się do wzrostu efektywności, gdyż słuchacze nie marnują czasu na przeglądanie materiału nieistotnego z punktu widzenia określonych celów. Podstawowe zadania LCMS są następujące: - elastyczne projektowanie i dostarczanie kursu - autorzy treści powinni mieć do dyspozycji standardowe narzędzia, które wspomagają proces tworzenia treści kursu dla dowolnej instytucji lub organizacji; - dostarczenie aplikacji administrujących - LCMS musi funkcjonować jako system samodzielny, który potrafi odpowiednio zarządzać treścią kursu; - dostarczanie narzędzi oceniających pozwalających na wstępną ocenę poziomu wiedzy słuchacza oraz wiedzę po przejściu kolejnych etapów kursu. Wzbogacony o narzędzia oceniające umożliwia analizę efektywności kursu; - zabezpieczenie organizacji LCMS musi posiadać sprawne mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo treści oraz danych użytkowników przed dostępem osób nieautoryzowanych. Stosowanie do tych zadań LCMS (podobnie jak poprzednio opisywany system LMS) reprezentuje budowę funkcjonalną obejmującą: Moduł repozytorium obiektów - moduł ten to centralna baza danych, w której składowane są wszystkie elementy wchodzące w skład kursu. Z tego miejsca obiekty tworzące szkolenie e-learning przesyłane są do studentów. Repozytorium pozwala z reguły wyprowadzić kursy w różnej postaci dostosowanej do potrzeb i możliwości odbiorcy; Moduł automatyzujący budowę kursów - w module tym tworzone są obiekty wchodzące w skład kursu (SCO ang. Sharable Content Objects). Moduł 9

10 ułatwia pracę poprzez udostępnienie szablonów, oraz pełnej listy istniejących już obiektów, które mogą być ponownie wykorzystanie, przetworzone czy skopiowane. Przy wykorzystaniu funkcji dostępnych w module możliwe jest zbudowanie kursu w oparciu o nowe bądź istniejące obiekty, a także częściowe wykorzystanie starych obiektów i dorobienie brakujących fragmentów kursu. LCMS umożliwiają również zaawansowane zarządzanie pracą grupową nad kursami; Rys. 4. Środowisko edycji kursu wchodzącego w skład systemu firmy TrainerSoft Źródło: Moduł dystrybucji kursów - moduł ten pozwala udostępniać kursy studentom według ustalonych profilów. Umożliwia również śledzenie postępów osoby szkolonej oraz raportuje wyniki ćwiczeń, testów czy pytań. Wymienione moduły są implementowane w ramach podstawowej formuły działania systemu i pokrywają kluczowe zadania, natomiast w obrębie konkretnych implementacji mogą się pojawić dodatkowe komponenty. 5. Podsumowanie Proces tworzenia kursów jest bardzo skomplikowany. Bardzo często ograniczamy się tylko do opracowania materiału edukacyjnego. Jest to bardzo ważne. Jednak to jest zdecydowanie za mało, aby mówić, że mamy do czynienia z edukacją zdalną. Podstawowym założeniem edukacji zdalnej jest pełna obsługa 10

11 potencjalnego uczącego się począwszy od zarejestrowania chęci zdobycia wiedzy, przez korzystanie z poszczególnych jednostek dydaktycznych, a skończywszy na ocenie i wygenerowaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających zdobycie wiedzy przez uczącego się. Administrowanie bardzo wieloma komponentami składającymi się na kursy oferowane w ramach edukacji zdalnej musi być wspomagane za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania. Przedstawione w artykule systemy należy traktować jako rozwiązania w pewnym sensie prototypowe, które obejmują kluczowe zadania wynikające z zarządzania komponentami edukacji zdalnej. Konkretne implementacje tych systemów pozwalają zazwyczaj na elastyczne wykonywanie funkcji zarządczych dostosowane do warunków, w jakich te systemy mają być wykorzystywane. Summary E-learning management includes two areas linked to the learning process: learning management and learning content management. Two separate systems are used for these tasks, one being Learning Management System (LMS) other being Learning Content Management System (LCMS). Some providers of these systems connect the function of the above mentioned systems thus creating so called e-learning platforms. Learning Management System is software which creates the environment for distance learning. LMS fulfills the tasks for efficient teaching and trainings via standard Internet browsers and renders them accessible for scattered organizations (teachers and learners far apart). Learning Content Management System gives facilities for creating training and learning material offered by e-learning methods. Software of this sort combines electronic training material compiled with the assistance of other information tools and makes it accessible in html format with the view to reviewing it by any standard Internet browser. This article aims to present the structure and properties of both systems emphasizing the functions whose tasks should be complementary to one another. 11

12 Bibliografia: [BRAM01] Bramley P (2001), Ocena efektywności szkoleń. Kraków, Oficyna Ekonomiczna. [GALW02] Galwas B i inni (2002), Edukacja w Internecie, praca zbior. Konspekt, Studia w Internecie koniec początku ; Skrypt; Seminarium Politechniki Warszawskiej, listopad [GRAB04] Grabowska A., Dąbrowski M. (2004), E-learning przez Internet w szkolnictwie wyższym, magazyn Pismo PG nr 3/2004. [KUBI00] Kubiak M. J. (2000), Wirtualna edukacja. Szkoła, Internet, Intranet; MIKOM, Warszawa. [NET02] NetWorld (2002), E-learning i-learning, Kompendium wiedzy o sieciach, NetWorld Akademia nr 5. [RAE01] Rae L. (2001), Planowanie i projektowanie szkoleń, Kraków, Oficyna Ekonomiczna. [URL1] [URL2] [URL3] [URL4] [URL5] [URL6] [URL7] [URL8] [URL9] [URL10] [URL11] [URL12] Marciniak J.; Rozwiązania e-learning w zwiększeniu konkurencyjności [URL13] Mortimer l (2002) Learning Objects of Desire: Promise and Practicality. ASTD. 12

Metodologia tworzenia wykładów online

Metodologia tworzenia wykładów online Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Metodologia tworzenia wykładów online Tworzenie wykładów wymaga stosowania metodologii. Intuicyjne zaprojektowanie wykładu online

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie e-learningiem

Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie strefy związane z procesem nauczania: zarządzanie nauczaniem, zarządzanie treścią nauczania. Zazwyczaj funkcje te powierza się dwu odrębnym

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w procesie tworzenia wykładów online

Zarządzanie wiedzą w procesie tworzenia wykładów online Krzysztof Hauke Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zarządzanie wiedzą w procesie tworzenia wykładów online Edukacja zdalna istnieje w wielu formach, na przykład: przekaz telewizyjny, wideokonferencje, audio,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik Marlena Plebańska Nowoczesny e-podręcznik E-podręcznik zbudowany jest z trzech zsynchronizowanych ze sobą poziomów. Pierwszą warstwę stanowi repozytorium składające się z trzech podstawowych części : ogólne

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 277 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 ADAM STECYK PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ISTOTA ELEARNINGU. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ELEARNINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r.

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning e-learning jest jednym z głównych narzędzi edukacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, w którym wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning Zbigniew Zieliński zzielins@gmail.com, zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego Zakład Informatyki Kielce Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zał. Nr 1 do Regulaminu przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji 1. Informacje o prowadzącym zajęcia dydaktyczne z przedmiotu zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training Core Learning Management Compliance Training Classroom Training e-testing Collaboration Virtual Classroom e-commerce Connect Twój partner w rozwoju best in training www.bit-polska.pl - Indywidualny system

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

Egzaminowanie przez Internet założenia i realizacja systemu teleinformatycznego INSPEKTON Tomasz Popis, Bogdan Galwas OKNO - Politechnika Warszawska

Egzaminowanie przez Internet założenia i realizacja systemu teleinformatycznego INSPEKTON Tomasz Popis, Bogdan Galwas OKNO - Politechnika Warszawska Egzaminowanie przez Internet założenia i realizacja systemu teleinformatycznego Tomasz Popis, Bogdan Galwas OKNO - Politechnika Warszawska 1 Plan prezentacji Formy egzaminowania Wymagania i założenia Dostępne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej

Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej a realizacja Projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning...

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 1 Spis treści 1. Platforma e-learningowa.... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 10 2 1. Platforma e-learningowa Firmy szkoleniowe zatrudniają profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe Dr inż. Anna Grabowska studiapg2012@gmail.com 1 Tematyka Narzędzia informatyczne wspomagające kształcenie, podstawowe

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt - metodyka - opis przedmiotu

Projekt - metodyka - opis przedmiotu Projekt - metodyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projekt - metodyka Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-PM-L-S14_pNadGenISASO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM Technologii Informacyjnych Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Opracowanie mgr Ewa Onoszko Szkoła XXI wieku Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning e learning na lekcji wiedzy o kulturze, nauka przez Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 10 Tworzenie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

PROCEDURA NR 10 Tworzenie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Strona 1/12 1. Cel i przedmiot procedury 1.1. Celem procedury jest usystematyzowanie i ujednolicenie zasad tworzenia i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod ujętych w programie i planie studiów na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację Jerzy M. Mischke Przesłanki 1 komputery jako narzędzia edukacji mają dopiero 15 lat e-edukacja poszukuje swego miejsca w systemie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017 Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017 Edukacja informatyczna, programowanie, zaj. komputerowe, edukacja wczesnoszkolna 202 Podstawowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E- -LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E- -LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E- -LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH 1 O nas QuickLessons LCC Firma QuickLessons LCC jest wiodącym dostawcą rozwiązań rapid e-learning. Firma powstała w 2008 roku w Brazylii.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDD-TIDL-L_pNadGenHG3ZZ

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Jakość e-learningu w szkole wyższej $ - narzędzia ewaluacji i wsparcia

Jakość e-learningu w szkole wyższej $ - narzędzia ewaluacji i wsparcia Jakość e-learningu w szkole wyższej $ - narzędzia ewaluacji i wsparcia Karolina Grodecka, Jan Kusiak Centrum e-learningu AGH$ Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, 27-28 czerwca 2013, Kraków Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości

System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości Produkt finalny projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa.

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa. Witam! Polecam Pani/Panu swoją usługę, zajmuję się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych jestem włascicielem domeny grudz.pl" zarejestrowanej na potrzeby lokalnego rynku grudziądzkiego, serwerów

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 MATEMATYKA Scenariusz

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E-LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E-LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E-LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH 1 O nas QuickLessons LCC Firma QuickLessons LCC jest wiodącym dostawcą rozwiązao rapid e-learning. Firma powstała w 2008 roku w Brazylii.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej. Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska

Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej. Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska Definicja wirtualnego uniwersytetu: Wirtualny > istniejący w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing)

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Testy niefunkcjonalne aplikacji to nieodłączna część pracy dobrego testera. Do tego typu testów zaliczamy między innymi taką właściwość systemu jak

Bardziej szczegółowo