OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania ratingów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania ratingów"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak BFG-DIA /2012 Opis wymagań funkcjonalnych dla systemu analitycznego SWO Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania ratingów 1. Słownik podstawowych terminów Termin Znaczenie BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny. System SWO Dane sprawozdawcze banków System analityczny SWO będący przedmiotem zamówienia Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej banków pobierane ze specjalistycznej strony internetowej Narodowego Banku Polski (o kontrolowanym dostępie). Linia analityczna Sposób grupowania danych sprawozdawczych banków na specjalistycznej stronie internetowej Narodowego Banku Polski (o kontrolowanym dostępie). Dane pozasprawozdawcze Raport System analitycznoraportowy BFG Raport elastyczny Raporty standardowe Dane niebędące danymi sprawozdawczymi. Dane te nie posiadają jednego źródła i mogą być wprowadzane ręcznie lub automatycznie z innych baz danych. Mogą być liczbowe lub opisowe i tematyką obejmują np.: programy postępowania naprawczego, audyty, wyniki kontroli i inspekcji, strukturę właścicielską, ratingi zewnętrzne, dane makroekonomiczne itp. Prezentacja danych liczbowych lub/i opisowych w formie tabelarycznej lub graficznej. Narzędzie w wysokim stopniu parametryzowalne, wykorzystywane do pozyskiwania danych z baz danych BFG w przekrojach analitycznych, którego produktem działania jest raport elastyczny. Raport zdefiniowany przez pracownika BFG za pomocą Systemu analityczno-raportowego BFG o wysokiej elastyczności wyboru dat, banków i danych merytorycznych. Raport o niskim stopniu parametryzacji (opcje do wyboru: np. okresy sprawozdawcze lub/i banki), zawierające z góry ustalony zakres danych i informacji. Strona 1 z 16

2 2. Wprowadzenie System SWO przeznaczony do wykonywania analizy wskaźnikowej i do wyznaczania ratingów powinien być niezależnym modułem systemu informatycznego BFG, z własną bazą danych, odrębną od bazy danych sprawozdawczych banków. Takie szczególne potraktowanie tego systemu wynika z następujących uwarunkowań: 1) Wszelkie wyliczenia powinny być wykonywane przy pewności wysokiej jakości użytych danych pierwotnych oraz pewności co do poprawności dokonanych operacji przetwarzania użytych danych. 2) Wyliczenia powinny być wykonywane zgodnie ze sformalizowaną procedurą: a) wyliczenia powinny być realizowane wyznaczonym obszarze produkcyjnym. b) wyliczeń powinni dokonywać jedynie wyznaczeni pracownicy. 2) Proces wyliczeń powinien zawierać oprzyrządowanie do tworzenia śladu audytowego (śladowania) oraz zapewnienia audytowalności: a) procesów i czynności - realizowanych zmian, modyfikowania użytych parametrów, realizacji procesów dokonywanych wyliczeń, b) uczestników procesu - rejestrowanie indywidualnego udziału w procesie pracowników BFG. 3) Proces wyliczeń powinien być podzielony na etapy. Każdy z etapów powinien być zakończony rozliczeniem warunków krytycznych. Proces może być zakończony jedynie pod warunkiem pomyślnego spełnienia tych warunków. 4) Dane używane do wyliczeń powinny podlegać weryfikacji jakościowej: a) sprawdzanie jakości powinno być wykonywane każdorazowo, b) wyniki weryfikacji jakości powinny być rejestrowane w systemie. 5) Wyliczanie ratingów powinno mieć rozbudowane algorytmy sprawdzenia jakości, takie jak: a) dodatkowe testy kontroli danych wejściowych. b) testy dla wyników końcowych. 3. Obszary przetwarzania danych Powyższe uwarunkowania wskazują na potrzebę wydzielenia dwóch obszarów przetwarzania danych, obszaru testowo - deweloperskiego oraz obszaru produkcyjnego. Obszary te powinny mieć następujące cechy: Strona 2 z 16

3 1) Obszar produkcyjny - przeznaczony do wykonywania analizy wskaźnikowej i wyznaczania ratingów oraz publikowania wyników tych ratingów. Obszar ten cechuje: a) potrzeba szczególnej troski w zakresie zarządzania danymi wejściowymi. b) tworzenie pełnego śladu audytowego czynności w procesie wyliczania. c) archiwizowania danych używanych do wyliczeń. d) sformalizowanej rutyny wyliczeń. e) archiwizowania wyników wyliczeń. f) sformalizowanego procesu udostępniania wyników użytkownikom końcowym. 2) Obszar testowo-deweloperski - przeznaczony do prac nad modyfikacjami i zmianami Systemu SWO oraz modyfikacjami parametryzacji systemu. Obszar ten powinien: a) zapewniać najwyższą elastyczność w zakresie dokonywanych wyliczeń i parametryzowania algorytmów. b) może mieć ograniczone wymogi formalne w zakresie przestrzegania procedury realizowanych wyliczeń, tworzenia śladu audytowego dokonywanych operacji oraz archiwizowania danych i wyników w procesie wyliczeń. 4. Realizacja wyliczeń System SWO powinien posiadać wysoką elastyczność w zakresie parametryzowania wyliczeń oraz wysoką elastyczność w zakresie przyznawania uprawnień użytkownikom do opcji parametryzacji, w szczególności: 1) Pełna funkcjonalność w zakresie parametryzacji wyliczeń powinna być udostępniona w obszarze testowo deweloperskim. 2) Parametryzacja algorytmów wyliczania powinna być wyłączona przez system uprawnień na poziomie obszaru produkcyjnego. W obszarze tym powinny być realizowane następujące czynności: a) dokonywanie parametryzacji aplikacji w obszarze produkcyjnym tylko przez uprawnione osoby, b) udostępnianie obszaru do czynności produkcyjnych: i) weryfikacja parametrów obszaru - sprawdzenie na drugą rękę ze śladowaniem czynności, ii) dopuszczenie obszaru do produkcji - zezwolenie do generowania raportów ratingowych, Strona 3 z 16

4 iii) archiwizacja parametrów dla obszaru dokonywana w następstwie dopuszczenia obszaru do produkcji. 5. Uczestnicy procesu wyliczeń Wyliczenia dotyczące ratingów wyznaczanych w ramach Systemu SWO powinny być dokonywane wyłącznie przez uprawnioną do tego, zamkniętą grupę pracowników, wyznaczonych do obsługi procesu wyliczeń: 1) Pracowników wyznaczonych do prac nad rozwojem merytorycznym Systemu SWO: a) Realizacja modyfikacji wskaźników, prace nad zmianą systemu punktacji. b) Dokonywanie parametryzacji wyliczania. c) Testowanie danych i realizacji wyliczeń. 2) Pracowników wyznaczonych do realizacji wyliczeń ratingów w procesie produkcyjnym: d) Obsługa procesu wyliczeń. e) Kontrola poprawności wyliczeń. Przewiduje się udostępnianie wyników ratingów innym pracownikom BFG jedynie w formie końcowych wyników: 1) Udostępnianie wyników powinno odbywać poprzez sieć intranet. 2) Kontrola dostępu do wyników powinna odbywać się poprzez system uprawnień w ramach intranet. 3) Wyniki ratingów powinny być udostępniane w formie plików PDF lub Excel. 4) Nie przewiduje się udostępniania wyników w drodze realizacji wyliczeń dokonywanych w procesie ad-hoc przez użytkowników. 6. Ewidencja statusów etapów pośrednich w realizacji procesu wyliczeń W czasie realizacji wyliczeń proces powinien ewidencjonować istotne stany etapów pośrednich: 1) Każdy etap pośredni powinien mieć wyznaczone statusy krytyczne. 2) Każdy z etapów pośrednich może być zakończony w przypadku spełnienia warunków krytycznych dla tego etapu. 3) Następny etap może być rozpoczęty jedynie pod warunkiem pozytywnego spełnienia warunków krytycznych dla etapu poprzedzającego. 4) Statusy warunków krytycznych dla każdego procesu wyliczeń powinny być zapisywane w tablicy statusów. Zapisy te powinny być nienaruszalne. Strona 4 z 16

5 7. Przygotowanie danych do wyliczeń Dane używane do wyliczeń powinny posiadać wysoką jakość, tak aby zapewnić niezawodność procesu wyliczeń ratingów. Dla zapewnienia wysokiej jakości danych wejściowych wymagane jest spełnienie następujących warunków: 1) Wartości danych używanych jako dane wejściowe w procesie wyliczeń powinny zostać skopiowane do wyznaczonej tablicy. 2) Wszelkie operacje na danych w tej tablicy, w tym kopiowania, usuwania, modyfikacje powinny być rejestrowane w celu zapewnianie możliwości audytu tego procesu. 3) Jakość danych w tej tablicy powinna być weryfikowana przez odpowiednią komórkę. 4) Akceptacja jakości danych powinna być rejestrowana. 5) Zaakceptowanie jakości danych pozwala na udostępnienie tablicy dla procesu wyliczeń. 6) Wartości pośrednie, takie jak wartości średnie ze wskazanych okresów czasu, po wyliczeniu, powinny zostać zapisane w tablicy. 7) Po wyliczeniu oraz zaakceptowaniu wartości ratingów, tablica powinna być zapisana w zasobach archiwalnych oraz powinna być zapewniona nienaruszalność jej zawartości. 8. Wyliczanie ratingów Proces wyliczania ratingów powinien być zorientowany na zachowanie maksymalnej staranności wyliczeń oraz zapewnieniu wysokiej jakości końcowych wyników. Dla tego etapu wyliczeń powinny być zapewnione: 1) Dokonanie dodatkowych testów kontrolnych, np. poprzez: a) wyznaczenie maksymalnych odchyleń dla wartości wejściowych - wyznaczenie odpowiednich banków do kontroli szczegółowej. b) losowe wyznaczenie wskazanej liczby banków do kontroli szczegółowej - liczba banków powinna być parametryzowalna; c) dokonane przez system wybory powinny być archiwizowane. d) akceptacja wyników testów powinna być zapisana w systemie - powinna być archiwizowana oraz zapis powinien mieć cechę nienaruszalności. 2) Weryfikacja statusów etapów poprzedzających - jedynie spełnienie warunków krytycznych dla etapu poprzedzającego powinno pozwolić na uruchomienie procesu wyliczania ratingów. 3) Wyliczenia powinny być wykonywane więcej niż jeden raz, a uzyskane wyniki powinny być sprawdzone. Strona 5 z 16

6 4) Uzyskane wyniki końcowe powinny podlegać rutynowej procedurze testowej - do kontroli powinny być wyznaczone następujące banki: a) jeżeli odchylenie w ocenie wskaźników wykazują wartości ekstremalne w całej populacji ocenianych banków. b) banki wybrane losowo - liczba banków powinna być parametryzowana. 5) Wyniki testu końcowego powinny być zapisywane w systemie oraz archiwizowane z zapewnieniem ich nienaruszalności. 9. Zestawy wyników końcowych Opracowanie zestawienia końcowego dla wszystkich banków powinno zapewnić: 1) Przyjęcie całej kompletnej listy banków. 2) Odrzucenie listy banków w całości. 3) Przyjęcie listy niekompletnej: a) ze wskazanymi bankami, dla których dokonane wyliczenia budzą zastrzeżenia. b) zarejestrowanie w systemie opisu zastrzeżeń, jeżeli takie zastrzeżenia stwierdzono dla wybranych banków. 10. Udostępnianie i archiwizowanie danych Po zaakceptowaniu listy ratingów, lista ta podlega publikacji (udostępnieniu użytkownikom) oraz archiwizacji: 1) Publikacja polega na udostępnieniu plików w ustalonym formacie w systemie intranet BFG. 2) Lista wraz ze wszystkimi statusami, komentarzami oraz plikami publikowanymi użytkownikom podlega archiwizacji. 11. Dostęp do danych wejściowych oraz tworzenie śladu audytowego procesu System powinien zapewniać dostęp do wszelkich danych odnoszących się do wyliczania ratingów oraz danych dotyczących tworzenia śladu audytowego tego procesu, w szczególności: 1) Powinien być zapewniony dostęp do danych wejściowych dla wyliczeń, wyników częściowych oraz wyników końcowych. 2) Dostęp ten powinien umożliwiać: a) skuteczną weryfikację danych. Strona 6 z 16

7 b) użytkowanie dostępu do danych na potrzeby analiz. Wszelkie dane zasilające aplikację muszą przejść proces sprawdzenia poprawności. 12. Wymagania techniczne dotyczące Systemu SWO a) System SWO powinien funkcjonować w środowisku systemu operacyjnego Microsoft Windows Server przy wykorzystaniu motora bazy danych Microsoft SQL Server. b) System SWO ma być niezależnym modułem systemu informatycznego BFG, z własną bazą danych, odrębną od bazy danych sprawozdawczych banków. c) Wszelkie dane zasilające aplikację muszą przejść proces sprawdzenia poprawności. d) Baza danych systemu zasilana musi być danymi sprawozdawczymi banków oraz innymi przetworzonymi wcześniej danymi sprawozdawczymi, niezbędnymi do wyliczenia podlegających ocenie wskaźników (np. dane miesięczne, dane 12-miesięczne, średnie, zsumowane dane łączących się banków). e) Zakłada się, że dane sprawozdawcze banków wprowadzane do bazy danych Systemu SWO będą posiadały informacje opisujące (tagi/metadane) zgodne z główną bazą danych platformy analityczno-raportowej. f) Wszelkie zmiany w bazie danych Systemu SWO oraz zmiany dotyczące parametrów oceny muszą być rejestrowane (kto, kiedy dokonał zmiany). g) Aplikacja musi zapewnić bezpośredni dostęp do danych za okres ostatnich 3 lat oraz archiwizację danych starszych. Baza danych powinna podlegać regułom związanym z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami stosowanymi w BFG. h) Wszelkie funkcjonalności aplikacji powinny być dostępne wyłącznie dla określonej grupy pracowników, pozostali użytkownicy mogliby jedynie przeglądać oceny (ratingi) tworzone w Systemie SWO. i) Wskaźniki i oceny wyliczone w aplikacji powinny być dostępne w generatorze raportów (platforma analityczno-raportowa BFG). j) Konieczne jest zbudowanie modułu zasilającego bazę danych Systemu SWO w dane pozasprawozdawcze (informacje dotyczące programów naprawczych - np. data zobowiązania, okres obowiązywania, uwagi dotyczące realizacji). k) System powinien wyliczać i zapisywać w bazie danych: wskaźniki, oceny poszczególnych obszarów, oceny na podstawie kryteriów ilościowych, Strona 7 z 16

8 końcowe oceny punktowe, oceny zagrożenia, kierunki trendów zmian wskaźników i ocen. l) System SWO musi zapewnić pracownikowi BFG możliwość przeglądania danych w różnych przekrojach (konieczność zapewnienia wysokiej elastyczności przeglądania danych): dla pojedynczego banku, dla wszystkich banków, dla grupy banków wg zadanych kryteriów - np. kategorii ryzyka, banków spółdzielczych w ramach zrzeszenia, banków komercyjnych, samochodowych, itp, jako szeregów czasowych (z wyborem okresów), dla poszczególnych danych, wskaźników, ocen punktowych lub ich kombinacji, sortowania banków wg zadanych kryteriów. m) System SWO powinien umożliwić eksport danych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. n) System SWO powinien umożliwić parametryzację procesu oceny (z możliwością zapisu zestawu parametrów i kryteriów oceny): możliwość dodawania wskaźników do oceny banków, w tym możliwość samodzielnego definiowania oraz edycji poszczególnych wskaźników, możliwość ewentualnej zmiany zestawu wskaźników (dodanie nowego, usunięcie starego), możliwość samodzielnego określania parametrów punktacji wskaźników, definiowanie, edycja, dodawanie lub usuwanie obszarów działalności banków poddawanych analizie, przyporządkowanie wskaźników do analizowanych obszarów, możliwość wyboru okresu analitycznego, możliwość ustalania kryteriów wag dla poszczególnych obszarów, możliwość zastosowania kryteriów dodatkowych - ilościowych oraz jakościowych przy kwalifikowaniu do grup ryzyka. Strona 8 z 16

9 Część II. Wymagania funkcjonalne dotyczące warstwy prezentacyjnej wyliczonych ocen 1. Cele użytkowe warstwy prezentacyjnej Systemu SWO Warstwa prezentacyjna Systemu SWO służy do prezentowania w wystandaryzowanym formacie informacji o bankach (pojedynczo lub w grupach). Zakres prezentowanych informacji obejmuje: 1) Informacje o dokonanej ocenie ratingowej banku. 2) Informacje stanowiące zdefiniowany wyciąg o profilu działalności banku, strukturze bilansu, dochodowości, parametrach ryzyka oraz adekwatności kapitałowej. 2. Struktura funkcjonalna warstwy prezentacyjnej Systemu SWO W skład infrastruktury informatycznej przeznaczonej do obsługi warstwy prezentacyjnej Systemu SWO wchodzą następujące elementy: 1) Repozytorium danych warstwy prezentacyjnej. 2) Narzędzia zasilania repozytorium danych warstwy prezentacyjnej. 3) Narzędzia dla weryfikacji kompletności i poprawności danych w repozytorium danych warstwy prezentacyjnej. 4) Narzędzia dla tworzenia raportów dla banków w oparciu o dane zawarte w repozytorium danych warstwy prezentacyjnej. 5) Narzędzia udostępniania wyników dla potrzeb pracowników departamentów tworzących raporty/dokumenty z wykorzystaniem prezentacji informacji o bankach sporządzonej w ramach warstwy prezentacyjnej Systemu SWO. 3. Repozytorium danych warstwy prezentacyjnej Repozytorium danych warstwy prezentacyjnej stanowi ekstrakt/wyciąg z baz danych użytkowanych w BFG, zawierających istotne informacje dla oceny sytuacji jednostkowej banku. Repozytorium stanowi istotny zbiór danych, dla których wymagana jest szczególna procedura administracyjna: 1) Dane powinny podlegać kontroli jakościowej, tak aby zapewniona była ich wysoka jakość i wiarygodność - ustalane powinny być wszelkiego typu luki w szeregach czasowych oraz niestatystyczne odchylenia. Strona 9 z 16

10 2) Po weryfikacji, zbiór danych powinien podlegać procesowi dopuszczenia do tworzenia ostatecznych raportów: a) dopuszczenie zbioru powinno być sformalizowane poprzez oznaczenie statusu zbioru oraz rejestrację osób realizujących dopuszczenie, b) wszelkiego typu uwagi i komentarze stworzone w wyniku kontroli danych powinny być odnotowane w tablicy/zbiorze zawartym w bazie danych, 3) Zweryfikowane i dopuszczone do użytkowania dane stanowią źródło informacji dla stworzenia raportów o sytuacji stabilnościowej banków - nie przewiduje się tworzenia raportów ad-hoc przez użytkowników, lecz posługiwanie się przez nich gotowymi raportami, wygenerowanymi w oznaczonym procesie. 4. Narzędzia zasilania repozytorium danych warstwy prezentacyjnej Dla zapewnienia poprawności prezentacji, wszystkie dane zasilające repozytorium danych warstwy prezentacyjnej powinny posiadać wysoką jakość. Wymagane jest zatem spełnienie analogicznych warunków dotyczących zasilania aplikacji danymi jak w przypadku modułu służącego do wyliczania ratingów (zasady te opisane zostały w Części 1 Opis wymagań funkcjonalnych dotyczących systemu dedykowanego do wyliczania ratingów ). Narzędzia zasilania repozytorium danych warstwy prezentacyjnej aplikacji składają się z narzędzi służących do pozyskiwania danych z: a) bazy danych sprawozdawczych banków (w tym przetworzonych danych sprawozdawczych banków - średnie, dane miesięczne, dane 12-miesięczne, wskaźniki, itp.), b) bazy danych wyników obliczania ratingów w ramach Systemu SWO, c) bazy danych o środkach gwarantowanych i środkach objętych gwarancjami (dane z Zarządzenie Nr 7/2011 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. NBP nr 5 z dnia 28 kwietnia 2011 r.), d) bazy danych pozasprawozdawczych prowadzonej przez BFG, e) innych danych zawierających istotne informacje ze względu na oceną ryzyka niewypłacalności. Wymagane jest, aby istniała możliwość elastycznej rozbudowy struktury bazy danych poprzez dodawanie pół zawierających nowe pozycje sprawozdawcze - w przypadku poszerzenia zakresu informacji gromadzonych w bazie danych. Strona 10 z 16

11 Ad a) Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu pozyskiwania danych z bazy danych sprawozdawczych banków zostaną opisane w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zakwalifikowanym do II etapu postępowania, wraz z zaproszeniem do złożenia ofert. Ad b) Dane dotyczące wyników obliczania ratingów w ramach Systemu SWO powinny być eksportowane z modułu służącego do wyliczania ocen rartingowych do repozytorium danych warstwy prezentacyjnej. Do danych tych należą w szczególności: wskaźniki, na podstawie których nadawane są ratingi, oceny wskaźników, na podstawie których nadawane są ratingi, oceny poszczególnych obszarów, końcowe oceny punktowe, oceny zagrożenia, ocena trendu zmiany końcowej oceny punktowej. Ad c) Dane dotyczące środków gwarantowanych pochodzące z Zarządzenia nr 7/2011 Prezesa Narodowego Banku Polski gromadzone są w odrębnym module systemu informatycznego BFG. Wymagane jest zatem dokonanie eksportu tych danych do repozytorium danych warstwy prezentacyjnej aplikacji. Dane te przesyłane są indywidualnie przez poszczególne banki dlatego też wymagana jest szczególna troska o zapewnienie kompletności danych na koniec okresu sprawozdawczego. Ad d) Repozytorium warstwy prezentacyjnej powinno być zasilane również danymi pozasprawozdawczymi gromadzonymi i przetwarzanymi przez BFG. Do danych, którymi powinno być zasilane repozytorium należą w szczególności: dane dotyczące postępowań naprawczych, informacje dotyczące przeprowadzonych w bankach audytów, informacje o ratingach banku oraz ratingu inwestora strategicznego. Ad e) Aplikacja musi udostępniać funkcjonalność dołączenia do repozytorium danych warstwy prezentacyjnej innych informacji istotnych z punktu widzenia oceny banku. Do informacji takich należą w szczególności informacje dotyczące: przeprowadzonych procesów łączeniowych i przejąć banków, istotnych wydarzeń dotyczących działalności banku (np. powołanie zarządu komisarycznego, powołanie kuratora nadzorującego postępowanie naprawcze, Strona 11 z 16

12 informacji nadzorczych otrzymywanych od organów nadzoru bankowego, w tym dotyczących udzielonych kar i upomnień). Informacje te powinny być przypisane do poszczególnych banków z możliwością ich wprowadzenia, edycji i wykorzystania przy prezentowaniu informacji. Ponieważ dane te pochodzą z różnych źródeł i nie zawsze posiadają formę elektroniczną wymagane jest opracowanie interfejsu użytkownika pozwalającego na dodawanie ich do bazy danych. 5. Narzędzia dla weryfikacji kompletności i poprawności danych w repozytorium danych warstwy prezentacyjnej Dane do wyliczeń ocen Systemu SWO powinny podlegać weryfikacji jakościowej poprzez kontrolę prowadzoną przez wyznaczonych do tego pracowników. Sprawdzenie jakości danych powinno być wykonane każdorazowo dla wybranej do wyliczeń linii analitycznej przy czym powinno składać się z dwóch etapów: a) na pierwszym etapie kontrola powinna być automatyczna, realizowana przez system. System w ramach weryfikacji danych powinien identyfikować w sprawozdaniach banków pozycje zerowe w szeregach czasowych, sprawdzać odchylenia standardowe pozycji, a także oceniać skalę różnic pomiędzy okresami. Generowany jest raport z odchyleń. b) drugi etap to kontrola merytoryczna, która na podstawie raportu z kontroli automatycznej ocenia skalę odchyleń oraz ich istotność. Na tym etapie podejmowana jest decyzja o dalszym postępowaniu związanym z powziętymi informacjami o nieprawidłowościach. Wyniki weryfikacji danych powinny być odnotowane w systemie (razem z zapisem decyzji kontrolera). 6. Narzędzia dla tworzenia raportów dotyczących banków w oparciu o dane zawarte w repozytorium danych warstwy prezentacyjnej Prezentacja danych Systemu SWO będzie się odbywać w formie tabel, wykresów lub w przypadku indywidualnych kart banków, w obu tych formach równocześnie. Zakłada się, że raporty utworzone na poprawnych i zweryfikowanych przez wyznaczonych pracowników danych nie będą miały możliwości zmiany i będą przetrzymywane w repozytoriach oznaczonych wybraną sygnaturą linii analitycznej. Wytyczne ogólne do budowy narzędzi do prezentacji danych Systemu SWO: W zakresie prezentacji: Strona 12 z 16

13 - możliwość określania sposobu prezentacji (graficzna, tabelaryczna lub mieszana) oraz definiowanie elementów prezentacji z funkcją zapisania utworzonego szablonu/wzorca, - wysoka elastyczność narzędzi (wyboru danych, banków, dat), - raporty pochodzące z obszaru prezentacji powinny mieć możliwość osadzenia w edytorze tekstu MS Word. Jest to niezwykle ważne z punktu tworzenia dokumentu zawierającego efekty prac analitycznych, kierowanego na posiedzenia Zarządu lub Rady BFG. W zakresie raportowania i edycji: - możliwość globalnego utworzenia wszystkich raportów i ich zapisanie, - raporty nie podlegają modyfikacji po ich utworzeniu. W zakresie bezpieczeństwa i jakości danych: - uwzględnienie praw dostępu do przeglądania danych, - stała kontrola spójności i poprawności danych przez wyznaczonych pracowników, - wykorzystanie w prezentacjach wyłącznie zweryfikowanych danych (pozwoli to na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości, co do ich poprawności - wspomniano o tym w pierwszej części opisu wymagań funkcjonalnych), - wszystkie raporty podlegają archiwizacji (po okresie wykorzystania) i bieżącym kopiom bezpieczeństwa. Wytyczne szczegółowe do budowy narzędzi do prezentacji danych Systemu SWO: Prezentacja ocen Systemu SWO i danych sprawozdawczych (tabela) Prezentacja danych w formie tabelarycznej zawierać musi: a) Pełną listę ocen Systemu SWO dla wszystkich banków zawierającą w szczególności zestawienie wskaźników Systemu SWO, ocen/punktacji wskaźników, punktacji obszarów, ocen łącznych, kategorii zagrożenia, trendów. b) Tabelę z danymi sprawozdawczymi oraz wskaźnikami banku. Ad a). - Pełna lista ocen SWO powinna być generowana automatycznie dla wszystkich banków podlegających ocenie i w przypadku zapotrzebowania będzie podlegać publikacji w systemie informatycznym Funduszu (opcjonalnie lista będzie przygotowywana dla limitowanej grupy banków). Strona 13 z 16

14 - Dla celów analitycznych konieczne jest umożliwienie zawężania listy poprzez stosowanie zestawu filtrów oraz operacji na grupach banków tworzonych wg zadanych kryteriów (np. banki komercyjne/spółdzielcze poniżej określonego poziomu sumy bilansowej). - Lista powinna być sortowana rosnąco/malejąco. - Musi istnieć możliwość wygenerowania listy na dowolnie wybrany miesiąc. Przy czym generowanie to musi odbyć się przy wykorzystaniu wszystkich parametrów oceny obowiązujących w dniu, na jaki generowane są dane. Ad b). - Musi istnieć możliwość wygenerowania tabeli na koniec dowolnie wybranego miesiąca. Przy czym generowanie to musi odbyć się przy wykorzystaniu wzorca tabeli obowiązującego w dniu, na jaki tabela jest generowana. - Musi istnieć możliwość wygenerowania oddzielnych tabel dla wszystkich banków jednocześnie. - Tabela musi być w pełni elastyczna, co oznacza możliwość: modyfikacji ilość wierszy i kolumn (dodawanie pozycji sprawozdawczych i okresów do tabeli), grupowania kategorii danych (struktura danych) poprzez tworzenie wierszy zawierających tytuł dla grupy danych (dane bilansowe, dane z rachunku zysków i strat, wskaźniki, itp.), dodawania kolumn zawierających wyliczenia (np. dynamika, różnica analizowanych danych w zadanym okresie). Prezentacja ocen Systemu SWO i danych sprawozdawczych (wykresy) Prezentacja danych w formie graficznej musi umożliwiać przedstawienie: a) oceny końcowej banku (ocena punktowa z uwzględnieniem oceny zagrożenia) oraz wpływu ocen poszczególnych obszarów na ocenę końcową, b) szczegółowe oceny poszczególnych obszarów, w tym ocen wskaźników oraz wpływu tych wskaźników na ocenę obszaru, c) przedstawienie podstawowych danych sprawozdawczych oraz wskaźników ekonomiczno-finansowych banku, w tym także danych dotyczących środków gwarantowanych (na podstawie Zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polski) i funduszy BFG. Prezentacja ocen Systemu SWO i danych sprawozdawczych (mieszane tabele/wykresy) Musi istnieć możliwość wygenerowania zestawu wykresów zawierających prezentację graficzną danych dla wszystkich banków uwzględniającą umieszczanie obok wykresów Strona 14 z 16

15 innych informacji jak tabela lub pole tekstowe w ten sposób powstanie karta zawierająca wiele elementów. Wymagania dla karty: - Możliwość edycji poszczególnych elementów polegającej m.in. na: decydowaniu gdzie umieszczone zostaną wykresy, tabele lub pole tekstowe, określaniu serii danych prezentowanych dla każdego elementu, określaniu dla wykresów: o osi (oś główna, pomocnicza), o typu wykresu (np. wykres liniowy, słupkowy, kołowy, itp.), o skalowania oraz eliminowanie nakładających się na siebie etykiet, określaniu dla tabel: o ilości kolumn i wierszy, o grupowania danych, o kolumn specjalnych (wyliczających dynamiki, różnice itp). - Możliwość zapisania zdefiniowanego wzorca prezentacyjnego. - Możliwość wygenerowania kart na koniec dowolnie wybranego miesiąca, przy czym generowanie to musi odbyć się przy wykorzystaniu wzorców prezentacyjnych obowiązujących w dniu, na jaki generowane są karty. - Zakłada się możliwość wygenerowania kart dla: wskazanych, pojedynczych banków, określonych grup banków. 7. Prezentacja parametrów użytych przy nadawaniu ocen Systemu SWO Wydruk zestawu informacji, w której zakres wchodzą: a) wskaźniki stosowane do oceny banków, b) parametry punktacji wskaźników (punktów przegięcia, przedziałów zmienności punktacji, poziomów wskaźnika odpowiadającego maksymalnej i minimalnej punktacji), c) analizowane obszary i przyporządkowane do nich wskaźniki, d) wagi poszczególnych obszarów, e) data okresu analitycznego, f) zastosowane kryteria dodatkowe (ilościowe oraz jakościowe) przy kwalifikowaniu do grup ryzyka. 8. Rejestr aktywności aplikacji i śladu audytowego (informacje pomocnicze) Wydruk logów za wybrany okresu czasu. 9. Eksport do MS Excela Strona 15 z 16

16 MS Excel pełni rolę platformy przejściowej, która w zakresie wyliczania ocen Systemu SWO będzie wykorzystywana do chwili zakończenia prac nad budową aplikacji. Jednocześnie będzie to platforma rezerwowa w przypadku ewentualnych problemów technicznych z budowaną aplikacją (jako alternatywa dla procesu wyliczania ocen Systemu SWO). - Eksport do MS Excela powinien pozwolić pracownikowi BFG uzyskać z bazy danych każdą zawartą w niej informację, z każdego etapu wyliczania wskaźników i ocen Systemu SWO. Możliwością eksportu powinny być objęte zarówno dane cząstkowe służące do wyliczania wskaźników, same wskaźniki, jak też wygenerowane na ich podstawie oceny punktowe i kategorie ryzyka. - Dane wyeksportowane do MS Excela powinny mieć formę tabeli. - Z uwagi na fakt, że nie wszystkie dane z bazy będą jednocześnie eksportowane, konieczne będzie filtrowanie danych przy uwzględnieniu dat, linii sprawozdawczych, rodzaju pozycji merytorycznej (wskaźniki, oceny Systemu SWO, informacje pozasprawozdawcze), grup banków lub wskazaniu indywidualnych banków. 10. Integracja danych Systemu SWO z Systemem analityczno-raportowym BFG W Systemie analityczno-raportowym BFG powinny być udostępniane wszystkie dane dotyczące ocen Systemu SWO (z każdego etapu wyliczania wskaźników i ocen Systemu SWO), w tym także dane pozasprawozdawcze - wykorzystanie tych danych podlega regułom właściwym dla Systemu analityczno-raportowego BFG. Udostępnienie danych Systemu SWO w Systemie analityczno-raportowym BFG zapewnia możliwość dokonywania analiz i porównań w kontekście innych pozycji sprawozdawczych w całym zawartym w bazie BFG szeregu czasowym. 11. Narzędzia udostępniania wyników dla potrzeb pracowników departamentów tworzących dokumenty z wykorzystaniem informacji o Systemu SWO Dane Systemu SWO powinny być udostępniane w Intranecie BFG dla zainteresowanych departamentów. Publikacji w Intranecie podlegać będą: - lista z ocenami banków na konkretny okres, - zestaw kart z ocenami Systemu SWO i podstawowymi danymi sprawozdawczymi dla indywidualnych banków. Dostęp do danych powinien być kontrolowany możliwość nadawania / odbierania uprawnień dostępu zgodnie z kompetencjami zainteresowanych departamentów. Strona 16 z 16

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych Kwiecień 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.

Bardziej szczegółowo

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur Marzec 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Opis modułu NSO. rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG. Kwiecień 2015

Opis modułu NSO. rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG. Kwiecień 2015 Opis modułu NSO rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG Kwiecień 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Prezentacja i udostępnianie wyników sprzedaży drewna. Ver. 01

Prezentacja i udostępnianie wyników sprzedaży drewna. Ver. 01 Prezentacja i udostępnianie wyników sprzedaży drewna Ver. 01 Zespół zadaniowy do spraw budowy, utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych marzec 2013 A. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł mapowania danych

Moduł mapowania danych Moduł mapowania danych Grudzień 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Hurtownia danych 1. Wielowymiarowa hurtownia danych oparta o model konstelacji faktów. 2. Brak ograniczenia na liczbę

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE: System Spółdzielcza Baza Nieruchomości realizuje wytyczne Komisji

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. 1 Plan prezentacji Obowiązki sprawozdawcze wynikające z rozporządzeń MRiF Charakterystyka Portalu BFG

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI SPIS TREŚCI Funkcje... 4 Ocena celów... 4 Definicja celów... 4 Procesowy model akceptacji -... 5 Ocena stopnia realizacji celu... 5 Ocena kompetencji... 5 Definicja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art. 38j

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zał. nr 1 do SIWZ (zał. nr 1 do wzoru umowy) Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zamawiający oświadcza, iż w związku z potrzebą zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Opis produktów wraz z instrukcją obsługi. Spełnienie wymagań sprawozdawczych za rok 2014 zawartych w. art. 44 ustawy Prawo energetyczne

Opis produktów wraz z instrukcją obsługi. Spełnienie wymagań sprawozdawczych za rok 2014 zawartych w. art. 44 ustawy Prawo energetyczne Opis produktów wraz z instrukcją obsługi Spełnienie wymagań sprawozdawczych za rok 2014 zawartych w art. 44 ustawy Prawo energetyczne Opis produktów W ramach opracowanych produktów MSG-e Sp. z o. o. założyło

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Rejestracja i aktualizacja danych jednostki Wyszukiwanie jednostek Serwis statystyczny Analiza zróżnicowania i analiza trendów Rejestracja jednostki Rejestracja

Bardziej szczegółowo

P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów

P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów - opis funkcjonalny - Dmz-chemak sp. z o.o. dostawca rozwiązań informatycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autoryzowany partner Personal &

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Opis. rozszerzenia asist. o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG WROCŁAW 2010

Opis. rozszerzenia asist. o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG WROCŁAW 2010 Opis rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP i BFG WROCŁAW 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji.

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 1 Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 2 Gromadzenie i analiza informacji Dane od lat gromadzone w systemach informatycznych SyriuszSTD dane dziedzinowe: pośrednictwo pracy, ewidencja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa pliku Tom 6 Opis oprogramowania, Część 2 Generator danych

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Terminy szkolenia 21-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Arkusz Optivum. Praca z repozytorium wymaga połączenia z Internetem i zalogowania się do Sigmy.

Arkusz Optivum. Praca z repozytorium wymaga połączenia z Internetem i zalogowania się do Sigmy. Arkusz Optivum Przechowywanie, opiniowanie i zatwierdzanie arkuszy z wykorzystaniem repozytorium arkuszy Jeśli program Arkusz Optivum funkcjonuje jako moduł aplikacji Sigma, to arkusze organizacyjne przygotowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT - oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

o nazwie: adresy.xls. Fragment danych źródłowych przestawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Dane źródłowe - plik "adresy.xls"

o nazwie: adresy.xls. Fragment danych źródłowych przestawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Dane źródłowe - plik adresy.xls Laboratorium 4 Strona 1 z 11 Spis treści: 1. Filtrowanie automatyczne z wykorzystaniem pakietu Microsoft Excel 2. Filtr zaawansowany w pakiecie Microsoft Excel 3. Mechanizm tworzenia sum pośrednich 4.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 4 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 4 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki, objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, informacji do

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku Praktyczny Excel Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku 5 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29,

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU

MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Serie i autonumerowanie Listy niestandardowe Kopiowanie Kopiowanie formatów Daty

Serie i autonumerowanie Listy niestandardowe Kopiowanie Kopiowanie formatów Daty Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających wiedzę na poziomie umożliwiającym płynną pracę i chcących poznać zaawansowane narzędzia programu Microsoft Excel. Szkolenie daje Ci możliwość pracy przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR)

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) *Def2000/WPR Cel prezentacji Celem pokazu jest przedstawienie podstawowej charakterystyki aplikacji WPR (Wewnętrzny Pomiar ryzyka) oraz zasad jej obsługi przez UŜytkowników.

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce. PROGRAM SZKOLENIA Excel w logistyce SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki, chcą zoptymalizować czas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Prezentacja aplikacji

Prezentacja aplikacji Prezentacja aplikacji Kto tworzy Navigatora? Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie, Niezależna finansowo i kapitałowo firma,

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Oprogramowanie Oprogramowanie musi być zgodne Microsoft Office Standard 2010 licencja edukacyjna, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo