OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania ratingów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania ratingów"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak BFG-DIA /2012 Opis wymagań funkcjonalnych dla systemu analitycznego SWO Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania ratingów 1. Słownik podstawowych terminów Termin Znaczenie BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny. System SWO Dane sprawozdawcze banków System analityczny SWO będący przedmiotem zamówienia Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej banków pobierane ze specjalistycznej strony internetowej Narodowego Banku Polski (o kontrolowanym dostępie). Linia analityczna Sposób grupowania danych sprawozdawczych banków na specjalistycznej stronie internetowej Narodowego Banku Polski (o kontrolowanym dostępie). Dane pozasprawozdawcze Raport System analitycznoraportowy BFG Raport elastyczny Raporty standardowe Dane niebędące danymi sprawozdawczymi. Dane te nie posiadają jednego źródła i mogą być wprowadzane ręcznie lub automatycznie z innych baz danych. Mogą być liczbowe lub opisowe i tematyką obejmują np.: programy postępowania naprawczego, audyty, wyniki kontroli i inspekcji, strukturę właścicielską, ratingi zewnętrzne, dane makroekonomiczne itp. Prezentacja danych liczbowych lub/i opisowych w formie tabelarycznej lub graficznej. Narzędzie w wysokim stopniu parametryzowalne, wykorzystywane do pozyskiwania danych z baz danych BFG w przekrojach analitycznych, którego produktem działania jest raport elastyczny. Raport zdefiniowany przez pracownika BFG za pomocą Systemu analityczno-raportowego BFG o wysokiej elastyczności wyboru dat, banków i danych merytorycznych. Raport o niskim stopniu parametryzacji (opcje do wyboru: np. okresy sprawozdawcze lub/i banki), zawierające z góry ustalony zakres danych i informacji. Strona 1 z 16

2 2. Wprowadzenie System SWO przeznaczony do wykonywania analizy wskaźnikowej i do wyznaczania ratingów powinien być niezależnym modułem systemu informatycznego BFG, z własną bazą danych, odrębną od bazy danych sprawozdawczych banków. Takie szczególne potraktowanie tego systemu wynika z następujących uwarunkowań: 1) Wszelkie wyliczenia powinny być wykonywane przy pewności wysokiej jakości użytych danych pierwotnych oraz pewności co do poprawności dokonanych operacji przetwarzania użytych danych. 2) Wyliczenia powinny być wykonywane zgodnie ze sformalizowaną procedurą: a) wyliczenia powinny być realizowane wyznaczonym obszarze produkcyjnym. b) wyliczeń powinni dokonywać jedynie wyznaczeni pracownicy. 2) Proces wyliczeń powinien zawierać oprzyrządowanie do tworzenia śladu audytowego (śladowania) oraz zapewnienia audytowalności: a) procesów i czynności - realizowanych zmian, modyfikowania użytych parametrów, realizacji procesów dokonywanych wyliczeń, b) uczestników procesu - rejestrowanie indywidualnego udziału w procesie pracowników BFG. 3) Proces wyliczeń powinien być podzielony na etapy. Każdy z etapów powinien być zakończony rozliczeniem warunków krytycznych. Proces może być zakończony jedynie pod warunkiem pomyślnego spełnienia tych warunków. 4) Dane używane do wyliczeń powinny podlegać weryfikacji jakościowej: a) sprawdzanie jakości powinno być wykonywane każdorazowo, b) wyniki weryfikacji jakości powinny być rejestrowane w systemie. 5) Wyliczanie ratingów powinno mieć rozbudowane algorytmy sprawdzenia jakości, takie jak: a) dodatkowe testy kontroli danych wejściowych. b) testy dla wyników końcowych. 3. Obszary przetwarzania danych Powyższe uwarunkowania wskazują na potrzebę wydzielenia dwóch obszarów przetwarzania danych, obszaru testowo - deweloperskiego oraz obszaru produkcyjnego. Obszary te powinny mieć następujące cechy: Strona 2 z 16

3 1) Obszar produkcyjny - przeznaczony do wykonywania analizy wskaźnikowej i wyznaczania ratingów oraz publikowania wyników tych ratingów. Obszar ten cechuje: a) potrzeba szczególnej troski w zakresie zarządzania danymi wejściowymi. b) tworzenie pełnego śladu audytowego czynności w procesie wyliczania. c) archiwizowania danych używanych do wyliczeń. d) sformalizowanej rutyny wyliczeń. e) archiwizowania wyników wyliczeń. f) sformalizowanego procesu udostępniania wyników użytkownikom końcowym. 2) Obszar testowo-deweloperski - przeznaczony do prac nad modyfikacjami i zmianami Systemu SWO oraz modyfikacjami parametryzacji systemu. Obszar ten powinien: a) zapewniać najwyższą elastyczność w zakresie dokonywanych wyliczeń i parametryzowania algorytmów. b) może mieć ograniczone wymogi formalne w zakresie przestrzegania procedury realizowanych wyliczeń, tworzenia śladu audytowego dokonywanych operacji oraz archiwizowania danych i wyników w procesie wyliczeń. 4. Realizacja wyliczeń System SWO powinien posiadać wysoką elastyczność w zakresie parametryzowania wyliczeń oraz wysoką elastyczność w zakresie przyznawania uprawnień użytkownikom do opcji parametryzacji, w szczególności: 1) Pełna funkcjonalność w zakresie parametryzacji wyliczeń powinna być udostępniona w obszarze testowo deweloperskim. 2) Parametryzacja algorytmów wyliczania powinna być wyłączona przez system uprawnień na poziomie obszaru produkcyjnego. W obszarze tym powinny być realizowane następujące czynności: a) dokonywanie parametryzacji aplikacji w obszarze produkcyjnym tylko przez uprawnione osoby, b) udostępnianie obszaru do czynności produkcyjnych: i) weryfikacja parametrów obszaru - sprawdzenie na drugą rękę ze śladowaniem czynności, ii) dopuszczenie obszaru do produkcji - zezwolenie do generowania raportów ratingowych, Strona 3 z 16

4 iii) archiwizacja parametrów dla obszaru dokonywana w następstwie dopuszczenia obszaru do produkcji. 5. Uczestnicy procesu wyliczeń Wyliczenia dotyczące ratingów wyznaczanych w ramach Systemu SWO powinny być dokonywane wyłącznie przez uprawnioną do tego, zamkniętą grupę pracowników, wyznaczonych do obsługi procesu wyliczeń: 1) Pracowników wyznaczonych do prac nad rozwojem merytorycznym Systemu SWO: a) Realizacja modyfikacji wskaźników, prace nad zmianą systemu punktacji. b) Dokonywanie parametryzacji wyliczania. c) Testowanie danych i realizacji wyliczeń. 2) Pracowników wyznaczonych do realizacji wyliczeń ratingów w procesie produkcyjnym: d) Obsługa procesu wyliczeń. e) Kontrola poprawności wyliczeń. Przewiduje się udostępnianie wyników ratingów innym pracownikom BFG jedynie w formie końcowych wyników: 1) Udostępnianie wyników powinno odbywać poprzez sieć intranet. 2) Kontrola dostępu do wyników powinna odbywać się poprzez system uprawnień w ramach intranet. 3) Wyniki ratingów powinny być udostępniane w formie plików PDF lub Excel. 4) Nie przewiduje się udostępniania wyników w drodze realizacji wyliczeń dokonywanych w procesie ad-hoc przez użytkowników. 6. Ewidencja statusów etapów pośrednich w realizacji procesu wyliczeń W czasie realizacji wyliczeń proces powinien ewidencjonować istotne stany etapów pośrednich: 1) Każdy etap pośredni powinien mieć wyznaczone statusy krytyczne. 2) Każdy z etapów pośrednich może być zakończony w przypadku spełnienia warunków krytycznych dla tego etapu. 3) Następny etap może być rozpoczęty jedynie pod warunkiem pozytywnego spełnienia warunków krytycznych dla etapu poprzedzającego. 4) Statusy warunków krytycznych dla każdego procesu wyliczeń powinny być zapisywane w tablicy statusów. Zapisy te powinny być nienaruszalne. Strona 4 z 16

5 7. Przygotowanie danych do wyliczeń Dane używane do wyliczeń powinny posiadać wysoką jakość, tak aby zapewnić niezawodność procesu wyliczeń ratingów. Dla zapewnienia wysokiej jakości danych wejściowych wymagane jest spełnienie następujących warunków: 1) Wartości danych używanych jako dane wejściowe w procesie wyliczeń powinny zostać skopiowane do wyznaczonej tablicy. 2) Wszelkie operacje na danych w tej tablicy, w tym kopiowania, usuwania, modyfikacje powinny być rejestrowane w celu zapewnianie możliwości audytu tego procesu. 3) Jakość danych w tej tablicy powinna być weryfikowana przez odpowiednią komórkę. 4) Akceptacja jakości danych powinna być rejestrowana. 5) Zaakceptowanie jakości danych pozwala na udostępnienie tablicy dla procesu wyliczeń. 6) Wartości pośrednie, takie jak wartości średnie ze wskazanych okresów czasu, po wyliczeniu, powinny zostać zapisane w tablicy. 7) Po wyliczeniu oraz zaakceptowaniu wartości ratingów, tablica powinna być zapisana w zasobach archiwalnych oraz powinna być zapewniona nienaruszalność jej zawartości. 8. Wyliczanie ratingów Proces wyliczania ratingów powinien być zorientowany na zachowanie maksymalnej staranności wyliczeń oraz zapewnieniu wysokiej jakości końcowych wyników. Dla tego etapu wyliczeń powinny być zapewnione: 1) Dokonanie dodatkowych testów kontrolnych, np. poprzez: a) wyznaczenie maksymalnych odchyleń dla wartości wejściowych - wyznaczenie odpowiednich banków do kontroli szczegółowej. b) losowe wyznaczenie wskazanej liczby banków do kontroli szczegółowej - liczba banków powinna być parametryzowalna; c) dokonane przez system wybory powinny być archiwizowane. d) akceptacja wyników testów powinna być zapisana w systemie - powinna być archiwizowana oraz zapis powinien mieć cechę nienaruszalności. 2) Weryfikacja statusów etapów poprzedzających - jedynie spełnienie warunków krytycznych dla etapu poprzedzającego powinno pozwolić na uruchomienie procesu wyliczania ratingów. 3) Wyliczenia powinny być wykonywane więcej niż jeden raz, a uzyskane wyniki powinny być sprawdzone. Strona 5 z 16

6 4) Uzyskane wyniki końcowe powinny podlegać rutynowej procedurze testowej - do kontroli powinny być wyznaczone następujące banki: a) jeżeli odchylenie w ocenie wskaźników wykazują wartości ekstremalne w całej populacji ocenianych banków. b) banki wybrane losowo - liczba banków powinna być parametryzowana. 5) Wyniki testu końcowego powinny być zapisywane w systemie oraz archiwizowane z zapewnieniem ich nienaruszalności. 9. Zestawy wyników końcowych Opracowanie zestawienia końcowego dla wszystkich banków powinno zapewnić: 1) Przyjęcie całej kompletnej listy banków. 2) Odrzucenie listy banków w całości. 3) Przyjęcie listy niekompletnej: a) ze wskazanymi bankami, dla których dokonane wyliczenia budzą zastrzeżenia. b) zarejestrowanie w systemie opisu zastrzeżeń, jeżeli takie zastrzeżenia stwierdzono dla wybranych banków. 10. Udostępnianie i archiwizowanie danych Po zaakceptowaniu listy ratingów, lista ta podlega publikacji (udostępnieniu użytkownikom) oraz archiwizacji: 1) Publikacja polega na udostępnieniu plików w ustalonym formacie w systemie intranet BFG. 2) Lista wraz ze wszystkimi statusami, komentarzami oraz plikami publikowanymi użytkownikom podlega archiwizacji. 11. Dostęp do danych wejściowych oraz tworzenie śladu audytowego procesu System powinien zapewniać dostęp do wszelkich danych odnoszących się do wyliczania ratingów oraz danych dotyczących tworzenia śladu audytowego tego procesu, w szczególności: 1) Powinien być zapewniony dostęp do danych wejściowych dla wyliczeń, wyników częściowych oraz wyników końcowych. 2) Dostęp ten powinien umożliwiać: a) skuteczną weryfikację danych. Strona 6 z 16

7 b) użytkowanie dostępu do danych na potrzeby analiz. Wszelkie dane zasilające aplikację muszą przejść proces sprawdzenia poprawności. 12. Wymagania techniczne dotyczące Systemu SWO a) System SWO powinien funkcjonować w środowisku systemu operacyjnego Microsoft Windows Server przy wykorzystaniu motora bazy danych Microsoft SQL Server. b) System SWO ma być niezależnym modułem systemu informatycznego BFG, z własną bazą danych, odrębną od bazy danych sprawozdawczych banków. c) Wszelkie dane zasilające aplikację muszą przejść proces sprawdzenia poprawności. d) Baza danych systemu zasilana musi być danymi sprawozdawczymi banków oraz innymi przetworzonymi wcześniej danymi sprawozdawczymi, niezbędnymi do wyliczenia podlegających ocenie wskaźników (np. dane miesięczne, dane 12-miesięczne, średnie, zsumowane dane łączących się banków). e) Zakłada się, że dane sprawozdawcze banków wprowadzane do bazy danych Systemu SWO będą posiadały informacje opisujące (tagi/metadane) zgodne z główną bazą danych platformy analityczno-raportowej. f) Wszelkie zmiany w bazie danych Systemu SWO oraz zmiany dotyczące parametrów oceny muszą być rejestrowane (kto, kiedy dokonał zmiany). g) Aplikacja musi zapewnić bezpośredni dostęp do danych za okres ostatnich 3 lat oraz archiwizację danych starszych. Baza danych powinna podlegać regułom związanym z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami stosowanymi w BFG. h) Wszelkie funkcjonalności aplikacji powinny być dostępne wyłącznie dla określonej grupy pracowników, pozostali użytkownicy mogliby jedynie przeglądać oceny (ratingi) tworzone w Systemie SWO. i) Wskaźniki i oceny wyliczone w aplikacji powinny być dostępne w generatorze raportów (platforma analityczno-raportowa BFG). j) Konieczne jest zbudowanie modułu zasilającego bazę danych Systemu SWO w dane pozasprawozdawcze (informacje dotyczące programów naprawczych - np. data zobowiązania, okres obowiązywania, uwagi dotyczące realizacji). k) System powinien wyliczać i zapisywać w bazie danych: wskaźniki, oceny poszczególnych obszarów, oceny na podstawie kryteriów ilościowych, Strona 7 z 16

8 końcowe oceny punktowe, oceny zagrożenia, kierunki trendów zmian wskaźników i ocen. l) System SWO musi zapewnić pracownikowi BFG możliwość przeglądania danych w różnych przekrojach (konieczność zapewnienia wysokiej elastyczności przeglądania danych): dla pojedynczego banku, dla wszystkich banków, dla grupy banków wg zadanych kryteriów - np. kategorii ryzyka, banków spółdzielczych w ramach zrzeszenia, banków komercyjnych, samochodowych, itp, jako szeregów czasowych (z wyborem okresów), dla poszczególnych danych, wskaźników, ocen punktowych lub ich kombinacji, sortowania banków wg zadanych kryteriów. m) System SWO powinien umożliwić eksport danych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. n) System SWO powinien umożliwić parametryzację procesu oceny (z możliwością zapisu zestawu parametrów i kryteriów oceny): możliwość dodawania wskaźników do oceny banków, w tym możliwość samodzielnego definiowania oraz edycji poszczególnych wskaźników, możliwość ewentualnej zmiany zestawu wskaźników (dodanie nowego, usunięcie starego), możliwość samodzielnego określania parametrów punktacji wskaźników, definiowanie, edycja, dodawanie lub usuwanie obszarów działalności banków poddawanych analizie, przyporządkowanie wskaźników do analizowanych obszarów, możliwość wyboru okresu analitycznego, możliwość ustalania kryteriów wag dla poszczególnych obszarów, możliwość zastosowania kryteriów dodatkowych - ilościowych oraz jakościowych przy kwalifikowaniu do grup ryzyka. Strona 8 z 16

9 Część II. Wymagania funkcjonalne dotyczące warstwy prezentacyjnej wyliczonych ocen 1. Cele użytkowe warstwy prezentacyjnej Systemu SWO Warstwa prezentacyjna Systemu SWO służy do prezentowania w wystandaryzowanym formacie informacji o bankach (pojedynczo lub w grupach). Zakres prezentowanych informacji obejmuje: 1) Informacje o dokonanej ocenie ratingowej banku. 2) Informacje stanowiące zdefiniowany wyciąg o profilu działalności banku, strukturze bilansu, dochodowości, parametrach ryzyka oraz adekwatności kapitałowej. 2. Struktura funkcjonalna warstwy prezentacyjnej Systemu SWO W skład infrastruktury informatycznej przeznaczonej do obsługi warstwy prezentacyjnej Systemu SWO wchodzą następujące elementy: 1) Repozytorium danych warstwy prezentacyjnej. 2) Narzędzia zasilania repozytorium danych warstwy prezentacyjnej. 3) Narzędzia dla weryfikacji kompletności i poprawności danych w repozytorium danych warstwy prezentacyjnej. 4) Narzędzia dla tworzenia raportów dla banków w oparciu o dane zawarte w repozytorium danych warstwy prezentacyjnej. 5) Narzędzia udostępniania wyników dla potrzeb pracowników departamentów tworzących raporty/dokumenty z wykorzystaniem prezentacji informacji o bankach sporządzonej w ramach warstwy prezentacyjnej Systemu SWO. 3. Repozytorium danych warstwy prezentacyjnej Repozytorium danych warstwy prezentacyjnej stanowi ekstrakt/wyciąg z baz danych użytkowanych w BFG, zawierających istotne informacje dla oceny sytuacji jednostkowej banku. Repozytorium stanowi istotny zbiór danych, dla których wymagana jest szczególna procedura administracyjna: 1) Dane powinny podlegać kontroli jakościowej, tak aby zapewniona była ich wysoka jakość i wiarygodność - ustalane powinny być wszelkiego typu luki w szeregach czasowych oraz niestatystyczne odchylenia. Strona 9 z 16

10 2) Po weryfikacji, zbiór danych powinien podlegać procesowi dopuszczenia do tworzenia ostatecznych raportów: a) dopuszczenie zbioru powinno być sformalizowane poprzez oznaczenie statusu zbioru oraz rejestrację osób realizujących dopuszczenie, b) wszelkiego typu uwagi i komentarze stworzone w wyniku kontroli danych powinny być odnotowane w tablicy/zbiorze zawartym w bazie danych, 3) Zweryfikowane i dopuszczone do użytkowania dane stanowią źródło informacji dla stworzenia raportów o sytuacji stabilnościowej banków - nie przewiduje się tworzenia raportów ad-hoc przez użytkowników, lecz posługiwanie się przez nich gotowymi raportami, wygenerowanymi w oznaczonym procesie. 4. Narzędzia zasilania repozytorium danych warstwy prezentacyjnej Dla zapewnienia poprawności prezentacji, wszystkie dane zasilające repozytorium danych warstwy prezentacyjnej powinny posiadać wysoką jakość. Wymagane jest zatem spełnienie analogicznych warunków dotyczących zasilania aplikacji danymi jak w przypadku modułu służącego do wyliczania ratingów (zasady te opisane zostały w Części 1 Opis wymagań funkcjonalnych dotyczących systemu dedykowanego do wyliczania ratingów ). Narzędzia zasilania repozytorium danych warstwy prezentacyjnej aplikacji składają się z narzędzi służących do pozyskiwania danych z: a) bazy danych sprawozdawczych banków (w tym przetworzonych danych sprawozdawczych banków - średnie, dane miesięczne, dane 12-miesięczne, wskaźniki, itp.), b) bazy danych wyników obliczania ratingów w ramach Systemu SWO, c) bazy danych o środkach gwarantowanych i środkach objętych gwarancjami (dane z Zarządzenie Nr 7/2011 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. NBP nr 5 z dnia 28 kwietnia 2011 r.), d) bazy danych pozasprawozdawczych prowadzonej przez BFG, e) innych danych zawierających istotne informacje ze względu na oceną ryzyka niewypłacalności. Wymagane jest, aby istniała możliwość elastycznej rozbudowy struktury bazy danych poprzez dodawanie pół zawierających nowe pozycje sprawozdawcze - w przypadku poszerzenia zakresu informacji gromadzonych w bazie danych. Strona 10 z 16

11 Ad a) Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu pozyskiwania danych z bazy danych sprawozdawczych banków zostaną opisane w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zakwalifikowanym do II etapu postępowania, wraz z zaproszeniem do złożenia ofert. Ad b) Dane dotyczące wyników obliczania ratingów w ramach Systemu SWO powinny być eksportowane z modułu służącego do wyliczania ocen rartingowych do repozytorium danych warstwy prezentacyjnej. Do danych tych należą w szczególności: wskaźniki, na podstawie których nadawane są ratingi, oceny wskaźników, na podstawie których nadawane są ratingi, oceny poszczególnych obszarów, końcowe oceny punktowe, oceny zagrożenia, ocena trendu zmiany końcowej oceny punktowej. Ad c) Dane dotyczące środków gwarantowanych pochodzące z Zarządzenia nr 7/2011 Prezesa Narodowego Banku Polski gromadzone są w odrębnym module systemu informatycznego BFG. Wymagane jest zatem dokonanie eksportu tych danych do repozytorium danych warstwy prezentacyjnej aplikacji. Dane te przesyłane są indywidualnie przez poszczególne banki dlatego też wymagana jest szczególna troska o zapewnienie kompletności danych na koniec okresu sprawozdawczego. Ad d) Repozytorium warstwy prezentacyjnej powinno być zasilane również danymi pozasprawozdawczymi gromadzonymi i przetwarzanymi przez BFG. Do danych, którymi powinno być zasilane repozytorium należą w szczególności: dane dotyczące postępowań naprawczych, informacje dotyczące przeprowadzonych w bankach audytów, informacje o ratingach banku oraz ratingu inwestora strategicznego. Ad e) Aplikacja musi udostępniać funkcjonalność dołączenia do repozytorium danych warstwy prezentacyjnej innych informacji istotnych z punktu widzenia oceny banku. Do informacji takich należą w szczególności informacje dotyczące: przeprowadzonych procesów łączeniowych i przejąć banków, istotnych wydarzeń dotyczących działalności banku (np. powołanie zarządu komisarycznego, powołanie kuratora nadzorującego postępowanie naprawcze, Strona 11 z 16

12 informacji nadzorczych otrzymywanych od organów nadzoru bankowego, w tym dotyczących udzielonych kar i upomnień). Informacje te powinny być przypisane do poszczególnych banków z możliwością ich wprowadzenia, edycji i wykorzystania przy prezentowaniu informacji. Ponieważ dane te pochodzą z różnych źródeł i nie zawsze posiadają formę elektroniczną wymagane jest opracowanie interfejsu użytkownika pozwalającego na dodawanie ich do bazy danych. 5. Narzędzia dla weryfikacji kompletności i poprawności danych w repozytorium danych warstwy prezentacyjnej Dane do wyliczeń ocen Systemu SWO powinny podlegać weryfikacji jakościowej poprzez kontrolę prowadzoną przez wyznaczonych do tego pracowników. Sprawdzenie jakości danych powinno być wykonane każdorazowo dla wybranej do wyliczeń linii analitycznej przy czym powinno składać się z dwóch etapów: a) na pierwszym etapie kontrola powinna być automatyczna, realizowana przez system. System w ramach weryfikacji danych powinien identyfikować w sprawozdaniach banków pozycje zerowe w szeregach czasowych, sprawdzać odchylenia standardowe pozycji, a także oceniać skalę różnic pomiędzy okresami. Generowany jest raport z odchyleń. b) drugi etap to kontrola merytoryczna, która na podstawie raportu z kontroli automatycznej ocenia skalę odchyleń oraz ich istotność. Na tym etapie podejmowana jest decyzja o dalszym postępowaniu związanym z powziętymi informacjami o nieprawidłowościach. Wyniki weryfikacji danych powinny być odnotowane w systemie (razem z zapisem decyzji kontrolera). 6. Narzędzia dla tworzenia raportów dotyczących banków w oparciu o dane zawarte w repozytorium danych warstwy prezentacyjnej Prezentacja danych Systemu SWO będzie się odbywać w formie tabel, wykresów lub w przypadku indywidualnych kart banków, w obu tych formach równocześnie. Zakłada się, że raporty utworzone na poprawnych i zweryfikowanych przez wyznaczonych pracowników danych nie będą miały możliwości zmiany i będą przetrzymywane w repozytoriach oznaczonych wybraną sygnaturą linii analitycznej. Wytyczne ogólne do budowy narzędzi do prezentacji danych Systemu SWO: W zakresie prezentacji: Strona 12 z 16

13 - możliwość określania sposobu prezentacji (graficzna, tabelaryczna lub mieszana) oraz definiowanie elementów prezentacji z funkcją zapisania utworzonego szablonu/wzorca, - wysoka elastyczność narzędzi (wyboru danych, banków, dat), - raporty pochodzące z obszaru prezentacji powinny mieć możliwość osadzenia w edytorze tekstu MS Word. Jest to niezwykle ważne z punktu tworzenia dokumentu zawierającego efekty prac analitycznych, kierowanego na posiedzenia Zarządu lub Rady BFG. W zakresie raportowania i edycji: - możliwość globalnego utworzenia wszystkich raportów i ich zapisanie, - raporty nie podlegają modyfikacji po ich utworzeniu. W zakresie bezpieczeństwa i jakości danych: - uwzględnienie praw dostępu do przeglądania danych, - stała kontrola spójności i poprawności danych przez wyznaczonych pracowników, - wykorzystanie w prezentacjach wyłącznie zweryfikowanych danych (pozwoli to na uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości, co do ich poprawności - wspomniano o tym w pierwszej części opisu wymagań funkcjonalnych), - wszystkie raporty podlegają archiwizacji (po okresie wykorzystania) i bieżącym kopiom bezpieczeństwa. Wytyczne szczegółowe do budowy narzędzi do prezentacji danych Systemu SWO: Prezentacja ocen Systemu SWO i danych sprawozdawczych (tabela) Prezentacja danych w formie tabelarycznej zawierać musi: a) Pełną listę ocen Systemu SWO dla wszystkich banków zawierającą w szczególności zestawienie wskaźników Systemu SWO, ocen/punktacji wskaźników, punktacji obszarów, ocen łącznych, kategorii zagrożenia, trendów. b) Tabelę z danymi sprawozdawczymi oraz wskaźnikami banku. Ad a). - Pełna lista ocen SWO powinna być generowana automatycznie dla wszystkich banków podlegających ocenie i w przypadku zapotrzebowania będzie podlegać publikacji w systemie informatycznym Funduszu (opcjonalnie lista będzie przygotowywana dla limitowanej grupy banków). Strona 13 z 16

14 - Dla celów analitycznych konieczne jest umożliwienie zawężania listy poprzez stosowanie zestawu filtrów oraz operacji na grupach banków tworzonych wg zadanych kryteriów (np. banki komercyjne/spółdzielcze poniżej określonego poziomu sumy bilansowej). - Lista powinna być sortowana rosnąco/malejąco. - Musi istnieć możliwość wygenerowania listy na dowolnie wybrany miesiąc. Przy czym generowanie to musi odbyć się przy wykorzystaniu wszystkich parametrów oceny obowiązujących w dniu, na jaki generowane są dane. Ad b). - Musi istnieć możliwość wygenerowania tabeli na koniec dowolnie wybranego miesiąca. Przy czym generowanie to musi odbyć się przy wykorzystaniu wzorca tabeli obowiązującego w dniu, na jaki tabela jest generowana. - Musi istnieć możliwość wygenerowania oddzielnych tabel dla wszystkich banków jednocześnie. - Tabela musi być w pełni elastyczna, co oznacza możliwość: modyfikacji ilość wierszy i kolumn (dodawanie pozycji sprawozdawczych i okresów do tabeli), grupowania kategorii danych (struktura danych) poprzez tworzenie wierszy zawierających tytuł dla grupy danych (dane bilansowe, dane z rachunku zysków i strat, wskaźniki, itp.), dodawania kolumn zawierających wyliczenia (np. dynamika, różnica analizowanych danych w zadanym okresie). Prezentacja ocen Systemu SWO i danych sprawozdawczych (wykresy) Prezentacja danych w formie graficznej musi umożliwiać przedstawienie: a) oceny końcowej banku (ocena punktowa z uwzględnieniem oceny zagrożenia) oraz wpływu ocen poszczególnych obszarów na ocenę końcową, b) szczegółowe oceny poszczególnych obszarów, w tym ocen wskaźników oraz wpływu tych wskaźników na ocenę obszaru, c) przedstawienie podstawowych danych sprawozdawczych oraz wskaźników ekonomiczno-finansowych banku, w tym także danych dotyczących środków gwarantowanych (na podstawie Zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polski) i funduszy BFG. Prezentacja ocen Systemu SWO i danych sprawozdawczych (mieszane tabele/wykresy) Musi istnieć możliwość wygenerowania zestawu wykresów zawierających prezentację graficzną danych dla wszystkich banków uwzględniającą umieszczanie obok wykresów Strona 14 z 16

15 innych informacji jak tabela lub pole tekstowe w ten sposób powstanie karta zawierająca wiele elementów. Wymagania dla karty: - Możliwość edycji poszczególnych elementów polegającej m.in. na: decydowaniu gdzie umieszczone zostaną wykresy, tabele lub pole tekstowe, określaniu serii danych prezentowanych dla każdego elementu, określaniu dla wykresów: o osi (oś główna, pomocnicza), o typu wykresu (np. wykres liniowy, słupkowy, kołowy, itp.), o skalowania oraz eliminowanie nakładających się na siebie etykiet, określaniu dla tabel: o ilości kolumn i wierszy, o grupowania danych, o kolumn specjalnych (wyliczających dynamiki, różnice itp). - Możliwość zapisania zdefiniowanego wzorca prezentacyjnego. - Możliwość wygenerowania kart na koniec dowolnie wybranego miesiąca, przy czym generowanie to musi odbyć się przy wykorzystaniu wzorców prezentacyjnych obowiązujących w dniu, na jaki generowane są karty. - Zakłada się możliwość wygenerowania kart dla: wskazanych, pojedynczych banków, określonych grup banków. 7. Prezentacja parametrów użytych przy nadawaniu ocen Systemu SWO Wydruk zestawu informacji, w której zakres wchodzą: a) wskaźniki stosowane do oceny banków, b) parametry punktacji wskaźników (punktów przegięcia, przedziałów zmienności punktacji, poziomów wskaźnika odpowiadającego maksymalnej i minimalnej punktacji), c) analizowane obszary i przyporządkowane do nich wskaźniki, d) wagi poszczególnych obszarów, e) data okresu analitycznego, f) zastosowane kryteria dodatkowe (ilościowe oraz jakościowe) przy kwalifikowaniu do grup ryzyka. 8. Rejestr aktywności aplikacji i śladu audytowego (informacje pomocnicze) Wydruk logów za wybrany okresu czasu. 9. Eksport do MS Excela Strona 15 z 16

16 MS Excel pełni rolę platformy przejściowej, która w zakresie wyliczania ocen Systemu SWO będzie wykorzystywana do chwili zakończenia prac nad budową aplikacji. Jednocześnie będzie to platforma rezerwowa w przypadku ewentualnych problemów technicznych z budowaną aplikacją (jako alternatywa dla procesu wyliczania ocen Systemu SWO). - Eksport do MS Excela powinien pozwolić pracownikowi BFG uzyskać z bazy danych każdą zawartą w niej informację, z każdego etapu wyliczania wskaźników i ocen Systemu SWO. Możliwością eksportu powinny być objęte zarówno dane cząstkowe służące do wyliczania wskaźników, same wskaźniki, jak też wygenerowane na ich podstawie oceny punktowe i kategorie ryzyka. - Dane wyeksportowane do MS Excela powinny mieć formę tabeli. - Z uwagi na fakt, że nie wszystkie dane z bazy będą jednocześnie eksportowane, konieczne będzie filtrowanie danych przy uwzględnieniu dat, linii sprawozdawczych, rodzaju pozycji merytorycznej (wskaźniki, oceny Systemu SWO, informacje pozasprawozdawcze), grup banków lub wskazaniu indywidualnych banków. 10. Integracja danych Systemu SWO z Systemem analityczno-raportowym BFG W Systemie analityczno-raportowym BFG powinny być udostępniane wszystkie dane dotyczące ocen Systemu SWO (z każdego etapu wyliczania wskaźników i ocen Systemu SWO), w tym także dane pozasprawozdawcze - wykorzystanie tych danych podlega regułom właściwym dla Systemu analityczno-raportowego BFG. Udostępnienie danych Systemu SWO w Systemie analityczno-raportowym BFG zapewnia możliwość dokonywania analiz i porównań w kontekście innych pozycji sprawozdawczych w całym zawartym w bazie BFG szeregu czasowym. 11. Narzędzia udostępniania wyników dla potrzeb pracowników departamentów tworzących dokumenty z wykorzystaniem informacji o Systemu SWO Dane Systemu SWO powinny być udostępniane w Intranecie BFG dla zainteresowanych departamentów. Publikacji w Intranecie podlegać będą: - lista z ocenami banków na konkretny okres, - zestaw kart z ocenami Systemu SWO i podstawowymi danymi sprawozdawczymi dla indywidualnych banków. Dostęp do danych powinien być kontrolowany możliwość nadawania / odbierania uprawnień dostępu zgodnie z kompetencjami zainteresowanych departamentów. Strona 16 z 16

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo