Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 13.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 13/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące postępowania prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią. Pytanie 1: Zamawiający, w przypadku oferowania materiałów równoważnych, wymaga złożenia wraz z ofertą zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (niezależnego od producenta materiału i Wykonawcy) potwierdzającego, że dostarczane materiały spełniają wymogi normy ISO/IEC oraz ISO/IEC lub równoważnych norm jakościowych w zakresie wydajności tonerów monochromatycznych i kolorowych, normy ISO/IEC oraz ISO/IEC lub równoważnych norm jakościowych w zakresie wydajności wkładów atramentowych czarnych i kolorowych. Zwracamy się z pytaniem jaką jednostkę należy rozumieć za "podmiot uprawniony do kontroli jakości". Czy należy uznać jednostkę posiadającą akredytację w zakresie badania produktów będących przedmiotem zamówienia, czy wystarczy jeśli będzie to dowolny podmiot niezależny od Wykonawcy oraz producenta oferowanych materiałów równoważnych? Pytanie 2 (wniosek o zmianę treści SIWZ): W pkt. 7.2 w Rozdziale I. Specyfikacji Zamawiający żąda od Wykonawcy wraz ze składaną ofertą, zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane materiały spełniają wymogi normy ISO/IEC oraz ISO/IEC lub równoważnych norm jakościowych w zakresie wydajności tonerów

2 monochromatycznych i kolorowych, normy ISO/IEC oraz ISO/IEC lub równoważnych norm jakościowych w zakresie wydajności wkładów atramentowych czarnych i kolorowych. Na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U nr 204 poz. 2087) przywołane przez Zamawiającego normy opisują metodologię prowadzenia pomiarów wydajności i służą do uzyskania porównywalności wyników badań prowadzonych przez różne podmioty. Twórcy normy nie przewidywali certyfikacji podmiotów stosujących normę i zawarli w jej opisie wyłącznie warunki prowadzenia testów tak, by ich stosowanie było możliwe przez każdego producenta, a wyniki porównywalne. Na podstawie art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U r. Nr 204 poz. 2087) oraz zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 września 2007 roku w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach, w którym to wymienione są wszystkie akredytowane jednostki, nie ma jednostki, która zajmowałaby się certyfikowaniem zgodności materiałów eksploatacyjnych z innymi materiałami. W związku z powyższym, Polskie Centrum Akredytacji nie może wskazać podmiotów upoważnionych czyli akredytowanych laboratoriów badawczych, czy innych jednostek, które zajmowałyby się oceną zgodności tych wyrobów, ponieważ nikt o taką akredytację nie wnioskował. Nie jest możliwe wskazanie jakiejkolwiek jednostki oceniającej zgodność, w związku z tym wnosimy o wykreślenie zapisów SIWZ. Żaden podmiot do kontroli jakości nie wykonuje w Polsce stosownych badań w oparciu o normy ISO/IEC 19751, ISO/IEC 19798, ISO/IEC oraz ISO/IEC a tym bardziej nie potwierdza, że testy własne wykonywane przez producenta są zgodne z tą normą. Materiały eksploatacyjne do drukarek nie są również objęte żadną techniczną normą nakazową w przepisach Unii Europejskiej. Z tego powodu żadna jednostka akredytacyjna działająca w rama porozumienia jednostek akredytacyjnych ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation MRA) nie mogła wydać akredytacji do wydania opinii i prowadzenia badań materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w normach 19752:2004, 19708:2007, 24711:2007 i 24712:2007 jakiemukolwiek podmiotowi. Umieszczone zapisy przez Zamawiającego eliminują oferentów materiałów zamiennych oraz łamią zasadę równego traktowania oferentów (art. 7 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych).

3 W Polsce sprawy związane z kontrolą jakości, zgodności z określonymi specyfikacjami technicznymi reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. W powyższej Ustawie art. 6 pkt. 1 określa: ( ) Wyroby wprowadzone do obrotu lub oddawane do użytku podlegają ocenie zgodności z: 1. zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 albo 2. szczegółowymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art.10 ust. 1 albo 3. zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami określonymi w odrębnych ustawach. Ponieważ żadne przepisy wykonawcze wydane na podstawie powyższej ustawy przez właściwego ministra, Polski Komitet Normalizacyjny czy Główny Urząd Miar, ani też żadne odrębne ustawy nie określają parametrów jakości i wydajności materiałów eksploatacyjnych do drukarek należy odwołać się do norm ISO/IEC 19751, ISO/IEC 19798, ISO/IEC oraz ISO/IEC Normy te nie są przepisami wykonawczymi określającymi szczegółowe wymagania w znaczeniu ustawowym ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej, ani w żadnym innym kraju, są jedynie instrukcjami przeprowadzania testów wydajności należącymi do zdefiniowanej w ustawie grupy norm zharmonizowanych, opracowanych i zatwierdzonych przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C)i są traktowane na równi z ustawowymi wymaganiami zasadniczymi. W przypadku materiałów eksploatacyjnych nie wymaga się wykonywania badań przez niezależne od dostawcy i odbiorcy laboratorium, zastosowanie ma art. 7.1 : ( ) podczas dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami wyrób może być poddawany: pkt. 1. Badaniom przez: ppkt. a) producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w konsekwencji art. 8.1: ( ) producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia deklarację zgodności, jeżeli zastosowana procedura oceny zgodności to przewiduje ( ).

4 Dokumenty zawierające deklarację wydajności oraz potwierdzające je wyniki przeprowadzonych zgodnie normami testów są dokumentami wystawionymi przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, jakim w myśl ustawy o systemie oceny zgodności z dnia (z późn. zm.) jest w przypadku materiałów eksploatacyjnych ich producent lub importer. W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie powyższego zapisu ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub uznaniu za spełniający warunek, zaświadczenie złożonego przez producenta materiałów eksploatacyjnych. Odpowiedź na pytanie 1 i 2: Zamawiający w SIWZ określił, iż w przypadku oferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (niezależnego od producenta materiału i Wykonawcy) potwierdzającego, że dostarczane materiały spełniają wymogi normy ISO/IEC oraz ISO/IEC lub równoważnych norm jakościowych w zakresie wydajności tonerów monochromatycznych i kolorowych, normy ISO/IEC oraz ISO/IEC lub równoważnych norm jakościowych w zakresie wydajności wkładów atramentowych czarnych i kolorowych. Zgodnie 5 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz z późn. zm.), Wykonawca zamiast w/w zaświadczenia, może złożyć także równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający nie wymaga, aby podmiot uprawniony do kontroli jakości był podmiotem akredytowanym, wymaga natomiast, aby zaświadczenie było wystawione przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, niezależny od producenta materiału i Wykonawcy (np. niezależna jednostka badawcza czy też niezależne laboratorium). W ocenie Zamawiającego umieszczone w SIWZ postanowienia nie eliminują oferentów materiałów zamiennych i nie łamią zasady równego traktowania oferentów. Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania przez Wykonawców materiałów równoważnych, pod warunkiem spełnienia wyżej opisanych wymagań. To że wymagania określone przez Zamawiajacego są trudne do spełnienia w opinii Wykonawcy

5 wnioskującego o zmianę treści SIWZ nie oznacza jeszcze, że przedmiot zamówienia określony został w sposób naruszający podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.). Zamawiajacy ma prawo do takiego określenia przedmiotu zamówienia, przy zapewnieniu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, który w najbardziej optymalny sposób zapewni jego potrzeby. Zamawiający nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek uchybienia w pracy wywołane przez niesprawdzone materiały eksploatacyjne, dlatego też ma prawo wymagać, aby zaoferowane przez Wykonawców materiały równoważne były materiałami wysokiej jakości, potwierdzonej stosowanymi dokumentami.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013. Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/06/2015-145 Wykonawcy wg rozdzielnika Data 01.04.2015 r. Dotyczy udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5

DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5 DOTYCZY: Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych, sygnatura sprawy: 190/U/2013. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie Strona1 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2892/12 WYROK z dnia 14 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Szanowni Państwo,

Wstęp. Szanowni Państwo, Wstęp Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu poradnik poświęcony podstawowym zasadom sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ lub Specyfikacja ), stanowiącej kluczowy dokument

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: usługa przeprowadzenie audytu certyfikującego dla normy PN-

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo