Nr referencyjny PW/07/IW/11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr referencyjny PW/07/IW/11"

Transkrypt

1 MODYFIKACJA SIWZ Informuję, Ŝe w związku z pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) dokonuje jej modyfikacji w następującym zakresie: 1. CZĘŚĆ I: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający zmienia w całości treść SIWZ w części I i przyjmuje ona brzmienie: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: materiałów biurowych i tonerów do drukarek w ilościach i asortymencie wymienionym w załączniku nr 2 do SIWZ formularzu cenowym; 2. Zamawiający określając przedmiot zamówienia w załączniku nr 2 (zadanie nr 2) podał znaki towarowe posiadanego sprzętu. Zamawiający eksploatuje sprzęt firm: Hewlett Packard, Canon, Kyocera, Lexmark, Konica -Minolta, Oki, Panasonic, Samsung. a. Zamawiający do powyŝszego sprzętu wymaga materiałów (tuszy, tonerów) oryginalnych. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie wyłącznie materiały eksploatacyjne wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta sprzętu, w którym znajdą zastosowanie, które zostały opracowane (zaprojektowane) razem ze sprzętem i nośnikami w celu zapewnienia optymalnej jakości druku, wydajności i niezawodności sprzętu, nieregenerowane, niereprodukowane oraz nieposiadające elementów z recyklingu ani elementów wcześniej uŝywanych lub modyfikowanych. b. Zamawiający dopuszcza moŝliwość złoŝenia oferty na materiały równowaŝne. Przez materiał równowaŝny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych (pojemność, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do materiałów oryginalnych (poŝądanych przez Zamawiającego). Jednocześnie musi on być nieregenerowany, niereprodukowany oraz nieposiadający elementów z recyklingu ani elementów wcześniej uŝywanych lub modyfikowanych. Po jego zainstalowaniu w sprzęcie na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą się pojawiać Ŝadne negatywne komunikaty. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktu równowaŝnego do wymaganych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych cięŝar udowodnienia równowaŝności spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zuŝycia tonera, produkt równowaŝny winien posiadać analogiczny element. 3. UŜyte w formularzu cenowym załącznik nr 2 ( zadanie nr 2) określenia Toner, Tusz oznaczają odpowiednio Kaseta z tonerem i Wkład (kartridŝ) atramentowy tj. produkt do zainstalowania w urządzeniu danego producenta. 4. Warunki przedmiotowe: /dotyczy zadnia nr 2/ 4.1.Warunki przedmiotowe: a. Materiały eksploatacyjne równowaŝne (innych firm niŝ wymienione w specyfikacji) muszą być fabrycznie nowe w 100% (do produkcji tych materiałów nie uŝyto elementów pochodzących z recyklingu), bez śladów uŝywania i uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, nieregenerowane, nierefabrykowane. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów (np. kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzewczy, wałek dociskowy, głowica drukująca, toner, atrament, tusz) muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów (nieuŝywane). Muszą one posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego waŝności. Strona 1 z 5

2 Pod pojęciem,,fabrycznie nowe naleŝy rozumieć materiały eksploatacyjne, które w swoim całym procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów wytworzonych od podstaw, bez uŝycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej uŝytkowanych (w szczególności dotyczy to obudowy), wyprodukowane bez naruszenia praw własnościowych i patentowych ich właścicieli lub za ich zgodą. Ich stosowanie nie moŝe naruszać warunków gwarancji urządzeń. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane uŝywaniem zaoferowanych materiałów. Projektowanie produkcji, produkcja oferowanych materiałów eksploatacyjnych musi być certyfikowana ISO 9001, ISO lub równowaŝnymi certyfikatami wystawionymi przez podmiot uprawniony do wystawiania certyfikatów. Materiały eksploatacyjne muszą być testowane (przez producenta lub przez inny podmiot) zgodnie z wymaganiami norm ISO (międzynarodowy standard pomiaru wydajności kaset z tonerem przeznaczonym do monochromatycznych drukarek laserowych), ISO (międzynarodowy standard pomiaru wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, ISO (międzynarodowy standard określający metodologię badania wydajności kartridŝy atramentowych), ISO (standard zawierający wytyczne dotyczące stron testowych). Spełnienie powyŝszego warunku wymagane jest dla poszczególnych grup produktów (tj. dla kaset z tonerem do drukarek mono, kolor, kartridŝy atramentowych mono, kolor ). Przykładowo jeŝeli Wykonawca zaoferuje oprócz innych materiałów eksploatacyjnych, kasety z tonerem do drukarek monochromatycznych danego producenta wówczas dla tego producenta musi zostać spełniony jedynie warunek, dotyczący testów zgodnie z normą ISO Natomiast jeŝeli Wykonawca dostarczy wszystkie grupy produktów danego producenta to wówczas dla tego producenta muszą zostać spełnione wszystkie warunki dotyczące testów jednocześnie. b. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą posiadać następujące okresy gwarancji: - taśmy barwiące : 12 miesięczną gwarancję lub do momentu wyczerpania środka barwiącego, - kartridŝe atramentowe i kasety z tonerem do drukarek laserowych: 24 miesięczną. Wykonawca zapewnia naprawę urządzenia drukującego w przypadku gdy bezpośrednią przyczyną uszkodzenia było uŝycie materiału eksploatacyjnego przez niego dostarczonego. c. Stosowanie produktów równowaŝnych nie moŝe naruszać warunków gwarancji sprzętu. JeŜeli na skutek awarii sprzętu wynikłej z winy zastosowania materiałów eksploatacyjnych Zamawiający utraci gwarancje producenta urządzenia, w ramach rekompensaty za utracone korzyści Wykonawca, w drodze umowy, będzie zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji. d. W przypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu, których przyczyną będzie uŝycie dostarczonych materiałów stanowiących przedmiot zamówienia innych niŝ oryginalne, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy sprzętu przez autoryzowany serwis. W przypadku, jeŝeli czas naprawy uszkodzonego sprzętu w autoryzowanym serwisie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego dla Zamawiającego dostarczenia na czas naprawy innego, nie gorszego sprzętu wraz kompletem materiałów eksploatacyjnych gwarantujących prawidłową pracę urządzenia w pełnym zakresie potrzeb Zamawiającego. e. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne zarówno oryginalne jak i równowaŝne tzw. zamienniki muszą być wyprodukowane nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed dostawą do zamawiającego, muszą posiadać znak firmowy producenta, etykietę zawierającą numer katalogowy oraz termin waŝności, a takŝe nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. 5. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia: Strona 2 z 5

3 5.1 Wykonawca w przypadku zaoferowania zamienników spełniających warunki opisane w ust. 4. pkt 4.1 lit.a dostarczy: a. kopię certyfikatów ISO 9001 (lub równowaŝny) producentów materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez Wykonawcę w zakresie produkcji materiałów eksploatacyjnych lub towarów branŝy teleinformatycznej. W tym przypadku moŝna dostarczyć kopię certyfikatu/certyfikatów, które prezentowane są na stronach internetowych producentów potwierdzając je za zgodność z oryginałem, b. kopię certyfikatów ISO (lub równowaŝny) sytemu zarządzania środowiskowego producentów materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez Wykonawcę. W tym przypadku moŝna dostarczyć kopię certyfikatu/certyfikatów, które prezentowane są na stronach internetowych producentów potwierdzając je za zgodność z oryginałem. c. zaświadczenia od producentów lub głównych dystrybutorów w sieci handlowej o tym Ŝe: wydajność kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych testowana jest zgodnie z wymogami normy ISO w przypadku kiedy wykonawca oferuje kasety kilku producentów wymagane są zaświadczenia od kaŝdego producenta. wydajność kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych testowana jest zgodnie z wymogami normy ISO w przypadku kiedy wykonawca oferuje kasety kilku producentów wymagane są zaświadczenia od kaŝdego producenta. wydajność kartridŝy atramentowych testowana jest zgodnie z wymogami normy ISO w przypadku kiedy wykonawca oferuje kartridŝe kilku producentów wymagane są zaświadczenia od kaŝdego producenta. wydajność kartridŝy zawierających kolorowy atrament testowana jest zgodnie z wymogami normy ISO z uwzględnieniem standardu zawierającego wytyczne dotyczące druku kolorowego określonych w normie ISO w przypadku kiedy wykonawca oferuje kartridŝe kilku producentów wymagane są zaświadczenia od kaŝdego producenta. d. oświadczenie, iŝ Wykonawca pokrywa koszy naprawy urządzenia w przypadku jego uszkodzenia powstałego na skutek uŝytkowania materiału przez niego dostarczonego. e. oświadczenie w przypadku dostarczenia produktów równowaŝnych o przejęciu na siebie obowiązków gwaranta w przypadku i na zasadach, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1. lit. c, d. 2. CZĘŚĆ II: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Rozdział II opis sposobu przygotowania oferty pkt 12 zmianie ulega data w opisie koperty i przyjmuje brzmienie: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I TONERÓW DO DRUKAREK. Nie otwierać przed r. godz. 11:00 Rozdział V - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. ust. 3 przyjmuje brzmienie: Spełnia warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w części I ust. 4 pkt. 4.1 siwz. ostatni akapit przyjmuje brzmienie: Strona 3 z 5

4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdziale V pkt. 1 i 3 SIWZ winien spełniać jeden wykonawca lub wykonawcy wspólnie. Warunki określone w rozdziale V pkt. 2 SIWZ o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania winni spełniać wszyscy wykonawcy oddzielnie. Rozdział VI - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składających się na ofertę. ust. 5 przyjmuje brzmienie: Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w części I ust. 5 pkt 5.1. siwz. Rozdział XII - Miejsce i termin składania ofert ulega zmianie dotychczasowy termin składania ofert: z terminu godz. 9:30 na nowy termin godz. 9:30 Rozdział XIII - Miejsce i termin otwarcia ofert ulega zmianie dotychczasowy termin otwarcia ofert: z terminu godz. 10:00 na nowy termin godz. 11:00 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY przyjmuje brzmienie: 1. PowyŜsze ceny wynikają z załączonych do oferty formularzy cenowych i uwzględniają koszty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 2. Oferujemy dostawę w terminie do 14 dni po zawarciu umowy. 3. Oświadczenia do zadania nr 2: 3.1. Oświadczamy, iŝ przejmujemy na siebie obowiązki gwaranta tj. w przypadku i na zasadach określonych w ust. 4 pkt 4.1. lit. c, d SIWZ Oświadczamy, Ŝe pokrywamy koszy naprawy urządzenia w przypadku jego uszkodzenia powstałego na skutek uŝytkowania materiału przez nas dostarczonego. 4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 5. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Dostawy objęte zamówieniem wykonamy bez/z podwykonawcami *( części.. zamówienia). 7. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Strona 4 z 5

5 9. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / 10. Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:...* Wszystkie wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. Strona 5 z 5

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sieradz: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, niszczarek oraz materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek: część 1 - Materiały eksploatacyjne do faksów i drukarek część 2 - Niszczarki

Bardziej szczegółowo

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 193 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:

PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: Członkowie Komisji: Przewodniczący Komisji: Artur Pałys Dariusz Krzywonos Roman Szeliga Sekretarz Komisji: Janusz Żebracki ZATWIERDZIŁ: ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2892/12 WYROK z dnia 14 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl BIZP. 3431/6/09 Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU ul. M. Skłodowskiej Curie 23; 15-950 Białystok tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33 www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 1. Informacje o zamawiającym Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6, Regon 015817985-00032,

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje

Bardziej szczegółowo