dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ /2013.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013."

Transkrypt

1 Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP REGON tel.: (0-22) , tel/fax: (0-22) Warszawa dn r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ /2013. Zamek Królewski w Warszawie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do SIWZ. Poniżej przekazujemy treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego. PYTANIE 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie i sprecyzowanie wymagań dotyczących spełniania wymogów przez zaoferowane materiały równoważne. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia umieścił zapis: Raporty z testów potwierdzające, że podana wydajność tonerów jest wynikiem monochromatycznych, ISO/IEC dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC dla kolorowych kartridży atramentowych, ISO/IEC dla wkładów z atramentem w kolorze czarnym (tuszy) wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm lub zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów potwierdzające spełnianie powyższych norm. Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z podstawowymi zasadami udzielenia zamówień publicznych wszelkie wymagania winny być sprecyzowane a jedyne odniesienia mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku powszechnie dostępnych i uznanych norm czy też jednostek miary. Żądanie dołączenia certyfikatów zgodności technicznej ze wskazanymi wydajnościowymi normami ISO wydanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, posiadający odpowiednią akredytację, na potwierdzenie zgodności oferowanych materiałów jest niemożliwe do spełnienia ponieważ żaden podmiot uprawniony nie prowadzi żadnych badań w tym kierunku. W Uni Europejskiej, jak i w naszym kraju nie istnieją podmioty uprawnione do kontroli jakości kontrolujące materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących. Żaden z podmiotów wskazanych w obwieszczeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie

2 informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących nie prowadzi badań kartridży do urządzeń drukujących i kopiujących, które potwierdziłoby zgodność oferowanych materiałów ze wskazanymi normami lub specyfikacjami. Nie możliwe jest przeprowadzenie certyfikacji określonych wyrobów na zgodność z którąkolwiek normą wydajnościową ponieważ, norma ta nie posiada polskiego odpowiednika. Istnienie Polskiej Normy jest bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procedury udzielenia akredytacji oraz certyfikacji wyrobu i wydania certyfikatu. Produkty takie jak materiały eksploatacyjne do drukarek nie są objęte, żadną techniczną normą nakazową w przepisach Unii Europejskiej. Z tego też powodu żadna jednostka akredytacyjna działająca w ramach porozumienia jednostek akredytacyjnych ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation MRA) nie mogła wydać akredytacji do wydawania opinii i prowadzenia badań materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w normach 19752:2004, 19797:2007, 24711:2007 i 24712:2007 jakiemukolwiek podmiotowi. W podanej argumentacji wynika, że uzyskanie testów wykonanych przez jakąkolwiek jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, na podstawie wydajnościowych norm ISO jest całkowicie niemożliwe. Badania te są wykonywane wyłącznie przez producentów materiałów eksploatacyjnych. W sytuacji braku we wskazanym zakresie Polskiej Normy oraz braku odpowiednich podmiotów za granicą kraju, należy uznać, że brak jest także podstaw do żądania zaświadczenia w zakresie zgodności z wydajnościowymi normami ISO. Konkludując, na chwilę obecną nie ma podmiotu uprawnionego do kontroli jakości w określonym zakresie. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż żaden z producentów materiałów OEM czyli tzw. Oryginałów nie posiada dokumentów wystawionych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzających ich parametry. Dla materiałów równoważnych, również dostępne mogą być jedynie testy wykonane przez ich producentów. Proszę zatem o określenie jakie dokumenty, możliwe do uzyskania, Zamawiający uzna za wystarczające na potwierdzenie parametrów oferowanych materiałów (np. raporty z testów wystawione przez producenta materiałów eksploatacyjnych, bądź dystrybutora, karty bezpieczeństwa produktu, itp.) PYTANIE 2: Zwracam się z prośbą o przesłanie F. cenowego w wersji edytowalnej dot. postępowania przetargowego na dostawę materiałów eksploatacyjnych. PYTANIE 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie i sprecyzowanie wymagań dotyczących spełniania wymogów przez zaoferowane dokumenty do materiałów równoważnych. Zamawiający w SIWZ umieścił zapis: 13. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2)Pzp Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaproponowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność z produktem oryginalnym:

3 a) Raporty z testów potwierdzające, że podana wydajność tonerów jest wynikiem monochromatycznych, ISO/IEC dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC dla kolorowych kartridby atramentowych, ISO/IEC dla wkładów z atramentem w kolorze czarnym (tuszy) wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm lub zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów potwierdzające spełnianie powyższych norm, b) Certyfikat ISO lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych, pozwalający zweryfikować, czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i niewpływający negatywnie na środowisko, c) Certyfikat ISO 9001 lub równoważny potwierdzający, że proces produkcji przebiega zgodnie z przywołana norma. Jaką wg. Zamawiającego akredytację, na jakiej podstawie nadaną powinien posiadać podmiot w zakresie badania produktów pod kątem spełniania norm ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24712, ISO/IEC Co Zamawiający rozumie przez Akredytację? Czy podmiotem spełniającym powyższy warunek ma być wg. Zamawiającego podmiot, posiadający certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający, że podmiot uprawniony do kontroli jakości posiada laboratorium badawcze akredytowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025? PYTANIE 4: Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do SIWZ wymogu dołączenia do oferty raportów z testów przeprowadzonych wg. norm ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24712, ISO/IEC wystawionych przez podmiot niezależny od Wykonawcy, producenta i dystrybutora, zajmujący się badaniem materiałów eksploatacyjnych, ale nie posiadający akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 1, 3 i 4: Zamawiający posiada drukarki pochodzące od określonych producentów. Ponieważ jest to sprzęt specjalistyczny, to zamawiający zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki eksploatuje te drukarki zgodnie z zaleceniami ich producentów. W ocenie zamawiającego takie postępowanie służy optymalnej eksploatacji drukarek i pozwala zachować je jak najdłużej w stanie używalności. W myśl tej zasady zamawiający uznał, że do eksploatacji drukarek powinien stosować tusze i tonery wskazane przez producentów drukarek jako materiały zapewniające ich prawidłowe i najlepsze funkcjonowanie. Z tego względu w przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek zamawiający zażądał materiałów wskazanych przez producentów drukarek. Jednakże ze względu na treść art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zamawiający zezwolił na złożenie ofert dotyczących materiałów równoważnych w stosunku do materiałów wskazanych przez producentów drukarek. W związku z tym, że zamawiający stosuje zasadę prawidłowej gospodarki, to przyjęcie materiałów równoważnych nie może opierać się wyłącznie na podstawie subiektywnego przekonania i zapewnień dostawców o równoważności tych materiałów, lecz musi być poparte zaświadczeniami niezależnych podmiotów potwierdzającymi tę równoważność,

4 dlatego też Zamawiający postawił oferentom wymóg udowodnienia równoważności tych materiałów. Zamawiający zgodnie z zasadami obowiązującymi w przetargach publicznych określił sposób, w jaki oferenci mają wykazać równoważność proponowanych materiałów. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający zdecydował, że wymagania dotyczące równoważności materiałów oferenci powinni wykazać za pomocą dokumentów. Rodzaj dokumentów zamawiający określił na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów). Paragraf 6 ust. 1 pkt 2 wskazanego rozporządzenia wymienia taki rodzaj dokumentu, jak zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu zamawiający zażądał dokumentów w postaci: raportów z testów potwierdzających, że podana wydajność tonerów jest wynikiem monochromatycznych, ISO/IEC dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC dla wkładów z atramentem (tuszy), wystawionych przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm lub zaświadczenia wystawionego przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów, potwierdzającego spełnianie powyższych norm. Określając ww. postaci dokumentów, zamawiający chciał skonkretyzować na potrzeby przedmiotowego przetargu kategorię dokumentów określoną w 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o dokumentach, tj. kategorię zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. W żaden sposób nie chodziło zamawiającemu o zawężenie lub rozszerzenie tej kategorii. Zapisy SIWZ dotyczące wymienionych postaci dokumentów powinny być rozumiane w taki sposób, aby w pełni pokrywały się z treścią 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o dokumentach. Jednocześnie pragniemy uczynić ogólną uwagę, że przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą określonych produktów powinni przyjąć do wiadomości, iż w sektorze przetargów publicznych będą zobowiązani wykazywać potencjalnym nabywcom, że oferowane przez nich produkty spełniają wymagania jakościowe określone przez tych nabywców. Jest to jedna z zasad obowiązujących w przetargach publicznych. Przepisy o przetargach publicznych dają zamawiającym prawo do sprawdzenia jakości oferowanych im produktów. Ustawodawca określił, że zamawiający powinni żądać przedstawienia dokumentów, potwierdzających że oferowane dostawy spełniają wymagania jakościowe zamawiających (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Rozporządzenie w sprawie dokumentów określa rodzaje tych dokumentów ( 6). Zamawiający ma zatem prawo, a także gospodarski obowiązek zażądania tych dokumentów na potwierdzenie jakości oferowanych produktów. Ustawodawca gwarantuje w ten sposób instytucjom publicznym, że nie będą zmuszone do nabywania produktów o niesprawdzonej jakości. Instytucje te nie mogą ponosić ryzyka nabywania ze środków publicznych produktów o niesprawdzonej jakości. To przedsiębiorcy oferujący produkty instytucjom publicznym zobowiązani są wykazać ich należytą jakość i ponoszą ryzyko nieudowodnienia tej jakości. Ryzyko to nie może być przerzucane na instytucje publiczne, a przedsiębiorcy powinni przyjąć to do wiadomości i pogodzić się z takim stanem prawnym.

5 W przedmiotowym przetargu zamawiający miał prawo zażądać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Możliwość żądania tego dokumentu jest narzędziem, jakie ustawodawca przyznaje zamawiającemu w celu sprawdzenia jakości produktów. Brak możliwości przedstawienia takiego dokumentu przez oferenta nie jest problemem zamawiającego, lecz oferenta. Brak takiej możliwości nie może naruszać prawa zamawiającego do sprawdzenia jakości produktów oferowanych mu w przetargu publicznym. Nie może to prowadzić do nabywania przez zamawiającego produktów o niesprawdzonej jakości. Zamawiający nie zamierza eksperymentować z niesprawdzonymi tuszami i tonerami, lecz chce kupić tusze i tonery o udowodnionej jakości. Jeżeli oferent przystępujący do przetargu publicznego nie jest w stanie wykazać zamawiającemu na zasadach obowiązujących w przetargu publicznym, że jego produkty spełniają postawione wymagania jakościowe, to trzeba niestety stwierdzić, że w przetargu tym nie ma miejsca na jego ofertę. Oferent taki, składając ofertę, ponosi ryzyko jej odrzucenia. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Zamawiający nie pozbawia oferentów możliwości zaoferowania produktów wskazanych przez producentów drukarek. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania instytucji akredytujących. Opisane wyżej działania zamawiającego wynikają z uprawnień określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia o dokumentach. Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie do oferty oświadczenia niezależnego podmiotu, nie posiadającego akredytacji, zajmującego się badaniem tuszy i tonerów, oświadczenia producenta materiałów eksploatacyjnych. ODPOWIEDŹ NA PYT. 2: Druk formularza cenowego w wersji Word został zamieszczony na stronie internetowej.. Zastępca Dyrektora ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE ds. Technicznych /-/ Marek Kasprzak

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie Strona1 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia żądane na ich potwierdzenie W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2307/14 WYROK z dnia 18 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Sylwester Kuchnio Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2358/14 WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo