Metodyka prowadzenia zajęć i narzędzia dydaktyczne. Przedstawienie materiału w formie wykładu / z wykorzystaniem pokazu slajdów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyka prowadzenia zajęć i narzędzia dydaktyczne. Przedstawienie materiału w formie wykładu / z wykorzystaniem pokazu slajdów"

Transkrypt

1 Kurs_Podstawowy Kurs podstawowy dniowy Plan zajęć Czas efektywny zajęć Dzień Kod modułu jednostkowych zajęć w ramach cyklu szkoleniowego obejmującego kurs podstawowy P i zaawansowany Z Główne zagadnienia merytoryczne Teoria Praktyka Razem minuty Metodyka prowadzenia zajęć i narzędzia dydaktyczne Cel dydaktyczny danego modułu czyli co uczestnik zajęć powinien wiedzieć lub potrafić zrobić po jego zakończeniu Główne tezy danego modułu zajęciowego : od do 5 ) (Liczba tez 08:5 P..0 Prezentacja zawartości programu szkoleniowego, jego celów i zastosowanej koncepcji dydaktycznej informacja oprac. na podstawie podręcznika metodycznego kursu Uczestnik kursu podstawowego po zakończeniu modułu powinien mieć świadomość celów szkolenia oraz tego w jaki sposób zostanie ono przeprowadzone pod względem metodycznym oraz znać skład zespołu prowadzących oraz regulamin i plan zajęć :5 P.. Geneza i kontekst polityczny oceny skutków regulacji (OSR ) P... Nurt reformatorski " Better regulation" siłą napędową zmian w państwowym mechanizmie tworzenia prawa. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien: rozumieć kontekst polityczny rosnącego znaczenia OSR dla procesu stanowienia prawa oraz wiedzieć dlaczego Ocena Skutków Regulacji jest podstawowym narzędziem poprawy jakości prawa wspólnotowego i prawa krajowego w krajach członkowskich UE.. OSR uznana za efektywne narzędzie uprawiania polityki społecznogospodarczej przez władzę na szczeblu wspólnotowym i krajowym, które sprzyja działaniom reformatorskim, prowadzącym do usprawnienia systemu stanowienia prawa.. Właściwe stosowanie OSR wymaga odpowiednich kompetencji kadr oraz zmiany filozofii tworzenia prawa. 3. OSR ogranicza negatywny wpływ lobbyingu politycznego i populistycznego na kształt uchwalanego prawa, stwarzając moŝliwość pełniejszej realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, troszczącego się o jakość prawa. 4. OSR jako źródło przewagi konkurencyjnej krajów członkowskich UE wobec otoczenia tworzącego prawo w sposób mniej pragmatyczny. 5. OSR narzędziem walki z biurokracją w tradycyjnym rozumieniu P... Uwarunkowania formalnoprawne stosowania OSR w realiach polskiego systemu prawodawczego.uwarunkowania formalnoprawne przeprowadzania oceny skutków regulacji (OSR) : a. perspektywa krajowa [] 9 oraz 0 Uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 9 marca 00 r. Regulamin pracy Rady Ministrów; [] ust. Załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 0 marca Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien: 00 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej ; [3] ust. Załącznika do wiedzieć jakie przepisy i w jakich okolicznościach obligują Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie uprawniony organ administracji do przeprowadzenia OSR oraz Zasad techniki prawodawczej" ; b. perspektywa wspólnotowa art. 6 ust. i, jakie zasady dobrego stanowienia prawa naleŝy uwzględniać w pkty Ustawy z dnia marca 004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem jej prowadzeniu. Ponadto, będzie rozumieć dlaczego przebieg i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w OSR jest procesem tak bardzo sformalizowanym i silnie Unii Europejskiej Rada Ministrów; c. perspektywa międzynarodowa Zalecenie uzaleŝnionym od zewnętrznych zobowiązań traktatowych Polski C (95) Rady OECD z dnia 9 marca 995 r. w sprawie poprawy jakości oraz mechanizmów prawodawstwa wspólnotowego. regulacji. Konstytucyjność tworzonego prawa art. i 8 ust. 3 Konstytucji RP; 3. Kluczowa rola Wytycznych do OSR wydanych przez Ministra Gospodarki oraz Impact Assessment Guidelines Komisji Europejskiej w ocenie wpływu prawa stanowionego na szczeblu krajowym i wspólnotowym P...3 Klasyfikacja OSR wg roli jaką ona odgrywa w procesie stanowienia prawa : strategiczna i operacyjna / weryfikatora jakości prawa ( zgodności z obowiązującym); integratora polityk i działań legislacyjnych; katalizatora zmian inspirowanych postawą interesariuszy Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien. RóŜne funkcje OSR :. weryfikator zgodności z obowiązującymi przepisami; rozumieć jakie role OSR moŝe odgrywać w procesie stanowienia.integrator polityk i planowanych działań legislacyjnych 3. ewaluator jakości prawa i jak zmienia się ich charakter w zaleŝności od tego na prawa; 4. katalizator zmian zainspirowanych wynikami;. Dwa poziomy OSR jakim etapie rozwiązywania problemu społecznego jest ona strategiczny i operacyjny; 3. Projekty poselskie i projekty przedkładane z przeprowadzana i w odniesieniu do jakiego zjawiska. Ponadto inicjatywy obywatelskiej testem prawdy dla projektów interwencji legislacyjnej z będzie w stanie przeprowadzić klasyfikację OSR wg kryterium przeprowadzoną OSR. celowości P...4 Związek OSR wykonywanej dla projektu odnoszącego się do krajowego wpływu z OSR przeprowadzaną na poziomie prawa wspólnotowego Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien mieć świadomość występowania podobieństw i róŝnic pomiędzy OSR krajowym i wspólnotowym, a w szczególności konieczności uwzględniania nowego kryterium konwergencji w odniesieniu do prawa implementowanego do przestrzeni krajowej oraz stosowania klasyfikacji wg źródeł ABCD, ułatwiającej przeprowadzenie oceny wpływu pod kątem uciąŝliwości biurokratycznej i kosztowności dla adresatów ocenianych rozwiązań regulacyjnych.. Wzajemna relacja OSR przeprowadzanej na szczeblu krajowym i wspólnotowym w odniesieniu do tej samej kwestii społecznogospodarczej.. Kryterium konwergencji furtką prowadzącą do zacieśnienia współpracy pomiędzy organami legislacji krajowej i wspólnotowej w zakresie przygotowywania OSR reprezentatywność doboru przypadków studialnych. 3. Regionalny charakter krajowych OSR z perspektywy prawa wspólnotowego. 4. Wykorzystanie OSR wspólnotowego do uzasadnienia implementacji przepisów wspólnotowych do krajowego porządku prawnego eksploatacja zasobów baz OSR udostępnionych do uŝytku publicznego przez organy administracji UE. 5. Czym jest klasyfikacja prawa wg źródeł pochodzenia "ABCD" i jakie ma znaczenie dla przeprowadzania OSR? Strona z 0

2 Kurs_Podstawowy Studium przypadku/ ćwiczenie praktyczne zaprojektowane do realizacji celu dydaktycznego Bibliografia Profil prowadzącego zajęcia (przygotowanie merytoryczne i doświadczenie praktyczne) Liczba prowadzących. Raport na temat potencjału zarządzania regulacyjnego w Polsce, Ministerstwo Gospodarki ( stan przeglądu na 0/006 dokonanego w ramach SIGMA); rozdz. 3 i 4. ; 4. Regulatory Reform Strategies: Converging with Europe's Best Regulatory Environments, Scott Jacobs; Sept. 007 s.6 i 9; specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia 5. Materiał szkoleniowy oprac. przez DZT; 4. Wytyczne do oceny specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 9; 9. Polityczny wymiar członkowstwa Polski w Unii Europejskiej w " 5 lat po akcesji"; raport wyd. przez UKIE 009, s Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 5 6; 3. Regulatory Impact Assessment, Political Control, And the Regulatory State, Claudio Radaelli, Fabrizio De Francesco, paper delivered to the 4th General Conference Of the European Consortium For Political Research, Pisa, Sept.007 specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia 9. Polityczny wymiar członkowstwa Polski w Unii Europejskiej w " 5 lat po akcesji"; raport wyd. przez UKIE 009, s.47849; 6 Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, 3 Nov 00 Final version accepted for publication 3/0/06; 3. IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9,s.404; specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia Strona z 0

3 Kurs_Podstawowy P...5 Ocena praktyki stosowania OSR w świetle wyników audytów zewnętrznych (zleconych przez KE i UKIE) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien mieć świadomość silnych i słabych stron przeprowadzanych OSR oraz czynników, które wpływają na ich jakość, tak aby dotychczasowe doświadczenia moŝna było spoŝytkować dla poprawy codziennej praktyki przeprowadzania OSR na szczeblu administracji krajowej. Główne konkluzje płynące z przeprowadzonych audytów:. OSR wystandaryzowany proces wspomagania decyzji prawotwórczych wykorzystujący metodologię AKiK (CBA) do lepszego zidentyfikowania kosztów i korzyści społecznych.. Trudności w kwantyfikacji efektów odnoszących się do sfery społecznej, a w szczególności zmian w stanie zdrowotności, określania wartości pienięŝnej zasobów rzadkich lub wyczerpujących się np. składników przyrody podlegających ochronie oraz dóbr publicznych nie podlegających wymianie rynkowej. 3. Zmiany słuŝące poprawie jakości stanowionego prawa usunięcie przeszkód dla powszechnego stosowania OSR w sposób świadomy i kompetentny. 09:5 Przerwa (5 minut) :30 P.. OSR jako usystematyzowany sposób myślenia o stanie prawnym w kategoriach skutków jakie on wywołuje. P... Prawo jako dobro publiczne, podlegające prawu podaŝy i popytu. Prawo dobrem publicznym poddającym się działaniu sił rynku ilustracyjna analiza rynku legislacji w Polsce okres 6 kadencji Sejmu.. Czynniki Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien napędzające podaŝ prawa syndrom ugryzionego dziecka deficyt rozumieć, Ŝe prawo jako szczególny zasób publiczny, podlega deregulacyjny kapitalizacja efektów cenowych wywołanych przez mechanizmowi rynkowemu, którego siłami napędowymi są reglamentację w wartości aktywów opór wobec zmiany prowadzącej do ułomność rynku (market failure) oraz ułomność (samego) prawa deprecjacji. 3. Popyt wywołany ułomnościami rynku katalog ułomności (law failure). Stąd popyt wywołany ich działaniem powinien być krańcowy koszt legislacji. 4. Ułomności regulacyjne wymagające nieustannych zaspokajany podaŝą realizowaną w sposób kontrolowany przy korekt: martwe prawo vs. efekty nie zamierzone. 5. Związek prawa z pomocy OSR. konkurencyjnością gospodarki / poziomem Ŝycia społeczeństwa czy istnieje popyt na dobre prawo? P... Racjonalizm przesłanek podejmowania interwencji regulacyjnej przez władzę publiczną oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien rozumieć, Ŝe fundamentem stanowionego prawa jest zastosowanie właściwej heurystyki, stwarzającej moŝliwość zgłębienia istoty zjawiska społeczno ekonomicznego w celu poznania jego przyczyn i rozstrzygnięcia ex ante, czy podjęcie interwencji publicznej ( lub jej zaniechanie) przez władzę publiczną dobrze słuŝy interesowi ogólnospołecznemu. Ponadto, dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom, uczestnik kursu będzie potrafił zastosować przykładowe propozycje heurystyk w praktyce analitycznej..teoria racjonalnego wyboru inspiracją do podejmowania przez władzę publiczną interwencji na drodze legislacyjnej.. Alternatywne podejście do projektowania norm prawnych: jak okiełznać irracjonalność wyborów ludzkich perspektywa nurtu EAP (przykłady zastosowań róŝnych konstrukcji myślowych w prawodawstwie). 3. Wybrane heurystyki słuŝące identyfikacji problemu wymagającego interwencji publicznej w sposób zapewniający właściwe rozpoznanie jego istoty i natury przyczyn. 4. Granice poznania czyli niebezpieczny wzrost ryzyka niepewności P...3 Konstrukcja procesu formułowania OSR Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien potrafić samodzielnie zaprojektować proces tworzenia OSR zgodnie w wymogami wynikającymi z Wytycznych oraz dobrą praktyką tworzenia ocen skutków regulacji..logika budowania indywidualnego procesu OSR w ramach wytyczonych przez Wytyczne..Sekwencyjność i współzaleŝność poszczególnych działań. 3.Standaryzacja algorytmu postępowania dla zapewnienia transparentności i obiektywizmu formułowania wniosków końcowych. 4. Zderzenie wizji autora rządowego projektu interwencji z kontrpropozycją ze strony innych sił politycznych (i społecznych). 5. Archiwizacja racji za danym rozwiązaniem Strona 3 z 0

4 Kurs_Podstawowy 9. Impact Assessment in the European Commision, Jennifer Franz, Colin Kirkpatrick, ENBR Working Paper No. 0/007 Univeristy of Manchester; 8. A Statistical Analysis of Quality of Impact Assessment in the European Union, Caroline Cecot, Robert W. Hahn, Andrea Renda, May 007, Working Paper 0709, AEI Brookings Joint Center For Regulatory Studies; 6. Raport z badań nad funkcjonowaniem polskiego systemu oceny skutków regulacji, analizowanego pod względem spełnienia kryteriów prawidłowej Impact Assessement, wypracowanych w Unii Europejskiej, Warszawa 009, DZP (na zlecenie UKIE);. Ocena skutków regulacji jako instrument poprawy jakości prawa. Analiza polskich doświadczeń na tle najlepszych praktyk międzynarodowych, R.Zubek, Warszawa, 004. specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia 3. Regulatory Reform, Capture, And the Regulatory Burden, Dieter Helm; Oxford Review of Economic Policy vol. no. 006, Oxford University Press; s specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia. Ćwiczenie ilustrujące zastosowanie róŝnych konstrukcji myślowych w celu wywołania poŝądanych zachowań społecznych/rynkowych : bezpieczeństwo w ruchu drogowym prewencyjny zakaz uŝywania telefonów komórkowych minimalizacja ryzyka wzrostu kosztu społecznego teoria ryzyka ; nowy gracz na rynku w stadium oligopolu od modelu Cournot'a do równowagi Nasha czyli jak rekompensować słabszym przedsiębiorcom przewagę silniejszego melanŝ neoklasycznej teorii ekonomii i teorii gier; podział spadku jak dokonać sprawiedliwego podziału majątku wśród spadkobierców i wierzycieli odkrycie R. Aumanna teoria gier;. Ćwiczenie na zastosowanie wybranych heurystyk w celu właściwego rozpoznania przyczyn zidentyfikowanego problemu społecznego : Katalog heurystyk :. Badanie granicy Boundary Examination;.Postępująca abstrakcja Progressive Abstraction; 3. LISTA KONTROLNA CHECKLIST; 4. Diagram/ mapa przyczynowoskutkowa; 5. Drzewko problemu Problem Tree. Zjawiska społecznogospodarcze, wymagające zbadania przy pomocy przykładowych heurystyk:. Prawdopodobieństwo spekulacyjnego handlu biletami na mecze UEFA EURO 0 rodzi uzasadniony niepokój organizatora, który oczekuje pomocy w jego zwalczaniu.. śądanie pod groźbą protest 5. Law & Economics geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, Jarosław Bełdowski, Katarzyna MetelskaSzaniawska, artykuł w miesięczniku Bank i Kredyt, październik 007; 6. Optymalizacja tworzenia i stosowania prawa, Prof.dr hab. Artur NowakFar w zeszycie pt. Reforma regulacji w praktyce doświadczenie nowych państw członkowskich UE materiały konferencyjne, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 007;. CostBenefit Analysis Legal, Economic, and Philosophical Perspectives Matthew D.Adler, Eric A. Posner, The University of Chicago Press, 00 specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia 3. IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9, 8. Ocena skutków regulacji poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy pod red. W. Szpringera, W.Rogowskiego; Wyd. C.H.Beck, Warszawa,007; rozdział 5 autorstwa Małgorzaty KałuŜyńskiej ; specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia Strona 4 z 0

5 Kurs_Podstawowy P...4 Etapy OSR Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien rozumieć etapowy charakter procesu powstawania OSR oraz jego logikę, której przestrzeganie zapewnia osiągnięcie poŝądanego poziomu rzetelności przeprowadzanej oceny. I. Etap (wstępny) przygotowawczy :. rozpoznanie skali wpływu danego zjawiska zastosowanie zasady proporcjanolności.. określenie potrzeb informacyjnych i zidentyfikowanie źródeł informacji niezbędnych do właściwego przeanalizowania problemu 3. Zweryfikowanie moŝliwości podjęcia działań interwencji w świetle istniejącego prawa oraz zapewnienia zasobów finansowych i rzeczowych na przeprowadzenie OSR. II. Etap właściwy przeprowadzenie OSR zgodnie z Wytycznymi określającymi kluczowe elementy OSR. 4. Wybór opcji interwencji na podstawie wyników przeprowadzonych ocen dla kaŝdego z wariantów. III. Etap finalny. Uzyskanie akceptacji uprawnionego organu prawodawczego na wdroŝenie rozwiązania legislacyjnego w Ŝycie (ograniczony wpływ na kształt ostateczny rozwiązania). Ocena ex post wdroŝonego rozwiązania antycypowanie potrzeby przyszłych korekt Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien rozumieć pojęcie: interesariusza (adresata) interwencji oraz. Kim są interesariusze interwencji?.rola jaką odgrywają w procesie OSR P...5 Interesariusze (adresaci) interwencji publicznej. umieć dokonać ich klasyfikacji/segmentacji wg klasyfikacja interesariuszy wg cech charakterystycznych. 3. UŜyteczność zidentyfikowanych cech afiniczności lub kryterium wspólnoty informacji zwrotnej, której udzielają władzy publicznej. 4. Interesariusz interesów ( jakie ich mogą łączyć lub dzielić) z punktu widzenia rzecznikiem interesu ogólnospołecznego? celu interwencji :00 Przerwa (0 minut) :5 P..3 Kluczowe elementy OSR. Charakterystyka kluczowych elementów OSR. P..3. Identyfikacja problemu na tle obszarów oddziaływania oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych na przykładach zaczerpniętych z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć przekładać wyniki analizy problemu (wymagającego zainteresowania ze strony władzy) na skutki zamknięte umownie w granicach tzw. obszarów wpływu/oddziaływania określonych w Wytycznych do OSR.. Spojrzenie na rozpoznany problem społeczny ( przy pomocy wybranej heurystyki) przez pryzmat rozgraniczonych obszarów wpływu takich jak : finanse publiczne (budŝet centralny i terytorialny), rynek pracy, konkurencyjność gospodarki ( w tym: przedsiębiorczość), rozwój regionalny, makroekonomia ( w tym: polityki handlowe), społeczeństwo ( w tym: zdrowie publiczne, bhp, zabezpieczenie społeczne, ochrona konsumenta) i środowisko naturalne. 3.Konstruowaniu testów wpływu 4. Wykorzystanie listy pytań pomocniczych zamieszczonej w Wytycznych. 5. Co wynika z braków odpowiedzi na postawione pytania z listy? 6. Pytania, których do tej pory nikt nie zadawał P..3. Wyznaczenie celów interwencji oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć sformułować cel lub cele interwencji zgodnie z zalecanym przez Wytyczne algorytmem postępowania nazwanym KOMAR ( spolszczenie ang. akronimu SMART)..Klasyfikacja i hierarchia celów interwencji.. Algorytm poprawnego formułowania celu interwencji wg zasady KOMARa (ang. SMART). 3. Dlaczego cel musi być precyzyjny jak ukąszenie komara? 4. Mnogość celów a skuteczność projektowanej interwencji. Związek sformułowanego celu z celami przepisów najwyŝszej rangi ( Zasady TWE) oraz przepisami, których cele stoją w konflikcie z celem, który planujemy osiągnąć klauzula zachodzącego słońca (sunsetting provision). :50 Przerwa obiadowa 45 min 5 5 3:35 P..3. Wyznaczenie celów interwencji j.w. j.w. j.w Strona 5 z 0

6 Kurs_Podstawowy 8. Oprac. własne Min. Gosp. na podstawie Wytycznych do OSR. specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 9 ; specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia.ćwiczenie praktyczne wykorzystujące wyniki ćwiczenia z przeprowadzenia heurystyk wybranych z katalogu problemów społecznych. ( P...) Zamknięcie zidentyfikowanych problemów w ramach poszczególnych obszarów wpływu wraz ze wskazaniem kierunku wpływu wpływ pozytywny/negatywny.. Przeprowadzenie testu wpływu dla wybranego obszaru. 3. Wykorzystanie listy pytań do znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące wybranego obszaru wpływu. 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 9 3 i 336 oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie. Ćwiczenie z zakresu formułowania celu interwencji przy uŝyciu algorytmu KOMAR. Problem # ( zakres terytorialny : UE): Ekspozycja na związki rtęci w środowisku zwiększa ryzyko zachorowań oraz trwałych uszkodzeń organów wewnętrznych u osób dorosłych, a u dzieci nienarodzonych uszkodzeń mózgu. ( opis problemu w materiałach do zajęć) A. Sformułuj cele jakie ma spełnić interwencja zaprojektowana na szczeblu wspólnotowym. B. Porównaj swoją propozycję z realną propozycją uprawnionego organu administracji UE i skomentuj dostrzeŝone róŝnice. Problem # ( zakres terytorialny : UE) 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. Egzekwowanie mandatów za wykroczenia i przestępstwa drogowe na obszarze 7 krajów członkowskich UE jest utrudnione. 006 s. 3 8 Stąd wielu piratów drogowych czuje się bezkarnymi. ( opis problemu w materiałach do zajęć) A. Sformułuj cele jakie ma spełnić interwencja zaprojektowana na szczeblu wspólnotowym. B. Porównaj swoją propozycję z realną propozycją uprawnionego organu administracji UE i skomentuj dostrzeŝone róŝnice. Problem # 3 ( zakres terytorialny : PL) Wytwórcy biŝuterii i innych wyrobów z metali szlachetnych funkcjonują pod reŝimem dość uciąŝliwego prawa probierczego, które stawia p oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie j.w. 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 8 oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Strona 6 z 0

7 Kurs_Podstawowy 4:35 P..3.3 Określenie wariantów rozwiązania problemu na drodze interwencji z uwzględnieniem opcji zaniechania jako punktu odniesienia oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć zaprezentować rozwiązanie zidentyfikowanego problemu w sposób wariantowy, poczynając od tzw. opcji zerowej reprezentującej status quo, a kończąc na wariancie najbardziej zaawansowanym pod względem zakresu ingerencji w przestrzeń prawną. Wykład prezentacja logiki formułowania opcji wyboru interwencji od zaniechania do ingerencji legislacyjnej oraz ujęcie rodzajów interwencji w ramy katalogu typologicznego/ slajdy/ :35 P..3.4 Przeprowadzanie konsultacji z otoczeniem oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych na przykładach zaczerpniętych z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien orientować się w zalecanych sposobach przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wiedzieć czemu one słuŝą i jaki mogą przynieść rezultat, w zaleŝności od tego jak długi jest okres konsultacji oraz czy przyjęta metoda jest właściwie dobrana do charakteru podmiotu, który jest nimi objęty..cele i ramy czasowe przeprowadzanych konsultacji społecznych zmienność roli konsultacji procesie OSR.. Identyfikacja reprezentatywnych partnerów społecznych interesariuszy. 3.Dopasowanie metody konsultacji do profilu respondenta w celu uzyskania moŝliwie najlepszej informacji zwrotnej metodyka ujawniania preferencji społecznych mających wyraz pienięŝny. 4.Weryfikacja uŝyteczności pozyskanej wiedzy zalecane sposoby. 5. Komunikacja z interesariuszami : od inicjacji do etapu post konsultacyjnego :35 Koniec zajęć Dzień 09:00 P..3.0 Przypomnienie zagadnień z. dnia najwaŝniejsze kwestie :5 P..3.5 Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści (AKiK) oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Wykonywanie ćwiczeń będzie odbywało się przy pomocy specjalnie do tego celu zaprojektowanych narzędzi dydaktycznych w postaci arkuszy xls. (zob. katalog narzędzi dydaktycznych) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć przeprowadzić kwantyfikację kosztów i korzyści danego wariantu interwencji przy uŝyciu algorytmu opracowanego wg Wytycznych do OSR Min.Gosp. oraz Impact Assessment Guidelines, wydanych przez KE. Zaprojektowane narzędzia dydaktyczne w postaci arkuszy xls. oraz specjalnie opracowane ćwiczenia praktyczne nawiązujące do przypadków wziętych z Ŝycia umoŝliwią nabycie umiejętności przydatnych do samodzielnego wykonywania analizy kosztów i korzyści lub oceny jej poprawności metodycznej.. Katalog metod kwantyfikacyjnych (analiza efektywności kosztowej, analiza kosztów/korzyści bilansowanie efektów w celu uzyskania rezultatu netto stanowiącego kryterium oceny rozwiązania.. AKiK (CBA) i jej związek z teorią ekonomii dobrobytu: słowniczek kluczowych pojęć.przyjęta konwencja,.funkcja dobrobytu warunek Pareto, 3.efekty zewnętrzne (produkcja, konsumpcja), 4.cena optymalna = kosztowi krańcowemu (wytworzenia), 5.preferencje społecznego wyboru, 6. kryterium poprawy dobrobytu Kaldora Hicks'a; 7.odsunięta w czasie wartość dóbr inwestycyjnych, 8.nadwyŜka producencka i konsumencka; 9. konkurencja 0. niepewność. horyzont czasowy.. definicja dobrobytu i jego dystrybucja w społeczeństwie 3.Dlaczego ocena wpływu (OSR) korzysta z AKiK? 4. Przykład modelowego zastosowania AKiK w przeprowadzonej OSR regulacja opłat w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. 09:45 Przerwa (5 min) :00 P..3.5 Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści (AKiK) j.w. j.w. j.w :00 P..3.6 Sformułowanie planu wdraŝania 3:00 Przerwa (45 min) oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych na przykładach zaczerpniętych z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć skonstruować plan wdraŝania określonego wariantu interwencji, który uwzględnia wyniki analiz, przeprowadzonych na wcześniejszych etapach OSR, zasoby finansowe i rzeczowe, które mogą być wykorzystane przez władzę w celu zapewnienia skutecznego wdroŝenia i sprawnego funkcjonowania rozwiązania w rzeczywistości.. Algorytm tworzenia planu wdroŝeniowego warunki brzegowe..elementy planu: ryzyka osiągnięcia celu, poziomu akceptacji społecznej, łatwości wprowadzenia, egzekucji i monitoringu, niezamierzonych konsekwencji. 3.Ocena planu wdroŝeniowego mocne i słabe strony konstrukcja skali ocen. 4. Wpływ oceny moŝliwości wdroŝenia na finalną OSR. Strona 7 z 0

8 Kurs_Podstawowy Ćwiczenie z zakresu projektowania wariantów/opcji interwencji polegające na ocenie realności wdroŝenia w Ŝycie przykładowych rozwiązań. W ćwiczeniu ma zastosowanie karty oceny opcji umoŝliwiająca ocenę opcji wg przyjętych kryteriów ( preferencji władzy, polityki horyzontalnej, skuteczności, dostępności zasobów niezbędnych do wdroŝenia rozwiązania w Ŝycie itp.) 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 8 i 4953 oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Ćwiczenie z zakresu planowania konsultacji społecznych, polegające na przygotowaniu planu konsultacji, zgodnego z zaleceniami Podręcznika dla przykładowych propozycji rozwiązań problemu społecznego. W ćwiczeniu zostanie wykorzystana karta planisty, ułatwiająca przygotowanie planu wg przyjętych załoŝeń. Propozycje spraw wartych podjęcia konsultacji społecznych:. Wprowadzenie obowiązku informowania konsumentów zakładów gastronomicznych o konsekwencjach 9. Podręcznik do przeprowadzania konsultacji społecznych na spoŝycia dania z menu dla stanu zdrowia konsumenta w sposób zrozumiały i zgodny z dobrą praktyką wyraŝania skutków róŝnych etapach rozwiązywania problemu projekt Min.Gosp. spoŝycia informacją o zawartości energetycznej pokarmu oraz takich składników jak cukier, sól, tłuszcze, węglowodany oraz 0/008 białko przeliczonych jako % dopuszczalnej dawki dziennej wraz z informacją na temat źródła pochodzenia przypraw oraz konserwantów. (punktem odniesienia: globalna akcja edukacyjna McDonalds, oraz prawo Stanu New York, którego rozwiązanie jest naśladowane przez inne aglomeracje miejskie na świecie). Wprowadzenie zakazu sprzedaŝy przekąsek słodkich i słonych oraz słodzonych napojów gazowach na terenie placówek oświatowych oraz w ich bliskości na terenie całego k oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Prezentacja studium przypadku w trybie interaktywnym, przy wykorzystaniu arkuszy xls. wypełnionych danymi zaczerpniętymi z dokumentacji roboczej Komisji Europejskiej oznaczonej sygnaturą SEC (006) 95. Regulacja opłat w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 36, 4748, 553, 5759 i 6064; 4. PART III: ANNEXES TO IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9, 7. Applied CostBenefit Analysis, Robert J.Brent, Wyd.Edward Elgar, nd Edition, Cheltenham, 006;. Costorganów administracji państwowej lub wspólnotowej oraz Benefit Analysis Legal, Economic, and Philosophical Perspectives, Matthew D.Adler, Eric A. Posner, The University of Chicago Press, społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie 00 Ćwiczenie grupowe z zastosowania AKiK do kwantyfikacji efektów przykładowej interwencji : Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 009 r. Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia marca 006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 4, poz. 90) zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 3 czerwca 009 r. Nr 97 poz. 80. regulujące kwestię przeniesienia numeru przez jego uŝytkownika między operatorami publicznych sieci telefonicznych. 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 36, 4748, 553, 5759 i 6064; 4. PART III: ANNEXES TO IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9, 7. Applied CostBenefit Analysis, Robert J.Brent, Wyd.Edward Elgar, nd Edition, Cheltenham, 006;. Cost Benefit Analysis Legal, Economic, and Philosophical Perspectives, Matthew D.Adler, Eric A. Posner, The University of Chicago Press, 00 oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Ćwiczenia praktyczne z formułowania planu wdroŝeniowego, wykonywane przy uŝyciu specjalnie zaprojektowanych do tego celu wzorów ocen danego wariantu/opcji interwencji. W ćwiczeniu zostaną wykorzystanie przykład projektu interwencji w zakresie transgranicznej egzekucji przepisów bezpieczeństwa drogowego na obszarze UE analiza 4 opcji ( kaŝda z grup przeprowadza ocenę z opcji, której wynik jest następnie porównywany z wynikami pozostałych ocen ); Materiał źródłowy: {SEC(008) 350} s Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s ; 3. IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9; oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Strona 8 z 0

9 Kurs_Podstawowy 3:45 P..3.7 Zmniejszanie biurokracji na podstawie wyników kwantyfikacji obciąŝeń administracyjnych (OA) przy wykorzystaniu Modelu Kosztu Standardowego (MKS). oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Wykonywanie ćwiczeń będzie odbywało się przy pomocy specjalnie do tego celu zaprojektowanych narzędzi dydaktycznych w postaci arkuszy xls. (zob. katalog narzędzi dydaktycznych) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien znać podstawowe pojęcia z dziedziny pomiaru biurokracji, rozumieć jak funkcjonuje model kosztu standardowego (MKS), i w jaki sposób moŝna go wykorzystywać w celu identyfikacji tzw. obciąŝeń administracyjnych oraz umieć posługiwać się Wykrywaczem OI w celu znalezienia konkretnego obowiązku OI i jego źródła, które są zarejestrowanego w bazie OI, utworzonej na zamówienie Min. Gosp...Geneza i istota metodyki kwantyfikacji uciąŝliwości przepisów prawnych przy uŝyciu modelu kosztu standardowego MKS (prezentacja kluczowych pojęć).. Realizacja na szczeblu prawa krajowego i wspólnotowego "Programu działań na rzecz zmniejszenia obciąŝeń administracyjnych w Unii Europejskiej" Komunikat KE (KOM (007) 3 z dnia r.. 3. Stan zaawansowania realizacji celu redukcji OA w Polsce. 4. Wykorzystywanie MKS do projektowania nowych przepisów lub nowelizacji obowiązujących w taki sposób, który nie wywołuje wzrostu uciąŝliwości (biurokratycznej) netto dla ich adresatów (przedsiębiorców i obywateli) ocena aspektu administracyjnego integralną częścią OSR [przykład dobrej praktyki do naśladowania : nowelizacja Rozp. KE 883/00, wdraŝającego zasady handlu z krajami trzecimi produktami branŝy winiarskiej SEC(007) 893/ ]. 5. Biurokracja w biurokracji BwB. 5:5 Przerwa (5 min) 5:30 P..4 Porównanie opcji/wariantów rozwiązania i dokonanie rekomendacji najlepszej/ego z nich P..4. Stworzenie algorytmu zobiektywizowanej oceny we wszystkich ocenianych aspektach oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Wykonywanie ćwiczeń będzie odbywało się przy pomocy specjalnie do tego celu zaprojektowanych narzędzi dydaktycznych w postaci arkuszy xls. (zob. katalog narzędzi dydaktycznych) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć przeprowadzić kompleksową ocenę danego wariantu rozwiązania, której wynikiem będzie syntetyczna miara odzwierciedlająca znaczenie wyników ocen poszczególnych aspektów (ocen cząstkowych), przeprowadzonych w procesie powstawania OSR.. Metodyka ewaluacji wariantu/opcji rozwiązania przy pomocy systemu ocen cząstkowych,składających się na ocenę zagregowaną miarę syntetyczną łączenie ocen twardej i miękkiej strony..jak skonstruować narzędzie, wartościujące wyniki analiz cząstkowych specjalna procedura zbiór kryteriów i wag. 3. Formułowanie rekomendacji na podstawie wyniku tzw. oceny wielokryteriowej P..4. Weryfikacja oceny pod kątem poprawności przeprowadzonego na jej podstawie wnioskowania P..5. Podsumowanie zajęć i ankieta ewaluacyjna :35 Koniec zajęć Czas efektywny zajęć Proporcja udziału zajęć teorytecznych i praktycznych w stosunku do czasu efektywnego 36,8% 63,% 50 Sumaryczny czas przeznaczony na przerwy 005 Czas całkowity kursu w min. 8,38 w godz/dzień Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien znać najczęstsze błędy popełniane w trakcie przeprowadzania OSR, tak aby mógł sam się przed nimi ustrzec.. Pułapki procesu OSR katalog najczęściej spotykanych.. Jak uchronić się przed deformacyjnym wpływem błędów logicznych lub innych czynników na wynik wnioskowania, będącego podstawą rekomendacji danego rozwiązania problemu społecznogospodarczego? Strona 9 z 0

10 Kurs_Podstawowy.Ćwiczenie praktyczne, polegające na znalezieniu w bazie obowiązków informacyjnych (OI) (przy pomocy Wykrywacza v.3) konkretnego OI, który naleŝy scharakteryzować wg zdefiniowanych atrybutów.. Zadanie słuŝące ilustracji przebiegu kwantyfikacji obciąŝenia administracyjnego : wybrane OI mające źródło w zmapowanych przepisach prawnych zostaną skwantyfikowane przy pomocy formuły obliczeniowej MKS do tego celu zostanie wykorzystany specjalny arkusz kalkulacyjny. Katalog OI wytypowanych do ćwiczeń:.poinformowanie świadczeniobiorcy przez aptekę o moŝliwości nabycia tańszego zamiennika przepisanego leku U/D/04/0/35/38/4//MZ/O;.Publikacja sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim U/D/94/59/70//MF/O; 3. Wystawianie faktur wewnętrznych VAT U/D/09/3//06/7/MF/O; 4. Składanie skróconej deklaracji podatkowej w zakresie usług taksówek osobowych U/D/09/3//3/3 i 5/MF/O; 6.Prowadzenie (przez rolników) archiwum oryginałów faktur VAT RR oraz kopii oświadczeń U/D/09/3//6/0/MF/O; 7. Ubieganie się o zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie odzysku odpadów U/A/0/6/68/7//8/MS/O; 8. Prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów U/A/0/6/68/36/,a i 4 4. PART III: ANNEXES TO IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9, Annex no.0, s.4559; 7. Podręcznik do pomiaru obciąŝeń administracyjnych według Modelu Kosztu Standardowego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 007; 0. Methods To Measure Administrative Burdens,Tom Weijnen, ENBR Working Paper No. 03/007, Erasmus University Rotterdam; 7. Progress Report Regulatory Burdens on Businesses, Regulatory Reform Group, November 008, The Hague; 8. KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNOSPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Program działań na rzecz zmniejszenia obciąŝeń administracyjnych w Unii Europejskiej, KOM(007) 3 wersja ostateczna, Bruksela, ; 30. International Methods for Measuring Regulatory Costs, Version. (Effective: June 009), Bertelsmann Stiftung;. Instrukcja merytoryczna posługiwania się Wykrywaczem OI obowiązków informacyjnych, Ministerstwo Gospodarki Warszawa 008;. Better enforcement and service delivery How can they work together to achieve better outcomes Experi oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie. Ćwiczenie z konstruowania narzędzia do kompleksowej ewaluacji wyników cząstkowych zastosowanie przygotowanego do tego celu arkusza xls. Do oceny przykładu interwencji projekt w zakresie transgranicznej egzekucji przepisów bezpieczeństwa drogowego na obszarze UE/ Nowelizacja prawa probieczego. 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s ; 3. IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9; oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie 8. Oprac. własne Min. Gosp. na podstawie Wytycznych do OSR.; 3. IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9; oraz Strona 0 z 0

11 . CostBenefit Analysis Legal, Economic, and Philosophical Perspectives, Matthew D.Adler, Eric A. Posner, The University of Chicago Press, Ocena skutków regulacji jako instrument poprawy jakości prawa. Analiza polskich doświadczeń na tle najlepszych praktyk międzynarodowych, R.Zubek, Warszawa, Regulatory Reform, Capture, And the Regulatory Burden, Dieter Helm; Oxford Review of Economic Policy vol. no. 006, Oxford University Press; s Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 9; Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 9; Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 9 3 i Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 8 i Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 5 6; Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 9 ; Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 36, 4748, 553, 5759 i 6064; Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s ; Oprac. własne Min. Gosp. na podstawie Wytycznych do OSR [Etapy OSR] Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, 3 Nov 00 [Final version accepted for publication 3/0/06] Applied CostBenefit Analysis, Robert J.Brent, Wyd. Edward Elgar, nd Edition, Cheltenham, 006; KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNOSPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW "Program działań na rzecz zmniejszenia obciąŝeń administracyjnych w Unii Europejskiej", KOM(007) 3 wersja ostateczna, Bruksela, ; Impact Assessment in the European Commision Quantifying Benefits And Costs, Jennifer Franz, Colin Kirkpatrick, ENBR Working Paper No. 0/007 University of Manchester; Methods To Measure Administrative Burdens,Tom Weijnen, ENBR Working Paper No. 03/007, Erasmus University Rotterdam; Raport na temat potencjału zarządzania regulacyjnego w Polsce, Ministerstwo Gospodarki ( stan przeglądu na 0/006 dokonanego w ramach SIGMA); rozdz. 3 i 4. ; A Statistical Analysis of Quality of Impact Assessment in the European Union, Caroline Cecot, Robert W. Hahn, Andrea Renda, May 007, Working Paper 0709, AEI Brookings Joint Center For Regulatory Studies; Regulatory Impact Assessment, Political Control, And the Regulatory State, Claudio Radaelli, Fabrizio De Francesco, paper delivered to the 4th General Conference Of the European Consortium For Political Research, Pisa, Sept Regulatory Reform Strategies: Converging with Europe's Best Regulatory Environments, Scott Jacobs; Sept. 007 s.6 i 9; Law & Economics geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, Jarosław Bełdowski, Katarzyna MetelskaSzaniawska, artykuł w miesięczniku Bank i Kredyt, październik 007; Optymalizacja tworzenia i stosowania prawa, Prof.dr hab. Artur NowakFar w zeszycie pt. Reforma regulacji w praktyce doświadczenie nowych państw członkowskich UE materiały konferencyjne, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 007; Podręcznik do pomiaru obciąŝeń administracyjnych według Modelu Kosztu Standardowego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 007; Ocena skutków regulacji poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy pod red. W. Szpringera, W.Rogowskiego; Wyd. C.H.Beck, Warszawa,007; rozdział 5 autorstwa Małgorzaty KałuŜyńskiej ; Podręcznik do przeprowadzania konsultacji społecznych na róŝnych etapach rozwiązywania problemu projekt Min.Gosp. 0/ Progress Report Regulatory Burdens On Businesses, Regulatory Reform Group, November 008, The Hague; Better Enforcement And Service Delivery How Can They Work Together To Achieve Better Outcomes? Experiences of the Nationaler Normenkontrollrat, WolfMichael Catenhusen, Deputy Chairman of the Nationaler Normenkontrollrat, Berlin, 7 November Instrukcja merytoryczna posługiwania się Wykrywaczem OI obowiązków informacyjnych, Ministerstwo Gospodarki Warszawa 008; IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9, PART III: ANNEXES TO IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9, Materiał szkoleniowy oprac. na zlecenie Min Gosp.[ przez DZT] ; Raport z badań nad funkcjonowaniem polskiego systemu oceny skutków regulacji, analizowanego pod względem spełnienia kryteriów prawidłowej Impact Assessement, wypracowanych w Unii Europejskiej, Warszawa 009, DZP (na zlecenie UKIE); COMMISSION WORKING DOCUMENT, Reducing Administrative Burdens in the European Union, Annex to the 3rd Strategic Review on Better Regulation, Brussels, COM(009) 6/ Oprac. własne Min. Gosp. na podstawie Wytycznych do OSR Polityczny wymiar członkowstwa Polski w Unii Europejskiej w " 5 lat po akcesji"; raport wyd. przez UKIE 009, s International Methods for Measuring Regulatory Costs, Version. (Effective: June 009), Bertelsmann Stiftung;

12 . Theoretical Welfare Economics, J.de V.Graaf, Cambridge University Press, The Law and Economics Of Irrational Behavior, Edited by Francesco Parisi and Vernon Smith, Stanford University Press, Designing Economic Mechanisms, Leonid Hurwicz, Stanley Reiter, Cambridge University Press, Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 009 r. Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia marca 006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 4, poz. 90) zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 3 czerwca 009 r. Nr 97 poz SGI, Poland Report Sustainable Governance Indicators 009: Andrea Kuhn, Dr. Leonard Novy, Daniel SchraadTischler Bertelsmann Stiftung

13 VIP Kurs dla VIP dniowy Plan zajęć Czas efektywny zajęć Dzień Kod modułu jednostkowych zajęć w ramach cyklu szkoleniowego obejmującego kurs podstawowy P i zaawansowany Z Główne zagadnienia merytoryczne Teoria Praktyka Razem minuty Metodyka prowadzenia zajęć i narzędzia dydaktyczne Cel dydaktyczny danego modułu czyli co uczestnik zajęć powinien wiedzieć lub potrafić zrobić po jego zakończeniu Główne tezy danego modułu zajęciowego (Liczba tez : od do 5 ) 09:00 V..0 09:0 V.. Prezentacja zawartości programu szkoleniowego, jego celów i zastosowanej koncepcji dydaktycznej informacja oprac. na podstawie podręcznika metodycznego kursu Geneza i kontekst polityczny oceny skutków regulacji (OSR ) slajdów Uczestnik kursu dla VIP po zakończeniu modułu powinien mieć świadomość celów szkolenia oraz tego w jaki sposób zostanie ono przeprowadzone pod względem metodycznym oraz znać skład zespołu prowadzących oraz regulamin i plan zajęć. V... (P....) Nurt reformatorski " Better regulation" siłą napędową zmian w państwowym mechanizmie tworzenia prawa slajdów ( z elementami dyskusji z audytorium) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien: rozumieć kontekst polityczny rosnącego znaczenia OSR dla procesu stanowienia prawa oraz wiedzieć dlaczego Ocena Skutków Regulacji jest podstawowym narzędziem poprawy jakości prawa wspólnotowego i prawa krajowego w krajach członkowskich UE.. OSR uznana za efektywne narzędzie uprawiania polityki społecznogospodarczej przez władzę na szczeblu wspólnotowym i krajowym, które sprzyja działaniom reformatorskim, prowadzącym do usprawnienia systemu stanowienia prawa.. Właściwe stosowanie OSR wymaga odpowiednich kompetencji kadr oraz zmiany filozofii tworzenia prawa. 3. OSR ogranicza negatywny wpływ lobbyingu politycznego i populistycznego na kształt uchwalanego prawa, stwarzając moŝliwość pełniejszej realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, troszczącego się o jakość prawa. 4. OSR jako źródło przewagi konkurencyjnej krajów członkowskich UE wobec otoczenia tworzącego prawo w sposób mniej pragmatyczny. 5. OSR narzędziem walki z biurokracją w tradycyjnym rozumieniu. V... (P...3) Klasyfikacja OSR wg roli jaką ona odgrywa w procesie stanowienia prawa : strategiczna i operacyjna / weryfikatora jakości prawa ( zgodności z obowiązującym); integratora polityk i działań legislacyjnych; katalizatora zmian inspirowanych postawą interesariuszy slajdów ( z elementami dyskusji z audytorium) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien rozumieć jakie. RóŜne funkcje OSR :. weryfikator zgodności z obowiązującymi przepisami; role OSR moŝe odgrywać w procesie stanowienia prawa i jak zmienia się.integrator polityk i planowanych działań legislacyjnych 3. ewaluator jakości ich charakter w zaleŝności od tego na jakim etapie rozwiązywania prawa; 4. katalizator zmian zainspirowanych wynikami;. Dwa poziomy OSR problemu społecznego jest ona przeprowadzana i w odniesieniu do jakiego strategiczny i operacyjny; 3. Projekty poselskie i projekty przedkładane z inicjatywy zjawiska. Ponadto będzie w stanie przeprowadzić klasyfikację OSR wg obywatelskiej testem prawdy dla projektów interwencji legislacyjnej z kryterium celowości. przeprowadzoną OSR. 0:40 Przerwa (5 minut) :55 V...3 ( P...4) Związek OSR wykonywanej dla projektu odnoszącego się do krajowego wpływu z OSR przeprowadzaną na poziomie prawa wspólnotowego slajdów ( z elementami dyskusji z audytorium) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien mieć świadomość występowania podobieństw i róŝnic pomiędzy OSR krajowym i wspólnotowym, a w szczególności konieczności uwzględniania nowego kryterium konwergencji w odniesieniu do prawa implementowanego do przestrzeni krajowej oraz stosowania klasyfikacji wg źródeł ABCD, ułatwiającej przeprowadzenie oceny wpływu pod kątem uciąŝliwości biurokratycznej i kosztowności dla adresatów ocenianych rozwiązań regulacyjnych.. Wzajemna relacja OSR przeprowadzanej na szczeblu krajowym i wspólnotowym w odniesieniu do tej samej kwestii społecznogospodarczej.. Kryterium konwergencji furtką prowadzącą do zacieśnienia współpracy pomiędzy organami legislacji krajowej i wspólnotowej w zakresie przygotowywania OSR reprezentatywność doboru przypadków studialnych. 3. Regionalny charakter krajowych OSR z perspektywy prawa wspólnotowego. 4. Wykorzystanie OSR wspólnotowego do uzasadnienia implementacji przepisów wspólnotowych do krajowego porządku prawnego eksploatacja zasobów baz OSR udostępnionych do uŝytku publicznego przez organy administracji UE. 5. Czym jest klasyfikacja prawa wg źródeł pochodzenia "ABCD" i jakie ma znaczenie dla przeprowadzania OSR? V....4 (P...5) :5 Przerwa (5 minut) Ocena praktyki stosowania OSR w świetle wyników audytów zewnętrznych (zleconych przez KE i UKIE) slajdów ( z elementami dyskusji z audytorium) Główne konkluzje płynące z przeprowadzonych audytów:. OSR wystandaryzowany proces wspomagania decyzji prawotwórczych wykorzystujący Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien mieć świadomość metodologię AKiK (CBA) do lepszego zidentyfikowania kosztów i korzyści silnych i słabych stron przeprowadzanych OSR oraz czynników, które społecznych.. Trudności w kwantyfikacji efektów odnoszących się do sfery wpływają na ich jakość, tak aby dotychczasowe doświadczenia moŝna było społecznej, a w szczególności zmian w stanie zdrowotności, określania wartości spoŝytkować dla poprawy codziennej praktyki przeprowadzania OSR na pienięŝnej zasobów rzadkich lub wyczerpujących się np. składników przyrody szczeblu administracji krajowej. podlegających ochronie oraz dóbr publicznych nie podlegających wymianie rynkowej. 3. Zmiany słuŝące poprawie jakości stanowionego prawa usunięcie przeszkód dla powszechnego stosowania OSR w sposób świadomy i kompetentny. :30 V... (P...) Prawo jako dobro publiczne, podlegające prawu podaŝy i popytu 3:30 Przerwa na lunch (45 minut) slajdów ( z elementami dyskusji z audytorium) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien rozumieć, Ŝe prawo jako szczególny zasób publiczny, podlega mechanizmowi rynkowemu, którego siłami napędowymi są ułomność rynku (market failure) oraz ułomność (samego) prawa (law failure). Stąd popyt wywołany ich działaniem powinien być zaspokajany podaŝą realizowaną w sposób kontrolowany przy pomocy OSR.. Prawo dobrem publicznym poddającym się działaniu sił rynku ilustracyjna analiza rynku legislacji w Polsce okres 6 kadencji Sejmu.. Czynniki napędzające podaŝ prawa syndrom ugryzionego dziecka deficyt deregulacyjny kapitalizacja efektów cenowych wywołanych przez reglamentację w wartości aktywów opór wobec zmiany prowadzącej do deprecjacji. 3. Popyt wywołany ułomnościami rynku katalog ułomności krańcowy koszt legislacji. 4. Ułomności regulacyjne wymagające nieustannych korekt: martwe prawo vs. efekty nie zamierzone. 5. Związek prawa z konkurencyjnością gospodarki / poziomem Ŝycia społeczeństwa czy istnieje popyt na dobre prawo? 4:5 V..3. (Z 3...) slajdów oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych na przykładach zaczerpniętych z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien mieć świadomość rosnącego znaczenia koncepcji EAP i rozumieć w jaki sposób jej zastosowanie moŝe wpłynąć na poprawę jakości stanowionego prawa.. Geneza i istota podejścia EAP.. Podstawowe koncepcje przegląd szkół EAP. 3. Efektywność ekonomiczna, a efektywność prawa teorem Coase'a. 4. Wpływ EAP na praktykę legislacyjną. Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa (EAP) :0 Przerwa na lunch (5 minut) 5:5 V...3. ( Z 3...) slajdów oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych na przykładach zaczerpniętych z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien rozumieć znaczenie reguł optymalizacyjnych dla jakości stanowionego prawa oraz wiedzieć w jaki sposób moŝna ustrzec się przed powielaniem ułomności prawnych lub wywoływaniem niepoŝądanych skutków społecznych..motywy podjęcia ingerencji prawodawczej koszt jako powód i rezultat ingerencji.. Zasady optymalizacji decyzji prawodawczej od kryterium Kaldora Hicksa do kryterium Nasha. 3. Reguły sprawiedliwości rozdzielczej w działaniu prawodawczym. 4. Błędy i deformacje w procesie oceny skutkowości decyzji prawodawczych ( w tym stanu niewiedzy o naturze zjawiska które planujemy uregulować) Zastosowanie metodyki EAP w ocenie skutków regulacji (OSR ) :00 Koniec zajęć I dnia Dzień Strona z 4

14 VIP Studium przypadku/ ćwiczenie praktyczne zaprojektowane do realizacji celu dydaktycznego Bibliografia Profil prowadzącego zajęcia (przygotowanie merytoryczne i doświadczenie praktyczne) Liczba prowadzących. Raport na temat potencjału zarządzania regulacyjnego w Polsce, Ministerstwo Gospodarki ( stan przeglądu na 0/006 dokonanego w ramach SIGMA); rozdz. 3 i 4. ; 4. Regulatory Reform Strategies: Converging with Europe's Best Regulatory Environments, Scott Jacobs; Sept. 007 s.6 i 9; co najmniej mgr prawa lub ekonomii; z doświadczeniem z zakresu tworzenia projektów prawa ( ustaw, rozporządzeń), lub przygotowywania ocen/opinii eksperckich dot. takich projektów, samodzielnie lub w zespole na zlecenie organów administracji państwowej lub wspólnotowej 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 5 6; 3. Regulatory Impact Assessment, Political Control, And the Regulatory State, Claudio Radaelli, Fabrizio De Francesco, paper delivered to the 4th General Conference Of the European Consortium For Political Research, Pisa, Sept.007 zjawisk społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie 9. Polityczny wymiar członkowstwa Polski w Unii Europejskiej w " 5 lat po akcesji"; raport wyd. przez UKIE 009, s.47849; 6 Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, 3 Nov 00 Final version accepted for publication 3/0/06; 3. IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9,s.404; zjawisk społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie 9. Impact Assessment in the European Commision, Jennifer Franz, Colin Kirkpatrick, ENBR Working Paper No. 0/007 Univeristy of Manchester; 8. A Statistical Analysis of Quality of Impact Assessment in the European Union, Caroline Cecot, Robert W. Hahn, Andrea Renda, May 007, Working Paper 0709, AEI Brookings Joint Center For Regulatory Studies; 6. Raport z badań nad funkcjonowaniem polskiego systemu oceny skutków regulacji, analizowanego pod względem spełnienia kryteriów prawidłowej Impact Assessement, wypracowanych w Unii Europejskiej, Warszawa 009, DZP (na zlecenie UKIE);. Ocena skutków regulacji jako instrument poprawy jakości prawa. Analiza polskich doświadczeń na tle najlepszych praktyk międzynarodowych, R.Zubek, Warszawa, 004. zjawisk społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Studium przypadku prezentacja analizy podaŝy prawa w Polsce od I do VI kadencji Sejmu. 3. Regulatory Reform, Capture, And the Regulatory Burden, Dieter Helm; Oxford Review of Economic Policy vol. no. 006, Oxford University Press; s zjawisk społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie. The Law and Economics Of Irrational Behavior, Edited by Francesco Parisi and Vernon Smith, Stanford University Press, 005; 5. Law & Economics geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, Jarosław Bełdowski, Katarzyna MetelskaSzaniawska, artykuł w miesięczniku Bank i Kredyt, październik 007; zjawisk społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie 6. Optymalizacja tworzenia i stosowania prawa, Prof.dr hab. Artur NowakFar w zeszycie pt. Reforma regulacji w praktyce doświadczenie nowych państw członkowskich UE materiały konferencyjne, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 007; zjawisk społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Strona z 4

15 VIP 09:00 V... ( P..3.) Wyznaczenie celów interwencji z wyŝszego szczebla decyzyjnego. slajdów oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć sformułować cel lub cele interwencji zgodnie z zalecanym przez Wytyczne algorytmem postępowania nazwanym KOMAR ( spolszczenie ang. akronimu SMART)..Klasyfikacja i hierarchia celów interwencji.. Algorytm poprawnego formułowania celu interwencji wg zasady KOMARa (ang. SMART). 3. Dlaczego cel musi być precyzyjny jak ukąszenie komara? 4. Mnogość celów a skuteczność projektowanej interwencji. Związek sformułowanego celu z celami przepisów najwyŝszej rangi ( Zasady TWE) oraz przepisami, których cele stoją w konflikcie z celem, który planujemy osiągnąć klauzula zachodzącego słońca (sunsetting provision) V.... (P..3.3) Określenie wariantów rozwiązania problemu na drodze interwencji z uwzględnieniem opcji zaniechania jako punktu odniesienia slajdów oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć zaprezentować rozwiązanie zidentyfikowanego problemu w sposób Wykład prezentacja logiki formułowania opcji wyboru interwencji od wariantowy, poczynając od tzw. opcji zerowej reprezentującej status quo, zaniechania do ingerencji legislacyjnej oraz ujęcie rodzajów interwencji w ramy a kończąc na wariancie najbardziej zaawansowanym pod względem katalogu typologicznego/ slajdy/ zakresu ingerencji w przestrzeń prawną. 0:30 Przerwa (5 minut) 0:45 V....3 (P..3.5) Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści (AKiK) :00 Przerwa (0 min) slajdów oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Wykonywanie ćwiczeń będzie odbywało się przy pomocy specjalnie do tego celu zaprojektowanych narzędzi dydaktycznych w postaci arkuszy xls. (zob. katalog narzędzi dydaktycznych) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć przeprowadzić kwantyfikację kosztów i korzyści danego wariantu interwencji przy uŝyciu algorytmu opracowanego wg Wytycznych do OSR Min.Gosp. oraz Impact Assessment Guidelines, wydanych przez KE. Zaprojektowane narzędzia dydaktyczne w postaci arkuszy xls. oraz specjalnie opracowane ćwiczenia praktyczne nawiązujące do przypadków wziętych z Ŝycia umoŝliwią nabycie umiejętności przydatnych do samodzielnego wykonywania analizy kosztów i korzyści lub oceny jej poprawności metodycznej.. Katalog metod kwantyfikacyjnych (analiza efektywności kosztowej, analiza kosztów/korzyści bilansowanie efektów w celu uzyskania rezultatu netto stanowiącego kryterium oceny rozwiązania.. AKiK (CBA) i jej związek z teorią ekonomii dobrobytu: słowniczek kluczowych pojęć.przyjęta konwencja,.funkcja dobrobytu warunek Pareto, 3.efekty zewnętrzne (produkcja, konsumpcja), 4.cena optymalna = kosztowi krańcowemu (wytworzenia), 5.preferencje społecznego wyboru, 6. kryterium poprawy dobrobytu Kaldora Hicks'a; 7.odsunięta w czasie wartość dóbr inwestycyjnych, 8.nadwyŜka producencka i konsumencka; 9. konkurencja 0. niepewność. horyzont czasowy.. definicja dobrobytu i jego dystrybucja w społeczeństwie 3.Dlaczego ocena wpływu (OSR) korzysta z AKiK? 4. Przykład modelowego zastosowania AKiK w przeprowadzonej OSR regulacja opłat w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. :0 V....4 (P..3.7) Zmniejszanie biurokracji na podstawie wyników kwantyfikacji obciąŝeń administracyjnych (OA) przy wykorzystaniu Modelu Kosztu Standardowego (MKS). slajdów oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Wykonywanie ćwiczeń będzie odbywało się przy pomocy specjalnie do tego celu zaprojektowanych narzędzi dydaktycznych w postaci arkuszy xls. (zob. katalog narzędzi dydaktycznych) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien znać podstawowe pojęcia z dziedziny pomiaru biurokracji, rozumieć jak funkcjonuje model kosztu standardowego (MKS), i w jaki sposób moŝna go wykorzystywać w celu identyfikacji tzw. obciąŝeń administracyjnych oraz umieć posługiwać się Wykrywaczem OI w celu znalezienia konkretnego obowiązku OI i jego źródła, które są zarejestrowanego w bazie OI, utworzonej na zamówienie Min. Gosp...Geneza i istota metodyki kwantyfikacji uciąŝliwości przepisów prawnych przy uŝyciu modelu kosztu standardowego MKS (prezentacja kluczowych pojęć).. Realizacja na szczeblu prawa krajowego i wspólnotowego "Programu działań na rzecz zmniejszenia obciąŝeń administracyjnych w Unii Europejskiej" Komunikat KE (KOM (007) 3 z dnia r.. 3. Stan zaawansowania realizacji celu redukcji OA w Polsce. 4. Wykorzystywanie MKS do projektowania nowych przepisów lub nowelizacji obowiązujących w taki sposób, który nie wywołuje wzrostu uciąŝliwości (biurokratycznej) netto dla ich adresatów (przedsiębiorców i obywateli) ocena aspektu administracyjnego integralną częścią OSR [przykład dobrej praktyki do naśladowania : nowelizacja Rozp. KE 883/00, wdraŝającego zasady handlu z krajami trzecimi produktami branŝy winiarskiej SEC(007) 893/ ]. 5. Biurokracja w biurokracji BwB. 3:00 Przerwa (45 min) :45 V...3. (P..4.) 4:45 Przerwa (0 min) Weryfikacja oceny pod kątem poprawności przeprowadzonego na jej podstawie wnioskowania slajdów oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Wykonywanie ćwiczeń będzie odbywało się przy pomocy specjalnie do tego celu zaprojektowanych narzędzi dydaktycznych w postaci arkuszy xls. (zob. katalog narzędzi dydaktycznych) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien znać najczęstsze błędy popełniane w trakcie przeprowadzania OSR, tak aby mógł sam się przed nimi ustrzec.. Pułapki procesu OSR katalog najczęściej spotykanych.. Jak uchronić się przed deformacyjnym wpływem błędów logicznych lub innych czynników na wynik wnioskowania, będącego podstawą rekomendacji danego rozwiązania problemu społecznogospodarczego? 4:55 V...4. Podstawy zarządzania OSR jako systemem wsparcia dla sprawnego funkcjonowania administracji publicznej slajdów ( z elementami dyskusji z audytorium) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien rozumieć, Ŝe OSR jest zasobem niezbędnym do zracjonalizowania procesu legislacyjnego w interesie ogólnospołecznym oraz wiedzieć, Ŝe dla osiągnięcia tego celu, naleŝy stworzyć zasady zarządzania OSR, do stosowania których na co dzień administracja publiczna powinna być zmotywowana przy pomocy właściwych ocen wyników działania i zachęt.. Idea samouczącej się administracji wykorzystującej zgromadzoną wiedzę i doświadczenie w procesie przeprowadzania OSR..Zorganizowanie bazy OSR. 3. Stworzenie reguł monitorowania skali zmniejszenia ułomności rynkowej i regulacyjnej ex post. 4. Reagowanie na wskaźniki odchylenia od poŝadanego stanu/ celu. 5. Zewnętrzna ocena systemu stanowienia prawa Wskaźniki Trwałości Ładu Prawnego w krajach OECD projekt fundacji Bertelsmanna. V...5 Podsumowanie zajęć i ankieta ewaluacyjna :00 Koniec zajęć Czas efektywny zajęć Proporcja udziału zajęć teorytecznych i praktycznych w stosunku do czasu efektywnego 73,6% 6,4% 50 Sumaryczny czas przeznaczony na przerwy 775 Czas całkowity kursu w min. 6,46 w godz/dzień Strona 3 z 4

16 VIP. Ćwiczenie z zakresu formułowania celu interwencji przy uŝyciu algorytmu KOMAR. Problem # ( zakres terytorialny : UE): Ekspozycja na związki rtęci w środowisku zwiększa ryzyko zachorowań oraz trwałych uszkodzeń organów wewnętrznych u osób dorosłych, a u dzieci nienarodzonych uszkodzeń mózgu. ( opis problemu w materiałach do zajęć) A. Sformułuj cele jakie ma spełnić interwencja zaprojektowana na szczeblu wspólnotowym. B. Porównaj swoją propozycję z realną propozycją uprawnionego organu administracji UE i skomentuj dostrzeŝone róŝnice. Problem # ( zakres terytorialny : 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 8 UE) Egzekwowanie mandatów za wykroczenia i przestępstwa drogowe na obszarze 7 krajów członkowskich UE jest utrudnione. Stąd wielu piratów drogowych czuje się bezkarnymi. ( opis problemu w materiałach do zajęć) A. Sformułuj cele jakie ma spełnić interwencja zaprojektowana na szczeblu wspólnotowym. B. Porównaj swoją propozycję z realną propozycją uprawnionego organu administracji UE i skomentuj dostrzeŝone róŝnice. Problem # 3 ( zakres terytorialny : PL) Wytwórcy biŝuterii i innych wyrobów z metali szlachetnych funkcjonują pod reŝimem dość uciąŝliwego prawa probierczego, które Ćwiczenie z zakresu projektowania wariantów/opcji interwencji polegające na ocenie realności wdroŝenia w Ŝycie przykładowych rozwiązań. W ćwiczeniu ma zastosowanie karty oceny opcji umoŝliwiająca ocenę opcji wg przyjętych kryteriów ( preferencji władzy, polityki horyzontalnej, skuteczności, dostępności zasobów niezbędnych do wdroŝenia rozwiązania w Ŝycie itp.) 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 8 i 4953 zjawisk społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie zjawisk społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 36, 4748, Prezentacja studium przypadku w trybie interaktywnym, przy wykorzystaniu arkuszy 553, 5759 i 6064; 4. PART III: ANNEXES TO IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, xls. wypełnionych danymi zaczerpniętymi z dokumentacji roboczej Komisji Europejskiej European Commission,5 January 009, SEC(009) 9, 7. Applied CostBenefit Analysis, oznaczonej sygnaturą SEC (006) 95. Regulacja opłat w roamingu międzynarodowym Robert J.Brent, Wyd.Edward Elgar, nd Edition, Cheltenham, 006;. CostBenefit Analysis wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. Legal, Economic, and Philosophical Perspectives, Matthew D.Adler, Eric A. Posner, The University of Chicago Press, 00 zjawisk społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie.ćwiczenie praktyczne, polegające na znalezieniu w bazie obowiązków informacyjnych (OI) (przy pomocy Wykrywacza v.3) konkretnego OI, który naleŝy scharakteryzować wg zdefiniowanych atrybutów.. Zadanie słuŝące ilustracji przebiegu kwantyfikacji obciąŝenia administracyjnego : wybrane OI mające źródło w zmapowanych przepisach prawnych zostaną skwantyfikowane przy pomocy formuły obliczeniowej MKS do tego celu zostanie wykorzystany specjalny arkusz kalkulacyjny. Katalog OI wytypowanych do ćwiczeń:.poinformowanie świadczeniobiorcy przez aptekę o moŝliwości nabycia tańszego zamiennika przepisanego leku U/D/04/0/35/38/4//MZ/O;.Publikacja sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim U/D/94/59/70//MF/O; 3. Wystawianie faktur wewnętrznych VAT U/D/09/3//06/7/MF/O; 4. Składanie skróconej deklaracji podatkowej w zakresie usług taksówek osobowych U/D/09/3//3/3 i 5/MF/O; 6.Prowadzenie (przez rolników) archiwum oryginałów faktur VAT RR oraz kopii oświadczeń U/D/09/3//6/0/MF/O; 7. Ubieganie się o zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie odzysku odpadów U/A/0/6/68/7//8/MS/O; 8. Prowa 4. PART III: ANNEXES TO IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9, Annex no.0, s.4559; 7. Podręcznik do pomiaru obciąŝeń administracyjnych według Modelu Kosztu Standardowego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 007; 0. Methods To Measure Administrative Burdens,Tom Weijnen, ENBR Working Paper No. 03/007, Erasmus University Rotterdam; 7. Progress Report Regulatory Burdens on Businesses, Regulatory Reform Group, November 008, The Hague; 8. KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNOSPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Program działań na rzecz zmniejszenia obciąŝeń administracyjnych w Unii Europejskiej, KOM(007) 3 wersja ostateczna, Bruksela, ; 30. International Methods for Measuring Regulatory Costs, Version. (Effective: June 009), Bertelsmann Stiftung;. Instrukcja merytoryczna posługiwania się Wykrywaczem OI obowiązków informacyjnych, Ministerstwo Gospodarki Warszawa 008;. Better enforcement and service delivery How can they work together to achieve better outcomes Experiences of the Nationaler Normenkontrollrat, WolfMichael Catenh zjawisk społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie 8. Oprac. własne Min. Gosp. na podstawie Wytycznych do OSR.; 3. IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9; zjawisk społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie 5. SGI, Poland Report Sustainable Governance Indicators 009: Andrea Kuhn, Dr. Leonard Novy, Daniel SchraadTischler Bertelsmann Stiftung zjawisk społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Strona 4 z 4

17 Kurs Zaawansowany dniowy Plan zajęć Czas efektywny zajęć Dzień Kod modułu jednostkowych zajęć w ramach cyklu szkoleniowego obejmującego kurs podstawowy P i zaawansowany Z Główne zagadnienia merytoryczne Teoria Praktyka Razem minuty Metodyka prowadzenia zajęć i narzędzia dydaktyczne Cel dydaktyczny danego modułu czyli co uczestnik zajęć powinien wiedzieć lub potrafić zrobić po jego zakończeniu 09:00 Z 3..0 Prezentacja zawartości programu szkoleniowego, jego celów i zastosowanej koncepcji dydaktycznej informacja oprac. na podstawie podręcznika metodycznego kursu wykładu / z Uczestnik kursu zaawansowanego po zakończeniu modułu powinien mieć świadomość celów szkolenia oraz tego w jaki sposób zostanie ono przeprowadzone pod względem metodycznym oraz znać skład zespołu prowadzących oraz regulamin i plan zajęć :0 Z 3... wykładu / z oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych na przykładach zaczerpniętych z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien mieć świadomość rosnącego znaczenia koncepcji EAP i rozumieć w jaki sposób jej zastosowanie moŝe wpłynąć na poprawę jakości stanowionego prawa. Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa (EAP) :30 Przerwa (0 minut) 0:40 Z 3... wykładu / z oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych na przykładach zaczerpniętych z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien rozumieć znaczenie reguł optymalizacyjnych dla jakości stanowionego prawa oraz wiedzieć w jaki sposób moŝna ustrzec się przed powielaniem ułomności prawnych lub wywoływaniem niepoŝądanych skutków społecznych. Zastosowanie metodyki EAP w ocenie skutków regulacji (OSR ) :0 Przerwa (5 minut) :5 Z Elementy teorii projektowania mechanizmu rynkowego. wykładu / z ( z elementami dyskusji z audytorium) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien rozumieć istotę koncepcji projektowania mechanizmu rynkowego opracowaną przez L. Hurwicza, która stanowi uzupełnienie instrumentarium analitycznego oferowanego przez ekonomikę dobrobytu. 3:00 Przerwa (45 min) :45 Z Stosowana Analiza Kosztów i Korzyści warsztat poświęcony kluczowym zagadnieniom teoretycznym z ekonomii dobrobytu. mini slajdów oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien znać formie zadań, których treść jest zainspirowana kluczowe pojęcia z dziedziny ekonomii dobrobytu oraz przykładami interwencji publicznych wiedzieć w jaki sposób moŝna je odnieść do realnej sytuacji zaczerpniętymi z Ŝycia. ( np. likwidacja w ramach przeprowadzanej A K i K. nierentownych tras kolejowych, wartościowane hałasu w bliskości lotniska itp. 5:30 Przerwa (5 minut)

18 Główne tezy danego modułu zajęciowego tez : od do 5 ) (Liczba Studium przypadku/ ćwiczenie praktyczne zaprojektowane do realizacji celu dydaktycznego Bibliografia Profil prowadzącego zajęcia (przygotowanie merytoryczne i doświadczenie praktyczne) Liczba prowadzących. Geneza i istota podejścia EAP.. Podstawowe koncepcje przegląd szkół EAP. 3. Efektywność ekonomiczna, a efektywność prawa teorem Coase'a. 4. Wpływ EAP na praktykę legislacyjną. lub. The Law and Economics Of Irrational Behavior, ekonomii; z doświadczeniem z zakresu tworzenia projektów Edited by Francesco Parisi and Vernon Smith, prawa ( ustaw, rozporządzeń), lub przygotowywania Stanford University Press, 005; 5. Law & Economics ocen/opinii eksperckich dot. takich projektów, geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy samodzielnie lub w zespole na zlecenie organów prawa, Jarosław Bełdowski, Katarzyna Metelska administracji państwowej lub wspólnotowej oraz Szaniawska, artykuł w miesięczniku Bank i Kredyt, październik 007; społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie.motywy podjęcia ingerencji prawodawczej koszt jako powód i rezultat ingerencji.. Zasady optymalizacji decyzji prawodawczej od kryterium Kaldora Hicksa do kryterium Nasha. 3. Reguły sprawiedliwości rozdzielczej w działaniu prawodawczym. 4. Błędy i deformacje w procesie oceny skutkowości decyzji prawodawczych ( w tym stanu niewiedzy o naturze zjawiska które planujemy uregulować) 6. Optymalizacja tworzenia i stosowania prawa, Prof.dr hab. Artur NowakFar w zeszycie pt. Reforma regulacji w praktyce doświadczenie nowych państw członkowskich UE materiały konferencyjne, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 007; lub ekonomii; z doświadczeniem z zakresu tworzenia projektów prawa ( ustaw, rozporządzeń), lub przygotowywania ocen/opinii eksperckich dot. takich projektów, samodzielnie lub w zespole na zlecenie organów administracji państwowej lub wspólnotowej oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie. Pojęcia podstawowe.. Aparat matematyczny stosowany do projektowania mechanizmu rynkowego. 3. Studium przypadku: Optymalizacja wyrębu lasu perspektywa wykonawcy woli politycznej aparatu państwowego. 3. Designing Economic Mechanisms, Leonid Hurwicz, Stanley Reiter, Cambridge University Press, 007 lub ekonomii; z doświadczeniem z zakresu tworzenia projektów prawa ( ustaw, rozporządzeń), lub przygotowywania ocen/opinii eksperckich dot. takich projektów, samodzielnie lub w zespole na zlecenie organów administracji państwowej lub wspólnotowej oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie.kwestia maksymalizacji korzyści.. Redystrybucja dochodu. 3. Społeczny krańcowy koszt funduszy publicznych. 4. Kwantyfikacja ujawnionych preferencji społecznych wyznaczanie ceny hedonistycznej, wartość uŝytkowa i egzystencjalna, szacowanie wartości Ŝycia ludzkiego 5.Cena dualna. 6. Test rekompensaty utraconych korzyści. 7. Neutralność rozkładu korzyści w społeczeństwie. 8. Szacowanie nadwyŝki konsumenckiej..ćwiczenia praktyczne, polegające na zastosowaniu metod kalkulacji lub wyznaczania/znajdywania wartości/ parametrów odnoszących się do 8 kategorii pojęć ekonomicznych przy wykorzystaniu danych empirycznych zaczerpniętych z rzeczywistych sytuacji. ( kaŝdy blok zagadnieniowy zajmie minut 4 minut wprowadzenie 8 minut ćwiczenie demonstrujące walor uŝytkowy danej koncepcji). Theoretical Welfare Economics, J.de V.Graaf, Cambridge University Press, 967; 7. Applied Cost Benefit Analysis, Robert J.Brent, Wyd. Edward Elgar, nd Edition, Cheltenham, 006; lub ekonomii; z doświadczeniem z zakresu tworzenia projektów prawa ( ustaw, rozporządzeń), lub przygotowywania ocen/opinii eksperckich dot. takich projektów, samodzielnie lub w zespole na zlecenie organów administracji państwowej lub wspólnotowej oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie

19 5:35 Z Wprowadzenie do zajęć warsztatowych zaplanowanych na dzień kursu. wykładu / z ( z elementami dyskusji z audytorium) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien wiedzieć w jaki sposób będą przebiegały zajęcia warsztatowe oraz rozumieć czego się od niego oczekuje oraz w jaki sposób powinien się przygotować do zajęć, aby cel dydaktyczny został osiągnięty. 6:00 Koniec zajęć I dnia Dzień minuty 09:00 5:00 ( przerwa obiadowa 45 min, pozostałe przerwy wg uznania i potrzeb uczestnika warsztatu) Z 4... Przeprowadzanie oceny skutków regulacji projektowanej interwencji publicznej dotyczącej zjawiska otyłości w społeczeństwie w warunkach symulowanej rzeczywistości. Zajęcia warsztatowe pod nadzorem opiekunów merytorycznych Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien znać algorytm tworzenia OSR oraz mieć praktycznie przećwiczone wykonywanie wszytkich elementów procesu OSR od identyfikacji problemu do formułowania rekomendacji określonej opcji interwencji :0 5:50 Z Ewaluacja wyników pracy zespołów Podsumowanie zajęć i ankieta ewaluacyjna :00 Koniec zajęć Czas efektywny zajęć Proporcja udziału zajęć teorytecznych i praktycznych w stosunku do czasu efektywnego 3,4% 76,6% 35 Sumaryczny czas przeznaczony na przerwy 775 Czas całkowity kursu w min. 6,46 w godz/dzień Proporcja udziału zajęć teorytecznych i praktycznych w stosunku do czasu efektywnego 3,% 68,9% Z P Razem

20 . Regulamin i plan zajęć..materiały dydaktyczne i źródła informacji znajdujące się w dyspozycji uczestników warsztatu. 3.Zasady rywalizacji zespołowej. 4. Ocena wyników i certyfikowanie nabytych umiejętności. Specjalnie opracowane materiały dydaktyczne studium przypadku: Jak okiełznać wzrost otyłości w społeczeństwie? lub ekonomii; z doświadczeniem z zakresu tworzenia projektów prawa ( ustaw, rozporządzeń), lub przygotowywania ocen/opinii eksperckich dot. takich projektów, samodzielnie lub w zespole na zlecenie organów administracji państwowej lub wspólnotowej oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie j.w. lub ekonomii; z doświadczeniem z zakresu tworzenia projektów prawa ( ustaw, rozporządzeń), lub przygotowywania ocen/opinii eksperckich dot. takich projektów, samodzielnie lub w zespole na zlecenie organów administracji państwowej lub wspólnotowej oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie

Stanowienie aktów prawnych a budowa systemów IT

Stanowienie aktów prawnych a budowa systemów IT Stanowienie aktów prawnych a budowa systemów IT Powiązania i sprzeczności Tomasz Kulisiewicz SGH, 13 czerwca 2013 r. Poruszane tematy Tworzenie racjonalnego prawa a OSR Źródła i umocowanie prawne Legislacja

Bardziej szczegółowo

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM Małgorzata Sarzalska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 24 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce IX Sympozjum EBHC 2014-12-15 Autor: Jakub Adamski Food for thought o The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji publicznych projektów ustaw oraz ich założeń (tezy) I. Podstawy ustrojowe W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Otwartość uczestników na nowe technologie i typy usług Wdrażanie nowych technologii, w tym LTE Rosnąca konkurencyjność rynku Kompleksowe prawodawstwo Stopień

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zadania zapewniającego

Sprawozdanie z zadania zapewniającego Numer sprawy: Numer dokumentu roboczego: Sprawozdanie z zadania zapewniającego Rozdział 1 Wprowadzenie 1. Temat zadania zapewniającego 2. Numer zadania zapewniającego 3. Podstawa przeprowadzenia zadania

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

5. Wprowadzenie do prawdopodobieństwa Wprowadzenie Wyniki i zdarzenia Różne podejścia do prawdopodobieństwa Zdarzenia wzajemnie wykluczające się i

5. Wprowadzenie do prawdopodobieństwa Wprowadzenie Wyniki i zdarzenia Różne podejścia do prawdopodobieństwa Zdarzenia wzajemnie wykluczające się i Spis treści Przedmowa do wydania polskiego - Tadeusz Tyszka Słowo wstępne - Lawrence D. Phillips Przedmowa 1. : rola i zastosowanie analizy decyzyjnej Decyzje złożone Rola analizy decyzyjnej Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r.

Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r. Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r. Anna Jaskulska Kontrola zarządcza jest systemem, który ma sprawić, aby jednostka osiągnęła postawione przed nią cele w sposób

Bardziej szczegółowo

Marek W. Kozak Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce

Marek W. Kozak Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce Marek W. Kozak Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce referat na konferencję pt OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYK PUBLICZNYCH doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych

Wstęp... 9. 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych Spis treści Wstęp............................................................. 9 1. Opłaty i podatki ekologiczne w teorii ekonomii środowiska.... 11 1.1. Pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwiązań Systemowych ul. Parkowa 46/1, 51-616 Wrocław tel.: +48 713459284, fax: +48 713459284 http://www.crs.org.pl, e-mail: biuro@crs.org.

Centrum Rozwiązań Systemowych ul. Parkowa 46/1, 51-616 Wrocław tel.: +48 713459284, fax: +48 713459284 http://www.crs.org.pl, e-mail: biuro@crs.org. Centrum Rozwiązań Systemowych ul. Parkowa 46/1, 51-616 Wrocław tel.: +48 713459284, fax: +48 713459284 http://www.crs.org.pl, e-mail: biuro@crs.org.pl Sieć Natura 2000: podstawy prawne i geneza, ograniczenia

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH DARIUSZ PIERZAK SZKOLENIA PROJEKTY DORADZTWO Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ ZAPROSZENIE na szkolenie otwarte PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ 17 grudnia 2012 r. Warszawa CENA 650 zł netto / os. IDEA SZKOLENIA Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dr Katarzyna Kokocińska Poznań, dnia 13 września 2012 r. Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Struktury lokalne i regionalne w procesie integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

2. Metody podejmowania decyzji w warunkach pewności... 37

2. Metody podejmowania decyzji w warunkach pewności... 37 Spis treści Wstęp... 7 1. Problemy i procesy decyzyjne w organizacji... 11 1.1. Istota decyzji menedżerskich w organizacji... 11 1.2. Sytuacje decyzyjne, problemy decyzyjne i decyzje w organizacji.. 15

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

26 lipca 2011 r. Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału

26 lipca 2011 r. Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Wytyczne dla urzędów administracji rządowej w sprawie wzmocnienia potencjału analitycznego służby cywilnej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich 26 lipca 2011 r. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dr Beata Kijak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiska OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" jako kurs integrujący zróżnicowane tematycznie wątki ochrony środowiska XXIV

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektów kształcenia

Weryfikacja efektów kształcenia Weryfikacja efektów kształcenia AG_NS_II Kod KEK KEK Weryfikacja Moduł Prawo K2_K01 ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; doskonale rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Teoria gier na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Teoria gier na kierunku Zarządzanie Poznań, 1.10.2016 r. Dr Grzegorz Paluszak OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Teoria gier na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Teoria gier 2. Kod modułu : 1 TGw

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r.

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2011 z dnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego Na podstawie art. 12 a ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Zarządzanie funduszami europejskimi Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 1 grupa Liczba

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Obrót dziełami sztuki na kierunku Prawo

PISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Obrót dziełami sztuki na kierunku Prawo dr Wojciech Szafrański Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego PISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Obrót dziełami sztuki na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

ABC LEGISLACJI. W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien? SZKOLENIE DATA I MIEJSCE

ABC LEGISLACJI. W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien? SZKOLENIE DATA I MIEJSCE ABC LEGISLACJI W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien? SZKOLENIE DATA I MIEJSCE 4 KWIETNIA, godz. 9:00 17:00, przerwa godz. 10:45 10:55, godz. 13:00 13:45

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Marketing i badania rynku Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE-1-201-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH

KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Wydział Nauk Ekonomicznych UW Seminarium PSEAP 25/10/2007 PLAN WYSTĄPIENIA I II III IV Ekonomia konstytucyjna jako program badawczy

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Psychologia decyzji. Struktura wykładu DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII. wykład 15 godzin

Psychologia decyzji. Struktura wykładu DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII. wykład 15 godzin Psychologia decyzji wykład 15 godzin DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII Struktura wykładu Behawioralna teoria decyzji. Normatywne i deskryptywne modele podejmowania decyzji Cykl myślenia decyzyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansowe. Opracowała: dr BoŜena Ciupek

Planowanie finansowe. Opracowała: dr BoŜena Ciupek Planowanie finansowe Opracowała: dr BoŜena Ciupek I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: W toku prowadzonych zajęć realizowane będą zagadnienia, których celem jest przedstawienie podstawowej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe. przygotuj się do kontroli! Szkolenie portalu TaxFin.pl

Ceny transferowe. przygotuj się do kontroli! Szkolenie portalu TaxFin.pl Szkolenie portalu TaxFin.pl Ceny transferowe przygotuj się do kontroli! 6-7 października 2016 r., ADN Centrum Konferencyjne, Warszawa 17-18 listopada 2016 r., ADN Centrum Konferencyjne, Warszawa 12-13

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Gry strategiczne - opis przedmiotu

Gry strategiczne - opis przedmiotu Gry strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gry strategiczne Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoD-GS-Ć-S15_pNadGenKROR3 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 16 zaliczenie z oceną. konwersatoria 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 16 zaliczenie z oceną. konwersatoria 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Elżbieta Mreńca Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r.

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodnym 1. Wnioskodawcy i promotorzy

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo