Metodyka prowadzenia zajęć i narzędzia dydaktyczne. Przedstawienie materiału w formie wykładu / z wykorzystaniem pokazu slajdów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyka prowadzenia zajęć i narzędzia dydaktyczne. Przedstawienie materiału w formie wykładu / z wykorzystaniem pokazu slajdów"

Transkrypt

1 Kurs_Podstawowy Kurs podstawowy dniowy Plan zajęć Czas efektywny zajęć Dzień Kod modułu jednostkowych zajęć w ramach cyklu szkoleniowego obejmującego kurs podstawowy P i zaawansowany Z Główne zagadnienia merytoryczne Teoria Praktyka Razem minuty Metodyka prowadzenia zajęć i narzędzia dydaktyczne Cel dydaktyczny danego modułu czyli co uczestnik zajęć powinien wiedzieć lub potrafić zrobić po jego zakończeniu Główne tezy danego modułu zajęciowego : od do 5 ) (Liczba tez 08:5 P..0 Prezentacja zawartości programu szkoleniowego, jego celów i zastosowanej koncepcji dydaktycznej informacja oprac. na podstawie podręcznika metodycznego kursu Uczestnik kursu podstawowego po zakończeniu modułu powinien mieć świadomość celów szkolenia oraz tego w jaki sposób zostanie ono przeprowadzone pod względem metodycznym oraz znać skład zespołu prowadzących oraz regulamin i plan zajęć :5 P.. Geneza i kontekst polityczny oceny skutków regulacji (OSR ) P... Nurt reformatorski " Better regulation" siłą napędową zmian w państwowym mechanizmie tworzenia prawa. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien: rozumieć kontekst polityczny rosnącego znaczenia OSR dla procesu stanowienia prawa oraz wiedzieć dlaczego Ocena Skutków Regulacji jest podstawowym narzędziem poprawy jakości prawa wspólnotowego i prawa krajowego w krajach członkowskich UE.. OSR uznana za efektywne narzędzie uprawiania polityki społecznogospodarczej przez władzę na szczeblu wspólnotowym i krajowym, które sprzyja działaniom reformatorskim, prowadzącym do usprawnienia systemu stanowienia prawa.. Właściwe stosowanie OSR wymaga odpowiednich kompetencji kadr oraz zmiany filozofii tworzenia prawa. 3. OSR ogranicza negatywny wpływ lobbyingu politycznego i populistycznego na kształt uchwalanego prawa, stwarzając moŝliwość pełniejszej realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, troszczącego się o jakość prawa. 4. OSR jako źródło przewagi konkurencyjnej krajów członkowskich UE wobec otoczenia tworzącego prawo w sposób mniej pragmatyczny. 5. OSR narzędziem walki z biurokracją w tradycyjnym rozumieniu P... Uwarunkowania formalnoprawne stosowania OSR w realiach polskiego systemu prawodawczego.uwarunkowania formalnoprawne przeprowadzania oceny skutków regulacji (OSR) : a. perspektywa krajowa [] 9 oraz 0 Uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 9 marca 00 r. Regulamin pracy Rady Ministrów; [] ust. Załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 0 marca Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien: 00 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej ; [3] ust. Załącznika do wiedzieć jakie przepisy i w jakich okolicznościach obligują Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 0 czerwca 00 r. w sprawie uprawniony organ administracji do przeprowadzenia OSR oraz Zasad techniki prawodawczej" ; b. perspektywa wspólnotowa art. 6 ust. i, jakie zasady dobrego stanowienia prawa naleŝy uwzględniać w pkty Ustawy z dnia marca 004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem jej prowadzeniu. Ponadto, będzie rozumieć dlaczego przebieg i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w OSR jest procesem tak bardzo sformalizowanym i silnie Unii Europejskiej Rada Ministrów; c. perspektywa międzynarodowa Zalecenie uzaleŝnionym od zewnętrznych zobowiązań traktatowych Polski C (95) Rady OECD z dnia 9 marca 995 r. w sprawie poprawy jakości oraz mechanizmów prawodawstwa wspólnotowego. regulacji. Konstytucyjność tworzonego prawa art. i 8 ust. 3 Konstytucji RP; 3. Kluczowa rola Wytycznych do OSR wydanych przez Ministra Gospodarki oraz Impact Assessment Guidelines Komisji Europejskiej w ocenie wpływu prawa stanowionego na szczeblu krajowym i wspólnotowym P...3 Klasyfikacja OSR wg roli jaką ona odgrywa w procesie stanowienia prawa : strategiczna i operacyjna / weryfikatora jakości prawa ( zgodności z obowiązującym); integratora polityk i działań legislacyjnych; katalizatora zmian inspirowanych postawą interesariuszy Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien. RóŜne funkcje OSR :. weryfikator zgodności z obowiązującymi przepisami; rozumieć jakie role OSR moŝe odgrywać w procesie stanowienia.integrator polityk i planowanych działań legislacyjnych 3. ewaluator jakości prawa i jak zmienia się ich charakter w zaleŝności od tego na prawa; 4. katalizator zmian zainspirowanych wynikami;. Dwa poziomy OSR jakim etapie rozwiązywania problemu społecznego jest ona strategiczny i operacyjny; 3. Projekty poselskie i projekty przedkładane z przeprowadzana i w odniesieniu do jakiego zjawiska. Ponadto inicjatywy obywatelskiej testem prawdy dla projektów interwencji legislacyjnej z będzie w stanie przeprowadzić klasyfikację OSR wg kryterium przeprowadzoną OSR. celowości P...4 Związek OSR wykonywanej dla projektu odnoszącego się do krajowego wpływu z OSR przeprowadzaną na poziomie prawa wspólnotowego Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien mieć świadomość występowania podobieństw i róŝnic pomiędzy OSR krajowym i wspólnotowym, a w szczególności konieczności uwzględniania nowego kryterium konwergencji w odniesieniu do prawa implementowanego do przestrzeni krajowej oraz stosowania klasyfikacji wg źródeł ABCD, ułatwiającej przeprowadzenie oceny wpływu pod kątem uciąŝliwości biurokratycznej i kosztowności dla adresatów ocenianych rozwiązań regulacyjnych.. Wzajemna relacja OSR przeprowadzanej na szczeblu krajowym i wspólnotowym w odniesieniu do tej samej kwestii społecznogospodarczej.. Kryterium konwergencji furtką prowadzącą do zacieśnienia współpracy pomiędzy organami legislacji krajowej i wspólnotowej w zakresie przygotowywania OSR reprezentatywność doboru przypadków studialnych. 3. Regionalny charakter krajowych OSR z perspektywy prawa wspólnotowego. 4. Wykorzystanie OSR wspólnotowego do uzasadnienia implementacji przepisów wspólnotowych do krajowego porządku prawnego eksploatacja zasobów baz OSR udostępnionych do uŝytku publicznego przez organy administracji UE. 5. Czym jest klasyfikacja prawa wg źródeł pochodzenia "ABCD" i jakie ma znaczenie dla przeprowadzania OSR? Strona z 0

2 Kurs_Podstawowy Studium przypadku/ ćwiczenie praktyczne zaprojektowane do realizacji celu dydaktycznego Bibliografia Profil prowadzącego zajęcia (przygotowanie merytoryczne i doświadczenie praktyczne) Liczba prowadzących. Raport na temat potencjału zarządzania regulacyjnego w Polsce, Ministerstwo Gospodarki ( stan przeglądu na 0/006 dokonanego w ramach SIGMA); rozdz. 3 i 4. ; 4. Regulatory Reform Strategies: Converging with Europe's Best Regulatory Environments, Scott Jacobs; Sept. 007 s.6 i 9; specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia 5. Materiał szkoleniowy oprac. przez DZT; 4. Wytyczne do oceny specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 9; 9. Polityczny wymiar członkowstwa Polski w Unii Europejskiej w " 5 lat po akcesji"; raport wyd. przez UKIE 009, s Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 5 6; 3. Regulatory Impact Assessment, Political Control, And the Regulatory State, Claudio Radaelli, Fabrizio De Francesco, paper delivered to the 4th General Conference Of the European Consortium For Political Research, Pisa, Sept.007 specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia 9. Polityczny wymiar członkowstwa Polski w Unii Europejskiej w " 5 lat po akcesji"; raport wyd. przez UKIE 009, s.47849; 6 Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, 3 Nov 00 Final version accepted for publication 3/0/06; 3. IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9,s.404; specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia Strona z 0

3 Kurs_Podstawowy P...5 Ocena praktyki stosowania OSR w świetle wyników audytów zewnętrznych (zleconych przez KE i UKIE) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien mieć świadomość silnych i słabych stron przeprowadzanych OSR oraz czynników, które wpływają na ich jakość, tak aby dotychczasowe doświadczenia moŝna było spoŝytkować dla poprawy codziennej praktyki przeprowadzania OSR na szczeblu administracji krajowej. Główne konkluzje płynące z przeprowadzonych audytów:. OSR wystandaryzowany proces wspomagania decyzji prawotwórczych wykorzystujący metodologię AKiK (CBA) do lepszego zidentyfikowania kosztów i korzyści społecznych.. Trudności w kwantyfikacji efektów odnoszących się do sfery społecznej, a w szczególności zmian w stanie zdrowotności, określania wartości pienięŝnej zasobów rzadkich lub wyczerpujących się np. składników przyrody podlegających ochronie oraz dóbr publicznych nie podlegających wymianie rynkowej. 3. Zmiany słuŝące poprawie jakości stanowionego prawa usunięcie przeszkód dla powszechnego stosowania OSR w sposób świadomy i kompetentny. 09:5 Przerwa (5 minut) :30 P.. OSR jako usystematyzowany sposób myślenia o stanie prawnym w kategoriach skutków jakie on wywołuje. P... Prawo jako dobro publiczne, podlegające prawu podaŝy i popytu. Prawo dobrem publicznym poddającym się działaniu sił rynku ilustracyjna analiza rynku legislacji w Polsce okres 6 kadencji Sejmu.. Czynniki Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien napędzające podaŝ prawa syndrom ugryzionego dziecka deficyt rozumieć, Ŝe prawo jako szczególny zasób publiczny, podlega deregulacyjny kapitalizacja efektów cenowych wywołanych przez mechanizmowi rynkowemu, którego siłami napędowymi są reglamentację w wartości aktywów opór wobec zmiany prowadzącej do ułomność rynku (market failure) oraz ułomność (samego) prawa deprecjacji. 3. Popyt wywołany ułomnościami rynku katalog ułomności (law failure). Stąd popyt wywołany ich działaniem powinien być krańcowy koszt legislacji. 4. Ułomności regulacyjne wymagające nieustannych zaspokajany podaŝą realizowaną w sposób kontrolowany przy korekt: martwe prawo vs. efekty nie zamierzone. 5. Związek prawa z pomocy OSR. konkurencyjnością gospodarki / poziomem Ŝycia społeczeństwa czy istnieje popyt na dobre prawo? P... Racjonalizm przesłanek podejmowania interwencji regulacyjnej przez władzę publiczną oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien rozumieć, Ŝe fundamentem stanowionego prawa jest zastosowanie właściwej heurystyki, stwarzającej moŝliwość zgłębienia istoty zjawiska społeczno ekonomicznego w celu poznania jego przyczyn i rozstrzygnięcia ex ante, czy podjęcie interwencji publicznej ( lub jej zaniechanie) przez władzę publiczną dobrze słuŝy interesowi ogólnospołecznemu. Ponadto, dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom, uczestnik kursu będzie potrafił zastosować przykładowe propozycje heurystyk w praktyce analitycznej..teoria racjonalnego wyboru inspiracją do podejmowania przez władzę publiczną interwencji na drodze legislacyjnej.. Alternatywne podejście do projektowania norm prawnych: jak okiełznać irracjonalność wyborów ludzkich perspektywa nurtu EAP (przykłady zastosowań róŝnych konstrukcji myślowych w prawodawstwie). 3. Wybrane heurystyki słuŝące identyfikacji problemu wymagającego interwencji publicznej w sposób zapewniający właściwe rozpoznanie jego istoty i natury przyczyn. 4. Granice poznania czyli niebezpieczny wzrost ryzyka niepewności P...3 Konstrukcja procesu formułowania OSR Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien potrafić samodzielnie zaprojektować proces tworzenia OSR zgodnie w wymogami wynikającymi z Wytycznych oraz dobrą praktyką tworzenia ocen skutków regulacji..logika budowania indywidualnego procesu OSR w ramach wytyczonych przez Wytyczne..Sekwencyjność i współzaleŝność poszczególnych działań. 3.Standaryzacja algorytmu postępowania dla zapewnienia transparentności i obiektywizmu formułowania wniosków końcowych. 4. Zderzenie wizji autora rządowego projektu interwencji z kontrpropozycją ze strony innych sił politycznych (i społecznych). 5. Archiwizacja racji za danym rozwiązaniem Strona 3 z 0

4 Kurs_Podstawowy 9. Impact Assessment in the European Commision, Jennifer Franz, Colin Kirkpatrick, ENBR Working Paper No. 0/007 Univeristy of Manchester; 8. A Statistical Analysis of Quality of Impact Assessment in the European Union, Caroline Cecot, Robert W. Hahn, Andrea Renda, May 007, Working Paper 0709, AEI Brookings Joint Center For Regulatory Studies; 6. Raport z badań nad funkcjonowaniem polskiego systemu oceny skutków regulacji, analizowanego pod względem spełnienia kryteriów prawidłowej Impact Assessement, wypracowanych w Unii Europejskiej, Warszawa 009, DZP (na zlecenie UKIE);. Ocena skutków regulacji jako instrument poprawy jakości prawa. Analiza polskich doświadczeń na tle najlepszych praktyk międzynarodowych, R.Zubek, Warszawa, 004. specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia 3. Regulatory Reform, Capture, And the Regulatory Burden, Dieter Helm; Oxford Review of Economic Policy vol. no. 006, Oxford University Press; s specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia. Ćwiczenie ilustrujące zastosowanie róŝnych konstrukcji myślowych w celu wywołania poŝądanych zachowań społecznych/rynkowych : bezpieczeństwo w ruchu drogowym prewencyjny zakaz uŝywania telefonów komórkowych minimalizacja ryzyka wzrostu kosztu społecznego teoria ryzyka ; nowy gracz na rynku w stadium oligopolu od modelu Cournot'a do równowagi Nasha czyli jak rekompensować słabszym przedsiębiorcom przewagę silniejszego melanŝ neoklasycznej teorii ekonomii i teorii gier; podział spadku jak dokonać sprawiedliwego podziału majątku wśród spadkobierców i wierzycieli odkrycie R. Aumanna teoria gier;. Ćwiczenie na zastosowanie wybranych heurystyk w celu właściwego rozpoznania przyczyn zidentyfikowanego problemu społecznego : Katalog heurystyk :. Badanie granicy Boundary Examination;.Postępująca abstrakcja Progressive Abstraction; 3. LISTA KONTROLNA CHECKLIST; 4. Diagram/ mapa przyczynowoskutkowa; 5. Drzewko problemu Problem Tree. Zjawiska społecznogospodarcze, wymagające zbadania przy pomocy przykładowych heurystyk:. Prawdopodobieństwo spekulacyjnego handlu biletami na mecze UEFA EURO 0 rodzi uzasadniony niepokój organizatora, który oczekuje pomocy w jego zwalczaniu.. śądanie pod groźbą protest 5. Law & Economics geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, Jarosław Bełdowski, Katarzyna MetelskaSzaniawska, artykuł w miesięczniku Bank i Kredyt, październik 007; 6. Optymalizacja tworzenia i stosowania prawa, Prof.dr hab. Artur NowakFar w zeszycie pt. Reforma regulacji w praktyce doświadczenie nowych państw członkowskich UE materiały konferencyjne, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 007;. CostBenefit Analysis Legal, Economic, and Philosophical Perspectives Matthew D.Adler, Eric A. Posner, The University of Chicago Press, 00 specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia 3. IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9, 8. Ocena skutków regulacji poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy pod red. W. Szpringera, W.Rogowskiego; Wyd. C.H.Beck, Warszawa,007; rozdział 5 autorstwa Małgorzaty KałuŜyńskiej ; specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia Strona 4 z 0

5 Kurs_Podstawowy P...4 Etapy OSR Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien rozumieć etapowy charakter procesu powstawania OSR oraz jego logikę, której przestrzeganie zapewnia osiągnięcie poŝądanego poziomu rzetelności przeprowadzanej oceny. I. Etap (wstępny) przygotowawczy :. rozpoznanie skali wpływu danego zjawiska zastosowanie zasady proporcjanolności.. określenie potrzeb informacyjnych i zidentyfikowanie źródeł informacji niezbędnych do właściwego przeanalizowania problemu 3. Zweryfikowanie moŝliwości podjęcia działań interwencji w świetle istniejącego prawa oraz zapewnienia zasobów finansowych i rzeczowych na przeprowadzenie OSR. II. Etap właściwy przeprowadzenie OSR zgodnie z Wytycznymi określającymi kluczowe elementy OSR. 4. Wybór opcji interwencji na podstawie wyników przeprowadzonych ocen dla kaŝdego z wariantów. III. Etap finalny. Uzyskanie akceptacji uprawnionego organu prawodawczego na wdroŝenie rozwiązania legislacyjnego w Ŝycie (ograniczony wpływ na kształt ostateczny rozwiązania). Ocena ex post wdroŝonego rozwiązania antycypowanie potrzeby przyszłych korekt Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien rozumieć pojęcie: interesariusza (adresata) interwencji oraz. Kim są interesariusze interwencji?.rola jaką odgrywają w procesie OSR P...5 Interesariusze (adresaci) interwencji publicznej. umieć dokonać ich klasyfikacji/segmentacji wg klasyfikacja interesariuszy wg cech charakterystycznych. 3. UŜyteczność zidentyfikowanych cech afiniczności lub kryterium wspólnoty informacji zwrotnej, której udzielają władzy publicznej. 4. Interesariusz interesów ( jakie ich mogą łączyć lub dzielić) z punktu widzenia rzecznikiem interesu ogólnospołecznego? celu interwencji :00 Przerwa (0 minut) :5 P..3 Kluczowe elementy OSR. Charakterystyka kluczowych elementów OSR. P..3. Identyfikacja problemu na tle obszarów oddziaływania oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych na przykładach zaczerpniętych z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć przekładać wyniki analizy problemu (wymagającego zainteresowania ze strony władzy) na skutki zamknięte umownie w granicach tzw. obszarów wpływu/oddziaływania określonych w Wytycznych do OSR.. Spojrzenie na rozpoznany problem społeczny ( przy pomocy wybranej heurystyki) przez pryzmat rozgraniczonych obszarów wpływu takich jak : finanse publiczne (budŝet centralny i terytorialny), rynek pracy, konkurencyjność gospodarki ( w tym: przedsiębiorczość), rozwój regionalny, makroekonomia ( w tym: polityki handlowe), społeczeństwo ( w tym: zdrowie publiczne, bhp, zabezpieczenie społeczne, ochrona konsumenta) i środowisko naturalne. 3.Konstruowaniu testów wpływu 4. Wykorzystanie listy pytań pomocniczych zamieszczonej w Wytycznych. 5. Co wynika z braków odpowiedzi na postawione pytania z listy? 6. Pytania, których do tej pory nikt nie zadawał P..3. Wyznaczenie celów interwencji oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć sformułować cel lub cele interwencji zgodnie z zalecanym przez Wytyczne algorytmem postępowania nazwanym KOMAR ( spolszczenie ang. akronimu SMART)..Klasyfikacja i hierarchia celów interwencji.. Algorytm poprawnego formułowania celu interwencji wg zasady KOMARa (ang. SMART). 3. Dlaczego cel musi być precyzyjny jak ukąszenie komara? 4. Mnogość celów a skuteczność projektowanej interwencji. Związek sformułowanego celu z celami przepisów najwyŝszej rangi ( Zasady TWE) oraz przepisami, których cele stoją w konflikcie z celem, który planujemy osiągnąć klauzula zachodzącego słońca (sunsetting provision). :50 Przerwa obiadowa 45 min 5 5 3:35 P..3. Wyznaczenie celów interwencji j.w. j.w. j.w Strona 5 z 0

6 Kurs_Podstawowy 8. Oprac. własne Min. Gosp. na podstawie Wytycznych do OSR. specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 9 ; specjalności; z doświadczeniem z zakresu tworzenia.ćwiczenie praktyczne wykorzystujące wyniki ćwiczenia z przeprowadzenia heurystyk wybranych z katalogu problemów społecznych. ( P...) Zamknięcie zidentyfikowanych problemów w ramach poszczególnych obszarów wpływu wraz ze wskazaniem kierunku wpływu wpływ pozytywny/negatywny.. Przeprowadzenie testu wpływu dla wybranego obszaru. 3. Wykorzystanie listy pytań do znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące wybranego obszaru wpływu. 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 9 3 i 336 oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie. Ćwiczenie z zakresu formułowania celu interwencji przy uŝyciu algorytmu KOMAR. Problem # ( zakres terytorialny : UE): Ekspozycja na związki rtęci w środowisku zwiększa ryzyko zachorowań oraz trwałych uszkodzeń organów wewnętrznych u osób dorosłych, a u dzieci nienarodzonych uszkodzeń mózgu. ( opis problemu w materiałach do zajęć) A. Sformułuj cele jakie ma spełnić interwencja zaprojektowana na szczeblu wspólnotowym. B. Porównaj swoją propozycję z realną propozycją uprawnionego organu administracji UE i skomentuj dostrzeŝone róŝnice. Problem # ( zakres terytorialny : UE) 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. Egzekwowanie mandatów za wykroczenia i przestępstwa drogowe na obszarze 7 krajów członkowskich UE jest utrudnione. 006 s. 3 8 Stąd wielu piratów drogowych czuje się bezkarnymi. ( opis problemu w materiałach do zajęć) A. Sformułuj cele jakie ma spełnić interwencja zaprojektowana na szczeblu wspólnotowym. B. Porównaj swoją propozycję z realną propozycją uprawnionego organu administracji UE i skomentuj dostrzeŝone róŝnice. Problem # 3 ( zakres terytorialny : PL) Wytwórcy biŝuterii i innych wyrobów z metali szlachetnych funkcjonują pod reŝimem dość uciąŝliwego prawa probierczego, które stawia p oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie j.w. 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 8 oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Strona 6 z 0

7 Kurs_Podstawowy 4:35 P..3.3 Określenie wariantów rozwiązania problemu na drodze interwencji z uwzględnieniem opcji zaniechania jako punktu odniesienia oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć zaprezentować rozwiązanie zidentyfikowanego problemu w sposób wariantowy, poczynając od tzw. opcji zerowej reprezentującej status quo, a kończąc na wariancie najbardziej zaawansowanym pod względem zakresu ingerencji w przestrzeń prawną. Wykład prezentacja logiki formułowania opcji wyboru interwencji od zaniechania do ingerencji legislacyjnej oraz ujęcie rodzajów interwencji w ramy katalogu typologicznego/ slajdy/ :35 P..3.4 Przeprowadzanie konsultacji z otoczeniem oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych na przykładach zaczerpniętych z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien orientować się w zalecanych sposobach przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wiedzieć czemu one słuŝą i jaki mogą przynieść rezultat, w zaleŝności od tego jak długi jest okres konsultacji oraz czy przyjęta metoda jest właściwie dobrana do charakteru podmiotu, który jest nimi objęty..cele i ramy czasowe przeprowadzanych konsultacji społecznych zmienność roli konsultacji procesie OSR.. Identyfikacja reprezentatywnych partnerów społecznych interesariuszy. 3.Dopasowanie metody konsultacji do profilu respondenta w celu uzyskania moŝliwie najlepszej informacji zwrotnej metodyka ujawniania preferencji społecznych mających wyraz pienięŝny. 4.Weryfikacja uŝyteczności pozyskanej wiedzy zalecane sposoby. 5. Komunikacja z interesariuszami : od inicjacji do etapu post konsultacyjnego :35 Koniec zajęć Dzień 09:00 P..3.0 Przypomnienie zagadnień z. dnia najwaŝniejsze kwestie :5 P..3.5 Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści (AKiK) oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w formie zadań, których treść jest zainspirowana przykładami interwencji publicznych zaczerpniętymi z Ŝycia. Wykonywanie ćwiczeń będzie odbywało się przy pomocy specjalnie do tego celu zaprojektowanych narzędzi dydaktycznych w postaci arkuszy xls. (zob. katalog narzędzi dydaktycznych) Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć przeprowadzić kwantyfikację kosztów i korzyści danego wariantu interwencji przy uŝyciu algorytmu opracowanego wg Wytycznych do OSR Min.Gosp. oraz Impact Assessment Guidelines, wydanych przez KE. Zaprojektowane narzędzia dydaktyczne w postaci arkuszy xls. oraz specjalnie opracowane ćwiczenia praktyczne nawiązujące do przypadków wziętych z Ŝycia umoŝliwią nabycie umiejętności przydatnych do samodzielnego wykonywania analizy kosztów i korzyści lub oceny jej poprawności metodycznej.. Katalog metod kwantyfikacyjnych (analiza efektywności kosztowej, analiza kosztów/korzyści bilansowanie efektów w celu uzyskania rezultatu netto stanowiącego kryterium oceny rozwiązania.. AKiK (CBA) i jej związek z teorią ekonomii dobrobytu: słowniczek kluczowych pojęć.przyjęta konwencja,.funkcja dobrobytu warunek Pareto, 3.efekty zewnętrzne (produkcja, konsumpcja), 4.cena optymalna = kosztowi krańcowemu (wytworzenia), 5.preferencje społecznego wyboru, 6. kryterium poprawy dobrobytu Kaldora Hicks'a; 7.odsunięta w czasie wartość dóbr inwestycyjnych, 8.nadwyŜka producencka i konsumencka; 9. konkurencja 0. niepewność. horyzont czasowy.. definicja dobrobytu i jego dystrybucja w społeczeństwie 3.Dlaczego ocena wpływu (OSR) korzysta z AKiK? 4. Przykład modelowego zastosowania AKiK w przeprowadzonej OSR regulacja opłat w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. 09:45 Przerwa (5 min) :00 P..3.5 Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści (AKiK) j.w. j.w. j.w :00 P..3.6 Sformułowanie planu wdraŝania 3:00 Przerwa (45 min) oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych na przykładach zaczerpniętych z Ŝycia. Uczestnik kursu po zakończeniu tego modułu powinien umieć skonstruować plan wdraŝania określonego wariantu interwencji, który uwzględnia wyniki analiz, przeprowadzonych na wcześniejszych etapach OSR, zasoby finansowe i rzeczowe, które mogą być wykorzystane przez władzę w celu zapewnienia skutecznego wdroŝenia i sprawnego funkcjonowania rozwiązania w rzeczywistości.. Algorytm tworzenia planu wdroŝeniowego warunki brzegowe..elementy planu: ryzyka osiągnięcia celu, poziomu akceptacji społecznej, łatwości wprowadzenia, egzekucji i monitoringu, niezamierzonych konsekwencji. 3.Ocena planu wdroŝeniowego mocne i słabe strony konstrukcja skali ocen. 4. Wpływ oceny moŝliwości wdroŝenia na finalną OSR. Strona 7 z 0

8 Kurs_Podstawowy Ćwiczenie z zakresu projektowania wariantów/opcji interwencji polegające na ocenie realności wdroŝenia w Ŝycie przykładowych rozwiązań. W ćwiczeniu ma zastosowanie karty oceny opcji umoŝliwiająca ocenę opcji wg przyjętych kryteriów ( preferencji władzy, polityki horyzontalnej, skuteczności, dostępności zasobów niezbędnych do wdroŝenia rozwiązania w Ŝycie itp.) 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 8 i 4953 oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Ćwiczenie z zakresu planowania konsultacji społecznych, polegające na przygotowaniu planu konsultacji, zgodnego z zaleceniami Podręcznika dla przykładowych propozycji rozwiązań problemu społecznego. W ćwiczeniu zostanie wykorzystana karta planisty, ułatwiająca przygotowanie planu wg przyjętych załoŝeń. Propozycje spraw wartych podjęcia konsultacji społecznych:. Wprowadzenie obowiązku informowania konsumentów zakładów gastronomicznych o konsekwencjach 9. Podręcznik do przeprowadzania konsultacji społecznych na spoŝycia dania z menu dla stanu zdrowia konsumenta w sposób zrozumiały i zgodny z dobrą praktyką wyraŝania skutków róŝnych etapach rozwiązywania problemu projekt Min.Gosp. spoŝycia informacją o zawartości energetycznej pokarmu oraz takich składników jak cukier, sól, tłuszcze, węglowodany oraz 0/008 białko przeliczonych jako % dopuszczalnej dawki dziennej wraz z informacją na temat źródła pochodzenia przypraw oraz konserwantów. (punktem odniesienia: globalna akcja edukacyjna McDonalds, oraz prawo Stanu New York, którego rozwiązanie jest naśladowane przez inne aglomeracje miejskie na świecie). Wprowadzenie zakazu sprzedaŝy przekąsek słodkich i słonych oraz słodzonych napojów gazowach na terenie placówek oświatowych oraz w ich bliskości na terenie całego k oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Prezentacja studium przypadku w trybie interaktywnym, przy wykorzystaniu arkuszy xls. wypełnionych danymi zaczerpniętymi z dokumentacji roboczej Komisji Europejskiej oznaczonej sygnaturą SEC (006) 95. Regulacja opłat w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 36, 4748, 553, 5759 i 6064; 4. PART III: ANNEXES TO IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9, 7. Applied CostBenefit Analysis, Robert J.Brent, Wyd.Edward Elgar, nd Edition, Cheltenham, 006;. Costorganów administracji państwowej lub wspólnotowej oraz Benefit Analysis Legal, Economic, and Philosophical Perspectives, Matthew D.Adler, Eric A. Posner, The University of Chicago Press, społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie 00 Ćwiczenie grupowe z zastosowania AKiK do kwantyfikacji efektów przykładowej interwencji : Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 009 r. Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia marca 006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 4, poz. 90) zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 3 czerwca 009 r. Nr 97 poz. 80. regulujące kwestię przeniesienia numeru przez jego uŝytkownika między operatorami publicznych sieci telefonicznych. 4. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s. 3 36, 4748, 553, 5759 i 6064; 4. PART III: ANNEXES TO IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9, 7. Applied CostBenefit Analysis, Robert J.Brent, Wyd.Edward Elgar, nd Edition, Cheltenham, 006;. Cost Benefit Analysis Legal, Economic, and Philosophical Perspectives, Matthew D.Adler, Eric A. Posner, The University of Chicago Press, 00 oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Ćwiczenia praktyczne z formułowania planu wdroŝeniowego, wykonywane przy uŝyciu specjalnie zaprojektowanych do tego celu wzorów ocen danego wariantu/opcji interwencji. W ćwiczeniu zostaną wykorzystanie przykład projektu interwencji w zakresie transgranicznej egzekucji przepisów bezpieczeństwa drogowego na obszarze UE analiza 4 opcji ( kaŝda z grup przeprowadza ocenę z opcji, której wynik jest następnie porównywany z wynikami pozostałych ocen ); Materiał źródłowy: {SEC(008) 350} s Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR), wyd. przez Min.Gosp. 006 s ; 3. IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, European Commission,5 January 009, SEC(009) 9; oraz społecznoekonomicznych (ekonometria, modelowanie Strona 8 z 0

Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015

Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015 Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015 Warszawa, maj 2012 Spis treści Podsumowanie... 3 1. Definicje i wyjaśnienia użytych w dokumencie terminów... 6 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Jak i dlaczego reformować ocenę skutków regulacji w Polsce?

Jak i dlaczego reformować ocenę skutków regulacji w Polsce? Jak i dlaczego reformować ocenę skutków regulacji w Polsce? Opracowanie przygotowane na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich (wersja ostateczna 26/01/2007) Autor opracowania: Dr Radosław Zubek Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INSTYTUT KONIUNKTUR I CEN HANDLU ZAGRANICZNEGO Wykonano dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 Raport końcowy Kierownik projektu: dr

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Warszawa, marzec 2012 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalno-prawny aspekt promowania handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Instytucjonalno-prawny aspekt promowania handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej Instytucjonalno-prawny aspekt promowania handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych

Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny

Bardziej szczegółowo

Action Plan dla projektu Regions for Broadband Connection

Action Plan dla projektu Regions for Broadband Connection Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Action Plan dla projektu Regions for Broadband Connection Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocławskie Centrum Badao EIT+ Sp. z o.o. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych

Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych Management and Business Administration. Central Europe Vol. 21, No. 2(121): s. 82 94, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WDROŻENIE DYREKTYWY 2006/123/WE DOTYCZĄCEJ USŁUG NA RYNKU WEWNĘTRZNYM SPIS TREŚCI: 1.Analiza problemu...3

Bardziej szczegółowo