Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej w badaniach przejść fazowych stali

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej w badaniach przejść fazowych stali"

Transkrypt

1 Dr inż. ARTUR BŁACHOWSKI, Akademia Pedagogiczna im. KEN, Zakład Spektroskopii Mössbauerowskiej, Instytut Fizyki ul. Podchorążych 2, Kraków Prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF RUEBENBAUER Dr hab. inż. JERZY JURA Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej w badaniach przejść fazowych stali Application of the Mössbauer spectroscopy to the investigation of steel phase transitions W pracy zastosowano transmisyjną spektroskopię mössbauerowską (SM) linii 14,41 kev w Fe do badania przejść fazowych w stali dupleks UR45N. Zarówno źródło Co(Rh) jak i badane próbki stali pozostawały w temperaturze pokojowej. Metoda SM pozwala na łatwe rozróżnienie pomiędzy fazą ferrytyczną α (martenzytyczną), a paramagnetyczną fazą austenityczną γ. Badania przeprowadzono na próbkach poddanych walcowaniu o różnym stopniu zgniotu. Skład fazowy nie uległ istotnym zmianom w wyniku walcowania nawet przy dużych zgniotach. Natomiast rozdrobnienie materiału w wyniku piłowania powoduje przemianę znacznej części fazy austenitycznej do fazy ferrytycznej. Wygrzanie próbek w temperaturze 713 o C przez 168 godzin transformuje całkowicie próbkę do fazy sigma niezależnie od zgniotu. A transmission Mössbauer spectroscopy (MS) of kev line in Fe was applied to look upon phase transitions in UR45N duplex steel. The Co(Rh) source and samples investigated were maintained in the vicinity of the room temperature. The MS method allows clearly distinguish between ferritic α (martensitic) phase and the austenitic γ phase. Samples of vastly different rolling reductions have been investigated. It was found that the phase composition (α, γ fractions) practically does not depend upon the rolling reduction, even for large reductions. On the other hand, a significant amount of austenite transforms to the ferrite upon sample powdering. The annealing of the samples at 713 o C for 168 hours leads to a complete transformation of the sample into the sigma phase regardless of the rolling reduction. Słowa kluczowe: spektroskopia mössbauerowska, stal dupleks, przejścia fazowe Key words: Mössbauer spectroscopy, duplex steel, phase transitions 1. Wprowadzenie Przejście mössbauerowskie jest to przejście promieniste z absorpcją lub emisją jednego fotonu pomiędzy podstawowym stanem stabilnego jądra atomowego, a meta-stabilnym stanem wzbudzonym tego jądra. Szerokość widmowa Γ takiej linii jest w zasadzie zdefiniowana czasem życia stanu wzbudzonego pod warunkiem, że emitujący lub absorbujący atom jest silnie związany w fazie skondensowanej. Bardzo wygodną linią tego typu jest przejście do pierwszego stanu wzbudzonego o energii E 0 14,41 kev w Fe. Izotop ten występuje w naturalnym żelazie z abundancją 2,19 at. %. Naturalna szerokość Γ tej linii wynosi około 4,7 nev. Jeżeli źródło emituje pojedynczą linię o niemal naturalnej szerokości, 1

2 to możemy zastosować zjawisko Dopplera do skanowania profilu absorpcyjnego próbki zawierającej żelazo. W naszym przypadku wystarczy zakres względnych prędkości rzędu kilku mm/s. W przypadku natrafienia na rezonans próbka silnie absorbuje i umieszczony za nią detektor zlicza mniej fotonów w jednostce czasu. Rezonansowe jądra absorbenta są czułe na oddziaływania nadsubtelne, tzn. energia przejścia zależy od gęstości elektronów w obszarze jądra (przesunięcie izomeryczne), a poziom jądrowy ulega rozszczepieniu pod działaniem lokalnego gradientu pola elektrycznego oraz pola magnetycznego. Przybliżony schemat takich oddziaływań dla wyżej wymienionego przejścia jądrowego jest pokazany na Rys. 1. Rys. 1 Linie absorpcyjne dla jądra, jądra zanurzonego w chmurze elektronowej atomu, w przypadku wystąpienia gradientu pola elektrycznego (GPE) oraz dla GPE o symetrii osiowej i pola magnetycznego B skierowanego wzdłuż osi głównej GPE. Dolna część pokazuje ideę działania spektrometru Fig. 1 Absorption lines for bare nucleus, nucleus embedded in the electronic cloud of the hosting atom, in the presence of the electric field gradient (EFG), and for axially symmetric EFG with the magnetic field B parallel to the main axis of the EFG. Inset shows basic principle of the spectrometer design W związku z tym obserwowane widmo pozwala oszacować gęstość ładunkową elektronów w obszarze jądra rezonansowego czyli stan walencyjny goszczącego to jądro atomu, symetrię rozmieszczenia ładunków w najbliższym otoczeniu oraz pole indukcji magnetycznej działającej na jądro. Pole magnetyczne występuje w substancjach uporządkowanych magnetycznie czyli w fazie ferrytycznej α o dużej zawartości żelaza badanej w temperaturze niższej niż temperatura Curie-Weissa na przykład w temperaturze pokojowej [1,2]. Natomiast austenit (faza γ ) i faza sigma nie są uporządkowane magnetycznie w temperaturze pokojowej. Dlatego bardzo łatwo jest rozróżnić ferryt (martenzyt) od fazy γ i sigma. Domieszki znajdujące się w otoczeniu atomu żelaza modyfikują znacząco pole magnetyczne 2

3 na jądrze żelaza. Wysokiej klasy spektrometry mössbauerowskie są produkowane w Krakowie. Wraz z nimi dostarczany jest bardzo zaawansowany system analizy danych mössbauerowskich [3]. 2. Materiały, metody i wyniki W pracy badano stal austenityczno-ferrytyczną o strukturze typu dupleks i komercyjnym symbolu UR45N, której skład chemiczny przedstawiono w Tabeli 1 [4,5]. Tabela 1. Skład chemiczny stali dupleks UR45N (wag. %) Table 1. Chemical composition of the UR45N duplex steel (wt. %) Cr Ni Mo Mn N Cu C S 22,54 5,41 3,00 1,86 0,16 0,14 0,019 0,0007 Stal ta charakteryzuje się odpornością na korozję, działanie kwasów i wody morskiej oraz dużą wytrzymałością mechaniczną. Dlatego stosowana jest m.in. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i stoczniowym. W przeprowadzonych badaniach stal ta została poddana następującym procesom obróbki mechanicznej i termicznej. A) Odkształceniu plastycznemu przez walcowanie na zimno do zgniotu maksymalnie 80 % w celu zbadania, czy jednym ze skutków deformacji plastycznej jest indukowana odkształceniem przemiana austenitu w martenzyt. Zmiana mikrostruktury badanej stali pod wpływem zgniotu została przedstawiona na Rys. 2. Zdjęcia otrzymano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej [4]. B) Rozdrobnieniu przez piłowanie pilnikiem diamentowym. C) Wygrzewaniu w 713 o C przez 168 godzin w piecu próżniowym, w celu sprawdzenia czy stal UR45N jest podatna na tworzenie się fazy sigma, który to proces występuje w stalach wysokochromowych i powoduje pogorszenie właściwości mechanicznych tych stali przyczyniając się do ich znacznej kruchości. Rys. 2 Mikrostruktura stali UR45N w próbce wyjściowej oraz w próbce o zgniocie 80 % [4] Fig. 2 Microstructure of the UR45N steel in the original sample and in the sample with 80 % rolling reduction [4] 3

4 Ze stali, która została poddana walcowaniu przygotowano próbki do pomiarów mössbauerowskich w formie blaszek o grubości ~100 µm oraz w formie proszku, który uzyskano przez spiłowanie ~150 mg badanej stali. Przykładowe widma mössbauerowskie próbki wyjściowej i o zgniocie 80 % poddanych rożnym procesom obróbki zostały przedstawione odpowiednio na Rys. 3 i Rys. 4. Z widm tych wyznaczono udział fazy austenitycznej w badanym materiale jako stosunek powierzchni fragmentu widma odpowiadającego fazie niemagnetycznej (pokazanego dobrze wyodrębnioną linią ciągłą) do powierzchni całego widma. Uzyskane w ten sposób procentowe udziały fazy austenitycznej w zależności od stopnia zgniotu w badanej stali zostały przedstawione na Rys. 5. Rys. 3 Widma mössbauerowskie próbki o zgniocie 0 % Fig. 3 Mössbauer spectra of the unrolled sample Przedstawione wyniki wskazują na to, że walcowanie na zimno w niewielkim stopniu indukowało przemianę austenitu w martenzyt powodując zmniejszenie ilości austenitu o mniej więcej 1 % na 20 % zgniotu. Natomiast proszkowanie w znacznym stopniu indukuje tę przemianę. Różnica ilości fazy austenitycznej między próbkami w formie folii, a próbkami w formie proszku wynosi około 25 %. Z kolei próbki poddano wygrzaniu. Widma mössbauerowskie (pokazane na Rys. 3 i Rys. 4) próbek w formie folii, które zostały poddane wygrzewaniu w 713 o C świadczą o tym, że w badanym przedziale czasu nastąpiła w nich całkowita transformacja do fazy sigma. Faza ta jest paramagnetyczną fazą zaliczaną do tetragonalnych struktur gęstego upakowania (tcp), 14 należy do grupy przestrzennej D4 h P4 2 / mnm zawierającej 30 atomów w komórce 4

5 elementarnej, które są rozmieszczone w pięciu nierównoważnych pozycjach krystalograficznych. Powstanie fazy sigma zostało również potwierdzone przez pomiar dyfrakcji rentgenowskiej na badanym materiale, którego dyfraktogramy są przedstawione na Rys. 6. Symbol 2 θ oznacza kąt rozpraszania. Rys. 4 Widma mössbauerowskie próbki o zgniocie 80 % Fig. 4 Mössbauer spectra of the sample with 80 % rolling reduction Rys. 5 Udział austenitu w funkcji zgniotu Fig. 5 Austenite contribution as a function of the rolling reduction 5

6 Rys. 6 Dyfraktogramy próbek w formie folii wygrzanych w 713 o C przez 168 godzin. Zastosowano promieniowanie K α kobaltu. Dyfraktogramy próbek przed wygrzaniem są pokazane dla porównania Fig. 6 X-ray patterns of the foils annealed at 713 o C for 168 hours. Cobalt K α radiation was applied. Patterns of the samples prior to annealing are shown for comparison Próbki po wygrzaniu charakteryzują się bardzo dużymi rozmiarami ziaren co utrudnia ilościową analizę rentgenowską. Z kolei wyjściowe próbki, zwłaszcza o dużym zgniocie, miały silnie wykształconą teksturę krystalograficzną utrudniającą także ilościową analizę rentgenowską. Problemy te nie występują w przypadku spektroskopii mössbauerowskiej. Z uwagi na fakt, że wyjściowe próbki nie mogą być proszkowane, gdyż jak stwierdzono powyżej proszkowanie zmienia skład fazowy, konieczne jest zastosowanie specjalnej geometrii pokazanej na Rys. 7 w celu uzyskania ilościowych wyników rentgenowskich dotyczących składu fazowego. Geometria taka nie była zastosowana przy otrzymywaniu danych pokazanych na Rys. 6. Skład fazowy próbek o silnie wykształconej teksturze krystalograficznej może być także badany metodą opisaną w pracy [6]. Rys. 7 Geometria pomiarowa mająca na celu usunięcie wpływu tekstury próbki. Próbka jest obracana wokół osi równoległej do badanego wektora sieci odwrotnej przesuniętej o kilka mm względem osi przechodzącej przez punkt rozpraszania. Natężenie jest średnią po pokazanym okręgu Fig. 7 Scattering geometry allowing avoidance of the texture effects. The sample is rotated around the axis parallel to the investigated reciprocal lattice vector shifted several mm from the axis passing through the scattering spot. Observed intensity is averaged over the circle shown 6

7 3. Podsumowanie i wnioski Metoda spektroskopii mössbauerowskiej jest bardzo dobrym narzędziem do badania składu fazowego stali ze względu na dużą zawartość żelaza w stalach oraz ze względu na fakt, że oświetlony wiązką obszar ma średnicę kilkunastu mm co powoduje dobre uśrednienie po wielu ziarnach o różnych orientacjach. Typowe fazy krystaliczne występujące w stalach są łatwo rozróżnialne w obszarze temperatury pokojowej, gdyż charakteryzują się zdecydowanie różnymi widmami. Metoda ta może być także stosowana w geometrii rozproszeniowej poprzez detekcję wtórnego promieniowania występującego po procesie konwersji wewnętrznej [1] pozwalając na badanie grubych próbek in situ [7]. Metoda ta jest typową metodą nieniszczącą. Badana stal UR45N pozostaje w temperaturze pokojowej w stanie meta-stabilnym i po rozdrobnieniu czyli zwiększeniu powierzchni austenit transformuje się do fazy martenzytycznej o mniejszej gęstości. Ze względu na wysoką zawartość chromu stal ta przechodzi całkowicie do fazy sigma przy wygrzewaniu przez dłuższy czas w temperaturze około 700 C o. Literatura 1. Greenwood N.N., Gibb T.C.: Mössbauer Spectroscopy, Chapman and Hall Ltd, London Krop K.: Zastosowanie efektu Mössbauera w fizyce metali, Hutnik, t. 39, 1972, nr 6, s Dalsze szczegóły w Internecie: 4. Jura J., Baudin T., Mathon M.H., Świątnicki W., Penelle R.: Microtexture and texture analysis in a cold-rolled austenitic-ferritic steel with duplex structure, Proc. of the Int. Conf. on Textures of Materials, ICOTOM 13, Seoul, Korea, 2002, Materials Science Forum, t , s Błachowski A., Ruebenbauer K., Jura. J., Bonarski J.T., Baudin T., Penelle R.: Mössbauer study of deformation induced martensitic phase transformation in duplex steel, Nukleonika, t. 48, 2003, nr S1, s Bonarski J.T., Wróbel M., Pawlik K.: Quantitative phase analysis of duplex stainless steel using incomplete pole figures, Materials Science and Technology, t. 16, 2000, nr 6, s Klingelhöfer G., Fegley Jr B., Morris R.V., Kankeleit E., Held P., Evlanov E.P.O.: Mineralogical analysis of Martian soil and rock by a miniaturized backscattering Mössbauer spectrometer, Planet. Space Sci., t. 44, 1996, s

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO PODCZAS POLEROWANIA MAGNETOŚCIERNEGO NA WYBRANE CECHY WARSTWY WIERZCHNIEJ PRZEDMIOTU INFLUENCE OF A MAGNETIC FIELD

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 40-2012 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane przez

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Biel Mikrostruktura i właściwości biomateriałów tytanowych

Bardziej szczegółowo

Roman Kozłowski, Paweł Kamiński, Jarosław Żelazko

Roman Kozłowski, Paweł Kamiński, Jarosław Żelazko WYZNACZANIE KONCENTRACJI CENTRÓW DEFEKTOWYCH W PÓŁPRZEWODNIKACH WYSOKOREZYSTYWNYCH NA PODSTAWIE PRĄŻKÓW WIDMOWYCH LAPLACE A OTRZYMYWANYCH W WYNIKU ANALIZY RELAKSACYJNYCH PRZEBIEGÓW FOTOPRĄDU Roman Kozłowski,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG Jerzy Sarnecki, K. Kopczyński W procesie epitaksji z roztworu wysokotemperaturowego otrzymano

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE B. Surma, A. Wnuk INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE KWARTALNIK T. 38-2010 nr 3/4 Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 2 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

"MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO INSTYTUT FIZYKI JĄDRC Im. H. Niewodnlczańskieyo Kraków. PL9801019 RAPORT NR 1695/PL MATTER I Ał -Y XXV I I OGOLNOPOLSK I EGO SEMINARI IMA TEMAT "MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ ia t

Bardziej szczegółowo

przeglad Nr 13/2011 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Moc jest z tobą, jeśli masz ten aparat

przeglad Nr 13/2011 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Moc jest z tobą, jeśli masz ten aparat przeglad Nr 13/2011 Welding Technology Review 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Rok założenia 1928 PL ISSN 0033-2364 Index 37125 Cena 17 zł (w tym 5% Vat)

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GLEBOWEJ MASIE ŚCIERNEJ

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GLEBOWEJ MASIE ŚCIERNEJ 2-2014 T R I B O L O G I A 123 Jerzy NAPIÓRKOWSKI *, Krzysztof LIGIER *, Grzegorz PĘKALSKI ** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GLEBOWEJ MASIE ŚCIERNEJ TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF CEMENTED

Bardziej szczegółowo

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego Rozprawa doktorska Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego w widmach wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni, kryształów kwasów karboksylowych z cyklicznymi dimerami w sieci Promotor pracy:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Rozprawa doktorska pt. Właściwości optyczne grafenu epitaksjalnego na podłożach SiC Kacper Grodecki Warszawa, lipiec 2013 Promotor: dr hab. Andrzej Wysmołek prof.

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Michał M. Głowacki Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Praca doktorska wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego Laboratorium Fizykochemii Nowych Materiałów Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Semestr zimowy 2011/2012 Ćwiczenie nr 4 Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska grafenu

Spektroskopia ramanowska grafenu K. Grodecki Kacper Grodecki 1, 2 1 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa; e-mail: kacper.grodecki@itme.edu.pl 2 Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr 81 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2013 REDAKTOR NAUKOWY WYDANIA: dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Sylwia Aldona Gierałtowska

Sylwia Aldona Gierałtowska Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Sylwia Aldona Gierałtowska Tlenki o wysokiej stałej dielektrycznej otrzymywane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) i ich zastosowanie w elektronice Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2013 Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 25-28 czerwca 2013 Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne www.po-wie-fo-na.pl Organizatorzy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Sylwester

Bardziej szczegółowo

Elektrycznie czynne defekty w krzemie domieszkowanym fosforem poprzez neutronową transmutację krzem-fosfor

Elektrycznie czynne defekty w krzemie domieszkowanym fosforem poprzez neutronową transmutację krzem-fosfor Ka.-ol mw/sz. Andrzej BUKOWSKI, Stanisława STRZELECKA, Barbara SURMA, Ryszard JABŁOŃSKI, Pcweł KAMIŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH ul Kojistruktorska 6, 02-673 Warszawa Elektrycznie

Bardziej szczegółowo