Dzieñ Rodzinny ZS3 w Skoczowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzieñ Rodzinny ZS3 w Skoczowie"

Transkrypt

1 PUBLICYSTYCZNE CZASOPISMO MIESZKAÑCÓW ZIEMI SKOCZOWSKIEJ I OKOLIC POLUDNIK miesiêcznik numer -1 (minus pierwszy) listpad BEZP ATNY WITAMY SKOCZÓW! LECZ LUDZI DOBREJ WOLI JEST WIÊCEJ I MOCNO WIERZÊ W TO E TEN ŒWIAT NIE ZGINIE NIGDY DZIÊKI NIM NIE! NIE! NIE! (Czes³aw Niemen) SZANOWNI CZYTELNICY Krk p krku udaje nam siê realizwaæ zamierzenia i t ddajemy w Wasze rêce drugi numer nwej skczwskiej gazety PO UDNIK. Wziêliœmy sprawy w swje rêce i nie jesteœmy bierni. Nie czekamy. Chcemy iœæ d przdu! Jak m³dzi ludzie mamy w sbie ptymizm i wiarê. Mamy nadziejê, e bêdzie lepiej. B nie ma innej m liwœci. Musi byæ lepiej. Skczów i jeg klice t nasze miast i d nas samych zale y jeg cdziennœæ. ycie nas nie rzpieszcza, ale my nie chcemy chwaæ g³wy w piasek. Chcemy j¹ pdnsiæ wysk, chdziæ dwa nie i patrzeæ ptymistycznie w przysz³œæ. Pragniemy, by taka te by³a nasza gazeta - twarta, knstruktywna i dwa na, by by³a platfrm¹ sptkañ cz³wieka z cz³wiekiem i myœli z myœl¹. Byœmy pdawali sbie rêce i szukali racjnalnych rzwi¹zañ. Bardz dziêkujemy za wszystkie mi³e s³wa i wyrazy sympatii, które dtar³y d nas p paÿdziernikwym debiucie i nadal dcieraj¹. W wielu sbistych rzmwach przyjmwaliœmy gratulacje i szczere yczenia pwdzenia. Nie spdziewaliœmy siê tak ciep³eg przyjêcia. Staramy siê zmieniaæ rzeczywistœæ wkó³ nas, aby nie by³ smutn i szar. Aby ka dy klejny dzieñ by³ lepszy d pprzednieg. Ot nasza drga. Zachêcamy wszystkich bardz d lektury PO UDNIKA. Mamy nadziejê, e ka dy znajdzie dla siebie cœ ciekaweg, intryguj¹ceg i krzepi¹ceg. W nastêpnym numerze biecujemy drbny upminek d Mik- ³aja, a póÿniej, 23-g grudnia, specjalne, œwi¹teczne wydanie PO UDNIKA. Redakcja PTASIA GRYPA Chyba jeszcze nigdy nie baliœmy siê grypy tak, jak w tym rku. Trudn siê dziwiæ, skr w tym seznie Eurpejczyków m e zaatakwaæ ptasi wirus, który zebra³ ju œmiertelne niw na Dalekim Wschdzie. (ci¹g dalszy na str. 2) a Dzieñ Rdzinny ZS3 w Skczwie 22 paÿdziernik. Pgda znakmita. Mim teg, e jest sbta, idê d szk³y. Nie, nie jestem aden kujn, c bez szk³y yæ nie m e! Dziœ dpracwujemy 31 paÿdziernika, bêdziemy mieæ wtedy wlne. A dpracwujemy ten dzieñ w spsób dœæ nietypwy, rganizuj¹c pierwszy w histrii szk³y Dzieñ Rdzinny. Mam nadziejê, e bêdzie fajnie... (ci¹g dalszy na str. 6) ft. Marzena Mska³a Test na Wiedzê 1) Jak d³ug trwa³a Wjna Stuletnia? 2) Który kraj rbi kapelusze Panama? 3) Z jakieg zwierzêcia rbi siê catgut? 4) W jakim miesi¹cu Rsjanie bchdz¹ rcznicê Rewlucji PaŸdziernikwej? 5) Z w³sów któreg zwierzêcia zrbina jest szcztka wielb³¹dzia? 6) Nazwa Wysp Kanaryjskich pchdzi d nazwy któreg zwierzêcia? 7) Jak mia³ na imiê król Jerzy VI? 8) Jakieg klru jest ziêba purpurwa? 9) Sk¹d pchdzi chiñski agrest? 10) Jakieg klru jest czarna skrzynka w samlcie (dpwiedzi na str. 31) Krajbraz Skczwski Widzê ju z bliska jad¹c d strny Bielska wieczrn¹ pra Krzy na Kaplicówce œwietlny Tak mi jest grmnie bliski ten krajbraz skczwski wiatr c w ga³êziach gra i rzeka c z cicha szemrze dziejach skczwskiej sp³ecznœci A by³y t zmienne dzieje lsu upadki i wzlty ale czuwa³ ani³ z³ty by miast siê rzrs³ i kwit³ Tu w Beskidach tczne górami nad srebrz¹c¹ siê piêkn¹ Wis³¹ Maria Otylia Hluszczyk DZIEÑ NIEPODLEG OŒCI 11-g listpada, na skczwskim rynku, raprtem z³ nym przez Kmpaniê Hnrw¹ Stra y P arnej, rzpczê³y siê urczystœci upamiêtniaj¹ce dzyskanie przez Plskê niepdleg³œci. Nastêpnie, zgrmadzne w³adze naszej gminy, wraz z mieszkañcami, uda³y siê pd pmnik Pleg³ym za Plskœæ Œl¹ska, gdzie z³ n symbliczne wi¹zanki kwiatów. Urczystœæ zakñczy³a siê nab eñstwem ekumenicznym, które w tym rku dby³ siê w kœciele ewangelick-augsburskim. A W NUMERZE...! A W NUMERZE... KONKURS!!! - str. 4 LOTERIA FANTOWA - str. 14 KRZY ÓWKI I HUMOR - str. 30 WOJNA W SKOCZOWIE - str. 27 FOTORELACJA ONLY BREAKE - str. 28 WYWIAD Z PANEM JÓZEFEM PALOWSKIM - str.18 A W NUMERZE...! A W NUMERZE... A W NUMERZE... A W NUMERZE...

2 Cz³wiek m¹dry czasem zmienia zdanie, g³upiec nigdy PO UDNIK POWIEDZ GRYPIE NIE!!!! (ci¹g dalszy ze str. 1) Kiedy epidemia jakieœ chrby panwuje œwiat, fachwcy nazywaj¹ j¹ pandemi¹.epidemildzy twarcie przyznaj¹, e dziœ grzi nam w³aœnie pandemia niebezpiecznej dla cz³wieka ptasiej grypy. Na pcz¹tku XX w. Œwiat prze y³ ju pandemiê grypy. Nazwan j¹ hiszpank¹. Pch³nê³a 50 mln sób. Prawdziwy kataklizm, jeœli zwa yæ, e w czasie I wjny œwiatwej zginê³ 8 mln ludzi. eby zapbiec pdbnej sytuacji w przysz³œci, w 1945r. Œwiatwa Organizacja Zdrwia (WHO) stwrzy³a miêdzynardwy prgram nadzru grypy. Na ka dym kntynencie pwsta³ œrdek zbieraj¹cy infrmacje nwych wirusach i ich rzprzestrzenianiu siê. Kntynentalne centra infrmacji grypie wspó³pracuj¹ ze 114 œrdkami krajwymi. W³aœnie dziêki temu m liwe jest dziœ prdukwanie szczepinek przeciwk grypie. Wirus grypy c rku ma nw¹ pstaæ. Jeœli wiêc gdzieœ na Wschdzie pjawi siê jeg nwa dmiana, wytwarza siê nw¹ szczepinkê i rzprwadza siê j¹ na Zachdzie, nim dtrze tu sam wirus. W³aœnie dlateg tak I r l a n d i a PrwadŸ d siebie. Pwietrze drewniane jak zegar braca w tarczy krzywa ga³¹ÿ, dzwn œwiszcze pusty, kna bsiad³y balkny. Dm trzeba by³ puœciæ, dm w zwierciad³ach zwêglny i ruszyæ w niem¹ pielgrzymkê d grbu cz³wieka któreg siê nie zna³. Sprute hafty nie istniej¹cych perspektyw rdzawa nc jak cumy zarzuca na mgi³y, Ale iœæ trzeba by³, p macku przez drgi wiatrami kute, przez ³zy c jak ze Ÿrenic nie wyczesane rzepy dr¹ ¹ nwe pd czaszk¹ y³y. Zmêczenie czy smutek? I bcy œmiech- nwczesne pzytywki, blaszany jêzr za darm dawany d biletu i miski. Za plecami drzewa pdbne d sprê yn strz¹saj¹ puste ³êdzie d jezir. I nawet aglem z rtêci wyp³ywa klisty niby latawiec wypuszczny ksiê yc. Pzwól, e wstanê. Jest przecie cœ pnad ram¹ tych martwych natur bazgranych przez pœlizg, pza p³amanymi palcami panów twrzenia. Jest cœ c ddycha, w pzim wklejne skrzep³¹ farb¹, wtarte jak lej w p³ócienne w³sy- Cz³wiek zamalwany wzgórzem alb kamieniem. Pzwól, e stczê siê z urwisk, padnê deszczem k³ów brunatnych, garœci¹ rzeszków pgubinych przez œcinane buki. Wtedy trf pnwnie zabulgcze miêkkim bagnem, namknie py³ z jêzyków tpielczych I ziemia przemówi: Here lieth the Bdy Of Francis Kehe- Dep. July 28 Th 1789 Lrd have mercy n his Sul Amen Na pdstawie pdró y d Irlandii, zakñcznej w miejscwœci Glandalgh. 14 maj r. Grzegrz Niemiec wa ne jest, by c rku szczepiæ siê przeciwk grypie. Wiele sób nadal jednak myli grypê z przeziêbieniem. Dlateg wart pamiêtaæ jej cechach rzpznawczych.- pjawia siê nagle. Objawia gr¹czk¹ pwy ej 38 st. D teg dczuwamy ból miêœni i g³wy- mówi prf. Lidia Brydak, dyrektrka Krajweg Oœrdka ds. Grypy w Warszawie. D cech charakterystycznych chrby nale ¹ te wyska zaraÿliwœæ, m liwœæ zaka enia bez wzglêdu na wiek, du a liczba pwik³añ u zara nych raz zdlnœæ wirusa d ci¹g³ych mutacji. W³aœnie ta statnia cecha najbardziej niepki epidemilgów. Na razie wiadm, e wirus ptasiej grypy zd³a³ prze³amaæ barierê gatunkw¹ i zarazi³ cz³wieka. Liczba fiar jest jednak stsunkw niewielka. Pamiêtaæ jednak nale y, e przeciwk ptasiej grypie ucznym nie uda³ siê jak dt¹d wynaleÿæ szczepinki. Prace nad ni¹ ptrwaj¹ jeszcze kilka lat. Tymczasem rzprzestrzenianie siê wirusa ptasiej grypy stwarza craz wiêksze zagr enie. Gdy bwiem wirus ptasiej grypy sptka siê w rganizmie jedneg cz³wieka z ludzkim wirusem, m e djœæ d pwstania zabójczej mutacji. Pandemia takiej grypy m e pch³n¹æ na ca³ym œwiecie k³ 100 mln fiar- przewiduje prf. Brydak. Jedyny spsób na bni enie ryzyka pwstania takiej mutacji t zaszczepiæ siê na zwyk³¹ grypê. Tu pjawia siê jednak drugi prblem- brak szczepinek. Zaintereswanie jest tak du e, e firmy farmaceutyczne nie nad¹ aj¹ z ich prdukcj¹. Sanepid uspkaja, e preparaty wkrótce siê pjawi¹. JUDYTA WATO A Ptasia grypa znana jest d 1901r., ale dpier w 1955r. Zidentyfikwan wyw³uj¹cy j¹ wirus. Wystêpuje w ró nych dmianach, które wyw³uj¹ chrbê w ró nym stpniu nasilenia. Epidemia wystêpuje c kilka lat na ca³ym œwiecie. Jak dt¹d w Plsce jeszcze jej nie ntwan. Najprawdpdbniej pjawia siê na skutek pœrednieg lub bezpœrednieg kntaktu drbiu dmweg z dzikimi ptakami wdnymi. Kiedy chrba wyst¹pi w stadzie, rzprzestrzenia siê szybk. Zaka enie nastêpuje przez kntakt z dchdami chrych ptaków, a tak e z wydzielin¹ z ich czu i nzdrzy. Stwierdzn, e wirusy wystêpuj¹ tak e w ó³tku i bia³ku jaja. Z zaka nych jaj nie wylêgaj¹ siê kurczêta, ale zawartœæ jaja p st³uczeniu m e przyczyniaæ siê d rzszerzenia epidemii.. Na pdstawie infrmacji ze strny Centralnej Bibliteki Rlniczej. P R Z Y S O W I A L U D O W E (listpad / grudzieñ) Na œwiêteg Andrzeja (30.11) dziewkm z wró by nadzieja. Gdy œwiêty Andrzej (30.11) ze œniegiem przybie y, st dni œnieg na plu le y. Kiedy s³tne s¹ Andrzeje, zima ka dy piec wywieje. Jak siê grudzieñ zaczyna, taka bêdzie ca³a zima. Grudzieñ ziemiê grudzi dla zwierz¹t i ludzi. Grudzieñ, gdy ³agdny wszêdzie, ca³a zima dzieckiem bêdzie. W pierwszym tygdniu grudnia pgda sta³a, bêdzie zima d³ug bia³a. MrŸny grudzieñ, wiele œniegu, yzny rczek bêdzie w biegu. 2

3 Drdzy Czytelnicy. P³udnik jest gazet¹ dla Was, dla nas wszystkich. Oddajemy g w Wasze rêce. Ka dy m e wspó³twrzyæ klejn¹ szpaltê lub strnê. Od nas samych zale y nastêpny numer P³udnika, jeg szata graficzna i zawartœæ merytryczna. Pni ej, dsyæ przewrtnie, zstawiamy dla ka deg puste miejsce. Czekamy na Wasz¹ twórczœæ, przemyœlenia, sugestie i prpzycje, czym pisaæ w P³udniku. A TWOMJIEE ZDANIE E NA TWOMJIEE FOTOGRAFIE NAPISZ O SOBIE, O TWOIM ŒWI ZNAJD W PO UDNIKU SWÓJ RÓWNOLE NIK KALENDARZ SKOCZOWSKI W statnich dniach ukaza³ siê klejne wydanie Kalendarza Skczwskieg, tym razem na 2006 rk. Mieszkañcy Skczwa znaj¹ t wydawnictw ju d kilku lat. Dlateg z du ym zaintereswaniem wart przewertwaæ klejne strnice. Kalendarz, prócz klasyczneg kalendarium przyzdbineg ftgrafiami Jadwigi Zipser raz sentencjami K.J. Wêgrzyna, zawiera przede wszystkim infrmacje dtycz¹ce histrii Trytnweg Grdu i klic. Wyczytaæ w nim m na ntatki rcznicach, sylwetkach skczwian raz wiele innych ciekawstek. Na du e uznanie zas³uguje wrêcz pinierska próba ftgraficznej dkumentacji budwy drgi ekspreswej S1 wkó³ Skczwa raz np. pis B³adnicy i abiñca, któreg pdjê³a siê Redaktr Naczelna wydania, Halina Sztek. Zachêcamy Czytelników PO UDNIKA d zakupu w kiskach Kalendarza Skczwskieg raz d lektury. Z pewnœci¹ Kalendarz m na tak e nabyæ w siedzibie Muzeum im. Gustawa Mrcinka w Skczwie. Kalendarz zsta³ wydany w nak³adzie 350 egzemplarzy przez OFFSETdruk i MEDIA Sp. z.. w Cieszynie, pd kuratel¹ Muzeum Œl¹ska Cieszyñskieg. PO UDNIK POSTSCRIPTUM DO POWSPOMINAJMY Z zaintereswaniem zapzna³em siê z tekstem zamieszcznym w pierwszym O (minus drugim) wydaniu P³udnika zatytu³wanym Pwspminajmy autrstwa SUM-a. Tekst ciekawy, wymaga jednak e kilku sprstwañ. Otó pierwszym tytu³em praswym na rynku skczwskim p 1989 rku nie by³a Gazeta Skczwska, lecz Tygdnik Skczwski (prywatna gazeta infrmacyjn-publicystyczna). Pierwszy numer znalaz³ siê w kiskach Ruchu 15-g listpada 1990 rku, czyli kilkanaœcie dni wczeœniej d Gazety Skczwskiej. Te dwa ró ne tytu³y nie dzieli³a tylk szata graficzna, lecz przede wszystkim treœæ. Ntabene uwa am, e w gminie Skczów jest miejsce na 2-3 tytu³y praswe, które nie musz¹ wcale ze sb¹ rywalizwaæ czy knkurwaæ, a mg¹ siê uzupe³niaæ. Trchê z alem przyjmujê s³wa autra tekstu, który z rzbudwaneg dzia³u sprtweg czyni mi zarzut. Tygdnik Skczwski stswa³ wszystkie frmy publicystyczne, równie te najtrudniejsze, jak kmentarz, felietn, reprta i ftreprta. Pnadt myœlê, i siln¹ strn¹ Tygdnika Skczwskieg by³y materia³y interwencyjne (zazwyczaj skuteczne) raz listy d Czytelników. Uwa am, e d histrii prasy w Skczwie te nale y ddaæ kilka zdañ. Otó na prze³mie 1998/99 ukazywa³ siê dwutygdnik Wieœci z Ratusza, klprtwany wewn¹trz Gazety Skczwskiej. Twarzystw Mi³œników Skczwa wydaje rcznik Krnika Skczwska i ukazuj¹ siê tak e dwa kalendarze w frmie ksi¹ kwej. Nale y tak e wspmnieæ prasie religijnej (katlicki miesiêcznik Effatha i ewangelicki kwartalnik Infrmatr Parafialny) raz szklnej (Sztama, Nn Stp Buda, Wrzuæ Trójkê). Tyle uwag, sprstwañ i uzupe³nieñ d Pwspminajmy. Jeœli natmiast chdzi P³udnik 18 47`, t bardz pdba mi siê pierwszy numer, tak e szata graficzna, chcia uwa am, e zdjêcia pwinny byæ znacznie wiêksze, czytelniejsze, gdy ftka t te ciekawy materia³ praswy. Wszystkieg dbreg. Du pmys³ów, zmys³wœci raz dprnœci w realizwaniu swjeg celu. Ppieram i szczerze gratulujê. Kazimierz Raszka Od Redakcji: Uprzejmie dziêkujemy Panu Kazimierzwi za zabranie g³su i cenne uzupe³nienie. Dziêkujemy tak e za mi³e s³wa pd naszym adresem (lubimy, jak nam siê s³dzi...). Mamy nadziejê, e m emy liczyæ na inne, ciekawe materia³y i zapraszamy d wspó³pracy. Prasa musi mieæ swbdê mówienia wszystkieg, by niektórzy ludzie nie mieli swbdy rbienia wszystkieg. Luis Terrenire 3

4 Gdzie s¹ ³sie? œie s¹ na ³siedlu!!! OPOWIADANIE Zgdnie z bietnic¹, z pprzednieg numeru P³udnika, przedstawiamy Wam, Drdzy Czytelnicy, klejne pwiadanie. Tym razem Milenie..., autrstwa tajemniczeg *kcurka*. Bêdziemy siê starali, by pwiadania zawsze l¹dwa³y na czwartej strnie gazety. Jak Redakcja zachêcamy Was d pisania i publikwania na naszych ³amach waszych tekstów. Prsimy tak e nauczycieli pmc w pzyskiwaniu ciekawych pwiadañ. Obiecujemy publikacjê. A teraz... MILENA... Milena Budzê siê, twieram czy. Spgl¹dam na zegarek, stj¹cy na ncnej szafce, dchdzi czwarta w ncy. Zastanawiaj¹c siê nad tym, c przerwa³ mi sen, przypminam sbie, jak¹ histriê tym razem prze y³em w swjej g³wie. Such w gardle. Schdz¹c p schdach d kuchni ptykam siê w³asn¹ ngê. Przewracam siê wprst na kmdê, stj¹c¹ bk. T³ukê wazn, który kupi³em na pchlim targu, wkurzaj¹c siê na sameg siebie kpiê w krzes³. P pe³nej przeszkód drdze z sypialni ku ldówce, dcieram d zamierzneg celu. Otwrzywszy drzwiczki, spgl¹dam na pó³ki nie dstrzegaj¹c nic, c ugasi³by mje pragnienie. Ach pragnienie. W kñcu p kilku sekundach up³ywaj¹cych tak szybk stwierdzam, e herbatka t wszystk, na c mgê sbie pzwliæ. W szafce, na dlnej pó³ce pd górn¹, znajduje siê tylk jakaœ Xenna (herbatka mjej mamusi), nie czytaj¹c etykiety zalewam ja wrz¹tkiem. Wspinaj¹c siê p schdach d meg zaciszneg pkiku, czywiœcie muszê rzlaæ z kubka, n có, chwiejny mój krk. Dtar³szy w kñcu d sweg legwiska mój ³¹dek upmina siê psi³ek, na który wczeœniej nie mia³em czasu. Schdz¹c p raz klejny d kuchni tym razem twieraj¹c ldówkê uœmiech pjawia siê na mym bliczu. Widzê, e mamusia zrbi³a zakupy. Oczywiœcie wybieram same lekkie p ywienie, aby móc jeszcze zasn¹æ tej ncy, czyli jgurcik, kanapeczkê z d emkiem i bananka. Wspinaj¹c siê p stpniach wpadam we w³asn¹ pu³apkê i pœlizgam siê na wylanej herbacie. Fina³ taki, e kanapeczka l¹duje d emem na pd³gê a ja bijam sbie lewe bidr. Przeklinaj¹c parkrtnie zbieram siê i wdrapujê na pierwsze piêtr. Ca³e szczêœcie, e rdzice tward œpi¹ i ten ha³as nie zak³óci³ im snu. Nareszcie w pkiku k³adê siê na trzysbwej sfie, która mym ³ó eczkiem jest, w³¹czam telewizjê, w której akurat ertyczny prgram prwadzny przez sk¹p Milena ubran¹ szatynkê mi³ wabi mój wzrk. Herbatka w smaku ca³kiem dbra, klacja równie niczeg sbie (d emik dmwej rbty). Maj¹c spkój zaczynam przypminaæ sbie, c d jasnej ciasnej dzisiaj rbi³em i jak znalaz³em siê w dmu. A wiêc p szkle na piwk z kumplami i pi³karzyki, ptem na drugie z innymi znajmymi z pdwórka, wink z dziewczyn¹ i trchê mi³œci, wódeczka z dziadkiem przy knwersacji plityce a i na samym kñcu imprezka w klubie przy scrachach Did ejów z ca³ej Eurpy. T ta impra dbi³a mnie w tak szczególny spsób. Czyli pierwszej trzydzieœci wróci³em, czwartej siê budzi³em, dwiz³a mnie taksówka, lecz nic nie zap³aci³em. O w mrdê! A jej nie zauwa y³em! Przecie pderwa³em wczraj tê blndynê i zaprsi³em j¹ d siebie. Ale musia³em zabalwaæ, e dpier teraz j¹ tu widzê. Muszê t garn¹æ zanim zjawi siê mja, alb rdzice wstan¹.. C tu kurka rbiæ? Cœ siê dzieje, niech t. T ta herbatka! Teraz prirytet jeden, d kibla jak najprêdzej! P ciê kiej drdze d WC uda³ siê panwaæ œcisk wnêtrznœci i pwróciæ d stanu nrmalnœci. Ale dalej jestem w krpce. Wiem! Wyprszê j¹ uprzejmie szóstej t³umacz¹c siê jakimœ pilnym zajêciem. P dwóch gdzinach wymyœlania wymówki, czas j¹ zbudziæ. Sukces pcz¹tkwy budzi³a siê, wys³ucha³a i siê d mnie przymilaæ zapragnê³a. A ja? Ja te jej smak chcia³em pczuæ i taki dziwaczny pcz¹tek tej niedzieli zafundwa³ mi ls. Ona jak gdyby nic siê nie sta³ mówi k., i zaczyna siê zbieraæ. Stjê, patrzê, i nie mam zielneg pjêcia, jak siê zachwaæ w takiej sytuacji. Odprwadzam j¹ d drzwi. Ona wyci¹ga rachunek ze sklepu z dzie ¹ i zapisuje swój numer telefnu a pd nim imiê. Milena. Tak w³aœnie nazywa siê g³ówny w¹tek tej jedndniwej przygdy, która tak mi³¹ kaza³a siê chwil¹. Mam jej numer ca³ym czasem przypiêty na tablicy rganizacyjnej w mich czterech œcianach, lecz nie zadzwni³em, a ju trzeci tydzieñ siê zaczyna d naszeg sptkania. Czy na warta próby pkchania? *Kcurek* ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych d dwiedzenia bardz ciekawej wystawy ftgraficznej, której urczyste twarcie dbêdzie siê we wtrek, 22-g listpada, gdz w pmieszczeniach skczwskieg Muzeum Sarkandrwskieg. Obejrzeæ bêdzie m na ftgrafie dkumentuj¹ce tegrczn¹, lipcw¹ wyprawê (bóz archelgiczn - biblijny) p Ziemi Œwiêtej zrganizwan¹ przy wspó³udziale krakwskiej PAT. Wystawa zatytu³wana jest Mistrzu, gdzie mieszkasz? ChdŸcie i zbaczcie. Autrem prezentwanych ftgrafii bêdzie ks. Marcin Jakubiec a prelekcjê wyg³si ks. prf. Tmasz Jelnek. Wystawê bêdzie m na gl¹daæ d 15-g stycznia 2006 w gdzinach twarcia muzeum (patrz ramka, str.19). Serdecznie zapraszamy. Knkurs!!! Mój Szczêœliwy numerek Uwaga! Og³aszamy niepwtarzalny knkurs! Tylk dla Czytelników P³udnika! ZnajdŸ swój szczêœliwy numerek! Pni ej publikujemy zdjêcie tablicy rejestracyjnej wyknane 5-g listpada. Osbê, d której nale y zarejestrwany samchód, prsimy przybycie z dwdem rejestracyjnym i dwdem sbistym d siedziby Redakcji (Skczów, ul. S³neczna 16), w ka d¹ œrdê gdzinie 17-tej. Knkurs jest wa ny d ukazania siê klejneg numeru PO UDNIKA. Czeka atrakcyjna nagrda w pstaci atlasu samchdweg ufundwaneg przez Miejski Dm Kultury w Skczwie. Czekamy tak e na klejnych fundatrów nagród (mile widziane pny zimwe, wczasy na Majrce lub garnki Zeptera). Zapraszamy! A Czytelnikm yczymy mi³ej zabawy! ZnajdŸ swój szczêœliwy numerek! a 4

5 XR O W E R O W O ZAPRASZAMY na KORTY TENISOWE W WILAMOWICACH (Ul. Rekreacyjna, za OSP) Rezerwacja (033) Ryszard Drózd S³tys Wilamwic U PO UDNIK Skczów - Tu³. Du m na by pisaæ wp³ywie turystyki rwerwej na zdrwie i sampczucie cz³wieka. Ruch na œwie ym pwietrzu, piêkne krajbrazy naszej jczyzny, wspania³a przyrda, która nas tacza... Wszystk zdaje siê byæ niezaprzeczalnymi argumentami œwiadcz¹cymi tym, e ten spsób spêdzania wlneg czasu jest bardz wartœciwy. Dziœ chcia³abym przedstawiæ jedn¹ z piêkniejszych tras naszeg reginu, przeznaczn¹ dla œredni zaawanswanych rwerzystów. Czas przebycia trasy wynsi d 4 d 5 gdzin. Mam jednak nadziejê, e nie zniechêci t nikg, by razem z P³udnikiem q 18 40, ju na wisnê, wybraæ siê na tê przeja d kê. X Startujemy ze stacji benzynwej na Górnym Brze i kierujemy siê w strnê Beata Nierdzimia (patrz mapka). X Przeje d amy dwupasmówkê. Znajdujemy siê teraz na ruchliwej drdze prwadz¹cej d Ustrnia, musimy wiêc zachwaæ szczególn¹ str nœæ. A d Ustrnia nigdzie nie skrêcamy. X Wje d amy d centrum, naprzeciwk muzeum, htelu i klubu kajakarskieg skrêcamy w praw, na ulicê Partyzantów. Chwilê jedziemy pd górê, a nastêpnie skrêcamy w lew. Przeje d amy pd mstem i mijaj¹c Ustrniankê nadal jedziemy pd górê. Pilnujemy zielneg szlaku. X Uwa amy na skrêt (pd k¹tem k. 90 stpni w praw) by nie pjechaæ prst, d lasu. Znów jedziemy przez chwilê pd górê. Na ma³ym skrzy waniu d³¹cza d nas ó³ty szlak rwerwy. Odt¹d bêdziemy nim jechaæ. Dalej jedziemy pd górê (biecujê, ju wkrótce bêdzie zjazd, cierpliwœci. Pdziwiamy widki! Za punktem dpczynkwym wje d amy d lasu (musimy przejœæ X pd barierk¹). Nie bójmy siê tabliczki strzegaj¹cej trudnej trasie górskiej mim e trasa na tym dcinku z pcz¹tku prwadzi pd górê, z regu³y nie jest trudna. Odt¹d jedziemy leœn¹ œcie k¹. Wreszcie wyje d amy z lasu. Tu wart chwilê dpcz¹æ, patrz¹c na X dymy unsz¹ce siê nad Trzyñcem, szczyt Tu³u i rzpœcieraj¹c¹ siê przed nami przestrzeñ. Od³¹czamy siê d ó³teg szlaku i zje d amy drg¹ w dó³, kieruj¹c X siê w strnê Tu³u. Na prze³êczy skrêcamy w praw. Przeje d amy przez pdwórze mieszkaj¹cych pd Tu³em ludzi (uwaga na psy) i przygtwujemy siê d trudneg zjazdu musimy pamiêtaæ, e pd¹ amy teraz zwyk³ym górskim szlakiem. Jedziemy skrajem lasu, ptem wje d amy d nieg prwadzi nas X czarny szlak. Czeka nas teraz najtrudniejsza czeœæ trasy wid¹ca przez leœne wertepy nie zniechêcajmy siê! X Wreszcie wje d amy na drgê jad¹c w górê trafimy d schrniska Pd Tu³em, a w dó³ na drgê prwadz¹c¹ d Gleszwa. Mijamy zak³ady kamieniarskie i dje d amy d ul. Zamkwej. Skrêcamy w praw chwilê jedziemy pd górê, p drugim przystanku autbuswym (Ciswnica Leœniczówka) skrêcamy w ma³¹ uliczkê, która dprwadzi nas d czarneg i zielneg szlaku rwerweg. Skrêcamy w lew. Dcieramy d centrum Ciswnicy, kr¹ amy kœció³ i w miejscu, gdzie szlak czarny d³¹cza siê d zielneg, skrêcamy w lew. Przeje d amy dœæ ruchliw¹ ulicê Ustrñsk¹, a nastêpnie ca³y czas jedziemy prst. P drugiej strnie trów klejwych skrêcamy w lew (ul. H H Kzakwicka). Ptem czeka nas skrêt na ul. Bia³¹. Ca³y czas jedziemy czarnym szlakiem rwerwym. Za stacj¹ Skczów B³adnice d- ³¹cza siê d nas szlak zielny i czerwny. Jedziemy nimi a d centrum Skczwa, gdzie kñczymy nasz¹ wycieczkê. [D9k] X X Pstawi³am wszystk na ciebie przygtwa³am: tysi¹c wykrzykników N st krpek pó³ setki cudzys³wów æwieræ setki pdkreœleñ (na pzytywne epitety) z wykluczeniem raz na zawsze znaków zapytania U PRZEPRASZAMY ZA JAKOŒÆ MAPKI Kaliñska Ka dy ma praw d szczêœcia, ale nie ka dy ma szczêœcie d prawa. 5

6 Wszystk umiera, tylk pamiêæ dbrych uczynków nie ginie. Naplen Bnaparte PO UDNIK Dzieñ Rdzinny ZS3 w Skczwie (ci¹g dalszy ze str.1) Jest cœ k³ ósmej, idê d szk³y - wczeœniej, aby zrganizwaæ sbie stlik bêdê sprzedawaæ szklne gazetki i jubileuszwe ksi¹ ki wydane przez nasz¹ szk³ê, a tak e dawaæ (czywiœcie spd lady) P³udnik. Wchdzê d budynku widzê chas. Wielka bieganina. Gdzie s¹ wlne krzes³a?, C? Sala jeszcze nie gtwa?!, Zaraz pwinien przyjœæ... Gdzie n jest?! z ka dej strny dbiegaj¹ mnie strzêpy czyichœ rzmów. Próba mikrfnu s³yszê zdenerwwany g³s z g³œnika, ustawineg bk schdów. Gdzieœ w t³umie spstrzegam nasz¹ redakcyjn¹ ftreprterkê. Udaje mi siê zdbyæ stlik, p chwili dstajê plik ksi¹ ek, które mam sprzedaæ. Ufff... Bêdzie ciekawie. 15 Wreszcie nadchdzi 9. Wszystk jest zapiête na statni guzik. Z g³œnika dbiega g³s dyrektrki, pani Urszuli Kssakwskiej. Witam serdecznie wszystkich na pierwszym Dniu Rdzinnym... imprezê twiera urczyste pwitanie. P chwili reklamuj¹ siê pszczególne klasy, zapraszaj¹c na swje stiska. A jest na c zapraszaæ! Wzd³u krytarzy wszystkich piêter pustawiane s¹ stiska, na których zg³dniali mg¹ zakupiæ smaczne ciasta, pieczne przez rdziców, s³dycze, gfry, sma ny na miejscu ppcrn, kanapki, zapiekanki, tsty i inne specja³y. Na statnim piêtrze umiejscwina jest kafejka miejsce, gdzie m na usi¹œæ, kupiæ cœ d jedzenia i dpcz¹æ. Tsty, tsty w³a uczennica 3b, ubrana w zabawn¹ czapkê kucharza i czerwny fartuszek Tsty, tsty.... Na przyby³e rdziny czekaj¹ knkursy, takie jak prwadzny przez Karla Bchenka, znany z telewizji turniej Jeden z Dziesiêciu swj¹ wiedzê na ró ne tematy mg¹ sprawdziæ zarówn uczniwie, jak i nauczyciele czy rdzice. Spre zaintereswanie wyw³uje Taniec z gwiazdami, pdczas któreg wytypwane pary uczeñ nauczyciel walcz¹ pierwsze miejsce. Siadam na swim stanwisku, bserwuj¹c zebrane na krytarzach t³umy. Zaintereswanie pras¹ jest niewielkie czy by wszyscy przybyli tu tylk, aby siê najeœæ...? Wreszcie zjawia siê pierwszy klient mja wiara w ludzi wzrasta. Jednak zdarzaj¹ siê wyj¹tki. Byle by³ ich jak najwiêcej! Ze stiska bk mnie unsi siê para. Pali siê? Nie! Frytki sma ¹... Pwdzeniem cieszy siê tak e reginalne jedzenie pajda ze smalcem i górkiem kisznym. Ciasta i inne s³dycze te nieÿle siê sprzedaj¹ c chwilê p krytarzu paraduje ktœ z ciasteczkiem z mas¹ czekladw¹, kksem czy bit¹ œmietan¹... Mniam... S³yszê zaprszenie na prelekcjê, p³¹czn¹ z pkazem zdjêæ i slajdów z Czarneg L¹du. Przyby³y z Afryki misjnarz bêdzie pwiada³ t³umaczeniu Biblii na jêzyki mówine c jest spraw¹ dœæ skmplikwan¹ - niektóre afrykañskie ludy nie ft. Marzena Mska³a psiadaj¹ swjeg alfabetu i nie ps³uguj¹ siê pismem. Hmmm... Ciekawe. Szkda, e jestem uziemina w kisku. Wkó³ tyle naprawdê interesuj¹cych rzeczy d bejrzenia: w sali histrycznej dbywa siê niepwtarzalna wystawa militariów, g³ównie z czasów I i II wjny œwiatwej. Ekspnaty nale ¹ d dwóch klekcjnerów: Paw³a Szczepañskieg i ukasza Orawskieg. Obk wystawa znaczków pcztwych... GwŸdziem ca³eg prgramu jest wystêp musicalwej grupy z Bielska Bia³ej. Jak by³? pytam kle anki. Œwietna grupa taneczna, balet, chórek, budz¹ce pdziw akrbacje jednym s³wem super kmentuje wystêp Magda Suchdlska. Beznadziejne! krytykuje Estera Hernik. Có, jak widaæ zdania s¹ pdzielne. Rzgl¹dam siê dk³a krytarzem krczy istna prcesja myszek, któw, ab i innych zwierz¹t n tak, tu bk panie maluj¹ dzieciakm twarze. Nie zapmnian licznie przyby³ych na imprezê najm³dszych uczniach Jedynki! Bisk na jeden dzieñ zmieni³ siê w wielki plac zabaw ustawin tam m.in. dmuchane zamki, które d razu zari³y siê d skacz¹cych dzieciaków. Obk rzgrywa³y siê mecze pi³ki n nej. W sali plastycznej dbywa³y siê knkursy, a dla uczniów z klas 4-6 fina³ wielkiej zbiórki kasztanów. A zebran ich naprawdê wiele wszystkie kartny (takie 1 m/1 m/1 m) zajmwa³y niemal ca³¹ szatniê. Teg dnia dby³ siê tak e fina³ innej akcji Góry Grsza, w której wziê³a udzia³ Jedynka. W jednej z klas tajemnicze wró ki, przyby³e na Dzieñ Rdzinny, prezentuj¹ kilka swich sztuczek, takich jak zamiana wdy w mlek, biegaj¹ca p wdzie kuleczka czy wybuch wulkanu, czyli... Chemiczne hkus - pkus. Wszyscy s¹ pd wra eniem! Wreszcie ludzie zaczynaj¹ rzchdziæ siê d dmów, a nas, uczniów, czeka jeszcze wielkie sprz¹tanie. Ktœ wciska mi jakieœ krzes³a d nszenia, pmagam kmuœ w nszeniu stlika. Wreszcie wszystk uprz¹dkwane. M na iœæ. Wychdz¹c z szk³y dchdzê d wnisku, e takie imprezy jak najbardziej mi dpwiadaj¹. I myœlê, e nie tylk mi. Dziewanna Kusiñska MARIAN KOIM - FOTOGRAFIK Na prze³mie paÿdziernika i listpada m na by³ gl¹daæ w piwnicach Muzeum im. G. Mrcinka w Skczwie ciekaw¹ wystawê ftgraficzn¹ autrstwa Mariana Kima. Ftgrafik, na 36 pkazanych pracach, zaprezentwa³ pejza e jesienn-zimwe. Kryptwa sceneria XIV wiecznej muzealnej piwnicy dsknale zdaje siê paswaæ d teg rdzaju ekspzycji. Klrwe barwy jesiennych liœci, ich wrêcz dywany, Marian Kim dyskretnie wspó³gra³y z surwœci¹ zimnych œcian, wprwadzaj¹c zwiedzaj¹ceg w stan mi³eg dla ka kntrastu. Natmiast misterne ftgrafie zimweg puchu pwli przypmina³y nadchdz¹cej zimie, brrrr... Marian Kim urdzi³ siê w 1931 rku w Bielanach k³ Kêt. Jest abslwentem Liceum Technik Plastycznych raz Studium Filmu i Ftgrafii. Wspólpracwa³ z wielma instytucjami upwszechniania kultury dkumentuj¹c wa ne wydarzenia artystyczne. Artysta ftgrafuje dla przyjemnœci, a jag prace pwstaj¹ pdczas chwil przeznacznych na relaks i dpczynek, gdy czêst z aparatem ftgraficznym wêdruje p Beskidach. Jeœli kiedyœ, Drdzy Czytelnicy, zdarzy Wam siê m liwœæ gl¹dniêcia prac Mariana Kima, t serdecznie d teg zachêcamy. 6

7 P r z e p i s y C i c i N e l i Karpatka Masa: Pó³ litra mleka, 5 ³y ek cukru, 2 ³y ki budyniu, 1 ³y kê m¹ki zagtwaæ i wystudziæ. Zimn¹ masê wymieszaæ z kstk¹ margaryny. Ciast: 1 szklankæ wdy zagtwaã z ½ kstki margaryny. Wystudziã, ddaã szklankæ màki, 5 jajek raz prszek d pieczenia. Wymieszaã dkùadnie. Ciast pdzieliæ na dwie czêœci, upiec na blasze psmarwanej t³uszczem. Wystudzne placki prze³ yæ kremem. Ja³wiec Psplity Sa³atka z ziemniakami Sk³adniki ssu: 8 ³y ek liwy 4 ³y ki ctu winneg 2 ³y ki musztardy sól, pieprz d smaku Krzew z rdziny Cypryswatych, rsn¹cy na ja³wej glebie, sk¹d wywdzi siê jeg nazwa. Wystêpuj¹cy w Plsce Ja³wiec Psplity si¹ga d 15 metrów wyskœci i yje d stu lat i d³u ej. Drzew ja³wca jest cennym surwcem rzeÿbiarskim i s³u y d wyrbu m.in. fajek. Z jeg d³ugich i bia³ych krzeni wyrabia siê kszyki raz zdbne plecinki. Ga³¹zki ja³wca u ywane w wêdzarniach, nadaj¹ wyrbm miêsnym piêkny armat i jednczeœnie chrni¹ je przed zepsuciem. K¹piel w wywarze z ga³¹zek ja³wca lecznicz dzia³a na reumatyzm. Niebiesk-czarne wce ja³wca zbiera siê póÿn¹ jesieni¹ lub zim¹ gdy s¹ w pe³ni djrza³e. Maj¹ w³aœciwœci bakteribójcze i przeciwzapalne. Ich ddatek pdnsi smak dañ miêsnych i rybnych. Jednczeœnie, sp ywanie wców ja³wca jest dbrym spsbem na dm³dzenie ca³eg rganizmu. Nale y zacz¹æ d 4 sztuk i cdziennie zjadaæ jeden wc wiêcej, a d 15 sztuk a ptem cdziennie jeden wc mniej. Owce ddajemy d sma neg miêsa, dziczyzny, bigsu czy grzybków marynwanych, jak równie d ssów i pasztetów, jednczeœnie nale y pamiêtaæ, e du e dawki ja³wca mg¹ dzia³aæ dra ni¹c na nerki. Ja³wca u ywa siê tak e d wyrbu wódek i nalewek. Napar z wców ja³wca zwiêksza wydzielanie sków trawiennych, u³atwia usuwanie szkdliwych prduktów przemiany materii a wiêc ma dzia³anie dtruwaj¹ce, jednczeœnie pprawia sampczucie. Napar z wców ja³wca Jedn¹ ³y eczkê wców ja³wca zalaæ szklank¹ zimnej wdy, zagtwaæ i piæ trzy razy dziennie p ³y eczce Na tej strnie witamy kucharki i kucharzy. I przedstawiamy klejne prpzycje Cici Neli. Tym razem m.in. sa³atka, karpatka i rgaliki. Palce lizaæ. K³ptów ³¹dkwych nie bêdzie - sprawdzne p pierwszym numerze! Zachêcamy d udanych prób kulinarnych raz uprzedzamy, e w planie mamy tak e przepisy na dania naszej kuchni reginalnej. SMACZNEGO! A Ciciê Nelê tradycyjnie pzdrawiamy i czekamy na klejne ciastwe ciekawstki. przygtwanie sa³atki: ugtwaæ w mundurkach piêæ ziemniaków- wystudziæ pkriæ w plastry, ddaæ dwa pkrjne pmidry, 2-wie psiekane cebule i zieln¹ pietruszkê. Ca³œæ wymieszaæ z ssem.. Smaczneg! sk³adniki sa³atki: 5 du ych ziemniaków 2 pmidry 2 cebule zielna pietruszka Salatka ziemniaczana Ugtwac ziemniaki w mundurkach, brac i pkric w plasterki. Ddac pkrjna zielna cebulke lub zwykla. Zalac wrzacym bulinem, dprawic d smaku magi, pieprz, lej, cet i sól. Mzna ddac górki kiszne lub zielne pkrjne równiez w plasterki. Pstrag w lisciach kapusty Skladniki 2 pstragi 4 duze liscie kapusty wlskiej 4 srednie ziemniaki 2 zabki czsnku 2 liscie laurwe 4 galazki kperku sól, pieprz Rgaliki dr d we Sk³adniki: 50dkg m¹ki pó³tra kstki margaryny 5dkg dr d y 2 ³y ki cukru 2 ³y ki œmietany 3 jaja (ca³e) Rzrbiæ w œmietanie dr d e, ddaæ pzsta³e sk³adniki, wyrbiæ ciast na stlnicy. Wstawiæ d ldówki na dwie gdziny. Pdzieliæ na czêœci, wa³kwaæ na kr¹g³e placki. Pkriæ na trójk¹ty zawin¹æ z d emem w œrdku. Pstragi sprawic, plukac pslic i ppierzyc. W kazda rybe wlzyc lisc laurwy, 2 galazki kperku i zgnieciny zabek czsnku. Liscie kapusty sparzyc i saczyc. Kazda rybe winac w 2 liscie kapusty i ulzyc w brytfannie. Ziemniaki brac, plukac, pslic, winac w flie aluminiwa i ulzyc bk ryby. Piec 40minut w piekarniku nagrzanym d stpni C. Chêtnie nawi¹ emy wspó³pracê z sbami chc¹cymi publikwaæ w P³udniku artyku³y z zakresu gegrafii, bilgii lub fizyki. O wspó³pracê, bez d³u szych i bci¹ aj¹cych zbwi¹zañ, prsimy nauczycieli i wszystkich znawców tematów. Jeœli ptrafisz w ciekawy i interesuj¹cy spsób zaintrygwaæ Czytelnika, d³¹cz d grna wspó³pracwników naszej gazety. Pdziel siê wiedz¹. Napisz lub zadzwñ d Redakcji. Nie p³acimy za teksty, ale m e dziêki Twjej publikacji ktœ cœ zrzumie, cœ siê wyjaœni...wart. Zapraszamy d wspó³pracy. Byæ tak szczêœliwym ka dej prze, jak tylk cz³wiek szczêœliwym byæ m e 7

8 PrzyjaŸñ? Dwie rzeczy nie maj¹ granic: wszechœwiat i ludzka g³upta. Albert Einstein Rdzaj ludzi, których przyjació³mi nazwaæ m emy. W nich nadzieja, za szczêœcie im dziêkujemy Œwiat trudne wybry przed nami stawia Kmu melanchlii ma³, siê ich nie bawia yciem pjmwana jest ludzka wêdrówka ku wiecznœci Kt wierzy, mi³œæ fiaruje, ten ka dym dniem pœci K³ania siê maj¹c w sercu magazyn interpelacji Treœci sens sensu bezsensu raz ludzkiej irytacji Sk³adanie ludzkiej sbwœci, w ptrzebie znajmœci Zdaniem wielu myœlicieli, schizfreników tylk pwieli Takim tkiem ludzkieg charakteru szlakiem M na nieœwiadmie zaszczuæ siê niesmakiem Ludzka psychika zawartœæ impersnalna psiadacza Wszystkie granice zaciera, w nieznany bszar wkracza Pznanie zawartœci struktur istt natury Klejne zwala w nicœæ nieistniej¹ce mury Jak nie pnieœæ siê wewnêtrznym dezyderatem? Rzczarwany jesieni¹, zamkniêty zim¹, Dyskretny wisn¹, samtny latem Ch³pak patrz¹cy w czy dziewczynm Artysta swjej sbwœci, bywatel pacyfista Ale nikt nie chce przygl¹daæ mu siê z bliska Ucieczka w tch³añ pza umys³u zasiêg Pêka lina, na sbie zbyt znaczny stpieñ napiêæ Bardz siê rzstrzelam, gdy uczucia t³umiê w sbie Okreœlna klryzacja œwiata szukuje w g³wie Gniewnie dnsz¹ca siê irytacja niezrzumienia Zbyt intensywne natê enie padaj¹ceg cienia Odrzuciæ wszystkie uœmierzaj¹ce ból œrdki Stan¹æ naprzeciw tej parchatej twarzy Odsun¹æ na bk wszystkie nieznacz¹ce pltki Ekscentryzm niczym jak maharad y C siê stanie, gdy zaczniesz ufaæ swym wartœcim? Staniesz siê znów wraz ze swj¹ dusz¹, jednœci¹. Pdbnie jak w pprzednim numerze, zwracamy siê d instytucji, firm i ludzi dbrej wli zastrzyki finanswe na wydawanie P³udnika. Przyjmujemy tak e dary w naturze (mile widziany papier ffsetwy). Bardz chcemy, aby P³udnik ukazywa³ siê tak d³ug, jak graæ bêdzie Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pmcy, ale bez kasy cieñk t widzimy... Zachêcamy d reklamy na naszych ³amach, Naprawdê wart. Super miejsce w super cenie! Ptencjalnych reklamdawców prsimy kntakt z nami w MDK lub w Warsztacie Sztuk. JSCE NA TWOMJI E REKLAMÊ Dziwny jest ten œwiat Dziwny jest ten œwiat gdzie jeszcze wci¹ mieœci siê wiele z³a i dziwne jest t e d tylu lat cz³wiekiem gardzi cz³wiek Dziwny ten œwiat œwiat ludzkich spraw czasem a wstyd przyznaæ siê... a jednak czêst jest e ktœ s³wem z³ym zabija tak jak n em Lecz Ludzi Dbrej Wli jest wiêcej i mcn wierzê w t e ten ŒWIAT nie zginie nigdy dziêki nim Nie! Nie! Nie! Nadszed³ ju czas najwy szy czas nienawiœæ zniszczyæ w sbie... Wszyscy raczej znamy pwy szy tekst. Czes³aw Niemen napisa³ d nieg muzykê na pcz¹tku sierpnia 1966 rku w Pary u, pdczas trwania wystêpów w prgramie Music-Hall de Varsvie. A t, jak sam pwiada³ inspiracji tamtych dni:... Tekst napisa³em pd wp³ywem prze yæ, bserwwania ludzi i œwiata. Od kilku lat nsi³em siê z zamiarem, w spsób sugestywny wyœpiewaæ ludzim prawdê. U ywamy wielkich, grmnych s³ów prtestu przeciwk wjnie, nie zastanawiaj¹c siê jednczeœnie nad tym, c siê dzieje wœród nas na c dzieñ; nie zdajemy sbie sprawy, e nieraz ludzie zabijaj¹ siê wzajemnie s³wami... Dedykujê ten utwór wszystkim ludzim wra liwych sercach... MYŒLI Jak dzikie knie nsz¹ wiatr w grzywach Opuszczaj¹ spkjne pastwiska tratuj¹ zbudwane zagrdy i pêdz¹ na prze³aj wbrew wytycznym œcie km d urjnej wlnœci Ma³grzata Orawska 8

9 BIURO PROMOCJI I INFORMACJI URZÊDU MIEJSKIEGO W SKOCZOWIE NOWA STRONA INTERNETOWA SKOCZOWA Obecnie jedn¹ z wid¹cych frm przekazywania infrmacji jest Internet. Niew¹tpliwie nale y n d najbardziej rzwijaj¹cej siê w statnich latach technlgii wymiany danych raz jest nwczesnym spsbem kmunikacji. Infrmujemy, e d stycznia br. Zmdyfikwan Internetwy Serwis Urzêdu Miejskieg w Skczwie. Nwa strna, prócz zmiany szaty graficznej, psiada tak e rzszerzne menu przedmitwe, aby ³atwiej m na by³ dtrzeæ d pszukiwanych infrmacji. Przede wszystkim przejrzyœcie ddzieln infrmacje, przydatne dla mieszkañców, d infrmacji, których na gó³ pszukuj¹ turyœci dwiedzaj¹cy nasz¹ gminê. Witryna Internetwa ma bwiem nie tylk charakter infrmacyjny, ale tak e prmcyjny. Ddatkwym u³atwieniem jest ddanie tzw. wyszukiwarki, która p wpisaniu daneg s³wa, wskazuje artyku³y zawieraj¹ce pdan¹ frazê. Wyszczególnin 15 katalgów g³ównych wraz z pdkatalgami Lp. Nazwa 1 GMINA SKOCZÓW 1.1 Histria miasta 1.2 Gmina Skczów w liczbach 1.3 Ft Galeria 2. SAMORZ D 2.1 Biuletyn Infrmacji Publicznej, bezpœredni link d strny 2.2 Ogólne infrmacje 2.3 Statut Gminy Skczów 2,4 Regulamin Urzêdu Miejskieg w Skczwie 2.5 Telefny Urzêdu Miejskieg 2.6 Rada Miejska Skczwa 2.7 Strategia Rzwju Gminy Skczów 3. AKTUALNOŒCI (wyœwietlane na strnie g³ównej) 4. INSTYTUCJE 4.1 Stra Miejska 4.2 Plicja 4.3 Stra P arna 4.4 Pgtwie 4.5 Zak³ady Opieki Zdrwtnej 4.6 Urz¹d Pcztwy 4.7 Banki 4.8 Kmunikacja 4.9 Apteki, dy ury aptek 4.10 Kœci³y i zw. wyznaniwe 5. PRZETARGI 5.1 Przetargi 5.2 Zamówienia Publiczne 6. SPORT I TURYSTYKA 6.1 Baza nclegwa 6.2 Baza gastrnmiczna 6.3 Biura turystyczne 6.4 K³ wêdkarskie 6.5 Obiekty sprtwe 6.6 Szlaki turystyczne 6.7 Szlak GREENWAYS Kraków-Mrawy-Wiedeñ 6.8 Œcie ki rwerwe 6.9 Trasy rwerwe 7. KULTURA 7.1 Miejski Dm Kultury 7.2 Repertuar kina Pdhale 7.3 Muzeum im. G. Mrcinka 7.4 Muzeum œw. J. Sarkandra 7.5 Opis cyklicznych imprez dbywaj¹cych siê w Gminie Skczów 8. ORGANIZACJE POZARZ DOWE W GM. SKOCZÓW 8.1 Dane teleadreswe 8.2 Dtacje 9 KALENDARZ IMPREZ 10. MIASTA PARTNERSKIE 11. E- Wieœci Skczwa infrmatr U.M.(wer. Elektrnicznej) 12 POGODA W SKOCZOWIE link IMiGW 13. S SIEDZI SKOCZOWA linki d strn Inter. Pw. Ciesz. 14. WA NE LINKI 14.1 Starstw Pwiatwe w Cieszynie Stwarzyszenie Rzwju i Wspó³pracy Reginalnej OLZA Œl¹ski Urz¹d Wjewódzki 14.4 Stra Miejska 14.5 Zwi¹zek Kmunalny Ziemi Cieszyñskiej 15. DOWNLOAD- fldery prmcyjne, mapki W pprzednim numerze P³udnika przedstawiliœmy Wam, Drdzy Czytelnicy, zarysy pracy Skczwskieg Biura Prmcji i Infrmacji. Biur, mieszcz¹ce siê becnie w zaciszu Ratusza, wkrótce twrzy swje nwe pdwje (tekst pni ej). Ale ju dziœ zachêcamy Was, a w szczególnœci turystów i gœci dwiedzaj¹cych chæ na chwilê Skczów, d dwiedzania teg miejsca. Wart. P lewej strnie publikujemy w zarysie skrót strny internetwej która w kmputerze jest bardz ³atwa d bs³ugi, przejrzysta, czytelna i merytrycznie aktualizwana przez Pani¹ Ewê Bjdê. Natmiast w klejnym wydaniu P³udnika zachêcimy Was, Drdzy Czytelnicy, d lektury infrmatra Urzêdu pt. Wieœci Skczwa. Adres strny nie uleg³ zmianie: WIŒLANKA - nwa prpzycja Œwietnym pmys³em kazuje siê, mawiana tak e na XXXV Sesji Rady Miejskiej 27-g paÿdziernika kncepcja przeniesienia wkrótce Biura Prmcji i Infrmacji Urzêdu Miejskieg wraz z Galeri¹ Wystwiennicz¹ d pmieszczeñ dawnej Wiœlanki, na rgu rynku i ulicy Ustrñskiej. Ten œmia³y krk w przód pzwli na rzwi¹zanie kilku prblemów naraz. Miast i jeg mieszkañcy zyskaj¹ punkt infrmacyjny z prawdziweg zdarzenia. Odwiedzaj¹cy Skczów turyœci bêd¹ mgli uzyskaæ tam niezbêdne infrmacje naszym reginie, trasach rwerwych, bazie htelwej i gastrnmicznej. Tak e z myœl¹ przyje d aj¹cych gœciach bêdzie m na tam przedstawiaæ, ilustruj¹c mapami, drgi szlaków sarkandrwskieg i mrcinkwskieg. Równie przedsiêbircy (rzemieœlnicy) w takim miejscu mgliby uzyskaæ wiele dla siebie cennych infrmacji. Miejsce t z pewnœci¹ pdniesie rangê i presti sameg rynku, ubgaci g i uatrakcyjni. W wielu miastach i miasteczkach Eurpy takie miejsca, t wizytówka Ratusza. W dziesi¹tkach takich miejsc bywamy w czasie wakacji, pytaj¹c drgê, ncleg, kemping lub muzea. I œwietnie, e idziemy krk d przdu. A strudzny latem turysta, pielgrzym czy rwerzysta ze szlaku GREENWAYS, wypijaj¹c tam ³yk zimnej wdy, z pewnœci¹ zapamiêta Skczów z mi³ej i przyjaznej strny. Klejnym plusem jest m liwœæ atrakcyjnej prezentacji, w ramach wystaw czaswych, twórczœci lkalnych, ale i nie tylk, artystów. Taka galeria, przeniesina z pmieszczeñ Warsztatu Sztuk, idealnie wkmpnuje siê w punkt infrmacji mieœcie i wrêcz wzrcw pwinna wspó³graæ z Biurem Prmcji miasta. Super. Rzwi¹zany tak e zstanie za jednym zamachem prblem z zapleczem lgistyczn-kulturalnym pdczas wielu imprez rganizwanych na rynku. A gdy jeszcze ddaæ d teg m liwœæ rganizwania wernisa y, sptkañ z ciekawymi ludÿmi, dczytów, wieczrnic - t tak naprawdê pmys³ wart jest klasków i wsparcia. Skczów z dnia na dzieñ bêdzie siê zmienia³ na plus i z pewnœci¹ bêdzie siê rzwija³. Kncepcja takieg miejsca jest warta inwestycji i wsparcia nas wszystkich, mieszkañców. Maciej Kalarus W klejnym numerze przedstawimy bardziej szczegó³w¹ kncepcjê (plan) dzia³alnœci BIURA wraz z zakresem celów i zadañ. Nie pmg¹ adidasy, aby z klasy przejœæ d klasy W najbli szym czasie ddane zstan¹ tak e wersje strny w jêzykach: angielskim, niemieckim i czeskim. Planwane jest tak e zamieszczenie wzrów wnisków, które m na pbraæ i wype³niæ, bez wczeœniejszeg udawania siê d urzêdu p dpwiedni frmularz. Zapraszamy d dwiedzenia nwej witryny. Ewa Bjda Biur Prmcji i Infrmacji Tmasz Urbañski Infrmatyk 9

10 Dyplmata t cz³wiek, który dwa razy pmyœli zanim nic nie pwie. PO UDNIK M M M I S T R Z M M 3-g paÿdziernika w skczwskim Warsztacie Sztuk dby³ siê niecdzienne wydarzenie. Gœciem cmiesiêcznych sptkañ petyckich by³ Maciej Szczawiñski, znany katwicki krytyk literacki i dziennikarz radiwy. Wœród licznie przyby³ych gœci rzpznaæ m na by³ tak e znaneg nam z Cieszyna petê Jerzeg Oszeldê. Sptkanie przebieg³ w bardz mi³ej atmsferze a Maciej Szczawiñski, chc¹c wynagrdziæ czekuj¹cym g czytelnikm swje kilkuminutwe spóÿnienie, chêtnie i barwnie pwiada³ kulisach swjej pracy, fascynacjach pezj¹ i literatur¹. Dla wielu s³uchaczy Radia Katwice dziennikarz znany jest z prwadzenia Pczty Petyckiej, w której t audycji czêst wydbywa na œwiat³ dzienne utwry ma³ znanych i pcz¹tkuj¹cych petów. Natmiast nie wszystkim znana jest druga strna dziennikarsk-petyckiej duszy Macieja Szczawiñskieg. I w³aœnie ta sekretna zawi³œæ by³a g³ównym tematem paÿdziernikweg sptkania z pet¹ Maciejem Szczawiñskim. Ca³kiem niedawn ukaza³a siê bwiem najnwsza jeg ksi¹ ka pt. Mity, wydana w ekskluzywnej bwlucie przez Biblitekê Œl¹sk¹, stj¹ca na bardz wyskim pzimie edycyjnym. I w³aœnie tej ksi¹ ce uczestnikm sptkania autr pwiada³ najwiêcej, czytaj¹c tak e sbiœcie kilka zamieszcznych tam wierszy. Knwencja sptkania, kmpetentnie prwadzneg przez Ma³grzatê Orawsk¹, pzwli³a tak e na zadawanie pytañ pecie, z czeg sby przyby³e na sptkanie skrzêtnie krzysta³y. W dpwiedziach Macieja Szczawiñskieg czêst przewija³ siê mtyw jeg uznania dla twórczœci Rafa³a Wjaczka. Mgliœmy Œwiat³ Rzeczy ciê kie te byæ mg¹ z mg³y, c na czach siada alb z rzbrykanych sekund wystruganych pd szpitalem listpada Rzeczy ciê kie rzchylaj¹ usta.raz jak zwierzê raz jak kn, niemia³e wzgórza k³ad¹ dbrtliwie miêdzy steczki dbrych myœli jasnych d³ni, nabrzmiewaj¹ Ot jest rzumnœæ ciê kich rzeczy: kurz zdmuchniêty ³atwiej kuli która œwieci jakby siepacz ci¹³ przez œwiat³, eby jasne zimnej czerni dwód da³, eby zgas³ M MACIEJ M. SZCZAWIÑSKI Peta, krytyk literacki, dziennikarz i twórca radiwy, autr zbirów wierszy Pprawczak pd Gwiazdrem, Gryps uwierzytelniaj¹cy, Przeczekaæ ycie, Inne kn. Wybór ksi¹ ek eseistycznych Rafa³ Wjaczek, który by³ (3 wydania), Kaskader Œmiesznœci, Opwieœæ Bgumile Kbieli, licznych publikacji praswych i dramatów zrealizwanych w Teatrze Plskieg Radia. M M M tak e pznaæ kulisy pzyskiwania materia³ów d ksi¹ ki pt.rafa³ Wjaczek, który by³. Nie zabrak³ tak e refleksji na temat sensu pisania pezji, rzumienia, lub nie, jej przez petê i czytelnika jak równie szukania dpwiedzi dtycz¹cych frm pisania w góle. Dwugdzinne sptkanie zakñczy³ siê dla przyby³ych gœci m liwœci¹ pzyskania najnwszej publikacja autra wraz z dedykacj¹. Natmiast póÿniej, gdy Warsztat Sztuk ju pustsza³ i ucich³ gwar, Maciej Szczawiñski wraz z przyby³ym z nim technikiem radiwym nagra³ pnad dziesiêciminutw¹ rzmwê z Rbertem i Ma³grzat¹ Orawskimi Skczwie, próbach wydawnictw literackich, pracy Dmu Kultury. Ca³œæ udzielneg wywiadu zsta³a wyemitwana w Radi Katwice, z ciep³ym kmentarzem Macieja Szczawiñskieg kilka dn i póÿniej. Sptkania petyckie rganizwane przez skczwski Warsztat Sztuk maj¹ ju swj¹ kilkuletni¹ tradycjê. PaŸdziernikwy wieczór z pewnœci¹ przeszed³ d histrii jak sptkanie z cz³wiekiem innym, dœwiadcznym, pewnym i jakœ wyznaczaj¹cym nwe hryznty. W pprzednim numerze P³udnika, Drdzy Czytelnicy, zamieœciliœmy ju dwa wiersze Macieja Szczawiñskieg, a dziœ publikujemy, dla zilustrwania pezji autra, trzy klejne utwry. I zachêcamy d minuty spkju, przystaniêcia gdzieœ w drdze... Bia³y atrament c ty rbisz naga w mim œnie? craz wiêcej krwi przybywa w s³nym chcê c ty s³yszysz, mkra w mej pustyni? b³êkitniej¹ twje sutki nie z tej ziemi ziemia? kurczy siê i œcieka lepk¹ krpl¹ przez nasz nagle wspólny jêzyk nam ucieka spd nóg w œlepym tañcu zanurznych czas siê tpi czas siê miesza œwiata strny sistr, brank wybraÿni cudna dlatuj¹ znwu lata niebjête pestki wspmnieñ na przystanku tym wypluwam przez sen piszê bia³ym g³du atramentem B³ysktka kawiarenka Szafirek czy t brzmi pwa nie sam wœród krzese³ czy t ja widzê Pani¹ jakby dzisiaj by³ dawniej? kawiarenka muzyczki pd lustrem w uzdrwisku nie zdarza siê czêst eby czekaæ tak d³ug i smutn - t szaleñstw! kawiarenka ca³a z pwtórzeñ œcie ki rzmów jak s³wa sprzed rku i ja z myœl¹ e Pani tu przyjdzie ten niepkój... kawiarenka mej sekretnej nêdzy i mêskieg alu lkalik gdzie siê m³dœæ egna ukradkiem w zadyminej d ³ez suchych sali kawiarenka Szafirek czy t ja bjêtny nieisttny i z bku craz bardziej siê lêkam i j¹kam craz dawniej nas³uchujê Twych krków Pani, t mia³a byæ b³ysktka z³ty listek c przylepi³ siê d wagi a tu stlik samtnœæ du e lustr i za du ju ca³kiem nagich 10

11 OPCJE SKOCZÓW PÓ NIEJ... O P C J E Publicystyczne czaspism mieszkañców ziemi skczwskiej i klic pd tytu³em P³udnik zaistnia³ w p³wie paÿdziernika rku na lkalnym rynku medialnym. Nareszcie, m na by rzec, p dœæ d³ugim kresie psuchy i pustki zape³nina zsta³a ziemia niczyja. W³aœnie na precyzyjnie kreœlnym p³udniku gegraficznym. Skczów zsta³ pwitany du ymi literami na pierwszej strnie, bk trudn nie dstrzec deklaracji idewej, manifestu skierwaneg d - jak t zsta³ pdkreœlne - Drgich Czytelników. Ambitne cele i d¹ enia, piêkna deklaracja (i c z teg?) - t raczej nic nweg, gdy p raz pierwszy wychdzi siê naprzeciw czekiwanim, a nawet marzenim lkalnej sp³ecznœci. Zapa³ i energia, której m na siê dszukaæ w ka dym zdaniu, skierwanym d ptencjalnych czytelników i przysz³ych, mam nadziejê, wspó³twórców teg czaspisma. T wszystk stwarza ciep³¹, krzystn¹ aurê i stanwi dbry prgnstyk na przysz³œæ. Skczów, piêkne miasteczk nie zawsze najlepiej wykrzystanym jak dtychczas ptencjale intelektualnym, kulturwym i gspdarczym - Szanwni Czytelnicy. Mamy nadziejê, e drugi numer P³udnika dtar³ d Was bez przeszkód. Jeg klprtwanie ma bardz œcis³y zwi¹zek z nak³adem gazety i ksztami jej wytwrzenia. Bêdziemy starali siê t zmieniæ, ale póki c liczymy nadal na yczliwœæ ludzi dbrej wli...i dziêkujemy. P³udnik, w dniach jeg ukazania, dstêpny jest we wszystkich kiskach Skczwa, w sklepach w Pgórzu i Wiœlicy, w cukierni Bajka i Haneczka, w ksiêgarni Glbus, w kisku w Pierœæcu i Ochabach. Pnadt krzystaj¹c z uprzejmœci Pañ z Biura Prmcji i Infrmacji Urzêdu Miejskieg i tam gazetê m na trzymaæ. Dziêkujemy. Osbnym miejscem klprta u P³udnika jest Miejski Dm Kultury w Skczwie, ul. Targwa 26 raz Warsztat Sztuk w Skczwie, ul. S³neczna 16. A w razie jakichklwiek prblemów prsimy napisaæ tym d nas na kartce ze strny 25, tak ³atwiej... OPCJE zas³uguje w pe³ni na dbr¹ publicystykê, platfrmê wymiany myœli i pgl¹dów, miejsce plemik i knstruktywnych dyskusji. Skczów czekuje knkretnej prmcji sbie na zewn¹trz. Pragnie integracji sp³ecznej, tak mcn zachwianej w statnich latach z wielu pwdów. Realizacja tak pstawinych i precyzyjnie kreœlnych zadañ wymagaæ bêdzie du eg wysi³ku intelektualneg i psychiczneg, wzajemneg zrzumienia i yczliwœci. W tym miejscu dtykam zasadniczeg prblemu, który nurtwa³ i nurtuje mnie nie d dzisiaj. Odpwiedzi wymaga fundamentalne pytanie - kt pwinien i jest w stanie zrealizwaæ zadania, które pstawi³ przed sb¹ nwy miesiêcznik? OdpwiedŸ, na pierwszy rzut ka, trudna i skmplikwana, p pewnym namyœle wydaje siê byæ prsta i jednznaczna. Tak. Tylk ambitne, wykszta³cne, twarte na szybki rzwój i pstêp cywilizacyjny m³de pklenie m e pd³aæ ambitnym zadanim. Tylk m³de pklenie m e zrealizwaæ zadania nakreœlane przez klejne numery P³udnika. Wydaje mi siê, e nwe czaspism, z którym mamy m liwœæ zapznawaæ siê w statnich dniach, pwinn byæ tak e pcz¹tkiem czegœ nweg w znaczeniu gólnym, decyduj¹cym przysz³œci Skczwa. Tak. Ja ju jestem starym cz³wiekiem. Ale myœlê i piszê twarcie ptrzebie zmiany pkleniwej w pdstawwych sferach, kszta³tuj¹cych wizerunek i wizjê naszeg miasta w XXI wieku. Tylk ludzie m³dzi, wykszta³ceni, bez nawyków i nalecia³œci z mininych lat i epk s¹ w stanie pprwadziæ d przdu i mijaæ przeszkdy stj¹ce na drdze d przysz³œci. T, c napisa³em, w niczym nie m e stwarzaæ pdstawy d baw, e tych starszych, zas³u nych dla miasta, trzeba dstawiæ d k¹ta, b siê zu yli i nie wykrzesaj¹ z siebie z wielu pwdów ju nic nweg czy kreatywneg. Nic pdbneg! Dœwiadczenie i m¹drœæ yciwa stanwi³y zawsze i pwinny stanwiæ uzupe³nienie m³dzie weg zapa³u. Tak wiêc apelujê d m³dych twórców P³udnika. Dbry start t niez³y prgnstyk na przysz³œæ. Od zaanga waneg i dwa neg czaspisma, pd warunkiem, e twarteg na ca³¹ sp³ecznœæ, nale y zacz¹æ, aby w klejnych numerach i nastêpnych latach przedstawiaæ wizje i perspektywy rzwju Skczwa. Pniewa Skczów ptrzebuje demkratycznej zmiany pkleniwej i czkuje na ni¹. PIESKIE YCIE SUM ft. Marzena Mska³a Chcesz zbaczyæ pis wyœlij SMS na numer 7777(1000zl + vat) treœci OPIS 11

12 I g³upiec d czasu d czasu musi przez przypadek mieæ racjê. Jak pwinn nazywaæ siê skczwskie kin? ft. Julia Brda Skczwskie kin Pdhale d nweg rku stanie siê ddzia³em Miejskieg Dmu Kultury w Skczwie. Dtychczaswa nazwa kina dla jednych jest najlepsza z m liwych, dla drugich bjêtna, a dla jeszcze innych nie d przyjêcia. Uwa amy jednak, e na ten temat pwinni wypwiedzieæ siê sami zaintereswani, a mianwicie widzwie. Dlateg g³aszamy knkurs na nazwê dla naszeg kina, przy czym jeœli Pañstw uznacie, e ma siê nazywaæ Pdhale t dalej bêdzie siê tak nazywaæ. Regulamin knkursu I. Organizatrem knkursu jest Miejski Dm Kultury, II Celem knkursu jest ustalenie nazwy dla skczwskieg kina, III. W knkursie mg¹ wzi¹æ udzia³ indywidualnie wszyscy mieszkañcy skczwskiej gminy, IV. Ka dy uczestnik knkursu m e nades³aæ na knkurs nie wiêcej ni dwie prpzycje nazwy kina. Ka da prpzycja pwinna byæ patrzna gd³em, d niej zaœ d³¹czna zaklejna kperta zawieraj¹ca dane persnalne autra (imiê i nazwisk, wiek, adres dmwy, telefn) V. Wybór nazwy dkna JURY pw³ane przez rganizatrów, VI. Autr nazwy kina, która zwyciê y w knkursie trzyma w nagrdê dwusbwy karnet na wybrane przez siebie seanse filmwe (szeœæ seansów), VII. Prpzycje nale y nadsy³aæ lub dstarczaæ na adres: Miejski Dm Kultury w Skczwie Skczów ul. Targwa 26 z dpiskiem KINO d 30 listpada r. VIII. Organizatr knkursu bêdzie w³aœcicielem nazwy kina, Urczystœæ g³szenia wybru nazwy dla kina i wrêczenie nagrdy dbêdzie Kcham siê w pezji, przê zaœ bdarzam wielkim POEZJA CZY PROZA? szacunkiem. Prównaæ mgê swje spstrze enia d pjmwania przeze mnie chæby stylów malarskich, gdzie szanujê klasyczne ds³ny dwzrwania rzeczywistœci, ale prawdziw¹ mi³œci¹ darzê surrealizm, który ukazuje ludzk¹ pdœwiadmœæ. Pewnie dlateg bli sza mej duszy jest pezja gdy jestem zapartym rmantykiem. Zastanawiaj¹ca sta³a siê dla mnie statni kwestia dtycz¹ca stylów literackich. Dk³adniej rzecz ujmuj¹c t, sprawa hierarchii czy bardziej m e wartœci daneg stylu. Wiadme jest, e ka dy psiada w³asny gust i jedne dzie³a bêd¹ pdbaæ siê kmuœ bardziej inne mniej, jedne bêd¹ ³atwiej zrzumiane inne niec grzej, lecz ja chcia³bym skupiæ siê na ró nicach w spsbie twrzenia, myœlenia, zawarcia dczuæ w pszczególnych stylach. Intryguje mnie tak e ludzka psychika wp³ywaj¹ca na dbór frmy wypwiedzenia siebie na papierze. C sprawia, e jedni pisuj¹ œwiat rymem w pstaci wiersza inni natmiast u ywaj¹ d teg sameg tematu przy? Pewnie chdzi specyfikê ich talentu teg, e ka dy z sbna inaczej u ywa s³ów, aby pisaæ widziany œwiat. Ja uwa aj¹c siê za mi³œnika pezji, dbieram jej przekaz w spsbie g³êbszej, bardziej uczuciwej p³aszczyÿnie ani eli s³wa zawieraj¹ce siê w tekœcie przaicznym. Oczywiœcie nie mam zamiaru stawiaæ przy w z³ym œwietle ani zaprzeczaæ, c d jej wartœci, ale uwa am, e ³atwiej jest ni¹ pisaæ. Rymy, których u ywa peta staj¹ siê pêdzlem maluj¹cym braz jeg wnêtrza, wp³ywaj¹c na wybraÿniê dbircy raz na jeg dczucia, si¹ga n swój zamierzny cel jak autr. Pwracaj¹c d teg, c pwiedzia³em liryka jest trudniejsz¹ frm¹ pisu dla przeciêtneg cz³wieka. Musi n w³aœciwie zinterpretwaæ utwór by zrzumieæ jeg sens raz wizjê twórcy. Natmiast prza mówi sama za siebie, przymitnikiem d niej pchdz¹cym mianwicie s³wem przaiczny, c znaczy tyle, c prsty. Jednak i ni¹ m na pisaæ, szlachetnym jêzykiem twrz¹c wielkie dzie³a, zawieraj¹ce m¹dr¹, yciw¹ treœæ. Kcham siê w pezji, przê zaœ bdarzam wielkim szacunkiem. Prównaæ mgê swje spstrze enia d pjmwania przeze mnie chæby stylów malarskich, gdzie szanujê klasyczne ds³ny dwzrwania rzeczywistœci, ale prawdziw¹ mi³œci¹ darzê surrealizm, który ukazuje ludzk¹ pdœwiadmœæ. Pewnie dlateg bli sza mej duszy jest pezja gdy jestem zapartym rmantykiem. Prza idealn¹ frm¹ jest natmiast d wykazania swich umiejêtnœci werbalnych raz bgactwa jêzykweg jak równie d unacznienia swich rzwa añ na tematy filzficzne. Uwa am siê za dœæ czytan¹ sbê, jeœli chdzi psychlgiê i filzfiê, takie hbby mje. Zmierzam d teg, e artyœci siê w MDK w Skczwie, w styczniu lub lutym 2006r., czym pwiadmimy ddzielnie. Wszelkich infrmacji na temat knkursu udziela sekretariat MDK, tel i czêst zdesperwani, nieszczêœliwi, szaleni, maj¹cy jakieœ rzterki czy prblemy czêœciej pisuj¹ swje emcje za pmc¹ liryki. Pdbnie jest z tymi, którzy s¹ w wielkiej eufrii, mi³œci, szczêœciu. Myœlê, e frma petycka jest bli sza sercu, natmiast prza rzumwi. Na pewn jest wielu przaików pisz¹cych swych uczuciach, lecz nie zmienia t mich przeknañ, c d charakterystyki ów stylów. Kñcz¹c swój wywód chcê p raz klejny pdkreœliæ, e nie wywy szam znaczenia któregœ ze stylów literackich, w ka dym z nich twrz¹ wielcy mistrzwie pióra. Ja tylk chcia³em pdzieliæ siê swimi sbistymi pgl¹dami i zabserwwanymi zale nœciami, które dstrzegam. Mam nadziejê, e czytacie ró nrdn¹ literaturê ze wzglêdu na style a tak e ze wzglêdu na treœæ, pniewa tylk w ten spsób m na wykrewaæ w³asne zdanie i kreœliæ swje updbania kulturalne. yczê mi³ych chwil spêdznych na wertwaniu strnic. TO MY KOÑCA XX WIEKU! pdk³adamy bmby prywamy dzieci strzelamy d idea³ów ebrzemy na ulicach wchdzimy d Eurpy wychdzimy z siebie i ci¹gle szukamy nwych pdniet najlepiej eby t by³y pieni¹dze ciê kie grube alb zielne ale t nie takie prste wiêc k³óæmy siê k³óæmy k³óæmy mówimy e t nie nasza wina e jesteœmy tylk œwiadkami bardz trudnych czasów wznsimy czy d nieba (na wszelki wypadek) wzdychamy (z przyzwyczajenia) gdybyœmy jeszcze mieli dwagê prsiæ Pana Bga autgraf *Kcurek* BEATA KALIÑSKA 12

13 N I E B A N A L N I Drewniany œwiat Nic, c ludzkie nie jest mi bce - te s³wa idealnie pasuj¹, aby pisaæ pani¹ Wandê Œleziak z B³adnic. Dla tej wszechstrnnie uzdlninej kbiety praktycznie nie ma dziedziny, w której by siê nie dnalaz³a. Pza prac¹ w szkle maluje, rzeÿbi, prwadzi gspdarstw rlne, naprawia sprzêty cdzienneg u ytku- jednym s³wem jest samwystarczalna. Twórcza pasja pani Wandy rzwinê³a siê dwadzieœcia lat temu. Wtedy t pwsta³ jej najwiêksze malarskie dzie³, brazuj¹ce panramê Skczwa i najbli szych klic. Wiele d³ugich gdzin spêdznych pdczas malwania farbami lejnymi przynis³ czekiwany efekt. Ogrmny braz zsta³ u yty jak t³ d stajenki w Góreckim kœciele. Jednak jej talenty nie graniczaj¹ siê d jednej dziedziny-malarstwa. W wlnym czasie, w w³asnym grdzie twrzy swój ma³y, drewniany œwiat. Szeœæ lat temu, bêd¹c na urlpie zdrwtnym pstanwi³am sknstruwaæ cœ nieprzeciêtneg. Maj¹c przemyœlany plan wziê³am siê d pracy, i w ten spsób pwsta³ mje pierwsze dzie³drewniany kñ, który mim kilku napraw niestety nie dtrwa³ d dzisiaj z uœmiechem przyznaje artystka. W³aœnie knserwacja zajmuje najwiêcej czasu, pniewa dzie³a ekspnwane przez ca³y rk, nieustannie nara ne s¹ na dzia³anie czynników atmsferycznych. Jej pasj¹ jest twrzenie zwierz¹t i ludzi z drewna. Dla nweg dzie³a zawsze znajdzie siê miejsce. Uwielbiam drewniane elementy, zdarza siê, e s¹siedzi przynsz¹ mi znalezine w lesie krzenie. Zawsze chêtnie wykrzystujê je w kmpnwaniu grdu. zwierza siê B³adniczanka. G³ówn¹ atrakcj¹ dzia³ki jest wiatrak wdny, w którym ka dy element nieustannie jest w ruchu. Wszystk t wymyœli³a i sknstruwa³a sama autrka. Gdy mam pmys³ na nw¹ atrakcjê, zaczynam d wyciêcia mdelu z drewna, nastêpnie g brabiam i malujê. Zawsze sprawia mi t grmna przyjemnœæ relacjnuje RzeŸbiarka. Pani Wanda ma wiele pmys³ów jak jeszcze zmieniæ i upiêkszyæ swój gród. Planuje g jeszcze bardziej uatrakcyjniæ, przez stwrzenie czegœ naprawdê niepwtarzalneg. Wszystk zmienia siê tam jak w kalejdskpie. Ka da pra rku na swój spsób aran uje wystój grdu, i pkazuje jeg piêkn w nwym œwietle. Wielu ludzi pci¹ga ta bajkwa sceneria, i chêtnie przybywaj¹ aby pdziwiaæ drewniany œwiat. Paulina Krzy wska Anna Penka³a Sptkanie z misjami w Ochabach Kt nie ma w yciu misji, jest najub szy ze wszystkich A. Schweitzer 25 paÿdziernika br. w kœciele katlickim pw. Œw. Marcina w Ochabach dby³ siê sptkanie z ks. Wac³awem Krzempkiem - misjnarzem z Republiki Œrdkwej Afryki. Misjnarz przyby³ na zaprszenie miejscweg prbszcza - ks. Antnieg M³czka. Pdczas prelekcji m na by³ siê dwiedzieæ wielu ciekawych rzeczy z ycia Pigmejów, np. jak bchdz¹ œwiêta, jakie maj¹ byczaje, itp. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³ krótki kurs œpiewu i tañca, które s¹ nied³¹cznym elementem kultury afrykañskiej. Uczestnicy sptkania mieli równie m liwœæ bejrzenia przedmitów cdzienneg u ytku tamtejszej ludnœci.bezsprzecznie by³ t niema³e prze ycie - pdkreœlaj¹ mieszkañcy nadwiœlañskiej wiski. PlAnka 13 PO UDNIK REFLEKSJA O POLSKIM KINIE Na œwiecie mówi siê kinie i filmach, ale mówi siê najczêœciej filmach amerykañskich, czyli wielkich prdukcjach Hllywdu. W Plsce t w³aœnie te filmy wyw³uj¹ najwiêksze pruszenie, a gdzie nasze plskie filmy? O nich siê nie mówi lub tylk trchê p premierze, a ptem wszystk cichnie, kiedy natmiast wszêdzie ci¹gle s³ychaæ rzmwy jakimœ klejnym kaswym hicie amerykañskim. Jest t sytuacja w³aj¹ca ratunek. Ale czy siê na ten ratunek dczeka? Na razie chyba nie, chæ zawsze m na mieæ nadziejê. Parê miesiêcy temu w pewnym czaspiœmie mê czyzna wypwiada³ siê te na temat plskieg kina. Mówi³, e g w góle nie ma. W³aœciwie t chyba mia³ racjê, b te niektóre filmy c ukazuj¹ siê d czasu d czasu i nie œci¹gaj¹ d kin t³umów, tylk parê ludzi, nie m na nazwaæ œwietn¹ plsk¹ kinematgrafi¹. Na filmy nie brakuje chyba pmys³ów, b przecie studenci akademii filmwych maj¹ ich pewnie masê, a wiele z nich musi byæ naprawdê fantastycznych. Ludzie ci skñcz¹ studia i raczej nie bêd¹ siê mgli wykazaæ, b sk¹d wzi¹æ na t pieni¹dze? Gdyby tak któryœ z re yserów chcia³ nakrêciæ film z udzia³em Gergea Clneya, Brada Pitta i Jhnneg Deppa, t ga e tych aktrów zrujnwa³yby bud et plskiej kinematgrafii! Tak wiêc, t jest najwiêkszy nasz prblem. Brakuje pieniêdzy na t, by pwstawa³y nwe filmy. S¹ filmy w plskiej histrii kina, które zas³u y³y na uznanie, ale jest ich niezbyt du. W prównaniu z innymi krajami wygl¹da t tak, jakby ich w góle nie by³. Jest t sytuacja straszna jednak czy ca³kwicie beznadziejna? Jak na razie nie pzstaje nam, zwyk³ym szarym ludzim, nic inneg jak mieæ nadziejê, e nwe pklenia m³dych pdnis¹ tê lekk upad³¹ kinematgrafiê plsk¹. Anna Gabzdyl C my wiemy, t tylk krpelka. Czeg nie wiemy, t ca³y cean. Isaac Newtn

14 C nagle, t p diable - jak pwiedzia³ ó³w satanista STA Y HARMONOGRAM ZAJÊÆ: SALA WIDOWISKOWA, KAWIARNIA DZIEÑ SALA GODZ. PONIEDZIA EK Kawiarnia Kawiarnia Sala widwiskwa Sala widwiskwa KO A ZAINTERESOWÑ, ZESPO Y Sala widwiskwa Szklenie fryzjerów (1 raz w miesi¹cu) WTOREK Kawiarnia Emisja g³su Sala widwiskwa Frmacja taneczna Breakside ŒRODA Kawiarnia Kawiarnia Zarz¹d S.M. Wspólnta Zespó³ Reginalny Senir Sala widwiskwa Misja Nadzieji Sala widwiskwa Kurs tañca dla dzieci CZWARTEK Sala widwiskwa Kurs tañca dla drs³ych I grupa Sala widwiskwa Kurs tañca dla drs³ych II grupa PI TEK Kawiarnia Sala widwiskwa Klub Starej P³yty SOBOTA NIEDZIELA Sala widwiskwa Kawiarnia Sala widwiskwa Listpadw¹ wieczrw¹ pr¹, w czwartym dniu miesi¹ca, Warsztat Sztuk przy ulicy S³necznej w Skczwie zape³ni³ siê gœæmi przyby³ymi na twarcie wystawy Pani ucji Kuli. Artystka mieszka i twrzy w Cieszynie. Nie bce jej s¹ tak e zwi¹zki ze skczwskim Warsztatem Terapii Zajêciwej Feniks. S³w wstêpne wyg³si³ Pan Bles³aw Kasza, który niezbyt zrêcznie i nietaktwnie zacz¹³ sw¹ wypwiedÿ d banalnej wrêcz plemiki z rganizatrem wystawy. Niesmak jednak szybk min¹³ i pnad 40 sób przyby³ych na wernisa spêdzi³ w mi³ej atmsferze czas, gl¹daj¹c prace Pani ucji, rzmawiaj¹c ze sb¹, wymieniaj¹c siê uwagami i spstrze eniami. Ttalnie mi³ym zaskczeniem by³a... pd³ga wystawy, wyœcielna tn¹ jesiennych liœci, c stwrzy³ niepwtarzalny klimat i nastrój. Pan Bart³miej Drycz tak pisa³ twórczœæ ucji Kuli:... autentyczne umi³wanie barwy, œwiat³a i ekspresji. Wyzwlenie ptencja³u wybraÿni twórczej, pbudzanie myœli Rada Nadzrcza (statni pniedz.miesi¹ca) Rada Osiedlwa (drugi pniedz.miesi¹ca) Frmacja taneczna Arabeska Grupa rckwa Batalin D Amur Kncerty, Sptkania, Imprezy Pszczelarze (druga niedziela miesi¹ca) Zespó³ Kameralny Abslwent LOTERIA FANTOWA OBIE YŒWIA T Redakcja P³udnika zaprasza wszystkich Czytelników d brania udzia³u we wspólnej lterii fantwej OBIE YŒWIAT. Wystarczy przyjœæ d Warsztatu Sztuk, Skczów, ul. S³neczna 16, na cmiesiêczne warsztaty petyckie w ka dy pierwszy pniedzia³ek miesi¹ca, lub na ka drazwy wernisa twieraj¹cy nw¹ tematyczn¹ wystawê, by wylswaæ ciekaw¹ ksi¹ kê, mapê, przewdnik i inne akcesria pdró nicze. Zapraszamy. Lswanie dbywa siê w trakcie trwania imprezy. Szczegó³ów zawsze m na dwiedzieæ siê na naszych ³amach, d których lektury gr¹c namawiamy. Pierwsza Lteria Fantwa Obie yœwiat dby³a siê pdczas twarcia wystawy prac lejnych i ceramicznych Pani ucji Kuli w dniu 4-g listpada. Szczêœliwym zwyciêzc¹ kaza³ siê Pan Andrzej Kwalczyk z Bielska-Bia³ej. Serdecznie gratulujemy wygranej. Natmiast trzy dni póÿniej, w pniedzia³ek, 7-g listpada, pdczas wieczru petyckieg, któreg gœciem by³a Pani Hildegarda Filas-Gutkwska, nagrdê g³ówn¹ wylswa³a Pani Urszula Krznek. Tak e szczerze gratulujemy wygranej i ju dziœ zapraszamy na klejn¹, trzeci¹ edycjê Lterii Fantwej OBIE YŒWIAT, której termin pdamy w grudniwym numerze P³udnika. Zapraszamy d wspólnej zabawy. Tak e spnsrów...z twartymi rêkami... wernisa ft. Drta Nszka plastycznej, kszta³twanie przestrzeni twieraj¹cej bszar wewnêtrznych pszukiwañ autrki, elementy maj¹ce Ÿród³ we wra liwœci, uczuciach, w rytmie ycia, pzwalaj¹ artystce przekraczaæ kr¹g pszukiwañ ptczneg dtwarzania rzeczywistœci... Amapena Wystawy Indywidualne: Okna WybraŸni - Galeria Wzgórze, Bielsk-Bia³a Œwiat³ Przestrzenne - Galeria DPS, Cieszyn 14 UWAGA. Zapraszamy wszystkich chêtnych, uzdlninych wkalnie d udzia³u w twrzeniu Ludweg Zesp³u Œpiewaczeg. Zajêcia prwadziæ bêdzie Pan Jan Chmiel, kierwnik zesp³u muzyczn- -wkalneg Jawrze, który w ubieg³ym miesi¹cu gœci³ na deskach Skczwskieg Dmu Kultury z przedstawieniem pt. Smwy u Hanki. Zaintereswanych, kbiety i mê czyzn, m³dych i starszych (i wszystkich, którym s³ñ na uch nie nadepn¹³), zapraszamy gr¹c we wtrki na gdzinê d naszeg Miejskieg Dmu Kultury, Skczów, ul.targwa 26. WARTO!!! Œlad na ziemi W p ó³kniêtych ju kalendarzach Tyle dni, tyle lat przeminê³ Tyle zmarszczek na twarzy I siwych w³sów na g³wie przyby³ Tyle siê wydarzy³ Dzieci nam wyrs³y A nasi najbli si deszli Odeszli na wieczny spczynek. Wszystk siê zmienia Jak w kalejdskpie Dzieñ p dniu Rk p rku Tak, jak chce przeznaczenie. Czy wart by³ yæ? Wart- by pzsta³ œlad P nas na ziemi. Maria Otylia Hluszczyk Okna WybraŸni II - Galeria DPS, Cieszyn Obrazy - Muzeum Jana Sarkandra, Skczów Obrazy III - Nwy Targ Obrazy IV - Dm Nardwy, Cieszyn Wystawê gl¹daæ m na d 16-g grudnia 00 rku, d wtrku d pi¹tku w gdzinach d 14 d Serdecznie zapraszamy. ft. Drta Nszka

15 KONCERT PO PROSTU STA Y HARMONOGRAM ZAJÊÆ: KLUB PIWNICA Rckwe szaleñstw w Skczwie!!! Teg jeszcze nie by³! 29 paÿdziernika br. widwiskw¹ salê MDK-u wype³ni³y t³umy wielbicieli mcneg grania. Kncert zrganizwany przez skczwskie licealistki prmwa³ nwczesne, uzdlnine i niebanalne zesp³y. Publicznœæ szala³a w rytmie wiecznie yweg rcka. Wieczrna impreza rzpczê³a siê d wystêpu zesp³u RESPEKT z Gimnazjum nr2 w Skczwie. Cztersbwa grupa przypmnia³a stare, dbre rckwe ballady w nwej aran acji ze œwietnym wkalem Marcina Gila i Wjtka Wjnara. Gimnazjaliœci urzekli s³uchaczy naturalnœci¹ i spntanicznœci¹ pdczas sweg Zespó³ Respekt pó³gdzinneg wystêpu. M³dzi artyœci rzkrêcili prawie ca³¹ publicznœæ spragnin¹ dbrej zabawy. Klejn¹, gszcz¹c¹ w Skczwie grup¹, by³a Slilesian Sund System, która wprwadzi³a s³uchaczy w niec dmienne klimaty muzyczne. Mieszanka reggae i hiphpu równie przypad³a d gustu skczwskiej Zespó³ Prwkacja m³dzie y. Szybkie rytmy raz wpadaj¹ce w uch teksty pisenek spwdwa³y, e zabawa rzpczê³a siê na dbre. Przez prawie gdzinny wystêp ca³a sala szala³a d upad³eg. Zespó³ P Prstu DZIEÑ SALA GODZ. PONIEDZIA EK Sala nr 1 WTOREK ŒRODA CZWARTEK PI TEK SOBOTA NIEDZIELA Sala nr 1 Sala nr 1 Sala nr 1 Sala nr 2 Sala nr 2 Sala nr 1 Œwiat ktœ kiedyœ zmieniæ chcia³, wtedy wzi¹³ gitarê i struny rwa³ - tymi s³wami rzpcz¹³ siê wystêp chabskiej grupy Prwkacja. Mcne, rckwe kawa³ki w fenmenalnym wyknaniu Pitra Krzewiñskieg wstrz¹snê³y sercami publicznœci. Teksty Grzegrza Chudyka pwiadaj¹ce yciu i Zespó³ Silesian Sund System zami³waniu d rcka idealnie uzupe³nia³y siê z lini¹ meldyczn¹ skmpnwan¹ w ca³œci przez Marcina Szteklê. Zespó³ mim, e istnieje dpier d rku, ju m e pchwaliæ siê niema³¹ ilœci¹ fanów, którzy nie zawiedli ich równie pdczas teg kncertu. P zakñczeniu pó³gdzinneg wystêpu Prwkacji nadszed³ czas na gwiazdê wieczrufrmacjê P Prstu. Zespó³ znany w Skczwie ju d kilku lat i tym razem dstarczy³ fanm du ¹ dawkê dbrej muzyki. Niew¹tpliwym liderem grupy jest charyzmatyczny Marcin Osyraautr muzyki, tekstów i jednczeœnie wkalista. P Prstu klejny raz udwdnili, e ptrafi¹ rzbawiæ nawet najbardziej zagrza³ych pdpieraczy œcian. Wystêp zakñczy³ siê aplauzem uczestników kncertu, którzy z niechêci¹ puœcili mury MDK-u. Jak przyznaj¹ rganizatrki kncert cieszy³ siê nadspdziewanym pwdzeniem u skczwskiej KO A ZAINTERESOWÑ, ZESPO Y I SPOTKANIA Kó³k plastyczne dla dzieci Kó³k plastyczne dla m³dzie y M³dzie wa Orkiestra Dêta Kó³k Ceramiczne Kó³k Ceramiczne Ludwy Zespó³ Œpiewaczy Zespó³ Reginalny Wrzs Refleksterapia i akupresura stóp Kó³k mdelarskie Zespó³ kameralny Abslwent K³ pszczelarzy Zespó³ kameralny Abslwent Zespó³ P Prstu m³dzie y i nie tylk. M³dzi ludzie udwdnili, e ptrafi¹ siê nie tylk dbrze bawiæ, ale równie kulturalnie siê zachwywaæ. Dlateg te rganizatrzy zapewniaj¹, e nie pprzestan¹ na jednej imprezie teg typu, i pstaraj¹ siê, aby wyjœæ naprzeciw czekiwanim mieszkañców Skczwa. PlAnka Zespó³ P Prstu UWAGA W NASTÊPNYM NUMERZE WYWIAD Z OZIM LIDEREM ZESPO U PO PROSTU KTÓRY PRZEPROWADZI A ANNA DYNAK Krewnych daje nam ls. Przyjació³ wybieramy sami. Mark Twain 15

16 IMPREZY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ROKU Teraz pmyœl sbie tak: Kt da radê jak nie ja??!! W pprzednim numerze P³udnika przedstawiliœmy tekst pracwania Rberta Orawskieg dtycz¹cy dzia³alnœci Miejskieg Dmu Kultury w Skczwie. W zwi¹zku ze zbli aj¹cym siê kñcem rku tym razem publikujemy zestawienie wszystkich imprez, które przy udziale lub pd patrnatem MDK dby³y siê d stycznia d lipca. Natmiast w grudniwym wydaniu przedstawimy pzsta³e miesi¹ce. Jak widaæ z pni szych tabelek, wykaz teg c by³, jest impnuj¹cy. Szczere gratulacje dla wszystkich pracwników Miejskieg Dmu Kultury. Od nas macie Nbla! Rbienie gazety t nie ³atwa sprawa. Ale rbienie tylu ró nych imprez, krdy-nacja, zaplecze, ludzie, technika - t budzi s³wa du eg uznania. w styczniu 1). 09 stycznia, XIII Kncert Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pmcy. Kncert rckwy na skczwskim rynku gdz. 15:30. Pkaz gni sztucznych na Kaplicówce.Organizatrzy: LO i MDK w Skczwie. 2). 10 stycznia, wystawa pknkurswa Pwiatweg Knkursu Bibliteczneg Dla Szkó³ Pdstawwych Na naj³adniejsz¹ zak³adkê d ksi¹ ki w Warsztacie Sztuk MDK przy ul. S³necznej. Organizatrzy: B ena Rendaszka, B ena Michalik i MDK. 3).10 stycznia, gdz. 17:00 Warsztaty petyckie z Bgus³awem Rauerem w Warsztacie Sztuk MDK. 4). 12 stycznia, gdz.16:00 Jase³ka w wyknaniu dzieci z Przedszkla Publiczneg nr 1 w Skczwie. Organizatr: PP nr 3. Sala widwiskwa MDK. 5). 23 stycznia, gdz. 17:00 Wydarzenie miesi¹ca - Ni ma jak Lwów kncert kapeli Lwwskie batiary ze Lwwa. Organizatr MDK. Sala widwiskwa MDK. 6). 25 stycznia, gdz. 10:00 Ferie z citka Tekl¹ - spektakl dla dzieci i m³dzie y w wyknaniu Teart- z Krakwa. 7). 28 stycznia, gdz. 17:00 ALPY prelekcja z przeÿrczami Brnis³awa y³y. Organizatrzy: PTTK K³ Miejskie w Skczwie i MDK. 8). Zima zajêcia œwietlicw i sprtwe dla dzieci i m³dzie y w Szk³ach Pdstawwych nr 1,3,5,6,7,8 raz w halach sprtwych: Beskid Skczów i ZSZ na Bajerkach. 9). 20 stycznia gdz. 14:00 16:00 Bal przebierañców dla dzieci. Wdzirej Marcjan Gepfert. w lutym5 10). 05 luteg, gdz. 17:00 TeatrGóryChmury wystawa ftgrafii dkumentuj¹cej pszukiwania teatralne Cieszyñskieg Studia Teatralneg. Warsztat Sztuk MDK. 11). 04 luteg, gdz. 12:00 - Puchar Kaplicówki Zjazd na byle czym. 12). 09 luteg - Walentynki 2004 SMS-wy knkurs yczeñ, kwiaty dla ukchanej. 13). 11 luteg, gdz. 17:30 Kapadcja i Pamukale prelekcja z przeÿrczami Marka Kubaczki. Organizatrzy: PTTK i MDK w Skczwie. 14). 12 luteg, gdz. 9:00 Przegl¹d Jase³ek Bracia patrzcie jen Organizatrzy: ZS nr 1, ZSZ i MDK. 15). 17 luteg, gdz PREZENTACJA CIESZYÑSKIEGO STUDIA TEATRALNEGO W MDK W SKOCZOWIE warsztaty z elementów pracy nad cia³em, ruchem, ddechem, s³wem i pieœni¹.. 16). 18 luteg, gdz spektakl Wschdzenie. 17). 26 luteg, gdz. 17:00 - I Miêdzynardwy Festiwal Sztuk Walki i Sambrny. Organizatr: Pszczyñska Akademia Sztuk Walki i MDK. 18). 27 luteg g. 17:00 - Zaczarwany œwiat peretki - Mnika Gruszczyñska (spran) slistka Teatru Muzyczneg Operetki Wrc³awskiej. Ireneusz Kuœ skrzypce, Ewa Dymek-Kuœ wilnczela, Wiktr Szymajda frtepian. 19). 13 luteg, I Zimwe Impresje Tameczne w Bielsku-Bia³ej Ha³cnwie. Eksperyment i Merlin z SP nr 3. Oba zesp³y zdby³y wyró nienie (na 20 ekip) 20). 4/5 luteg EUROTALENT eliminacje w Warszawie. Karlina Andrzejewska i Szymn Wyrembak. D fina³u awanswa³a K. Andrzejewska w marcu 21). 4 i 5 marca - Dni Kultury ydwskiej 22). 7 marca, gdz. 17:00 twarcie wystawy prac plastycznych Sylwii Króliczek. Wystawa czynna d 25 marca w Warsztacie Sztuk MDK przy ul. S³necznej ). 11 marca, gdz. 18:00 wydarzenie miesi¹ca Za rk tej samej prze kmedia w wyknaniu Marzeny TRYBA Y i Tmasza STOCKINGERA. 24). 14 marca, gdz. 17:00 - Wieczór autrski p³¹czny z prmcj¹ debiutanckieg tmiku wierszy Margerytki Ma³grzaty Orawskiej. Warsztat Sztuk MDK, ul. S³neczna ). 18 marca, gdz. 17:00 SYBERIA - BAJKA - prelekcja z przeÿrczami Sebastiana Bestrzyñskieg. Organizatrzy: PTTK i MDK. 26). 25 i 26 marca, gdz.12:00 Pchód z Judaszem. Jedyny w Plsce zwyczaj wielkancny. Ulice miasta. Organizatrzy: Ochtnicza Stra P arna w Skczwie, Twarzystw Mi³œników Skczwa i Miejski Dm Kultury w Skczwie. 27). 12 marca Nasze kulinarne dziedzictw knkurs ptraw wielkancnych w Zebrzydwicach. KGW Wiœlica, Ochaby, Kiczyce w kwietniu 28). 01 kwietnia gdz. 17:00 Osid³aæ dziki wiatr wystawa malarstwa Sylwii K dñ. Warsztat Sztuk MDK przy ul. S³necznej. Dawn temu w b³êkicie - kncert Zesp³u Pethicn. Wystawa czynna d 29 kwietnia. Organizatr MDK. Sala widwiskwa MDK. 29). 15 kwietnia, gdz. 17:00 Prelekcja prf. IDZI PANICA jeg najnwszej publikacji pt. Studia z Dziejów Skczwa w czasach piastwskich. 30). 16 kwietnia, gdz. 17:00 III Turniej Tañca DISCO. Organizatr MDK. Sala widwiskwa MDK. 31). 17 kwietnia, gdz. 18:00 Sptkanie z pisenk¹ - kncert M³dzie wej Orkiestry Dêtej MDK raz slistów: Karliny Andrzejewskiej, Lucyna Krcz, Natalia Bukwska. 32). 20 kwietnia, gdz. 18:00 Pieœni Czasu Zag³ady w wyknaniu Tvy Ben Zwi z Izraela 33). 22 kwietnia, gdz. 17:00 Prmcja Albumu Wis³a, Ustrñ, Skczów, Strumieñ i klice na starych widkówkach i ftgrafiach. 34). 23 kwietnia, gdz. 17:00 Wieczór Skczwianki sptkanie z wyró niaj¹cymi siê skczwiankami z kazji Dnia Kbiet. Organizatrzy: Twarzystw Mi³œników Skczwa, Miejski Dm Kultury. Sala widwiskwa MDK. w maju 35). 07 maja, gdz. 17:00 Kœci³y drewniane i cerkwie p³udniwej i p³udniw-wschdniej Plski twarcie wystawy akwarel i rysunków Mirs³awa Ogiñskieg. 36). 09 maja, gdz. 17:00 POETYCKI PORTRET Jana Paw³a II sptkanie z pezj¹ i refleksjami Karla Wjty³y. 37). 13 maja, gdz. 10:00 Przegl¹d Twórczœci Dzieci i M³dzie y skczwskiej gminy. Organizatrzy szk³y skczwskiej gminy i MDK. 38). 14 maja, gdz. 15:00 zielnœwiatkwe sma enie jajecznicy. OW Kpalni MARCEL. Organizatrzy: STS, PTTK, Wspólnta dla Skczwa, PZW, Stwarzyszenie Ma³a Ojczyzna,TMS.Urdzinwa na Kaplicówce prgram artystyczny pœwiêcny Janwi Paw³wi II. Organizatrzy: Andrzej Plczek, skczwskie parafie, MDK. 40). 22 maja, gdz. 17:00 kncert ZR Batalin D`Amur w Kielcach, 41). 23 maja, gdz. 14:00 rzstrzygniecie knkursu ftgraficzneg Skczów-mje miast w biektywie. Organizatrzy: Urz¹d Miejski w Skczwie Biur Prmcji i Infrmacji raz MDK. 42). 28 maja, festyn KGW w Wislicy. Organizatr: GGW i MDK 43). 31 maja, gdz. 9:30, - bajka dla dzieci w wyknaniu m³dzie y z SP nr 3 w Skczwie, W czerwcu 44). 4 czerwca, gdz. 18:00 wystêp ZG Junir i FT Eksperyment na Dniach Karwiny, 45). P³ywaj z Delfinem rekrd Marka Schustera 46). 7 czerwca, gdz. 10:00 Spartakiada w Miêdzyœwieciu. 47). XXXVIII Dni Skczwa czerwca r. 48). 18 czerwca - Crss Œwiêtjañski 49). Przegl¹d Szklnych Zesp³ów Artystycznych w Czêstchwie Lipiec 50). 2 lipca Przyjazd Franciszka Józefa II d Skczwa 51). 2 lipca - 10 lat Klubu Wes³e Emerytki 52). Lat - zajêcia œwietlicw-plenerwe ). 03, 17, 31. lipca - Turniej w Siatkówce Pla wej na Osiedlu Gór Bór. 16

17 ODWIECZNE PISANIE - wieczór autrski Hildegardy Filas-Gutkwskiej ZMAR EMU ARTŒCIE ft. Julia Brda BRZOSKWINIOWE SADY Ryswa³eœ ga³êzie drzew i kwiaty, ramina kbiet zastyg³e w niedkñcznym ruchu kcha³eœ wiejskie pejza e Otuli³ nas œnieg œmieli³a jasnœæ ksiê yca i ta meldia jak¹ zanuci³a Mi³œæ Lubi³eœ ycie c na krawêdzi ryzyka przykucniête kipia³ w tbie si³¹ wdspadu Radwa³eœ sb¹ ka d¹ chwilê twój œmiech brzmia³ jak b³yskawica d czasu kiedy statnim tchnieniem zamilk³ serce Jak c miesi¹c w Warsztacie Sztuk w Skczwie na ulicy S³necznej dby³y siê warsztaty literackie. Ostatnie sptkanie mia³ miejsce 7-g listpada. By³ t wieczór z pezj¹ Hildegardy Filas-Gutkwskiej, czêst kreœlanej mianem Petki Pdbeskidzia. Autrka pisanie rzpczê³a w pdstawówce, a zaczyna³a d przy. Zjawisk t charakteryzuje mówi¹c: Jestem przewrtna. Zaczê³am pisaæ prz¹, teraz piszê wierszem. W latach siedemdziesi¹tych, p przykrym wydarzeniu yciwym, jakim by³a œmieræ jca, pwsta³ pierwszy jej wiersz. PóŸniej zaczê³a rzwijaæ W tej rubryce publikujemy listy Czytelników. Pzytywne i negatywne. I zachêcamy d pisania. Najlepiej na kartce pcztwej, za darm, wydrukwanej na strnie 25. Alb m na pdrzuciæ list d skrzynki pcztwej przy drzwiach d redakcji, Warsztat Sztuk, Skczów, ul. S³neczna 16. Drga Redakcj. Chdzê d gimnazjum i pdajê ten list przez kle ankê. Jesteœcie rewelacyjn¹ gazet¹. Nie wierzê, e cœ takieg mg³ pwstaæ w takiej dziurze, jak Skczów. Pierwszy numer przeczyta³am d deski d deski. Ptem mja mama i brat. Piszcie wiêcej, c siê dzieje w Skczwie i najlepiej jakby t by³y rzeczy ludziach, których znamy. Bardz pdba mi siê szata graficzna gazety i klr.(...) Nie pdpisujê siê z nazwiska, b wszyscy pewnie by siê œmiali. Czekam na klejny numer! Ania. PLAN ZAJÊÆ WARSZTATU SZTUK Skczów, ul. S³neczna 16, tel WTOREK Gdz Warsztaty plastyczne dla dzieci Gdz Próba zesp³u Master f Mind ŒRODA Gdz Warsztaty dziennikarsk-literackie CZWARTEK Gdz Warsztaty ceramiczne PI TEK Gdz Warsztaty plastyczne Gdz Próba zesp³u Master f Mind L U D Z I E L I S T Y P I S Z Kchani! Bardz mi siê pdbacie, mim mich 77 lat... yczê Wam, aby Wasz zapa³ nigdy nie zmieni³ siê w S OMÊ... STASZKA (skr nie lubicie nazwisk?) P.S. M e uda³by siê uzupe³niæ tytu³ Waszeg O Pisma szerkœci¹ gegraficzn¹ 49 50? Wtedy nawet Chiñczyk ptrafi³by umiejscwiæ SKOCZÓW na Kuli Ziemskiej? T by³aby dpier frajda! STASZKA swje umiejêtnœci literackie nale ¹c d Klubu M³dych Pisarzy w Katwicach. O swjej pezji mów tak: We wczesnych wierszach czêst pjawia³ siê mtyw mitlgiczny, teraz piszê inaczej, bardziej djrzale. Przez d³ugi kres czasu autrka nie wiedzia³a w zupe³nœci, w jakim stylu chce pisaæ, jednak dsz³a d tej w³aœciwej dla siebie drgi. Jak wiêkszœæ petów, równie Pani H. Filas- Gutkwska nie pisze z przymusu. Jak sama mówi...piszê tym, c widzê, c czujê. U mnie pisanie bierze siê sam z siebie. Jak zaczê³am pisaæ, t nie umia³am skñczyæ. FILI ANKA - PORCELANOWE CACKO Muzeum Zfii Kssak-Szatkwskiej w Górkach Wielkich prpnuje kameraln¹ wystawê czasw¹ pœwiêcn¹ fili ance. Ten dzisiaj bardz pwszechny przedmit ma swa bgat¹ histriê. Bgactw frm, kszta³tów i barw prezentuje kilkadziesi¹t ciekawych ekspnatów, które dkrywaj¹ przed zwiedzaj¹cym swe piêkn. Fili anka jest synnimem ciep³a, smaku, przyjemnœci. Te kruche cacka m na gl¹daæ d kñca grudnia. Zapraszamy na jesienny spacer d Górek. Urk bia³ej ncy przyspieszy³ nasze pca³unki w sercu zaiskrzy³a nadzieja Tyle jest rzeczy którymi bdarwa³ nas ycie uwierzmy e zim¹ nie tylk w marzeniach kwitn¹ Brzskwiniwe sady W g³ównej mierze jej wiersze sk³adaj¹ siê z trzech zwrtek. Nie bawia siê pprawiania swich wierszy. Na wieczrku petyckim Pani Hildegarda zaprezentwa³a wiersze z prawie ka deg kresu swjeg ycia. Blisk dwugdzinne sptkanie zakñczy³ siê udzielaniem przez autrkê autgrafów raz Drug¹ Lteri¹ Fantw¹ OBIE YŒWIAT zrganizwan¹ przez redakcjê naszej gazety, której wyniki publikujemy na str. 14. relacjê przygtwa³a Anna Dynak List 3? Nieskñcznœæ jest kñcem skñcznsci. 17

18 A œwistak siedzi - b srberka by³y kradzine PO UDNIK WYBUCH WOJNY PRZERWA MOJ DALSZ EDUKACJÊ - -rzmwa z panem Józefem Palwskim Pan Józef Palwski urdzi³ siê w 1920 r. w Suchej Górnej na Zalziu. Wjna debra³a mu m liwœæ dalszeg kszta³cenia. Jest jednym z nielicznych, którym uda³ siê prze yæ ten trudny kres. W wywiadzie dla P³udnika pwiedzia³ swim dzieciñstwie, m³dœci i yciu zawdwym. 1.Czy móg³by nam Pan pwiedzieæ swim dzieciñstwie? Urdzi³em siê w Suchej Górnej na Zalziu. Mia³em 3 braci. Mój tatuœ by³ górnikiem, a matka zajmwa³a siê dmem. Drasta³em w biedzie. T nauczy³ mnie szacunku i pkry. Czêst brakwa³ nam jedzenia. W dmu panwa³ ubóstw. Rdzice jednak trszczyli siê nas, dbali aby w naszej rdzinie nigdy nie brakwa³ mi³œci i ciep³a gniska dmweg. Dsknale pamiêtam dzieñ kiedy t rdzice pdarwali mi pierwsz¹ parê butów. By³ t grmny dar jaki d nich trzyma³em. 2.D jakiej szk³y Pan uczêszcza³? Pcz¹tkw chdzi³em d Szk³y Ludwej, w mjej rdzinnej wsi, nastêpnie d Szk³y Wydzia³wej. P skñczeniu Szk³y Wydzia³wej dsta³em siê d Gimnazjum w Or³wie. Ptem zaœ uczy³em siê w Cieszynie na Zalziu. Kiedy wybuch³a II wjna œwiatwa mia³em 19 lat. Brakwa³ mi tylk jedneg rku d matury. Chdzi³em d szk³y przez 9 lat. T wjna zabra³a mi te cudwne lata, które mg³em pœwiêciæ na dalsz¹ naukê i pszerzanie swich umiejêtnœci. 3.Czy by³ Pan dbrym uczniem? Uczy³em siê bardz dbrze, jednak nie pœwiêca³em nauce zbyt wiele czasu. Cdziennie p szkle pas³em krwy, a zadania drabia³em wieczrem. Najwiêcej nauczy³em siê na lekcjach. By³em bardz zdlny, dlateg nauczyciele nie chcieli, abym siê zmarnwa³. Prsili nawet mjeg tatê, aby wys³a³ mnie d gimnazjum. 4.S³yszeliœmy, e nale a³ Pan d harcerstwa. Czy móg³by Pan cœ pwiedzieæ na ten temat? Tak, by³em harcerzem, w czasach kiedy chdzi³em d szk³y. PóŸniej zsta³em dru ynwym, za c zsta³em aresztwany wraz z wybitnymi dzia³aczami. Pamiêtam, e jak harcerz by³em tak e w Górkach, w których siê zakcha³em bezgranicznie! 5.Przebywa³ Pan w wiêzieniu w Frysztacie. Jak Panu uda³ siê prze yæ? Jak jeden z niewielu prze y³em t wiêzienie. Dziêki dbremu zachwaniu zsta³em wypuszczny w grudniu 1939 r. Sta³ siê tak, gdy pewnemu Niemcwi, który by³ aprwizatrem, pmaga³em nsiæ ywnœæ d wiêzienia, dlateg wyszed³em p 3 miesi¹cach. 6. Czy walczy³ Pan w brnie kraju? By³em ³¹cznikiem AK. Mój klega pracwa³ w drgerii i sprzedawa³ ró ne œrdki patrunkwe. Ja nsi³em pude³ka d Cieszyna na Alejê Starych Dêbów. Nie wiem, c w nich by³. Prawdpdbnie jakieœ patrunki, a m e jakieœ infrmacje? W³aœciciel sklepu pda³ mi tak e punkt kntaktwy, d któreg w razie niebezpieczeñstwa mia³bym siê udaæ.p wyjœciu z wiêzienia we Frysztacie, wróci³em d dmu. Udziela³em siê w harcerstwie, c pwdwa³ niepkój mjej matki, gdy w czasie wjny Niemcy mgli mnie aresztwaæ. S³ysza³em tak e wiele strasznych pwieœci, np.: pewnym m³dzieñcu, który zsta³ zabity przez wrga na czach matki, gdy pdejrzewan g dzia³alnœæ partyzanck¹. Inna pwieœæ jest Plaku, który mia³ gspdarstw i wyjecha³. W jeg dmu siedln Niemca. Wkrótce Placy zabili g. Za ten czyn zap³acili wysk¹ cenê, pniewa 30 mê czyzn z naszej wiski aresztwan i wywiezin d bzów, a 5 pwieszn. Wjna by³a strasznym kresem w mim yciu, jednak uda³ mi siê g przetrwaæ! 7.Czym zajmwa³ siê Pan p wjnie? Gdy mia³em 25 lat przeprwadzi³em siê d Górek Wielkich. Pracwa³em 6 lat na kpalni, z której zwlni³em siê na pcz¹tku lipca. Ju w czerwcu (teg sameg rku) zapisa³em siê na kurs przygtwawczy d zawdu nauczyciela. W Pszczynie zda³em maturê, a ptem pszed³em na studia wy sze. W sierpniu zsta³em nauczycielem i rzpcz¹³em pracê w Szkle w Górkach Wielkich. Kcha³em swój zawód i bardz mi³ wspminam tamte czasy. Mia³em wielu wychwanków, z których niestety 36 ju nie yje. Napisa³em tak e 52 ycirysy d ksi¹ ki pt. Ludzie zas³u eni dla Brennej i Górek. Wyda³em ksi¹ kê pt. Niech siê Górki przyœni¹ Tbie i Górki Wielkie dawniej i dziœ. Przez 25 lat prwadzi³em biblitekê publiczn¹, a zespó³ reginalny przez 6 lat. Wywiad przeprwadzi³a: Marzena Mska³a, Sara Czepczr Z A P R O S Z E N I E Miejski Dm Kultury w Skczwie serdecznie zaprasza 20-g listpada na wystêp Œpiewaczych Zesp³ów Reginalnych Wrzs, Senir i Jasieniczanka. Przygtwany prgram artystyczny nsi tytu³ Jesiynnie czyli p naszymu. Zesp³y zaprezentuj¹ swój bgaty repertuar nawi¹zuj¹cy d kultury naszeg reginu. Wszystkich bardz serdecznie zapraszamy d sali widwiskwej w MDK na gdzinê BUCZAÑSKA TRAGEDIA Górecka legenda zapadniêtym kœciele na Buczu jeden z licznych utwrów spisanych w ksi¹ ce Niech siê Górki przyœni¹ Tbie. Bardz dawn temu na Buczañskim Wzgórzu Ludek chrzeœcijañski si³em siê rz³ y³. Kœció³ wybudwa³, aby w swej œwi¹tyni Zbieraæ siê nab nie, Bgu dziêki czyniæ. Œwiat puszczy wk³ dzywa³ siê chórem, Z³e duchy dpêdza³, lud brni³ drzew murem. Spkjnie tu yli dœæ d³ug ludkwie, Lecz raz cœ siê sta³. T legenda pwie: Na dzieñ Wszystkich Œwiêtych tu dpust przypada³, C rk siê nab nie mdli³a grmada... Lecz czêœæ dstawa³a craz bardziej bkiem, Tañcz¹c w Dzieñ Zaduszny, gardz¹c swim Bgiem. Pan Bóg lud strzega³, upmina³ z góry, e siê Ÿle zakñcz¹ wrgie awantury. Lecz lud ignrwa³ Stwórcy strze enia, Przykazania Jeg na swój spsób zmienia³. Dlateg nadesz³a zas³u na kara O któr¹ niewdziêcznym sam Bóg siê pstara³: Rzwar³a siê ziemia i d jej czeluœci Zapad³ siê si³, a z nim równie kœció³. Ziemia je wch³nê³a i aden œlad blizny Nie by³ tu na ziemi p tym kataklizmie. Spkój zapanwa³, zamar³ tu ycie Tylk las wyrasta³ na zamar³ym szczycie. P latach pd Buczem, gdzie ciek w rzekê wpada Pwsta³a sk¹din¹d znów ludzka sada. Kœció³ Wszystkich Œwiêtych wyrós³ na wzniesieniu, Ze swist¹ wie ¹, ukryt¹ w drzew cieniu. Ludzie zgdnie yli, spkjnie i cich, Jakby nic inneg prze yæ im nie przysz³. W tym czasie w przyrdzie jesieñ panwa³a I mrÿnej zimie wieœ myœla³a ca³a. Wiêc m³da dziewczynka na szczyt Bucza psz³a, By liœci nagrabiæ d rs³eg ksza. Ksz œció³ki siê pe³ni³, kres pracy siê zbli a³, Gdy grabi¹c tr¹ci³a w elazny s³up krzy a. Przyklêknê³a, chc¹c sprawdziæ, czy tkrzy na pewn. (ci¹g dalszy na strnie bk) 18

19 (ci¹g dalszy ze strny bk) Wtedy us³ysza³a dzwnów dumkê rzeÿw¹, C siê dbywa³a z g³êbi wzgórza Bucza, B w³aœnie ktœ w ziemi dzwnami prusza³. Jakieœ g³sy chóru z szczelin przenika³y I kwil¹cy smutek z rganów piszcza³ek. Dziewczê, strachem wziête, grabiami nuci³... Pêdzi³ d wiski ca³¹ w ngach si³¹... O strasznym prze yciu mówi³a w dmstwach, Jaki j¹ ls dziwny w t p³udnie sptka³. Pd wieczór dwaj m³dzi puœcili chaty, Zabrali na Bucze kilfy, ³paty. Stanêli przy krzy u. Ujêli narzêdzie, Rzdzieraj¹ ziemiê! C w jej ³nie bêdzie? Dtarli d du ej miedzianej kpu³y, Której pancerz lœni¹cy kilfy rzpru³y. Weszli dwaj œmia³kwie d ciemniej przestrzeni, Gdzie w blasku pchdni spi dzwnów siê mieni³. P w¹ziutkich schdach weszli w g³¹b kœci³a... awki puste sta³y, ³tarz patrza³ z cz³a. Wilgci¹ ziêbi³, stêchlizn¹ zawia³, Dreszcz przeszywa³ na wskrœ wych œmia³ków da³. Pprzez uchylne elazne pdwje D wnêtrza kœci³a wkrczyli bje. Pdziwiali wystój przecudny, bgaty. Z³tem przydziane balaskwe kraty. Z zachwytu i strachu mcn bi³y serca, Wiêc baj œmia³kwie skryli siê we wnêce. Wtem dzwny zabi³y. Ch³pina garbaty Zjawi³ siê ubrany w kœcielne g szaty. Pzapala³ œwiece, zaœ zewsz¹d pstacie, Mcn wychudzne, w pgrzebwej szacie, Zajmwa³y ³awy. A szczup³y ksiê yna W msznym rnacie md³y rzpczyna³. Organy jêcza³y ludzkimi smutkami, Pieœniami pkuty, b³agañ mdlitwami. Lecz s³wa p³ynê³y w jakiejœ dziwnej mwie, e z trudem sens dgad³ tu przyby³y cz³wiek. Zamar³y rgany. Ksi¹dz wszed³ na ambnê. Kazanie rzpcz¹³ energicznym tnem. Ostrzega³ pwa nie kazndziejskim s³wem: Dlaczeg w³azicie d œwiata pdziemi, w którym spr czasu ju pkutujemy!...i przypmnia³ wszystkim dzieñ tragiczny si³a, i zapadniêteg histriê kœci³a. Nie przychdÿcie tutaj! dda³ z burzeniem Przyjdzie klej na was, na ciekawskie plemiê! Kiedyœ siê w pdziemiach tu z nami znajdziecie! Prsimy spkój! Zrzumcie t przecie!. Nagle mcny wybuch dziwn¹ rzecz uczyni³, e dwje intruzów zniknê³ z œwi¹tyni. Obaj siê zdziwili sk¹d siê wziê³a si³a, C ich na szczyt Bucza w ncy wyrzuci³a. Na jeg murawie le eli œmia³kwie Z twarz¹ pmarszczn¹, z siwizn¹ na g³wie! Tak d wsi wracali. By³ póÿne ran, Mijali s¹siadów, lecz ich nie pznan. Ba! Nawet najbli si nie mgli d razu Rzpznaæ swych braci z twarzy wyrazu. Wyjawili wszystk, c prze yli w ncy, Gdy ich kszmar strachu i grzy zaskczy³ Wieœæ siê rzszerzy³a dziwnej przygdzie... D chat œmia³ków wchdzi³ nie jeden przechdzeñ, B ludzie ciekawi, chcieli wiedzieæ wiele O tym zapadniêtym na Buczu kœciele, Który jeszcze g³êbiej zapad³ siê w w¹wzie, Ju bez œladu krzy a z wli rêki B ej! Strumyk szemrze tutaj, las d snu k³ysze...wkó³ rztaczaj¹ tajemnicz¹ ciszê!... Materia³y udstêpnine przez p. Józefa Palwskieg M U Z E A L I A MUZEUM IM. GUSTAWA MORCINKA w Skczwie, ul. Fabryczna 9, tel Wystawa wspó³czesnych ikn wyknanych przez artystkê z Bielska-Bia³ej, Pani¹ Urszulê Demsk¹. Termin: d 15-g d 30-g listpada. 2. Planwana jest wystawa ftgrafii Henryka Rgziñskieg, prawdpdbnie w pierwszej p³wie grudnia. Muzeum czynne jest we wtrki, czwartki i pi¹tki 9 d 15, w œrdy d 9 d 17, w sbty i niedziele d 10 d 14, w pniedzia³ki nieczynne. MUZEUM ŒW. JANA SARKANDRA w Skczwie, Rynek 2, tel MOJE MARZENIE MUZEUM ZOFII KOSSAK-SZATKOWSKIEJ W GÓRKACH WIELKICH, ul. Stary Dwór 2, tel Dla. Stjê przed lustrem mam piêkne rzpuszczne d³ugie w³sy œliczn¹ twarz jestem smutna w lustrze stisz bk g³adzisz mje w³sy przytulasz ca³ujesz bejmujesz kchasz wtedy jestem szczêœliwa ch ile bym da³a, byœ mnie pch³n¹³ wci¹gn¹³ d lustra prwa³ i y³ tam tylk ze mn¹ d kñca na zawsze w mi³œci ze mn¹ 22:50 25 paÿdziernika r. 1. Wystawa ftgraficzna pt. Mistrzu, gdzie mieszkasz? ChdŸcie i zbaczcie, autrstwa ks. Marcina Jakubca. Termin: d 22-g listpada d 15-g stycznia Muzeum czynne jest d wtrku d sbty 9 d 16, w pniedzia³ki i niedziele muzeum jest nieczynne. 1. Wystawa pt. Fili anka - prcelanwe cack. M liwœæ gl¹dania d 1-g listpada d kñca grudnia. Muzeum czynne jest we wtrki, czwartki i sbty d 9 d 15, w œrdy d 9 d 16, w niedziele d 10 d 14. Muzeum nieczynne w pniedzia³ki, pi¹tki i dni pœwi¹teczne. "K³amstwem m na niekiedy zajœæ dalek, ale nie m na wróciæ. Tadeusz Ktarbiñski 19

20 "Nie myœl jak zatrzymaæ dzieñ, b i tak teg nie dknasz, zastanów siê zatem jak g nie straciæ!" PO UDNIK W dniu r. dby³y siê na Krytej P³ywalni Delfin zawdy w bwlingu puchar Kmendanta Plicji w Cieszynie. W dniach 25 i 26 paÿdziernika r. na P³ywalni Delfin w Skczwie dby³y siê, tradycyjnie ju - b p raz pi¹ty, Mistrzstwa P³ywackie Szkó³ Pdstawwych i Gimnazjów. Organizatrem by³ Gimnazjum Nr 3 w Pierœæcu raz Zespó³ Jednstek GODZINY OTWARCIA IV MIÊDZYNARODOWE ZAWODY KRÊGALSKIE O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W CIESZYNIE Zwyciêska dru yna Kmisariatu Plicji z Ustrnia DZIEWCZÊTA CH OPCY SZKO A PUNKTY MIEJSCE SZKO A PUNKTY MIEJSCE Gim I Gim I Gim II Gim II Gim III Gim III Gim. 5 9 IV Gim. 5 Gim. 3 2 V Gim. 3 KRYTA P YWALNIA DELFIN Skczów, ul. Górecka 2a H H pniedzia³ek, wtrek, czwartek œrda, pi¹tek sbta, niedziela, œwiêt W zawdach udzia³ wziê³y dru yny kmisariatów: Skczwa, Ustrnia, Cieszyna, Strumienia, Wis³y raz gœcinnie dru yna kmisariatu w Trzyñcu. Zawdy up³ynê³y w gr¹cej atmsferze sprtwej rywalizacji, a miejsca plaswa³y siê nastêpuj¹c: III IV V VI Oœwiatwych w Skczwie. Zawdnicy, w zale nœci d wieku, startwali na dystansach 25 m i 50 m stylem klasycznym, dwlnym i grzbietwym. Rywalizwan równie w sztafetach. Sztafety, które zdby³y pierwsze miejsca zakwalifikwa³y siê d zawdów na szczeblu pwiatwym. Najlepsi zawdnicy i dru yny trzymali dyplmy, a najlepsze sztafety trzyma³y statuetki. W zawdach udzia³ wziê³ k. 200 uczniów, c œwiadczy, e p³ywanie jest bardz ppularne wœród m³dzie y naszej Gminy. Wyniki przedstawi³y siê nastêpuj¹c: 4 2 (033) (033) IV V DZIEWCZÊTA SZKO A CZASY MIEJSCE Gim. 2 Gim. 4 Gim. 1 DZIEWCZÊTA SZKO A CZASY MIEJSCE SP8 7:01.94 I SP3 SP1 7: :11.47 Na zakñczenie rywalizacji zsta³ wrêczny puchar najlepszej dru ynie raz medale i klicznœciwe dyplmy dla pzsta³ych. V GMINNE MISTRZOSTWA P YWACKIE Nagrdzeni zawdnicy ze szkó³ pdstawwych GIMNAZJA - dru ynw MIEJSCE DRU YNA PUNKTY I KOMISARIAT USTROÑ 998 pkt. II KOMISARIAT TRZYNIEC 887 pkt. KOMISARIAT CIESZYN KOMISARIAT SKOCZÓW KOMISARIAT STRUMIEÑ KOMISARIAT WIS A 887 pkt. 882 pkt. 724 pkt. 702 pkt. II III SZKO A 5:11.10 I Gim. 4 4: :59.42 II Gim. 1 5: :04.14 III Gim. 2 5:24.20 Gim. 5 8:04.54 IV Gim. 5 6:07.42 DZIEWCZÊTA SZKO A PUNKTY MIEJSCE SP1 85 I SP3 83 II SP8 80 III SP5 22 IV SP7 20 V SP4 18 VI SP6 15 VII Dru yna Kmisariatu Plicji ze Skczwa GIMNAZJA - wyniki sztafet Nagrdzeni zawdnicy z gimnazjów SZKO Y PODSTAWOWE - wyniki sztafet SZKO A SP3 SP1 SP8 SZKO A SP1 SP3 SP8 SP5 SP4 SP7 CH OPCY CZASY MIEJSCE CH OPCY CZASY MIEJSCE 6: : :56.74 SZKO Y PODSTAWOWE - dru ynw I II III IV I II III CH OPCY PUNKTY MIEJSCE 97 I 92 II 67 III 41 IV 14 V 12 VI 20

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych.

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz lekcji matematyka kl. IV (praca w grupach) Iwna Kucharska Temat: Świętmarciński rgal rzwiązywanie zadań tekstwych. Cel główny uczeń ptrafi wykrzystać zdbytą wiedzę (mnżenie liczb naturalnych)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 Łódź: Wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych na ptrzeby Departamentu Kultury i Edukacji Numer głszenia: 316510-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.smszeligwski.edu.pl Lublin: Dstawa frtepianów i pianin dla Szkły Muzycznej im. Tadeusza Szeligwskieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin artystycznej półkolonii letniej

Regulamin artystycznej półkolonii letniej Regulamin artystycznej półklnii letniej Półklnia zapewnia letni wypczynek dla dzieci w budynku Uniwersytetu Papieskieg im. Jana Pawła II w Krakwie przy ulicy Bernardyńskiej 3. Półklnia plega na rganizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kielce: Dstawa wypsażenia - urządzeń d utrzymania czystści - d Filharmnii Świętkrzyskiej im. O. Klberga w Kielcach Numer głszenia: 389600-2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH Data przyjęcia karty zgłszenia:.. Nr zgłszenia / WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Warszawa: wyknanie rbót budwlanych Remntu dwóch sal kmputerwych Numer głszenia: 156427-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej pn. Z Funduszami Eurpejskimi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pt.gv.pl Warszawa: Druk z plików PDF Press quality na ptrzeby CTP wraz z prawą i dstawą książki pt.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/spswiebdzin/zamwienia_publiczne/12/status/0/rdzaj/0/wzp/ Świebdzin: Dstawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism Czaspisma z zakresu edukacji przyrdniczej i eklgicznej dstępne w czytelni czaspism BIOLOGIA W SZKOLE Dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrdy i bilgii na wszystkich pzimach nauczania i w różnych typach szkół.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Świadczenie usługi wysyłki elementarza w tym: transprtu, pakwania, klejania i wysyłki,

Bardziej szczegółowo

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy Tablica budwy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budwy Tablica budwy Tablica infrmacyjna pwinna zawierać: 1) kreślenie rdzaju budwy, rzbiórki lub rbót budwlanych raz ich adres i numer telefnu, 2) numer pzwlenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Usługa zaprjektwania, wyknania, mntaŝu raz demntaŝu zabudwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kppspkluszki.pl/bip Kluszki: Przetarg niegraniczny na dstawę ciągnika sidłweg dla JRG Kmendy Pwiatwej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA DATA OGŁOSZENIA: 03.06.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrwski Park Przemysłwy Sp. z.., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkplski, wj.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzh.gv.pl raz na BIP NIZP-PZH bip.pzh.gv.pl/public/ Warszawa: Organizacja szkleń: wynajem sal knferencyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pr.radm.pl Radm: Zakwaterwanie i wyżywienie w śrdku płżnym nad linią brzegwą jezira umżliwiającym

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 44/2011 Wrcław, 14 kwietnia 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.:

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.: Burmistrz Miasta Łwicza infrmuje, iż na terenie Gminy Miast Łwicz realizwany jest prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 9 udnia 2014 r. w sprawie kreślenia wzrów frmularzy infrmacji i deklaracji na pdatek d nieruchmści Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.sr.gv.pl Radm: Świadczenie usług telekmunikacyjnych w ruchu wychdzącym i przychdzącym, plegające

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck, Puck: Wyknanie instalacji elektrycznych w budynku Pwiatweg Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkwej 7 Numer głszenia: 376158-2012; data zamieszczenia: 02.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA Witam!!! Pracuję jak pedagg szklny. Mim zadaniem jest pznanie indywidualnych ptrzeb uczniów, analizwanie przyczyn niepwdzeń szklnych raz rganizwanie i prwadzenie różnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkle Miejskie nr 9 w Jawrznie Rk szklny 2014/2015 Przedszkle Miejskie nr 9 w Jawrznie Raprt ewaluacji wewnętrznej Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa ktłów filharmnicznych dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 118301-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391.

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391. Darłw: Sukcesywna dstawa paliw płynnych d samchdów słuŝbwych Miejskieg Przedsiębirstwa Gspdarki Kmunalnej Sp. z.. w Darłwie w 2012 r Numer głszenia: 381580-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Rzbiórka budynku gspdarczeg i utwardzenie placu w Jędrzejwie przy ul.11 Listpada

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Kszalin: Ubezpieczenia majątkwe w tym kmunikacyjne mienia będąceg w zarządzie Zachdnipmrskieg Zarządu Dróg Wjewódzkich Numer głszenia: 386458-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02-

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02- Warszawa: Dstawa paliwa w systemie bezgtówkwym d samchdów i inneg sprzętu eksplatwaneg przez WZMiUW w Warszawie: Zarząd i Oddziały w tym sekcje knserwacji urządzeń meliracji pdstawwej Numer głszenia: 321830-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Lublin: Przetarg niegraniczny na dstawy materiałów hemstatycznych i klejów tkankwych

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH Prwadzisz aktywny tryb życia? Częst trenujesz i bierzesz udział w zawdach? Jesteś wyczynwym sprtwcem? Pamiętaj: uprawianie sprtu łączy się ze zwiększnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gv.pl Warszawa: Leasing peracyjny urządzenia umżliwiająceg przeprwadzanie ilściwej reakcji PCR

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przeprwadzenie kntrli jakści usług przewzwych wyknywanych na zlecenie Wjewództwa Łódzkieg przez Przewzy Reginalne Sp. z.. na bszarze wjewództwa łódzkieg na pdstawie Umwy świadczenie usług publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków,

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Kraków: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ Krakwskieg Centrum Rehabilitacji Znak sprawy: AI.271-10/2011 Numer głszenia: 69918-2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 328162-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 328162-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 328162-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 1. Infrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie. 2. Pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu swjeg rzwju

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Bytm: Działania infrmujące i prmujące Prjekt pn. Zmiana systemu napwietrzania reaktrów bilgicznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg na lata 2014-2020 Wypełnia Wniskdawca Wnisek skierwanie na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Łódź: Dstawa mieszanki mineraln-asfaltwej na zimn łącznie z transprtem i rzładunkiem na Obwdy Drgwe w Radmsku i Mzurkach. Numer głszenia: 83248-2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Mentring działań merytrycznych - pełnienie funkcji metdyka ds. e-learningu. Numer

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji krdynatra zadania prmcja prjektu, knferencje, publikacje w prjekcie Otwarta szkła - system wsparcia uczniów migrujących. Numer głszenia: 141498-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Żyrzyn: Termmdernizacja budynków kmunalnych w Gminie Żyrzyn. Numer głszenia: 190314-2014; data zamieszczenia: 05.06.2014 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp Załącznik d Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Rzdział I Wstęp Gminny Prgram Prfilaktyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Rzbiórka budynków przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszwie Numer głszenia: 41248-2015;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer;

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer; Wymagania edukacyjne z przedmitu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA Dział Instalacja systemu peracyjneg na serwerze Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: scharakteryzwać

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Warszawa: Dstawa fabrycznie nwej frezark grawerki CNC wraz z prgramwaniem, zestawem narzędzi i sprzętem numer sprawy 1094 Numer głszenia: 473798-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gv.pl Warszawa: Grupwe ubezpieczenie na życie pracwników Centrum Usług Wspólnych raz człnków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji administratra strny internetwej www.plska-szkla.pl Numer głszenia: 297890-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej Emisja Obligacji Serii C Dradca ds. ferty publicznej Oferujący Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne Tradycja, Zaufanie, Prfesjnalizm Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie prmcyjny. Wbec braku bwiązku sprządzenia

Bardziej szczegółowo

Gniezno: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 93128-2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gniezno: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 93128-2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer głszenia: 93128-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko ds. portali internetowych portal poland.gov.pl w Biurze Rzecznika Prasowego MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Nabór na stanowisko ds. portali internetowych portal poland.gov.pl w Biurze Rzecznika Prasowego MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Nabór na stanwisk ds. prtali internetwych prtal pland.gv.pl w Biurze Rzecznika Prasweg MSZ. Numer głszenia: BRP 20/2013 Data ukazania się głszenia: 18 lipca 2013 Ministerstw Spraw Zagranicznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

w Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych

w Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych Urząd Transprtu Klejweg w Warszawie Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: specjalista d spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Stanwisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy raz Przeciwpżarwych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/35/15 Szczecin: Dstawa zestawów serwet d peracji kardichirurgicznych Numer głszenia: 45851-2015; data

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY

Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Regulamin Pwiatweg Knkursu eklgiczn-przyrdniczeg 1. Pstanwienia gólne 1.1. Celem knkursu jest zaintereswanie naturą, walrami przyrdniczymi Pwiatu Wieruszwskieg i eklgią uczniów szkół pdstawwych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa: Dstawa prgramwania graficzneg d aparatu ftgraficzneg, prgramwania d bróbki grafiki, drukarki laserwej, zewnętrznych dysków twardych raz nagrywarki DVD w pdziale na pakiety: Pakiet I: Dstawa prgramwania

Bardziej szczegółowo

VII Gminny Konkurs. Spotkanie z Janem od Biedronki

VII Gminny Konkurs. Spotkanie z Janem od Biedronki Złżył się, że mje wiersze są czytane. Tak jak płatkiem chcę się dzielić wierszami. B jest t dla mnie cś dbreg, serdeczneg, C nie jest zatrute nienawiścią, złścią, sprami. Wiersze wnszą ład i harmnię. Odkażają,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie za prace kosztorysowe

Wynagrodzenie za prace kosztorysowe Wynagrdzenie za prace ksztryswe Przy ustalaniu wynagrdzenia za prace ksztryswe mają zastswanie przepisy ustawy cenach z dnia 5 lipca 2001r. ( Dz.U. nr 97, pz. 1050), które stanwią, że "ceny twarów i usług

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych pozwoleń (w tym

zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych pozwoleń (w tym Warszawa: Prjekt i wyknanie rbót budwlanych Remnt ciągów ewakuacyjn kmunikacyjnych (naprawa izlacji ścian piwnic, dgrzybianie, naprawa tynków, wymiana psadzki). Numer głszenia: 228854-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY

BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Regulamin Pwiatweg Knkursu eklgiczn-przyrdniczeg BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Edycja 2013 1. Pstanwienia gólne 1.1. Celem knkursu jest zaintereswanie naturą, walrami przyrdniczymi Pwiatu Wieruszwskieg

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa ANKIETA Wlntariat pstrzegany czami młdzieży Ankieta jest annimwa Dtyczy idei wlntariatu i służy wyłącznie jak materiał badawczy i pmcniczy d naszej pracy zatytułwanej Wlntariat pmysłem na siebie na knkurs

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pecgdy.cm.pl/index.php/aktualneprzetargi/aktualne-przetargi Gdynia: Zakup sprzętu elektrtechniczneg

Bardziej szczegółowo

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych.

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Temat lekcji: Malujemy salę lekcyjną. Cel : nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Zadanie dla ucznia 1. Jakie informacje potrzebne są nam do pomalowania sali lekcyjnej?

Bardziej szczegółowo

Uczeń z dysleksją w szkole

Uczeń z dysleksją w szkole Uczeń z dysleksją w szkle Wyjaśnienie terminlgii Termin dysleksja rzwjwa pwstał jak kreślenie całeg zespłu (syndrmu) specyficznych zaburzeń w czytaniu i pisaniu. aburzenia w uczeniu się mgą występwać w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Szczecin: Dstawa 1.serwerów, urządzeń sieciwych, szafy serwerwej, ups, macierzy dyskwej raz nas a wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda Radm: Dstawa sprzętu kmputerweg i sieciweg, stanwiących wypsażenie nwej siedziby Pwiatwej Stacji Sanitarn-Epidemilgicznej w Radmiu Numer głszenia: 68901-2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Opracwanie dkumentacji prjektw - ksztryswej przebudwy dróg gminnych: ul. Miła,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Komunikat Techniczny

Komunikat Techniczny Niniejszy Kmunikat Techniczny jest uzupełnieniem d Regulaminiu Pucharu Plski w Szswych Maratnach Rwerwych na rk 2015. Każda sba, która planuje udział w imprezie pwinna zapznać się z treścią teg Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie na ptrzeby 50 Międzynardweg Festiwalu Wratislavia Cantans

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa, powołania i definicje 2.1. Podstawa Księga Jakości. 2.2. Powołania Norma PN-EN ISO 9001:2009 pkt.6. Ustawa ochronie danych osobowych

2. Podstawa, powołania i definicje 2.1. Podstawa Księga Jakości. 2.2. Powołania Norma PN-EN ISO 9001:2009 pkt.6. Ustawa ochronie danych osobowych Pzim 1 INFRASTRUKTURA Data: 09.02.2010 Temat: ZARZĄDZANIE SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Strna 1 z 8 Przygtwane przez: Tmasz Tmaszewski Zatwierdzne przez: Rbert Ławski Starsta Wałbrzyski 1. Cel i zakres 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugmichow.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugmichow.bip.lubelskie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ugmichw.bip.lubelskie.pl Michów: Zakup i dstawa materiałów hydraulicznych, wyknanie przewiertów, bsługa

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Why I came back to learn?" Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC?

Raport z badań Why I came back to learn? Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC? Raprt z badań Why I came back t learn?" Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW CC? Głównym celem badania była dpwiedź na pstawiny prblem badawczy: Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo