UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 9 udnia 2014 r. w sprawie kreślenia wzrów frmularzy infrmacji i deklaracji na pdatek d nieruchmści Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. pz. 594 z późn. zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. pdatkach i płatach lkalnych (Dz.U z 2014 r. pz. 849) Rada Miejska w Świętchłwicach uchwala c następuje: 1. Określić wzry frmularzy stanwiących załączniki d niniejszej uchwały: 1) Deklaracja na pdatek d nieruchmści (DN-1) załącznik nr 1 2) Infrmacja w sprawie pdatku d nieruchmści (IN-1) załącznik nr 2 3) Załącznik d deklaracji i infrmacji: Dane nieruchmściach (ZN-1/A) załącznik nr 3 4) Załącznik d deklaracji i infrmacji: Dane zwlnieniach pdatkwych (ZN-1/B)-załącznik nr 4 5) Załącznik d infrmacji: Dane współmałżnku (ZN-1/M) załącznik nr 5 2. Wyknanie uchwały pwierza się Prezydentwi Miasta Świętchłwice. 3. Uchwała wchdzi w życie p upływie 14 dni d dnia głszenia w Dzienniku Urzędwym Wjewództwa Śląskieg z mcą bwiązującą d dnia 1 stycznia 2015 rku. Przewdniczący Rady Miejskiej w Świętchłwicach Marek Palka Id: 486FA8BA-3CE2-4D64-8D8C-1D1A8860AFED. Pdpisany Strna 1

2 1. Numer Identyfikacji Pdatkwej pdatnika1) 2. Nr dkumentu Załącznik nr 1 d uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej w Świętchłwicach z dnia 9 udnia 2014 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rk Pdstawa Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. pdatkach i płatach lkalnych (Dz. U. z 2014 r. pz. 849). Składający: Frmularz przeznaczny dla sób prawnych jednstek rganizacyjnych raz spółek niemających sbwści prawnej będących właścicielami nieruchmści lub biektów budwlanych psiadaczami samistnymi nieruchmści lub biektów budwlanych użytkwnikami wieczystymi untów psiadaczami nieruchmści lub ich części alb biektów budwlanych lub ich części stanwiących własnść Skarbu Państwa lub jednstki samrządu terytrialneg raz dla sób fizycznych będących współwłaścicielami lub współpsiadaczami z sbami prawnymi bądź z innymi jednstkami rganizacyjnymi niepsiadającymi sbwści prawnej lub ze spółkami niepsiadającymi sbwści prawnej z wyjątkiem sób fizycznych twrzących wspólntę mieszkaniwą. Termin D 31 stycznia każdeg rku pdatkweg lub w terminie 14 dni d zaistnienia klicznści mających wpływ na składania: pwstanie (wygaśnięcie) bwiązku pdatkweg lub wyskść pdatkwania. Miejsce Organ pdatkwy właściwy ze względu na miejsce płżenia przedmitów pdatkwania. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby rganu pdatkweg PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE UL. KATOWICKA ŚWIĘTOCHŁOWICE B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Pdatnik ma bwiązek złżenia wraz z krektą deklaracji pisemneg uzasadnienia przyczyny krekty - art. 81 ustawy Ordynacja pdatkwa. 5. Oklicznści pwdujące bwiązek złżenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja rczna 2. krekta deklaracji rcznej d dnia C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rdzaj pdmitu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel użytkwnik lub psiadacz 2. współwłaściciel współużytkwnik lub współpsiadacz D. DANE PODATNIKA * - dtyczy pdatnika niebędąceg sbą fizyczną ** - dtyczy pdatnika będąceg sbą fizyczną D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rdzaj pdatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. sba fizyczna 2. sba prawna 3. jednstka rganizacyjna spółka niepsiadająca sbwści prawnej 8. Nazwa pełna * / Nazwisk ** 9. Nazwa skrócna * / Pierwsze Imię drugie imię ** 10. Identyfikatr REGON raz PKD (nie dtyczy sób nie prwadzących dział.gsp.) 11. Numer PESEL ** Pla wypełnia sba fizyczna w przypadku gdy numer PESEL nie zstał nadany. 12. Data urdzenia (dzień - miesiąc - rk) 13. Imię jca 14. Imię matki D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 15. Kraj 16. Wjewództw 17. Pwiat 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr dmu 21. Nr lkalu 22. Miejscwść 23. Kd pcztwy 24. Telefn kntaktwy (ple niebwiązkwe) Id: 486FA8BA-3CE2-4D64-8D8C-1D1A8860AFED. Pdpisany Strna 2

3 E. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 25. Płżenie nieruchmści (adres) E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 26. Rdzaj własnści 27. Rdzaj psiadania samistneg 1. własnść 2. współwłasnść 1. psiadanie 2. współpsiadanie 28. Rdzaj użytkwania 29. Rdzaj psiadania zależneg 1. użytkwanie wieczyste 2. współużytkwanie 1. psiadanie 2. współpsiadanie E.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK BUDYNKÓW LOKALI 2) 30. Działki 31. Budynki 32. Lkale E.4. KSIĘGA WIECZYSTA 33. Numer księgi wieczystej (zbiru dkumentów) 34. Nazwa sądu F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. Związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej bez względu na spsób zakwalifikwania w ewidencji untów i budynków 2. Pd jezirami zajęte na zbirniki wdne retencyjne lub elektrwni wdnych 3. Pzstałe unty zajęte na prwadzenie dpłatnej statutwej działalnści pżytku publiczneg przez rganizacje pżytku publiczneg Pdstawa pdatkwania w (ha) z dkładnścią d ha F.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 1. Budynki mieszkalne - gółem d 140 d 220 m 41. Pdstawa pdatkwania w pwyżej 220 m Związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej raz części budynków mieszkalnych zajęte na prwadzenie działalnści gspdarczej - gółem: - d 140 d 220 m pwyżej 220 m 53. Stawka pdatku zł Stawka pdatku zł Kwta pdatku Kwta pdatku zł zł Id: 486FA8BA-3CE2-4D64-8D8C-1D1A8860AFED. Pdpisany Strna 3

4 3. Zajęte na prwadzenie działalnści gspdarczej w zakresie brtu kwalifikwanym materiałem siewnym - gółem d 140 d 220 m pwyżej 220 m Związane z udzielaniem świadczeń zdrwtnych w rzumieniu przepisów działalnści leczniczej zajętych przez pdmity udzielające tych świadczeń d 140 d 220 m pwyżej 220 m Pzstałe zajęte na prwadzenie dpłatnej statutwej działalnści pżytku publiczneg przez rganizacje pżytku publiczneg raz garaże pza budynkami mieszkalnymi - gółem - d 140 d 220 m pwyżej 220 m Pmieszczenia gspdarcze (szpy kmórki chlewiki itp.) d 140 d 220 m pwyżej 220 m 73. F.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZEJ 1. Budwle 74. G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwta pdatku (p zakrągleniu d pełneg złteg) ***) Suma kwt z części F.1 F.2 i F.3. Pdstawa pdatkwania w zł z dkładnścią d 1 zł zł 75. Stawka pdatku % Kwta pdatku zł zł H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (d niniejszej deklaracji dłączn) 78. Liczba załączników ZN-1/A (załącznik należy wypełnić jeżeli pdatnik dyspnuje więcej niż jedną nieruchmścią) 79. Załącznik ZN-1/B dane zwlnieniach pdatkwych ( zaznaczyć właściwy kwadrat): tak nie 80. Załącznik ZN-1/M dane współmałżnka będąceg współwłaścicielem współużytkwnikiem współpsiadaczem przedmitu pdatkwania ( zaznaczyć właściwy kwadrat ) tak nie I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 81. Imię 82. Nazwisk 83. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rk) 84. Pdpis (pieczęć) pdatnika / sby reprezentującej pdatnika 3) 1) nie dtyczy pdatników będących sbami fizycznymi bjętymi rejestrem PESEL którzy nie prwadzą działalnści gspdarczej lub nie są zarejestrwanymi pdatnikami pdatku d twarów i usług 2) Identyfikatry wykazuje się jeżeli zstały nadane. 3) Nieptrzebne skreślić Id: 486FA8BA-3CE2-4D64-8D8C-1D1A8860AFED. Pdpisany Strna 4

5 J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 85. Uwagi rganu pdatkweg POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK/ OSOBA REPREZENTUJĄCA PODATNIKA NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. ***) Puczenie W przypadku niewpłacenia w kreślnych ustaww terminach kwty należneg pdatku lub wpłacenia jej w niepełnej wyskści niniejsza deklaracja stanwi pdstawę d wystawienia tytułu wyknawczeg zgdnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. pstępwaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. pz ). Objaśnienia: Pdstawę pdatkwania stanwi: 1) dla untów pwierzchnia 2) dla budynków lub ich części pwierzchnia użytkwa 3) dla budwli lub ich części związanych z prwadzeniem działalnści gspdarczej wartść ustalna zgdnie z art. 4 ustawy pdatkach i płatach lkalnych pwierzchnia użytkwa budynku lub jeg części pwierzchnię mierzną p wewnętrznej długści ścian na wszystkich kndygnacjachz wyjątkiem pwierzchni klatek schdwych raz szybów dźwigwych ; za kndygnację uważa się również garaże pdziemne piwnice sutereny i pddasza użytkwe. Id: 486FA8BA-3CE2-4D64-8D8C-1D1A8860AFED. Pdpisany Strna 5

6 1. Numer Identyfikacji Pdatkwej pdatnika 1) 2. Nr dkumentu Załącznik nr 2 d uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej w Świętchłwicach z dnia 9 udnia 2014 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rk Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. pdatkach i płatach lkalnych (Dz. U. z 2014 r. pz. 849). Składający: Frmularz przeznaczny dla sób fizycznych będących właścicielami nieruchmści lub biektów budwlanych psiadaczami samistnymi nieruchmści lub biektów budwlanych użytkwnikami wieczystymi untów psiadaczami nieruchmści lub ich części alb biektów budwlanych lub ich części stanwiących własnść Skarbu Państwa lub jednstki samrządu terytrialneg. Termin składania: W terminie 14 dni d zaistnienia klicznści mających wpływ na pwstanie (wygaśnięcie) bwiązku pdatkweg lub wyskść pdatkwania. Miejsce składania: Organ pdatkwy właściwy ze względu na miejsce płżenia przedmitu pdatkwania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 4. Nazwa i adres siedziby rganu pdatkweg PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE UL. KATOWICKA ŚWIĘTOCHŁOWICE B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI Pdatnik ma bwiązek złżenia wraz z krektą infrmacji pisemneg uzasadnienia przyczyny krekty art. 81 ustawy Ordynacja pdatkwa. 5. Oklicznści pwdujące bwiązek złżenia infrmacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. infrmacja składana p raz pierwszy 2. krekta uprzedni złżnej infrmacji d dnia. C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 6. Rdzaj pdmitu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel użytkwnik lub psiadacz 2. współwłaściciel współużytkwnik lub współpsiadacz D. DANE PODATNIKA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Nazwisk 8. Pierwsze imię drugie imię 9.REGON raz PKD(nie dtyczy sób nie prwadzących dział. gspd.) 10. Numer PESEL Pla należy wypełnić w przypadku gdy numer PESEL nie zstał nadany. 11. Data urdzenia 12. Imię jca 13. Imię matki D.2. ADRES ZAMIESZKANIA 14. Kraj 15. Wjewództw 16. Pwiat 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr dmu 20. Nr lkalu 21. Miejscwść 22. Kd pcztwy 23. Telefn kntaktwy (ple niebwiązkwe) E. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 24. Płżenie nieruchmści (adres) Id: 486FA8BA-3CE2-4D64-8D8C-1D1A8860AFED. Pdpisany Strna 6

7 E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 25. Rdzaj własnści 26. Rdzaj psiadania samistneg 1. własnść 2. współwłasnść 1. psiadanie 2. współpsiadanie 27. Rdzaj użytkwania 28. Rdzaj psiadania zależneg 1. użytkwanie wieczyste 2. współużytkwanie 1. psiadanie 2. współpsiadanie E.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK BUDYNKÓW LOKALI 2) 29. Działki 30. Budynki 31. Lkale E.4. KSIĘGA WIECZYSTA 32. Numer księgi wieczystej (zbiru dkumentów) 33. Nazwa sądu F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. Związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej bez względu na spsób zakwalifikwania w ewidencji untów i budynków 2. Pd jezirami zajęte na zbirniki wdne retencyjne lub elektrwni wdnych Pzstałe unty zajęte na prwadzenie dpłatnej statutwej działalnści pżytku publiczneg przez rganizacje pżytku publiczneg F.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI Pdstawa pdatkwania w m2 (ha) z dkładnścią d 1 ha Pdstawa pdatkwania w 1. Mieszkalne - gółem d 140 d 220 m - pwyżej 220 m Związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej raz części budynków mieszkalnych zajęte na prwadzenie działalnści gspdarczej - gółem - d 140 d 220 m - pwyżej 220 m Zajęte na prwadzenie działalnści gspdarczej w zakresie brtu kwalifikwanym materiałem siewnym - gółem - d 140 d 220 m - pwyżej 220 m Związane z udzielaniem świadczeń zdrwtnych w rzumieniu przepisów działalnści leczniczej zajętych przez pdmity udzielające tych świadczeń - d 140 d 220 m - pwyżej 220 m Id: 486FA8BA-3CE2-4D64-8D8C-1D1A8860AFED. Pdpisany Strna 7

8 5. Pzstałe zajętych na prwadzenie dpłatnej statutwej działalnści pżytku publiczneg przez rganizacje pżytku publiczneg raz garaże pza budynkami mieszkalnymi - gółem W tym wyskści - d 140 d 220 m - pwyżej 220 m Pmieszczenia gspdarcze (szpy kmórki chlewiki itp.) d 140 d 220 m - pwyżej 220 m F.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Budwle 55. Pdstawa pdatkwania w zł z dkładnścią d 1 zł zł G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (d niniejszej infrmacji dłączn) 56. Liczba załączników ZN-1/A (należy wypełnić jeżeli pdatnik dyspnuje więcej niż jedną nieruchmścią) 57. Załącznik ZN-1/B dane zwlnieniach pdatkwych (zaznaczyć właściwy kwadrat): tak nie 58. Załącznik ZN-1/M dane współmałżnka będąceg współwłaścicielem współużytkwnikiem współpsiadaczem przedmitu pdatkwania ( zaznaczyć właściwy kwadrat ) tak nie H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 59. Imię 60. Nazwisk 61. Data wypełnienia infrmacji (dzień - miesiąc - rk) 62. Pdpis (pieczęć) pdatnika / sby reprezentującej pdatnika 3) I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 63. Uwagi rganu pdatkweg POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK/ OSOBA REPREZENTUJĄCA PODATNIKA NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1) nie dtyczy pdatników będących sbami fizycznymi bjętymi rejestrem PESEL którzy nie prwadzą działalnści gspdarczej lub nie są zarejestrwanymi pdatnikami pdatku d twarów i usług. 2) Identyfikatry wykazuje się jeżeli zstały nadane. 3) Nieptrzebne skreślić. Objaśnienia: Pdstawę pdatkwania stanwi: 1) dla untów pwierzchnia 2) dla budynków lub ich części pwierzchnia użytkwa 3) dla budwli lub ich części związanych z prwadzeniem działalnści gspdarczej wartść ustalna zgdnie z art. 4 ustawy pdatkach i płatach lkalnych pwierzchnia użytkwa budynku lub jeg części pwierzchnię mierzną p wewnętrznej długści ścian na wszystkich kndygnacjach z wyjątkiem pwierzchni klatek schdwych raz szybów dźwigwych ; za kndygnację uważa się również garaże pdziemne piwnice sutereny i pddasza użytkwe. Id: 486FA8BA-3CE2-4D64-8D8C-1D1A8860AFED. Pdpisany Strna 8

9 1. Numer Identyfikacji Pdatkwej pdatnika 1) 2. Nr dkumentu Załącznik nr 3 d uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej w Świętchłwicach z dnia 9 udnia 2014 r. ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Załącznik ZN-1/A przeznaczny jest dla jednej nieruchmści. W przypadku gdy pdatnik psiada na terenie gminy więcej nieruchmści należy wypełnić drębne załączniki. 3. Nr załącznika A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 4. Niniejszy frmularz stanwi załącznik d (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracji DN-1 2. infrmacji IN- 1 B. DANE PODATNIKA * - dtyczy pdatnika niebędąceg sbą fizyczną ** - dtyczy pdatnika będąceg sbą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rdzaj pdatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. sba fizyczna 2. sba prawnej 3. jednstka rganizacyjna spółka niepsiadająca sbwści prawnej 6. Nazwa pełna * / Nazwisk ** 7. Nazwa skrócna * / Pierwsze imię drugie imię ** 8. Identyfikatr REGON * 9. Numer PESEL ** C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 10. Płżenie nieruchmści (adres) C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 11. Rdzaj własnści 12. Rdzaj psiadania samistneg 1. własnść 2. współwłasnść 1. psiadanie 2. współpsiadanie 13. Rdzaj użytkwania 14. Rdzaj psiadania zależneg 1. użytkwanie wieczyste 2. współużytkwanie 1. psiadanie 2. współpsiadanie C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK BUDYNKÓW LOKALI 2) 15. Działki 16. Budynki 17. Lkale C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 18. Numer księgi wieczystej (zbiru dkumentów) 19. Nazwa sądu POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK/ OSOBA REPREZENTUJĄCA PODATNIKA NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1) nie dtyczy pdatników będących sbami fizycznymi bjętymi rejestrem PESEL którzy nie prwadzą działalnści gspdarczej lub nie są zarejestrwanymi pdatnikami pdatku d twarów i usług. 2) Identyfikatry wykazuje się jeżeli zstały nadane. Id: 486FA8BA-3CE2-4D64-8D8C-1D1A8860AFED. Pdpisany Strna 9

10 . Numer Identyfikacji Pdatkwej pdatnika1). Nr dkumentu Załącznik nr 4 d uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej w Świętchłwicach z dnia 9 udnia 2014 r. ZN-1/B A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 3. Niniejszy frmularz stanwi załącznik d (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracji DN-1 2. infrmacji IN- 1 B. DANE PODATNIKA * - dtyczy pdatnika niebędąceg sbą fizyczną ** - dtyczy pdatnika będąceg sbą fizyczną C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rdzaj pdatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. sba fizyczna 2. sba prawna 3. jednstka rganizacyjna spółka niepsiadająca sbwści prawnej 5. Nazwa pełna * / Nazwisk ** 6. Nazwa skrócna * / Pierwsze imię drugie imię ** 7. Identyfikatr REGON 8. Numer PESEL ** D. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY 1 Tytuł prawny zwlnienia 2) Grunty pwierzchnia w Budynki lub ich części pwierzchnia użytkwa w Budwle wartść w zł POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK/ OSOBA REPREZENTUJĄCA PODATNIKA NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1) nie dtyczy pdatników będących sbami fizycznymi bjętymi rejestrem PESEL którzy nie prwadzą działalnści gspdarczej lub nie są zarejestrwanymi pdatnikami pdatku d twarów i usług. 2) Wskazać przepis z ustawy pdatkach i płatach lkalnych lub uchwały w sprawie wyskści stawek pdatku d nieruchmści na terenie miasta Świętchłwice który stanwi pdstawę zwlnienia. Id: 486FA8BA-3CE2-4D64-8D8C-1D1A8860AFED. Pdpisany Strna 10

11 1. Numer Identyfikacji Pdatkwej pdatnika 1) 2. Nr dkumentu Załącznik nr 5 d uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej w Świętchłwicach z dnia 9 udnia 2014 r. ZN-1/M DANE O WSPÓŁMAŁŻONKU Załącznik ZN-1/M przeznaczny jest d wpisania danych identyfikacyjnych współmałżnka będąceg współwłaścicielem współużytkwnikiem współpsiadaczem przedmitu pdatkwania A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 3. Niniejszy frmularz stanwi załącznik d (zaznaczyć właściwy kwadrat): B. DANE PODATNIKA B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Nazwisk 1. deklaracji DN-1 2. infrmacji IN Pierwsze imię drugie imię 6. REGON raz PKD (nie dtyczy sób nie prwadzących dział. gspd.) 7. Numer PESEL Pla należy wypełnić w przypadku gdy numer PESEL nie zstał nadany. 8. Data urdzenia 9. Imię jca 10. Imię matki B.2. ADRES ZAMIESZKANIA 11. Kraj 12. Wjewództw 13. Pwiat 14. Gmina 15. Ulica 16. Nr dmu 17. Nr lkalu 18. Miejscwść 19. Kd pcztwy 20. Telefn kntaktwy (ple niebwiązkwe) 21.Imię 22. Nazwisk 23.Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rk) 24. Pdpis (pieczęć) pdatnika / sby reprezentującej pdatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA PODATNIKA NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1 ) nie dtyczy pdatników będących sbami fizycznymi bjętymi rejestrem PESEL którzy nie prwadzą działalnści gspdarczej lub nie są zarejestrwanymi pdatnikami pdatku d twarów i usług. Id: 486FA8BA-3CE2-4D64-8D8C-1D1A8860AFED. Pdpisany Strna 11

UCHWAŁA NR XLI/459/13 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/459/13 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/459/13 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 listpada 2013 r. w sprawie wyskści stawek pdatku d nieruchmści na terenie miasta Świętchłwice w 2014 r. Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 420/XLI/13 z dnia 28.11.2013 DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na ROK 2014 Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY GMNY BAŁOBRZEG z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Pdatkwej (NIP) 2. Numer telefnu kntaktweg Załącznik Nr 2 d uchwały Nr XXX/937/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 grudnia 2009r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy *... NIP/PESEL ** Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XV/112/2015 z dnia 30 listopada 2015r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Numer dentyfikatora Podatkowego składajacego deklarację DR-1 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia pracownik Urzędu Miasta Częstochowy. Wypełnić komputerowo, na maszynie lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Przed

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4. Na rok

DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4. Na rok 1.Identyfikator Podatkowy (NIP albo numer PESEL) Podatnika składającego deklarację 2. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg PKD (Rozp. Rady Min. z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO. 3. Rok ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Nr dokumentu INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO. 3. Rok ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 4548 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 4548 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 4548 UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY KLUKOWO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/ 79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/ 79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/ 79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/151/2015 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 roku na Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 94/X/15 RADY GMNY POCZESNA z dnia 26.11.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK, POLA CEMNE WYPEŁNA PRACOWNK URZĘDU GMNY WYPEŁNĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNE LUB RĘCZNE, DUŻYM DRUKOWANYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/114/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XIII/114/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XIII/114/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA GORZOWA WELKOPOLSKEGO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości na podatek rolny i na podatek leśny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/359/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/359/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/359/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 156/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych

UCHWAŁA Nr 156/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych UCHWAŁA Nr 156/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/642/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/642/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/642/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 17 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 17 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/118/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XX/118/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XX/118/15 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA DATA OGŁOSZENIA: 03.06.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrwski Park Przemysłwy Sp. z.., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkplski, wj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 23 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/165/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

DANE O NIERUCHOMOŚCI

DANE O NIERUCHOMOŚCI POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL 1). ZN-1 2. Nr dokumentu DANE O NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 2. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 2. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Nr dokumentu Załącznik nr 9 do uchwały XV/125/2011 Rady Miasta Żagań z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

1. NIP Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015 r. 2. Rok

1. NIP Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015 r. 2. Rok 1. NP Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/48/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015 r. DR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 2297 UCHWAŁA NR X/89/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo wypełnić informację IN-1

Jak prawidłowo wypełnić informację IN-1 informację IN-1 Pobierz druk informacji IN-1 ze strony internetowej http://www.bip.olsztyn.eu (zakładka: budżet, finanse, podatki podatki i opłaty druki podatkowe) lub przy ul. Wyzwolenia 30 (hall główny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.sr.gv.pl Radm: Świadczenie usług telekmunikacyjnych w ruchu wychdzącym i przychdzącym, plegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa ktłów filharmnicznych dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 118301-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296 Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzh.gv.pl raz na BIP NIZP-PZH bip.pzh.gv.pl/public/ Warszawa: Organizacja szkleń: wynajem sal knferencyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Rzbiórka budynków przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszwie Numer głszenia: 41248-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kielce: Dstawa wypsażenia - urządzeń d utrzymania czystści - d Filharmnii Świętkrzyskiej im. O. Klberga w Kielcach Numer głszenia: 389600-2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 2 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA NR XXX/219/12 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 Łódź: Wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych na ptrzeby Departamentu Kultury i Edukacji Numer głszenia: 316510-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII(52)2015 RADY GMINY DYNÓW z dnia 1 grudnia 2015r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY DYNÓW WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pt.gv.pl Warszawa: Druk z plików PDF Press quality na ptrzeby CTP wraz z prawą i dstawą książki pt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej pn. Z Funduszami Eurpejskimi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Świadczenie usługi wysyłki elementarza w tym: transprtu, pakwania, klejania i wysyłki,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gv.pl Warszawa: Leasing peracyjny urządzenia umżliwiająceg przeprwadzanie ilściwej reakcji PCR

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Łódź: Dstawa mieszanki mineraln-asfaltwej na zimn łącznie z transprtem i rzładunkiem na Obwdy Drgwe w Radmsku i Mzurkach. Numer głszenia: 83248-2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck, Puck: Wyknanie instalacji elektrycznych w budynku Pwiatweg Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkwej 7 Numer głszenia: 376158-2012; data zamieszczenia: 02.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Kszalin: Ubezpieczenia majątkwe w tym kmunikacyjne mienia będąceg w zarządzie Zachdnipmrskieg Zarządu Dróg Wjewódzkich Numer głszenia: 386458-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Warszawa: wyknanie rbót budwlanych Remntu dwóch sal kmputerwych Numer głszenia: 156427-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Usługa zaprjektwania, wyknania, mntaŝu raz demntaŝu zabudwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMÓW OPIEKI, HOTELI, PENSJONATÓW, SZPITALI itp. Deklarację należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerze

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW 47 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 tel. 077/480 14 60 ug@polskacerekiew.pl www.polskacerekiew.pl

URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW 47 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 tel. 077/480 14 60 ug@polskacerekiew.pl www.polskacerekiew.pl URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW 47 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 tel. 077/480 14 60 ug@polskacerekiew.pl www.polskacerekiew.pl Podatki i opłaty lokalne Przyjmowanie petentów codziennie w godzinach pracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Lublin: Przetarg niegraniczny na dstawy materiałów hemstatycznych i klejów tkankwych

Bardziej szczegółowo

C. DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ

C. DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/215/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 14 listopada 2012r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy NA ROK: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pr.radm.pl Radm: Zakwaterwanie i wyżywienie w śrdku płżnym nad linią brzegwą jezira umżliwiającym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY A. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA.ROK IDENTYFIKATOR PODATKOWY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/109 /15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 6 listopada 2015r. Nr obiektu: PESEL NIP Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Rzbiórka budynku gspdarczeg i utwardzenie placu w Jędrzejwie przy ul.11 Listpada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gv.pl Warszawa: Grupwe ubezpieczenie na życie pracwników Centrum Usług Wspólnych raz człnków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kppspkluszki.pl/bip Kluszki: Przetarg niegraniczny na dstawę ciągnika sidłweg dla JRG Kmendy Pwiatwej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI.212.2013 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE. z dnia 17 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI.212.2013 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE. z dnia 17 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI.212.2013 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Numer dentyfikacji Podatkowej składającego deklarację (NP lub PESEL)... Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/106/2011 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 5.12.2011r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na Podstawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Mentring działań merytrycznych - pełnienie funkcji metdyka ds. e-learningu. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji administratra strny internetwej www.plska-szkla.pl Numer głszenia: 297890-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02-

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02- Warszawa: Dstawa paliwa w systemie bezgtówkwym d samchdów i inneg sprzętu eksplatwaneg przez WZMiUW w Warszawie: Zarząd i Oddziały w tym sekcje knserwacji urządzeń meliracji pdstawwej Numer głszenia: 321830-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda Radm: Dstawa sprzętu kmputerweg i sieciweg, stanwiących wypsażenie nwej siedziby Pwiatwej Stacji Sanitarn-Epidemilgicznej w Radmiu Numer głszenia: 68901-2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 44/2011 Wrcław, 14 kwietnia 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamówienia-publiczne Warszawa: Zrganizwanie i bsługa imprezy knferencyjnwystawwej pt. IV

Bardziej szczegółowo

CIT-6R CIT-6R(4) 1/3. Załącznik nr 1

CIT-6R CIT-6R(4) 1/3. Załącznik nr 1 1. Identyfikator podatkowy NIP płatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391.

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391. Darłw: Sukcesywna dstawa paliw płynnych d samchdów słuŝbwych Miejskieg Przedsiębirstwa Gspdarki Kmunalnej Sp. z.. w Darłwie w 2012 r Numer głszenia: 381580-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.smszeligwski.edu.pl Lublin: Dstawa frtepianów i pianin dla Szkły Muzycznej im. Tadeusza Szeligwskieg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/208/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR XIV/208/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny UCHWAŁA NR XV/208/15 RADY MASTA MYSŁOWCE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) art. 40 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 5 / komunikacja /2015 Numer ogłoszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 5 / komunikacja /2015 Numer ogłoszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 5 / kmunikacja /2015 Numer głszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków,

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Kraków: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ Krakwskieg Centrum Rehabilitacji Znak sprawy: AI.271-10/2011 Numer głszenia: 69918-2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/spswiebdzin/zamwienia_publiczne/12/status/0/rdzaj/0/wzp/ Świebdzin: Dstawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI Załącznik Nr 2 do Uchwały XLIII/331/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 października 2013 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 1.Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 7 2 5 1 9 9 5 423326561529844179ac48f948c CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Bytm: Działania infrmujące i prmujące Prjekt pn. Zmiana systemu napwietrzania reaktrów bilgicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pecgdy.cm.pl/index.php/aktualneprzetargi/aktualne-przetargi Gdynia: Zakup sprzętu elektrtechniczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przeprwadzenie kntrli jakści usług przewzwych wyknywanych na zlecenie Wjewództwa Łódzkieg przez Przewzy Reginalne Sp. z.. na bszarze wjewództwa łódzkieg na pdstawie Umwy świadczenie usług publicznych

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych pozwoleń (w tym

zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych pozwoleń (w tym Warszawa: Prjekt i wyknanie rbót budwlanych Remnt ciągów ewakuacyjn kmunikacyjnych (naprawa izlacji ścian piwnic, dgrzybianie, naprawa tynków, wymiana psadzki). Numer głszenia: 228854-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XXVI/256/12 z dnia 29. 11. 2012 IDENTYFIKATOR PODATKOWY 1...

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XXVI/256/12 z dnia 29. 11. 2012 IDENTYFIKATOR PODATKOWY 1... Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XXVI/256/12 z dnia 29. 11. 2012 IDENTYFIKATOR PODATKOWY 1... Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK. Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Gniezno: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 93128-2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gniezno: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 93128-2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer głszenia: 93128-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cewice.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cewice. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamwienia Cewice: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Gminy Cewice Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. na: Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r.

OGŁOSZENIE. na: Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r. OGŁOSZENIE przetargu niegranicznym na: Odławianie bezdmnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r. wartść szacunkwa zamówienia mniejsza d kwt kreślnych w przepisach wydanych na pdstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo