Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III"

Transkrypt

1 Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole, zakładach pracy i życiu społecznym. c. rozróżnić podstawowe elementy składowe komputera. d. uruchomić prosty program i zakończyć jego działanie. e. wskazać przykłady zastosowania podstawowych programów. f. dokonać zmian: rozmiaru i położenia okien metodą ciągnij i upuść oraz zwinąć i rozwinąć okno. g. prawidłowo wyłączyć komputer i uporządkować stanowisko. h. wyjaśnić, na czym polega i w jakim celu łączy się komputery w sieć. a. podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa pracy z komputerem oraz rozumie konieczność robienia przerw. b. efekty towarzyszące prawidłowemu procesowi uruchomienia komputera c. rodzaje pamięci komputera: operacyjną (wewnętrzną) i zewnętrzną oraz ich rolę w pracy komputera. d. pojęcie program komputerowy. e. rolę pamięci operacyjnej i procesy zachodzące w czasie uruchamiania programu. f. ogólną budowę okna oraz pojęcia związane z oknem. g. pojęcie prawa autorskiego i piractwa oraz potrafi wskazać dziedziny tego zjawiska i uzasadnić jego społeczną szkodliwość. h. podstawowe zalety łączenia komputerów w sieć. a. poszerzyć zasady regulaminu na profesjonalne stanowiska pracy. b. dostrzec i uzasadnić korzyści wynikające z zastosowania technik informatycznych w tych dziedzinach. c. rozróżnić niektóre dodatkowe urządzenia zewnętrzne komputera. d. Odszukać program we wskazanym katalogu, uruchomić i prawidłowo go opuścić. e. podać przykłady zastosowania profesjonalnego innych programów komputerowych. f. odpowiednio rozmieścić okna na ekranie. g. rozróżnić pracę na komputerze autonomicznym od pracy w sieci komputerów. a. podstawowe zasady prawidłowej organizacji stanowiska pracy i łączenia elementów komputera. b. sposób reakcji w przypadku prostych awarii, np. zaniku dopływu prądu. c. podstawowe własności obu typów pamięci oraz potrafi podać przykłady i zastosowanie programów multimedialnych. 1

2 d. sposoby otwierania i zamykania okien oraz zwijania i rozwijania ich z ikony za pomocą myszy; sposoby uaktywniania dowolnego okna ekranu w szczególności okna zasłoniętego innym. e. pojęcie licencja i wskazuje korzyści płynące z użytkowania programów licencjonowanych. f. różnice między siecią lokalną i rozległą. Ocena bardzo dobra a. wymienić i dokładnie omówić obszary zastosowań informatyki jako dziedziny wiedzy. b. wymienić inne urządzenia peryferyjne oraz wskazać ich zastosowanie w szkole i poza szkołą; rozróżnić sieci lokalne o rozległe. c. samodzielnie odnaleźć wskazany program i go uruchomić; potrafić wykorzystać skróty klawiszowe programów. d. wymienić przykłady programów użytkowych i ich zastosowanie oraz zdefiniować pojęcie wersja programu. e. odpowiednio rozłożyć okna kilku uruchomionych programów. f. prawidłowo wyłączyć komputer wykorzystując skróty klawiszowe. g. omówić różne sposoby połączenia komputerów w sieć. a. ergonomiczne zasady organizacji komputerowego stanowiska pracy i wykorzystania komputera. b. objawy zawieszenia komputera i możliwości wyjścia z tego stanu. c. szczegółową budowę pamięci wewnętrznej komputera oraz jednostki pojemności pamięci i orientacyjną wielkość nośników zewnętrznych. d. pojęcie pakiet programów i zastosowanie jego składników. e. procesy zachodzące w czasie uruchomiania kilku programów jednocześnie. f. różne sposoby operacji na oknach; wykorzystuje w nich różne skróty klawiaturowe. g. rodzaje licencji pojedyncze i grupowe oraz przykłady i korzyści licencji wielostanowiskowych. h. zasady organizacji pracy w sieci komputerów, w tym zasady dostępu. Metody tworzenia dokumentu komputerowego a. z pomocą nauczyciela uruchomić edytor grafiki i korzystając z przygotowanych materiałów i wskazówek, wybrać potrzebne opcje z menu edytora. b. nazwać dokument rysunek (z pomocą nauczyciela) i zapisać w katalogu domyślnym. c. rozróżnić paski narzędzi i objaśnić ich możliwe funkcje. d. wykorzystać niektóre narzędzia: do kreślenia prostokątów, elips, linii, wielokątów oraz gumki w prostych rysunkach. e. wyciąć i przemieścić blok. f. użyć jednego z przekształceń (efektów). 2

3 g. zdefiniować elementarne pojęcia: pamięć, plik i dokument komputerowy. h. przygotować projekt prostego rysunku z wykorzystaniem kilku poznanych elementów, np. wizytówkę. i. odczytać rysunek z katalogu domyślnego, z pomocą nauczyciela. j. prawidłowo zamknąć okno programu. 2. uczeń zna: a. ogólne zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie redagowania rysunku. b. określenie edytor grafiki i jeden ze sposobów uruchomienia tego programu. c. sposób wyboru niektórych opcji menu edytora. d. pojęcie pasek narzędzi. e. działanie niektórych narzędzi: do kreślenia prostokątów, elips, linii, wielokątów oraz gumki. f. pojęcia: blok, wycinanie i przemieszczanie. g. jedno z przekształceń (efektów). h. definicje pojęć: pamięć, plik i dokument komputerowy. i. zasady przygotowania projektu prostego rysunku z wykorzystaniem kilku poznanych elementów. j. sposób odczytu rysunków z katalogu domyślnego (z pomocą nauczyciela). a. samodzielnie uruchomić edytor grafiki i wybrać poznane opcje menu z edytora. b. nazwać dokument rysunek i zapisać w miejscu wskazanym przez nauczyciela. c. wykorzystać wszystkie narzędzia edytora w projektach prostych rysunków. d. skopiować i wkleić blok w obrębie tego samego rysunku. e. użyć przekształceń, jakimi dysponuje edytor. f. zdefiniować pojęcia: pamięć operacyjna, pamięć zewnętrzna. g. przygotować projekt rysunku z wykorzystaniem poznanych mechanizmów, np. kopiowania. h. odczytać rysunek z katalogu domyślnego przy niewielkiej pomocy nauczyciela. i. odczytać ustawienia strony i wyjść z programu. a. zasady nazywania plików i określania miejsca ich zapisu. b. przynajmniej dwa sposoby uruchomienia edytora. c. sposób wyboru różnych opcji menu edytora. d. paski narzędzi i funkcje większości narzędzi edytora i ich wykorzystanie w projektach prostych rysunków. e. pojęcia: kopiowanie i wklejanie. f. przekształcenia, jakimi dysponuje edytor. g. pojęcia: pamięć operacyjna, pamięć zewnętrzna, rozszerzenie nazwy pliku. h. zasady przygotowania projektu rysunku z wykorzystaniem poznanych mechanizmów, np. kopiowania. i. sposób zapisu i odczytu rysunków z katalogu domyślnego (przy niewielkiej pomocy nauczyciela). 3

4 Ocena bardzo dobra a. uruchomić edytor grafiki na różne sposoby: samodzielnie odszukać w menu inne, niż omawiane, możliwości edytora. b. nazwać dokument i samodzielnie wybrać miejsce zapisu. c. przekształcić wybrany element rysunku na różne sposoby, w tym pochylić i zmniejszyć. d. tworzyć skomplikowane rysunki z wykorzystaniem wszystkich narzędzi edytora. e. skopiować i wkleić blok z innego rysunku. f. utworzyć rysunki złożone, wg własnych pomysłów, wykorzystując różne efekty. g. podać orientacyjne wielkości pamięci operacyjnej, pamięci zewnętrznej i plików graficznych oraz rozróżniać pliki ze względu na ich rozszerzenia. h. przygotować złożony projekt rysunku z wykorzystaniem elementów skopiowanych z innych plików. i. odszukać i odczytać rysunek zapisany w dowolnym miejscu j. stosować opcje ustawienia strony i samodzielnie zmienić jej ustawienia; stosować różne sposoby zakończenia pracy programu. a. strukturę katalogów i metody poruszania się po niej w celu zapisu lub odczytu pliku. b. sposób tworzenia skrótu do programu i umieszczania go na Pulpicie. c. metody wyszukiwania nieznanych możliwości w opcji menu. d. funkcje wszystkich narzędzi edytora. e. sposoby wklejania bloku z innego rysunku. f. zasady tworzenia rysunków złożonych i wykorzystania różnych efektów oferowanych przez edytor. g. jednostki pamięci oraz orientacyjne wielkości: pamięci operacyjnej, pamięci zewnętrznej i plików graficznych h. zasady przygotowywania projektu rysunku z wykorzystaniem elementów skopiowanych z innych plików. i. sposoby odczytywania i zapisywania dowolnego rysunku zapisanego w pamięci komputera Struktura pamięci komputera a. określać rodzaje pamięci komputera i wskazywać, gdzie znajduje się aktualnie pamiętany (tworzony) dokument. b. poruszać się po strukturze katalogów korzystając z wybranego programu. c. przeglądać zawartość dysku twardego i dyskietek oraz odszukiwać zapisane wcześniej pliki. d. tworzyć własne katalogi. e. kopiować, przenosić pliki z dysku twardego na dyskietkę (i odwrotnie) stosując wybraną przez siebie metodę oraz kasować niepotrzebne pliki. f. sprawdzić, czy na dyskietce nie ma wirusów. g. wydrukować dokument zapisany w pliku wg wskazówek i z pomocą nauczyciela. 4

5 a. pojęcia: plik, katalog, struktura katalogów oraz: wejść do katalogu, otworzyć katalogów, wyjść z katalogów. b. jedną z metod wykonywania operacji kopiowania plików. c. wybrany program ułatwiający wykonywanie operacji na plikach i katalogach. d. pojęcie wirusa komputerowego, zagrożeń wynikających z zarażenia oraz podstawowe sposoby ochrony przed wirusami. e. podstawowe zasady obsługi drukarki oraz pojęcie strona wydruku. f. omówić własności pamięci operacyjnej oraz uzasadnić dlaczego należy zapisywać dokument, w trakcie pracy nad nim, na dysku twardym. g. poruszać się po strukturze katalogów korzystając z różnych programów. h. poprawnie dobierać nazwy plików i katalogów. i. wykonywać kopiowanie plików przynajmniej na dwa sposoby. j. usunąć wirusa z dyskietki. k. wydrukować samodzielnie dokument zapisany w pliku. l. znaczenie rozszerzenia nazwy pliku. m. kilka metod operacji na plikach i katalogach. n. przynajmniej dwa programy ułatwiające wykonywanie operacji na plikach i katalogach. o. zasady ochrony przed wirusami i sposoby ich usuwania. Ocena bardzo dobra a. wyjaśnić szczegółowo własności i przeznaczenie poszczególnych rodzajów pamięci; określać pojemności pamięci, ilość wolnego i zajętego miejsca oraz wielkość plików. b. zauważać podobieństwa i różnice w programach do obsługi katalogów i plików. c. odszukać plik nie znając miejsca jego zapisu (katalogu). d. rozróżniać typy plików po ich rozszerzeniach. e. wykonywać operacje na plikach stosując skróty klawiszowe, tzw. gorące klawisze; pakować pliki. f. określać szkodliwość wirusów i uzasadnić ich szkodliwość. g. ustalać parametry wydruku na podstawie instrukcji drukarki. a. rodzaje plików. b. składnię poleceń systemowych dotyczących operacji na plikach i katalogach. c. różne typy wirusów i ich działanie. d. parametry i właściwości drukowania. 5

6 Metody redagowania tekstów za pomocą edytora tekstu a. podać różnice między edytorem tekstu a edytorem grafiki. b. wprowadzać k kasować znaki dostępne bezpośrednio z klawiatury, w tym polskie znaki diaktryczne. c. napisać krótki tekst na zadany temat. d. zaznaczyć dowolny fragment tekstu jednym ze sposobów. e. kopiować, wycinać lub przenosić wskazane fragmenty tekstu w obrębie tego samego pliku, korzystając z mechanizmów schowka. f. sformatować akapit wg zaleceń nauczyciela. g. poprawić błędy lub uzupełnić tekst w istniejącym pliku wg poleceń nauczyciela. h. wykorzystywać tabulatory domyślne w zadaniu zleconym przez nauczyciela. i. zdefiniować i podać proste przykłady wyliczania i numerowania. j. uzupełnić dane we wskazanej tabeli (z wykorzystaniem tabulatorów). k. wstawić rysunek do tworzonego tekstu. l. przenieść poznane zasady zapisu i odczytu plików na pliki tekstowe. m. wydrukować cały dokument. 1. Uczeń zna: a. działanie podstawowych klawiszy sterujących. b. określenie polskie znaki diaktryczne i elementarne zasady pisowni polskiej. c. definicje akapitu. d. pojęcie blok i umie porównać go z blokiem znanym z redagowania grafiki. e. mechanizmy kopiowania, wycinania lub przenoszenia tekstu w obrębie tego samego pliku. f. sposoby modyfikacji istniejących plików wg poleceń nauczyciela (poprawianie błędów lub uzupełnianie tekstu). g. pojęcie tabulator i potrafi podać przykład jego zastosowania. h. zasady sporządzania prostych list. i. jeden ze sposobów wstawiania rysunków do plików tekstowych. j. sposób wydrukowania całego dokumentu, przy domyślnych ustawieniach opcji drukowania. a. zdefiniować pojęcie redakcja tekstu i wskazać na różnice między redakcją tekstu i redakcją rysunku. b. przełączyć układ klawiatury, korzystając ze wskaźnika klawiatury. c. napisać krótki tekst, używając znaków podziału i znaków końca akapitu. d. zaznaczyć dowolny fragment tekstu różnymi sposobami. e. kopiować, wyciąć lub przenieść fragmenty tekstu z innego pliku, korzystając z mechanizmów Schowka. f. dobrać odpowiednio format akapitu i uzasadnić wybór; zmienić czcionkę akapitu lub jego części. g. zmodyfikować dowolny plik tekstowy. 6

7 h. odpowiednio zmodyfikować ustawienie tabulatorów. i. zastosować wyliczanie i numerowanie. j. utworzyć nieskomplikowaną tabelę danych. k. zmodyfikować rysunek wstawiony do tekstu. l. wydrukować dowolny fragment tekstu. a. działanie wszystkich klawiszy sterujących; potrafi swobodnie poruszać się po dokumencie wielostronicowym. b. określenia: klawiatura angielska, klawiatura polska, i sposoby przełączania układu klawiatury. c. pojęcie format akapitu i potrafi go dobrać odpowiednio do treści tekstu. d. mechanizmy kopiowania, wycinania lub przenoszenia tekstu z innych plików. e. sposoby modyfikacji istniejących plików, w tym: zasady wyszukiwania i zamiany znaków (tekstu). f. działanie tabulatorów dziesiętnych i potrafi podać przykłady ich zastosowań. g. zasady tworzenia i modyfikowania prostych tabel. h. przynajmniej dwa sposoby wstawiania dowolnego bloku z innych dokumentów. i. sposoby drukowania fragmentów tekstu. Ocena bardzo dobra a. wprowadzać i kasować znaki niedostępne bezpośrednio z klawiatury. b. napisać krótki, sformatowany tekst. c. utworzyć przykładowy plik stosując wszystkie sposoby formatowania dokumentu. d. zmodyfikować dowolny plik tekstowy z wstawionym obiektem. e. samodzielnie dobrać i ustawić tabulatory odpowiednio do zawartości dokumentu. f. użyć w swoim dokumencie wyliczanie z numerowaniem. g. samodzielnie zaprojektować i wykonać sformatowaną tabelę danych. h. ustawić parametry wydruku. a. działanie podstawowych skrótów klawiszowych. b. różnice między układami klawiatury i odróżnia klawiaturę narodową od układu programisty. c. sposoby wcinania lub wysuwania akapitu. d. mechanizmy łączenia i formatowania tekstów połączonych w pracy zespołowej. e. różne rodzaje tabulatorów i potrafi je wykorzystywać w swoich dokumentach. f. mechanizmy osadzania lub łączenia dowolnych plików. sposoby ustawienia układu strony i parametrów wydruku. Metody wykonywania obliczeń komputerowych a. wskazać dowolny przykład zastosowania arkusza w życiu codziennym i uzasadnić jego użycie. 7

8 b. wprowadzić do komórki napis tekstowy lub liczy postaci dziesiętnej, o niewielkiej ilości cyfr. c. właściwie użyć klawiszy nawigacyjnych, użyć klawiszy edycyjnych. d. zdefiniować pojęcie blok i porównać je z pojęciem znanym z obsługi edytora tekstu i grafiki. e. zademonstrować jeden ze sposobów zaznaczenia bloku komórek (za pomocą myszy lub za pomocą klawiatury). f. opisać operacje wycinania i kopiowania komórek z wykorzystaniem mechanizmów Schowka i zrealizować kopiowanie wartości. g. zaprojektować i zrealizować w arkuszu prosty przykład wg wskazówek nauczyciela z wykorzystaniem adresowania względnego. h. przeprowadzić analizę przykładowego problemu i opracować właściwy algorytm obliczeń. i. zrealizować w arkuszu prosty przykład obliczeń z fizyki lub matematyki z wykorzystaniem adresowania bezwzględnego. j. podać przykłady ilustracji wykresem zadania zleconego przez nauczyciela. k. utworzyć prosty wykres do przykładu podanego przez nauczyciela. l. opisać zasady pracy grupowej przy tworzeniu dokumentów złożonych i ilustrowanych wykresami. m. opisać i wykorzystać mechanizm Schowka do włączenia tabel arkusza do tekstu. n. dodać nowe dane do utworzonego wcześniej arkusza. o. wydrukować cały arkusz. p. korzystając z własności arkusza wykonać symulację znanych zjawisk fizycznych. a. zastosowanie arkusza w życiu codziennym oraz celowość jego użycia. b. definicję komórki jako elementu arkusza. c. powiązanie kolumn z adresem komórki. d. podstawowe typy danych: tekstowe, liczbowe oraz sposób ich odwzorowania na ekranie oraz potrafi podać przykład ich zastosowania. e. zależność pomiędzy długością wyświetlanego na ekranie tekstu a szerokością komórki i zawartością sąsiedniej komórki (w wierszu). f. podstawowe sposoby formatowania wartości komórki. g. zasady działania klawiszy nawigacyjnych. h. definicje i skutki kopiowania komórek przeliczanie adresów względnych. i. zasady projektowania prostych obliczeń w zadaniach wskazanych przez nauczyciela. j. i rozumie proces analizy problemu w prostych zastosowaniach arkusza. k. zasady tworzenia nagłówków kolumn lub wierszy arkusza. l. zasady prostych obliczeń z wykorzystaniem adresowania bezwzględnego. m. rolę wykresów w rozwiązywaniu prostych problemów. n. zasady doboru typu wykresu do wskazanego zadania. o. definicję pola tekstowego. p. sposoby włączenia tabel arkusza do tekstu. q. przykłady tworzenia prostych modeli korzystając z oprogramowania edukacyjnego. 8

9 a. wskazać przykłady zastosowania arkusza w dziedzinach życia społecznego. b. wprowadzić do komórki liczby dowolnej postaci dziesiętnej i odpowiednio je zaokrąglić. c. wykorzystać w edycji arkusza skróty klawiszowe. d. zademonstrować różne sposoby zaznaczania bloku komórek. e. opisać operacje wycinania i kopiowania formuł, z wykorzystaniem mechanizmów Schowka i zrealizować kopiowanie formuł. f. samodzielnie opracować i zrealizować w arkuszu prosty przykład obliczeń z fizyki lub matematyki z wykorzystaniem adresowania względnego. g. samodzielnie przeprowadzić analizę problemu i opracować odpowiedni algorytm z zastosowaniem funkcji arkusza. h. samodzielnie zaprojektować i zrealizować w arkuszu obliczenia z wykorzystaniem adresowania bezwzględnego. i. podać różne przykłady zastosowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym. j. samodzielnie utworzyć prosty wykres, złożony z jednej serii danych; opisać arkusz lub wykres zastosowaniem pola tekstowego. k. włączać tabele arkusza do tekstu z wykorzystaniem mechanizmu OLE. l. samodzielnie zmodyfikować utworzony arkusz. m. wydrukować wskazaną część arkusza. a. przykłady zastosowania arkusza w dziedzinach życia społecznego. b. różne typy danych: tekstowe, liczbowe, waluty, procentu, daty i sposób ich odwzorowywania na ekranie oraz potrafi podać przykłady ich zastosowania c. zasady dostosowywania szerokości komórki do długości wyświetlanego na ekranie tekstu; zasady wprowadzania liczb jako napisów tekstowych. d. różne sposoby formatowania komórki, w tym obramowania. e. zasady działania klawiszy edycyjnych. f. i rozumie skutki operacji wycinania, przenoszenia i kopiowania komórekprzeliczanie adresów mieszanych. g. zasady projektowania arkuszy obliczeń do zadań z fizyki lub matematyki z wykorzystaniem adresowania względnego. h. zastosowanie funkcji arkusza i podaje co najmniej dwa sposoby rozwiązania problemu. i. różne sposoby tworzenia nagłówków lub tytułów arkusza. j. różne przykłady zastosowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym. k. zasady wykorzystania pól tekstowych do wprowadzenia różnych elementów do arkusza. l. włączanie tabel arkusza z tekstu korzystając z mechanizmu OLE. m. pojęcie: modelowanie i symulacja. Ocena bardzo dobra a. wskazać przykłady zastosowania arkusza w różnych dziedzinach nauki i techniki. b. wprowadzić do komórki liczby w dowolnej postaci, w tym wykładniczej. c. wykorzystać w kopiowaniu komórek własności adresu mieszanego. d. samodzielnie opracować i zrealizować w arkuszu obliczenia z fizyki lub matematyki z wykorzystaniem funkcji i adresowania względnego. 9

10 e. samodzielnie opracować i zrealizować w arkuszu obliczenia z fizyki lub matematyki z wykorzystaniem funkcji i adresowania mieszanego. f. podać przykłady różnych typów wykresów i ich zastosowanie w arkuszach kalkulacyjnych. g. samodzielnie utworzyć wykres, złożony z wielu serii danych. h. wykorzystać pole tekstowe do wprowadzenia różnych elementów do arkusza. i. samodzielnie modyfikować arkusze wykorzystując elementy innych arkuszy i/lub inne obiekty. j. wydrukować arkusz z wstawionym wykresem. a. przykłady zastosowania arkusza w różnych dziedzinach nauki i techniki. b. wykładniczy sposób zapisu liczb i ich odwzorowania w arkuszu. c. zasady wprowadzania liczb jako napisów tekstowych. d. zaawansowane sposoby formatowania komórek, np. wyrównywanie w pionie i w zaznaczeniu. e. i rozumie skutki operacji wycinania, przenoszenia i kopiowania komórek (bloku komórek) z innego arkusza. f. zasady projektowania arkuszy do obliczeń z wykorzystaniem adresowania mieszanego w różnych częściach arkusza. g. zasady projektowania arkuszy do obliczeń z wykorzystaniem danych z innych plików. h. różne typy wykresów i ich zastosowanie w arkuszach kalkulacyjnych. i. zasady konstrukcji wykresu ilustrującego kilka serii danych. j. mechanizmy połączenia i osadzania obiektów w arkuszu kalkulacyjnym. Źródła informacji i metody jej przetwarzania a. podać przykłady zbiorów informacji, które mogą być gromadzone w bazach danych. b. wyszukiwać informacje w gotowej bazie danych stosując proste kryterium wyboru c. porządkować informacje w gotowej bazie danych wg założonego kryterium d. zaktualizować informacje w prostej bazie danych; zmodyfikować strukturę istniejącej bazy danych wg wskazówek nauczyciela. e. wprowadzić dane korzystając z gotowego formularza. f. wyprowadzić dane na ekran korzystając z gotowego raportu. g. odczytać istniejący plik bazy danych i zapisać. h. wykorzystać znany mechanizm Schowka do wykonywania operacji w bazie, np. do kopiowania danych w tabeli. i. wydrukować dokument korzystając z gotowego raportu. j. włączać dane z bazy do tekstu w celu przygotowania korespondencji seryjnej; projektować etykiety adresowe. k. wyszukiwać informacje w multimedialnej bazie danych, np. dane hasło w Encyklopedii. l. przesyłać informacje na odległość, np. do kolegi z innej szkoły, korzystając z usług poczty elektronicznej. 10

11 m. wyszukiwać informacje w Internecie podając adres strony WWW. a. przykłady użycia programu baz informacji w domu, szkole, firmie, zakładzie pracy oraz podstawowe własności bazy danych. b. określenie baza danych c. pojęcie rekordu, pola, tabeli. d. pojęcie i rolę formularza. e. ogólną strukturę bazy danych; zasady projektowania tabeli bazy danych do nieskomplikowanego zadania. f. podstawowe sposoby porządkowania informacji we wskazanej bazie danych, wg założonego kryterium. g. zasady korespondencji seryjnej. h. pojęcia: sieć, Internet, adres internetowy, strona WWW. i. podstawowe usługi sieci Internet: poczta elektroniczna; wyszukiwanie informacji. a. podać przykłady multimedialnych baz danych i omówić ich przeznaczenie. b. wyszukiwać informacje w gotowej bazie stosując złożone kryteria wyboru. c. porządkować informacje samodzielnie dobierając kryterium. d. przeprowadzić analizę prostego zadania i zaprojektować własną bazę danych. e. zaprojektować własny formularz do wprowadzania i prezentacji danych. f. opracować projekt raportu. g. wykorzystać znany mechanizm OLE, aby włączyć do projektu formularza obiekty graficzne. h. wydrukować wybrane rekordy bazy danych. i. projektować etykiety adresowe. j. samodzielnie wyszukiwać informacje na zadany temat w multimedialnej bazie danych. k. porównać wysyłanie listów zwykłą pocztą do poczty elektronicznej wskazać podobieństwa i różnice. l. wyszukiwać informacje w Internecie korzystając z przeglądarek internetowych. a. przykłady użycia baz informacji w różnych dziedzinach życia; b. rozróżnia informacje multimedialne. c. kartotekową bazę danych. d. typy informacji i potrafi podać ich przykłady. e. zasady projektowania formularzy. f. zasady pracy grupowej przy tworzeniu złożonych baz danych. g. sposoby porządkowania i selekcji informacji w bazie danych, wg przyjętego kryterium. h. zasady projektowania kopert i etykiet adresowych. i. znaczenie Internetu dla gospodarki i nauki oraz w komunikacji na odległość. j. rodzaje przeglądarek internetowych. Ocena bardzo dobra 11

12 a. podać przykłady relacyjnych baz danych. b. wyszukiwać informacje w relacyjnych bazach danych. c. uporządkować informacje dobierając złożone kryterium sortowania i selekcji. d. skopiować do nowego pliku strukturę bazy danych. e. opisać strukturę relacyjnej bazy danych. f. włączać dowolne obiekty do projektu formularza. g. wydrukować samodzielnie przygotowany raport. h. swobodnie przeglądać i wyszukiwać informacje w nieznanych wcześniej programach. i. omówić znaczenie poszczególnych skrótów i nazw w adresie . j. samodzielnie łączyć się z siecią Internet i korzystać z dodatkowych usług, np. wziąć udział w dyskusji w tzw. grupach dyskusyjnych na wybrany temat. k. samodzielnie przygotować referat na wybrany temat korzystając z różnych źródeł informacji. a. klasyfikacje programów baz danych. b. pojęcie relacyjna baza danych. c. możliwości projektowania tabel relacyjnej bazy danych d. sposoby dowolnego porządkowania i selekcji wielopoziomowej wg opracowanych przez siebie kryteriów. e. organizację Internetu. Problem, algorytm, program a. wyjaśnić na czym polega strukturalny zapis algorytmu oraz znaczenie stosowania procedur. b. określać problemy, w których występuje rekurencja i podać przykłady zjawisk rekurencyjnych z życia i doświadczeń szkolnych. a. opis zadania, dane, wyniki, algorytm. b. przykłady algorytmów: dowolny algorytm NWD i przynajmniej jeden algorytm sortowania, np. przez wybór. c. techniki algorytmiczne: iterację, rekurencję. d. procedury (bez parametrów). e. pojęcia: program, zmienna, instrukcja. f. ogólne zasady programowania i kompilowania oraz wie jak są pamiętane wartości zmiennych, na przykładzie symbolicznego języka programowania. a. wyjaśnić znaczenie parametrów formalnych i aktualnych oraz sposobu ich przekazywania. b. prezentować algorytmy rekurencyjne w postaci schematów blokowych. c. wskazać różnicę między rekurencją a iteracją. 12

13 a. przykłady algorytmów: algorytm Euklidesa, znajdowanie elementu najmniejszego lub największego w danym zbiorze, kilka algorytmów sortowania, np. bąbelkowe, kubełkowe. b. rekurencyjną realizację algorytmu Euklidesa. c. procedury z parametrami, parametry formalne i aktualne. d. znaczenie i działanie instrukcji symbolicznego języka programowania. e. co to są błędy kompilacji. Ocena bardzo dobra a. prezentować złożone algorytmy (z podprogramami), w wybranym języku programowania. b. zamienić rozwiązanie iteracyjne algorytmu na rekurencyjne. c. prezentować algorytmy rekurencyjne w postaci programu. a. inne algorytmy klasyczne: liczby Fibonacciego, algorytm trwałego małżeństwa. Wieże Hanoi oraz znajdowanie równocześnie wartości maksymalnych i minimalnych. b. rekurencyjne realizacje niektórych algorytmów. c. zasady przekazywania parametrów w procedurze: przez zmienną i przez wartość. d. znaczenie i działanie podstawowych instrukcji wybranego języka programowania wysokiego poziomu. e. różnicę między językiem wysokiego poziomu, a językiem wewnętrznym. 13

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy System Oceniania z Technologii Informacji - 1 - Radomyśl Wielki dnia 1.09.2007 Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

System oceniania z informatyki w Gimnazjum

System oceniania z informatyki w Gimnazjum System oceniania z informatyki w Gimnazjum Krzysztof Kadowski Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania przedmioty zawodowe

Przedmiotowy system oceniania przedmioty zawodowe Radomyśl Wielki dnia 1.09.2007 Przedmiotowy system oceniania przedmioty zawodowe Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r w sprawie

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z komputerem.

1. Rozpoczęcie pracy z komputerem. 1. Rozpoczęcie pracy z komputerem. Wymagania programowe z informatyki w klasie II-III Gimnazjum 1. Prawidłowo włączyć komputer i uporządkować stanowisko. 2. Prawidłowo zalogować się do sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z informatyki w Gimnazjum w Żółkiewce

Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z informatyki w Gimnazjum w Żółkiewce Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z informatyki w Gimnazjum w Żółkiewce Lp. Hasło programowe Wymogi odnośnie umiejętności uczniów na poszczególne oceny 1. PODSTAWOWE USŁUGI SYSTEMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej (rozdział I) wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Zajęcia komputerowe. Klasa IV

Kryteria oceniania. Zajęcia komputerowe. Klasa IV 1 Kryteria oceniania Zajęcia komputerowe Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną Klasa IV 2 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym wymienia przynajmniej trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II W rozporządzeniu MEN 1 określono, że Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum, MIGRA, Wrocław 2014 1 DRUGI ROK NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Lp. Temat 1. Zastosowania komputerów konieczne (dopuszczająca) dba o porządek na stanowisku komputerowym przynajmniej trzy komputera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Moduł: Na dobry początek

Moduł: Na dobry początek AUTORZY: PAWEŁ SZCZĘSNY EDYTA SOKOŁOWSKA NAUCZYCIELE INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR W RADOMIU PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA DLA GIMNAZJUM 3 GODZINY W CYKLU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V Lp. 1. Temat Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa 2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu 3. 4. 5. 6. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa V 2016/2017 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa V 2016/2017 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa V 2016/2017 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne 1 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 2 Osiągnięcia wychowawcze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI rok szkolny 2014/2015 dba o porządek na stanowisku komputerowym KOMPUTER I PRACA W SIECI KOMPUTEROWEJ wymienia podstawowe zasady wymienia

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy V 1 rok szkolny 2015/2016 Klasa Va, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR DKW-4014-56/99 niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI 1. Cele ogólne Podstawowym celem kształcenia informatycznego jest przekazanie wiadomości i ukształtowanie umiejętności w zakresie analizowania i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLAS 1-2 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLAS 1-2 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLAS - GIMNAZJUM BHP i regulamin pracowni komputerowej świadomie stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa pracy z komputerem; wskazuje przykłady zastosowania komputera

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 temat 4. z podręcznika (str. 42-48); Czym jest i do czego służy system operacyjny? 10, 11 Działanie komputera i sieci komputerowej pytania 8-12 (str. 46);

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Grażyny Koby, będącego propozycją realizacji

Bardziej szczegółowo

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń:

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń: INFORMATYKA - KLASA II I PÓŁROCZE - umie wymienić elementy zewnętrznej i wewnętrznej budowy komputera. - rozumie, w jakim celu podłącza się elementy zewnętrzne komputera. - rozumie różnicę między informacją

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Komputer i praca w sieci komputerowej dba o porządek na stanowisku komputerowym wymienia podstawowe zasady zachowania się w

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II MODUŁ: ADMINISTROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWYM BLOKI TEMATYCZNE: 1. Komputeropisanie i korespondencja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY IV Komputery i programy Ocena dopuszczająca: uczeń wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem; wymienia przynajmniej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Komputer i praca w sieci komputerowej

Komputer i praca w sieci komputerowej 1 dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania omawia zasady zachowania zasady zachowania się się w pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer i praca w sieci komputerowej i przestrzega ich

Komputer i praca w sieci komputerowej i przestrzega ich ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy V Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Dział O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Lp. 1. 1 Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Przedmiot zajęcia komputerowe Klasa 4 dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA VI Autor: Grażyna Koba, Wyd. MiGra,

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba 1 Spis treści Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba I. Komputery i programy Temat 1. Zastosowania komputerów 1. Bez komputera coraz trudniej 2. Komputer pomaga w pracy i nauce 3.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem; wymienia przynajmniej dwa przykładowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki w gimnazjum Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki w gimnazjum Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 2000/2001 Str. 1 Plan nauczania informatyki w gimnazjum Opracował: mgr Daniel Starego I Rok nauki L. godz. Tematyka Treści programowe, wiadomości i umiejętności Środki dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne na podstawie programu nauczania Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne na podstawie programu nauczania Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba. Wymagania na poszczególne oceny szkolne na podstawie programu nauczania Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba. 2.1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo