Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III"

Transkrypt

1 Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole, zakładach pracy i życiu społecznym. c. rozróżnić podstawowe elementy składowe komputera. d. uruchomić prosty program i zakończyć jego działanie. e. wskazać przykłady zastosowania podstawowych programów. f. dokonać zmian: rozmiaru i położenia okien metodą ciągnij i upuść oraz zwinąć i rozwinąć okno. g. prawidłowo wyłączyć komputer i uporządkować stanowisko. h. wyjaśnić, na czym polega i w jakim celu łączy się komputery w sieć. a. podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa pracy z komputerem oraz rozumie konieczność robienia przerw. b. efekty towarzyszące prawidłowemu procesowi uruchomienia komputera c. rodzaje pamięci komputera: operacyjną (wewnętrzną) i zewnętrzną oraz ich rolę w pracy komputera. d. pojęcie program komputerowy. e. rolę pamięci operacyjnej i procesy zachodzące w czasie uruchamiania programu. f. ogólną budowę okna oraz pojęcia związane z oknem. g. pojęcie prawa autorskiego i piractwa oraz potrafi wskazać dziedziny tego zjawiska i uzasadnić jego społeczną szkodliwość. h. podstawowe zalety łączenia komputerów w sieć. a. poszerzyć zasady regulaminu na profesjonalne stanowiska pracy. b. dostrzec i uzasadnić korzyści wynikające z zastosowania technik informatycznych w tych dziedzinach. c. rozróżnić niektóre dodatkowe urządzenia zewnętrzne komputera. d. Odszukać program we wskazanym katalogu, uruchomić i prawidłowo go opuścić. e. podać przykłady zastosowania profesjonalnego innych programów komputerowych. f. odpowiednio rozmieścić okna na ekranie. g. rozróżnić pracę na komputerze autonomicznym od pracy w sieci komputerów. a. podstawowe zasady prawidłowej organizacji stanowiska pracy i łączenia elementów komputera. b. sposób reakcji w przypadku prostych awarii, np. zaniku dopływu prądu. c. podstawowe własności obu typów pamięci oraz potrafi podać przykłady i zastosowanie programów multimedialnych. 1

2 d. sposoby otwierania i zamykania okien oraz zwijania i rozwijania ich z ikony za pomocą myszy; sposoby uaktywniania dowolnego okna ekranu w szczególności okna zasłoniętego innym. e. pojęcie licencja i wskazuje korzyści płynące z użytkowania programów licencjonowanych. f. różnice między siecią lokalną i rozległą. Ocena bardzo dobra a. wymienić i dokładnie omówić obszary zastosowań informatyki jako dziedziny wiedzy. b. wymienić inne urządzenia peryferyjne oraz wskazać ich zastosowanie w szkole i poza szkołą; rozróżnić sieci lokalne o rozległe. c. samodzielnie odnaleźć wskazany program i go uruchomić; potrafić wykorzystać skróty klawiszowe programów. d. wymienić przykłady programów użytkowych i ich zastosowanie oraz zdefiniować pojęcie wersja programu. e. odpowiednio rozłożyć okna kilku uruchomionych programów. f. prawidłowo wyłączyć komputer wykorzystując skróty klawiszowe. g. omówić różne sposoby połączenia komputerów w sieć. a. ergonomiczne zasady organizacji komputerowego stanowiska pracy i wykorzystania komputera. b. objawy zawieszenia komputera i możliwości wyjścia z tego stanu. c. szczegółową budowę pamięci wewnętrznej komputera oraz jednostki pojemności pamięci i orientacyjną wielkość nośników zewnętrznych. d. pojęcie pakiet programów i zastosowanie jego składników. e. procesy zachodzące w czasie uruchomiania kilku programów jednocześnie. f. różne sposoby operacji na oknach; wykorzystuje w nich różne skróty klawiaturowe. g. rodzaje licencji pojedyncze i grupowe oraz przykłady i korzyści licencji wielostanowiskowych. h. zasady organizacji pracy w sieci komputerów, w tym zasady dostępu. Metody tworzenia dokumentu komputerowego a. z pomocą nauczyciela uruchomić edytor grafiki i korzystając z przygotowanych materiałów i wskazówek, wybrać potrzebne opcje z menu edytora. b. nazwać dokument rysunek (z pomocą nauczyciela) i zapisać w katalogu domyślnym. c. rozróżnić paski narzędzi i objaśnić ich możliwe funkcje. d. wykorzystać niektóre narzędzia: do kreślenia prostokątów, elips, linii, wielokątów oraz gumki w prostych rysunkach. e. wyciąć i przemieścić blok. f. użyć jednego z przekształceń (efektów). 2

3 g. zdefiniować elementarne pojęcia: pamięć, plik i dokument komputerowy. h. przygotować projekt prostego rysunku z wykorzystaniem kilku poznanych elementów, np. wizytówkę. i. odczytać rysunek z katalogu domyślnego, z pomocą nauczyciela. j. prawidłowo zamknąć okno programu. 2. uczeń zna: a. ogólne zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie redagowania rysunku. b. określenie edytor grafiki i jeden ze sposobów uruchomienia tego programu. c. sposób wyboru niektórych opcji menu edytora. d. pojęcie pasek narzędzi. e. działanie niektórych narzędzi: do kreślenia prostokątów, elips, linii, wielokątów oraz gumki. f. pojęcia: blok, wycinanie i przemieszczanie. g. jedno z przekształceń (efektów). h. definicje pojęć: pamięć, plik i dokument komputerowy. i. zasady przygotowania projektu prostego rysunku z wykorzystaniem kilku poznanych elementów. j. sposób odczytu rysunków z katalogu domyślnego (z pomocą nauczyciela). a. samodzielnie uruchomić edytor grafiki i wybrać poznane opcje menu z edytora. b. nazwać dokument rysunek i zapisać w miejscu wskazanym przez nauczyciela. c. wykorzystać wszystkie narzędzia edytora w projektach prostych rysunków. d. skopiować i wkleić blok w obrębie tego samego rysunku. e. użyć przekształceń, jakimi dysponuje edytor. f. zdefiniować pojęcia: pamięć operacyjna, pamięć zewnętrzna. g. przygotować projekt rysunku z wykorzystaniem poznanych mechanizmów, np. kopiowania. h. odczytać rysunek z katalogu domyślnego przy niewielkiej pomocy nauczyciela. i. odczytać ustawienia strony i wyjść z programu. a. zasady nazywania plików i określania miejsca ich zapisu. b. przynajmniej dwa sposoby uruchomienia edytora. c. sposób wyboru różnych opcji menu edytora. d. paski narzędzi i funkcje większości narzędzi edytora i ich wykorzystanie w projektach prostych rysunków. e. pojęcia: kopiowanie i wklejanie. f. przekształcenia, jakimi dysponuje edytor. g. pojęcia: pamięć operacyjna, pamięć zewnętrzna, rozszerzenie nazwy pliku. h. zasady przygotowania projektu rysunku z wykorzystaniem poznanych mechanizmów, np. kopiowania. i. sposób zapisu i odczytu rysunków z katalogu domyślnego (przy niewielkiej pomocy nauczyciela). 3

4 Ocena bardzo dobra a. uruchomić edytor grafiki na różne sposoby: samodzielnie odszukać w menu inne, niż omawiane, możliwości edytora. b. nazwać dokument i samodzielnie wybrać miejsce zapisu. c. przekształcić wybrany element rysunku na różne sposoby, w tym pochylić i zmniejszyć. d. tworzyć skomplikowane rysunki z wykorzystaniem wszystkich narzędzi edytora. e. skopiować i wkleić blok z innego rysunku. f. utworzyć rysunki złożone, wg własnych pomysłów, wykorzystując różne efekty. g. podać orientacyjne wielkości pamięci operacyjnej, pamięci zewnętrznej i plików graficznych oraz rozróżniać pliki ze względu na ich rozszerzenia. h. przygotować złożony projekt rysunku z wykorzystaniem elementów skopiowanych z innych plików. i. odszukać i odczytać rysunek zapisany w dowolnym miejscu j. stosować opcje ustawienia strony i samodzielnie zmienić jej ustawienia; stosować różne sposoby zakończenia pracy programu. a. strukturę katalogów i metody poruszania się po niej w celu zapisu lub odczytu pliku. b. sposób tworzenia skrótu do programu i umieszczania go na Pulpicie. c. metody wyszukiwania nieznanych możliwości w opcji menu. d. funkcje wszystkich narzędzi edytora. e. sposoby wklejania bloku z innego rysunku. f. zasady tworzenia rysunków złożonych i wykorzystania różnych efektów oferowanych przez edytor. g. jednostki pamięci oraz orientacyjne wielkości: pamięci operacyjnej, pamięci zewnętrznej i plików graficznych h. zasady przygotowywania projektu rysunku z wykorzystaniem elementów skopiowanych z innych plików. i. sposoby odczytywania i zapisywania dowolnego rysunku zapisanego w pamięci komputera Struktura pamięci komputera a. określać rodzaje pamięci komputera i wskazywać, gdzie znajduje się aktualnie pamiętany (tworzony) dokument. b. poruszać się po strukturze katalogów korzystając z wybranego programu. c. przeglądać zawartość dysku twardego i dyskietek oraz odszukiwać zapisane wcześniej pliki. d. tworzyć własne katalogi. e. kopiować, przenosić pliki z dysku twardego na dyskietkę (i odwrotnie) stosując wybraną przez siebie metodę oraz kasować niepotrzebne pliki. f. sprawdzić, czy na dyskietce nie ma wirusów. g. wydrukować dokument zapisany w pliku wg wskazówek i z pomocą nauczyciela. 4

5 a. pojęcia: plik, katalog, struktura katalogów oraz: wejść do katalogu, otworzyć katalogów, wyjść z katalogów. b. jedną z metod wykonywania operacji kopiowania plików. c. wybrany program ułatwiający wykonywanie operacji na plikach i katalogach. d. pojęcie wirusa komputerowego, zagrożeń wynikających z zarażenia oraz podstawowe sposoby ochrony przed wirusami. e. podstawowe zasady obsługi drukarki oraz pojęcie strona wydruku. f. omówić własności pamięci operacyjnej oraz uzasadnić dlaczego należy zapisywać dokument, w trakcie pracy nad nim, na dysku twardym. g. poruszać się po strukturze katalogów korzystając z różnych programów. h. poprawnie dobierać nazwy plików i katalogów. i. wykonywać kopiowanie plików przynajmniej na dwa sposoby. j. usunąć wirusa z dyskietki. k. wydrukować samodzielnie dokument zapisany w pliku. l. znaczenie rozszerzenia nazwy pliku. m. kilka metod operacji na plikach i katalogach. n. przynajmniej dwa programy ułatwiające wykonywanie operacji na plikach i katalogach. o. zasady ochrony przed wirusami i sposoby ich usuwania. Ocena bardzo dobra a. wyjaśnić szczegółowo własności i przeznaczenie poszczególnych rodzajów pamięci; określać pojemności pamięci, ilość wolnego i zajętego miejsca oraz wielkość plików. b. zauważać podobieństwa i różnice w programach do obsługi katalogów i plików. c. odszukać plik nie znając miejsca jego zapisu (katalogu). d. rozróżniać typy plików po ich rozszerzeniach. e. wykonywać operacje na plikach stosując skróty klawiszowe, tzw. gorące klawisze; pakować pliki. f. określać szkodliwość wirusów i uzasadnić ich szkodliwość. g. ustalać parametry wydruku na podstawie instrukcji drukarki. a. rodzaje plików. b. składnię poleceń systemowych dotyczących operacji na plikach i katalogach. c. różne typy wirusów i ich działanie. d. parametry i właściwości drukowania. 5

6 Metody redagowania tekstów za pomocą edytora tekstu a. podać różnice między edytorem tekstu a edytorem grafiki. b. wprowadzać k kasować znaki dostępne bezpośrednio z klawiatury, w tym polskie znaki diaktryczne. c. napisać krótki tekst na zadany temat. d. zaznaczyć dowolny fragment tekstu jednym ze sposobów. e. kopiować, wycinać lub przenosić wskazane fragmenty tekstu w obrębie tego samego pliku, korzystając z mechanizmów schowka. f. sformatować akapit wg zaleceń nauczyciela. g. poprawić błędy lub uzupełnić tekst w istniejącym pliku wg poleceń nauczyciela. h. wykorzystywać tabulatory domyślne w zadaniu zleconym przez nauczyciela. i. zdefiniować i podać proste przykłady wyliczania i numerowania. j. uzupełnić dane we wskazanej tabeli (z wykorzystaniem tabulatorów). k. wstawić rysunek do tworzonego tekstu. l. przenieść poznane zasady zapisu i odczytu plików na pliki tekstowe. m. wydrukować cały dokument. 1. Uczeń zna: a. działanie podstawowych klawiszy sterujących. b. określenie polskie znaki diaktryczne i elementarne zasady pisowni polskiej. c. definicje akapitu. d. pojęcie blok i umie porównać go z blokiem znanym z redagowania grafiki. e. mechanizmy kopiowania, wycinania lub przenoszenia tekstu w obrębie tego samego pliku. f. sposoby modyfikacji istniejących plików wg poleceń nauczyciela (poprawianie błędów lub uzupełnianie tekstu). g. pojęcie tabulator i potrafi podać przykład jego zastosowania. h. zasady sporządzania prostych list. i. jeden ze sposobów wstawiania rysunków do plików tekstowych. j. sposób wydrukowania całego dokumentu, przy domyślnych ustawieniach opcji drukowania. a. zdefiniować pojęcie redakcja tekstu i wskazać na różnice między redakcją tekstu i redakcją rysunku. b. przełączyć układ klawiatury, korzystając ze wskaźnika klawiatury. c. napisać krótki tekst, używając znaków podziału i znaków końca akapitu. d. zaznaczyć dowolny fragment tekstu różnymi sposobami. e. kopiować, wyciąć lub przenieść fragmenty tekstu z innego pliku, korzystając z mechanizmów Schowka. f. dobrać odpowiednio format akapitu i uzasadnić wybór; zmienić czcionkę akapitu lub jego części. g. zmodyfikować dowolny plik tekstowy. 6

7 h. odpowiednio zmodyfikować ustawienie tabulatorów. i. zastosować wyliczanie i numerowanie. j. utworzyć nieskomplikowaną tabelę danych. k. zmodyfikować rysunek wstawiony do tekstu. l. wydrukować dowolny fragment tekstu. a. działanie wszystkich klawiszy sterujących; potrafi swobodnie poruszać się po dokumencie wielostronicowym. b. określenia: klawiatura angielska, klawiatura polska, i sposoby przełączania układu klawiatury. c. pojęcie format akapitu i potrafi go dobrać odpowiednio do treści tekstu. d. mechanizmy kopiowania, wycinania lub przenoszenia tekstu z innych plików. e. sposoby modyfikacji istniejących plików, w tym: zasady wyszukiwania i zamiany znaków (tekstu). f. działanie tabulatorów dziesiętnych i potrafi podać przykłady ich zastosowań. g. zasady tworzenia i modyfikowania prostych tabel. h. przynajmniej dwa sposoby wstawiania dowolnego bloku z innych dokumentów. i. sposoby drukowania fragmentów tekstu. Ocena bardzo dobra a. wprowadzać i kasować znaki niedostępne bezpośrednio z klawiatury. b. napisać krótki, sformatowany tekst. c. utworzyć przykładowy plik stosując wszystkie sposoby formatowania dokumentu. d. zmodyfikować dowolny plik tekstowy z wstawionym obiektem. e. samodzielnie dobrać i ustawić tabulatory odpowiednio do zawartości dokumentu. f. użyć w swoim dokumencie wyliczanie z numerowaniem. g. samodzielnie zaprojektować i wykonać sformatowaną tabelę danych. h. ustawić parametry wydruku. a. działanie podstawowych skrótów klawiszowych. b. różnice między układami klawiatury i odróżnia klawiaturę narodową od układu programisty. c. sposoby wcinania lub wysuwania akapitu. d. mechanizmy łączenia i formatowania tekstów połączonych w pracy zespołowej. e. różne rodzaje tabulatorów i potrafi je wykorzystywać w swoich dokumentach. f. mechanizmy osadzania lub łączenia dowolnych plików. sposoby ustawienia układu strony i parametrów wydruku. Metody wykonywania obliczeń komputerowych a. wskazać dowolny przykład zastosowania arkusza w życiu codziennym i uzasadnić jego użycie. 7

8 b. wprowadzić do komórki napis tekstowy lub liczy postaci dziesiętnej, o niewielkiej ilości cyfr. c. właściwie użyć klawiszy nawigacyjnych, użyć klawiszy edycyjnych. d. zdefiniować pojęcie blok i porównać je z pojęciem znanym z obsługi edytora tekstu i grafiki. e. zademonstrować jeden ze sposobów zaznaczenia bloku komórek (za pomocą myszy lub za pomocą klawiatury). f. opisać operacje wycinania i kopiowania komórek z wykorzystaniem mechanizmów Schowka i zrealizować kopiowanie wartości. g. zaprojektować i zrealizować w arkuszu prosty przykład wg wskazówek nauczyciela z wykorzystaniem adresowania względnego. h. przeprowadzić analizę przykładowego problemu i opracować właściwy algorytm obliczeń. i. zrealizować w arkuszu prosty przykład obliczeń z fizyki lub matematyki z wykorzystaniem adresowania bezwzględnego. j. podać przykłady ilustracji wykresem zadania zleconego przez nauczyciela. k. utworzyć prosty wykres do przykładu podanego przez nauczyciela. l. opisać zasady pracy grupowej przy tworzeniu dokumentów złożonych i ilustrowanych wykresami. m. opisać i wykorzystać mechanizm Schowka do włączenia tabel arkusza do tekstu. n. dodać nowe dane do utworzonego wcześniej arkusza. o. wydrukować cały arkusz. p. korzystając z własności arkusza wykonać symulację znanych zjawisk fizycznych. a. zastosowanie arkusza w życiu codziennym oraz celowość jego użycia. b. definicję komórki jako elementu arkusza. c. powiązanie kolumn z adresem komórki. d. podstawowe typy danych: tekstowe, liczbowe oraz sposób ich odwzorowania na ekranie oraz potrafi podać przykład ich zastosowania. e. zależność pomiędzy długością wyświetlanego na ekranie tekstu a szerokością komórki i zawartością sąsiedniej komórki (w wierszu). f. podstawowe sposoby formatowania wartości komórki. g. zasady działania klawiszy nawigacyjnych. h. definicje i skutki kopiowania komórek przeliczanie adresów względnych. i. zasady projektowania prostych obliczeń w zadaniach wskazanych przez nauczyciela. j. i rozumie proces analizy problemu w prostych zastosowaniach arkusza. k. zasady tworzenia nagłówków kolumn lub wierszy arkusza. l. zasady prostych obliczeń z wykorzystaniem adresowania bezwzględnego. m. rolę wykresów w rozwiązywaniu prostych problemów. n. zasady doboru typu wykresu do wskazanego zadania. o. definicję pola tekstowego. p. sposoby włączenia tabel arkusza do tekstu. q. przykłady tworzenia prostych modeli korzystając z oprogramowania edukacyjnego. 8

9 a. wskazać przykłady zastosowania arkusza w dziedzinach życia społecznego. b. wprowadzić do komórki liczby dowolnej postaci dziesiętnej i odpowiednio je zaokrąglić. c. wykorzystać w edycji arkusza skróty klawiszowe. d. zademonstrować różne sposoby zaznaczania bloku komórek. e. opisać operacje wycinania i kopiowania formuł, z wykorzystaniem mechanizmów Schowka i zrealizować kopiowanie formuł. f. samodzielnie opracować i zrealizować w arkuszu prosty przykład obliczeń z fizyki lub matematyki z wykorzystaniem adresowania względnego. g. samodzielnie przeprowadzić analizę problemu i opracować odpowiedni algorytm z zastosowaniem funkcji arkusza. h. samodzielnie zaprojektować i zrealizować w arkuszu obliczenia z wykorzystaniem adresowania bezwzględnego. i. podać różne przykłady zastosowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym. j. samodzielnie utworzyć prosty wykres, złożony z jednej serii danych; opisać arkusz lub wykres zastosowaniem pola tekstowego. k. włączać tabele arkusza do tekstu z wykorzystaniem mechanizmu OLE. l. samodzielnie zmodyfikować utworzony arkusz. m. wydrukować wskazaną część arkusza. a. przykłady zastosowania arkusza w dziedzinach życia społecznego. b. różne typy danych: tekstowe, liczbowe, waluty, procentu, daty i sposób ich odwzorowywania na ekranie oraz potrafi podać przykłady ich zastosowania c. zasady dostosowywania szerokości komórki do długości wyświetlanego na ekranie tekstu; zasady wprowadzania liczb jako napisów tekstowych. d. różne sposoby formatowania komórki, w tym obramowania. e. zasady działania klawiszy edycyjnych. f. i rozumie skutki operacji wycinania, przenoszenia i kopiowania komórekprzeliczanie adresów mieszanych. g. zasady projektowania arkuszy obliczeń do zadań z fizyki lub matematyki z wykorzystaniem adresowania względnego. h. zastosowanie funkcji arkusza i podaje co najmniej dwa sposoby rozwiązania problemu. i. różne sposoby tworzenia nagłówków lub tytułów arkusza. j. różne przykłady zastosowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym. k. zasady wykorzystania pól tekstowych do wprowadzenia różnych elementów do arkusza. l. włączanie tabel arkusza z tekstu korzystając z mechanizmu OLE. m. pojęcie: modelowanie i symulacja. Ocena bardzo dobra a. wskazać przykłady zastosowania arkusza w różnych dziedzinach nauki i techniki. b. wprowadzić do komórki liczby w dowolnej postaci, w tym wykładniczej. c. wykorzystać w kopiowaniu komórek własności adresu mieszanego. d. samodzielnie opracować i zrealizować w arkuszu obliczenia z fizyki lub matematyki z wykorzystaniem funkcji i adresowania względnego. 9

10 e. samodzielnie opracować i zrealizować w arkuszu obliczenia z fizyki lub matematyki z wykorzystaniem funkcji i adresowania mieszanego. f. podać przykłady różnych typów wykresów i ich zastosowanie w arkuszach kalkulacyjnych. g. samodzielnie utworzyć wykres, złożony z wielu serii danych. h. wykorzystać pole tekstowe do wprowadzenia różnych elementów do arkusza. i. samodzielnie modyfikować arkusze wykorzystując elementy innych arkuszy i/lub inne obiekty. j. wydrukować arkusz z wstawionym wykresem. a. przykłady zastosowania arkusza w różnych dziedzinach nauki i techniki. b. wykładniczy sposób zapisu liczb i ich odwzorowania w arkuszu. c. zasady wprowadzania liczb jako napisów tekstowych. d. zaawansowane sposoby formatowania komórek, np. wyrównywanie w pionie i w zaznaczeniu. e. i rozumie skutki operacji wycinania, przenoszenia i kopiowania komórek (bloku komórek) z innego arkusza. f. zasady projektowania arkuszy do obliczeń z wykorzystaniem adresowania mieszanego w różnych częściach arkusza. g. zasady projektowania arkuszy do obliczeń z wykorzystaniem danych z innych plików. h. różne typy wykresów i ich zastosowanie w arkuszach kalkulacyjnych. i. zasady konstrukcji wykresu ilustrującego kilka serii danych. j. mechanizmy połączenia i osadzania obiektów w arkuszu kalkulacyjnym. Źródła informacji i metody jej przetwarzania a. podać przykłady zbiorów informacji, które mogą być gromadzone w bazach danych. b. wyszukiwać informacje w gotowej bazie danych stosując proste kryterium wyboru c. porządkować informacje w gotowej bazie danych wg założonego kryterium d. zaktualizować informacje w prostej bazie danych; zmodyfikować strukturę istniejącej bazy danych wg wskazówek nauczyciela. e. wprowadzić dane korzystając z gotowego formularza. f. wyprowadzić dane na ekran korzystając z gotowego raportu. g. odczytać istniejący plik bazy danych i zapisać. h. wykorzystać znany mechanizm Schowka do wykonywania operacji w bazie, np. do kopiowania danych w tabeli. i. wydrukować dokument korzystając z gotowego raportu. j. włączać dane z bazy do tekstu w celu przygotowania korespondencji seryjnej; projektować etykiety adresowe. k. wyszukiwać informacje w multimedialnej bazie danych, np. dane hasło w Encyklopedii. l. przesyłać informacje na odległość, np. do kolegi z innej szkoły, korzystając z usług poczty elektronicznej. 10

11 m. wyszukiwać informacje w Internecie podając adres strony WWW. a. przykłady użycia programu baz informacji w domu, szkole, firmie, zakładzie pracy oraz podstawowe własności bazy danych. b. określenie baza danych c. pojęcie rekordu, pola, tabeli. d. pojęcie i rolę formularza. e. ogólną strukturę bazy danych; zasady projektowania tabeli bazy danych do nieskomplikowanego zadania. f. podstawowe sposoby porządkowania informacji we wskazanej bazie danych, wg założonego kryterium. g. zasady korespondencji seryjnej. h. pojęcia: sieć, Internet, adres internetowy, strona WWW. i. podstawowe usługi sieci Internet: poczta elektroniczna; wyszukiwanie informacji. a. podać przykłady multimedialnych baz danych i omówić ich przeznaczenie. b. wyszukiwać informacje w gotowej bazie stosując złożone kryteria wyboru. c. porządkować informacje samodzielnie dobierając kryterium. d. przeprowadzić analizę prostego zadania i zaprojektować własną bazę danych. e. zaprojektować własny formularz do wprowadzania i prezentacji danych. f. opracować projekt raportu. g. wykorzystać znany mechanizm OLE, aby włączyć do projektu formularza obiekty graficzne. h. wydrukować wybrane rekordy bazy danych. i. projektować etykiety adresowe. j. samodzielnie wyszukiwać informacje na zadany temat w multimedialnej bazie danych. k. porównać wysyłanie listów zwykłą pocztą do poczty elektronicznej wskazać podobieństwa i różnice. l. wyszukiwać informacje w Internecie korzystając z przeglądarek internetowych. a. przykłady użycia baz informacji w różnych dziedzinach życia; b. rozróżnia informacje multimedialne. c. kartotekową bazę danych. d. typy informacji i potrafi podać ich przykłady. e. zasady projektowania formularzy. f. zasady pracy grupowej przy tworzeniu złożonych baz danych. g. sposoby porządkowania i selekcji informacji w bazie danych, wg przyjętego kryterium. h. zasady projektowania kopert i etykiet adresowych. i. znaczenie Internetu dla gospodarki i nauki oraz w komunikacji na odległość. j. rodzaje przeglądarek internetowych. Ocena bardzo dobra 11

12 a. podać przykłady relacyjnych baz danych. b. wyszukiwać informacje w relacyjnych bazach danych. c. uporządkować informacje dobierając złożone kryterium sortowania i selekcji. d. skopiować do nowego pliku strukturę bazy danych. e. opisać strukturę relacyjnej bazy danych. f. włączać dowolne obiekty do projektu formularza. g. wydrukować samodzielnie przygotowany raport. h. swobodnie przeglądać i wyszukiwać informacje w nieznanych wcześniej programach. i. omówić znaczenie poszczególnych skrótów i nazw w adresie . j. samodzielnie łączyć się z siecią Internet i korzystać z dodatkowych usług, np. wziąć udział w dyskusji w tzw. grupach dyskusyjnych na wybrany temat. k. samodzielnie przygotować referat na wybrany temat korzystając z różnych źródeł informacji. a. klasyfikacje programów baz danych. b. pojęcie relacyjna baza danych. c. możliwości projektowania tabel relacyjnej bazy danych d. sposoby dowolnego porządkowania i selekcji wielopoziomowej wg opracowanych przez siebie kryteriów. e. organizację Internetu. Problem, algorytm, program a. wyjaśnić na czym polega strukturalny zapis algorytmu oraz znaczenie stosowania procedur. b. określać problemy, w których występuje rekurencja i podać przykłady zjawisk rekurencyjnych z życia i doświadczeń szkolnych. a. opis zadania, dane, wyniki, algorytm. b. przykłady algorytmów: dowolny algorytm NWD i przynajmniej jeden algorytm sortowania, np. przez wybór. c. techniki algorytmiczne: iterację, rekurencję. d. procedury (bez parametrów). e. pojęcia: program, zmienna, instrukcja. f. ogólne zasady programowania i kompilowania oraz wie jak są pamiętane wartości zmiennych, na przykładzie symbolicznego języka programowania. a. wyjaśnić znaczenie parametrów formalnych i aktualnych oraz sposobu ich przekazywania. b. prezentować algorytmy rekurencyjne w postaci schematów blokowych. c. wskazać różnicę między rekurencją a iteracją. 12

13 a. przykłady algorytmów: algorytm Euklidesa, znajdowanie elementu najmniejszego lub największego w danym zbiorze, kilka algorytmów sortowania, np. bąbelkowe, kubełkowe. b. rekurencyjną realizację algorytmu Euklidesa. c. procedury z parametrami, parametry formalne i aktualne. d. znaczenie i działanie instrukcji symbolicznego języka programowania. e. co to są błędy kompilacji. Ocena bardzo dobra a. prezentować złożone algorytmy (z podprogramami), w wybranym języku programowania. b. zamienić rozwiązanie iteracyjne algorytmu na rekurencyjne. c. prezentować algorytmy rekurencyjne w postaci programu. a. inne algorytmy klasyczne: liczby Fibonacciego, algorytm trwałego małżeństwa. Wieże Hanoi oraz znajdowanie równocześnie wartości maksymalnych i minimalnych. b. rekurencyjne realizacje niektórych algorytmów. c. zasady przekazywania parametrów w procedurze: przez zmienną i przez wartość. d. znaczenie i działanie podstawowych instrukcji wybranego języka programowania wysokiego poziomu. e. różnicę między językiem wysokiego poziomu, a językiem wewnętrznym. 13

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy

Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy Legenda wymagania podstawowe, wymagania ponadpodstawowe, Treści zalecane do realizacji W treści do wyboru Rozkład materiału nauczania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lp. Treści nauczania 0. Bezpieczeństwo i zasady pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I

Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie Rok Szkolny 204-205 I rok nauki klasa I Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Numer i temat lekcji 1.Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni ; kryteria ocen 2.Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 3.Poznajemy nasze miejsce pracy 4.Okna,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo