a) Umowy partnerskie zawarte przez UEK oraz poszczególnymi partnerami tj: - UEK & IED - UEK & MODAVI - UEK & INYPSA - UEK & NOEMA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) Umowy partnerskie zawarte przez UEK oraz poszczególnymi partnerami tj: - UEK & IED - UEK & MODAVI - UEK & INYPSA - UEK & NOEMA"

Transkrypt

1 KOORDYNATOR I PARTNERZY Podstawowym dokumentem określającym zasady I zalezności Współpracy pomiędzy liderem I partnerami są: : a) Umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci a) Umowy partnerskie zawarte przez UEK oraz poszczególnymi partnerami tj: - UEK & IED - UEK & MODAVI - UEK & INYPSA - UEK & NOEMA Relacje określone w umowach odnoszą się zarówno do merytoryki projektu jak również kwestii finansowych, w tym zaawansowania rzeczowego oraz finansowego realizacji projektu. Wzór umów partnerskich stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Planu Zarządzania Jakością. Dane kontaktowe do każdego z partnerów zawiera załącznik nr 2. Umowa pomiędzy UEK a Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci Umowy podpisane pomiędzy koordynatorem I poszczególnymi partnerami PLAN ORGANIZACYJNY KOMUNIKACJA Koordynator projektu odpowiada za osiągnięcie rezultatów wskazanych w każdym pakiecie pracy. Każdy z koordynatorów pakietu pracy odpowiada za realizację rezultatów tego pakietu. Koordynator projektu jest odpowiedzialny za wsparcie każdego z liderów pakietów pracy. Odpowiedzialność za realizację każdego rezultatu jest wskazana każdemu liderowi pakietu pracy który jest dokładnej określony. Brak rezultatów dla lidera pakietu oraz partnerów może skutkować wstrzymaniem finansowania tj. przelewu kolejnej transzy. Do realizacji każdego zadania, lider pakietu wskazuje odpowiednią osobę. Zasoby osobowe i kategorie personelu obejmują: - Kierownika projektu - Personel techniczny - Personel administracyjny - Personel badawczy - Asystentów Schemat organizacyjny Platforma Google Docs CEDIWORES

2 System komunikacji pomiędzy członkami konsorcjum może obejmować: - wymianę poczty - rozmowy telefoniczne - ładowanie plików do systemu opartego na Google Documents - webinaria - spotkania projektowe w ramach umowy grantowej W określaniu terminarza spotkań projektowych jak również eventów dla celów promocyjnych i informacyjnych może posłużyć platforma Google Calendar, która jest przygotowana przez Koordynatora i do której dostęp posiadać będzie każdy z partnerów projektu. Partnerzy mają możliwość ingerowania w dokumentację na platformie dla celów realizacji wspólnych dokumentów i generowania tych dokumentów wspólnie. Terminarz może być sukcesywnie uzupełniany w trakcie realizacji projektu w celu określania nowych terminów / deadlinów. Informacje od partnerów dotycząca możliwych zmian / korekt w dokumentacji zostaną gromadzone w systemie i poddane korekcie przez partnerów. Dodatkowo po umieszczeniu dokumentów w platformie, każdy z partnerów będzie zawiadomiony automatycznie. Przestrzeń zostanie używana zarówno w celu wdrożenia treści zorientowanych na realizację projektu oraz w celu przygotowań do raportowania. Równocześnie dokumentacja w formie plakatów i ulotek będzie dostępna do wzajemnych konsultacji. PROMOCJA Dokumentem wiodącym w zakresie stosowania zasad promocji Projektu jest umowa o dofinansowanie Projektu, jak również wytyczne programowe LdV, w szczególności w zakresie promocji projektu dostępny na stronie internetowej: (http://leonardo.org.pl/s/p/artykuly/38/38/ksiega_leonardo_fragment_na_stron%c4%99.pdf Szczególną rolę odgrywa logo programowe LdV, jest to element niezbędny w wizualizacji i identyfikacji projektów LdV i w związku z tym nie powinien podlegać modyfikacjom. W szczególnych sytuacjach dozwolona jest zmiana kolorystyki. Modyfikacje i ograniczenia związanie z logo są przedtaiwone w podręczniku do którego dostęp jest wskazany w linku powyżej.. Leonardo da Vinci to program sektorowy wchodzący w zakres LLP (Program uczenia się przez całe życie). LLP to program Unii Europejskiej i w związku z tym jego część stanoi flaga europejska. Analogiczne loga tworzone w tym samych duchu dostępne są we wszystkich krajach europejskich.

3 W uzupełnieniu do reguł tworzenia dokumentów które powinny zawierać znaki programowe EU oraz LdV wskazane jest również odniesienie się do konieczności wypełnienia standardu minimum, wskazanego w projekcie. Oznacza to organizację określonej w projekcie liczby i odpowiedniej jakości dokumentacji zawierających informacje o realizacji projektu w ramach programu Leonardo da Vinci, jak również jakość i zakres czynności wskazanych w projekcie. Dokumentem wiodącym w realizacji czynności dyseminacyjnych i promocyjnych, wdrażanych w ramach projektu jest umowa o dofinansowanie zawarta pomiędzy UEK a Narodową Agencją programu Leonardo da Vinci Wszystkie informacje odnoszące się do promocji projektu (ulotki, plakaty, wycinki z gazet, aktualizacje stron internetowych, broszury, itp.) są archiwizowane i zawierają jasne wskazanie na współfinansowanie projektu przez Unię Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci oraz logotypy jako elementy graficzne. Sprzęt zakupiony ze środków Projektu jest oznaczany odpowiednimi logotypami oraz zawiera informację o udziale finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Oznakowanie o współfinansowaniu stosowane jest do: korespondencji prowadzonej w sprawach projektu, umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej, umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu oraz/lub opisów stanowisk ogłoszeń na wybór wykonawcy, personelu, materiałów konferencyjnych, materiałów multimedialnych, broszur, ulotek, materiałów prasowych, wortalu internetowego. z wyłączeniem dokumentów mających charakter gotowych formularzy, wzorów, w których nie ma możliwości ingerencji. FINANSOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Sprawozdawczość dotyczy sprawozdań okresowych tj. w trakcie realizacji projektu oraz na etapie zakończenia realizacji projektu. Przelewy poszczególnych transzy projektu zależą od prawidłowości wydanych w trakcie realizacji projektu środków pieniężnych. Dokumenty sprawozdawcze, służące każdemu partnerowi do dokumentowania wydatków zostają opisane wg poniższej specyfikacji:

4 1. adnotacja o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym wraz z datą i podpisem 2. adnotację o sprawdzeniu pod względem merytorycznym wraz z datą i podpisem 3. adnotacja o zatwierdzeniu dokumentu wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej 4. adnotacja dot. związku wydatku z projektem: nr umowy o dofinansowanie projektu, nazwę zadania, kwotę kwalifikowaną (ew. rozdział kwoty w obrębie zadań) 5. w przypadku jeżeli wydatkowana kwota występuje w walucie innej niż, odpowiedni przelicznik wraz z podaniem kwoty w walucie i krajowej i. Załącznik nr 4 do niniejszego QMP zawiera odpowiednie przeliczenia kursu euro. Dokumentacja sprawozdawcza jest gromadzona przez koordynatora oraz partnerów projektu, na etapie sprawozdawania kopie dokumentów finansowych są przesyłane przez partnerów projektu do Koordynatora: 1. pocztą tradycyjną w dwóch kopiach 2. pocztą elektroniczną lub za pomocą platformy komunikacji elektronicznej Google Docs wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego QMP. Zaplanowane kwartalne wydatki zw. z wynagrodzeniami personelu jak również pozostałe wydatki bezpośrednio zostaną skonfrontowane z poniesionymi kosztami, co będzie stanowiło źródło informacji. Bazą do rozliczania kosztów będą moduły zadaniowe. Wysokości wydatków w danych kategoriach są wytyczone przez limity wskazane w budżecie zadaniowym (wg wielkości kategorii przypadających na każdego partnera). Na etapie realizacji projektu jakiekolwiek ewentualne przesunięcia są możliwe jedynie pod warunkiem zatwierdzenia przez koordynatora projektu. Koordynator jest bowiem zobowiązany zmiany konsultować z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci. Wnioskowanie o płatność Wnioskowanie o kolejną płatność następuje wg ustalonego umownie harmonogramu wnioskowania o płatność. Przygotowane zostaje zestawienie tabelaryczne, zgodne z wymogami Instytucji Wdrażającej, którego akceptacji dokonuje Koordynator Projektu na podstawie dokumentów przesłanych przez partnerów. Kopie dokumentów finansowych są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej. Zestawienie tabelaryczne stanowiące podsumowanie wydatkowanych środków jest przygotowywane przez Specjalistę ds. Administracyjnych a następnie sprawdzane przez Specjalistę ds. Księgowych ze strony Koordynatora a następnie zatwierdzane przez Kierownika Projektu.

5 Archiwizacja całości dokumentacji następuje w Kwesturze oraz Biurze Projektu po stronie Koordynatora, każdy z partnerów jest również obowiązany do prowadzenia własnej archiwizacji we własnym biurze projektu. Za poprawność tworzenia i archiwizacji dokumentacji po stronie partnerów odpowiada osoba wyznaczona w danej organizacji przez jej kierownika. MERYTORYKA PROJEKTU Merytoryka realizacji projektu obejmuje działania o charakterze badawczym, które zostaną wykonane przez konsorcjum. Na poziomie zarówno koordynatora jak również partnerów, do realizacji czynności o charakterze badawczym/naukowym wyznaczony jest / wyznaczeni są Specjalista ds. Badawczych. Nad całością prac o charakterze badawczym czuwa ze strony Koordynatora Profesor (kobieta), posiadająca długoletnie doświadczenie kierunkowe tj. dotyczące pracy kobiet, a także zagadnień wykluczenia z pracy. Podstawowe rezultaty o charakterze badawczym podlegają ocenie wszystkich partnerów, stosownie do założeń projektu, po skonsultowaniu z partnerami projektu dokumentów stanowiących rezultaty projektu (Załącznik nr 6) Dokumentami, będącymi efektami merytoryki projektu są opracowane na potrzeby procesu certyfikacji metodologie. Metodologie wynikać będą zarówno z transferu wiedzy z projektów wcześniej realizowanych, a obejmujących inne grupy docelowe, jak również z literatury źródłowej, której analizę wykonywać będą Specjaliści ds. badawczych w każdej z partnerskich organizacji. Metodyki konsultowane zostaną przez partnerów i uwagi do ich zawartości i zagadnień przekazane do koordynatora pakietu pracy. CERTYFIKACJA Certyfikacja projektu dotyczy wszystkich partnerów projektu, a obejmie uczestników, których partnerzy pozyskają do realizacji celów projektu. Do procesu certyfikacji zakłada się stworzenie specjalnej platformy internetowej testującej, która zawierać będzie mechanizm wyboru pytań dla uczestniczek projektu. Proces certyfikacji będzie podzielony na kilka etapów: 1. Przygotowanie dokumentów merytorycznych dotyczących certyfikacji kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej

6 2. Zebranie literatury, po stronie wszystkich uczestników projektu, z zakresu tematyki projektu 3. Opublikowanie pozycji literatury na stronie internetowej projektu 4. Przygotowanie na podstawie kierunkowej literatury listy zagadnień, a następnie na podstawie metodyk, listy pytań z poszczególnych bloków tematycznych 5. Przygotowanie informatyczne narzędzia do przeprowadzenia procesu certyfikacji odpowiednia platforma elearningowa 6. Przygotowanie miejsca i terminu szkoleń poprzedzających proces certyfikacji 7. Przeprowadzenie testów certyfikujących 8. Zebranie życiorysów osób uczestników projektu 9. Przygotowanie na podstawie literatury źródłowej studiów przypadku 10. Przygotowanie pytań do studiów przypadku 11. Ocena odpowiedzi na pytania zawarte w studiach przypadku w trakcie prezentacji lub opracowania tekstowego 12. Ogólna ocena całości trójetapowego procesu certyfikacji disadvantaged women in remote areas Wszyscy pozytywnie ocenieni uczestnicy projektu zostaną uhonorowani poprzez potwierdzenie przez każdego z partnerów projektu, jakości wiedzy, kwalifikacji i doświadczeń, jakie uzyskali oni w czasie swojej dotychczasowej aktywności zawodowej. Dla disadvantaged women certyfikat potwierdzający ich wartość na rynku pracy stanowić będzie dodatkowy atut w karierze zawodowej. Na stronie interenetowej projektu zostaną umieszczone profile zawodowe uczestników, którzy pozytywnie przejdą proces certyfikacji. Informacja zostaną w dalszej kolejności podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem zaprzyjaźnionych organizacji medialnych i upowszechniających. Oceny zarówno CV jak również odpowiedzi na pytania z zakresu studiów przypadku dokona odpowiedzialne ciało Advisory Board, w skład którego wchodzić będą eksperci: reprezentujący teorię i praktykę. Zostaną oni wyposażeni w odpowiednie narzędzia oceny, które wypracowane wcześniej zostaną dzięki części badawczej projektu opracowanie metodyk. W metodykach wskazane zostaną zasady oceny i punktowania odpowiedzi na pytania. System testowania online na platformie zapewniać będzie własne narzędzie do automatycznego pomiaru punktacji w zależności od odpowiedzi wskazywanych przez zdających egzamin. Ocena CV a także ocena przygotowanej prezentacji należeć będzie do członków Advisory Board. DYSEMINACJA Każdy z członków konsorcjum jest odpowiedzialny za odpowiednie upowszechnienie rezultatów

7 projektu, a także za bieżące informowanie o realizacji projektu w swoim środowisku bliższym i dalszym. Elementami upowszechniania, które są obowiązkowe ze strony projektu jest organizacja minimum jednego eventu o charakterze upowszechniającym projekt, a także 2 press releases per organization. Każdy z członków konsorcjum jest odpowiedzialny za przekazania w formie kopii / kopii elektronicznej informacji na temat przeprowadzonych akcji upowszechniających projekt. Instrumentem, służącym bieżącemu informowaniu o realizacji projektu będzie strona internetowa. Szczególną rolę w procesie dyseminacji oraz promocji projektu, jak również osiągnięcia rezultatów projektu pełnić będzie koordynator tego pakietu pracy.

8 SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOORDYNATORA ZARZĄDZANIE Obsługa księgowa Krystyna Kotlarz Project Manager Tomasz Kusio MERYTORYKA Specjalista ds.. Metodologii Janina Filek Specjalista ds. Metodologii Paweł Konkol ORGANIZACJA I ADMINISTRACJA Specjalista ds. Organizacyjnych Izabela Nowakowska Specjalista ds.. Organizacyjnych Renata Wydmańska Specjalista ds.. Organizacyjnych Anna Drabina Specjalista ds. Administracyjnych Marta Pytel Specjalista ds. Administracyjnych Paulina Sibiga

9 SCHEMAT ORGANIZACYJNY CAŁEGO KONSORCJUM ZARZĄDZANIE Partner: GREECE Partner: ITALY Partner: SPAIN Partner: FINLAND Obsługa księgowa Project Manager PERSONEL ZARZĄDZAJĄCY MERYTORYKA MERYTORYKA Specjalista ds.. Metodologii Specjalista ds. Metodologii PERSONEL NAUKJOWY PERSONEL NAUKOWY PERSONEL NAUKOWY PERSONEL NAUKOWY ORGANIZACJA I ADMINISTRACJA ORGANIZACJA I ADMINISTRACJA Specjalista ds. Organizacyjnych Specjalista ds. Administracyjnych Specjalista ds.. Organizacyjnych Specjalista ds.. Organizacyjnych Specjalista ds. Administracyjnych PLATFORMA GOOGLE Każdy z partnerów ma dostęp do dokumentów zawartych na stronie internetowej projektu Wiadomości wymieniane pomiędzy partnerami Webinarium Spotkania projektowe Rozmowy telefoniczne KALENDARZ GOOGLE Dostęp do kalendarza przez każdego z członków konsorcjum

10 na etapie raportu cząstkowego Nazwa (polska i język wniosku) Profil zawodowy kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej, oparty wyłącznie na rezultatach wcześniejszych projektów. Professional Profile of Disadvantaged Women based on the results of previous projects. Profil zawodowy kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej (Profil uzupełniony o dodatkowe informacje i metodologie) Profile of Disadvantaged Women Metodologia certyfikacji nieformalnych kwalifikacji kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej. Methodology of Certification of Informal Qualifications of Disadvantaged Women. Materiały promocyjne i upowszechniające Promotion & Dissemination Materials. Rezultat (numer) Pakiet roboczy (WP1, ) Nośnik (druk,cd- ROM, itp.) Wersje językowe Liczba egzemplarzy Termin wykonania (miesiąc/rok) 1 WP1 druk + www polska, angielska 1 IX 2012 UEK 2 WP1 druk + www Polska, angielska 1 IX 2012 UEK Odpowiedzi alni partnerzy 3 WP2 druk + www polska, angielska 1 IX 2012 Institute of Entrepreneu rship Developmen t 9 WP6 druk Angielska 10,000 broszur 2000 plakatów 2 artykuły nt. projektu na organizację XII 2012 Modavi ONLUS

11 1 event na organizację Strona internetowa Projektu a także platforma internetowa. Project Website and Plaftorm. Plan Zarządzania jakością Quality Management Plan 8 WP7 www polska, grecka, włoska, fińska, hiszpańska 1 VII 2012 UEK 10 WP7 druk polska, angielska 1 IV 2012 UEK

12 na etapie raportu końcowego: Nazwa (polska i język wniosku) Komitety Oceniające dla celów ewaluacji i certyfikacji. (Raport z przeprowadzonych sesji) Advisory Boards for Evaluation and Certification. Europejski Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej (kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej. Profile of Disadvantaged Women Osoby, które przejdą proces certyfikacji. Certified Individuals. Materiały promocyjne i upowszechniające Promotion & Dissemination Materials. Rezultat (numer) Pakiet roboczy (WP1, ) Nośnik (druk,cd- ROM, itp.) Wersje językowe 4 WP3 druk + www polska, grecka, włoska, fińska, hiszpańska 5 WP3 druk wzór certyfikatu 6 WP4 kopie certyfikatów Liczba egzemplarzy Termin wykonania (miesiąc/rok) Odpowiedzialni partnerzy 5 III 2013 Institute of Entrepreneurship Development angielska 1 I 2013 Institute of Entrepreneurship Development polska, grecka, włoska, fińska, hiszpańska 9 WP6 druk Angielska 3 artykuły nt. projektu na organizację 2 eventy na organizację 1 konferencja podsumowująca 50 I 2013 NOEMA-CMI II 2013 Modavi ONLUS

13 Europejska baza danych instytucji, zainteresowanych tematyką projektu a także sytuacją kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej. Pan-European Database of institutions having interest in the project theme and also disadvantaged women. Raport z Zarządzania jakością Final Quality Report 7 WP5 www angielska 1 I 2013 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. 11 WP7 druk polska, angielska 1 XII 2013 UEK

14 LISTA PARTNERÓW Lp. Kraj Nazwa organizacji/instytucji w języku kraju Osoba odpowiedzialna za kontakty Ulica, nr domu Kod pocztowy/ Miasto Nr telefonu Adres Imię i nazwisko M/K P0 Polska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Tomasz Kusio M Rakowicka Kraków pl P1 Grecja Ινστιτούτο Ανάπτυξης Joanna Leontaraki F Ioustinianou Larissa Επιχειρηματικότητας P2 Włochy Movimento delle Irma Casula F Nuoro Roma Associazioni di Volontariato Italiano Onlus P3 Finlandia Noema-CMI Anna-Kaarina Mörsky F Tuohisaarentie Lohilahti P4 Hiszpania INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. Juan Luis Semmler M 49 General Díaz Porlier Street Madrid

15 LIFELONG LEARNING PROGRAMME TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 PROJECT NUMBER PL1-LEO CONTRACT BETWEEN THE CONTRACTOR AND THE PARTNER 2 This contract shall govern relations between: Cracow University of Economic Rakowicka 27, St Krakow hereafter named "the Contractor", Represented by Profesor Roman Niestrój, the Rector of CUE and on the one hand... hereafter named "the Partner", represented by (complete details ), on the other hand, Which have agreed as follows: Article 1/Subject 1. Having regard to the provisions of Decision N 1720/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15/11/2006 establishing an action programme in the field of lifelong 1 Decision N 1720/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15/11/2006 establishing an action programme in the field of lifelong learning, published in the Official Journal of the EU N L327/45 on 24/11/ The Contractor shall be entitled to add other clauses to those indicated here

16 learning, the Contractor and the Partner commit themselves to carrying out the work programme covered by this contract. This work programme comes under the Agreement n PL1-LEO concluded between the Contractor and the National Agency. 2. The total cost of the project for the contractual period referred to by the Agreement n PL1-LEO , all financing combined, is estimated at ,00 EUR mentioned in Article III.1 of the Agreement n PL1-LEO (including all taxes and duties). 3. The maximum Leonardo da Vinci contribution to cover expenditure incurred by the members of the Partnership participating in the programme shall be ,00 EUR mentioned in Article III.3 of the Agreement n PL1-LEO The final financial contribution shall depend on the evaluation of the quality of the results of the project n PL1-LEO pursuant to the rules laid down at Community level, particularly in the Guidelines for Administrative and Financial Management and Reporting, but shall, under no circumstances, give rise to a profit. 5. This contract shall regulate relations between the parties, and their respective rights and obligations with regard to their participation in the project n PL1-LEO under the Agreement n PL1-LEO passed between the National Agency and the Contractor. 6. The subject matter of this contract and the related work programme are detailed in the annexes, which form an integral part of this contract and that each party declares to have read and approved. Article 2/Duration 1. The project referred to in Article 1 has a duration of 24 months. It starts and ends on at the latest. 2. This contract enters into force on the date of signature by the last of both participating parties to the contract and terminates at the moment of payment of the balance of the contract, as mentioned in Article The period of eligibility of the costs starts on and finishes on at the latest. Article 3/Obligations of the Contractor The Contractor shall undertake:

17 1. to take all the steps necessary to prepare for, perform and correctly manage the work programme set out in this contract and in its annexes, in accordance with the objectives of the project as set out in the Agreement concluded between the National Agency and the Contractor; 2. to send to the Partner a copy of the Agreement n PL1-LEO and its annexes, concluded with the National Agency, of the Guidelines for Administrative and Financial Management and Reporting, of the various reports and of any other official document concerning the project; 3. to notify and provide the Partner with any amendment made to the Agreement n PL1-LEO concluded with the National Agency; 4. to define in conjunction with the Partner the role and rights and obligations of the two parties, including those concerning the attribution of the intellectual property rights; 5. to comply with all the provisions of Agreement n PL1-LEO binding the Contractor to the National Agency. Article 4/Obligations of the Partner The Partner shall undertake: 1. to take all the steps necessary to prepare for, perform and correctly manage the work programme set out in this contract and in its annexes, in accordance with the objectives of the project as set out in the Agreement n PL1-LEO concluded between the National Agency and the Contractor; 2. to comply with all the provisions of Agreement n PL1-LEO binding the Contractor to the National Agency; 3. to communicate to the Contractor any information or document required by the latter that is necessary for the management of the project; 4. to accept responsibility for all information communicated to the Contractor, including details of costs claimed and, where appropriate, ineligible expenses; 5. to define in conjunction with the Contractor the role and rights and obligations of the two parties, including those concerning the attribution of the intellectual property rights. Article 5/Financing 1. The total expenditure to be committed by the Partner for the period covered by this contract is estimated at??? EUR mentioned in the annex II of the Agreement n PL1-LEO (including all taxes and duties).

18 2. The Leonardo da Vinci contribution for the Partner shall be a maximum amount of??? EUR mentioned in the annex II of the Agreement n PL1-LEO Article 6/Co-financing The Partner's financial contribution to the project amounts to??? EUR calculated taking into account the annex II of the Agreement n PL1-LEO Article 7/Payments 1. The Contractor commits himself to carrying out payments, less any expenditure incurred on behalf of the Partner, relating to the subject matter of this contract to the Partner according to the achievement of the tasks and according to the following schedule: 1st payment:??? 2nd payment:??? final payment:??? 2. All payments shall be regarded as advances pending explicit approval by the National Agency of the final report, the corresponding cost statement and the quality of the results of the project. 3. Any revenue generated by the project and received by the Partner shall be declared in the financial statement and shall limit the Leonardo da Vinci financial contribution to the amount required to balance revenue and expenditure. Any revenue shall be declared and communicated to the Contractor in order for the Contractor to be able to fill out the Interim and Final Reports for the Agreement n PL1-LEO , concluded with the National Agency. 4. The final payment as mentioned in Article 7.1 can be adapted to take into account the revenues generated by the project and shall constitute the payment of the amount necessary to balance revenue and expenditure. Article 8/Bank account [ (references of the bank account opened in the name of the Partner into which the funds allocated to the Partner will be paid ) ] Article 9/Reports 1. The Partner shall provide the Contractor with any information and document required for the preparation of the interim report and, where appropriate, with copies of all the necessary supporting documents completed and signed by the legal representative by at the latest. 2. The Partner shall provide the Contractor with any information and document required for the preparation of the final report and, where appropriate, with copies of all the necessary

19 supporting documents completed and signed by the legal representative by at the latest. Article 10/ Monitoring and supervision 1. The Partner shall provide without delay the Contractor with any information that the latter may request from him concerning the carrying out of the work programme covered by this contract. 2. The Partner shall make available to the Contractor any document making it possible to check that the aforementioned work programme is being or has been carried out. 3. The obligations described in Article 19 of the agreement n PL1-LEO apply mutatis mutandis to the contractor and partner. Article 11/ Liability 1. Each contracting party shall release the other from any civil liability in respect of damages resulting from the performance of this Agreement, suffered by itself or by its personnel, to the extent that these damages are not due to the serious or intentional negligence of the other party or its personnel. 2. The Partner shall protect the National Agency, the Contractor and their personnel against any action for damages suffered by third parties, including project personnel, as a result of the performance of this contract, to the extent that these damages are not due to the serious or intentional negligence of the National Agency, the Contractor or their personnel. Article 12/Termination of the contract 1. The Contractor may terminate the contract if the Partner has inadequately discharged or failed to discharge any of the contractual obligations, insofar as this is not due to force majeure, after notification of the Partner by registered letter has remained without effect for one month. 2. The Partner shall immediately notify the Contractor, supplying all relevant information, of any event likely to prejudice the performance of this contract. Article 13/ Jurisdiction clause 1. Failing amicable settlement, the Courts of Krakow, Poland shall have sole competence to rule on any dispute between the contracting parties in respect of this contract. 2. The law applicable to this contract shall be the law of Poland. Article 14/ Amendments or additions to the contract

20 Amendments to this contract shall be made only by a supplementary Agreement signed on behalf of each of the parties by the signatories to this contract. Annexes a) detailed budget relating to the activities of the Partner (costs associated with the activities and sources of financing). b) description of the Partner's tasks and breakdown of the LEONARDO DA VINCI allocation. Done at..., in two copies. For the Contractor, For the Partner, The legal representative (name and function) The legal representative (name and function) [ signature ] [ signature ] [ date ] [ date ]

21

22

23

24

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia 15.12.2014 r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW. Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010

WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW. Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010 WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010 Niniejszy dokument został przygotowany przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci w Polsce i zawiera wskazówki dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pomoc Techniczna EWALUACJA/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Ocena funkcjonowania wewnętrznych systemów zarządzania w poszczególnych projektach systemowych Działania 2.3 PO KL, których realizacja rozpoczęła się w roku 2009 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania jakościowe dla materiałów produkcyjnych Wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY Wzór wniosku projektowego w II konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013 Badanie ewaluacyjne sfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko (01.09.2011) ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

ryzyka bądź uzgodnienie określonego mechanizmu obejmującego zwrotu z inwestycji przez inwestorów prywatnych zaangażowanych

ryzyka bądź uzgodnienie określonego mechanizmu obejmującego zwrotu z inwestycji przez inwestorów prywatnych zaangażowanych zwrotu z inwestycji przez inwestorów prywatnych zaangażowanych w transakcję PPP. W tym celu należy opracować model finansowy, który umożliwia dokonanie oceny poszczególnych wariantów w różnych kategoriach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:.

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:. ENGLISH POLISH AGREEMENT No.. concluded in Szczawno-Zdrój on, between: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno Zdrój, NIP number: 886 000 34 33, represented by:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa. (Wersja 1.0)

RAPORT KOŃCOWY. Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa. (Wersja 1.0) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP)

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP) Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for (IP) PLEASE NOTE THAT THE TABLES REFERRED TO CERTAIN FIELDS OF THIS FORM CAN BE FOUND IN THE ANNEX ON THE WEBSITE: www.erasmus.org.pl 1. SUBMISSION

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Tłumaczenie na język polski

Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Tłumaczenie na język polski Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Tłumaczenie na język polski Polish language translation THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS 247 Maitland Avenue Altamonte Springs, Florida

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 Glosariusz został opracowany przez Zespół do spraw ujednolicenia terminologii dotyczącej kontroli i audytu w administracji publicznej, w następującym składzie: The Glossary has been prepared by the Team

Bardziej szczegółowo