a) Umowy partnerskie zawarte przez UEK oraz poszczególnymi partnerami tj: - UEK & IED - UEK & MODAVI - UEK & INYPSA - UEK & NOEMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) Umowy partnerskie zawarte przez UEK oraz poszczególnymi partnerami tj: - UEK & IED - UEK & MODAVI - UEK & INYPSA - UEK & NOEMA"

Transkrypt

1 KOORDYNATOR I PARTNERZY Podstawowym dokumentem określającym zasady I zalezności Współpracy pomiędzy liderem I partnerami są: : a) Umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci a) Umowy partnerskie zawarte przez UEK oraz poszczególnymi partnerami tj: - UEK & IED - UEK & MODAVI - UEK & INYPSA - UEK & NOEMA Relacje określone w umowach odnoszą się zarówno do merytoryki projektu jak również kwestii finansowych, w tym zaawansowania rzeczowego oraz finansowego realizacji projektu. Wzór umów partnerskich stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Planu Zarządzania Jakością. Dane kontaktowe do każdego z partnerów zawiera załącznik nr 2. Umowa pomiędzy UEK a Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci Umowy podpisane pomiędzy koordynatorem I poszczególnymi partnerami PLAN ORGANIZACYJNY KOMUNIKACJA Koordynator projektu odpowiada za osiągnięcie rezultatów wskazanych w każdym pakiecie pracy. Każdy z koordynatorów pakietu pracy odpowiada za realizację rezultatów tego pakietu. Koordynator projektu jest odpowiedzialny za wsparcie każdego z liderów pakietów pracy. Odpowiedzialność za realizację każdego rezultatu jest wskazana każdemu liderowi pakietu pracy który jest dokładnej określony. Brak rezultatów dla lidera pakietu oraz partnerów może skutkować wstrzymaniem finansowania tj. przelewu kolejnej transzy. Do realizacji każdego zadania, lider pakietu wskazuje odpowiednią osobę. Zasoby osobowe i kategorie personelu obejmują: - Kierownika projektu - Personel techniczny - Personel administracyjny - Personel badawczy - Asystentów Schemat organizacyjny Platforma Google Docs CEDIWORES

2 System komunikacji pomiędzy członkami konsorcjum może obejmować: - wymianę poczty - rozmowy telefoniczne - ładowanie plików do systemu opartego na Google Documents - webinaria - spotkania projektowe w ramach umowy grantowej W określaniu terminarza spotkań projektowych jak również eventów dla celów promocyjnych i informacyjnych może posłużyć platforma Google Calendar, która jest przygotowana przez Koordynatora i do której dostęp posiadać będzie każdy z partnerów projektu. Partnerzy mają możliwość ingerowania w dokumentację na platformie dla celów realizacji wspólnych dokumentów i generowania tych dokumentów wspólnie. Terminarz może być sukcesywnie uzupełniany w trakcie realizacji projektu w celu określania nowych terminów / deadlinów. Informacje od partnerów dotycząca możliwych zmian / korekt w dokumentacji zostaną gromadzone w systemie i poddane korekcie przez partnerów. Dodatkowo po umieszczeniu dokumentów w platformie, każdy z partnerów będzie zawiadomiony automatycznie. Przestrzeń zostanie używana zarówno w celu wdrożenia treści zorientowanych na realizację projektu oraz w celu przygotowań do raportowania. Równocześnie dokumentacja w formie plakatów i ulotek będzie dostępna do wzajemnych konsultacji. PROMOCJA Dokumentem wiodącym w zakresie stosowania zasad promocji Projektu jest umowa o dofinansowanie Projektu, jak również wytyczne programowe LdV, w szczególności w zakresie promocji projektu dostępny na stronie internetowej: (http://leonardo.org.pl/s/p/artykuly/38/38/ksiega_leonardo_fragment_na_stron%c4%99.pdf Szczególną rolę odgrywa logo programowe LdV, jest to element niezbędny w wizualizacji i identyfikacji projektów LdV i w związku z tym nie powinien podlegać modyfikacjom. W szczególnych sytuacjach dozwolona jest zmiana kolorystyki. Modyfikacje i ograniczenia związanie z logo są przedtaiwone w podręczniku do którego dostęp jest wskazany w linku powyżej.. Leonardo da Vinci to program sektorowy wchodzący w zakres LLP (Program uczenia się przez całe życie). LLP to program Unii Europejskiej i w związku z tym jego część stanoi flaga europejska. Analogiczne loga tworzone w tym samych duchu dostępne są we wszystkich krajach europejskich.

3 W uzupełnieniu do reguł tworzenia dokumentów które powinny zawierać znaki programowe EU oraz LdV wskazane jest również odniesienie się do konieczności wypełnienia standardu minimum, wskazanego w projekcie. Oznacza to organizację określonej w projekcie liczby i odpowiedniej jakości dokumentacji zawierających informacje o realizacji projektu w ramach programu Leonardo da Vinci, jak również jakość i zakres czynności wskazanych w projekcie. Dokumentem wiodącym w realizacji czynności dyseminacyjnych i promocyjnych, wdrażanych w ramach projektu jest umowa o dofinansowanie zawarta pomiędzy UEK a Narodową Agencją programu Leonardo da Vinci Wszystkie informacje odnoszące się do promocji projektu (ulotki, plakaty, wycinki z gazet, aktualizacje stron internetowych, broszury, itp.) są archiwizowane i zawierają jasne wskazanie na współfinansowanie projektu przez Unię Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci oraz logotypy jako elementy graficzne. Sprzęt zakupiony ze środków Projektu jest oznaczany odpowiednimi logotypami oraz zawiera informację o udziale finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Oznakowanie o współfinansowaniu stosowane jest do: korespondencji prowadzonej w sprawach projektu, umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej, umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu oraz/lub opisów stanowisk ogłoszeń na wybór wykonawcy, personelu, materiałów konferencyjnych, materiałów multimedialnych, broszur, ulotek, materiałów prasowych, wortalu internetowego. z wyłączeniem dokumentów mających charakter gotowych formularzy, wzorów, w których nie ma możliwości ingerencji. FINANSOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Sprawozdawczość dotyczy sprawozdań okresowych tj. w trakcie realizacji projektu oraz na etapie zakończenia realizacji projektu. Przelewy poszczególnych transzy projektu zależą od prawidłowości wydanych w trakcie realizacji projektu środków pieniężnych. Dokumenty sprawozdawcze, służące każdemu partnerowi do dokumentowania wydatków zostają opisane wg poniższej specyfikacji:

4 1. adnotacja o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym wraz z datą i podpisem 2. adnotację o sprawdzeniu pod względem merytorycznym wraz z datą i podpisem 3. adnotacja o zatwierdzeniu dokumentu wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej 4. adnotacja dot. związku wydatku z projektem: nr umowy o dofinansowanie projektu, nazwę zadania, kwotę kwalifikowaną (ew. rozdział kwoty w obrębie zadań) 5. w przypadku jeżeli wydatkowana kwota występuje w walucie innej niż, odpowiedni przelicznik wraz z podaniem kwoty w walucie i krajowej i. Załącznik nr 4 do niniejszego QMP zawiera odpowiednie przeliczenia kursu euro. Dokumentacja sprawozdawcza jest gromadzona przez koordynatora oraz partnerów projektu, na etapie sprawozdawania kopie dokumentów finansowych są przesyłane przez partnerów projektu do Koordynatora: 1. pocztą tradycyjną w dwóch kopiach 2. pocztą elektroniczną lub za pomocą platformy komunikacji elektronicznej Google Docs wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego QMP. Zaplanowane kwartalne wydatki zw. z wynagrodzeniami personelu jak również pozostałe wydatki bezpośrednio zostaną skonfrontowane z poniesionymi kosztami, co będzie stanowiło źródło informacji. Bazą do rozliczania kosztów będą moduły zadaniowe. Wysokości wydatków w danych kategoriach są wytyczone przez limity wskazane w budżecie zadaniowym (wg wielkości kategorii przypadających na każdego partnera). Na etapie realizacji projektu jakiekolwiek ewentualne przesunięcia są możliwe jedynie pod warunkiem zatwierdzenia przez koordynatora projektu. Koordynator jest bowiem zobowiązany zmiany konsultować z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci. Wnioskowanie o płatność Wnioskowanie o kolejną płatność następuje wg ustalonego umownie harmonogramu wnioskowania o płatność. Przygotowane zostaje zestawienie tabelaryczne, zgodne z wymogami Instytucji Wdrażającej, którego akceptacji dokonuje Koordynator Projektu na podstawie dokumentów przesłanych przez partnerów. Kopie dokumentów finansowych są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej. Zestawienie tabelaryczne stanowiące podsumowanie wydatkowanych środków jest przygotowywane przez Specjalistę ds. Administracyjnych a następnie sprawdzane przez Specjalistę ds. Księgowych ze strony Koordynatora a następnie zatwierdzane przez Kierownika Projektu.

5 Archiwizacja całości dokumentacji następuje w Kwesturze oraz Biurze Projektu po stronie Koordynatora, każdy z partnerów jest również obowiązany do prowadzenia własnej archiwizacji we własnym biurze projektu. Za poprawność tworzenia i archiwizacji dokumentacji po stronie partnerów odpowiada osoba wyznaczona w danej organizacji przez jej kierownika. MERYTORYKA PROJEKTU Merytoryka realizacji projektu obejmuje działania o charakterze badawczym, które zostaną wykonane przez konsorcjum. Na poziomie zarówno koordynatora jak również partnerów, do realizacji czynności o charakterze badawczym/naukowym wyznaczony jest / wyznaczeni są Specjalista ds. Badawczych. Nad całością prac o charakterze badawczym czuwa ze strony Koordynatora Profesor (kobieta), posiadająca długoletnie doświadczenie kierunkowe tj. dotyczące pracy kobiet, a także zagadnień wykluczenia z pracy. Podstawowe rezultaty o charakterze badawczym podlegają ocenie wszystkich partnerów, stosownie do założeń projektu, po skonsultowaniu z partnerami projektu dokumentów stanowiących rezultaty projektu (Załącznik nr 6) Dokumentami, będącymi efektami merytoryki projektu są opracowane na potrzeby procesu certyfikacji metodologie. Metodologie wynikać będą zarówno z transferu wiedzy z projektów wcześniej realizowanych, a obejmujących inne grupy docelowe, jak również z literatury źródłowej, której analizę wykonywać będą Specjaliści ds. badawczych w każdej z partnerskich organizacji. Metodyki konsultowane zostaną przez partnerów i uwagi do ich zawartości i zagadnień przekazane do koordynatora pakietu pracy. CERTYFIKACJA Certyfikacja projektu dotyczy wszystkich partnerów projektu, a obejmie uczestników, których partnerzy pozyskają do realizacji celów projektu. Do procesu certyfikacji zakłada się stworzenie specjalnej platformy internetowej testującej, która zawierać będzie mechanizm wyboru pytań dla uczestniczek projektu. Proces certyfikacji będzie podzielony na kilka etapów: 1. Przygotowanie dokumentów merytorycznych dotyczących certyfikacji kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej

6 2. Zebranie literatury, po stronie wszystkich uczestników projektu, z zakresu tematyki projektu 3. Opublikowanie pozycji literatury na stronie internetowej projektu 4. Przygotowanie na podstawie kierunkowej literatury listy zagadnień, a następnie na podstawie metodyk, listy pytań z poszczególnych bloków tematycznych 5. Przygotowanie informatyczne narzędzia do przeprowadzenia procesu certyfikacji odpowiednia platforma elearningowa 6. Przygotowanie miejsca i terminu szkoleń poprzedzających proces certyfikacji 7. Przeprowadzenie testów certyfikujących 8. Zebranie życiorysów osób uczestników projektu 9. Przygotowanie na podstawie literatury źródłowej studiów przypadku 10. Przygotowanie pytań do studiów przypadku 11. Ocena odpowiedzi na pytania zawarte w studiach przypadku w trakcie prezentacji lub opracowania tekstowego 12. Ogólna ocena całości trójetapowego procesu certyfikacji disadvantaged women in remote areas Wszyscy pozytywnie ocenieni uczestnicy projektu zostaną uhonorowani poprzez potwierdzenie przez każdego z partnerów projektu, jakości wiedzy, kwalifikacji i doświadczeń, jakie uzyskali oni w czasie swojej dotychczasowej aktywności zawodowej. Dla disadvantaged women certyfikat potwierdzający ich wartość na rynku pracy stanowić będzie dodatkowy atut w karierze zawodowej. Na stronie interenetowej projektu zostaną umieszczone profile zawodowe uczestników, którzy pozytywnie przejdą proces certyfikacji. Informacja zostaną w dalszej kolejności podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem zaprzyjaźnionych organizacji medialnych i upowszechniających. Oceny zarówno CV jak również odpowiedzi na pytania z zakresu studiów przypadku dokona odpowiedzialne ciało Advisory Board, w skład którego wchodzić będą eksperci: reprezentujący teorię i praktykę. Zostaną oni wyposażeni w odpowiednie narzędzia oceny, które wypracowane wcześniej zostaną dzięki części badawczej projektu opracowanie metodyk. W metodykach wskazane zostaną zasady oceny i punktowania odpowiedzi na pytania. System testowania online na platformie zapewniać będzie własne narzędzie do automatycznego pomiaru punktacji w zależności od odpowiedzi wskazywanych przez zdających egzamin. Ocena CV a także ocena przygotowanej prezentacji należeć będzie do członków Advisory Board. DYSEMINACJA Każdy z członków konsorcjum jest odpowiedzialny za odpowiednie upowszechnienie rezultatów

7 projektu, a także za bieżące informowanie o realizacji projektu w swoim środowisku bliższym i dalszym. Elementami upowszechniania, które są obowiązkowe ze strony projektu jest organizacja minimum jednego eventu o charakterze upowszechniającym projekt, a także 2 press releases per organization. Każdy z członków konsorcjum jest odpowiedzialny za przekazania w formie kopii / kopii elektronicznej informacji na temat przeprowadzonych akcji upowszechniających projekt. Instrumentem, służącym bieżącemu informowaniu o realizacji projektu będzie strona internetowa. Szczególną rolę w procesie dyseminacji oraz promocji projektu, jak również osiągnięcia rezultatów projektu pełnić będzie koordynator tego pakietu pracy.

8 SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOORDYNATORA ZARZĄDZANIE Obsługa księgowa Krystyna Kotlarz Project Manager Tomasz Kusio MERYTORYKA Specjalista ds.. Metodologii Janina Filek Specjalista ds. Metodologii Paweł Konkol ORGANIZACJA I ADMINISTRACJA Specjalista ds. Organizacyjnych Izabela Nowakowska Specjalista ds.. Organizacyjnych Renata Wydmańska Specjalista ds.. Organizacyjnych Anna Drabina Specjalista ds. Administracyjnych Marta Pytel Specjalista ds. Administracyjnych Paulina Sibiga

9 SCHEMAT ORGANIZACYJNY CAŁEGO KONSORCJUM ZARZĄDZANIE Partner: GREECE Partner: ITALY Partner: SPAIN Partner: FINLAND Obsługa księgowa Project Manager PERSONEL ZARZĄDZAJĄCY MERYTORYKA MERYTORYKA Specjalista ds.. Metodologii Specjalista ds. Metodologii PERSONEL NAUKJOWY PERSONEL NAUKOWY PERSONEL NAUKOWY PERSONEL NAUKOWY ORGANIZACJA I ADMINISTRACJA ORGANIZACJA I ADMINISTRACJA Specjalista ds. Organizacyjnych Specjalista ds. Administracyjnych Specjalista ds.. Organizacyjnych Specjalista ds.. Organizacyjnych Specjalista ds. Administracyjnych PLATFORMA GOOGLE Każdy z partnerów ma dostęp do dokumentów zawartych na stronie internetowej projektu Wiadomości wymieniane pomiędzy partnerami Webinarium Spotkania projektowe Rozmowy telefoniczne KALENDARZ GOOGLE Dostęp do kalendarza przez każdego z członków konsorcjum

10 na etapie raportu cząstkowego Nazwa (polska i język wniosku) Profil zawodowy kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej, oparty wyłącznie na rezultatach wcześniejszych projektów. Professional Profile of Disadvantaged Women based on the results of previous projects. Profil zawodowy kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej (Profil uzupełniony o dodatkowe informacje i metodologie) Profile of Disadvantaged Women Metodologia certyfikacji nieformalnych kwalifikacji kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej. Methodology of Certification of Informal Qualifications of Disadvantaged Women. Materiały promocyjne i upowszechniające Promotion & Dissemination Materials. Rezultat (numer) Pakiet roboczy (WP1, ) Nośnik (druk,cd- ROM, itp.) Wersje językowe Liczba egzemplarzy Termin wykonania (miesiąc/rok) 1 WP1 druk + www polska, angielska 1 IX 2012 UEK 2 WP1 druk + www Polska, angielska 1 IX 2012 UEK Odpowiedzi alni partnerzy 3 WP2 druk + www polska, angielska 1 IX 2012 Institute of Entrepreneu rship Developmen t 9 WP6 druk Angielska 10,000 broszur 2000 plakatów 2 artykuły nt. projektu na organizację XII 2012 Modavi ONLUS

11 1 event na organizację Strona internetowa Projektu a także platforma internetowa. Project Website and Plaftorm. Plan Zarządzania jakością Quality Management Plan 8 WP7 www polska, grecka, włoska, fińska, hiszpańska 1 VII 2012 UEK 10 WP7 druk polska, angielska 1 IV 2012 UEK

12 na etapie raportu końcowego: Nazwa (polska i język wniosku) Komitety Oceniające dla celów ewaluacji i certyfikacji. (Raport z przeprowadzonych sesji) Advisory Boards for Evaluation and Certification. Europejski Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej (kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej. Profile of Disadvantaged Women Osoby, które przejdą proces certyfikacji. Certified Individuals. Materiały promocyjne i upowszechniające Promotion & Dissemination Materials. Rezultat (numer) Pakiet roboczy (WP1, ) Nośnik (druk,cd- ROM, itp.) Wersje językowe 4 WP3 druk + www polska, grecka, włoska, fińska, hiszpańska 5 WP3 druk wzór certyfikatu 6 WP4 kopie certyfikatów Liczba egzemplarzy Termin wykonania (miesiąc/rok) Odpowiedzialni partnerzy 5 III 2013 Institute of Entrepreneurship Development angielska 1 I 2013 Institute of Entrepreneurship Development polska, grecka, włoska, fińska, hiszpańska 9 WP6 druk Angielska 3 artykuły nt. projektu na organizację 2 eventy na organizację 1 konferencja podsumowująca 50 I 2013 NOEMA-CMI II 2013 Modavi ONLUS

13 Europejska baza danych instytucji, zainteresowanych tematyką projektu a także sytuacją kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej. Pan-European Database of institutions having interest in the project theme and also disadvantaged women. Raport z Zarządzania jakością Final Quality Report 7 WP5 www angielska 1 I 2013 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. 11 WP7 druk polska, angielska 1 XII 2013 UEK

14 LISTA PARTNERÓW Lp. Kraj Nazwa organizacji/instytucji w języku kraju Osoba odpowiedzialna za kontakty Ulica, nr domu Kod pocztowy/ Miasto Nr telefonu Adres Imię i nazwisko M/K P0 Polska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Tomasz Kusio M Rakowicka Kraków pl P1 Grecja Ινστιτούτο Ανάπτυξης Joanna Leontaraki F Ioustinianou Larissa Επιχειρηματικότητας P2 Włochy Movimento delle Irma Casula F Nuoro Roma Associazioni di Volontariato Italiano Onlus P3 Finlandia Noema-CMI Anna-Kaarina Mörsky F Tuohisaarentie Lohilahti P4 Hiszpania INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. Juan Luis Semmler M 49 General Díaz Porlier Street Madrid

15 LIFELONG LEARNING PROGRAMME TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 PROJECT NUMBER PL1-LEO CONTRACT BETWEEN THE CONTRACTOR AND THE PARTNER 2 This contract shall govern relations between: Cracow University of Economic Rakowicka 27, St Krakow hereafter named "the Contractor", Represented by Profesor Roman Niestrój, the Rector of CUE and on the one hand... hereafter named "the Partner", represented by (complete details ), on the other hand, Which have agreed as follows: Article 1/Subject 1. Having regard to the provisions of Decision N 1720/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15/11/2006 establishing an action programme in the field of lifelong 1 Decision N 1720/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15/11/2006 establishing an action programme in the field of lifelong learning, published in the Official Journal of the EU N L327/45 on 24/11/ The Contractor shall be entitled to add other clauses to those indicated here

16 learning, the Contractor and the Partner commit themselves to carrying out the work programme covered by this contract. This work programme comes under the Agreement n PL1-LEO concluded between the Contractor and the National Agency. 2. The total cost of the project for the contractual period referred to by the Agreement n PL1-LEO , all financing combined, is estimated at ,00 EUR mentioned in Article III.1 of the Agreement n PL1-LEO (including all taxes and duties). 3. The maximum Leonardo da Vinci contribution to cover expenditure incurred by the members of the Partnership participating in the programme shall be ,00 EUR mentioned in Article III.3 of the Agreement n PL1-LEO The final financial contribution shall depend on the evaluation of the quality of the results of the project n PL1-LEO pursuant to the rules laid down at Community level, particularly in the Guidelines for Administrative and Financial Management and Reporting, but shall, under no circumstances, give rise to a profit. 5. This contract shall regulate relations between the parties, and their respective rights and obligations with regard to their participation in the project n PL1-LEO under the Agreement n PL1-LEO passed between the National Agency and the Contractor. 6. The subject matter of this contract and the related work programme are detailed in the annexes, which form an integral part of this contract and that each party declares to have read and approved. Article 2/Duration 1. The project referred to in Article 1 has a duration of 24 months. It starts and ends on at the latest. 2. This contract enters into force on the date of signature by the last of both participating parties to the contract and terminates at the moment of payment of the balance of the contract, as mentioned in Article The period of eligibility of the costs starts on and finishes on at the latest. Article 3/Obligations of the Contractor The Contractor shall undertake:

17 1. to take all the steps necessary to prepare for, perform and correctly manage the work programme set out in this contract and in its annexes, in accordance with the objectives of the project as set out in the Agreement concluded between the National Agency and the Contractor; 2. to send to the Partner a copy of the Agreement n PL1-LEO and its annexes, concluded with the National Agency, of the Guidelines for Administrative and Financial Management and Reporting, of the various reports and of any other official document concerning the project; 3. to notify and provide the Partner with any amendment made to the Agreement n PL1-LEO concluded with the National Agency; 4. to define in conjunction with the Partner the role and rights and obligations of the two parties, including those concerning the attribution of the intellectual property rights; 5. to comply with all the provisions of Agreement n PL1-LEO binding the Contractor to the National Agency. Article 4/Obligations of the Partner The Partner shall undertake: 1. to take all the steps necessary to prepare for, perform and correctly manage the work programme set out in this contract and in its annexes, in accordance with the objectives of the project as set out in the Agreement n PL1-LEO concluded between the National Agency and the Contractor; 2. to comply with all the provisions of Agreement n PL1-LEO binding the Contractor to the National Agency; 3. to communicate to the Contractor any information or document required by the latter that is necessary for the management of the project; 4. to accept responsibility for all information communicated to the Contractor, including details of costs claimed and, where appropriate, ineligible expenses; 5. to define in conjunction with the Contractor the role and rights and obligations of the two parties, including those concerning the attribution of the intellectual property rights. Article 5/Financing 1. The total expenditure to be committed by the Partner for the period covered by this contract is estimated at??? EUR mentioned in the annex II of the Agreement n PL1-LEO (including all taxes and duties).

18 2. The Leonardo da Vinci contribution for the Partner shall be a maximum amount of??? EUR mentioned in the annex II of the Agreement n PL1-LEO Article 6/Co-financing The Partner's financial contribution to the project amounts to??? EUR calculated taking into account the annex II of the Agreement n PL1-LEO Article 7/Payments 1. The Contractor commits himself to carrying out payments, less any expenditure incurred on behalf of the Partner, relating to the subject matter of this contract to the Partner according to the achievement of the tasks and according to the following schedule: 1st payment:??? 2nd payment:??? final payment:??? 2. All payments shall be regarded as advances pending explicit approval by the National Agency of the final report, the corresponding cost statement and the quality of the results of the project. 3. Any revenue generated by the project and received by the Partner shall be declared in the financial statement and shall limit the Leonardo da Vinci financial contribution to the amount required to balance revenue and expenditure. Any revenue shall be declared and communicated to the Contractor in order for the Contractor to be able to fill out the Interim and Final Reports for the Agreement n PL1-LEO , concluded with the National Agency. 4. The final payment as mentioned in Article 7.1 can be adapted to take into account the revenues generated by the project and shall constitute the payment of the amount necessary to balance revenue and expenditure. Article 8/Bank account [ (references of the bank account opened in the name of the Partner into which the funds allocated to the Partner will be paid ) ] Article 9/Reports 1. The Partner shall provide the Contractor with any information and document required for the preparation of the interim report and, where appropriate, with copies of all the necessary supporting documents completed and signed by the legal representative by at the latest. 2. The Partner shall provide the Contractor with any information and document required for the preparation of the final report and, where appropriate, with copies of all the necessary

19 supporting documents completed and signed by the legal representative by at the latest. Article 10/ Monitoring and supervision 1. The Partner shall provide without delay the Contractor with any information that the latter may request from him concerning the carrying out of the work programme covered by this contract. 2. The Partner shall make available to the Contractor any document making it possible to check that the aforementioned work programme is being or has been carried out. 3. The obligations described in Article 19 of the agreement n PL1-LEO apply mutatis mutandis to the contractor and partner. Article 11/ Liability 1. Each contracting party shall release the other from any civil liability in respect of damages resulting from the performance of this Agreement, suffered by itself or by its personnel, to the extent that these damages are not due to the serious or intentional negligence of the other party or its personnel. 2. The Partner shall protect the National Agency, the Contractor and their personnel against any action for damages suffered by third parties, including project personnel, as a result of the performance of this contract, to the extent that these damages are not due to the serious or intentional negligence of the National Agency, the Contractor or their personnel. Article 12/Termination of the contract 1. The Contractor may terminate the contract if the Partner has inadequately discharged or failed to discharge any of the contractual obligations, insofar as this is not due to force majeure, after notification of the Partner by registered letter has remained without effect for one month. 2. The Partner shall immediately notify the Contractor, supplying all relevant information, of any event likely to prejudice the performance of this contract. Article 13/ Jurisdiction clause 1. Failing amicable settlement, the Courts of Krakow, Poland shall have sole competence to rule on any dispute between the contracting parties in respect of this contract. 2. The law applicable to this contract shall be the law of Poland. Article 14/ Amendments or additions to the contract

20 Amendments to this contract shall be made only by a supplementary Agreement signed on behalf of each of the parties by the signatories to this contract. Annexes a) detailed budget relating to the activities of the Partner (costs associated with the activities and sources of financing). b) description of the Partner's tasks and breakdown of the LEONARDO DA VINCI allocation. Done at..., in two copies. For the Contractor, For the Partner, The legal representative (name and function) The legal representative (name and function) [ signature ] [ signature ] [ date ] [ date ]

21

22

23

24

UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and:

UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and: UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund pomiędzy/ between: Nazwa i adres Beneficjenta/ Name and address of the Project Promoter,

Bardziej szczegółowo

Akademia Erasmus+ Spotkanie z cyklu Na ważny temat :

Akademia Erasmus+ Spotkanie z cyklu Na ważny temat : Akademia Erasmus+ Spotkanie z cyklu Na ważny temat : Przykłady dobrych praktyk w zakresie promocji i wdrażania rezultatów projektów edukacyjnych Marcin Podogrocki Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Umowa finansowa Projekty transferu innowacji 14.09.2011 r. Warszawa Proces kontraktowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW Raporty finansowe Lublin, 5-6 luty 2013 Strona tytułowa. Podajemy: 1. numer umowy i ewentualnego addendum

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Gdynia, 29.03.2007 Dlaczego? MŚP stanowią 99% firm działających na terenie Europy wytwarzają 67% PKB w Europie generują 55% miejsc pracy w sektorze prywatnym i

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT

Realizacja projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci IVT Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Szkolenie SGGW, 03.11.2009 CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW GMINA LEGIONOWO / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW GMINA LEGIONOWO / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW GMINA LEGIONOWO / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń podstawowych w projektach realizowanych w ramach Programu Horyzont 2020 lub Euratom WSTĘP

Szczegółowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń podstawowych w projektach realizowanych w ramach Programu Horyzont 2020 lub Euratom WSTĘP Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/16 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 31.10.2016 r. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń podstawowych w projektach realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy 2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy 2010 Sprawozdawczość RODZAJE RAPORTÓW ad hoc Narodowa Agencja moŝe w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Erasmus Intensive Programme (IP) 2011-12 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY

Erasmus Intensive Programme (IP) 2011-12 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY ERA_IP_2011 - Załącznik III cz. 1, 2, 4 Erasmus Intensive Programme (IP) 2011-12 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY Grant agreement reference number: 1 1. Overview General instructions The Final Report

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Program CIP-ICT PSP: RAPORTOWANIE

Program CIP-ICT PSP: RAPORTOWANIE Warsztaty szkoleniowe dla osób uczestniczących w projektach finansowanych z Programu CIP-ICT PSP Warszawa, 09.12.2009 Program CIP-ICT PSP: RAPORTOWANIE Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network + APL: Bardziej elastyczne systemy kształcenia i szkolenia zawodowego w oparciu o ocenę wcześniejszego uczenia się Project number: 2012-1-PL1-LEO05-27424 Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Projekty mobilności Sprawozdawczość Raportowanie działań Raporty cząstkowe Sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

LOAN AGREEMENT Nr / / /AF. Ms/Mr..., inhabitancy.., at, ID number:.., PESEL:.., business activity name: seat in.,.., nr NIP:., REGON:.. ( Borrower).

LOAN AGREEMENT Nr / / /AF. Ms/Mr..., inhabitancy.., at, ID number:.., PESEL:.., business activity name: seat in.,.., nr NIP:., REGON:.. ( Borrower). (Further called Agreement) LOAN AGREEMENT Nr / / /AF concluded on.. r. between the following parties (further: Parties): Aforti Finance S.A. with its seat in Warsaw, street Chałubińskiego 8, 00 613 Warsaw,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW CENTRALNYCH W POLSCE

SEMINARIUM UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW CENTRALNYCH W POLSCE SEMINARIUM UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW CENTRALNYCH W POLSCE Find the Best Competency-based Recruitment in Public Administration Warszawa, 23.05.2013 Patronat medialny: Project

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Nazwa Procedury: Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Strona 1 z 2 Wydanie 1 Cel i zakres Celem procedury jest ustalenie spójnych zasad kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy IVT & PLM

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy IVT & PLM Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci projekty staŝy IVT & PLM Sprawozdawczość Konkurs 2011 Sprawozdawczość Raportowanie działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSTĘPU PRAC ( PROGRESS REPORT )

SPRAWOZDANIE Z POSTĘPU PRAC ( PROGRESS REPORT ) NARODOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI / KOMISJA EUROPEJSKA SPRAWOZDANIE Z POSTĘPU PRAC ( PROGRESS REPORT ) Numer umowy: Okres ważności Umowy: Okres objęty sprawozdaniem: Tytuł: Beneficjent: Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY ERA_IP_2013 - Załącznik III cz. 1-2-4 Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY Grant agreement reference number: 2013-X-PL1-ERA10-XXXXX Numer umowy finansowej z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 25.10.2004 COM(2004) 710 końcowy 2004/0253 (CNS) Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT)

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) I. Wytyczne 1. LAT wypełniany jest z pomocą koordynatora

Bardziej szczegółowo

Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES. Academic year 2016/2017.

Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES. Academic year 2016/2017. Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES. Academic year 2016/2017. Jan Kochanowski University in Kielce, PL KIELCE02 Address: ul. Żeromskiego 5,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania

Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Warszawa, 10 listopada 2011 r. Cel programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Waloryzacja w projektach transferu innowacji 14 września 2011, Warszawa Waloryzacja -

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

NON-DISCLOSURE AGREEMENT UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu..

NON-DISCLOSURE AGREEMENT UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu.. UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu.. 2016, pomiędzy: KRONOSPAN OSB sp. z o.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego

Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego Marcin Podogrocki, Uniwersytet Łódzki Seminarium Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy wskazówki dla beneficjentów

Raport cząstkowy wskazówki dla beneficjentów Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy wskazówki dla beneficjentów Szkolenie z beneficjentami TOI 2012 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF

INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF. Nazwa portu Name of the port 1. Nazwa, znak wywoławczy

Bardziej szczegółowo

ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna

ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna zawarty pomiędzy: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Operatorem Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy z siedziba

Bardziej szczegółowo

Krok 3: Przeszukiwanie baz projektów europejskich

Krok 3: Przeszukiwanie baz projektów europejskich Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego Krok 3: Przeszukiwanie baz projektów europejskich Angelika Łysiak Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa:

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa: ANNEX VI ZAŁĄCZNIK VI APPLICATION FORM WITH A VIEW FORMULARZ WNIOSKU W TO THE RECOGNITION, POSTĘPOWANIU O UZNANIE, DECLARATION OF ENFORCEABILITY STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI OR ENFORCEMENT OF A DECISION LUB

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem TOI część II Zarządzanie finansami projektu, koszty uprawnione,

Bardziej szczegółowo

Elbląska Orkiestra Kameralna

Elbląska Orkiestra Kameralna Notification on the results of on-the-spot verification /follow up of on-the-spot verification to the JTS Podsumowanie kontroli przeprowadzonej na miejscu na zakończenie /w trakcie realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu

Przygotowanie budżetu projektu Katowice, 17.05.2012 Przygotowanie budżetu projektu Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Źródła informacji Model

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Numer dokumentu: Identyfikacja projektu Nazwa Beneficjenta Numer Karty Uczelni Erasmusa EUC Prawny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name TRAINING AGREEMENT The Trainee Last name (s) First name (s) Date of birth Nationality Academic year 2015/2016 Sex (M/F) Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area, Code Phone E-mail The Sending

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Projektów realizowanych w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego 5 października 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1.... w dalszej części określanym jako ZLECEN I O D A W C A, 2. Mobile Accounting & Consulting Barbara

Bardziej szczegółowo

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) SgL I URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2,00-098 Warszawa, tel. 22 443 14 40, faks 22 443 14 42 sekretariat.bpips@um.warszawa.pl, www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl..

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach zatrudni: do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo