CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts shall apply as written, provided that:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:"

Transkrypt

1 The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of Part II of the Election Sheet to the Master Agreement modified for use on the territory of the Republic of Poland, which allow the modification of chosen clauses of the aforementioned Master Agreement to align them with usual practices prevalent in energy trading within the Republic of Poland. Niniejszy dokument został opracowany przez zespół zadaniowy Towarzystwa Obrotu Energią ds. Umowy EFET i zawiera sugestie dodatkowych postanowień Części II Formularza Wyboru Umowy Ramowej przeznaczonej do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które pozwalają na dostosowanie wybranych zapisów tejże Umowy Ramowej do zwyczajów obowiązujących w obrocie energią elektryczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. PART II: ADDITIONAL PROVISIONS TO THE GENERAL AGREEMENT CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ Concluding and confirming Individual Contracts 3 Zawieranie i potwierdzanie Umów Sprzedaży shall apply as written in the General Agreement, or stosuje się w brzmieniu przyjętym w Umowie Ramowej, albo shall apply as written, provided that: stosuje się z zastrzeżeniem poniższych postanowień: Yes no Individual Contracts have to be concluded in writing in order to be valid; or Tak nie Umowy Sprzedaży wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej; albo Yes no Individual Contracts may be concluded in any form, with reservation that, if one Party sends a Confirmation to the other, the other Party shall as soon as possible check information contained in such Confirmation. If there are no discrepancies the other Party will confirm the content of the Confirmation by having authorized persons sign the document and will send the signed Confirmation to the first Party without delay. In such case, the content of the Confirmation itself, together with any corrections made by the Parties as a result of notified discrepancies, will be valid and binding with regard to a given Individual Contract

2 Tak nie Umowy Sprzedaży mogą być zawierane w dowolnej formie, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy jedna ze Stron prześle Potwierdzenie, druga ze Stron winna niezwłocznie sprawdzić zawarte w takim Potwierdzeniu warunki. W przypadku braku zastrzeżeń Strona ta potwierdzi treść Potwierdzenia, poprzez złożenie na nim podpisów przez odpowiednie osoby upoważnione do działania w jej imieniu i niezwłocznie odeśle podpisane Potwierdzenie pierwszej ze Stron. W takim przypadku rozstrzygająca dla ważności oraz treści danej Umowy Sprzedaży będzie treść Potwierdzenia, z uwzględnieniem korekt dokonanych przez Strony w wyniku zgłoszenia rozbieżności. Yes no By written form is also meant the procedure whereby a Confirmation is sent by fax, provided that originals of the Confirmation are then without delay delivered personally or by post. Tak nie Poprzez formę pisemną rozumie się też przesłanie Potwierdzenia za pośrednictwem faksu, pod warunkiem niezwłocznego doręczenia następnie oryginałów Potwierdzenia listownie lub osobiście. Yes no The Confirmation shall contain the information stipulated in, and be substantially in the form of Annex to this Election Sheet. Tak nie Potwierdzenie będzie zawierało informacje określone we wzorze potwierdzenia, załączonym do niniejszego Formularza Wyboru jako Załącznik Nr, oraz będzie w formie zasadniczo zgodnej z takim wzorem Notice of Exercise 5.4 Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji 5.4 shall apply as written in the General Agreement, or 5.4 stosuje się w brzmieniu przyjętym w Umowie Ramowej, albo 5.4 shall apply as written, provided that: 5.4 stosuje się z zastrzeżeniem poniższych postanowień: Yes no The exercise of an option has to be done in writing in order to be valid, or Tak nie Wykonanie Opcji wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej; albo Yes no The exercise of an option may be done in writing or verbally, with reservation that once the Holder confirms the Exercise in writing, the content of such Confirmation will be binding with regard to the validity of the Exercise. Tak nie Wykonanie Opcji może być dokonane w formie pisemnej lub ustnej, z zastrzeżeniem, że z chwilą potwierdzenia Wykonania Opcji na piśmie przez Nabywcę Opcji, rozstrzygająca dla ważności Wykonania Opcji będzie treść takiego potwierdzenia. Yes no Notification or confirmation of the Exercise by fax is also regarded as a written form provided that originals of the documents are then without delay delivered personally or by post

3 Tak nie Poprzez formę pisemną rozumie się też zawiadomienie o lub potwierdzenie Wykonania Opcji za pośrednictwem faksu, pod warunkiem niezwłocznego doręczenia następnie oryginałów odpowiedniego pisma listownie lub osobiście Intentional Default, Fraud and Fundamental Rights 12.4 Wina umyślna, oszustwo i podstawowe prawa Point c) shall not apply. Punkt c) nie ma zastosowania Invoicing and Payment 13 Fakturowanie i Płatności I) For the avoidance of doubt the Parties agree that: i) the term invoice refers also, depending on the context, to all other accounting documents issued by a Party according to the relevant provisions of law ii) Payment is considered to be made when the bank account of the Party receiving funds is credited II) 13.1 Invoice and 13.2 Payment: 13.1 and 13.2 shall apply, with reservation that payments will be made in Polish zloty and that payments will be made by wire transfer of freely available funds to the bank account specified in the invoice 13.1 and 13.2 shall not apply as written in the General Agreement but shall be as follows: I) W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że: i) poprzez fakturę rozumie się także, w zależności od kontekstu, inny, odpowiedni dokument księgowy, jaki w danej sytuacji winien być wystawiony zgodnie z wiążącymi daną Stronę przepisami prawa. ii) terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Strony otrzymującej zapłatę. II Faktury oraz 13.2 Płatności: 13.1 oraz 13.2 stosuje się, z zastrzeżeniem, że płatności będą dokonywane w złotych polskich, oraz, że płatności będą dokonywane w drodze przelewu środków pieniężnych, dostępnych bez ograniczeń, na rachunek bankowy wskazany na fakturze; albo 13.1 oraz 13.2 nie znajdują zastosowania w brzmieniu przyjętym w Umowie Ramowej, lecz przyjmuje następujące brzmienie: - 3 -

4 13.1 Invoice. Each Party who is a Seller of electricity in an Individual Contract shall present to the other Party, according to time schedules given below, following a delivery of electricity according to the Delivery Schedule for the given period, an invoice setting forth the total quantities of electricity that were sold by it under Individual Contracts in this period. When issuing such invoice the Party may state all amounts due between the Parties in a given period under Individual Contracts, including, among others, all amounts then due for the purchase and sale of electricity, fees, charges, reimbursements, damages, interest, and other payments or receivables existing between the Parties and, if applicable, any net amount due for payment pursuant to 13.3 (Payment Netting). Invoicing of Premiums due under an Individual Contract for Options shall be as agreed by the Parties in the respective Individual Contract. In other cases, the invoice issuing dates shall be: a) For all amounts due for the period from the first to the tenth day of a given calendar month, invoices shall be issued until 17 th day of such month. b) For all amounts due for the period from the eleventh to the twentieth day of a given calendar month, invoices shall be issued until the 27 th day of such month. c) For all amounts due for the period from the twenty-first to the last day of a given calendar month, invoices shall be issued until the 7 th day of the following month. 1. Faktury. Każda ze Stron występująca w danej Umowie Sprzedaży jako Sprzedający energię elektryczną przedstawi drugiej Stronie, w terminach podanych poniżej, po dostarczeniu energii zgodnie z Grafikami Dostaw za dany okres, fakturę określającą łączną ilość energii elektrycznej sprzedanej przez nią na podstawie Umów Sprzedaży w tym okresie. Przy wystawianiu takiej faktury, Strona może wyszczególnić wszelkie kwoty należne w danym okresie pomiędzy Stronami na podstawie Umów Sprzedaży, w tym między innymi wszelkie kwoty należne z tytułu kupna i sprzedaży energii elektrycznej, opłaty, obciążenia, zwroty wydatków, odszkodowania, odsetki oraz inne płatności lub należności istniejące pomiędzy Stronami oraz (jeśli takie wystąpią) kwoty netto przewidziane do zapłaty zgodnie z postanowieniem 13.3 (Kompensowanie wzajemnych należności). Do wystawiania faktur na kwoty Premii Opcyjnych płatnych na podstawie Umów Sprzedaży Opcji, będą miały zastosowanie zasady ustalone przez Strony w odpowiedniej Umowie Sprzedaży. W pozostałych przypadkach, terminami wystawiania faktur będą: a) Z tytułu wszelkich kwot należnych za okres od pierwszego do dziesiątego dnia danego miesiąca kalendarzowego do 17 dnia tego miesiąca. b) Z tytułu wszelkich kwot należnych za okres od jedenastego do dwudziestego dnia danego miesiąca kalendarzowego do 27 dnia tego miesiąca. c) Z tytułu wszelkich kwot należnych za okres od dwudziestego pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego do 7 dnia kolejnego miesiąca

5 13.2 Payment. A Party obliged to pay an invoiced amount shall pay, by wire transfer in freely available funds, the amount set forth in such invoice to the bank account indicated by the other Party on the invoice. Such payments shall be made (unless Parties agreed otherwise) in Polish zloty, and with reservation to provisions of 14 (VAT and Other Taxes) without any deduction or withholding and the remitter shall pay its own bank charges. The Due Date for payment of a Premium under an Individual Contract for Options shall be the Premium Payment Date specified in that Individual Contract. In other cases, payments shall be effected on the following dates: a) The Due Date for all amounts due for the period from the first to the tenth day of a given calendar month shall be the 25 th day of such month, or the 5 th day after receiving the original invoice, whichever is later. If the Due Date falls on a day, which is not a Business Day, the payment may be effected on the next Business Day. b) The Due Date for all amounts due for the period from the eleventh to the twentieth day of a given calendar month shall be the 5 th day of the following month, or the 5 th day after receiving the original invoice, whichever is later. If the Due Date falls on a day, which is not a Business Day, the payment may be effected on the next Business Day. c) The Due Date for all amounts due for the period from the twenty-first to the last day of a given calendar month shall be the 15 th day of the following month, or the 5 th day after receiving the original invoice, whichever is later. If the Due Date falls on a day, which is not a Business Day, the payment may be effected on the next Business Day Płatność: Strona zobowiązana do zapłaty kwoty wskazanej w fakturze zapłaci tę kwotę dokonując przelewu środków pieniężnych, dostępnych bez ograniczeń, na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez drugą Stronę. Takie płatności będą dokonywane (o ile Strony nie postanowiły inaczej) w złotych polskich oraz, z zastrzeżeniem postanowień 14 (VAT i inne podatki), bez jakichkolwiek odliczeń lub potrąceń, a dokonujący przekazu ma obowiązek pokryć swoje własne opłaty bankowe. Terminem Płatności dla Premii Opcyjnej należnej na podstawie odpowiedniej Umowy Sprzedaży dotyczącej Opcji będzie określony w tej Umowie Sprzedaży Termin Płatności Premii Opcyjnej. W pozostałych przypadkach, płatności będą dokonywane w następujących terminach: a) Terminem Płatności wszelkich kwot należnych za okres od pierwszego do dziesiątego dnia danego miesiąca kalendarzowego będzie 25 dzień tego miesiąca lub, 5-ty dzień po otrzymaniu oryginału faktury, w zależności od tego, który z powyższych terminów nastąpi później. Jeżeli Termin Płatności wypada w dniu, który nie jest Dniem Roboczym, płatność może być dokonana w następującym po nim Dniu Roboczym. b) Terminem Płatności wszelkich kwot należnych za okres od jedenastego do dwudziestego dnia danego miesiąca kalendarzowego będzie 5 dzień kolejnego miesiąca lub, 5-ty dzień po otrzymaniu oryginału faktury, w zależności od tego, który z powyższych terminów nastąpi później. Jeżeli Termin Płatności wypada w dniu, który nie jest Dniem Roboczym, płatność może być dokonana w następującym po nim Dniu Roboczym. c) Terminem Płatności wszelkich kwot należnych za okres od dwudziestego pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego będzie 15 dzień kolejnego miesiąca lub, 5-ty dzień po otrzymaniu oryginału faktury, w zależności od tego, który z powyższych terminów nastąpi później. Jeżeli Termin Płatności wypada w dniu, który nie jest Dniem Roboczym, płatność może być dokonana w następującym po nim Dniu Roboczym.

6 6. In 13.5 and 13.6 interest on overdue payment will be calculated for the period starting with the first day after Payment Date up to the day of actual payment (inclusive). W 13.5 i 13.6 odsetki od zaległych płatności naliczane będą za okres od dnia następującego po Terminie Płatności do dnia faktycznej zapłaty (włącznie). 7. Errata Errata. In 14.3b)iii), in the 6 th line the word Receiving to be changed to Paying. W 14 punkt 3(b)iii), w szóstej linijce słowo Odbiorca Płatności zmienia się na Płatnik. In 14.3(b)(iii), in the 3 rd line the reference to 21.1(k) shall read 21(k). W 14 punkt 3(b)(iii), w trzeciej linijce odniesienie do 21.1(k) zmienia się na 21(k). 8. The Parties agree that by the Control and Profit Transfer Agreement mentioned in 17.2 (a)(iii) they mean respectively an agreement for managing of a dependent company, or transferring of profits by such company as described in article 7 1 of the Commercial Companies Code. Strony uzgadniają, że przez Umowę o Kontroli i Transferze Zysków, o której mowa w 17.2 (a)(iii) rozumie się odpowiednio umowę przewidującą zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę w rozumieniu artykułu 7 1 Kodeksu Spółek Handlowych Notices and Communications: 23.2 Zawiadamianie i inna korespondencja. Point c) shall not apply Punkt c) nie ma zastosowania. 10. Appendix No 1 to the General Agreement. Definitions. Załącznik Nr 1 do Umowy Ramowej. Definicje

7 The definition of Tangible Net Worth becomes: Tangible Net Worth means the sum of all cash contributions paid up to the share capital account of the Relevant Entity or other capital account ascribed for such purposes of the Relevant Entity and any accumulated earning from previous years less any accumulated retained losses from previous years and intangible assets; Definicja Wartości Materialnej Netto przyjmuje brzmienie: Wartość Materialna Netto oznacza sumę wszystkich opłaconych wkładów pieniężnych wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego lub innego kapitału Określonego Podmiotu przeznaczonego na takie cele tego podmiotu, a także wszelkie niepodzielone zyski z lat ubiegłych pomniejszone o niepodzieloną stratę z lat ubiegłych oraz wartości niematerialne i prawne;

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej Prototypowa umowa I. Tytuł 2. Preambuła 3. Część deklaratywna 4. Tekst zasadniczy 4a. Definicje 4b Oświadczenia stron 4c. Zobowiązania stron 4d. Standardowe klauzule umowne 5. Elementy finalne 6. Załączniki

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:.

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:. ENGLISH POLISH AGREEMENT No.. concluded in Szczawno-Zdrój on, between: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno Zdrój, NIP number: 886 000 34 33, represented by:

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. ENGLISH VERSION FOLLOWS Załącznik nr 5 do P-193/PT/2009, obowiązuje od dnia 5 maja 2009 r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 05 maja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o. Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Curtis Health Caps Sp z o.o. ( CHC ) z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 52, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. Pamiętaj aby uwzględnić:

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo