WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No."

Transkrypt

1 Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment application. Załącznik nr 8 do umowy w sprawie realizacji Projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej - Wzór wniosku o płatność.

2 1. Wypełnia Partner Wiodący lub Partner Finansowy /To be filled by the Lead Partner or Financial Partner Wniosek przedstawiany przez / Apllication submitted by Partnera Wiodącego obejmujący koszty przygotowawcze projektu / Lead Partner for the preparation costs Partnera Finansowego obejmujący koszty przygotowawcze projektu / Financial Partner for the preparation costs Partnera Wiodącego za część projektu / Lead Partner for the part of the project Partnera Finansowego za część projektu / Financial Partner for the part of the project Partnera projektu (dla partnerów litewskich)/ Project partner (for Lithuanian partners)

3 2. Wniosek o płatność za okres/ Application for payment for the time period Projekt Nr/ Project No. Tytył projektu/ Project title Program / Programme Priorytet / Priority Działanie / Measure Umowa Dofinansowania Nr / Subsidy contract No. Od (dzień/miesiąc/rok) do (dzień/miesiąc/rok).. From (day/month/year) till (day/month/year)... Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej / Neighbourhood Programme Lithuania Poland Kaliningrad Region of Russian Federation Nr / No Data podpisania (dzień, miesiąc, rok) / Day of signing (day, month, year)

4 Umowa z Wojewodą Nr (dotyczy polskich Partnerów Wiodących i Partnerów Finansowych) / Contract with Voivode No. (applicable to Polish LP / FP) Umowa z Instytucją Zarządzającą (dotyczy litewskich partnerów finansowych) / Contract with the MA No. (applicable to Lithuanian FP) Finansowanie projektu ze środków EFRR (Partner Wiodący + Partner Finansowy) / ERDF project funding ( LP + FP) Słownie / In words Finansowanie projektu ze środków EFRR (Partner Wiodący lub Partner Finansowy) / ERDF project funding ( LP or FP) Słownie / In words Okres realizacji projektu / Project implementation period Nr / No Nr / No. EUR EUR Od (miesiąc/rok) From (month/year) Data podpisania (dzień, miesiąc, rok) / Day of signing (day, month, year) Data podpisania (dzień, miesiąc, rok) / Day of signing (day, month, year) Do (miesiąc/rok) To (month/year):

5 3. Dane kontaktowe o Partnerze Wiodącym, Partnerze Finansowym lub partnerze projektu przedstawiającym raport / Contact information of the LP, FP or project partner submitting report Instytucja / Institution Osoba do kontaktu / Contact person Nazwa / Title Adres / Address Nr tel. / Tel. Adres poczty elektronicznej / Numer rejestracyjny NIP / Registration code NIP Imię, Nazwisko / Name, surname Stanowisko / Position Nr tel. / Tel. Nr faksu / Fax Adres poczty elektronicznej / Kod pocztowy / Postal code Nr faksu / Fax: Tel kom. / Mobile tel.

6 Kierownik finansowy projektu / Project Financial Manager Imię, nazwisko / Name, surname Stanowisko / Position Nr tel. / Tel. Nr faksu / Fax Tel. kom./mobile tel. Adres poczty elektronicznej / Dane dotyczące konta bankowego / Bank details Nazwa Banku / Name of the Bank Kod Banku / Bank code Numer rachunku bankowego / Account No.

7 4. Wypełnia Kontroler/Instytucja Pośrednicząca / To be filled by the Auditor/IB - Kontroler (instytucja kontrolna)/ Instytucja Pośrednicząca, która otrzymała wniosek o płatność / Auditor (audit company) / IB which received the application for payment Data otrzymania wniosku o płatność przez kontrolera (instytucję kontrolną) / Date when the application for payment was received by auditor (audit company)/ IB Numer wniosku o płatność / No of application for payment Zarejestrowany przez / Registered by Imię, nazwisko, stanowisko/ Name, surname, position Podpis / Signature

8 5. Płatność / Payment Wydatki kwalifikowalne poniesione w okresie sprawozdawczym przez partnera przedstawiającego wniosek / Eligible expenditure incurred in the reporting period by the applying Partner Kwota EFRR, o którą występuje Partner (po odliczeniu przychodów) / ERDF amount requested by the applying Partner (after deduction of income) koszty przygotowawcze / preparation costs pierwsza / first okresowa / progress końcowa / final EUR Kwota wyrażona liczbowo / Amount in figures Kwota wyrażona słownie / Amount in words

9 3. Dane kontaktowe o Partnerze Wiodącym, Partnerze Finansowym lub partnerze projektu przedstawiającym raport / Contact information of the LP, FP or project partner submitting report Instytucja / Institution Osoba do kontaktu / Contact person Nazwa / Title Adres / Address Nr tel. / Tel. Adres poczty elektronicznej / Numer rejestracyjny NIP / Registration code NIP Imię, Nazwisko / Name, surname Stanowisko / Position Nr tel. / Tel. Nr faksu / Fax Adres poczty elektronicznej / Kod pocztowy / Postal code Nr faksu / Fax: Tel kom. / Mobile tel.

10 Kierownik finansowy projektu / Project Financial Manager Imię, nazwisko / Name, surname Stanowisko / Position Nr tel. / Tel. Nr faksu / Fax Tel. kom./mobile tel. Adres poczty elektronicznej / Dane dotyczące konta bankowego / Bank details Nazwa Banku / Name of the Bank Kod Banku / Bank code Numer rachunku bankowego / Account No.

11 4. Wypełnia Kontroler/Instytucja Pośrednicząca / To be filled by the Auditor/IB - Kontroler (instytucja kontrolna)/ Instytucja Pośrednicząca, która otrzymała wniosek o płatność / Auditor (audit company) / IB which received the application for payment Data otrzymania wniosku o płatność przez kontrolera (instytucję kontrolną) / Date when the application for payment was received by auditor (audit company)/ IB Numer wniosku o płatność / No of application for payment Zarejestrowany przez / Registered by Imię, nazwisko, stanowisko/ Name, surname, position Podpis / Signature

12 5. Płatność / Payment Wydatki kwalifikowalne poniesione w okresie sprawozdawczym przez partnera przedstawiającego wniosek / Eligible expenditure incurred in the reporting period by the applying Partner Kwota EFRR, o którą występuje Partner (po odliczeniu przychodów) / ERDF amount requested by the applying Partner (after deduction of income) koszty przygotowawcze / preparation costs pierwsza / first okresowa / progress końcowa / final EUR Kwota wyrażona liczbowo / Amount in figures Kwota wyrażona słownie / Amount in words

13 Kwota EFRR uzyskana wcześniej (do teraz) przez Partnera przedstawiającego wniosek/ ERDF amount received till now by the applying Partner Dokumenty uzupełniające The supporting documents Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, opłaconych przez Partnera Wiodącego lub Partnera Finansowego (i partnerów po jego stronie granicy) / Authenticated copies of invoices or other documents of equivalent probative value paid by the LP or FP (and the partners from his/her border side) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac / Authenticated copies of documents certifying the completion/delivery of the works Kwota wyrażona liczbowo / Amount in figures Kwota wyrażona słownie / Amount in words Tak / Yes Nie / No Komentarze / Comments

14 Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów bankowych potwierdzających dokonanie płatności na rachunki bankowe partnerów / Dated and authenticated copies of bank documents certifying the payments on the partners bank accounts Inne dokumenty wymagane Umową Dofinansowania, decyzjami WKMS dotyczącymi dofinansowania projektu, Umową z Instytucją Zarządzającą (dotyczy litewskich partnerów finansowych), Umową z Wojewodą (dotyczy polskich Partnerów Wiodących i Partnerów Finansowych) / Other document required by the Subsidy Contract, decisions on the cofinancing of the project of the JMSC and the contract with MA (applicable for Lithuanian FP) Voivode( applicable to Polish LP / FP)

15 6. PRZYCHÓD UZYSKANY w okresie sprawozdawczym / INCOME RECEIVED within the reporting period Nr / No Rodzaj przychodu / Type of income Kwota / Amount Całkowita kwota/ Overal amount

16 Ja, niżej podpisana (y) / I, the undersigned: oświadczam, że działania zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym, Umową Dofinansowania oraz Umową podpisaną z Instytucją Pośredniczącą (w przypadku polskich beneficjentów) / Instytucją Zarządzającą (w przypadku litewskich beneficjentów) / activities has been performed according to activity and financial time schedule, Subsidy Contract and the contract signed with IB (for Polish beneficiaries) / MA (for the Lithuanian beneficiaries); oświadczam, że wniosek o płatność opiera się wyłącznie na danych przedstawionych w Sprawozdaniu z postępu finansowego, informacjach przedstawionych w Sprawozdaniu z postępu rzeczowego oraz zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki / state that this application for payment is based only on the data submitted in the Financial Report and information submitted in Activity Report and list of the documents certifying the incurred expenditures;

17 oświadczam, że wnioskowana kwota nie przekracza określonego procentowo dofinansowania z EFRR, tj. 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu / the requested amount does not exceed the set percentage for co-financing from the ERDF, i.e. 75%; of total eligible project costs; wyrażam zgodę, aby Wspólny Sekretariat Techniczny, Instytucja Pośrednicząca oraz inne uprawnione podmioty dokonywały, w razie konieczności, weryfikacji udostępnionych przez nas dokumentów oraz zobowiązuję się udostępniać dodatkowe informacje / agree that the Joint Technical Secretariat, IB or other authorised persons can in case of necessity verify the information submitted by us or request additional information; poświadczam, że informacje przedstawione w niniejszym dokumencie i dokumentach uzupełniających, zgodnie z posiadaną wiedzą i przekonaniem, są prawdziwe i zgodne z projektem / certify, that information submitted in this document and its supplements to our knowledge and conviction is true and corresponds the Project.

18 Ja niżej podpisany (a), potwierdzam, że informacje przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe, a przedstawione we wniosku wydatki zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych informacji. / I, the undersigned, confirm that the information submitted in this application is true, expenditures presented in the application have been paid. I m aware of criminal responsibility relating to testimony of untruthful information what refers circumstances of legal significance. Deklaruję, że dokumentacja dotycząca projektu będzie przechowywana w (nazwa instytucji, adres) / I declare that documentation relating to the project will be kept in (name of the institution address)

19 Miejsce, data / Place, date Osoba upoważniona partnera przedstawiającego wniosek (imię, nazwisko, stanowisko) / Authorised person of the applying Partner (name, surname, position) Podpis, pieczęć / signature, stamp Główny Księgowy partnera przedstawiającego wniosek (imię, nazwisko, stanowisko) / Chief accountant of the applying Partner (name,surname, position) Podpis, pieczęć / signature, stamp

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW Raporty finansowe Lublin, 5-6 luty 2013 Strona tytułowa. Podajemy: 1. numer umowy i ewentualnego addendum

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

NatWest Welcome Account Current Account with Debit Card plus Money Transfer Account with Money Transfer Card. Wniosek o otwarcie konta

NatWest Welcome Account Current Account with Debit Card plus Money Transfer Account with Money Transfer Card. Wniosek o otwarcie konta Wniosek o otwarcie konta Konto NatWest Welcome Konto NatWest Welcome zawiera Konto Osobiste NatWest Welcome z kartą debetową oraz Konto do Przelewu Pieniędzy z kartą do przelewu pieniędzy Application Form

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:.

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:. ENGLISH POLISH AGREEMENT No.. concluded in Szczawno-Zdrój on, between: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno Zdrój, NIP number: 886 000 34 33, represented by:

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form

Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form Informacje ogólne/ General Details Konsultanci Komputerowi IT Designers Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form ACE European Group Ltd. ACE Oddział w Polsce Ul.Królewska 16 Warszawa 00-103 1 Nazwa przedsiębiorstwa/

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name:

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name: Załącznik nr. 1 / Attachment no. 1 PODANIE DO REKTORA APPLICATION FORM Proszę o przyjęcie mnie na studia: licencjackie,/magisterskie*, w systemie: stacjonarnym/ niestacjonarnym * I apply to be admitted

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016

INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016 INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016 Zajęcia szkolne odbywają się wg podanego poniżej planu. Trwają od godz. 09:30 do 13:15. Uwzględniamy główne przerwy w szkołach angielskich.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, 24 luty 2015

Bielsko-Biała, 24 luty 2015 Bielsko-Biała, 24 luty 2015 Zapytanie ofertowe nr: 3605079 (PONOWNE) Realizowane w ramach projektu: Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności nr INNOLOT/I/11/NCBR/2014 Request

Bardziej szczegółowo

USA INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

USA INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE USA INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Szanowny Kliencie, komplet dokumentów, który otrzymałeś powinien zawierać: 1. POLSKI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dokładnie wypełnij i podpisz; 2. BLANKIET WPŁATY

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. Pamiętaj aby uwzględnić:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo