Urz4d Zam6wieri Publicmych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogloszef online \'r' BZP: http J/ravwportal.uzp. gov.pl FORMULARZ ZP-4OO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urz4d Zam6wieri Publicmych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogloszef online \'r' BZP: http J/ravwportal.uzp. gov.pl FORMULARZ ZP-4OO"

Transkrypt

1 Przesylanie ogloszen Slrona I z 6 Urz4d Zam6wieri Publicmych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogloszef online \'r' BZP: http J/ravwportal.uzp. gov.pl FORMULARZ ZP-4OO. Zamieszczenie obowiqzkowc OGLOSZINIE DOTYCZY:. Zam6\\'ienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I.I) NAZWA I ADRES OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU Nazwa: Narodow) Fundusz Z&owia, Slqski Oddzial Wojew6dzki Adr s pocztowy: ul. Kossutha 13 Miejscowo{6: Kodpocztowy: Wojew6dtwo: Katowice Slqskie Telefon: Fax; (032) , Adres strony intemetowej zamawiaj4cego: hft p y'/www-nfz-katowice.pl Adres strory internetowej, pod kt6rym dostqpne s4 infomacje dotycz4oe dynamicznego systemu zakup6w: 1.2) RODZAJ ZAMAWTAJ4CEGO Rodzaj zamawiaj4cego: Podmiot prawa publicmego SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOwteNIn u.1) OPIS II.r.r) Nazwa n.dana zan6wicniu przez zanawiajqccgo Dostawa liccncjj system6w operaryjnych oraz program6w u^tkowych rt.1.2) Rodzaj za[l6wieflia * Dosta\ ), II l.3) Okreileni prz dmiotu oraz wiclkofci lub zakres! zam6wienia: Zarn6wienie obejmuje dostawq i spftedaz licencji program6$' opemc lrych i

2 PrzesylanLe ogloszeil Strona 2 z 6 uzytkowych, kt6rych szczeg6lorvy opis zarviera formularz opis przedmiotu zam6wienia, z uuzglpdnieniem ponizszych raymog6wl l)liienije winny zostai udzielone na czas nieoznaczony. 2)Termin dostarczenia liiencji oraz oprognmowania na noinikach: do 31 gmdnia 2007 r. 3)Liceucje oraz oprograrnowanie na nosnikach nalezy dostarczyi na adfes: ul. Kossutha 13,40_ 844 Katou'icc. Zam6wienie obejmuje dostawq licencji: Windows Serwer Std 2001 R2 Eng -14szt Windows Scrwer Srd 200j R2 x64 Eng -2sa Windows Terrninal Serwer CAL 2003 WinNT Sngl MVL Us r CAL "50szr SeL Svr Standard Edtn 2005 x64 Sngl MVL I Processor Liccnse -2szt Visual Studio pm 2005 Sngl MVL -2szt MindManager Pro 7-3szt Network Node Manager Advanced Edition dla Windows z obslug4 250 nod6w -lszt Il.1.4) wsp6l,ny slownrk zamowten (Cp\.) Slownik gl6wny Gl6wnyprzedmiot l Doda&owe peedmioty II.l.5l Czy dopuszca sif rlotenic oferr, czf(ciowci a lak, ilosi czqsci: 3 II.1.6) Czy dopuszcza sic zloz ni oferty wariantowej. Nie II.3) CZAS TRWANIA ZAMOWIENTA LUB TERMIN WYKONANIA Data z*ohczonia 3l I t SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECITNICZNYM IIr.l) WARUNKT DOTYCZACE ZAMOWInNIA lnfornacja na tcinai widium de dotyczy III.2) WARUNKI UDZIALU Opis wrrunk6w udziaru w post?porlniu az eral drriehieh i.hztud..enia.je,:eli dotrczy) orazopis sposobu dokon)*ania oceny spelniania tycb warunk6w: LPosiadanie uprawnicn do w.vkonywania dzialalnosci lub czynnosci objqtych niniejszym zan6\\igniem oraz nie podl ganie $lkiuczeniu z postqpowania na podstawie art- 24 ustav\t. W celu potwierdzenia spelniania powyzszych warunt6w Wykonawca zlo2y o{wiadozenie z rut. 22 ust. 1 pkt I i pl.1,1 pzp oraz przedslawi dokument, o ki(irym mowa'w pkt VII. B pk I lub odpowiednio pkt 4 SIWZ. 2.Posiadanie niezbqdnej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowanje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia. Wykonawcawinien wykazai nalerryte rykonanie w okrcsie ostatnich trzech lat pzed dniem wszczqcia przedmiotowego postqpowania o udzielenie zam6wieria (a jezeli okres prowadzenia dzialalnoici jest k6tsz) - w 2007-D-07

3 Pzesylanie ogloszei Strona 3 z 6 tym okresic), pr4'najmniej jednej dosta$y wykonanej przez Wykonawcq odpowiadajecej swoim rodzajem i wa$osci4dostawie bgd4cej pzedmiorem ninicjszcgo zam6wienia. Zamawiajqcy bgdzie bral pod uwagejedynie dostawy, kt6rycb DaleZyte \r)konanie zostalo potwierdz,one stosownym dokumentem. Pod pojqciem wykonana dostawa odpowiadaj4ca swoim rodzajem i warlosci4 dostarvie stano$ iqcej przedmiot z.am6wienia nale4 rozumiei zat6wno w pakiecie I, II oraz III - zam6wienie polegajqce na dostarczeniu licencji program6w o wartosci nie mniejszej niz zl brutto, zrealizowane, tj. Takoiczone przez Wykonawc9. W celu potwierdzenia spelniania opisanego wfzej q.arunku Wykona\aca zlozy oswiadczenie z zrt.22 :u:st. 1 pkt 2 pzp aaz przedstawi dokumenty, o k16rych mowa w pkl VIt. B pkt 2 i 3 SIWZ. 3.Znajdowanie siq w sytuacji ekonomicaej i finansowej zapervniaj4cej $Tkonanie zam6wieria. W celu potwierdz-enia spelniania opisanego wy2ej warunku Wykonawca zlo2y oswiadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 3 pz-p. Informacjr o oswirdczenirch i dokumentlch, jakie maj4 dostsrczya n-}konawcj w celu potwierdzenis spelni6oia warunk6w udzialu w postf powaniu: A. OSWIADCZENIAT Oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu okeilonych w al1. 22 ust. 1 pzp (tresi oiwiadczenia anajduje siq w iormularzu ofefy). B. DOKIJMENTYT Wykonaqrcy po\\,inri dolqcz,vi do oferty nizcj wymienione dokumenty. Doku,nenty te - zgodnie z rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministr6lv z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj6w dokumcnl6\r', jakich mozc Zqdai zarnawiajqcy od wykonawcy, oraz lorm, w jakich te dokumenty mogqbyd skladane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) - Wykonawca przedstawia rv formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnoii z oryginalem przez WykonawcQ. LAktualny odpis z wlasciwego rejestnr albo aktualne zalwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawiony nie wozeiniej niz 6 micsiqcy przed uplywem teminu skladania ofeft. 2.Wykaz dostaw (formularz ru 2 $f,kaz dostaw) odpowiadajqcych swoim rodzajem i warto3oi4 dostawie stanowiqcej przedmiot zam6wienia z podadem ich \ra.tosci, pr-zedmiotu, dat \iykonania i odbiorc6l\'. 3.Dokumenty potwierdzaj4ce, ze zam6s'ienia wykazane $' formulauu wlkaz dostaw zostaly wykonane nalezycie. Dokumenq/ te winny byi $ysta$ione przez odbiorc6lv, tj. podmioty, na rzecz kt6rych zam6\\,ienia zostaly zrealizowane. 4.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorirnn Rzeczypospolitej Polskicj, do skladanych dokumeot6w stosuie siq zasady opisane w $ 2 cyt. rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.I.I) TRYB UDZIELDNIA ZAMOWIf, NIA. Przetarg nieograniczony ry.1.2) Przewidywana liczba wykon.wc6w, kt,6rzy zostatra aproszeni do udzialu w posttpowouui rv.2) KItYTERIA OCENY OFf,RT lv.2.l) Kryteria ocery ofe (n,, Najnizsza cena J \' $lrp,l# ronal.,zp.so\.pt/csi-bin-/msrqispi.dtl

4 Przcsylanie ogloszefi StroDa 4 z 6 IV.2.2) Wykouystana bedzie aukcir elcktroniczra ' Nie IV.3) INTORMACJE ADMINIST&{CYJNE IV.3,l) Adrcs strony interdetowej! na kt6rej jest dost?pna specyfikecja islornych warunk6w z3h6wiedia : *'\,i'w.nfz-katowice.pl Spccyfikacjt islotnych warunk6w zan6wienia notna uzyskat pod Edresem: Stqski Oddzial Wojew6dzki N!-2, ul. Kossutha 13, Kalowice IV.3.2) Opb potrzeb i wlrnagan?rmawiritc g okr stonych w sposdb unoztiwiirjqcy przysotowanie sit rvykonawc6w do udzialu wdialogu konkurcncyjnym lub informacjr o sposobie uzyskania tego opisu: Iv.3.3) Inlormacja o wysokosci ragr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczss dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi{zania stanowiqce podstrwt do sktadania oferi,jezeti zana\riajqcy prz widuje nagrody:,(g )r W.3.4) Termir skladqn ia wniosk6w o dopulzczenic udzialu \r postfpowaniu tub ofert: Data: 19/\ Godzinar 11:00 Miejsca: ul. Kossutha 13, Katowice, pok6j 004. Iv.3.5) Ternin zwieanh olertq: okes w dniachi 30 IV,3,6) Informacje dodatkowe, w tyln dotycz{ce finsnsowania projektu/prog.rmr ze Srodkdw Unii Europejskiej: Ohvarcie of'eft nastqpi r. o godzinie I L30 w pokoju 03 (a&cs jal w pkt IV.3.4.) zar-acznik r INFORMACJE DOTYCZ.{CE OFERT CZ4SCTOWYCH * CZESC Nr: NAZWA: Dostawa system6w operaoyjnych i progmn6w I uzftkouych I) KR6TK OPIS ze WSKAZANITM WIELKOSCI LUB ZAKRESU ZAMOWIENIA Windows Serwer Sld 2003 R2 Eng Windows Serwer Std 2003 R2 x64 Eng Windows Terminal Serwer CAL 2003 WiNT Sngl MVL User CAL SQL Svt (1!w I' hrg: \uvw.ponal.utp.gov.pucgi-bin/mgrqispi.dll 200't -t2-07

5 Przesylanie ogloszei Strona 5 z 6 Standard Edtn 2005 x64 Sngl MVL I Processor License Visual Studio pro 2005 Sngl MVL 2) wspol,ny sr,ownrk ZAMOWIEI(cp!) Slownik gl6wny Gl6wnyprzedmiot Dodatkowe pzedmioty 3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA Zakoictenie 3 1 / '7 4) XRYTERTA OCENY OFERT Najnizsza cena CZQSC Nr: 2 NAZWA: dostawa program6w u4tkowych I) KROTKI opis ZE WSKAZAMEM wielkosfl LUBZAKRESU ZA]\46wIf,NIA MindManager llro 7 2) wspolny slownrk zamowif,i{ (cpv) Slownik gl6rmy Gl6wnyprzcdmiot Dodatkowe przedmioty ]) CZ S TRWANIA LUBTERMIN WYKONANIA Zako czonic 3 1 / 12200'/,I) KRYTERIA OCf,NY OFERT Najnizsza ceoa CZnSC Nr: 3 NAZWAT Dostawa prognmu uzytkowego l) KRoTKI OPIS ZE WSIiA.ZAMEM WIELKOSCT LUB ZAKRESU ZAM6WENIA Network Node Manager Advanced Edition dla windows z obslugq250 nod6u, 2) WSPoLNY SLOWNTK ZAMoWTEfi (CPr) Slownik g16wny Gl6wnyprzedmiot Dodatkowe plzedmioty {/-<1 3) czas rrwanra LUB TIRMIN wykonania A. A'!' V;ohhfr o""al u-.p.so\.pycsi-birymsrqispi.drl 200't -12-0'1

6 Przesylanic ogloszci Strona 6 z 6 Zakofi c7,c\ie 3 t / I) KRYTERIA OCENY OFf,RT Najni2sza cena DYRT-KTO S!4skiego Addz!,'t $' atdoseso!_r'blr\ 14r 2001-t2-07

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w Chemiczna OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" i *** r * * : * *. * * : *** UNIA EUROPEJSKA Publikacja suplementu do Dziennika Uzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o Numer ogłoszenia: 59872-2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Warszawa: Dostawy ryb świeżych, mrożonych i przetworzonych do Oddziału WDW Unieście

Bardziej szczegółowo

Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku wraz z przylegty m terenem zewnetrznym.

Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku wraz z przylegty m terenem zewnetrznym. Page i of8 Adres skony iniernetowej/ na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfik;cjQ Istotnych Warunkow Zamowleniai wr,rrw,iadomsko.sr,gov.pl Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj. Warszawa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA LABORATORIUM SPECJALISTYCZNEGO IOZ Numer ogłoszenia: 149408-2015; data zamieszczenia: 19.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/przetargi Świdnica: Świadczenie usługi ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo