Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.41.00-3."

Transkrypt

1 Katowice: Wykonywanie usług elektrycznych w obiektach RCKiK w Katowicach oraz podległych Oddziałach Terenowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Raciborska 15, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług elektrycznych w obiektach RCKiK w Katowicach oraz podległych Oddziałach Terenowych. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonywanie w okresie 12 miesięcy usług elektrycznych w RCKiK w Katowicach oraz podległych Oddziałach Terenowych. II. Zakres wykonywania usług: 1) Obiekty RCKiK Katowice - ul. Raciborska15 a) bieżące naprawy oraz konserwacje sieci NN 230/400 V, b) wykonywanie innych prac elektrycznych zleconych przez Kierownika Sekcji Technicznej, c) wymiana lub zabudowa opraw oświetleniowych, d) wymiana lub zabudowa tablic elektrycznych, e) montaż przewodów i kabli wraz z osprzętem, f) całodobowe zapewnienie obsługi rozdzielni NN, g) całodobowe zapewnienie obsługi sieci NN i urządzeń elektrycznych 230/400 V, h) wykonywanie oględzin, przeglądów i pomiarów instalacji nn. zgodnie z zakresem określonym w Instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w R C K i K w Katowicach (zgodnie z harmonogramem). Przedmiot umowy nie obejmuje wykonywania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prac o charakterze remontów i modernizacji. 2) Oddziały Terenowe: a) bieżące naprawy oraz konserwacje sieci NN i urządzeń elektrycznych 230/400 V, b) wykonywanie innych prac elektrycznych zleconych przez Kierownika Sekcji Technicznej, c) wymiana lub zabudowa opraw oświetleniowych, d) wymiana lub zabudowa tablic elektrycznych, e) montaż przewodów i kabli wraz z osprzętem. f) wykonywanie pomiarów instalacji nn. zgodnie z zakresem określonym w Instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w Oddziałach Terenowych (zgodnie z Harmonogramem). Przedmiot umowy nie obejmuje wykonywania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prac o charakterze remontów i modernizacji. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): file:///c:/documents%20and%20settings/rckik/ustawienia%20lokalne/temporary%20internet%20files/content.ie5/3w9899lj/ html 1/5

2 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków (wymagań) w zakresie wskazanym w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień(załącznik nr 8 do SIWZ) III.3.2) Wiedza i doświadczenie art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca winien wykazać w wykazie zamówień wykonanych lub wykonywanych usługi, o których mowa poniżej a także złożyć poświadczenia stanowiące dowód, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane (w przypadku usług okresowych lub ciągłych) należycie. Wykonawca winien wykazać należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi: - Pod pojęciem wykonane zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniu stanowiącemu przedmiot zamówienia należy rozumieć zamówienie polegające na świadczeniu usług elektrycznych o wartości jednostkowego zamówienia (umowy) nie mniejszej niż ,00 zł brutto. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż wykonał (wykonuje) co najmniej jedną usługę. Wykonawca zobowiązany jest do stosownego wypełnienia formularza wykaz zamówień wykonanych lub wykonywanych. W formularzu tym wykonawca podaje również wartość, przedmiot, daty wykonania a także podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane. Przez usługę wykonaną należy rozumieć usługę już zrealizowaną tj. taką, której realizacja do dnia upływu terminu składania ofert zakończyła się (umowa została zrealizowana). Przez usługę wykonywaną należy rozumieć usługę okresową lub ciągłą, będącą w trakcie realizacji tj. taką, której realizacja do dnia upływu terminu składania ofert jeszcze nie zakończyła się (umowa nadal jest realizowana). Należyte wykonanie lub wykonywanie każdego wykazanego zamówienia (usługi) musi zostać poświadczone poprzez załączenie dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwaga: w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z dnia r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. file:///c:/documents%20and%20settings/rckik/ustawienia%20lokalne/temporary%20internet%20files/content.ie5/3w9899lj/ html 2/5

3 231), dowodami są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, dowodem może być oświadczenie Wykonawcy. Zgodnie z 9 ust. 2 cyt. rozporządzenia Prezesa RM z dnia r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Wykonawca, w miejsce ww. poświadczeń, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa RM z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). III.3.3) Potencjał techniczny art. 22 ust. 1 pkt 3 pzp (załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia art. 22 ust. 1 pkt 3 pzp (załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków (wymagań) w zakresie wskazanym w art. 22 ust. 1 pkt pzp. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp (załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; file:///c:/documents%20and%20settings/rckik/ustawienia%20lokalne/temporary%20internet%20files/content.ie5/3w9899lj/ html 3/5

4 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: IV.2.2) 1 - Cena Termin przystąpienia do usunięcia awarii w OT - 10 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Podwyższenie ceny na przedmiot zamówienia w stosunku do ceny zawartej w niniejszej umowie upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy chyba,ze zmiana ceny file:///c:/documents%20and%20settings/rckik/ustawienia%20lokalne/temporary%20internet%20files/content.ie5/3w9899lj/ html 4/5

5 wynika ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul.raciborska Katowice Sekcja Zamówień Publicznych. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul.raciborska Katowice SEKRETARIAT. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie file:///c:/documents%20and%20settings/rckik/ustawienia%20lokalne/temporary%20internet%20files/content.ie5/3w9899lj/ html 5/5