W SIECI INTERNET Janina Banasikowska. Paweł Banasikowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W SIECI INTERNET Janina Banasikowska. Paweł Banasikowski"

Transkrypt

1 ZAGROśENIA I BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONOWANIA SERWISÓW TERYTORIALNYCH W SIECI INTERNET Janina Banasikowska Paweł Banasikowski Wprowadzenie W początkowym okresie funkcjonowania Internetu uŝytkownicy nie poświęcali większej uwagi sprawom bezpieczeństwa danych znajdujących się na poszczególnych komputerach w sieci. Ograniczony dostęp oraz mała liczba uŝytkowników gwarantowały bezpieczeństwo. Dlatego sieć uwaŝana była za bezpieczną i nie była naraŝona na Ŝadnego rodzaju ataki. Jednak z biegiem lat sieć ta została udostępniona światu i zaczęła gwałtownie się rozwijać. Z chwilą komercjalizacji Internetu i wejściem do niego przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i terytorialnej, oczywiste stało się, Ŝe ataki na systemy informatyczne będą coraz częstsze. Internet stał się systemem otwartym, a standaryzacja oprogramowania i sprzętu komputerowego umoŝliwiła wszystkim swobodny dostęp do zasobów sieci. Dlatego uŝytkownicy sieci Internet naraŝeni są na róŝnego typu zagroŝenia. Problem zapewnienia bezpieczeństwa w Internecie jest bardzo waŝny, poniewaŝ to właśnie Internet jest obecnie podstawową platformą powstania i rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego.

2 Bezpieczeństwo stosowania Internetu przez samorządy terytorialne Elementem nieodzownym w zarządzaniu systemem informatycznym jednostek administracji publicznej (np. gmin) jest jego zabezpieczenie przed utratą danych. Zakres i stopień zabezpieczenia systemu informatycznego gminy powinien być adekwatny do roli jaką pełni lub ma spełniać w danym samorządzie. Tworząc politykę bezpieczeństwa i oceniając jakość ochrony danych naleŝy posługiwać się kategorią kosztów alternatywnych, które moŝna oszacować odpowiadając na następujące pytania: co moŝe wywołać skutki finansowe i jak wysokie one mogą być? w jakim stopniu wdroŝenie danego zabezpieczenia zmniejszy potencjalne straty? czy wystarczający jest taki poziom zmniejszenia ryzyka? czy koszt wprowadzenia takiego zabezpieczenia jest moŝliwy do zaakceptowania? [Szmi03, s. 94] Bezpieczeństwo systemów komputerowych, z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa, trzeba rozpatrywać w bardzo szerokim zakresie. Nale- Ŝy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak: topologia sieci, uŝytkowane systemy operacyjne, sposoby autoryzacji uŝytkowników, ale przede wszystkim rozwaŝyć wszystkie moŝliwe zagroŝenia zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Umowne cztery sfery zagroŝeń bezpieczeństwa systemu informatycznego przedstawia Rys. 1. Pierwszą grupę stanowią zdarzenia losowe kradzieŝe, katastrofy typu poŝary, powodzie itp., które powodują utratę danych, zniszczenie oprogramowania lub sprzętu. Chcąc zapobiec powstaniu tego typu następstw, naleŝy zasadniczo podjąć działania prewencyjne oraz zabezpieczające.

3 Zdarzenia losowe i ich skutki Celowe ataki Awarie sprzętowe Błędy w obsłudze przez uŝytkowników Rys. 1 Podstawowe źródła zagroŝeń bezpieczeństwa systemu informatycznego Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Szmi03] Jeśli mamy do czynienia ze szczególnie cennym sprzętem (waŝne tak- Ŝe z uwagi na bezpieczeństwo danych, które moŝemy utracić podczas kradzieŝy sprzętu), musimy pamiętać o odpowiednio zabezpieczonym dostępie do niego oraz o ubezpieczeniu go od następstw klęsk Ŝywiołowych i od kradzieŝy [Szmi03, s. 96]. Następstwem nieprawidłowej eksploatacji sprzętu, powodującej skrócenie czasu Ŝycia urządzeń lub uszkodzenie danych, czy teŝ normalnego zuŝycia technicznego są awarie sprzętowe. Przeciwdziałanie takim konsekwencjom opierać się powinno na zapewnieniu naleŝytych warunków eksploatacji zarówno z punktu widzenia technicznego jak i uŝytkowego

4 (np. budowa wydzielonych linii energetycznych ze stabilizowanym napięciem dla urządzeń informatycznych; uŝytkownicy sprzętu komputerowego powinni być zobowiązani do odpowiedniego wykorzystywania sprzętu i przestrzegania zasad pracy). Jeśli wykorzystywany jest sprzęt odpowiedzialny za przetwarzanie danych główne serwery baz danych, urządzenia aktywne w głównym punkcie dystrybucyjnym sieci, urządzenia zapewniające łączność z Internetem naleŝy przeanalizować dodatkowe działania, takie jak: planowanie awarii zaplanowania i wprowadzenia w Ŝycie zasad postępowania, na wypadek wystąpienia awarii lub unieruchomienia systemu informatycznego, rozszerzenie obsługi serwisowej zawarcie indywidualnej umowy gwarancyjnej oferowanej przez solidnych i znanych producentów dobrego sprzętu komputerowego, która zapewnia szybki i pewny serwis gwarancyjny. MoŜliwe jest równieŝ zastosowanie specjalnych systemów diagnostycznych, pozwalających przewidzieć zaistnienie awarii, zabezpieczenia nadmiarowe polegające na przeciwdziałaniu awariom zasobów w sposób niewidoczny dla uŝytkowników, poprzez zastosowanie tzw. lustrzanej kopii mirror, zastępującej funkcje zduplikowanego wcześniej największego zasobu np. dysku twardego lub serwera plików, a w przypadku współczesnych i bardziej zaawansowanych rozwiązań, przez wprowadzenie do pracy klastrów serwera lub macierzy dyskowych [Szmi03, s. 98]. Zjawiskami mającymi najczęściej negatywny wpływ na bezpieczeństwo systemu są błędy uŝytkowników i obsługi. Chcąc ograniczyć skutki działań uŝytkowników, naleŝy tak zorganizować dostęp do danych, aby

5 wykorzystywali oni tylko dane związane z wykonywanymi zadaniami. Bardzo waŝne jest przeprowadzanie szkoleń wśród pracowników na temat bezpieczeństwa i zasad korzystania z sieci w firmie.[zimn00, s. 21]. Podstawowym zadaniem administratora systemu jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych backup i jej testowanie, niezaleŝnie od przyczyny powstania uszkodzenia danych lub sprzętu, aby następstwa wyŝej wyszczególnionych zdarzeń losowych, awarii lub błędów były jak najmniejsze. Tworzenie kopii bezpieczeństwa łączy się z kosztami zakupu odpowiedniego sprzętu i nośników oraz z koniecznością opracowania odpowiednich zasad częstości wykonywania kopii, ich rodzaju i miejsca przechowywania [Szmi03, s. 99]. Ostatnią grupą zagroŝeń są celowe ataki na system dokonywane z zewnątrz, które obejmują: ataki typu Denial of Service - opierające się w duŝej mierze na niedoskonałości określonych projektów, leŝące u podstaw samego Internetu. Mogą one prowadzić do unieruchomienia systemu poprzez próbę wprowadzenia do niego błędnej informacji wejściowej lub informacji w nadmiarze ilościowym, a takŝe do unieszkodliwienia poszczególnych maszyn lub do całkowitego zablokowania łączności sieci lokalnej z Internetem [Jędr03, s ]. próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do systemu, takie jak: ataki pasywne, sprowadzające się do podsłuchiwania (snooping) informacji przekazywanej poprzez sieci komputerowe, ataki aktywne, obejmujące próby uzyskania bezprawnego wglądu, bądź uzyskania informacji o potencjalnych lukach bezpieczeństwa w systemie [Szmi03, s. 100].

6 Wyeliminowanie zagroŝeń wynikających z tego rodzaju działań jest bardzo trudne, w szczególności, gdy są to ataki aktywne. Dobrym zabezpieczeniem systemu przed celowymi atakami jest zastosowanie ścian przeciwogniowych firewall. Pod pojęciem zapór przeciwogniowych kryje się niejaki próg umieszczony pomiędzy dwiema sieciami. Fundamentalną funkcją firewall jest dopuszczenie do zrealizowania tylko działań dotyczących sieci oraz jak najszybsze wykrycie próby naduŝycia [Fund00, s. 218]. Zapora ogniowa zabezpiecza system przed niepoŝądaną ingerencją z zewnątrz, śledząc próby logowania się do systemu, identyfikując uŝytkowników oraz obserwując dostęp do obiektów sieci. UmoŜliwia równieŝ ograniczenie przepływu informacji do wybranych adresów. Ścianę przeciwogniową wykonać moŝna na dwa sposoby: przy pomocy routera ekranizującego (urządzenia filtrującego informacje wpływające do sieci) lub przy pomocy wydzielonego komputera ze specjalnym oprogramowaniem [Pańk02, s. 205]. KaŜda sieć komputerowa podłączona do Internetu, a w szczególności sieć administracji publicznej, niewątpliwie wymusza konieczność zastosowania technik ochrony systemu. ZagroŜenia związane z wykorzystywaniem Internetu, w znacznej mierze wynikają z tego, Ŝe sieć pomimo tak duŝej popularności nie rozwijała się pod względem bezpieczeństwa i zawiera wiele słabych miejsc podatnych na ataki. Mając dostęp do Internetu musimy liczyć się z faktem, Ŝe jesteśmy osiągalni dla innych jego uŝytkowników, co łączy się z niebezpieczeństwem nieuprawnionego wykorzystania zawartości naszego komputera. Liczba osób, będących potencjalnymi agresorami, którzy wykorzystują luki w zabezpieczeniach i mo-

7 gą zagraŝać sieci administracyjnej oraz jej uŝytkownikom, wzrasta wraz ze wzrostem ogólnej liczby uŝytkowników sieci Internet [Fund00, s. 217]. Działania komputerowych intruzów uwaŝane są za stosunkowo mało szkodliwe, bo w badaniach literaturowych zagroŝenia takie wymieniane są w ostatniej kolejności [Pańk03, s. 348]. Pomimo to naleŝy pamiętać, Ŝe jeśli mamy do czynienie z systemami podłączonymi do Internetu, to nawet nieznaczne prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa przekładać się moŝe na kilka lub kilkanaście celowych prób zdalnego ataku dziennie. Wynika to w głównej mierze z rozmiarów tej globalnej sieci komputerowej, a dynamika przyrostu liczby zdalnych ataków jest znacznie większa niŝ tempo jej rozwoju. Specyficznym przypadkiem zagroŝenia bezpieczeństwa systemu informatycznego, takŝe systemów terytorialnych i bezpieczeństwa informacji przetwarzanej za ich pomocą są specjalne programy o charakterze destrukcyjnym lub szpiegowskim. Programy te wykorzystują systemy bez zgody i wiedzy uŝytkownika, dąŝąc niejednokrotnie do bezprawnego przetwarzania danych znajdujących się w systemach lub teŝ do nieuprawnionego ujawniania zastrzeŝonych informacji w nich zawartych. Destrukcyjne programy w praktyce ogólnie dzielone są na [Szmi03, s. 100]: wirusy - programy samodzielnie powielające się i przenoszące się w systemie komputerowym przy wykorzystaniu mechanizmów systemu operacyjnego lub oprogramowania uŝytkowego bez wiedzy i poza kontrolą uŝytkownika. Reprodukcję zapewnia im uruchamianie ich nosicieli, a mogą nimi być praktycznie dane kaŝdego typu. Najczęściej są to pliki z programami wykonywalnymi:.exe,.com,.ovl,.dll,.drv,.sys,.bin, pliki z danymi: tekstowymi, arkusze kalkulacyjne,

8 e oraz inne pliki o małych rozmiarach, które łatwe są w powielaniu i przesyłaniu. Wirusy, pomijając rozmnaŝanie się, charakteryzują się funkcjami destrukcyjnymi lub demonstracyjnymi np. usuwanie plików, wyświetlanie obrazów bądź dźwięków. To właśnie te funkcje decydują o stopniu ich szkodliwości oraz fakt wykorzystywania przez nie zasobów systemowych przeznaczonych do uŝytkowania, co powoduje spowolnienie szybkości pracy komputera. Jeszcze do niedawna główną drogą przedostania się wirusa do komputera były dyskietki. Obecnie głównymi nośnikami danych stały się płyty CD i DVD, ale wirusy na nich zdarzają się bardzo rzadko. Problemem na ogromną skalę stały się w dzisiejszych czasach zagroŝenia płynące z Internetu. Wirus za pomocą poczty elektronicznej moŝe w ciągu kilku godzin rozprzestrzenić się do wszystkich zakątków świata [KaLi02, s. 67]. WyróŜnia się wirusy [Pańk03, s. 360]: plikowe (pasoŝytnicze), modyfikujące pliki z programami wykonywalnymi, zazwyczaj w taki sposób Ŝe w pierwszej kolejności realizowany jest kod wirusa, a w drugiej kod programu. Wirusy tego typu pozostają aktywne w pamięci operacyjnej komputera, nawet po zakończeniu działania programu będącego jego nosicielem, i infekują w tym czasie inne uruchamiane programy, dyskowe, infekują obszary systemowe dyskietek lub dysków, wpisując swój kod w sektor rozruchowy (boot sector) lub tablicę partycji. Po włączeniu komputera pierwszym wykonywanym programem jest główny program ładujący zapisany w sektorze, zawierającym tablicę partycji, kolejnym wykonywanym jest program ładujący dysk lub dyskietki, zawarty w sektorach rozrucho-

9 wych, co gwarantuje jednoczesne uruchomienie wirusa przy kaŝdym włączeniu komputera. Wirusy dyskowe pozostają w pamięci, i podczas pracy komputera mogą zaraŝać pliki i dyskietki, mieszane (dyskowo-plikowe), które charakteryzują się moŝliwością zaraŝania jednocześnie sektorów rozruchowych dysków oraz plików wykonywalnych, makrowirusy, infekujące pliki danych. Większość aplikacji tj.: arkusze kalkulacyjne, edytory tekstów lub bazy danych, posiadają swoje wewnętrzne języki programowania automatyzujące róŝnego rodzaju zadania poprzez tzw. makra zapamiętywane w dokumentach. Właśnie tę właściwość wykorzystują makrowirusy i dzięki szerokiemu rozwojowi oprogramowania stały się one obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem wirusa; konie trojańskie ukryte w programie szkodliwe kody (nie rozmna- Ŝające się samoczynnie) powodujące, Ŝe program po uruchomieniu przez uŝytkownika realizuje w sposób ukryty oprócz swoich funkcji inne niepoŝądane funkcje. Często wykorzystywany jest do instalacji w systemie poprzez tzw. tylne drzwi backdoor, będące luką w programie, umoŝliwiającą uzyskać niepowołanej osobie dostęp do zasobów zgromadzonych na komputerze; robaki internetowe programy mające zakres zniszczeń porównywalny do wirusów. Powielają się samoczynnie, nie potrzebując do tego innego pliku jako nośnika. Do rozmnaŝania się wykorzystują mechanizmy internetowe, a atakują najczęściej pocztę elektroniczną, rozsyłając się do kolejnych uŝytkowników [Szmi03, s. 101];

10 hoaxes komunikaty przesyłane bardzo rozpowszechnioną pocztą elektroniczną, obwieszczające nieprawdziwe wykrycie niebezpiecznego wirusa. OstrzeŜenie przesyłane poprzez mające za zadanie nakłonienie adresata do dalszego jego rozesłania innym uŝytkownikom poczty elektronicznej. ZagroŜenia kryjące się w nich wiąŝą się z zablokowywaniem łączy i skrzynek internetowych [Kali02, s. 68]. Koszty ponoszone w związku z zainfekowanymi przez wirusy systemami, z ograniczeniami w pracy systemów oraz ponoszone na odtwarzanie utraconych danych, świadczą o rozmiarze problemu. Amerykańska firma badawcza Computer Economics przeprowadziła badania, według których koszty te są znaczne i ciągle wzrastają [Pańk03, s. 362]. Do zwalczania zagroŝeń tego typu ataków słuŝą głównie programy antywirusowe. Wybierając program, który ma chronić system informatyczny np. gminy nie moŝna kierować się jak najniŝszą ceną, bo utraconych danych informatycznych nie moŝna odzyskać za Ŝadne pieniądze. Główną cechą takiej aplikacji jest skuteczność wykrywania zainfekowanych zasobów, szybkość działania i obciąŝenie systemu oraz sposób i częstotliwość aktualizacji. Standardem stają się codzienne aktualizacje baz danych dotyczące istniejących wirusów. Najwięcej zagroŝeń tego rodzaju płynie z Internetu i z wszelkiego rodzaju sieci lokalnych, dlatego korzystając z poczty elektronicznej pamiętać naleŝy, Ŝe: nie naleŝy uruchamiać automatycznej funkcji otwierania załączników, poniewaŝ właśnie tam ulokowane są najczęściej niebezpieczne wirusy,

11 istnieje moŝliwość zablokowania odbioru z serwera wiadomości zawierających dodatki, otrzymując pocztę niewiadomego pochodzenia z załącznikami, trzeba zachować ostroŝność szczególnie w przypadku dziwnych tytułów, kaŝda osoba nieświadomie moŝe przesłać nam jako dodatek niebezpiecznego wirusa lub robaka. Normą w dobrych sieciach jest ciągłe monitorowanie danych odbieranych i wychodzących z kaŝdego stanowiska komputerowego. Część aplikacji pracuje w tle nie obciąŝając nowszych maszyn i usuwając, bez przerywania pracy uŝytkowników, wykryte infekcje. Bez względu na stosowane programy zwalczające wirusy oraz inne środki ostroŝności koniecznie trzeba tworzyć zapasowe kopie danych [Kali02, s. 68]. WdraŜając system wykorzystywania Internetu przez wyŝsze urzędy publiczne moŝna posłuŝyć się projektem opublikowanym w Niemczech w połowie 1995 roku (Rys.2). Koncepcja ta przygotowana została dla wyŝszych urzędów oraz organów konstytucjonalnych. Głównym jej zało- Ŝeniem jest wyraźne oddzielenie komponentów dostępnych z zewnątrz od takich, które mogą być wykorzystywane tylko dla celów wewnętrznych. Struktura analityczna zakłada istnienie trzech obszarów: wewnętrzny obszar, który dostępny jest dla wszystkich urzędów, ale nie na zewnątrz, wewnętrzny obszar urzędu, który oddzielony jest od innych urzędów i od zewnątrz (od wszystkich uŝytkowników Internetu) poprzez firewall, publiczny obszar dostępny dla wszystkich uŝytkowników Internetu.

12 Rys. 2 Schemat wykorzystania Internetu przez wyŝsze urzędy Źródło: [Fund00, s. 219] Adekwatnie do tych obszarów, przedstawionych równieŝ na schemacie, projekt wyróŝnia następujące cztery rodzaje serwerów: serwery publiczne, które osiągalne są dla zwyczajnych uŝytkowników Internetu oraz dla poszczególnych urzędów i stanowią wspólny system, serwer wewnętrzny, na którym przechowywane są informacje dostępne tylko dla urzędów i słuŝące wspólnie im wszystkim, serwery wewnętrzne urzędów, pozostające w uŝyciu tylko przez pojedyncze urzędy, do których naleŝą, serwery zewnętrzne, znajdujące się poza administracją samorządową (urzędami) [Fund00, s ]. Polityka bezpieczeństwa jest indywidualna dla kaŝdej jednostki samorządowej. W zaleŝności od moŝliwości wielu kombinacji sprzętu i opro-

13 gramowania oraz od celów i skali zabezpieczenia, kaŝdy samorząd terytorialny ma inne wymagania i potrzeby w odniesieniu do pojęcia bezpieczeństwa. Podsumowanie Często zastosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa wystarcza dla spełnienia załoŝeń polityki bezpieczeństwa. JeŜeli mamy do czynienia z małą gminą, która wykorzystuje Internet do publikacji na swoim serwerze ogólnodostępnych materiałów marketingowych oraz wysyła i odbiera pocztę elektroniczną o małym stopniu poufności, to wykonując kopie bezpieczeństwa oprogramowania serwera oraz odcinając od sieci komputery zawierające poufne informacje uzyskamy wystarczający poziom zabezpieczeń. Tendencje rozwojowe serwisów samorządowych idą w kierunku udostępniania społeczeństwu coraz więcej usług drogą sieciową, co wiąŝe się z zapewnieniem ich bezpiecznej realizacji. W przypadku duŝego samorządu terytorialnego, przesyłającego za pomocą sieci publicznej duŝe ilości poufnych danych oraz transferującego środki pienięŝne przez Internet, wymagane jest dobre przemyślenie kwestii bezpieczeństwa oraz zainwestowanie w sprzęt i oprogramowanie, a takŝe w specjalistów, potrafiących umiejętnie skomponować odpowiedni system zabezpieczeń. [Zimn00, s. 20]. Literatura [Fund00] [Jędr03] Fundowicz S.: Internet w administracji publicznej. W: Internet Prawo ekonomia kultura, Pr. zbior. pod red. R Skubisza. Verba, Lublin Jędrzejek Cz.: Znaczenie Internetu w gospodarce i administracji publicznej, Rynek pracy 2003, nr 2.

14 [KaLi02] Karzewski K., Lis M.: Czy jest na sali lekarz? Przegląd programów antywirusowych, WWW 2002, nr 6. [Pańk02] Pańkowska M.: Strategie zabezpieczeń w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania. W: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu, Pr. zbior. pod red. C. M. Olszak, H. Sroki. Akademia Ekonomiczna, Katowice [Pańk03] Pańkowska M.: Ochrona zasobów komputerowych i informacji. W: Informatyka w zarządzaniu, Pr. zbior.pod red. C. M. Olszak, H. Sroka. Akademia Ekonomiczna, Katowice [Szmi03] Szmit M.: Informatyka w zarządzaniu, Difin, Warszawa [Zimn00] Ziemniaki M.:Bezpieczeństwo danych w Internecie, Internet 2000, nr 12. [Fron04] Frontczak T.: Keyword research, Internet 2004, nr 2. [Nowa03] Nowak M.: Internet jako narzędzie zarządzania w administracji publicznej, Samorząd Terytorialny 2003, nr 3. [Pawł02] Pawłowska A.: Elektroniczne rządzenie (e-governance) jako siła transformująca administrację publiczną i społeczeństwo obywatelskie w XXI wiek, Transformacje 2002, nr 1-4.

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie Roman Zalewski Mariusz Bocian Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Mosina 2005/2006 Praca wykonana podczas zajęć przedmiotu: przetwarzanie informacji w

Bardziej szczegółowo

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Opracował: Mariusz Stawowski, CISSP Email: mariusz.stawowski@clico.pl 12.11.2006. 2006 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

Sposoby ochrony komputera osobistego

Sposoby ochrony komputera osobistego Sposoby ochrony komputera osobistego Spotkanie szkoleniowe Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Poznań, 02.03.2006r. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Witam Państwa serdecznie.

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SIECI. dr Artur Bartoszewski

BEZPIECZEŃSTWO SIECI. dr Artur Bartoszewski BEZPIECZEŃSTWO SIECI dr Artur Bartoszewski I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO I. PRZESŁANKI BEZPIECZŃSTWA SIECIOWEGO 1. Bezpieczeństwo fizyczne 2. Bezpieczeństwo danych 3. Integralność danych I. PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY. Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki komputerowej 1 (część 1) 2

ARTYKUŁY. Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki komputerowej 1 (część 1) 2 Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki ARTYKUŁY Brunon Hołyst, Jacek Pomykała Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki komputerowej 1 (część 1) 2 Streszczenie W pracy omówiono

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy bezpieczeństwa sieciowego. Dariusz Chaładyniak

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy bezpieczeństwa sieciowego. Dariusz Chaładyniak Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Dariusz Chaładyniak Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Podstawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

FORMY AUDYTU INFORMATYCZNEGO

FORMY AUDYTU INFORMATYCZNEGO FORMY AUDYTU INFORMATYCZNEGO Krystian Gembala, Tomasz Piesiur Wprowadzenie Pod pojęciem audyt naleŝy rozumieć kontrolę. Wcześniej z audytem kojarzone było tylko badanie ksiąg rachunkowych pod względem

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI Projekt finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140103 Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy: Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Inspektoratem Głównym Policji Rumuńskiej

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą Joseph Conrad RAPORT Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji BEZPIECZNA FIRMA STRONA 1 Spis treści Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE Informatyka i Technologie Informacyjne PRACA DYPLOMOWA WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH W DYDAKTYCE NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo