Regulamin gry Kosmiczne Miasteczko. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin gry Kosmiczne Miasteczko. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin gry Kosmiczne Miasteczko 1 Postanowienia ogólne 1. Gra Kosmiczne Miasteczko (dalej Gra ) udostępniana jest nieodpłatnie i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej (dalej: Strona Gry ) należącej do Danone Sp. z o.o., administrowanej przez Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna. 2. Bieżącą obsługę techniczną Gry prowadzi Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Słowiańska 10B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP ,(dalej Pride&Glory ). 3. Czynności o których mowa w ust. 2 powyżej Pride&Glory podejmuje na zlecenie Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem , NIP (dalej Danone ). 4. Do wzięcia udziału w Grze wymagane jest posiadanie dostępu do internetu oraz zainstalowanie przeglądarki internetowej. W trakcie Gry na urządzeniach gracza mogą być umieszczane pliki typu cookies ( ciasteczka ), konieczne do prawidłowego korzystania z Gry. Jeżeli korzystanie odbywa się za pośrednictwem innego urządzenia końcowego niż komputer, zdolnego do połączenia z internetem, zakres działania i/lub jakość obrazu mogą być ograniczone. 5. Niniejszy regulamin korzystania z Gry (zwany dalej Regulaminem") jest wiążący dla Pride&Glory, Danone oraz osób biorących udział w grze, reguluje w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez Pride&Glory drogą elektroniczną w związku z udostępnieniem Gry, warunki ich świadczenia, tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązki Pride&Glory, Danone oraz osób biorących udział w Grze. 6. Gra nie ma zakończenia rozumianego jako cel Gry, jak również nie ma rankingu osiąganych czy osiągniętych wyników, a udział w niej nie rodzi po stronie Gracza żadnych roszczeń wobec Pride&Glory lub Danone, w szczególności o wydanie jakichkolwiek nagród. Pride&Glory może w każdym czasie usunąć Grę ze Strony Gry czyniąc ją niedostępną dla Graczy i tym samym ją zakończyć.

2 2 Uczestnictwo w grze 1. Uczestnictwo w Grze jest nieodpłatne i dobrowolne. 2. Danone udziela osobie biorącej udział w Grze niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z Gry w czasie jej udostępnienia przez Pride&Glory na Stronie Gry poprzez czasowe zwielokratnianie Gry (na czas brania aktywnego udziału w Grze) na Stronie Gry przy pomocy przeglądarki internetowej, wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem tej osoby w Grze. 3. Osoba fizyczna może przystąpić do Gry stając się graczem (dalej: Gracz ) z chwilą utworzenia własnego Profilu w Grze (dalej Profil ) poprzez: a) uzupełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Gry (dalej Formularz ) unikalnym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację w trakcie Gry innym niż imię i nazwisko (tzw. nickiem), adresem oraz hasłem, b) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji; w przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych niezbędne do wzięcia udziału w Grze jest wyrażenie zgody przez ich przedstawiciela ustawowego; c) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu adres e- mail, d) wysłanie uzupełnionego stosownie do pkt. a) b) powyżej Formularza. 4. Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 3 Gracz otrzymuje od Pride&Glory na podany w Formularzu adres potwierdzenie utworzenia Profilu. 5. Gracz od chwili utworzenia Profilu ma możliwość korzystania z Gry w jej aktualnie dostępnej wersji i w stanie wynikającym z jego aktywności w Grze. Korzystanie z Gry możliwe jest jedynie w przypadku posiadania aktywnego Profilu. Likwidacja Profilu powoduje utratę statusu Gracza oraz osiągniętych wyników Gry. 6. Graczowi nie przysługują żadne roszczenia odnośnie utrzymania Gry w wersji, jaka istniała w chwili utworzenia Profilu lub później, czy przywrócenia Gry do określonej wersji lub stanu. 7. Przekazywanie przez Gracza danych umożliwiających dostęp do Profilu osobom trzecim jest zabronione i powodować będzie likwidację Profilu.

3 8. W przypadku podejrzenia, że dane dostępowe stały się znane osobom trzecim bez wiedzy Gracza, Pride&Glory jest uprawniona - według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia - do zmiany danych dostępu do Gry (nick, hasło) lub zablokowania możliwości korzystania z Profilu, o czym poinformuje Gracza poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez niego w Formularzu adres ze wskazaniem nowych danych dostępu i przyczyny ich zmiany. Gracz nie może żądać przywrócenia pierwotnych danych dostępowych. 9. Pride&Glory zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Gracze spełniają warunki określone w Regulaminie i w tym celu może żądać w każdym czasie złożenia od Gracza lub jego przedstawiciela ustawowego określonych oświadczeń w formie pisemnej, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Grze i powoduje likwidację Profilu. 10. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem w Grze, Pride&Glory może kontaktować się z Graczem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję ową) żądając podania szczegółowych informacji związanych z jego udziałem w Grze. Odmowa wyjaśnień jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Grze i powoduje likwidację Profilu Gracza. 3 Zasady gry 1. Gra polega na budowie wirtualnego kosmicznego miasta (dalej: Kosmiczne Miasto ), gospodarowaniu zasobami potrzebnymi do jego utrzymania i rozwoju oraz na eksploracji kosmosu, w szczególności poprzez wykonywanie zawartych w Grze zadań, jak również przy wykorzystaniu zdobytych w grze punktów i innych podobnych narzędzi. 2. Po utworzeniu Profilu Gracz może brać aktywny udział w Grze, otwierając w przeglądarce Stronę Gry i dokonując logowania przy użyciu swojego nicku i hasła. 3. Po zalogowaniu do swojego Profilu Gracz ma także możliwość dodania pliku graficznego, który wykorzystywany będzie w charakterze awatara Gracza (dalej Avatar ). Gracz może także zamiast własnego pliku graficznego wybrać jako swój Awatar plik graficzny spośród dziesięciu dostępnych propozycji na Stronie Gry. Avatar jest widoczny podczas Gry wraz z informacjami o jej aktualnym stanie. 4. Dodawany przez Gracza Avatar nie może przedstawiać wizerunku Gracza ani innej osoby. Awatary niespełniające warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będą automatycznie zastępowane przez Pride&Glory jednym z udostępnionych do wyboru stosownie do postanowień ust. 3 powyżej zd. 2 - plików graficznych dostępnych na Stronie Gry.

4 5. Przy pierwszym zalogowaniu do Profilu Gracz nadaje nazwę swojemu Kosmicznemu Miastu i od tej chwili ma możliwość wykonywania zadań dostępnych w Grze i zdobywania punktów. Gracz ma też możliwość zapraszania do Gry znajomych poprzez przesłanie do nich wiadomości ; zaproszony znajomy, który skorzystał z zaproszenia i przystąpił do Gry oraz Gracz, który go zaprosił uzyskują status swoich Znajomych w Grze. 6. W trakcie Gry dla Gracza widoczne są również Avatary jego Znajomych, a klikając na nie Gracz ma możliwość uzyskiwania podglądu ich Kosmicznych Miast. 7. W Grze funkcjonują dwa tryby rozgrywki, tryb pełny umożliwiający korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Gry oraz tryb uproszczony, który pozbawiony jest modułów ekonomii oraz badania technologii. Tryb uproszczony mieści się w sekcji Dla Najmłodszych dostępnej po kliknięciu w button na stronie głównej Wybór trybu rozgrywki należy do Gracza. 8. Gracz w ramach swojej aktywności w Grze zbiera: a) kryształy będące wirtualnym środkiem płatniczym (walutą) w tworzonym przez Gracza Kosmicznym Mieście (dalej: Kryształy ); Kryształy mogą być wymieniane w szczególności na wirtualne przedmioty służące do budowy i gospodarowania Kosmicznym Miastem, a także umożliwiają pokrywanie kosztów badań technologii i obszarów kosmosu; b) punkty aktywności (dalej: Punkty Doświadczenia ) punkty niezbędne do dokonywania akcji w Grze; Gracz na początku Gry otrzymuje z góry określoną ilość punktów, które ubywają wraz z każdą wykonaną przez Gracza akcją (np. budową budynku); punkty te uzupełniane są automatycznie w trakcie Gry; c) punkty zdobywane przez Gracza za poszczególne akcje w Grze (np. zbudowanie budynku); ilość zdobytych punktów wpływa na dostępność nowych funkcjonalności Gry, jak dostępność badań technologii i obszarów, a także jest ogólnym wyznacznikiem postępu Gracza; d) odznaki przyznawane są Graczowi za szczególne osiągnięcia w Grze i mają charakter wyłącznie wirtualny; 9. Gra jest automatycznie zapisywana dla każdego Gracza, co pozwala na przerwanie w każdym czasie aktualnie prowadzonych akcji i późniejszy automatyczny powrót do tego samego miejsca w Grze. Ponowne rozpoczęcie Gry wymaga założenia nowego Profilu. 10.Od zasad Gry określonych wyżej w ust. 1-9 Pride&Glory może wprowadzać odstępstwa i modyfikacje związane z prowadzonymi przez Danone akcjami promocyjnymi, w szczególności umożliwiając uzyskiwanie przez Graczy wirtualnych gratyfikacji w Grze w zamian za kody z promocyjnych produktów Danone, jak również uzyskiwanie nagród rzeczowych. Odstępstwa i modyfikacje, o których mowa w

5 zdaniu poprzednim, wprowadzane będą w drodze załączników do Regulaminu, związanych z poszczególnymi akcjami promocyjnymi. 11.Pride&Glory zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Graczy w trakcie Gry oraz do likwidacji Profilu Graczy, którzy w szczególności: a) podejmują działania sprzeczne z prawem lub Regulaminem; b) wpływają na Grę w sposób niezgodny z jej zasadami, np. przez wykorzystywanie błędów w Grze, ingerencję w kod Gry, korzystanie ze Szkodliwego Oprogramowania, o którym mowa w 5 ust.1, czy używanie oprogramowania do automatycznego sterowania Grą. 4 Polityka Prywatności 1. Podanie przez Graczy danych osobowych jest dobrowolne, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: ustawa o ochronie danych osobowych ) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz z późn. zm., dalej: ustawa o świadczeniu usług ) w celach związanych z korzystaniem z Gry. 2. Administratorem danych osobowych jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem , NIP , która odrębną umową Umowa o powierzeniu przetwarzania danych powierzyła to przetwarzanie Pride&Glory na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 5 Dodatkowe zasady korzystania z Gry 1. Pride&Glory zabezpiecza swoje systemy informatyczne przed atakiem wirusów, oprogramowaniem typu spyware i dostępem osób nieuprawnionych (dalej Szkodliwe oprogramowanie ). Jednak ze względu na niemożliwość całkowitego wyeliminowania Szkodliwego oprogramowania Pride&Glory nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane Szkodliwym oprogramowaniem, zalecając korzystanie z oprogramowania antywirusowego i antyspywareowego podczas Gry. Przy pomocy tego oprogramowania Gracze powinni również sprawdzać wszelkie wiadomości otrzymywane od Pride&Glory, jak i

6 podmiotów powołujących się na działanie w jego imieniu oraz innych Graczy. 2. Pride&Glory może pobierać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania ze Strony Gry oraz Gry: a) adresy IP, b) pliki cookies, c) lokalne dane Flash, d) statystyczne informacje, w szczególności typ przeglądarki, system operacyjny, URL z którego nastąpiło przekierowanie na Stronę Gry, datę i czas wejścia na Stronę Gry, czas i częstotliwość korzystania ze Strony Gry lub Gry. 3. Pride&Glory oświadcza, że nie będzie łączyć adresu IP Gracza z innymi danymi. 4. Gracz może zapobiec zbieraniu danych generowanych przez ciasteczka jak i danych korzystania ze strony Gry lub Gry (w tym adresu IP) poprzez kliknięcie linku hl=de i pobranie oraz zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić korzystanie z wszystkich dostępnych funkcji Strony Gry lub Gry. 6 Dodatkowe uwarunkowania prawne Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych, a także dóbr osób trzecich w związku z przesłanym Pride&Glory w Avatarem. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Pride&Glory wszelkie koszty, jakie Pride&Glory poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek przesłania przez Gracza wadliwego w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim Avatara. 7 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Gry mogą być składane przez Graczy jedynie w czasie dostępności Gry na Stronie Gry, w formie pisemnej listem poleconym na adres Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. SKA, ul. Starowiślna 32/6, Kraków z dopiskiem Kosmiczne Miasteczko lub pod adresem O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data wpływu reklamacji do Pride&Glory.

7 2. Reklamacje wpływające po terminie określonym powyżej w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje winny wskazywać nick Gracza wnoszącego reklamacje, a gdy są one składane w formie pisemnej dodatkowo jego imię, nazwisko i adres. Wszystkie reklamacje powinny zawierać zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia. 4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres e- mail lub listem poleconym. 5. Od decyzji Pride&Glory w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie, są one ostateczne i wiążące. 8 Postanowienia końcowe 1. Pride&Glory nie ponosi żadnej odpowiedzialności: a) związanej z uzupełnioną treścią Formularzy; b) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania w Formularzu nieprawdziwych lub błędnych danych; c) za brak możliwości udziału w Grze oraz za utratę aktualnego stanu rozgrywki na skutek problemów związanych z przesyłem danych, w tym występujących po stronie Pride&Glory. 2. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Pride&Glory, a także zostaje udostępniony na Stronie Gry. 3. Pride&Glory zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na Stronie Gry, a o ich publikacji Gracze zostaną powiadomieni poprzez przesłanie wiadomości na podane adresy . Z chwilą publikacji modyfikacje Regulaminu stają się wiążące dla Pride&Glory i Graczy. Gracz, który nie akceptuje zmiany Regulaminu może zrezygnować z udziału w Grze w sposób opisany w ust. 4 poniżej. 4. Umowę o świadczenie usług droga elektroniczną, uregulowaną niniejszym Regulaminem Pride&Glory oraz Gracze mogą wypowiedzieć w każdym czasie za skutkiem natychmiastowym. Gracz może wypowiedzieć umowę poprzez wysłanie a na adres z informacją o rezygnacji z Gry, co spowoduje likwidację jego Profilu w terminie od dnia otrzymania przez Pride&Glory maila z rezygnacją. Wypowiedzenie umowy przez Pride&Glory następuje poprzez powiadomienie Gracza o takim wypowiedzeniu wiadomością wysłaną na wskazany w Formularzu i jednoczesną likwidację Profilu Gracza. 5. Wszelkie informacje na temat Gry Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Pride&Glory pod adresem Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni roboczych. Pride&Glory

8 nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) dotyczy platformy internetowej dostępnej pod adresem www.otwartawarszawa.pl (zwanej dalej Platformą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego naveo.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Regulamin świadczenia drogą elektroniczną Usługi pobierania danych w celu oceny zdolności kredytowej dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 10 marca 2014r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo