Regulamin promocji Drużyna Actimela. 7. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 Nagrody Rzeczowe w postaci kubków.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji Drużyna Actimela. 7. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 Nagrody Rzeczowe w postaci kubków."

Transkrypt

1 Regulamin promocji Drużyna Actimela 1 Postanowienia ogólne 1. Promocja Drużyna Actimela (dalej Promocja ) prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej (dalej: Strona Promocji ) należącej do Danone Sp. z o.o., administrowanej przez Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna. 2. Organizatorem Promocji jest Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Słowiańska 10B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP ,(dalej Pride&Glory ). 3. Promocja prowadzona jest przez Pride&Glory na zlecenie i rzecz Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem , NIP (dalej Danone ). 4. Promocja wprowadza modyfikacje w zasadach dostępnej na Stronie Promocji gry Kosmiczne Miasteczko, umożliwiając osobom biorącym w niej udział uzyskiwanie wirtualnych gratyfikacji w grze. Regulamin Promocji stanowi załącznik do regulaminu gry Kosmiczne Miasteczko, o którym mowa w 3 ust. 10 regulaminu tej gry. 5. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin Promocji") jest wiążący dla Pride&Glory, Danone oraz osób biorących udział w Promocji, reguluje w szczególności zasady Promocji, tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązki Pride&Glory, Danone oraz osób biorących udział w Promocji. 6. Liczba Nagród Rzeczowych w promocji jest ograniczona i wynosi: a) kubek zmieniający kolor sztuk. 7. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 Nagrody Rzeczowe w postaci kubków. 2 Czas obowiązywania Promocji 1. Promocja rozpoczyna się dnia o godz. 00:01 i kończy się w dniu o godz Warunki uczestnictwa w Promocji 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne. 2. Promocja skierowania jest do osób fizycznych, za wyjątkiem osób wskazanych w ust. 3 poniżej, mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, nabywających produkty

2 określone w ust. 4 a) poniżej jako konsument w rozumieniu art kodeksu cywilnego, przy czym osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych muszą być reprezentowane w ramach Promocji przez swojego przedstawiciela ustawowego, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. 3. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Pride&Glory, Danone, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. 4. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 2 powyżej, może przystąpić do Promocji, stając się Uczestnikiem (dalej: Uczestnik ), jeżeli w czasie trwania Promocji: a) dokonała zakupu produktów Actimel w postaci oznaczonego nalepką promocyjną zbiorczego opakowania dwunastu sztuk buteleczek Actimel (tzw. dwunastopak zwanych dalej Produktami Promocyjnymi, zachowała paragon i nalepkę z kodem promocyjnym); b) posiada profil w grze Kosmiczne Miasteczko zwany dalej Profilem ; c) zalogowała się na swój Profil d) wpisała kody promocyjne, umieszczone na odwrocie nalepek promocyjnych z opakowań zbiorczych zakupionych Produktów Promocyjnych (dalej: Kody ) w przeznaczonym do tego miejscu na Stronie Promocji, w ilości dającej jej wystarczającą liczbę Punktów do otrzymania Nagrody, a następnie dokonała wyboru Nagrody; e) uzupełniła elektroniczny formularz potwierdzenia dokonania wyboru Nagrody (dalej: Formularz ) poprzez: - złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Promocji i jego akceptacji; w przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych oświadczenie to powinien złożyć reprezentujący je w ramach Promocji przedstawiciel ustawowy, natomiast w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych niezbędne do wzięcia przez nie udziału w Promocji jest wyrażenie na to zgody przez ich przedstawiciela ustawowego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza; - dodatkowo w przypadku wyboru Nagrody Rzeczowej - wpisanie w odpowiednich polach Formularza swojego imienia i nazwiska oraz adresu do wysyłki Nagrody Rzeczowej; w przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych reprezentujący je w ramach Promocji przedstawiciel ustawowy powinien wpisać w odpowiednich polach Formularza własne dane; f) wysłała uzupełniony stosownie do lit. d) powyżej Formularz, poprzez kliknięcie przycisku Potwierdź. 5. Prawidłowe wykonanie czynności wskazanych w ust. 4 zostanie potwierdzone przez wyświetlenie stosownego komunikatu w oknie przeglądarki internetowej. Uczestnik może dokonać wyboru Nagrody z kategorii Dodatki do gry lub z kategorii Gadżety.W

3 przypadku wyboru Nagrody z kategorii Gadżety (Nagrody Wirtualne) Uczestnikowi zostaje wyświetlony również przycisk umożliwiający zapis tej nagrody na dysku jego komputera. Uczestnik otrzymuje również automatycznie potwierdzenie wyboru Nagrody na adres podany podczas rejestracj w grze Kosmiczne Miasteczko. Gdy uczestnik wybrał nagrodę z kategorii Gadżety (Nagrody Wirtualne), otrzymuje również link umożliwiający jej pobranie w późniejszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania linka. Link będzie dostępny dla uczestnika po zalogowaniu się do Profilu w sekcji Twoje nagrody. W przypadku wyboru nagrody z kategorii Dodatki do gry, uczestnik dostaje dodatkowe korzyści w grze Kosmiczne Miasteczko, dopisywane do Profilu automatycznie po wejściu do gry. W przypadku wyboru nagrody z kategorii Gadżety (Nagrody Rzeczowe) Kubek zmieniający kolor, uczestnik wypełnia formularz zgodnie z 3, pkt. 4d. 6. Pride&Glory zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie Promocji i w tym celu może żądać w każdym czasie złożenia od Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego, określonych oświadczeń w formie pisemnej, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Promocji i powoduje utratę zgromadzonych Punktów, uzyskanych za wpisane na Stronie Promocji Kody, a także prawa do Nagród, w przypadku gdy zostały one już wybrane. 7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem w Promocji, Pride&Glory może kontaktować się z osobami, które utworzyły profil w grze Kosmiczne Miasteczko, o którym mowa w 3 ust. 3 lit. b powyżej i wpisały co najmniej jeden Kod, przy wykorzystaniu podanych przez nie sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję ową) żądając podania szczegółowych informacji związanych z ich udziałem w Promocji. 4 Mechanizm Promocji 1. Promocja polega na gromadzeniu Kodów oraz wpisywaniu ich na Stronie Promocji i w ten sposób uzyskiwaniu punktów (dalej Punkty ), które mogą być następnie wymianie na Nagrody. 2. Wymiana Kodów na Punkty możliwa jest po zalogowaniu do Profilu w grze Kosmiczne Miasteczko. Osoby, które zalogują się do tego Profilu zwane są dalej Zalogowanymi. 3. Zalogowani wpisują Kody w specjalnie przeznaczonym do tego celu polu na Stronie Promocji w zakładce Promocja. Każdy kod umożliwia uzyskanie jednego Punktu, jest unikalny i może być wpisany tylko jeden raz. 4. Każdy Zalogowany może wpisać nieograniczoną ilość unikalnych Kodów i uzyskać za nie odpowiednią stosownie do postanowień ust. 3 liczbę Punktów. Ilość Punktów uzyskanych w zamian za prawidłowo wpisane Kody jest automatycznie sumowana i zapisywana w Profilu Zalogowanego. W zakładce Promocja znajduje się też licznik uzyskanych Punktów, umożliwiający Zalogowanemu bieżącą weryfikację ich liczby. 5. Zalogowany może zdecydować o wymianie Punktów na Nagrodę po zgromadzeniu wystarczającej na jej uzyskanie liczby Punktów. 6. Wymiana Punktów na Nagrodę dokonywana jest na Stronie Promocji w zakładce Promocja poprzez wybór Nagrody i kliknięcie w przycisk Wymień za Punkty, a następnie wypełnienie Formularza w sposób wskazany w 3 ust. 4 lit. d. Zalogowany może anulować wybór Nagrody poprzez kliknięcie przycisku Anuluj. Jeżeli Zalogowany kliknął przycisk Potwierdź, nie można już anulować wyboru Nagrody i następuje wysłanie Formularza.

4 Zalogowany przystępuje do Promocji, stając się Uczestnikiem.Uczestnicy Promocji, którzy dokonali wyboru Nagrody są zobowiązani do zachowania paragonu zakupu Produktów Promocyjnych oraz zawierających Kody nalepek promocyjnych umieszczonych na Produktach Promocyjnych celem ich przedłożenia Pride&Glory na jego żądanie pod rygorem utraty prawa do Nagrody. 7. Rejestracja w grze Kosmiczne Miasteczko może być dokonana w celu udziału w Promocji i nie obliguje do wzięcia udziału w grze. 5 Nagrody 1. Nagrody w Promocji, zwane ogólnie w niniejszym regulaminie Nagrodami dzielą się na Gadżety w skład których wchodzą Nagrody Rzeczowe oraz Nagrody Wirtualne oraz Dodatki do gry. 2. Nagrody umieszczone w kategorii Dodatki do gry umożliwiają uzyskiwanie dodatkowych korzyści w grze Kosmiczne Miasteczko. 3. Do uzyskania prawa do danej Nagrody konieczne jest zgromadzenie następującej liczby wpisanych Punktów RODZAJ NAGRODY GADŻETY Nagrody Rzeczowe LICZBA PUNKTÓW kubek zmieniający kolor 2 GADŻETY Nagrody Wirtualne tapeta na puplit (numer 1) 1 tapeta na pulpit (numer 2) 1 RODZAJ NAGRODY DODATKI DO GRY LICZBA PUNKTÓW 10 Actimeli w grze 1 22 Actimele w grze 2 35 Actimeli w grze 3 4. Wysyłka Nagrody Rzeczowej następuje na koszt Pride&Glory w terminie 3 tygodni od dnia dokonania przez Uczestnika jej wyboru, na adres Uczestnika wskazany w Formularzu. Podanie nieprawidłowego adresu lub inne uchybienia prowadzące do niemożliwość doręczenia Nagrody Rzeczowej powoduje utratę prawa do niej. Nagrody Wirtualne i Dodatki do gry udostępniane są Uczestnikowi bezpośrednio po potwierdzeniu dokonanego wyboru Nagrody Wirtualnej i Dodatków do gry. 5. W związku z tym, że liczba Nagród Rzeczowych jest ograniczona, stosownie do 1 ust. 6, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie się nakładu Nagród Rzeczowych w okresie Promocji. W takim przypadku Punkty mogą być wymienione jedynie na Nagrody Wirtualne i Dodatki do Gry. 6. W przypadku, gdy Nagroda Rzeczowa nie jest już dostępna ze względu na wyczerpanie jej zapasów, a Zalogowany dokonał jej wyboru, zostaje wyświetlony komunikat o braku

5 dostępności. W takiej sytuacji Zalogowany zachowuje posiadaną wcześniej liczbę Punktów, które może wymienić na inną dostępną Nagrodę. 7. Wartość każdej z Nagród, nie przekracza kwoty 200 PLN (dwieście złotych), o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc są one wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. 8. Nagrody mogą różnić się od ich wizualizacji prezentowanych na Stronie Promocji, co nie może stanowić podstawy roszczeń Uczestników. 6 Ochrona danych osobowych 1. Podanie przez Uczestników lub ich przedstawicieli ustawowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania Nagród Rzeczowych. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: ustawa o ochronie danych osobowych ) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz z późn. zm., dalej: ustawa o świadczeniu usług ) w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji i dostarczeniem Nagród. 2. Administratorem danych osobowych jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem , NIP , która odrębną umową powierzyła to przetwarzanie Pride&Glory na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 7 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Promocji, w formie pisemnej listem poleconym na adres Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. SKA, ul. Starowiślna 32/6, Kraków z dopiskiem Promocja Drużyna Actimela lub pod adresem O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data wpływu reklamacji do Pride&Glory. 2. Reklamacje wpływające po terminie określonym powyżej w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje winny wskazywać nick Zalogowanego w grze Miasteczko Actimela wnoszącego reklamacje, a w przypadku gdy Uczestnik dokonał wyboru Nagrody Rzeczowej również jego imię, nazwisko i adres (lub imię, nazwisko i adres jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli uczestnik nie posiadający zdolności do czynności prawnych. Wszystkie reklamacje powinny zawierać zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia. 4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres lub listem poleconym.

6 5. Od decyzji Pride&Glory w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie, są one ostateczne i wiążące. 8 Postanowienia końcowe 1. Pride&Glory nie ponosi żadnej odpowiedzialności: a) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania w Formularzu nieprawdziwych lub błędnych danych, w szczególności uniemożliwiających doręczenie Nagrody; b) za brak możliwości udziału w Promocji oraz za utratę aktualnej ilości posiadanych Punktów na skutek problemów związanych z przesłaniem danych, leżących po stronie Uczestnika. 2. Niniejszy regulamin jest udostępniony na Stronie Promocji oraz w siedzibie Pride&Glory.. 3. Wszelkie informacje na temat Promocji można uzyskać kontaktując się z Pride&Glory pod adresem Pride&Glory nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

Regulamin gry Kosmiczne Miasteczko. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin gry Kosmiczne Miasteczko. 1 Postanowienia ogólne Regulamin gry Kosmiczne Miasteczko 1 Postanowienia ogólne 1. Gra Kosmiczne Miasteczko (dalej Gra ) udostępniana jest nieodpłatnie i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.druzyna-actimela.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo