REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: 2. Właścicielem serwisu jest spółka Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul Redutowej 9/23, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy zł. 3. Operatorem technicznym Serwisu jest Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Słowiańska 10B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: a. Administrator - Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul Redutowej 9/23, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy zł; b. Operator Techniczny - Pride&Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Słowiańska 10B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON c. Regulamin niniejszy regulamin; d. Użytkownik każda osoba korzystająca z Serwisu, tj. zapoznająca się z zawartością Serwisu bez dokonania rejestracji oraz osoba dokonująca rejestracji w Serwisie; e. Serwis strona internetowa dostępna pod adresem za pośrednictwem której Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną; f. Usługi usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, g. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 1

2 2 Korzystanie z Serwisu 1. Wszyscy Użytkownicy Serwisu mogą nieodpłatnie przeglądać treść Serwisu. Przeglądanie wybranych treści Serwisu nie wymaga rejestracji i jest dostępne dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności spełnienia dodatkowych formalności. 2. Ponadto, Zarejestrowanym Użytkownikom Serwis umożliwia: a) stworzenie własnego konta w Serwisie, b) wybieranie celów do realizacji oraz podejmowanie kolejnych kroków przybliżających do ich realizacji, przy założeniu możliwości wykonywania jednego celu w tym samym czasie, c) branie udziału w Konkursach organizowanych w Serwisie. 3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie wymaga utworzenia konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W ramach formularza rejestracyjnego należy podać hasło oraz adres , na który będą przesyłane komunikaty i informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu. Rejestracja wymaga ponadto akceptacji Regulaminu. Ponadto, w ramach formularza rejestracyjnego, Użytkownik może podać dodatkowe dane, takie jak: a) imię, b) nazwisko, c) data urodzenia. 4. W formularzu rejestracyjnym, Użytkownik może także wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Administratora na adres podany w trakcie rejestracji. 5. Po wysłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres owy, link aktywacyjny, dzięki któremu uzyska dostęp do swojego Konta. Kliknięcie na link aktywacyjny oznacza dokonanie rejestracji. Po skutecznym dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich Usług świadczonych w Serwisie. 6. Wszystkie Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie. Dostęp do funkcjonalności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest możliwy wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie i zalogowanych. Możliwość zalogowania się posiadają Użytkownicy, którzy założyli Konto poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego. 7. Konkursy, o których mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu będą organizowane na podstawie odrębnych regulaminów każdorazowo publikowanych w Serwisie. 8. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: a) hardware; b) połączenie z siecią Internet; c) przeglądarkę internetową. 9. Wymania techniczne systemu komputerowego Użytkownika niezbędne do korzystania z Serwisu: 2

3 a) Procesor: Intel I3 b) Karta graficzna: min ilość MB: 250 c) Pamięć RAM: 1GB d) Przeglądarka: i. Chrome ii. Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej iii. Mozilla Firefox iv. Opera e) Cookie: wymagane f) JavaScript: wymagane g) Flash: nie wymagany 10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, zasadami obowiązującego prawa, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Administratora. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. 11. Niezarejestrowany Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez opuszczenie stron Serwisu. 3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy 1. W chwili dokonania skutecznej rejestracji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa (dalej: Umowa ) o świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za termin rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Użytkownika uznaje się chwilę wysłania formularza rejestracyjnego. Administrator może uzależnić zawarcie Umowy od dokonania przez Użytkownika potwierdzenia dokonania Rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany przez Administratora na adres Użytkownika. 2. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy Użytkownik ma prawo od niej odstąpić. Prawo odstąpienia można wykonać wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej do Administratora na adres z adresu przypisanego do danego Użytkownika. 3. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu zgodnie z jego funkcjonalnościami. 3

4 4. Administrator może rozwiązać Umowę w sytuacji, gdy Użytkownik narusza prawo, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub Regulamin lub Regulaminy szczegółowe. W sytuacjach wskazanych powyżej Administrator może również (zamiast rozwiązywania Umowy) zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu i wyznaczyć termin na naprawienie naruszeń. W przypadku naprawienia naruszeń w terminie Administrator odblokuje dostęp Użytkownikowi. 4 Prawa Autorskie 1. Serwis oraz udostępnione w Serwisie elementy układu strony takie jak: logotypy, elementy graficzne, dźwiękowe, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów, rozwiązania nawigacyjne, oprogramowanie, bazy danych oraz materiały dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników, stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub podmiotów z nim współpracujących i pozostają pod ochroną prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy prawo własności przemysłowej. 2. Wszelkie modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, przedrukowywanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust.1 powyżej, jest zabronione, chyba że zostanie udzielona odrębna, pisemna zgoda na ich dokonanie. 3. Administrator udziela nieodpłatnej, niewyłącznej licencji Użytkownikom Serwisu na korzystanie materiałów zamieszczonych w dziale cele w zakresie pobrania materiałów na swój komputer i ich użytku w zakresie wykorzystanie do celów niekomercyjnych, na własny użytek bez prawa powielania i publicznego udostępniania. Ponadto, Administrator, w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym, udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników. 5 Informacja o szczególnych zagrożeniach wiązanych z korzystaniem z usług 1. Cookies - na dysku Użytkownika Serwisu zapisywane są krótkie pliki tekstowe, zawierające unikatowy identyfikator komputera, z którego korzysta Użytkownik. Cookie nie zawiera danych, pozwalających zidentyfikować użytkownika danego komputera, w związku z czym nie stanowi danej osobowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.). Niektóre systemy zabezpieczeń, wykorzystywane w komputerach domowych i biurowych, mogą zidentyfikować cookie jako program śledzący Użytkownika. 2. Konie trojańskie - specjalne programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika. Koń 4

5 trojański może udawać wygaszacz ekranu, grę lub każde inne pozornie pożyteczne, nieszkodliwe oprogramowanie. Nieświadomy Użytkownik samodzielnie uruchamia program, najczęściej otrzymany pocztą elektroniczną od nieprzyjaznego mu nadawcy. 3. Wirusy - programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania, na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod. 4. Spam - nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. 6 Dane osobowe 1. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników podawane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług. 2. Administratorem danych osobowych jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Redutowej 9/23, Warszawa. 3. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie. 4. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z korzystaniem z Serwisu. 5. Za odrębną zgodą Użytkownika, jego dane osobowe wykorzystywane będą również w celach marketingowych, w celu przeprowadzania badań/ankiety oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. 6. Dane osobowe będą przetwarzane w bazie o nazwie Serwisy internetowe Danone Activia. 7. Przetwarzanie danych osobowych Administrator powierzył Operatorowi Technicznemu. Administrator ma prawo udostępnić te dane podmiotom trzecim z grupy kapitałowej Danone Sp. z o.o. 8. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Serwisu. 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich poprawiania. 7 Postępowanie reklamacyjne 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu. 2. Reklamacja może zostać przesłana na adres Operatora Technicznego lub drogą elektroniczną na adres: 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: a. oznaczenie podmiotu składającego (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej), 5

6 b. przedmiot reklamacji, c. okoliczności uzasadniające reklamację. 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator Techniczny zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona została w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od jej doręczenia. Informacja o decyzji podjętej w toku postępowania reklamacyjnego zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji. 8 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2013 roku. 2. Korzystanie z Serwisu następuje po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień. 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Administrator poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie nowego regulaminu w Serwisie. 4. Zmiany Regulaminu polegające na przyznaniu Użytkownikom dodatkowych uprawnień lub wprowadzeniu nowych funkcjonalności w Serwisie, wchodzą w życie od dnia wprowadzenia. 6

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE a. Administrator Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Definicje: Interseroh: INTERSEROH Polska Sp. z o.o., ul. Kubickiego 17 / 27, 02-954 Warszawa, Polska. Informacje na temat Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HALO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HALO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HALO I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: 1. HALO program komputerowy (aplikacja) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SKODA PR PORTAL I. Wstęp. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego oraz zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników

Bardziej szczegółowo

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnego serwisu MT, przeznaczonego na telefony komórkowe prezentowanego przez Digital Alea

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, który działa pod adresem www.brainworx.pl oraz zasady świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

PZU Życie SA; Rozdział 1 Postanowienia ogólne

PZU Życie SA; Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną PZU życie SA Załącznik do uchwały nr UZ/160/2012 Zarządu PZU Życie SA z dnia 2 lipca 2012 r. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Cineman

Regulamin Serwisu Cineman Regulamin Serwisu Cineman I. Definicje 1. Regulamin Niniejszy regulamin. 2. Administrator Spółka pod nazwą Cineman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Zjednoczenia 36, 01-830, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ICOK Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO ROSSNET.PL

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO ROSSNET.PL REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO ROSSNET.PL I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 1. Regulamin opisany w niniejszym dokumencie zbór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Adresat: Awers: REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo wskazana przez Użytkownika w formularzu Usługi osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Wstęp Regulamin został ustalony przez Proama, która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ipla II. DEFINICJE

REGULAMIN ipla II. DEFINICJE REGULAMIN ipla I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. REDEFINE - Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 04-028) Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo