2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej"

Transkrypt

1 KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych odpadów W ramach realizacji "Kompleksowego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej" przeprowadzono inwentaryzację stanu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie, w oparciu o wydane decyzje administracyjne, zawartość bazy danych SIGOP-W oraz szacunkowe dane dotyczące ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw jak i występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Z przeprowadzonej inwentaryzacji odpadów niebezpiecznych wynika, że łącznie w skali roku wytwarzanych jest w regionie trzech województw objętych programem 1 765,4 tys. ton odpadów niebezpiecznych, w tym: - w województwie śląskim - 513,1 tys. ton, - w województwie małopolskim ,8 tys. ton, - w województwie opolskim - 183,6 tys. ton Ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych wg grup odpadów w poszczególnych województwach przedstawiono w tablicy Tablica Zestawienie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych wg grup w poszczególnych Grupa odpadu 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności 03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli 04 Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego 05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków nieorganicznych województwach oraz w regionie Nazwa Odpady wytworzone [t/rok] Woj. Woj. Woj. Region Śląskie Małopolskie Opolskie 560, ,000 36, ,390 56,300 81,000 0, ,300 0, ,000 0, , , , , , , ,780 12, , Odpady z przemysłu syntezy organicznej 461, , , ,146

2 KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ Odpady z produkcji, przygotowania, 1 950, , , ,982 obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 09 Odpady z przemysłu fotograficznego 237, ,77 958, , Odpady nieorganiczne z procesów , ,050 0, ,550 termicznych 11 Odpady nieorganiczne z przygotowania , , , ,028 powierzchni i powlekania metali oraz z procesów hydrometalurgii metali nieżelaz. 12 Odpady z kształtowania i powierzchniowej , , , ,980 obróbki metali i tworzyw sztucznych 13 Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów , , , ,950 jadalnych oraz grup 05 i 12) 14 Odpady z rozpuszczalników organicznych 648, , , ,626 (z wyłączeniem grup 07 i 08) 16 Odpady różne, nie ujęte w innych grupach 8 320, , , , Odpady z budowy, remontów i demontażu , , , ,240 obiektów budowlanych oraz drogowych 18 Odpady z działalności służb medycznych i 2 314, , , ,810 weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań 19 Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej , , , ,949 Razem odpady niebezpieczne z przemysłu , , , , Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych , , , ,620 Razem odpady niebezpieczne , , , ,120 Poniżej przedstawiono stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w poszczególnych województwach. Województwo Śląskie W województwie śląskim odpady niebezpieczne wytwarzane są w ilości ponad 513,1 tys. ton rocznie, w tym w: - zakładach przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych ok. 502,5 tys. ton, - strumieniu odpadów komunalnych ok. 10,6 tys. ton Struktura wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, wynika ze specyfiki przemysłowej województwa, a dominującymi grupami odpadów są: 19 Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej (40,88% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów),

3 KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla (21,73% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 10 Odpady nieorganiczne z procesów termicznych (11,58% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 13 Oleje odpadowe -z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12 (9,39% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych (5,11% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 11 Odpady nieorganiczne z przygotowania powierzchni i powlekania metali oraz z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych (4,77% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów). Odpady niebezpieczne z wyżej wymienionych grup stanowią łącznie ponad 92% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w jednostkach gospodarczych województwa śląskiego. Strukturę wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w woj. śląskim w 2000 roku wg grup odpadów przedstawia rys Inne Rysunek Odpady niebezpieczne wytworzone w woj. śląskim w 2000 r. wg grup odpadów

4 KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 19 Gospodarka odpadami w jednostkach gospodarczych zgodnie z głównymi kierunkami postępowania z nimi, które zostały określone w Ustawie o odpadach przedstawia się następująco: - odpady wykorzystane i unieszkodliwiane - 406,3 tys. ton - odpady składowane - 30,4 tys. ton - odpady tymczasowo składowane - 12,6 tys. ton - odpady o nieustalonym sposobie postępowania - 53,3 tys. ton Z powyższych danych wynika, że w województwie śląskim 80,9% wszystkich wytwarzanych w jednostkach gospodarczych odpadów jest wykorzystywane lub unieszkodliwiane. Odpady składowane stanowią 6,0%, a tymczasowo składowane - 2,5%. Do odpadów o nieustalonym sposobie postępowania zaliczonych zostało 10,6%. Dotyczy to odpadów, które potencjalnie powstają, ale na ogół nie są zbierane. Odpady te stanowią potencjalne źródło odpadów wymagających zagospodarowania. Dla zilustrowania stanu gospodarki odpadami w województwie śląskim na rys przedstawiono kierunki postępowania z odpadami powstającymi w jednostkach gospodarczych w układzie procentowym. 10,6% 2,5% 6,0% Odpady wykorzystywane i unieszkodliwiane Odpady składowane Odpady tymczasowo składowane Odpady o nieustalonym sposobie postępowania 80,9% Rysunek Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w województwie śląskim

5 KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 20 Struktura procentowa odpadów niebezpiecznych unieszkodliwianych, składowanych oraz o nieokreślonym sposobie postępowania jest następująca: odpady unieszkodliwiane w procesach produkcyjnych u wytwórcy odpadów 29,08 %, odpady zagospodarowanie lub unieszkodliwiane przez firmy z województwa śląskiego 39,20%, odpady unieszkodliwiane/zagospodarowane przez firmy spoza województwa 13,00%, odpady o nieustalonym sposobie unieszkodliwiania 10,60% odpady składowane na składowiskach zakładowych 8,12%. Potencjalnymi ilościami odpadów przeznaczonymi do ewentualnego zagospodarowania lub unieszkodliwiania są odpady: - odbierane przez firmy spoza województwa, - odpady o nieustalonym sposobie unieszkodliwiania, - odpady składowane na składowiskach zakładowych, - odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych. Odpady te o łącznej ilości ton stanowią 31,72% wytwarzanych w jednostkach gospodarczych województwa śląskiego. Jak wykazała przeprowadzona analiza, sposoby postępowania z odpadami, które są unieszkodliwiane, w tym również przez firmy spoza województwa, są generalnie poprawne, zgodne z obowiązującymi przepisami. Zastrzeżenie budzi jednak fakt przewożenia odpadów na znaczne odległości. Działanie firm pośredniczących spoza województwa, w przedmiotowym regionie podnosi koszty utylizacji ze względu na wyższe koszty transportu. Oceniając potencjalne ilości odpadów, które nie są gromadzone i zagospodarowane (bez odpadów odbieranych przez firmy spoza województwa) należy stwierdzić, że stanowią one 18,72% (tj ,761 t). Dla szeregu odpadów zaliczonych do odpadów o nieustalonym sposobie postępowania istnieją możliwości ich utylizacji, jednakże ze względu na fakt, że nie stwierdzono ich zbiórki i wykorzystania zaliczono je do odpadów, które nie są zagospodarowywane. Natomiast odpady składowane powinny być bez wątpienia przedmiotem poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych, poza nielicznymi przypadkami (np. część przeterminowanych leków), nie są z nich wydzielane, a tym samym są deponowane na składowiskach komunalnych.

6 KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 21 Województwo Małopolskie Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi województwa małopolskiego cechuje przede wszystkim stosunkowo duża masa odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w przemysłach chemicznym i metalurgicznym oraz duża liczba mogilników stanowiących istotne dla województwa potencjalne źródła zagrożenia środowiska. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w województwie małopolskim odpady niebezpieczne wytwarzane są w ilości ok ,8 tys. ton rocznie, w tym w : - zakładach przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych ok ,5 tys. ton, - strumieniu odpadów komunalnych ok. 5,3 tys. ton Struktura wytwarzanych odpadów niebezpiecznych wynika ze specyfiki przemysłowej województwa, a dominującymi grupami odpadów są: 05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla (41,3% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków nieorganicznych (33,7% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 11 Odpady nieorganiczne z przygotowania powierzchni i powlekania metali oraz z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych (9,9% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów). 19 Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej (8,5% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych (1,7% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 07 Odpady z przemysłu syntezy organicznej (1,4% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), Odpady niebezpieczne z 6-ciu wymienionych grup stanowią ponad 95,6% wytwarzanych łącznie w województwie odpadów niebezpiecznych. Spośród nich, cztery rodzaje odpadów z przemysłu chemicznego ( smoła koksownicza, odpady ciekłe zawierajęce fenole, inne nie wymienione odpady z tej podgrupy) oraz z przemysłu

7 KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 22 metalurgicznego ( woda amoniakalna) stanowią dominującą ilość ponad 71% wszystkich wytwarzanych w województwie odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne wytworzone w województwie małopolskim w 2000 roku wg grup odpadów przedstawia rysunek odpady z przemysłu fotograficznego odpady z syntezy organicznej odp. z oczyszczalni ścieków odp. nieorganiczne z procesów hydrometalurgii 06 inne 05 odpady z przeróbki ropy naftowej 12 odpady z przeróbki metali i tw. sztucznych 13 oleje odpadowe 17 odpady z budowy, itp. 18 odpady medyczne, weterynaryjne 02 odpady z rolnictwa 04 odpady z premysłu skórzanego 08 odpady farb i lakierów 10 odpady nieorganiczne z procesów termicznych 14 odpady z rozpuszczalników organicznych 16 odpady różne, nie ujęte w innych grupach odpady z produkcji związków nieorganicznych Rysunek Odpady niebezpieczne wytworzone w województwie małopolskim. wg grup odpadów Gospodarka odpadami w jednostkach gospodarczych zgodnie z głównymi kierunkami postępowania z nimi, które zostały określone w Ustawie o odpadach przedstawia się następująco: - odpady wykorzystane i unieszkodliwiane ,3 tys. ton - odpady składowane - 18,2 tys. ton - odpady tymczasowo składowane - 18,7 tys. ton - odpady o nieustalonym sposobie postępowania - 4,3 tys. ton Dla zilustrowania stanu gospodarki odpadami w województwie małopolskim na rysunku przedstawiono kierunki postępowania z odpadami powstającymi w jednostkach gospodarczych w układzie procentowym.

8 KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 23 1,7% 1,8% 0,5% odpady wykorzystane i unieszkodliwiane odpady składowane odpady tymczasowo składowane 96,0% odpady o nieustalonym sposobie postępowania Rysunek Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w woj. małopolskim Odpady niebezpieczne wytwarzane w województwie małopolskim przez jednostki gospodarcze są wykorzystywane lub unieszkodliwiane w 96%. Odpady składowane stanowią 1,7%, a tymczasowo składowane -1,8% ogólnej ilości powstających odpadów. Odpady o nieustalonym sposobie postępowania stanowią 0,5 %. Odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych, poza nielicznymi przypadkami (przeterminowane leki) nie są z nich wydzielane i są składowane razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych na składowiskach komunalnych. Najbardziej istotne problemy gospodarki odpadami niebezpiecznymi w województwie małopolskim wynikają z: 1. Istnienia na terenie województwa znacznej ilości nieczynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (mogilników) powstałych w latach 70-tych, które obecnie stanowią poważne zagrożenie przede wszystkim dla wód podziemnych i powierzchniowych. Występujące i praktycznie rozmieszczone na całym terenie województwa mogilniki zawierają przeterminowane lub wycofywane ze stosowania środki ochrony roślin jak pestycydy, herbicydy, insektydy i inne. Mogilniki konstrukcyjnie stanowią zbiorniki betonowe i doły ziemne. Niezabezpieczone doły ziemne stwarzają największe zagrożenie dla środowiska. Zawartość mogilników powinna być wydobyta i bezpiecznie unieszkodliwiana termicznie w instalacjach spełniających warunki wymagane przy spalaniu środków ochrony roślin.

9 KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ Niewystarczającej na terenie województwa bazy instalacji i urządzeń do wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych powodującej konieczność korzystania z usług firm specjalistycznych położonych w odległych miejscowościach poza terenem województwa. Województwo Opolskie Na podstawie analizy zebranych oraz oszacowanych danych ilościowych i jakościowych stwierdzono, że w województwie opolskim odpady niebezpieczne wytwarzane są rocznie w ilości około 183,6 tys. ton, w tym w : - zakładach przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych ok. 181,9 tys. ton, - strumieniu odpadów komunalnych ok. 1,7 tys. ton Struktura wytwarzanych odpadów niebezpiecznych przedstawia się następująco: 19 Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej (84,9% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 13 Oleje odpadowe -z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12 (6,6% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych (2,8% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 16 Odpady różne nie ujęte w innych grupach (2,0% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich (1,0% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), 18 Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi (1,0% wszystkich wytworzonych w województwie odpadów), Odpady niebezpieczne z wyżej wymienionych grup stanowią ponad 98,3% wytwarzanych w województwie odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne wytworzone w województwie opolskim w 2000 roku wg grup odpadów przedstawia rysunek

10 KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ (85%) Inne 4% (3%) 13 (6%) 16 (2%) Rysunek Odpady niebezpieczne wytworzone w woj. opolskim w 2000 r. wg grup odpadów Na ogólną ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w jednostkach gospodarczych wynoszącą ok. 181,9 tys. ton, gospodarka odpadami wg głównych kierunków postępowania jest następująca: - odpady wykorzystane i unieszkodliwiane - 159,7 tys. ton - odpady o nieustalonym sposobie postępowania - 22,2 tys. ton Odpady niebezpieczne wytwarzane w województwie opolskim przez jednostki gospodarcze są wykorzystywane lub unieszkodliwiane w 87,8 %. Odpady o nieustalonym sposobie postępowania stanowią 12,2 %. Dla zilustrowania stanu gospodarki odpadami w województwie opolskim na rysunku przedstawiono udział odpadów wykorzystanych i unieszkodliwionych oraz odpadów o nieokreślonym sposobie postępowania w ogólnej masie odpadów wytworzonych w jednostkach gospodarczych.

11 KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 26 12,2% 0,0% Odpady wykorzystane i unieszkodliwione Odpady o nieustalonym sposobie postepowania Odpady składowane 87,8% Rysunek Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w województwie opolskim Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2000 roku żaden z podmiotów gospodarczych działających na terenie województwa opolskiego nie wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji na składowanie odpadów niebezpiecznych. Część odpadów niebezpiecznych jest składowana poza granicami województwa (np. grupy 17 odpady zawierające azbest). Syntetycznie stan gospodarki odpadami w regionie przedstawiono w tablicy

Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206

Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206 Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie okreêla: 1) katalog

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 1206

Dziennik Ustaw Nr Poz. 1206 Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie okreêla: 1) katalog

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ewa Sitnik Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób postępowania z odpadami jest: USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI SKLEPÓW. w zakresie ochrony środowiska

OBOWIĄZKI SKLEPÓW. w zakresie ochrony środowiska OBOWIĄZKI SKLEPÓW w zakresie ochrony środowiska Obowiązki sklepów w zakresie ochrony środowiska Autor: Natalia Springer Redakcja: Agnieszka Bisiorek Menedżer produktu: Mariusz Miętusiewicz Kierownik marketingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 16 Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych niebezpiecznych z sektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. za lata

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. za lata ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO za lata 2009-2010 Zielona Góra, wrzesień 2011 2 Zleceniodawca: Województwo Lubuskie Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI SKLEPÓW. w zakresie ochrony środowiska

OBOWIĄZKI SKLEPÓW. w zakresie ochrony środowiska OBOWIĄZKI SKLEPÓW Jeśli jesteś właścicielem sklepu, hurtowni lub prowadzisz sprzedaż wysyłkową, wówczas warto dowiedzieć się, jakie obowiązki z zakresu ochrony środowiska powinieneś wypełnić. w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2011-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP - PODSTAWA PRAWNA, CEL

Bardziej szczegółowo

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg]

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg] CENNIK ZA USŁUGI CENNIK ZA MAGAZYNOWANIA USŁUGI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01.2010 ROKU. OD DNIA 01.01.2011 Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka

Bardziej szczegółowo

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE Kod odpadu OD DNIA 01.01.2010 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto [zł/kg] 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICY. za lata

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICY. za lata SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICY za lata 2009-2010 Czerwiec 2011 2 Opracował zespół pod kierownictwem: Dr inż. Pawła Szyszkowskiego 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH Załącznik do Uchwały Nr 50/2287/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2014-2016

Bardziej szczegółowo

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej GOSPODARKA ODPADAMI Na wstępie należy zaznaczyć, że linia tramwajowa w trakcie eksploatacji nie powoduje powstawania żadnych odpadów. Jedynie użytkownicy trasy tramwajowej z Warszawy do Ząbek będą wytwarzali

Bardziej szczegółowo

Grodków i Gminy Otmuchów, w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego

Grodków i Gminy Otmuchów, w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenie Nr 1043/2010 Burmistrza Nysy z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze uŝyteczności publicznej tj. za przyjęcie odpadów na gminne Składowisko

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 31

KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 31 KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 31 2.2 Odpady niebezpieczne zdeponowane na składowiskach Składowiska odpadów niebezpiecznych stanowią w mniejszym lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za lata 2009-2010 sierpień 2011 2 Prace nad Sprawozdaniem z realizacji Planu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.12.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO za lata 2009-2010 sierpień 2011 2 Wykonawca: Arcadis Sp. z o.o. ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Tabela nr 1 Opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych zgodnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Cennik usług zagospodarowania odpadów przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Tabela nr 1 Opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych zgodnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Z A Ś W I A D C Z E N I E GR Surowce i produkty nienadające się do spożycia4

Z A Ś W I A D C Z E N I E GR Surowce i produkty nienadające się do spożycia4 Korycin 12.12.2012r. GR. 6233. 7. 2012 Z A Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 9b, w związku z art.9c i 9d ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych kod

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA LATA 2007 2008.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA LATA 2007 2008. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Załącznik do uchwały Nr.../.../... Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia... 2009 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2015. Sektor nr 1 składowiska Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Lp. Data wpisu Firma,

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1.1. Ilość stałych odpadów komunalnych wywiezionych (zebranych) [tys. Mg]. Województwo 2000r 2001r dolnośląskie 1 510,

Tabela nr 1.1. Ilość stałych odpadów komunalnych wywiezionych (zebranych) [tys. Mg]. Województwo 2000r 2001r dolnośląskie 1 510, Załącznik 1 ZMIANY STANU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Województwo dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie Opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy/ imię i nazwisko. Oznaczenie siedziby. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. Lp. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Nazwa firmy/ imię i nazwisko. Oznaczenie siedziby. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. Lp. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka Lp. Nazwa firmy/ imię i nazwisko 1 ALTVATER PIŁA

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne Uwagi 1 1/2012 P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak NIP: 656-100-12-76

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OSIELSKO Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec Rejestr działalności regulowanej 2013 Numer rejestrowy Numer zaświadczenia Firma/Imię Nazwisko Przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

2. Rodzaje odpadów i procesów unieszkodliwiania, o których mowa w 1, określa załącznik do rozporządzenia.

2. Rodzaje odpadów i procesów unieszkodliwiania, o których mowa w 1, określa załącznik do rozporządzenia. Projekt z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz z zagranicy w celu unieszkodliwiania jest zabroniony. Na podstawie art. 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Zarząd Województwa Podkarpackiego PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Projekt aktualizacji Rzeszów, 2015 r. Projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Spis treści

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW. W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY od 1 lutego 2005 roku.

C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW. W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY od 1 lutego 2005 roku. C E N N I K ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW NA MIEJSKIM SKŁADOWISKU ODPADÓW Załącznik do uchwały Nr XXIX/356/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2004 r. W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7 OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonka

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonka Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonka Numer rejestrowy Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer identyfikac yjny

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Numer rejestrowy RIGoś. 6235.1.2012 Firma, oznaczenie siedziby, adres lub imię nazwisko,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości RLŚ.623.GŚ.7.2012 Łasin, dnia 2012.12.17 ZAŚWIADCZENIE o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 65

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD MIASTA W RADZYNIU PODLASKIM Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski Radzyń Podlaski, dn. 2018-10-03 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy

Bardziej szczegółowo

ul. Elewatorska 17 lok. 1 15-620 Białystok tel. 85 744 54 99, fax 85 744 54 98 e-mail: izr@izr.pl, www.izr.pl

ul. Elewatorska 17 lok. 1 15-620 Białystok tel. 85 744 54 99, fax 85 744 54 98 e-mail: izr@izr.pl, www.izr.pl Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. ul. Elewatorska 17 lok. 1 15-620 Białystok tel. 85 744 54 99, fax 85 744 54 98 e-mail: izr@izr.pl, www.izr.pl 1 Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr.

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży Nr rejestr. 1 Firma,

Bardziej szczegółowo

14/2013 REMONDIS Sp. z o. o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16 ODDZIAŁ Sosnowcu w ul. Baczyńskiego 11 41-203 Sosnowiec 728-01-32-515 011089141 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Odpady komunalne Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 840 ZARZĄDZENIE NR 5745/VI/14 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, siedziba i adres / l.p. imię i nazwisko przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorstwo Handlowo

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Numer rejestr owy Data wpisu Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Aleksandrów Urząd Gminy Aleksandrów Aleksandrów 39b 26-337 Aleksandrów Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Nr rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy albo imię

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY CHEŁM Pokrówka, ul. Gminna 18 22-100 Chełm Chełm, dn. 2015-10-19 L.P. Nr rejestrowy 1 Nazwa przedsiębiorcy 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy EKO KRAS Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Nr IN. 6233.2. 2012 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Lp. Firma; oznaczenie siedziby i adres albo

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia L.p Firma-oznaczenie siedziby, adres NIP REGON Rodzaje odbieranych

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PUCK

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PUCK REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PUCK Lp. Numer Data dokonania Nazwa firmy Numer identyfikacji podatkowej Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Karczma

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Karczma Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Karczma L.p. Firma, adres siedziby NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak,

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Firma oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy NIP REGON Kod Grupy,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kurzętnik, rok 2012

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kurzętnik, rok 2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kurzętnik, rok 2012 Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Miejskiej Mielec

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Miejskiej Mielec 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec 817-13-96-575 niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 17 03 01* Asfalt zawierający smołę 17 03 03* Smoła i produkty

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork L.p. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork Firma (oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2017 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2017 DOBROMIERZ, dnia 25 kwietnia 2018 r. WSTĘP Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Wykład 4 Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Odpady - definicja Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości GMINA MIASTO SIERADZ Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz Sieradz, dn. 2016-02-25 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 10/2012

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013.

Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013. Cennik na odpady inne niż komunalne i niebezpieczne na rok 2013. Sektor nr 1 składowiska Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dzień 04.04.2014r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011.

Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011. Cennik na odpady inne niż komunalnie i niebezpieczne na rok 2011. Sektor nr 1 składowiska odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto zł/mg 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Al. Niepodległości Borne Sulinowo. Borne Sulinowo, dn Połczyn Zdrój Kod pocztowy

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Al. Niepodległości Borne Sulinowo. Borne Sulinowo, dn Połczyn Zdrój Kod pocztowy URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Al. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo Borne Sulinowo, dn. 2012-12-07 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy 1 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY Rynek 40 06-212 Krasnosielc Krasnosielc, dn. 2018-09-26 Strona : 1 L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 BŁYSK Bis Sp. z o. o. Adres siedziby podmiotu NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. Numer identyfikacyjny REGON. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. Numer identyfikacyjny REGON. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1 48-120 Baborów Remondis Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu lub data aktualizacji wpisu Firma, oznaczenie siedzibyadres lub imię

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Janowice Wielkie za rok 2017.

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Janowice Wielkie za rok 2017. Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Janowice Wielkie za rok 2017. Spis treści 1. Podstawa prawna opracowania analizy... 3 2. Cel i zakres sporządzenia analizy... 3 3. System

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne.

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. numer rejestrowy 1 nazwa i adres podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2018

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2018 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 218 DOBROMIERZ, dnia 9 kwietnia 219 r. WSTĘP Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Puławy, 29 kwietnia 2016 r. 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Znak sprawy: GM-o.7031.35.2016 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

1. CLEANER Zakład Sprzątania ZPChr spółka jawna Maciej Bukowski,Grzegorz Misiewiczul Mazurska Elbląg. załącznik nr

1. CLEANER Zakład Sprzątania ZPChr spółka jawna Maciej Bukowski,Grzegorz Misiewiczul Mazurska Elbląg. załącznik nr WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY TOLKMICKO Lp. Dane firmy, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Gospodarka odpadami. Gospodarka odpadami II stopień Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Godzin 15

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! ODPADY ZMIESZANE ŚRODY ODPADY SEGREGOWANE WTORKI GMINA SKRZYSZÓW SKRZYSZÓW ZMIANA DNIA WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH

UWAGA!!! ODPADY ZMIESZANE ŚRODY ODPADY SEGREGOWANE WTORKI GMINA SKRZYSZÓW SKRZYSZÓW ZMIANA DNIA WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH SKRZYSZÓW 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 10.09.2016 r. Godziny otwarcia PSZOK: wtorki 14:00-18:00 oraz soboty 8:00-12:00 ŁADNA, ŁĘKAWICA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RODZAJÓW I ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH,

ZAŁĄCZNIK NR 2 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RODZAJÓW I ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH, POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12. R.) ZAŁĄCZNIK NR 2 KRAKÓW 206 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2022 ZESTAWIENIE WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo