REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU TE CHNO LO GICZNO -PRZYRODNIC ZE G O im. Jana i Jgdrzeja Sniadeckich w BYD GOSZCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU TE CHNO LO GICZNO -PRZYRODNIC ZE G O im. Jana i Jgdrzeja Sniadeckich w BYD GOSZCZY"

Transkrypt

1 Zal4czntk do y"!:;'li:,::o;0,,, REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU TE CHNO LO GICZNO -PRZYRODNIC ZE G O im. Jana i Jgdrzeja Sniadeckich w BYD GOSZCZY Postanowienia og6lne $1 i. Uczelnia moze prowadzii studia podyplomowe w zakresie obszaru ksztalcenia, z kt6rym zwiqzany jest co najmniej jeden kierunek studi6w prowadzony przez uczelnie. 2. W przypadku, gdy program studi6w podyplomov\ych wykracza poza zakres, o kt6rym mowa w ust. 1, do prowadzenia tych studi6w wymagana jest zgoda ministra wlasciwego ds. szkolnictwa wylszego wydana po zasiggnieciu opinii Rady Gl6wnej Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. 3. Studia podyplomowe mogq byi finansowane lub dofinansowane przez instltucje zewngtrzne, w tym z funduszy Unii Europejskiej lub innych. Wysoko66 oplat za te studia ustala sip z uwzglqdnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych studi6w. 4. Studia finansowane ze Lrodel wymienionych w ust. 3 realizowane sq na zasadach obowi4zuj4cych na studiach podyplomowych, z wyj4tkiem wymagari stawianych przez r ealizaq E dane go proj ektu, b qdl j e go do kumentacj E ko nkursow4. 5. Cudzoziemcy moge odbywad studia podyplomowe na warunkach okreslonych odrebnymi przepisami. 6. W przypadku cudzoziemc6w wymagany jest dyplom ukoficzenia studi6w wyzszych w Polsce lub dyplom ukoriczenia studi6w wylszych za granic4 uznany lub nostryfikowany na zasadach okreslonych w odrqbnych przepisach. 7. Ilekroi w regulaminie jest mo\,rra c studiach nale?y rozurniei przez to studia podyplomowe. $2 1. Celem studi6w podyplomowych jest: a) ksztaicenie nowych umiejqtnosci niezbqdnych na rynku pracy w systemie uczenia sie przez cale Zycie, b) uzyskanie nowych kwalifikacji, c) poszerzenie wiadomosci potrzebnych do wykonywania zawodu, d) aktualizacjawtedzy w zwiqzkuzrozwojem nauki i techniki. 2. Studia moge byd prowadzone w jqzyku polskim lub w jezyku obcym oraz w trybie ksztalcenia na odleglo6i zgodnie zprzepisami obowi4zuj4cymi w tym zakresie. Tworzenie i likwidacja studi6w podyplomowych $3 1. Studia s4 prowadzone w formie studi6w niestacjonarnych. 2. Jednostk4 organizuj4c4 studia moze byi jednostka uczelni posiadaj4ca uprawnienia do prowadzenia studi6w pierwszego i/lub drugiego stopnia. 3. Studia mogq by(, takhe prowadzone przez jednostki, o kt6rych mowa w ust. 2, we wsp6lpracy z innymi jednostkami oraz insty'tucjami, r6wniez zagruticznymi na podstawie zawaftego porozurnienia miqdzy tymi jednostkami, okreslaj4cego obowi4zki i zadania p o szcze g6inych j edno stek. 4. Jednostki prowadz4ce studia zobowiqzane s4do zapewnienia: a) kadry dydaktycznej posiadaj4cej kwalifikacje odpowiadajqce zakresowi prowadzonych zajgc,

2 b) odpowiedniej bazy dydaktyczno-laboratoryj nej, c) materia16w dydaktycznychprzeznaczonych dla sluchaczy studi6w podyplomo!\rych, d) zaplecza or gamzacy jno - admini stracyj ne go studi 6 w. $4 1. StudiapodyplomowepowolujeSenatUTPnawniosekRadyWydzialujednostkiorganizuj4cej studia. 2. Wniosek o utworzenie/ modyfikacjq programu ksztalcenia studi6w podyplomov,rych nale?y przygotowai zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do uchwalonych przez Senat wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych lub weryfikacji istniej4cych studi6w podyplomo!\ych i kurs6w doksztalcajqcych w UTP i zlozyd do prorektora ds. dydaktycznych i studenckich nie p62niej niz trzy miesi4ce przed proponowan4 datqr ozp o czqcia studi6w. 3. Kierownikiem studiow podyplomowych mole by(, nauczyciel akademicki zatrudniony na petrnym etacie w jednostceprowadz4cej studia i posiadaj4cy co najmniej stopieri naukowy doktora. $s 1. Studia podyplomowe likwiduje Senat UTP na wniosek Rady Wydzialu jednostki prowadz4cej studia. 2. Wniosek o likwidacjq studi6w podyplomolvych jednostka organizujqca studia podyplomowe kieruje do prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. 3. Wniosek o likwidacjq studi6w nale y przygotowad zgodnie wltycznymi dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie studi6w podyplomowych, kt6re zostaly uchwalone przez Senat. Rekmtacja na studia podyplomowe s6 1. Rekrutacja na studia odbywa sie na zasadach okreslonych w akcie powolania. tych studi6w. 2. Kierownik studi6w sklada wniosek o uruchomienie kolejnej edycji studi6w do prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. 3. Kierownik studi6w podaje do wiadomosci publicznej: warunki przyjecia na studia, limit miejsc, termin i miejsce skladania dokument6w, co najmniej 2 miesiqce przed terminem rozpoczecia zajg6. 4. Uruchomienie edycji studi6w uzaleznione jest od liczby kandydat6w. $7 1. Studia podyplomowe sq form4 ksztalcenia,' na kt6rq przyjmowani sg kandydaci posiadaj4cy kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, koricz4ce siq uzyskaniem kwalifi kacj i podyplomowych. 2. Kandydat na studia podyplornowe sklada w dziekanacie/seketariacie studi6w nastepuj4ce dokumenty: a) podanie o przyjqcie na studia, b) kwestionariusz osobowy, c) odpis dyplomu ukoriczenia studi6w wyhszych w oryginale, d) inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji, zawarle w akcie powoluj4cym studia. $8 1. Rekrutacjq na studia przeprowadza powolana przez dziekana komisja rekrutacyjna. 2. PrzyjEcie na studia nastqpuje na podstawie ztroaonychprzez kandydata dokument6w oraz po spelnieniu dodatkowych wymogow, jesli zostaly one okreslone. 3. Kandydat otrzymuje decyzje o przyjeciu lub nieprzyjqciu na studia.

3 J 4. DecyzjE dorgcza sie niezwlocznie kandydatowi na adres wskazany do korespondencji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiscie, Zqdalqc potwierdzenia odbioru na kopii decyzji. 5. Od decyzjt, o kt6rej mowa w ust. 3 przysluguje odwolanie do prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w terminie 14 dni od daty jej dostarczenra. Odwoianie wnosi sie za posrednictwem organu, kt6ry wydat decyzje. 6. Osoba przyjgta na studia staje sie sluchaczem studi6w podyplomov\rych. 7. Kierownik studi6w w terminie 14 dni od zakoriczenia rekrutacji, przedklada w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich calq dokumentacjq rekrutacyjnq oraz teczki przyjetych sluchaczy studi6w po dyplomolvych. Organizacj a studidw podyplomowych I 2. $e Jednostka prowadz4ca studia zaldada teczkq osobow4 sluchacza studi6w, w kt6rej przechowuj e nastepuj 4ce dokumenty: a) decyzjp o przyjqciu, b) podanie o przyjecie na studia, c) kwestionariusz osobowy, d) odpis dyplomu ukofczenia studi6w wylszych, e) inne dokumenty wskazane w procesie rekrutacyjnym, a po ich ukoriczeniu dodatkowo: f) kserokopie odpisu dyplomu ukoriczenia studi6w v,ryzszych, podwiadczon4 na z go dno S i z ory ginalem przez ki erownika studi6w, g) Swiadectwo ukoriczenia studi6w podyplomowych - egzemplarz do akt, h) potwierdzenie odbioru Swiadectwa ukofrczenia studi6w podyplomowych i jego odpisu, Nadz6r nad prorvadzeniem dokumentacji przebiegu studi6w sprawuje kierownik strrdi6w podyplomowych. $10 1. Sluchacz studi6w podyplomowych otrzymuje indeks, kt6ry stanowi jego wlasnosi. Wzor indeksu okresla rektor. 2. Ppzebieg studi6w podyplomo!\ych odnotowuje siq w protokolach egzaminow i zaliczen, karcie okresowych osi4gniq6 sluchacza oraz w indeksie. 3. Szczeg6lowy harmonogram zaliczen i egzamin6w, w tym poprawkowych okre6la kierownik studi6w podyplomo!\rych. 4. Zaliczente semestru studi6w jest odnotowywane przez kierownika studi6w podyplomowych w karcie okresowych osi4gnie6 s\uchacza orazw indeksie. 5. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje sig nastepujqc4 skalq ocen: bardzo dobry - - dobry plus - dobry - dostateczny plus - dostateczny - niedostateczny bdb 50 - )" db+ 4,5 db 40 dst+ 3,5 dst?0 " t" ndst 2,0 - zahczentebezoceny zal. 6. Absolwenci studi6w podyplomov\rych otrzymujqswiadectwa ukoriczenia tych studi6w. 7. Warunkiem wydania Swiadectwa ukofczenia studi6w podyplomolvych jest uzyskanie okeslonych w programie ksztalcenia tych studi6w efekt6w ksztalcenia i 60 punkt6w ECTS, zlohenie egzamin6w oraz zlolenie pracy kofcowej lub egzaminu koricowego, jezeli przewiduj e to pro gram ksztalcenia studi6w podyplomo!\ych.

4 4 8. Decyzja co do sposobu okreslenia wyniku ukoriczenia Swiadectwie jest okreslona w planie studi6w. studiow podyplomowycllr na $11 1. Plany i programy studi6w podyplomolvych oraz wszelkie w nich zmiany uchwala rada jednostki prowadz4cej studia, azatwterdzaprorektor ds. dydaktycznych i studenckich. 2. Studia podyplomowe prowadzone s4 w wymiarze co najmniej 150 godzin dydaktycznych i trwajq2 semestry. 3. Zakres studi6w podyplomowych przygotowuj4cych do zawodu nauczyciela okiesla rozporzqdzenie ministra wta5ciwego ds. szkolnictwa wylszego w sprawie standard6w ksztalceni a przygotowuj 4ce go do wykonywania zaw o du nauczyc i el a. 4. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych moze byi prowadzone w zakresie: a) przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajqt) - modul 4, b) przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznyni dla absolwent6w studi6w posiadaj4cych przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenra zajqd), a nieposiadaj 4cych przygotowania psychologiqznopedagogicznego i dydaktycznego - moduly 2 i 3, z tym, 2e w przypadku absolwent6w studi6w pierwszego stopnia mohe ono obejmowai wylqcznie przygotowanie do fracy w przedszkolach i szkolach podstawowych, c) pedagogiki specjalnej dla os6b, kt6re posiadaj4 przygotowanie do wykonyvdania zawodu nauczyciela - modul Standardy ksztalcenra przygotowuj4cego do wykonywania zawodu nauczyciela okre$laj4 minimaln4liczbp godzin zajqc zorganizowanych, praktyk oraz minimaln4liczbe punkt6w ECTS przypisanych poszczeg6lnym modulom. 6. Zajqcia na studiach podyplomolvych prowadzone sqw ukladzie semestralnym. 7. Kierownik studi6w powinien zapoznat siuchaczy studi6w o warunkach ich ukoricr,eniai.. 8. Sluchacz studi6'w zaba'xteg,any.jest do uczestnictwa w zaieciach dirdaktycznych objqis'ch planem studi6w oraz do uzyskania wymaganych zaliczeh i zdania wymagar,rych egzamlnow 9. W zalelnosci od planu studi6w sluchacz moze byd zobowiqzany do przygotowania koricowej. Forma pracy koricowej wynika ze specyfiki studi6w podyplomowych okreslona w planie studi6w. 10. Oceny pracy koricowej dokonuje jej opiekun (promotor) lub recenzent placy i jest wyz,naczony przez kierownika studi6w. 11. Organizacjq roku akademickiego na studiach podyplomowych, harmonogram zjazd6w dydaktycznych i rozklad zajqt ustala kierownik studi6w podyplomo!\rych. Oplafy za studia podyplomowe $12 l. Studia podyplomowe sq odplatne. 2. Studia lub sluchacze studi6w mogq by6 finansowani lub dofinansowywanr przez instytucje zewnqtrzne, w tym ze Srodk6w europejskich, 3. Uregulowanie wszystkich platnosci jest warunkiem niezbgdnym do dopuszczenia do zdawania egzaminu koricowego, zlohenia pracy koricowej i wydania Swiadeqtwa ukoriczenia studi6w podyplomowych. 4. Sluchacz studi6w podyplomo\\ych jest zobowiqzany do uiszczenia opiaty za studib w terminie ustalonym przezkierownika studi6w. 5. Brak wniesionej oplaty jest traktowane jako rezygnacjaze studi6w i skutkuje skresleniem z listv sluchaczv studi6w.

5 5 $13 l. Studia podyplomowe s4 samofinansujqcq sie form4 zajpc dydaktycznych, dla kt6rej jest sporzqdzany kosztorys, odrqbny dla kazdej edycji. 2. Kosztorys (planowany i koricowy) sporzqdza kierownik studi6w podyplomowych i przedklada do zatwierdzeniaprzezprorektora ds. dydaktycznych i studenckich i kwestora. 3. Kosztorys planowany nale?y zloly(, razem z wnioskiem o uruchomienie nowej edycji studi6w. 4. Kosztorys kof,cowy nale?y zlotyt po zakohczeniu edycji ksztalcenia. SkreSlenia z listy sluchaczy $14 1. Struchacz studi6w podyplomo!\ych zostaje skreslony z listy sluchaczy w przypadku: a) niepodjpcianauki, b) rezygnacji ze studi6w, c) niezaliczenra w terminie zaje6 przewidzianych planem studi6w, d) niewniesienia w terminie oplaty za studia. 2. SkreSlenia z listy sluchaczy studi6w podyplomovvych dokonuje kierownik studi6w. 3. Decyzja o skresleniu z listy sluchaczy zawien przyczyny skreslenia i zostaje wyslana I i stem p o leco nym za zwr otnym potwi erdzeniem o dbi oru. 4. Od decyzji o skre6leniu przysluguje odwolanie do prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. Decyzj a prorektora j est o stateczna. $ls Prawo wznowienia na studiach podyplomowych przysluguje osobie skreslonej z listy sluchaczy tych studi6w, jezeli przerwa w studiach nie trwala dluzej niz dwa lata. Decyzjq o rvznou'ieniu podej muj e kierorvnik studi6rv. Prawa i obowi4zki sluchaczy studi6w podyplomowych $16 Siuchacz studi6w podyplomolvych ma prawo: a) korzystania z pomieszczen, urzqdzen i innych Srodk6w materialnych sluz4cych do r ealizacji pro gramu studi 6 w, b) korzystanta z zasob6w bibliote czny ch, c) korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzqcymi zajgcia, d) wgl4du do swoich pisemnych prac zaliczeniowych r egzaminacyjnych, e) wyralartia opinii o jakosci ksztalcenia na studiach podyplomowych np. w formie ankiety, f) zglaszania wszelkich uwag kierownikowi studi6w podyplomowych dotyczqcych or ganizacj i, pro gramu studi6w oraz pracy nauczycieli akademickich i administracj i. $17 1. Sluchacz studi6w podyplomolvych zobowiqzany jest do: a) pr zestrze gania po stano wi eri re gulaminu studi6w p o dyplomo wych, b) ucze stni czenia w ob o wi4zkowych zaj Eciach dydaktycznych, c) terminowego uzyskiwania zaliczen skladania egzamin6w i innych obowi4zk6w przewrdzianych planem studi6w, d) terminowego wnoszenia wymaganych oplat. 2. Na studiach podyplomolvych nie ma mozliwosci studiowania wedlug indywidualnego planu i programu studiow.

6 6 Ob owi4zki kierownika studi6w $18 1. Kierownika studi6w podyplomov\rych powotruje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich na wnio sek kierownika j ednostki organizacyj nej. 2. Do zakresu obowi4zkow kierownika studiow nalely wypeinianie wszystkich postanowieri niniej szego regulaminu oraz: a) organtzacja r przeprowadzenie akcji promocyjnej studi6w, b) organizacja r przeprowadzenie rekrutacji na studia, c) organizacja studiow podyplomowych i nadz6r nad ich przebiegiem, d) zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej, e) nadzorowanie uiszczania oplat za studia, f) opracowywanie harmonogram6w zjazdow oraz rozklad6w zajqd i podawanie do wiadomosci uczestnikow studi6w nie p6zniej nilna 14 dni przedrozpoczqciemzaje6. g) prowadzenie ewidencji i gospodarowanie drukami Scisiego zarachowania (indeksy, Swiadectwa ukoriczenia studiow podyplomowych, w tym odpisy i egzemplarze do akt), h) nadz6r nad obslug4 administracyjn4 studi6w, r) nadzor nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu studi6w obejmuj4cej: ewidencjq sluchaczy, protokoly egzaminacyjne i inne materialy dokumentuj4ce przebieg studi6w, j) wystawianie zaswiadczeh dla sluchaczy studi6w, k) wystawienie Swiadectw ukoriczenia studi6w podyplomowych dla ich sluchaczy, l) przygotowywanie plan6w i program6w studi6w. Zadania Dzialu Dydaktyki i Spraw Studenckich $le 1. Do zadandzialu Dydaktyki i Spraw Studenckich nalezy a) prowadzenie dokumentacj i studi6w podyplomo!\ych obej muj 4cych: - ewidencjg sluchaczy studi6w, - ewidencjq wydanych Swiadectw ukoriczenia studi6w. b) informowanie kierownik6w studi6w podyplomo!\rych o przepisach dotycz4cych studi6w podyplomowych. Nadzr6r nad studiami podyplomowymi $20 1. Nadz6r merytoryczny nad studiami podyplomo!\rymi sprawuj4dziekani i rady wydzial6w. 2. Og6lny nadzor nad dzialalnosci4 studi6w podyplomowych sprawuje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich. Postanowienia koricowe $21 1. W sprawach indywidualnych, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczqcych sluchaczy studi6w podyplomowych decyzje podejmuje prorektor ds. dyclaktycznych i studenckich. 2. Postanowienia regulaminu stosuje siq do wszystkich studiow podyplomowych w UTP.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365)

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) wersje oczekujace: 2013-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2013-01-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2012-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 brzm ienie od 2012-01-01 do 2012-10-01 Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1. Regulamin Programu MBA REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest niepubliczną szkołą wyższą, wpisaną przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo