Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku"

Transkrypt

1 Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na podstawie art. 62 ust.1. pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.): 1 Senat uchwala, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin studiów podyplomowych (uchwała nr 46 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 31 marca 2006 roku). Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r. 3 PRZEWODNICZĄCY SENATU REKTOR prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski

2 Załącznik do uchwały nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w szczecinie z dnia 19 czerwca 2008 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Szczecinie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII ROLNICZEJ W SZCZECINIE

3 SPIS TREŚCI I Postanowienia ogólne...3 II Organizacja, tworzenie i likwidowanie studiów podyplomowych...3 III Warunki finansowe funkcjonowania studiów podyplomowych...5 IV Rekrutacja na studia podyplomowe...5 V Przebieg studiów, prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych...7 VI Uprawnienia i obowiązki kierownika studium podyplomowego...9 VII Zadania Działu Kształcenia VIII Postanowienia końcowe... 11

4 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie absolwentom studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. 2. Akademia Rolnicza w Szczecinie może oferować słuchaczom studia podyplomowe w zakresie związanym z prowadzonymi przez nią kierunkami studiów. Jeżeli program studiów wykracza poza zakres prowadzonych na uczelni kierunków studiów, wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. II ORGANIZACJA, TWORZENIE I LIKWIDOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2 1. Studia podyplomowe mogą być tworzone przez wydziały, za zgodą Rektora. 2. Udział w tworzeniu studiów podyplomowych mogą mieć: inne uczelnie, instytucje i organizacje, na podstawie umowy zawartej z Akademią Rolniczą w Szczecinie. 3. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość. Studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązują zasady określone w drodze uchwały Senatu Akademii oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Kształcenie na studiach podyplomowych powinno obejmować minimum 150 godzin dydaktycznych; dopuszcza się większą ilość godzin trwania studiów, w zależności od programu i formy prowadzenia, z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego. 5. Dopuszcza się realizowanie zajęć w całości lub części w językach obcych Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe jest zobowiązana do zapewnienia: a) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć, b) materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla słuchaczy, c) programu nauczania, d) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu nauczania, e) obsługi administracyjno-technicznej Dziekan po uzyskaniu pozytywnej opinii rady wydziału oraz prorektora ds. kształcenia, składa Rektorowi wniosek o utworzenie studiów podyplomowych. Strona 3 z 11

5 2. Wniosek powinien zostać złożony do zatwierdzenia Rektorowi nie później niż na dwa miesiące przed proponowaną datą uruchomienia studiów. 3. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych powinien zawierać: a) nazwę i formę studiów, b) przewidywany termin rozpoczęcia i czas trwania studiów (liczba godzin i semestrów), c) szczegółowe zasady rekrutacji na studia, d) zakres tematyczny studiów, e) wskazanie kandydata na kierownika studiów, f) plan i program studiów, uwzględniający przedmioty nauczania w poszczególnych semestrach, g) warunki zaliczenia przedmiotów oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów, h) planowaną obsadę kadrową, i) propozycje wynagrodzeń nauczycieli, j) sposób oceniania wyników nauczania, k) sylwetkę absolwenta, l) odpłatność (czesne) za studia w wymiarze semestralnym, m) kosztorys studiów uwzględniający minimalną liczbę uczestników warunkujący samofinansowanie się studiów. n) wyciąg z protokołu rady wydziału, zawierający uchwałę w sprawie utworzenia studiów podyplomowych. 4. W przypadku kolejnej edycji studiów podyplomowych nowy wniosek należy złożyć nie później niż na 1 miesiąc przed proponowanym terminem rozpoczęcia zajęć. Powinien zawierać wytłuszczone informacje o wszystkich zmianach w kolejnej edycji, a w szczególności dotyczących: a) planów studiów, b) programów nauczania poszczególnych przedmiotów, c) obsady kadrowej zajęć, d) osoby piastującej funkcję kierownika studiów, e) kalkulacji kosztów, f) odpłatności za studia W przypadku braku minimalnej liczby chętnych w danej edycji studiów, określonej w kosztorysie lub z innych ważnych powodów, studia podyplomowe mogą zostać zawieszone lub zlikwidowane przez Rektora. Strona 4 z 11

6 2. Wniosek o zawieszenie lub likwidację studiów podyplomowych, po akceptacji rady wydziału podjętej w drodze uchwały, składa kierownik studiów podyplomowych do Rektora za pośrednictwem Działu Kształcenia, załączając uzasadnienie wniosku. III WARUNKI FINANSOWE FUNKCJONOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 6 1. Studia podyplomowe działają na zasadach samofinansowania, pokrywając wszelkie koszty działalności z własnych przychodów, uzyskanych z opłat wnoszonych przez słuchaczy studiów. 2. Wysokość opłat za studia podyplomowe zatwierdza Rektor na podstawie zestawienia kosztów sporządzonego w kalkulacji przez kierownika studiów i zatwierdzonego przez dziekana. 3. Kosztorys studiów podyplomowych podlega akceptacji przez Rektora i Kwestora, który sprawuje nadzór nad gospodarką finansową studiów podyplomowych. 4. Z przychodów studiów podyplomowych dokonuje się odpisu w wysokości 15%, z następującym podziałem: 80% dla wydziału, 10% dla uczelni i 10% na Fundusz Celowy Rektora. 5. Studia podyplomowe mogą być finansowane lub dofinansowane przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych), w tym funduszy UE lub innych. W takim przypadku wysokość opłat za studia ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych studiów oraz przygotowuje odrębną kalkulację, będącą planem rzeczowo-finansowym projektu. 6. Studia podyplomowe finansowane lub dofinansowane ze źródeł wymienionych w ust. 5 podlegają procedurom obowiązującym odpłatne studia podyplomowe, z wyjątkiem wymagań stawianych przez realizację danego projektu, bądź jego dokumentację konkursową. 7. Dofinansowany projekt, obejmujący studia podyplomowe, powinien być wprowadzony zarządzeniem Rektora wraz z załączonym regulaminem, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w danym projekcie oraz przepisów prawa. IV REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 7 1. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych. 2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Strona 5 z 11

7 3. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo zagranicą, uzyskany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 4. Kierownik studiów podyplomowych podaje do publicznej wiadomości zasady rekrutacji na studia podyplomowe, m.in. program studiów, limit miejsc, termin, wysokość opłat, miejsce składania dokumentów, co najmniej na miesiąc przed datą rozpoczęcia zajęć. 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają we właściwej jednostce następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie na studia, b) kwestionariusz osobowy, c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, d) trzy fotografie, e) w przypadku osób, które zmieniły nazwisko po ukończeniu studiów odpis odpowiedniego aktu prawnego, f) dowód potwierdzający wniesienie opłaty za studia, g) inne dokumenty wskazane w warunkach rekrutacji (np. poświadczenie znajomości języka obcego), h) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia O przyjęciu kandydatów na studia podyplomowe decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego. 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja w składzie: kierownik studiów, sekretarz i jeden z wykładowców. 3. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów; dopuszcza się możliwość przeprowadzenia z potencjalnymi słuchaczami rozmowy kwalifikacyjnej. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. 4. Decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Decyzję doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji. 5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych, który wydał decyzję. 6. Listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowe (dotyczy także kolejnych edycji) kierownik studiów przedkłada w Dziale Kształcenia. 7. W przypadku nieprzyjęcia na studia bądź rezygnacji słuchacza, zwraca się złożone przez niego dokumenty. Strona 6 z 11

8 V PRZEBIEG STUDIÓW, PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 9 1. Słuchacz otrzymuje plan (harmonogram) studiów podyplomowych, indeks i kartę egzaminacyjną. 2. Słuchacz podpisuje umowę o warunkach przebiegu studiów i organizacji zajęć dydaktycznych. 3. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do: a) uczestniczenia w programowych zajęciach dydaktycznych, b) terminowego składania egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania, c) uiszczania opłat za studia, d) przestrzegania przepisów obowiązujących w Akademii Rolniczej w Szczecinie. 4. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do: a) zdobywania, poszerzania i uaktualniania wiedzy, b) uzyskania nieodpłatnego zaświadczenia o odbywaniu studiów podyplomowych, które wydaje kierownik studiów podyplomowych Słuchacz jest zobowiązany do uiszczania opłat przed rozpoczęciem danego semestru, chyba że kierownik studiów podyplomowych postanowi inaczej. 2. W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek słuchacza, kierownik studiów podyplomowych może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za studia na raty. 3. Brak uiszczenia opłaty w ustalonym terminie jest traktowany jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Skreślenia dokonuje kierownik studiów, powiadamiając o tej decyzji zainteresowanego oraz Dział Kształcenia. 4. Słuchaczowi studiów podyplomowych przysługuje odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy do Rektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych przed ich rozpoczęciem, słuchacz ma prawo do zwrotu 100% wniesionej opłaty za studia. 2. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych, słuchaczowi przysługuje zwrot opłaty po potrąceniu poniesionych przez wydział kosztów w wysokości ustalonej proporcjonalnie do ilości godzin dydaktycznych w dniu, w którym nastąpiła rezygnacja (decyduje data złożenia rezygnacji w formie pisemnej). Strona 7 z 11

9 3. Rezygnację wraz z prośbą o zwrot całości lub części opłaty za studia składa się na piśmie do kierownika studiów podyplomowych. 4. Osoba, która przerwała studia podyplomowe z przyczyn obiektywnych może je dokończyć, jednak nie później niż w ciągu dwóch lat, pod warunkiem dalszego istnienia studiów. Zasady wznowienia studiów określa kierownik studiów podyplomowych, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację słuchacza Studia podyplomowe kończą się zaliczeniem pracy dyplomowej (końcowej) lub egzaminem dyplomowym (końcowym) lub inną formą określoną w programie studiów podyplomowych. 2. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry bdb (5,0) dobry plus db plus (4,5) dobry db (4,0) dostateczny plus dst plus (3,5) dostateczny dst (3,0) niedostateczny ndst (2,0) zaliczenie bez oceny zal. Dla podkreślenia szczególnej wiedzy słuchacza prowadzący przedmiot może wpisać ocenę: celujący cel. (5,5). 3. Praca końcowa musi być samodzielnym opracowaniem słuchacza, co potwierdza złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa poprzez niesamodzielne przygotowanie pracy, w szczególności będącej w części lub w całości plagiatem, kierownik studiów podyplomowych może powołać trzyosobową komisję antyplagiatową. Rektor na wniosek komisji antyplagiatowej może podjąć decyzję o odmowie wydania lub unieważnieniu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 4. Egzamin końcowy przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej trzyosobowym, powołana przez kierownika studiów. 5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek słuchacza kierownik studiów może wyrazić zgodę na przeprowadzenie dodatkowego egzaminu w innym terminie. 6. Komisja ustala ostateczną ocenę na podstawie średnich ocen uzyskanych przez słuchacza w toku studiów oraz oceny z pracy dyplomowej lub egzaminu końcowego w proporcjach: ½ średniej ocen oraz ½ oceny z pracy dyplomowej lub ½ oceny z egzaminu końcowego. Strona 8 z 11

10 13 1. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, według wzoru ustalonego właściwymi przepisami prawa. 2. W razie utraty oryginału świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Akademia Rolnicza w Szczecinie może wydać absolwentowi duplikat. 3. Fakt otrzymania świadectwa słuchacz potwierdza własnoręcznym podpisem; w aktach pozostają karty egzaminacyjne, protokoły z egzaminów końcowych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych egzemplarz do akt. 4. Słuchacz ma prawo zachować swój indeks. VI UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Kierownika studiów podyplomowych powołuje Rektor na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł lub stopień naukowy. 2. Kierownik studiów podyplomowych wnioskuje do Rektora o powołanie sekretarza wspomagającego jego pracę. Sekretarz studiów podyplomowych może otrzymać wynagrodzenie przewidziane w preliminarzu studiów. 3. Do uprawnień i obowiązków kierownika należy: a) organizacja studiów podyplomowych, b) nadzór nad przebiegiem studiów podyplomowych, c) opracowanie planu studiów i programu nauczania oraz kryteriów zaliczania przedmiotów, d) przygotowanie i przedstawienie do akceptacji kosztorysu każdej edycji studiów, e) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji finansowej i ewidencji wydatków finansowych studiów (zgodnie z przyjętym kosztorysem) we współpracy z Kwestorem uczelni, f) prowadzenie akcji promocyjnej studiów, g) organizacja i przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe, h) przedstawienie prorektorowi ds. kształcenia listy osób przyjętych na studia w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji, i) kontrola jakości kształcenia, j) ustalenie zakresu obowiązków oraz sprawowanie nadzoru nad obsługą administracyjno-techniczną studiów, Strona 9 z 11

11 k) wystawianie zaświadczeń o uczestnictwie w studiach podyplomowych oraz świadectw ukończenia, l) podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy słuchaczy i wznowienia studiów, zwrotu opłat za studia, m) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji studiów podyplomowych, n) nadzór nad prowadzeniem ewidencji i gospodarowaniem drukami ścisłego zarachowania (świadectwa ukończenia studiów, odpisy świadectw), o) przygotowanie i przekazanie Kwestorowi rozliczenia finansowego kosztów działalności studiów w terminie jednego miesiąca po zakończeniu każdej edycji, 15 Kierownikowi studiów podyplomowych przysługuje dodatek funkcyjny nie większy niż 10% jego uposażenia zasadniczego, określony w preliminarzu studiów i zatwierdzony przez Rektora na wniosek rady wydziału Sekretarz studiów poza wspomaganiem pracy kierownika studiów podyplomplomowych prowadzi rejestr uczestników studiów podyplomowych, do którego wpisuje następujące dane: a) liczbę porządkową, b) imię i nazwisko, c) datę i miejsce urodzenia, d) datę rozpoczęcia studiów, e) informację o posiadanym dyplomie ukończenia studiów wyższych (nazwa uczelni, kierunek studiów, data wydania i numer dyplomu), f) datę ukończenia studiów lub skreślenia z listy studiów podyplomowych. 2. Sekretarz prowadzi rejestr wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz czuwa nad dokumentacją studiów podyplomowych, obejmującą m.in.: ewidencję słuchaczy, teczki osobowe słuchaczy, protokoły zaliczeniowe\egzaminacyjne i inne materiały dokumentujące przebieg studiów oraz archiwizuje dokumenty. 3. Sekretarz prowadzi ewidencje i gospodaruje drukami ścisłego zarachowania (świadectwa ukończenia studiów, odpisy świadectw i in.). Strona 10 z 11

12 VII ZADANIA DZIAŁU KSZTAŁCENIA 17 Do zadań Działu Kształcenia w zakresie organizacji studiów podyplomowych należy: a) nadzór nad sprawami formalnymi, związanymi z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej powoływania, zawieszania i likwidacji studiów, b) prowadzenie ewidencji uczestników, c) informowanie kierowników studiów podyplomowych o obowiązujących przepisach, dotyczących kształcenia na studiach podyplomowych. VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ogólny nadzór nad działalnością studiów podyplomowych w Akademii Rolniczej w Szczecinie sprawuje prorektor ds. kształcenia. 2. Organizacją studiów podyplomowych zajmuje się kierownik studiów podyplomowych. 3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rektor. Strona 11 z 11

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo