Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II"

Transkrypt

1 Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych oraz związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Słuchaczami studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich), którzy uzyskali ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe. 2. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe określają odrębne przepisy Uniwersytet może prowadzić studia podyplomowe w języku polskim lub w języku obcym w zakresie związanym z prowadzonymi kierunkami studiów. 2. Jeżeli program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 1, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 3. Do prowadzenia studiów podyplomowych uprawnione są wszystkie wydziały Uniwersytetu. 4. Studia podyplomowe mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, a także we współpracy z innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami, w tym również zagranicznymi, na podstawie odrębnych porozumień. Porozumienie powinno określać w szczególności zasady prowadzenia studiów, prawa i obowiązki słuchaczy, warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, a także prawa i obowiązki poszczególnych jednostek. 5. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 4 wymaga zgody Rektora Uniwersytet prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych: a) o charakterze doskonalącym, mające na celu aktualizację lub uzupełnienie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych; b) o charakterze kwalifikacyjnym, mające na celu umożliwienie absolwentom studiów wyższych uzyskanie dodatkowych, pełnych kwalifikacji w zakresie nowej lub pokrewnej specjalności. 2. Kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej może być prowadzone w zakresie: a) przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć); b) przygotowania pedagogicznego; c) przygotowania do pracy w szkołach specjalnych i ośrodkach specjalnych Studia podyplomowe tworzy Senat na wniosek rady wydziału. Szczegółowe zasady tworzenia i likwidacji studiów podyplomowych określają odrębne przepisy. 2. Zajęcia na studiach podyplomowych mogą być prowadzone w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, albo w sposób łączący elementy wymienionych systemów, przy szerokim wykorzystywaniu aktywizujących form kształcenia oraz indywidualizacji procesu dydaktycznego, w szczególności z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 3. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i nie dłużej niż 4 semestry i prowadzone są w wymiarze nie mniejszym niż 180 i nie większym niż 360 godzin dydaktycznych. 1

2 6 1. Wydział prowadzący studia podyplomowe zobowiązany jest do: a) wskazania kierownika konkretnych studiów podyplomowych; b) przestrzegania praw słuchacza przewidzianych w niniejszym Regulaminie; c) powierzenia zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim posiadającym odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 2; d) zapewnienia sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów podyplomowych; e) zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych jednostki organizacyjnej, na zasadach określonych na Uniwersytecie. 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia wybranych zajęć przez osoby niebędące nauczycielami akademickimi. 7 Obsługę administracyjno-techniczną studiów podyplomowych zapewnia Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego, w szczególności w zakresie: a) prowadzenia ewidencji słuchaczy; b) prowadzenia rekrutacji na studia; c) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu studiów; d) udostępniania na stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń jednostek prowadzących studia informacji na temat planu i programu studiów oraz na temat wysokości i terminu wnoszenia opłat; e) przygotowanie umów dydaktycznych na prowadzenie zajęć i potwierdzanie rachunków za zajęcia; f) wydania świadectwa ukończenia studiów Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje dziekan wydziału prowadzącego studia podyplomowe. 2. Ogólny nadzór nad działalnością studiów podyplomowych na Uniwersytecie sprawuje Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. II. Prawa i obowiązki słuchacza 9 1. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do: 1) zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów podyplomowych; 2) rozwijania własnych zainteresowań naukowych, korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń i środków oraz całości zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3) udziału w zajęciach dydaktycznych i przystępowania do egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów i programie nauczania na zasadach w nich określonych; 4) otrzymania zaświadczenia o odbywaniu studiów podyplomowych. 2. Słuchacz studiów podyplomowych nie ma prawa do: 1) legitymacji studenckiej; 2) świadczeń pomocy materialnej; 3) urlopu od zajęć; 4) indywidualnego toku nauczania i indywidualnej organizacji studiów; 5) powtarzania przedmiotu, semestru lub roku studiów; 6) uzyskiwania zaliczenia zajęć objętych programem studiów podyplomowych na podstawie zaliczeń podobnych zajęć uzyskanych na studiach I i II stopnia oraz studiach magisterskich i doktoranckich. 2

3 10 Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest w szczególności do: 1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa, Statut KUL oraz niniejszy Regulamin, a także do przestrzegania aktów wewnętrznych Uniwersytetu i przepisów porządkowych, 2) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i innych określonych planem studiów i programem nauczania, 3) terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków przewidzianych planem studiów i programem nauczania; 4) wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów przez cały okres trwania studiów podyplomowych; 5) niezwłocznego powiadamiania Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego o zmianie danych osobowych i danych adresowych. III. Odpłatność za studia podyplomowe Studia podyplomowe na Uniwersytecie są odpłatne. 2. Zasady pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne określa Senat. 3. Wysokość opłat za studia podyplomowe na dany rok akademicki ustala Rektor W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, słuchacz może ubiegać się o rozłożenie opłaty semestralnej za studia na 3 raty. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik studiów podyplomowych. 13 Uniwersytet może prowadzić studia podyplomowe bezpłatne bądź częściowo odpłatne, finansowane ze źródeł zewnętrznych. IV. Organizacja zajęć 14 Studia podyplomowe mogą rozpocząć się od pierwszego lub drugiego semestru danego roku akademickiego Studia podyplomowe odbywają się według programu studiów uchwalonego przez Senat na wniosek rady wydziału prowadzącego studia, przygotowanego przez kierownika tych studiów. 2. Program studiów podyplomowych zawiera w szczególności liczbę semestrów i godzin zajęć dydaktycznych, wymagania, zasady i sposób zaliczania poszczególnych zajęć bądź bloków dydaktycznych, sposób ukończenia studiów podyplomowych oraz warunki otrzymania świadectwa ich ukończenia. 3. Program studiów podyplomowych może być zatwierdzony na całą edycję studiów lub na rok akademicki, nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć. 3

4 V. Tok studiów podyplomowych Egzaminy i zaliczenia przedmiotów objętych programem studiów kończą się wystawieniem oceny, chyba że program studiów przewiduje inaczej, i podlegają wpisowi do dokumentów, w których rejestruje się przebieg studiów. 2. Oceny z egzaminów i zaliczeń wystawia się według następującej skali: bardzo dobry (bdb) 5,0 dobry plus (db plus) 4,5 dobry (db) 4,0 dostateczny plus (dst plus) 3,5 dostateczny (dst) 3,0 niedostateczny (ndst) 2,0 zaliczenie bez oceny zal. 3. Zasady i kryteria przyznawania oceny, a także terminy zaliczeń lub egzaminów ustala prowadzący przedmiot i ogłasza je w dniu rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu W przypadku niezaliczenia przedmiotu bądź nieprzystąpienia do egzaminu lub zaliczenia w ustalonym terminie, słuchacz ma prawo do jednego terminu poprawkowego z każdego przedmiotu. 2. Na wniosek słuchacza, złożony w ciągu 7 dni od ustalonego lub zadeklarowanego terminu egzaminu, kierownik studiów podyplomowych może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do tego egzaminu, wyznaczając w porozumieniu z prowadzącym przedmiot dodatkowy termin egzaminu lub zaliczenia; dotyczy to także terminu poprawkowego. 3. Bezpośrednio po złożeniu egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów oraz po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów, słuchacz studiów zobowiązany jest do złożenia indeksu i karty zaliczeniowo-egzaminacyjnej w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego, celem uzyskania zaliczenia etapu studiów podyplomowych. VI. Ukończenie studiów podyplomowych Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej lub zdanie egzaminu końcowego, jeżeli przewidziane są one programem studiów oraz uregulowanie ustalonych opłat. 2. Program studiów, jako warunek ukończenia studiów podyplomowych, może przewidywać w szczególności: a) złożenie egzaminu dyplomowego; b) przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej; c) przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, połączone ze złożeniem egzaminu dyplomowego. 3. W przypadku pracy dyplomowej, słuchacz jest zobowiązany do jej złożenia w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego w 2 egzemplarzach w terminie wyznaczonym przez kierownika studiów. 4. W przypadku egzaminu dyplomowego, słuchacz jest zobowiązany do jego zdania w terminie wyznaczonym przez kierownika studiów przed trzyosobową komisją, w skład której wchodzą: kierownik studiów i dwie osoby spośród osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy (seminarium) według skali określonej w 16 ust. 2 Regulaminu. 2. Wymóg recenzji pracy dyplomowej określa program studiów. 4

5 3. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej, decyzję odnośnie do warunków ukończenia studiów podejmuje kierownik studiów podyplomowych w porozumieniu z opiekunem pracy (seminarium) Datą ukończenia studiów podyplomowych jest data realizacji ostatniego warunku ukończenia studiów, przewidzianego w programie studiów podyplomowych. 2. Ostateczny wynik studiów ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z zaliczeń, egzaminów oraz oceny pracy dyplomowej i/lub egzaminu dyplomowego, zgodnie z zasadą: do 3,250 dostateczny (3,0), od 3,251 do 3,750 plus dostateczny (3,5), od 3,751 do 4,250 dobry (4,0), od 4,251 do 4,500 plus dobry (4,5), od 4,501 bardzo dobry (5,0). 3. Ocena na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych stanowi: ½ średniej wszystkich ocen uzyskanych w trackie studiów, ¼ średniej ocen z pracy końcowej i ¼ średniej ocen z egzaminu dyplomowego. W przypadku, gdy program studiów przewiduje tylko egzamin dyplomowy, ocena na świadectwie liczona jest wg następującego schematu: ½ średniej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów i ½ średniej ocen z egzaminu końcowego. W przypadku, gdy program studiów przewiduje tylko złożenie pracy dyplomowej, ocena na świadectwie liczona jest wg następującego schematu: ½ średniej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów i ½ średniej ocen z pracy końcowej. 4. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wzór świadectwa określają odrębne przepisy. 5. Uniwersytet ma obowiązek przygotowania i wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w ciągu 30 dni od daty ich ukończenia. 21 Szczegółowe warunki ukończenia studiów podyplomowych, w szczególności zasady i organizację przygotowania i obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, sposób ustalenia ogólnej oceny ukończenia studiów podyplomowych określa rada wydziału prowadzącego studia, a zatwierdza Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. VII. Skreślenie z listy słuchaczy i ponowne przyjęcie na studia podyplomowe Dziekan skreśla słuchacza studiów w przypadku: a) pisemnej rezygnacji ze studiów; b) niezaliczenia zajęć przewidzianych programem studiów; c) niezłożenia w terminie pracy końcowej; d) niezdania egzaminu końcowego; e) niewniesienia w ustalonym terminie opłaty semestralnej, pomimo pisemnego wezwania do jej uiszczenia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. 2. Słuchaczowi przysługuje odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów podyplomowych, na pisemny wniosek osoby skreślonej z listy słuchaczy, zaopiniowany przez kierownika studiów, nie później niż w ciągu 2 lat od daty skreślenia, o ile studia są nadal prowadzone. 2. Szczegółowe warunki wznowienia studiów określa kierownik studiów podyplomowych. 5

6 VIII. Kierownik studiów podyplomowych Kierownika studiów podyplomowych wskazuje rada wydziału prowadzącego studia podyplomowe. 2. Kierownikiem studiów podyplomowych może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniony na Uniwersytecie co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy. 3. Do uprawnień i obowiązków a studiów podyplomowych należy w szczególności: a) opracowanie programu i budżetu studiów; b) organizacja studiów i nadzór nad ich przebiegiem, organizacja zajęć dydaktycznych, zgodnie z zatwierdzonym przez radę wydziału programem studiów; c) zapewnienie kadry do prowadzenia zajęć na studiach; d) przygotowanie harmonogramu zajęć; e) podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych w sprawach słuchaczy, niezastrzeżonych do kompetencji dziekana; f) przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie realizacji zatwierdzonego budżetu, g) przedstawianie dziekanowi zbiorczego sprawozdania z przebiegu każdej edycji studiów podyplomowych, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia jej zakończenia. IX. Przepisy końcowe 25 W sprawach dotyczących zasad i trybu odbywania studiów, nieobjętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzję w pierwszej kolejności podejmuje kierownik studiów podyplomowych, następnie Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. 26 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. 6

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 w zw z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1. Regulamin Programu MBA REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest niepubliczną szkołą wyższą, wpisaną przez

Bardziej szczegółowo