REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 (dz. U. nr 164, poz. 1365z późn. zm.), 2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2011 w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz.U r.,nr 207, poz. 1232), 3. Rozporządzenia MNiSW z dnia 5 października 2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U r. nr 243, poz. 2011, 4. Rozporządzenia MNiSW z 2 listopada 2011 w sprawie KRK dla szkolnictwa wyższego, (Dz.U. 2011, nr 253, poz. 1520), 5. Rozporządzenia MNiSW z dnia 4 listopada 2011 w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521), 6. Statutu Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. I. Tworzenie i likwidacja studiów podyplomowych 2 1. Studia podyplomowe mogą być tworzone w Wyższej Szkole Zarządzania w Słupsku na wniosek Dziekana lub pracowników uczelni. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych wymaga uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia ogólnych założeń studiów. 2. Studia podyplomowe uruchamia Rektor. 3. Studia podyplomowe mogą być tworzone przy współudziale innych uczelni, instytucji i organizacji, w tym także zagranicznych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów określają umowy zawarte między tymi jednostkami Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych, należy złożyć do pełnomocnika ds. jakości kształcenia nie później niż 3 miesiące przed 1

2 proponowaną datą uruchomienia studiów. Termin 3 miesięcy nie dotyczy wniosków o utworzenie studiów podyplomowych realizowanych na zlecenie podmiotów spoza uczelni (kształcenie zamawiane) oraz finansowanych lub współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. 2. Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych należy dołączyć: a. ogólną charakterystykę studiów, stanowiącą -załącznik nr 1, b. efekty kształcenia - załącznik nr 2, c. plan studiów - załącznik nr 3, d. karty modułów - załącznik nr 4, e. wstępny kosztorys studiów sporządzony dla minimalnej liczby uczestników warunkującej samofinansowanie się studiów załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu studiów 4 1. Wstępny kosztorys studiów podyplomowych sporządza Dziekan do akceptacji Kanclerza. Kosztorys zatwierdza Rektor. 2. Rzeczywisty kosztorys Studiów Podyplomowych załącznik nr 6 sporządza Dziekan po zakończonym cyklu kształcenia do akceptacji Kanclerza i Dziekana. Kosztorys zatwierdza Rektor Program kształcenia zatwierdza Rada Wydziału. 2. Korekty planu studiów podyplomowych obejmujące do 25 % godzin dydaktycznych może zatwierdzać Dziekan na wniosek Kierownika studiów 6 1. Studia podyplomowe likwiduje Senat WHSZ na wniosek Kierownika studiów. 2. Wniosek o likwidację studiów podyplomowych składa Kierownik studiów do Dziekana dołączając: a. uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych, b. stanowisko w sprawie likwidacji studiów podyplomowych wyrażone na piśmie. 3. Wniosek o likwidację studiów podyplomowych opiniuje Dziekan. 2

3 4. W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych przez 5 kolejnych edycji, Kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek złożyć wniosek o ich likwidację. II. Kształcenie 7 1. Studia podyplomowe zapewniają uzyskanie co najmniej 60 ECTS i trwają nie krócej niż 2 semestry (40 tygodni). 2. Studia podyplomowe są prowadzone w trybie niestacjonarnym. 3. Studia podyplomowe są odpłatne. III. Rekrutacja na studia podyplomowe 8 1. Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia potwierdzone dyplomem ukończenia studiów. 2. Wolnym słuchaczem studiów może zostać każdy, kto uzyska pozytywną opinię Dziekana i wniesie opłatę zgodnie z 13 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych w WHSZ w Słupsku. 3. Wolny słuchacz korzysta ze wszystkich uprawnień słuchacza z wyjątkiem: a) prawa do zdawania egzaminu końcowego lub obrony pracy końcowej, b) otrzymania świadectwa ukończenia studiów 4. Wolny słuchacz nabywa wszystkie uprawnienia słuchacza w momencie złożenia w biurze studiów podyplomowych brakujących dokumentów wymaganych przy rekrutacji na dany kierunek studiów, nie później jednak niż do dnia zakończenia edycji studiów, w której uczestniczył. 5. W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z art. 192 ust. 2,3,4, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 6. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 7. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń. 3

4 8. Koordynator studiów podyplomowych podaje do wiadomości publicznej: warunki rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty: a. podanie o przyjęcia na studia (według wzoru - załącznik nr 7), b. kwestionariusz osobowy (według wzoru - załącznik nr 8), c. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, d. zdjęcie legitymacyjne, e. ksero dowodu osobistego Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza Koordynator studiów 2. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan. 3. Kandydat staje się uczestnikiem studiów podyplomowych z chwilą podpisania umowy o naukę - załącznik nr 9 IV. Prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych Uczestnik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć zostaje zapoznany z programem kształcenia. 2. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w programowych zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS umożliwiającej ukończenie studiów 3. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: a. bardzo dobry (bdb; 5,0), b. dobry plus (db plus; 4,5), c. dobry (db; 4,0), d. dostateczny plus (dst plus; 3,5), e. dostateczny (dst; 3,0), 4

5 f. niedostateczny (ndst.; 2,0), 4. Uczestnik studiów podyplomowych może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów. Zaświadczenie wydaje Koordynator studiów 5. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów, według wzoru określonego odrębnymi przepisami. 6. Zakończenie danej edycji studiów podyplomowych następuje z upływem 6 m-cy od zakończenia realizacji zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów. Uczestnicy, którzy nie dopełnią tego obowiązku zostają skreśleni z listy słuchaczy. 7. Osoba, która przerwała studia podyplomowe, może je wznowić. Warunki wznowienia studiów określa Dziekan. V. Skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych Uczestnik zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku: a. niepodpisania umowy o naukę, b. rezygnacji ze studiów, c. braku wymaganych zaliczeń, d. niezłożenie w terminie pracy końcowej, e. nieprzystąpienie do egzaminu końcowego, f. niedokonanie opłaty za studia podyplomowe. 2. Decyzje o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dziekan. 3. Decyzję o skreśleniu doręcza się słuchaczowi listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za studia w terminie ustalonym Zarządzeniem Kanclerza WHSZ. Brak uiszczenia opłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników studiów 5

6 2. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych w terminie 14 dni od terminu pierwszej wpłaty przysługuje zwrot 80% wniesionej opłaty. Rezygnację ze studiów należy składać do Dziekana. 3. W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy słuchaczy, kwota czesnego wpłaconego za dany okres (semestr lub rok akademicki) podlega zwrotowi po potrąceniu części należnej, liczonej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono podanie o rezygnację, lub do dnia podjęcia decyzji o skreśleniu przez Dziekana. 4. Opłata administracyjna pobierana w chwili składania dokumentów nie podlega zwrotowi. V. Uprawnienia i obowiązki Koordynatora Koordynatora studiów podyplomowych powołuje Rektor. 2. Do zakresu obowiązków koordynatora studiów należy: a. zorganizowanie promocji kierunków studiów podyplomowych, b. przeprowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe, c. przedstawienie Dziekanowi listy kandydatów na studia w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji, d. przedkładanie Dziekanowi zweryfikowanych informacji dot. płatności słuchaczy, e. opiniowanie decyzji dot. skreślenia ze studiów podyplomowych, f. wystawianie zaświadczeń o uczestnictwie w studiach podyplomowych, g. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji toku studiów podyplomowych obejmującej: ewidencję słuchaczy, teczki osobowe, protokoły zaliczeniowe/egzaminacyjne, i inne materiały dokumentujące przebieg studiów, h. wystawianie i ewidencję świadectw studiów podyplomowych, i. tworzenie harmonogramów i planów zajęć, j. zapewnienie sal dydaktycznych i niezbędnego wyposażenia dla prawidłowej realizacji programu kształcenia, 6

7 k. monitorowanie i aktualizowanie strony internetowej studiów VI. Uprawnienia i obowiązki Kierownika studiów podyplomowych Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje Kierownik. 2. Kierownika studiów podyplomowych powołuje i odwołuje Dziekan. 3. Do uprawnień i obowiązków Kierownika studiów podyplomowych należą a. załatwianie spraw formalnych związanych z tworzeniem i likwidacją studiów podyplomowych, b. zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć, VII. Nadzór nad działalnością studiów podyplomowych 15 Nadzór nad działalnością studiów podyplomowych sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej. 16 W przypadkach wątpliwych, które mogą wyniknąć przy stosowaniu niniejszego regulaminu sprawy rozstrzyga Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna. Załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu. 7

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr RK/021/12/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe oraz instrukcji finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Dokumenty źródłowe: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo