REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 2012

2 4

3 SPIS TREŚCI 1. Przepisy ogólne Tworzenie i likwidacja studiów podyplomowych Opłaty i rekrutacja na studia podyplomowe Skreślenie z listy uczestników Przebieg studiów Wznowienie studiów Przepisy końcowe

4 6

5 1. PRZEPISY OGÓLNE Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. 2. W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach Regulamin określa ogólne zasady organizacji i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników studiów podyplomowych Akademii Obrony Narodowej. 2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe, z zastrzeżeniem 6 ust Do prowadzenia studiów podyplomowych uprawnione są podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Obrony Narodowej Studia podyplomowe mogą być także prowadzone wspólnie przez jednostki, o których mowa w 3. W takim przypadku obowiązki i zadania poszczególnych jednostek regulują porozumienia zawierane między tymi jednostkami. 2. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody rektora. 5. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym albo w formie kształcenia na odległość Studia podyplomowe prowadzone w Akademii w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP organizowane są na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej. 2. Szczegółowe zasady kierowania żołnierzy zawodowych w trybie służbowym na studia, o których mowa w ust. 1, ustala Minister Obrony Narodowej. 3. Przyjęcie żołnierzy zawodowych na stacjonarne studia podyplomowe, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie skierowania służbowego, w oparciu o przepisy regulujące służbę wojskową żołnierzy zawodowych. 4. Do uczestników studiów podyplomowych będących żołnierzami zawodowymi skierowanymi na studia w trybie służbowym mają również zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 z późn. zm.). 7

6 7. Przepisów rozdziałów II IV regulaminu nie stosuje się do studiów podyplomowych prowadzonych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP. 8. Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe zobowiązana jest do zapewnienia: 1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć; 2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów; 3) obsługi administracyjno-technicznej studiów. 2. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 9. Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych składa się nie później niż 6 miesięcy przed proponowaną datą uruchomienia studiów. 2. Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych należy dołączyć: 1) uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie zgody na utworzenie studiów podyplomowych; 2) propozycję kandydata na kierownika studiów; 3) informację zawierającą nazwę studiów, ich cel i tryb kształcenia, zakres tematyczny, czas trwania i sposób oceniania wyników kształcenia oraz wskazującą potencjalnych kandydatów na te studia; 4) szczegółowe warunki rekrutacji na studia, w tym wymagania stawiane kandydatom na studia co do stopnia ukończonych studiów wyższych; 5) kwalifikacje absolwenta; 6) charakterystykę studiów, uwzględniającą przedmioty kształcenia na poszczególnych semestrach, ich wymiar i warunki ich zaliczenia oraz kryteria uzyskania świadectwa ukończenia studiów; 7) przewidywany termin rozpoczęcia zajęć; 8) imienny wykaz nauczycieli akademickich i pracowników niezbędnych do realizacji programu kształcenia; 9) kosztorys studiów, sporządzony dla minimalnej liczby uczestników warunkującej samofinansowanie się studiów; 10) przewidywaną liczbę uczestników lub limit przyjęć. 11. Kosztorys studiów podyplomowych, o którym mowa w 10 ust. 2 pkt 9, sporządza się także dla kolejnych edycji studiów w przypadku zmiany wysokości opłat za studia podyplomowe lub kosztów prowadzenia studiów podyplomowych. Nowy kosztorys kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia przedstawia niezwłocznie rektorowi. 8

7 12. Kierownika studiów podyplomowych powołuje rektor na wniosek kierownika właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej Studia podyplomowe odbywają się w cyklu semestralnym. 2. Studia podyplomowe nie mogą trwać krócej niż dwa semestry, a program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS Zmiany programu nauczania na studiach podyplomowych obejmujące nie więcej niż 30% godzin dydaktycznych wprowadza na wniosek kierownika studiów rada właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej w formie uchwały. 2. Dokonywanie zmian, o których mowa w ust 1 nie może następować w trakcie trwania studiów i dotyczy kolejnej edycji studiów. 15. W przypadku braku minimalnej liczby kandydatów, o której mowa w 10 ust. 2 pkt 10, studia podyplomowe w danym roku akademickim mogą zostać odwołane przez kierownika właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej Wniosek o likwidację studiów podyplomowych składa rektorowi kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe, dołączając: 1) uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych; 2) uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie zgody na likwidację studiów podyplomowych; 2. W razie likwidacji studiów podyplomowych aktualnie prowadzone studia trwają do ich zakończenia. 3. OPŁATY I REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE Studia podyplomowe są odpłatne. Wysokość opłat ustala rektor, na wniosek kierownika właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej. 2. Opłaty mogą być wnoszone w całości, semestralnie lub miesięcznie. Sposób wnoszenia opłaty określa umowa zawarta ze słuchaczem studiów podyplomowych Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji na studia, o których mowa w 10 ust. 2 pkt Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ogłasza: zasady rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia tych studiów. 9

8 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają we właściwej podstawowej jednostce organizacyjnej następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie na studia; 2) ankietę osobową; 3) 3 zdjęcia; 4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 5) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. 2. W przypadku niezakwalifikowania na studia dokumenty zwraca się kandydatowi O przyjęciu kandydatów na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 2. Zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej Decyzję o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe, na podstawie wniosku komisji rekrutacyjnej. 2. Decyzję doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji. 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika właściwej jednostki organizacyjnej, który wydał decyzję. 22. Wpisanie kandydata na listę uczestników studiów podyplomowych uwarunkowane jest: 1) zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe; 2) wniesieniem pierwszej opłaty w wysokości wynikającej z zawartej umowy. 4. SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW Uczestnik studiów podyplomowych może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku: 1) pisemnej rezygnacji ze studiów, 2) niezaliczenia semestru studiów, 3) niewniesienia w ustalonym terminie opłaty, o której mowa w 22 pkt 2 lub w 17 ust Skreślenia dokonuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. 3. Uczestnikowi studiów podyplomowych przysługuje odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy uczestników do rektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia. 10

9 5. PRZEBIEG STUDIÓW Studia podyplomowe realizowane są według: 1) programów studiów, 2) planów studiów, 3) rozkładów zajęć. 2. Szczegółowy rozkład zajęć wykonuje komórka planistyczna podstawowej jednostki organizacyjnej na podstawie planów i programów studiów oraz wytycznych kierownika studiów podyplomowych. 3. Rozkłady zajęć są udostępniane uczestnikom studiów podyplomowych nie później niż dziesięć dni przed rozpoczęciem zajęć, w formie elektronicznej w akademickiej sieci komputerowej i w Internecie. 25. Uczestnik studiów podyplomowych: 1) otrzymuje indeks (kartę) studiów podyplomowych, 2) ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych systemu biblioteczno-informacyjnego, 3) zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i zdawania egzaminów. 26. Uczestnik studiów podyplomowych przebywający na terenie Akademii jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Akademii Obrony Narodowej Okresem zaliczeniowym studiów podyplomowych w Akademii jest semestr. 2. Uczestnik studiów podyplomowych za zrealizowanie każdego zadania dydaktycznego określonego w planie studiów i programie kształcenia oraz osiągnięcie założonych celów efektów kształcenia, uzyskuje odpowiadającą tym efektom liczbę punktów ECTS. 3. Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy lub umiejętności słuchaczy na zakończenie nauczania przedmiotu: 1) egzamin z oceną, 2) zaliczenie z oceną, 3) zaliczenie bez oceny. 4. Podczas egzaminów, zaliczeń i bieżącej kontroli wiedzy stosuje się następującą skalę ocen: 5. bardzo dobry bdb 5,0 dobry plus db+ 4,5 dobry db 4,0 dostateczny plus dst+ 3,5 dostateczny dst 3,0 niedostateczny ndst 2,0 W przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem bez oceny stosuje się wpis zal. lub nie zal. 11

10 Uczestnik studiów podyplomowych, który nie zdał egzaminu w sesji lub nie uzyskał zaliczenia i zgłasza zastrzeżenia do bezstronności, formy, trybu lub jego przebiegu, ma prawo złożyć w ciągu siedmiu dni pisemny wniosek do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. 2. Egzamin komisyjny może z własnej inicjatywy zarządzić kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w przypadku stwierdzenia rażących uchybień w jego przeprowadzeniu. 3. Egzamin komisyjny powinien się odbyć w terminie czternastu dni od daty złożenia wniosku, przed komisją powołaną przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 4. W skład komisji wchodzą: wyznaczony przez dziekana przewodniczący oraz jeden lub dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub pokrewnego. W komisji może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, osoba uprzednio egzaminująca uczestnika studiów podyplomowych, bez prawa zadawania pytań. 5. Na wniosek uczestnika studiów podyplomowych egzamin komisyjny może być przeprowadzony w obecności (w charakterze obserwatora) wskazanego przez uczestnika studiów podyplomowych nauczyciela akademickiego. 6. Ocenę z egzaminu komisyjnego do protokołu i indeksu uczestnika studiów podyplomowych wpisuje przewodniczący komisji. 7. W przypadku niezdania egzaminu komisyjnego uczestnik studiów podyplomowych zostaje skreślony z listy Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymagań określonych w programie studiów, złożenie egzaminu końcowego z oceną pozytywną oraz przedłożenie pracy dyplomowej, o ile taki obowiązek jest przewidziany w programie studiów. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu końcowego. 2. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w Akademii z wynikiem pozytywnym, otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Świadectwa ukończenia studiów wydawane są według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 3. Podstawę do obliczenia końcowej oceny ukończenia studiów wpisywanej na świadectwie stanowią: 1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem, uzyskanych w całym okresie studiów, 2) ocena pracy dyplomowej (jeżeli jest wymagana), 3) ocena z egzaminu końcowego. 4. Ocena końcowa za studia obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako suma: 1) 0,6 oceny wymienionej w ust. 3 pkt 1; 2) 0,3 oceny wymienionej w ust. 3 pkt 2; 3) 0,1 oceny wymienionej w ust. 3 pkt W przypadku gdy nie jest wymagana praca końcowa, ocena ukończenia studiów obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako suma: 12

11 1) 0,6 oceny wymienionej w ust. 3 pkt 1; 2) 0,4 oceny wymienionej w ust. 3 pkt Na świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ocenę wyliczoną zgodnie z ust. 4 lub 5, zaokrągloną do pełnej oceny, tj.: 1) od 2,66 do 3,25 dostateczny, 2) od 3,26 do 3,75 dostateczny plus, 3) od 3,76 do 4,25 dobry, 4) od 4,26 do 4,75 dobry plus, 5) powyżej 4,75 bardzo dobry. 7. Zaokrąglenia oceny dokonuje się wyłącznie w celu wpisania na świadectwie ukończenia studiów. We wszystkich innych dokumentach odnotowuje się wynik rzeczywisty, określony zgodnie z ust. 4 lub WZNAWIANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uczestnik studiów podyplomowych, który posiada zaliczony jeden semestr studiów, może w okresie roku od momentu skreślenia z listy uczestników złożyć wniosek o wznowienie studiów. 2. Decyzję o wznowieniu studiów podyplomowych na wniosek zainteresowanego podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, w której prowadzony jest kierunek studiów podyplomowych. 7. PRZEPISY KOŃCOWE W sprawach, które nie zostały objęte postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące akty prawne, statut oraz obowiązujące w uczelni przepisy wewnętrzne. 2. Decyzje w indywidualnych sprawach uczestników studiów podejmują organy Akademii określone w statucie, niniejszym regulaminie i innych przepisach obowiązujących w Akademii. 3. Decyzje wydane przez rektora są ostateczne. 13

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 w zw z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo