REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez wydziały i inne jednostki organizacyjne Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów wyższych prowadzonych przez Uczelnię. W przypadku gdy program studiów wykracza poza zakres, o którym mowa wyżej, do prowadzenia studiów niezbędna jest zgoda ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego. 3. Studia podyplomowe mogą być także prowadzone przez jednostki, o których mowa w ust. 1, we współpracy z innymi takimi jednostkami oraz z instytucjami i organizacjami, w tym także zagranicznymi. Zadania instytucji, organizacji oraz jednostek Uczelni uczestniczących w prowadzeniu studiów oraz sposób finansowania studiów określają zawarte między nimi umowy i porozumienia. 4. Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób, które posiadają co najmniej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny. 5. Wydziały lub inne jednostki organizacyjne prowadzące studia zobowiązane są do zapewnienia: a) kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć, b) sal dydaktycznych i laboratoriów oraz wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów, w tym planu studiów, c) materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla słuchaczy studiów, d) obsługi administracyjnej i technicznej studiów. 6. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe sprawuje nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi. 7. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym. 1

2 TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2 1. Studia podyplomowe tworzy, znosi i przekształca Rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni. 2. Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni składa Rektorowi wniosek o utworzenie studiów podyplomowych nie później niż dwa miesiące przed planowanym terminem uruchomienia studiów. 3 Kierownika studiów podyplomowych powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu. 1. Zmiany nazwy studiów podyplomowych dokonuje Rektor Zmiany czasu trwania studiów podyplomowych lub programu studiów podyplomowych, obejmujące ponad 30% godzin dydaktycznych, wprowadza - na wniosek kierownika studiów podyplomowych - kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni. Decyzja kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni wymaga akceptacji przez Rektora. 3. Korekty programu studiów podyplomowych, obejmujące mniej jak 30% godzin dydaktycznych, wprowadza - na wniosek kierownika studiów podyplomowych - kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni. Kierownik jednostki organizacyjnej o dokonanej korekcie niezwłocznie zawiadamia Rektora. 5 W przypadku braku minimalnej liczby kandydatów na studia podyplomowe w danej edycji studiów lub z innych ważnych powodów, studia podyplomowe mogą zostać zawieszone przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni. O podjętej decyzji w sprawie zawieszenia studiów kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie informuje Rektora Wniosek o likwidację studiów podyplomowych składa Rektorowi kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych. 2. Rektor może zlikwidować studia podyplomowe także z własnej inicjatywy. Decyzja Rektora o likwidacji studiów podyplomowych powinna zawierać uzasadnienie. 7 2

3 Wzory dokumentacji wymaganej do uruchomienia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych określa zarządzenie Rektora. WARUNKI FINANSOWE TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Studia podyplomowe są odpłatne Wysokość opłat ustala Kanclerz na podstawie kalkulacji kosztów studiów podyplomowych, uwzględniając koszty związane z prowadzenie i obsługą administracyjną studiów. 3. Studia podyplomowe lub słuchacze tych studiów mogą być finansowani lub dofinansowani przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych Unii Europejskie. W takim przypadku wysokość opłat za studia ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych studiów. 4. Studia podyplomowe są płatne semestralnie z góry, na 7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru, chyba że Kanclerz postanowi inaczej. 5. Na umotywowany wniosek słuchacza studiów Kanclerz może wydać decyzję o rozłożeniu na raty opłaty za studia. 6. Jeżeli uczestnik studiów podyplomowych zrezygnuje z uczestnictwa ze studiów w czasie semestru opłata nie podlega zwrotowi. Opłata może zostać zwrócona uczestnikowi w części proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu zajęć dydaktycznych tylko z powodów zdrowotnych, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim, albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz. REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 9 1. Zasady rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów podaje do wiadomości publicznej kierownik studiów podyplomowych. 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty a) podanie o przyjęcie na studia, b) 2 zdjęcia, c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, d) adres do korespondencji, e) inne dokumenty wskazane w szczegółowych warunkach rekrutacji. 3

4 10 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów i ewentualnie przeprowadzonej z nim rozmowy. 2. Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa kierownikowi studiów podyplomowych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 3. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni, prowadzącej studia podyplomowe albo umocowany przez niego kierownik studiów podyplomowych. 4. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia podyplomowe doręcza się kandydatowi w formie pisemnej, na adres wskazany do korespondencji. 5. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia albo kierownika studiów podyplomowych, który wydał decyzję. 11 Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest wniesieniem opłaty za pierwszy semestr studiów. ORGANIZACJA STUDIÓW Kształcenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w cyklu semestralnym. 2. Studia podyplomowe realizowane są na podstawie planu studiów i programu nauczania, zatwierdzonych przez Senat. 3. Studia podyplomowe w Uczelni trwają nie krócej niż 2 semestry. 4. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez słuchaczy co najmniej 60 punktów ECTS Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje indeks. 2. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, pomieszczeń dydaktycznych i ich wyposażenia, na zasadach ustalonych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii. 4

5 3. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do: a) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, b) terminowego zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów, c) uiszczania opłat za studia w określonych terminach, d) przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na Uczelni Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: a) bardzo dobry - 5,0, b) dobry plus - 4,5, c) dobry - 4,0, d) dostateczny plus - 3,5, e) dostateczny - 3,0, f) niedostateczny - 2,0, g) zaliczenie bez oceny -zal. 2. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego, jeżeli przewidziane są one w programie studiów oraz uzyskanie określonej programem kształcenia liczby punktów ECTS. 3. Ostateczny wynik studiów ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z zaliczeń, egzaminów oraz oceny pracy końcowej i egzaminu końcowego, jeżeli przewidziane są one w programie studiów zgodnie z zasadą: do 3,25 dostateczny (3,0), od 3,26 do 3,74 plus dostateczny (3,5), od 3,75 do 4,24 dobry (4,0), od 4,25 do 4,74 plus dobry (4,5), od 4,75 bardzo dobry (5,0). 1. Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych następuje w przypadku: a) rezygnacji ze studiów, b) niewypełnienia obowiązków wynikających z planu studiów i programu nauczania, w szczególności niezaliczenia zajęć, c) niezłożenia pracy dyplomowej w terminie, d) niewniesienia w ustalonym terminie opłaty semestralnej, e) postępowania niezgodnego z przepisami porządkowymi obowiązującymi na Uczelni. 15 5

6 2. Skreślenia dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe. Od decyzji o skreśleniu słuchaczowi przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe. 3. Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów ( 15 ust.1pkt.d) może nastąpić po uprzednim wezwaniu przez Uczelnię słuchacza na piśmie do zapłaty zaległych opłat z jednoczesnym wyznaczeniem dodatkowego terminu do ich uiszczenia oraz po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu do uiszczenia tych opłat. 4. W razie zrezygnowania przez słuchacza ze studiów w czasie semestru akademickiego Uczelnia zwróci słuchaczowi część czesnego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy, których słuchacz nie wykorzystał. Na potrzeby powyższego postanowienia przyjmuje się semestry ustalone w danym roku akademickim dla rozpoczynających się studiów podyplomowych. Za datę rezygnacji ze studiów, na podstawie której obliczy się wysokość zwrotu czesnego, przyjmuje się datę otrzymania przez Uczelnię pisemnego oświadczenia słuchacza o rezygnacji ze studiów. 5. Osoba, która została skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych, może je wznowić w przypadku realizacji kolejnej edycji danych studiów podyplomowych. Warunki wznowienia określa kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW Uczelnia zakłada teczkę osobową słuchacza studiów podyplomowych, która zawiera: a) podanie kandydata o przyjęcie na studia wraz z kopią decyzji o przyjęciu, b) kwestionariusz osobowy, c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, d) inne dokumenty wskazane w szczegółowych warunkach rekrutacji, e) decyzje władz Uczelni dotyczące przebiegu studiów, w szczególności: zgody na przedłużanie terminów zaliczeń, skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych, f) kartę okresowych osiągnięć słuchacza, g) jeden egzemplarz pracy końcowej, jeżeli plan studiów i program nauczania przewidują wykonanie takiej pracy, h) dokument stwierdzający ukończenie studiów podyplomowych egzemplarz do akt, i) potwierdzenie odbioru dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych i jego odpisu przez osobę odbierającą dokument. 2. Teczkę osobową słuchacza studiów podyplomowych przechowuje się w archiwum Uczelni Przebieg studiów jest dokumentowany w: a) indeksie słuchacza studiów podyplomowych, 6

7 b) kartach okresowych osiągnięć słuchacza, c) protokołach zaliczeniowych, zawierających: - nazwę przedmiotu, - imiona i nazwiska słuchaczy studiów podyplomowych, - oceny, datę i podpis osoby zaliczającej przedmiot. 2. Zakończenie studiów odnotowuje się w: a) centralnym rejestrze słuchaczy studiów podyplomowych, b) centralnym rejestrze wydanych dokumentów stwierdzających ukończenie studiów podyplomowych Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje dokument stwierdzający ukończenie studiów - świadectwo ukończenia studiów. Świadectwo powinno zwierać ocenę ogólną ukończenia studiów podyplomowych. 2. W przypadku utraty oryginału dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych, słuchacz studiów podyplomowych może wystąpić do Uczelni o wydanie duplikatu. 3. Do wydania duplikatu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad wydawania duplikatów dyplomów ukończenia studiów. 4. Uczelnia pobiera opłaty za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów oraz duplikatów, w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami. 5. Uregulowanie wszystkich opłat jest warunkiem wydania dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych. VII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy: a) organizacja studiów i nadzór nad ich przebiegiem, b) prowadzenie akcji promującej studia podyplomowe, c) przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na podstawie pełnomocnictwa kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia, d) prowadzenie dokumentacji studiów, e) wystawianie zaświadczeń o uczestnictwie w studiach podyplomowych, f) sporządzanie dokumentów stwierdzających ukończenie studiów podyplomowych, g) prowadzenie ewidencji i gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania, 19 7

8 h) prowadzenie spraw formalnych związanych z tworzeniem, likwidacją i funkcjonowaniem studiów podyplomowych, i) prowadzenie centralnego rejestru słuchaczy studiów podyplomowych, j) prowadzenie centralnego rejestru dokumentów stwierdzających ukończenie studiów podyplomowych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Instancją odwoławczą w sprawach objętych Regulaminem studiów podyplomowych jest Rektor. Decyzja Rektora w postępowaniu odwoławczym jest ostateczna. 2. W sprawach dotyczących zasad i trybu odbywania studiów podyplomowych, nie objętych przepisami regulaminu, decyduje Rektor. Interpretacja postanowień regulaminu należy do Rektora. 3. Szczegółowe zasady organizowania, finansowania i prowadzenia studiów podyplomowych przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni, nie objęte Regulaminem, ustalają kierownicy tych jednostek. 8

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 w zw z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo