REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz z późn. zm.) oraz Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z późn. zm. 2. Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. 3. Studia podyplomowe są formą działalności dydaktycznej uczelni służącą uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy oraz podnoszeniu i rozszerzaniu kwalifikacji absolwentów studiów wyższych. 4. W rozumieniu regulaminu pojęcie instytut oznacza instytut lub inną jednostkę organizacyjną uczelni tworzącą warunki do prowadzenia studiów podyplomowych. 5. Jeżeli studia podyplomowe nie są prowadzone przez instytut, to kompetencje dyrektora instytutu, o których mowa w regulaminie przejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie. 2 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady rekrutacji, organizacji i przebiegu studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy tych studiów, uprawnienia i obowiązki kierownika studiów oraz zadania Dziekanatu w zakresie studiów podyplomowych. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3 1. Studia podyplomowe tworzy, przekształca i znosi Senat PWSZ w Sulechowie. 2. Warunki do prowadzenia studiów podyplomowych mogą być tworzone przez instytut, kilka instytutów wspólnie lub inne jednostki organizacyjne uczelni. 3. Współpraca w zakresie studiów podyplomowych jednostek, o których mowa w ust. 2, może dotyczyć także innych uczelni, instytucji i organizacji, w tym także zagranicznych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów określają umowy zawarte między tymi jednostkami.

2 4. Jednostki organizacyjne tworzące warunki do prowadzenia studiów podyplomowych zobowiązane są do zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć oraz materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników studiów. 5. Studia podyplomowe są prowadzone w trybie niestacjonarnym w zakresie związanym z prowadzonymi na uczelni kierunkami. Zajęcia na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 6. Jeżeli program studiów wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 5, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 4 Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, przy czym uczelnia jest zobowiązana do określenia efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentowania Utworzenie studiów podyplomowych poprzedzone jest złożeniem przez dyrektora instytutu do Rektora wniosku o utworzenie studiów podyplomowych w terminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą uruchomienia studiów. 2. Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych należy dołączyć w szczególności: 1) informację zawierającą nazwę studiów, tryb i czas trwania, 2) uzasadnienie utworzenia studiów, 3) sylwetkę absolwenta, 4) program kształcenia oraz programy i plany studiów podyplomowych zgodnie z uchwałą senatu Wytyczne w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów podyplomowych oraz Regulaminem ECTS. 5) warunki ukończenia studiów, 6) warunki i zasady rekrutacji na studia, 7) planowaną obsadę kadrową, 8) wskazanie kandydata na kierownika studiów, 9) kosztorys studiów, sprawdzony pod względem formalno rachunkowym przez kwestora. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1. podlega sprawdzeniu pod względem formalnym przez dziekanat, a przed jego rozpoznaniem wymaga zaopiniowania przez Komisję ds. Jakości Kształcenia Studia podyplomowe znosi (likwiduje) Senat PWSZ w Sulechowie. 2. Zniesienie studiów podyplomowych poprzedzone jest złożeniem przez dyrektora instytutu do Rektora wniosku o zniesienie studiów. 3. Do wniosku o zniesienie studiów dołącza się w szczególności: 1) uzasadnienie zniesienia studiów podyplomowych, 2) stanowisko w sprawie zniesienia studiów podyplomowych wyrażone na piśmie przez jednostki organizacyjne uczestniczące w ich prowadzeniu - w przypadku studiów podyplomowych, o których mowa w 3 ust. 2, 3) projekty wypowiedzenia umów - w przypadku studiów podyplomowych, o których mowa w 3 ust. 3. 2

3 4. W przypadku nie uruchomienia studiów podyplomowych przez trzy kolejne edycje, kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek złożyć wniosek o ich zniesienie. REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 7 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą się ubiegać osoby spełniające warunki określone w 1. ust W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych. 4. Uczelnia podaje do wiadomości publicznej: warunki rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć. 5. Przyjęcie na studia odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi określanymi dla danej specjalności studiów podyplomowych. 6. Od decyzji o nie przyjęciu na studia podyplomowe przysługuje kandydatowi odwołanie do rektora w terminie 14 dni od jej doręczenia. 8 Kandydat na studia podyplomowe składa w Dziekanacie następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie na studia (według wzoru - załącznik), 2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub notarialnie poświadczoną kserokopię dyplomu, 3) 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, 4) kserokopię dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem, 5) inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza Dziekanat. 2. Lista słuchaczy studiów podyplomowych jest wstępnie akceptowana przez prorektora ds. studenckich, który przedkłada ją rektorowi do zatwierdzenia. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje kartę zaliczeniową i indeks słuchacza studiów podyplomowych. 2. Słuchacz studiów podyplomowych powinien być poinformowany przez kierownika studiów o warunkach ukończenia studiów. 3. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do: 1) korzystania z bazy dydaktycznej uczelni niezbędnej do realizacji programu studiów, 2) korzystania ze zbiorów bibliotecznych na zasadach określonych w regulaminie biblioteki, 3

4 3) korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia, 4) wglądu do swoich pisemnych prac zaliczeniowych lub egzaminacyjnych, 5) wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wypełniania anonimowych ankiet ewaluacyjnych dotyczących treści programowych studiów, organizacji studiów oraz pracy nauczycieli akademickich. 4. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry bdb 5,0 dobry plus db plus 4,5 dobry db 4,0 dostateczny plus dst plus 3,5 dostateczny dst 3,0 niedostateczny ndst 2,0 5. Słuchacz studiów podyplomowych może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów. 6. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za studia w terminie i w wysokości ustalonych w zasadach rekrutacji i umowie o odpłatności za studia. Brak uiszczenia opłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników studiów. Skreślenia dokonuje rektor. 2. W przypadku skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych rozwiązanie umowy następuje od daty skreślenia. W takim wypadku Uczelni przysługuje opłata za część semestru, proporcjonalnie do zrealizowanych zjazdów w danym semestrze, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy. SKREŚLENIA Z LISTY UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I WZNOWIENIA STUDIÓW 12 1 Rektor skreśla uczestnika studiów podyplomowych z listy słuchaczy studentów w przypadku: 1) niepodjęcia studiów, 2) rezygnacji ze studiów, 3) nie uzyskania w terminie zaliczenia, 4) nie zdania w terminie egzaminu, 5) nie złożenia w terminie pracy dyplomowej lub nie zdania egzaminu końcowego jeżeli takie wymagania są określone w programie kształcenia. 2 Rektor może skreślić słuchacza studiów podyplomowych w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej 30% efektywnej liczby godzin lub nie dokonania w terminie wymaganych opłat za studia podyplomowe, 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje w terminie 14 dni od jej doręczenia złożenie wniosku do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy Osoba skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych może ubiegać się o wznowienie na kolejną, realizowaną edycję studiów, w celu ich ukończenia. 4

5 2. Wznowienie studiów podyplomowych może nastąpić po przerwie nie dłuższej niż 2 lata, o ile takie studia będą kontynuowane. 3. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podyplomowych podejmuje rektor, określając jednocześnie warunki wznowienia. 4. Warunkiem dopuszczenia osoby do wznowienia i kontynuowania studiów jest uprzednie uregulowanie wszelkich należnych opłat. UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymagań określonych planem studiów oraz regulaminem. 2. W świadectwie ukończenia studiów i we wszystkich innych dokumentach wpisywany jest ostateczny wynik studiów, wyznaczany na podstawie poniższej tabeli: poniżej 3,24 3 dostateczny 3,24 3,74 3,5 dostateczny plus 3,75 4,24 4 dobry 4,25 4,74 4,5 dobry plus Powyżej 4,74 5 bardzo dobry Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje w ciągu 30 dni od daty egzaminu końcowego, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz 1 odpis, wg obowiązującego wzoru ustalonego prawem. 2. Świadectwo jest wydawane absolwentowi po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec uczelni. 3. Za świadectwo pobiera się opłatę w wysokości aktualnie obowiązującej, regulowanej przepisami prawa. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Kierownika studiów podyplomowych powołuje rektor, na wniosek dyrektora instytutu, spośród nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnionych w jednostce organizacyjnej tworzącej warunki do prowadzenia studiów podyplomowych. 2. Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów podyplomowych w szczególności należy: 1) załatwianie spraw formalnych związanych z tworzeniem i zniesieniem studiów podyplomowych, 2) organizacja studiów i nadzór nad ich przebiegiem; 3) prowadzenie dokumentacji zwianej z utworzeniem studiów podyplomowych, 4) przygotowanie harmonogramu zajęć, z uwzględnieniem bazy dydaktycznej (obciążeń sal wykładowych), 5) kontrola jakości kształcenia; 5

6 6) sporządzanie umów z pracownikami i rozliczanie godzin dydaktycznych; 7) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów, którą między innymi stanowią: - programy kształcenia, - dziennik zajęć dydaktycznych, - teczka akt osobowych słuchacza, - ewidencja słuchaczy (w tym listy obecności na zajęciach), - protokoły zaliczeniowe/egzaminacyjne. 8) przedstawianie, do akceptacji prorektora ds. studenckich, listy kandydatów na studia, w terminie do 14. dni po zakończeniu rekrutacji; 9) przedstawienie rektorowi, po zaopiniowaniu przez kwestora i prorektora ds. studenckich, kosztorysu każdej edycji studiów, w terminie do 14. dni przed rozpoczęciem zajęć; 10) przedstawienie rektorowi, po zaopiniowaniu przez kwestora i prorektora ds. studenckich, końcowego rozliczenia każdej edycji studiów, w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu zajęć. ZADANIA DZIEKANATU W ZAKRESIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 17 Do zadań dziekanatu w zakresie studiów podyplomowych w szczególności należy: 1) ogłaszanie i przeprowadzanie rekrutacji na studia podyplomowe; 2) przygotowanie zaświadczeń o uczestnictwie w studiach podyplomowych; 3) przygotowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy uczestników, zwrotu opłaty za studia i wznowienia studiów; 4) zawieranie umów z uczestnikami studiów podyplomowych o odpłatności za studia, 5) prowadzenie dokumentacji studiów podyplomowych obejmującej: a) rekrutację uczestników; b) ewidencję uczestników studiów podyplomowych, c) ewidencję wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych; d) prowadzenie ewidencji i gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania (indeksy, świadectwa ukończenia studiów i odpisy świadectw); 6) sporządzanie sprawozdań zbiorczych, w tym GUS, w zakresie studiów podyplomowych; 7) współpraca z kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie realizacji zajęć oraz obrony prac dyplomowych. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje dyrektor instytutu. 2. Ogólny nadzór nad działalnością studiów podyplomowych tworzonych w PWSZ w Sulechowie sprawuje prorektor ds. studenckich. 19 Załącznik stanowi integralną część niniejszego regulaminu. 20 Załącznik nr 1 stanowi wzór podania o przyjęcie na studia. 6

7 21 Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo