Regulamin studiów podyplomowych z postanowieniami Rady Wydziału na Wydziale Zarządzania UŁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin studiów podyplomowych z postanowieniami Rady Wydziału na Wydziale Zarządzania UŁ"

Transkrypt

1 Regulamin studiów podyplomowych z postanowieniami Rady Wydziału na Wydziale Zarządzania UŁ Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim Załącznik do Uchwały nr 179 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjętej na 17. roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 16 kwietnia 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim Na podstawie: ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 149, poz. 1233), Statutu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2006 r. I. Przepisy ogólne 1 Studia podyplomowe są odpłatną formą kształcenia mającą na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. 2 Regulamin określa ogólne zasady organizacji i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego Do prowadzenia studiów podyplomowych w UŁ upoważnione są jednostki organizacyjne UŁ posiadające uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich lub zawodowych. 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez jednostki, o których mowa w ust. 1, przy współudziale innych uczelni, instytucji i organizacji, w tym także zagranicznych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów określają umowy zawarte między tymi jednostkami. 3. Jednostki organizacyjne prowadzące studia podyplomowe zobowiązane są do zapewnienia: kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć; sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów; materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników studiów; obsługi administracyjno technicznej studiów. Na Wydziale. Zarządzania UŁ obowiązki wymienione w 3 pkt. 3 ciążą na jednostce (Katedrze lub innej jednostce wydziałowej) odpowiedzialnej za dane studia podyplomowe. Kierownik jednostki zgłasza do Dziekana, zapotrzebowanie na sale dydaktyczne na cały okres trwania studiów, w terminie 1 m-ca przed rozpoczęciem czynności planistycznych na Wydziale. Kierownik studium potwierdza zapotrzebowanie na sale dydaktyczne, na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Wielkość sal uzależniona jest od liczby uczestników studiów.

2 II. Rekrutacja na studia podyplomowe 4 Studia podyplomowe są formą kształcenia osób, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub równorzędnych oraz licencjackich lub równorzędnych. 2. Rada Wydziału może, w uzasadnionych przypadkach, ograniczyć absolwentom studiów licencjackich lub równorzędnych, prawo ubiegania się o przyjęcie na określone studia podyplomowe W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. nr 37, poz. 255). 2. Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. 3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, prowadzone w języku polskim, jeżeli: a. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej "ministrem", lub b. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim Kierownik studium ogłasza w sposób ogólnie przyjęty w Uczelni szczegółowe zasady rekrutacji na studia, program studiów, koszt studiów, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć. 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają we właściwej jednostce następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia; kwestionariusz osobowy; odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu; dowód wpłaty opłaty za studia; inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji; Kandydat składa dokumenty w Katedrach Wydziału Zarządzania UŁ prowadzących studia podyplomowe u osób odpowiadających za obsługę administracyjną. Kandydat składa dodatkowo (w terminie określonym w zasadach przyjęć ):

3 skierowanie z zakładu pracy, jeśli studia są finansowane lub współfinansowane ( odpowiednio refundowane ) przez zakład, 2 zdjęcia. 3. W przypadku nie przyjęcia na studia kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia. 7 Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów, dokonaniu opłaty za studia oraz spełnieniu ewentualnych dodatkowych wymagań określonych w zarządzeniu powołującym studium. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc na studium, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń lub określone, w warunkach funkcjonowania studium, inne kryteria. 8 Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Kierownik studium, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zawiadamia kandydatów o: zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na studium oraz wysokości, terminie i sposobie uiszczenia opłaty za studium, nie przyjęciu na studium, wskazując jego powód. Kandydat zostaje przyjęty na studia po dokonaniu opłaty udokumentowanej dowodem wpłaty, o którym mowa w 6, pkt. 2. III. Powoływanie, zawieszanie i likwidacja studiów podyplomowych 9 Studia podyplomowe powołuje zarządzeniem Rektor na podstawie wniosku kierownika jednostki prowadzącej studia, po zasięgnięciu opinii Senatu Uczelni. Wniosek kierownika jednostki prowadzącej studia powinien być zaopiniowany przez Radę tej jednostki. Kierownik studium wnioskuje do Dziekana o powołanie studium. Wniosek opiniuje Rada Wydziału na trzy miesiące przed ich rozpoczęciem Uchwała rady wraz z wnioskiem kierownika jednostki przekazywana jest za pośrednictwem Działu Nauczania do Rektora. 2. Wniosek o powołanie studium musi uzyskać pozytywną opinię prorektora ds. nauczania. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zostać złożony najpóźniej 2 miesiące przed planowanym terminem otwarcia studiów Wraz z wnioskiem o utworzenie studiów podyplomowych kierownik jednostki składa do rektora: a. wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału (uchwałę rady dotyczącą powołania studiów podyplomowych); b. propozycję kandydata na kierownika studium; c. informacje zawierające nazwę studiów, cel, tryb, zakres tematyczny, czas trwania i sposób oceniania wyników nauczania;

4 d. szczegółowe zasady rekrutacji na studia; e. wymagania stawiane kandydatom na studia; f. sylwetkę absolwenta; g. program studiów, uwzględniający przedmioty nauczania na poszczególnych semestrach, ich wymiar i rozkład, warunki ich zaliczenia oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów; h. przewidywany termin rozpoczęcia zajęć; i. imienny wykaz pracowników przewidzianych do realizacji programu; j. skład Rady Programowej studium; k. kosztorys studiów, sporządzony dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej samofinansowanie się studiów. 2. Wszelkie zmiany w zakresie określonym w ust. 1 wymagają zarządzenia rektora, wydanego na wniosek kierownika studium, zaopiniowany przez radę jednostki prowadzącej studia Studia podyplomowe prowadzone są w wymiarze co najmniej 100 godzin dydaktycznych w zależności od programu kształcenia i formy prowadzenia studiów. 2. Studia podyplomowe w specjalizacji nauczycielskiej są prowadzone w następujących zakresach: a. przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) w wymiarze co najmniej 350 godzin. Studia te prowadzone w tym zakresie trwają co najmniej trzy semestry; b. przygotowania pedagogicznego w wymiarze co najmniej 330 godzin, w tym praktyki pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin. Studia te prowadzone w tym zakresie trwają co najmniej trzy semestry; c. przygotowania do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych w wymiarze co najmniej 350 godzin. Studia te prowadzone w tym zakresie trwają co najmniej trzy semestry. 13 W przypadku braku w danej edycji studiów minimalnej liczby chętnych, określonej w kosztorysie lub z innych ważnych powodów, studia podyplomowe mogą zostać zawieszone przez Rektora UŁ na wniosek kierownika studiów podyplomowych zaopiniowany przez kierownika jednostki prowadzącej studia. Zawieszenie studiów podyplomowych wymaga jedynie opinii Dziekana ( nie jest zatwierdzane przez Radę Wydziału ). 14 Jeśli nie zostaną uruchomione trzy kolejne edycje studiów podyplomowych kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek złożyć wniosek o ich likwidację. Wniosek o likwidację studiów opiniuje Dziekan i zatwierdza Rada Wydziału. 15 Studia podyplomowe likwiduje zarządzeniem rektor na podstawie wniosku złożonego przez kierownika jednostki prowadzącej studia zaopiniowanego przez radę tej jednostki. 16

5 1. Wniosek o likwidację studiów podyplomowych składa kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej do rektora za pośrednictwem Działu Nauczania dołączając: uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych; wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, zawierający uchwałę w sprawie likwidacji studiów podyplomowych; projekty wypowiedzenia umów i porozumień - w przypadku studiów podyplomowych, o których mowa w 3 ust Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć nie później niż 2 miesiące przed proponowana datą uruchomienia studiów. IV. Uprawnienia i obowiązki kierownika studiów podyplomowych Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada kierownik studium. 2. Do podstawowych obowiązków kierownika studium należy w szczególności: a. organizacja rekrutacji na studia, b. wydawanie decyzji o przyjęciu w poczet słuchaczy studiów oraz o skreśleniu z listy słuchaczy, c. sporządzanie kosztorysu studium, d. ustalanie szczegółowego planu zajęć studiów podyplomowych, e. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem zajęć, f. ustalanie zakresu obowiązków osób sprawujących obsługę administracyjną studiów, g. sprawowanie nadzoru nad obsługą administracyjną studiów i prowadzeniem ich dokumentacji, h. przygotowanie i przedkładanie kierownikowi jednostki prowadzącej studia sprawozdania z przebiegu studiów podyplomowych po zakończeniu każdej edycji studiów. Sprawozdanie z przebiegu studium składa Kierownik Studium do Dziekana w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu edycji. Kierownik Studium Podyplomowego zobowiązany jest dodatkowo: zaplanować akcję promocyjną studium i uczestniczyć w jej realizacji, zapewnić sprawną organizację studium poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę administracyjną studiów, wskazać i zapewnić obsadę poszczególnych przedmiotów, współpracować z dziekanatem w zakresie zapewnienia sprawnej obsługi toku studiów, a w szczególności: - informować o warunkach rekrutacji podając: limit miejsc oraz termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć, - przedkładać karty słuchacza studiów ( egzaminacyjne ), w celu ich podpisania przez Dziekana, w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć, - przedkładać imienną listę osób przyjętych na studia podyplomowe ( w terminie 30 dni od zakończenia rekrutacji ), - zdawać sprawozdanie statystyczne dotyczące liczby słuchaczy, z uwzględnieniem skreśleń po każdym semestrze studiów, nadzorować uiszczanie opłat za studium, nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć, pisemnie poinformować słuchaczy

6 i dziekanat ( osobę odpowiedzialną za gromadzenie informacji o studiach podyplomowych, uruchamianych w danym roku akademickim na Wydziale Zarządzania UŁ ) o obowiązującym w danym semestrze rozkładzie zajęć oraz terminach dyżurów Kierownika i osoby odpowiedzialnej za obsługę administracyjną studiów, zorganizować i przeprowadzić ocenę zajęć przez słuchaczy, wykonywać inne czynności ustalone niniejszym regulaminem oraz Zarządzeniem nr 63 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 lipca 2001 roku dla Kierownika Studium. Osoba odpowiedzialna za obsługę administracyjną studiów zobowiązana jest: współpracować z Kierownikiem Studiów oraz dziekanatem, zapoznawać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi kształcenia na studiach podyplomowych, prowadzić dokumentację studiów obejmującą w szczególności: - ewidencję uczestników studiów podyplomowych (dzienniki, baza informatyczna), - teczki akt osobowych słuchaczy zawierające dokumenty uzyskane podczas rekrutacji, karty słuchacza studiów (egzaminacyjne) oraz podania słuchaczy, w tym także dotyczące opłat, - ewidencję druków ścisłego zarachowania, np. świadectw ukończenia studiów, - protokoły zaliczeń przedmiotów z programu studiów, - sprawozdania ( GUS, finansowe itp. ), - ewidencje wpłat dokonywanych przez słuchaczy, - faktury potwierdzające wpłatę, prowadzić korespondencję związaną z tokiem studiów podyplomowych (zawiadomienia o przyjęciu, skreśleniu, reaktywacji itp. ), wydawać zaświadczenia na wniosek słuchacza, ustalać terminy zjazdów i opracować rozkład zajęć ( współpraca z Działem Administracji budynku Wydz. Zarządzania UŁ, w zakresie rezerwacji sal ), przygotować akcje promocyjne i informacyjne, m.in. na stronie internetowej Wydz. Zarządzania UŁ, zabezpieczyć pieczęcie studiów podyplomowych, dokonywać archiwizacji dokumentów i akt osobowych słuchaczy studiów. V. Prawa i obowiązki uczestnika studiów 18 Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ, na zasadach ustalonych w UŁ. Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje kartę słuchacza studiów podyplomowych.

7 19 1. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i złożenia egzaminów wymaganych w programie nauczania. 2. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry bdb 5,0 dobry plus db plus 4,5 dobry db 4,0 dostateczny plus dst plus 3,5 dostateczny dst 3,0 niedostateczny ndst 2,0 zaliczenie bez oceny zal. 1. Okresem zaliczeniowym na studiach podyplomowych może być semestr lub rok studiów. 2. Zaliczenie studiów następuje po złożeniu egzaminów i uzyskaniu zaliczeń przewidzianych programem studiów. 3. Jeżeli przewiduje to program studiów, dodatkowo warunkiem zaliczenia studiów może być złożenie, pozytywnie ocenionej, pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego. 4. Szczegółowe terminy egzaminów oraz zaliczeń ustalane są przez prowadzącego przedmiot w porozumieniu ze słuchaczami. 5. Prowadzący zajęcia podaje na ich początku, zasady zaliczania ( zdawania egzaminu) oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach ( egzaminach). 6. Wyniki egzaminów wpisywane są do kart egzaminacyjnych i protokołów egzaminacyjnych. 7. Prowadzący egzamin, bezpośrednio po jego zakończeniu zobowiązany jest do złożenia protokołu egzaminacyjnego w stosownej Katedrze Wydz. Zarządzania UŁ, odpowiedzialnej za prowadzenie studiów u osoby odpowiedzialnej za ich obsługę administracyjną. 8. Zaliczenie zajęć kończących się zgodnie z programem studium egzaminem, odnotowuje się w karcie słuchacza studiów ( egzaminacyjnej) poprzez wpisanie oceny. 9. Zaliczenia zajęć, które zgodnie z programem studium nie kończą się egzaminem odnotowuje się w karcie słuchacza studiów ( egzaminacyjnej) przez wpisanie zal. ". 10. Kartę słuchacza studiów ( egzaminacyjną) ze zdjęciem, wydaje stosowna Katedra Wydz. Zarządzania UŁ odpowiedzialna za prowadzenie studiów ( osoba odpowiedzialna za ich obsługę administracyjną), po dokonaniu przez słuchacza opłaty za pierwszy semestr. 11. Karta słuchacza studiów (egzaminacyjna), przed wydaniem uczestnikom studiów, wymaga podpisu Dziekana, który akceptuje jedynie karty, posiadające podpis i pieczęć Kierownika Studiów. 12. Ocenę wyniku końcowego studium podyplomowego, wpisywaną na pierwszej stronie świadectwa, ustala się jako średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów kończących się egzaminem, pracy dyplomowej (jeśli jest wymagana programem studiów) i egzaminu końcowego. 13. Słuchacz uzyskuje materiały dydaktyczne dotyczące przedmiotów wykładanych na studiach podyplomowych i harmonogram zajęć. 14. W szczególności słuchacz zobowiązany jest do: złożenia w Katedrze Wydziału Zarządzania UŁ odpowiedzialnej za prowadzenie studiów u osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjną - karty słuchacza

8 studiów (egzaminacyjnej ) oraz pracy dyplomowej ( jeśli praca jest wymagana programem studiów) w wersji papierowej i elektronicznej wraz z obowiązującymi oświadczeniami, niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich zaliczeń, nie później jednak niż do końca edycji studiów. W karcie słuchacza studiów ( egzaminacyjnej) uczestnik studiów dodatkowo ma obowiązek uzyskać wpis o uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki, z której korzystał, niezwłocznego informowania na piśmie, stosownej Katedry Wydz. Zarządzania UŁ, odpowiedzialnej za prowadzenie studiów osoby odpowiedzialnej za ich obsługę administracyjną - o zmianie adresu i innych, wcześniej podanych Uczelni, danych osobowych, wnoszenia w terminie wymaganych opłat. 15. Słuchacz zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Studiów Podyplomowych UŁ oraz Postanowień Rady Wydziału Zarządzania UŁ Słuchacz studiów podyplomowych może na swoją prośbę otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów. 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.1, wydaje kierownik studiów podyplomowych Słuchacz studiów podyplomowych zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku: a. rezygnacji ze studiów; b. niezaliczenia zajęć przewidzianych programem studiów; c. niewniesienia opłaty za studia w ustalonym terminie. 2. Skreślenia dokonuje kierownik studiów podyplomowych. 3. Słuchacza zawiadamia się o skreśleniu z listy i jego przyczynach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 4. Słuchaczowi studiów podyplomowych przysługuje odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy do Rektora UŁ, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych. 5. Uczestnik studium skreślony z listy słuchaczy może w ciągu dwóch lat od daty skreślenia ubiegać się o ponowne przyjęcie na kolejną edycję tego studium, w celu ich ukończenia. 6. Uczestnik studiów podejmujący ponownie uczestnictwo w studiach zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnej z aktualnym kosztorysem studium. Poziom opłaty, za ponowne uczestnictwo słuchacza w studiach, o której mowa w 21, pkt. 6, ustala Kierownik Studiów w zależności od okoliczności towarzyszących przyjęciu uczestnika na kolejną edycję studiów Słuchacz studiów podyplomowych, który uiścił opłatę za semestr studiów i zrezygnował z uczestnictwa w studium przed ich rozpoczęciem z ważnych przyczyn osobistych, ma prawo wystąpić do rektora UŁ o zwrot wpłaconej kwoty. 2. Rezygnację składa się na piśmie do kierownika studiów podyplomowych. 23 Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymagań określonych w programie studiów, w tym w szczególności przedłożenie pracy dyplomowej jeśli jest wymagana Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia.

9 2. Świadectwo powinno zawierać ocenę ogólną ukończenia studiów podyplomowych, która jest ustalana zgodnie z zasadami obowiązującymi w UŁ. 3. W razie utraty oryginału świadectwa o ukończeniu studiów podyplomowych 4. Uniwersytet może wydać absolwentowi duplikat, stosując odpowiednio przepisy dotyczące dyplomów ukończenia studiów wyższych. 5. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest przedstawienie przez słuchacza wypełnionej karty obiegowej. VI. Zadania Działu Nauczania Do zadań Działu Nauczania UŁ w zakresie organizacji studiów podyplomowych należy w szczególności: a. prowadzenie dokumentacji dotyczącej powoływania, zawieszania i likwidacji studiów podyplomowych, b. prowadzenie ewidencji uczestników studiów podyplomowych, c. prowadzenie ewidencji wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych, d. informowanie kierowników studiów podyplomowych o obowiązujących przepisach dotyczących kształcenia w tym trybie. 2. Osoby prowadzące obsługę administracyjną studiów podyplomowych zobowiązane są do przekazywania do Działu Nauczania informacji niezbędnych do realizacji zadań, określonych w ust.1. VII. Nadzór nad działalnością studiów podyplomowych Ogólny nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem studiów podyplomowych sprawuje prorektor UŁ do spraw nauczania. 2. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia Jakość kształcenia na studiach podyplomowych podlega ocenie, dokonywanej corocznie przez słuchaczy w formie anonimowych ankiet. 2. Ankietę przeprowadza kierownik studium. 3. Zagregowane wyniki ankiety stanowią załącznik do corocznego sprawozdania z przebiegu studiów podyplomowych, o którym mowa w 17 ust. 2 pkt h. VIII. Finansowanie studiów Wysokość opłat za studia podyplomowe ustala przed każdą edycją studiów Rektor UŁ, na podstawie przedłożonego przez kierownika studiów i zaopiniowanego przez kwestora projektu kosztorysu studium. 2. Wysokość opłat za studia podyplomowe nie może ulec zmianie w trakcie roku akademickiego. 3. W przypadku finansowania lub dofinansowania studium lub jego uczestników ze środków pozauczelnianych (w tym ze środków pomocowych UE) wysokość opłat za studia ustala się z uwzględnieniem owego finansowania lub dofinansowania Studia podyplomowe działają na zasadzie samofinansowania, pokrywając wszelkie koszty działalności z własnych przychodów, uzyskanych tytułem opłat wnoszonych przez uczestników studium. 2. Kierownik studium przedkłada kwestorowi kosztorys funkcjonowania studium przed rozpoczęciem każdej kolejnej edycji studium.

10 IX. Postanowienia końcowe 30 Regulamin studiów podyplomowych w UŁ wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Senat UŁ z mocą obowiązującą od dnia 1 października POSTANOWIENIA KOŃCOWE RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UŁ Z dniem 1 października 2007 r. traci moc Regulamin Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania UŁ z dnia 22 stycznia 2007 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w UŁ dotyczy edycji studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2007/2008 i w latach następnych. Dla edycji studiów podyplomowych rozpoczętych przed datą r. (data wejścia w życie Regulaminu Studiów Podyplomowych w UŁ ) stosuje się Regulamin Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania UŁ. Zatem decyzje Kierowników Studiów Podyplomowych w sprawie uczestników w/w edycji studiów, muszą być podejmowane zgodnie z obowiązującymi, na Wydziale Zarządzania UŁ oraz w Uniwersytecie Łódzkim, do dnia 30 września 2007 r., regulacjami w tym zakresie. Regulacje dotyczące studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim, które wejdą w życie z dniem 1 października 2007 r.: Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 179 z dnia r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 58 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia w życie Uchwały nr 179 Senatu UŁ z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto moc prawną zachowuje: Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 63 z dnia r. w sprawie: powoływania i funkcjonowania studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim.

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku uchwalony dnia 19 grudnia 2006 roku Regulamin uchwalono na podstawie: art. 8 ust. 1 i art. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały nr 384 Senat Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały nr 384 Senat Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Senatu AMG z dnia 26.01.2009 r. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim uchwalony dnia 12 kwietnia 2006 r.

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim uchwalony dnia 12 kwietnia 2006 r. Załącznik do Uchwały nr 76 Senatu UW z dnia 12 kwietnia 2006 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim uchwalony dnia 12 kwietnia 2006 r. Studia podyplomowe realizują strategię budowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego adzony na mocy Uchwa?y Senatu AM nr 12/2007 z dnia 5 marca 2007 r., ujednolicony Uchwa?? Senatu WUM nr 27/2008 z dnia 12 maja 2008 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne. tekst jednolity Załącznik do uchwały nr 384 Senat Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne. tekst jednolity Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim (wprowadzony uchwałą nr 384 Senatu UŁ z dnia 19.09.2011 r.; zmieniony: uchwałą nr 116 Senatu UŁ z 18.02.2013 r., uchwałą nr 234 Senatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu tekst jednolity z dnia 29 grudnia 2015r. 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne.. 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk Załącznik do UCHWAŁY Nr 44 Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi podjętej na posiedzeniu w dniu 13czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 (dz. U. nr 164, poz. 1365z późn. zm.), 2. Rozporządzenie MNiSW

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 września 2011 r. OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 76 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 44 Senatu UZ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 2012 4 SPIS TREŚCI 1. Przepisy ogólne...7 2. Tworzenie i likwidacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 9/2012 z dnia 1.06.2012 r. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin uwzględnia zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez wydziały i inne jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŁOMŻA 2008 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. TWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87. Senatu UŚ z dnia 22 kwietnia 2008 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru na studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych. I. Postanowienia ogólne

Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych. I. Postanowienia ogólne Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 10/2015 Senatu WSAP z dnia 21.11.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce Regulamin Studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 7/40/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 września 2011r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa: 1) zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych, 2) prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 309 Senatu UZ z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych oraz regulaminu organizacyjnego studiów podyplomowych REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu 1 1. Podstawę prawną organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 5 II. ORGANIZACJA STUDIÓW 9 III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r.

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r. UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego Działając na podstawie art. 62 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r.

Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. Uchwała nr 280/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały Nr XXVII/179/14 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 grudnia 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w zakresie analityki medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w zakresie analityki medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Podyplomowych w zakresie analityki medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2008 Rektora WUM z dnia 17.06.2008r

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu 1 1. Podstawę prawną organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Załącznik do Uchwały nr 1088 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 r. Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Senatu SGGW nr 41 z 31.05.10 r. (tekst jednolity) REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 372/XXV/XIV/2014 Senatu PB z dnia 30 października 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Strona 1 z 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik nr 1 do uchwały Nr 113 Senatu UŚ z dnia 28 lutego 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru na studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na podstawie art. 62 ust.1. pkt 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 82/R/15 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Tekst ujednolicony z dnia 8 lipca 2015 roku uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin Studiów Podyplomowych dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik do zarządzenia Nr 50 Rektora UMK z dnia 29 maja 2007 roku Regulamin Studiów Podyplomowych dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UP nr 57/2006 z dnia 22.12. 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów podyplomowych opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych

Regulamin Studiów Podyplomowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu Nr 3/2016/2017r. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie KRAKÓW 2017 R. 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Załącznik do Uchwały nr 9/IX/2013 Senatu WSISiZ z dnia 17 stycznia 2013 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Na studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych. i kursów dokształcających. Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej

Regulamin studiów podyplomowych. i kursów dokształcających. Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Studiów Podyplomowych Załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 Regulamin Organizacyjny Studiów Podyplomowych Ekologistyka zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu Regulamin opracowany w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE Załącznik do uchwały nr 35/2008-2009 Senatu UP w Lublinie REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Kursów Dokształcających w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk Studia Podyplomowe Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze

REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze REGULAMIN studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze Podstawa prawna: art. 8 ust.1 i art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu we współpracy z Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, zwana dalej Uczelnią prowadzi studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających Na podstawie art.6 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin studiów podyplomowych opracowany został na podstawie art. 8 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Załącznik do Uchwały Senatu Nr 17/VI/2015 z dnia 25.06. 2015 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Wrocław 2015 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ AKADEMIĘ MUZYCZNĄ im. STANISŁAWA MONIUSZKI w GDAŃSKU obowiązuje od 1 października 2015 roku SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3 II. TWORZENIE I LIKWIDACJA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. POLITECHNIKA LUBELSKA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Lublin, 2006 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Spis treści: I. Przepisy ogólne II. Tworzenie studiów podyplomowych III. Zawieszenie i likwidacja studiów podyplomowych IV. Finansowanie studiów V. Rekrutacja na studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH uchwalony w dniu 29. 11. 2007 r. przez Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Regulamin Studiów Podyplomowych ZARZĄDZENIE NR 2/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 12.01.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Dokształcających Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Warszawskiej Szkoły Filmowej z dn. 13 kwietnia 2016 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 29/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 29/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H WY Ż S Z A S ZKOŁ A T U R Y S T Y KI I HOT E L A R S TWA W GD A Ń S KU REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr /2015 Senatu PWSZ w Płocku z dnia 20 stycznia 2015 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały NR R/0004/ 39/10 z dnia 27 października 2010 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomicznej w Środzie Wlkp. (WWSSE), zwany w treści Regulaminem, określa w szczególności:

Ekonomicznej w Środzie Wlkp. (WWSSE), zwany w treści Regulaminem, określa w szczególności: Regulamin Studiów Podyplomowych Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012 REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych w AGH zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20 z dnia 29 kwietnia 2016 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Regulamin Studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu REGULAMIN Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Postanowienia ogólne Regulamin Studiów Podyplomowych przyjęty Uchwałą nr 48//2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Spis treści: I. Przepisy ogólne II. Tworzenie studiów podyplomowych III. Zawieszenie i likwidacja studiów podyplomowych IV. Finansowanie studiów V. Rekrutacja na studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo