Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Senatu AMG z dnia r. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art. 8. ust. 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.). II. Tworzenie i likwidacja studiów podyplomowych 2 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone na każdym z wydziałów Uczelni. 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przy współudziale uczelni, instytucji i organizacji, w tym także zagranicznych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów określają umowy zawarte miedzy tymi jednostkami. 3. Obsada kadrowa studiów podyplomowych powinna posiadać kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć. 4. Studia podyplomowe są prowadzone w trybie niestacjonarnym (wieczorowym lub zaocznym) lub nauczania na odległość. 5. Studia podyplomowe są odpłatne. 6. Studia podyplomowe tworzy Senat na wniosek Dziekana, po zasięgnięciu opinii właściwej Rady Wydziału i Dyrektora Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wnioskodawcą uruchomienia studiów podyplomowych może być Dziekan lub kierownik samodzielnej jednostki organizacyjnej wydziału. 2. Dokumenty związane z utworzeniem studiów podyplomowych, należy złożyć w Dziekanacie właściwego Wydziału w terminie nie późniejszym 1

2 niż 3 miesiące przed proponowaną datą uruchomienia studiów (według wzoru załącznik nr 1). 3. Komplet składanych informacji powinien zawierać: a) informacje zawierające nazwę studiów, uzasadnienie utworzenia, tryb i czas trwania, b) warunki rekrutacji na studia, c) sylwetkę absolwenta, d) program studiów, uwzględniający przedmioty nauczania na poszczególnych, e) semestrach, warunki ich zaliczenia oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów, f) przewidywaną obsadę kadrową oraz wskazanie ew. jednostek zgodnie z 2 pkt 3, g) wskazanie Kierownika studiów, którym powinien być samodzielny pracownik naukowy, h) kosztorys studiów, sporządzony dla minimalnej liczby uczestników warunkującej samofinansowanie się studiów (według wzoru załącznik nr 2) Kosztorys studiów podyplomowych, zaopiniowany przez Kwestora i Kanclerza, zatwierdza Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego. 2. Kosztorys, o którym mowa w pkt. 1 sporządza się dla każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Kolegium Kształcenia Podyplomowego, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć Studia podyplomowe likwiduje Senat na wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii właściwej Rady Wydziału i Dyrektora Kolegium Kształcenia Podyplomowego (według wzoru załącznik nr 5). 2. Wniosek o likwidację studiów podyplomowych składa Kierownik studiów Dziekanowi dołączając uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych. 3. W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych przez trzy kolejne edycje, Kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek złożyć wniosek o ich likwidację. III. Rekrutacja na studia podyplomowe 6 1. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych. 2

3 2. W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z art. 192 ust. 4 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia r. (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 37, poz. 255 z 2006 r. z późn. zm.) 3. Kierownik studiów podyplomowych podaje do wiadomości publicznej: program, warunki rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie właściwego Ośrodka Szkolenia Podyplomowego właściwego wydziału następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie na studia, (według wzoru załącznik nr 3), b) kwestionariusz osobowy, (według wzoru załącznik nr 4), c) odpis dyplomu ukończenia właściwych studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu, d) inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza Kierownik studiów podyplomowych. 2. Kierownik studiów podyplomowych, w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji, przedkłada Dziekanowi imienną listę kandydatów proponowanych do przyjęcia na studia podyplomowe. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan i informuje o tym Dyrektora Kolegium Kształcenia Podyplomowego IV. Prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych 9 1. Uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje indeks uczestnika studiów podyplomowych. Wzór indeksu określa Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego. 2. Uczestnik studiów podyplomowych powinien być poinformowany przez Kierownika studiów o warunkach ukończenia studiów, zgodnie z niniejszym regulaminem, który uczestnik za pisemnym potwierdzeniem otrzymuje do wiadomości. 3

4 3. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w programowych zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów. 4. Warunki i sposób odrabiania ewentualnych usprawiedliwionych nieobecności uczestników na zajęciach ustala w porozumieniu z Kierownikiem studiów podyplomowych osoba odpowiedzialna za nauczanie danego przedmiotu. 5. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry bdb 5,0 ponad dobry db plus 4,5 dobry db 4,0 dość dobry dst plus 3,5 dostateczny dst 3,0 niedostateczny ndst 2,0 zaliczenie oceny bez zal 6. Uczestnikowi studiów podyplomowych po uzyskaniu oceny niedostatecznej z zaliczenia lub egzaminu przysługują dwa terminy poprawkowe, z każdego niezdanego przedmiotu. 7. W stosunku do uczestników, którzy nie zaliczyli semestru lub roku studiów Dziekan wydaje: a) zezwolenie na powtarzanie semestru (roku) studiów, b) dokonuje warunkowego wpisu na następny semestr (lub rok) studiów, c) skreśla z listy uczestników studiów podyplomowych. 8. Podstawą skreślenia z listy uczestników studiów może być także brak uiszczenia opłaty, o której mowa w 10 pkt Od decyzji, o której mowa w pkt. 7 przysługuje w terminie 14. dni od dnia jej otrzymania, odwołanie do Dyrektora Kolegium. 10. Uczestnik studiów podyplomowych może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów. 11. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (w zależności od założeń programowych), według wzoru określonego odrębnymi przepisami. 4

5 10 1. Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za studia nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów. 2. Wycofanie opłaty za studia w związku z rezygnacją ze studiów może nastąpić nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Rezygnację wraz z prośbą o zwrot części opłaty za studia należy złożyć na piśmie do Kierownika studiów podyplomowych, który podejmuje w tej sprawie decyzję. 3. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych po rozpoczęciu zajęć, zwrot wniesionej opłaty za studia nie przysługuje. 4. Osoba, która przerwała studia podyplomowe, może je wznowić po przerwie nie dłuższej niż 2 lata. Warunki wznowienia studiów określa Dziekan i podejmuje w tej sprawie decyzję. V. Uprawnienia i obowiązki Kierownika studiów podyplomowych Do uprawnień i obowiązków Kierownika studiów podyplomowych należy: a) organizacja studiów i nadzór nad ich przebiegiem, b) nadzór nad obsługą administracyjną studiów, c) przeprowadzanie rekrutacji na studia, zgodnie z 6-8, d) przedstawienie do akceptacji kosztorysu każdej edycji studiów, zgodnie z 3 pkt 3g oraz 4 pkt 1, w terminie do 14. dni przed rozpoczęciem zajęć, e) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji toku studiów podyplomowych obejmującej: ewidencję uczestników, teczki osobowe, protokoły zaliczeniowe/egzaminacyjne i inne materiały dokumentujące przebieg studiów, f) Przedkładanie sprawozdań semestralnych z przebiegu studiów Dyrektorowi Kolegium Kształcenia Podyplomowego. VI. Nadzór nad działalnością studiów podyplomowych Nadzór nad merytorycznymi treściami naukowymi studiów podyplomowych oraz kontrolę jakości kształcenia sprawuje Dziekan. 2. Ogólny nadzór nad działalnością studiów podyplomowych sprawuje z upoważnienia Rektora Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego. 5

6 13 1. Załączniki, o których mowa w 3 pkt 2 i pkt 3h oraz 7 pkt. 1a, i 1b stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. VII. Przepisy końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 2. W przypadkach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio zapisy: Regulaminu Studiów, Statutu Uczelni, uchwał Senatu i decyzji Rektora. Załączniki do Regulaminu: 1. Wniosek o utworzenie na Wydziale. płatnych studiów podyplomowych 2. Kosztorys studiów podyplomowych 3. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe 4. Kwestionariusz osobowy 5. Wniosek o likwidację na Wydziale. płatnych studiów podyplomowych 6

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 w zw z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1. Regulamin Programu MBA REGULAMIN PROGRMU MBA 1 W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDAŃSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest niepubliczną szkołą wyższą, wpisaną przez

Bardziej szczegółowo