REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 35/ Senatu UP w Lublinie REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Kursów Dokształcających w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zwanym dalej Uczelnią, określa organizację kursów dokształcających oraz związane z nim prawa i obowiązki uczestników tych kursów Podstawę prawną organizacji i funkcjonowania kursów dokształcających stanowi Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz.U Nr 164 poz z późń. zm.) oraz Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 2. Celem kursów dokształcających jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych, poszerzenie wiadomości, aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki Kursy dokształcające mogą być prowadzone są w trybie stacjonarnym, wieczorowym lub niestacjonarnym. 2. Kursy dokształcające mogą być prowadzone w języku polskim lub w języku obcym. 3. Kursy dokształcające mogą być prowadzone przy współudziale innych uczelni, instytucji i organizacji. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania kursów określa porozumienie zawarte między tymi jednostkami. 4. Kursy dokształcające mogą być finansowane lub dofinansowane przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej. 5. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem. kursów dokształcających 6. Nadzór merytoryczny nad realizacją kursów dokształcających sprawuje rada wydziału, która uchwaliła plan i program tych kursów. 1/5

2 7. W przypadku kursów językowych i komputerowych nadzór merytoryczny sprawuje właściwa komisja senacka. 8. Prowadzący zajęcia mają obowiązek przygotowania konspektu informacji z danego przedmiotu i przekazania go kierownikowi kursu na co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. 9. Zajęcia na kursie dokształcającym i zaliczenia prowadzone są zgodnie z harmonogramem, który kierownik kursu przekazuje do Centrum Kształcenia Ustawicznego na 1 miesiąc przed rozpoczęciem zajęć. 10. Obsługę administracyjną kursów dokształcających prowadzi Centrum Kształcenia Ustawicznego. II. REKRUTACJA NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY 4 1. Zasady rekrutacji na kurs szczegółowo określa kierownik kursu. 2. Warunki rekrutacji na kurs dokształcający oraz termin i miejsce składania dokumentów podawane są do publicznej wiadomości najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć. 3. Prorektor właściwy ds. kursów dokształcających na wniosek kierownika kursu dokształcającego moŝe wyrazić zgodę na przedłuŝenie terminu rekrutacji, nie dłuŝej jednak niŝ o 2 tygodnie Rekrutację na kursy dokształcające prowadzi Centrum Kształcenia Ustawicznego 2. Warunkiem przyjęcia na kurs dokształcający jest złoŝenie: a. podania-kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1) b. ksero dowodu osobistego c. podpisanej umowy o odpłatności za kurs d. dowodu opłaty za kurs e. innych dokumentów wskazanych przez kierownika kursu 3. Decyzję o przyjęciu na kurs podejmuje kierownik kursu. Od decyzji kierownika przysługuje odwołanie do prorektora za pośrednictwem kierownika kursu. 2/5

3 III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO 6 1. Uczestnik kursu dokształcającego ma prawo do: - uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach programu kursu - zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań - korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków niezbędnych do realizacji kursu - otrzymania określonych programem kursu materiałów dydaktycznych otrzymywania planu zajęć, programu kursu z określeniem warunków zakończenia kursu - zgłaszania uwag i postulatów dotyczących kursu 7 1. Uczestnik kursu dokształcającego zobowiązany jest do: a. uzyskania wymaganych zaliczeń z zajęć dydaktycznych b. terminowego uiszczania opłat za kurs c. przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni d. przestrzegania postanowienia regulaminu kursów dokształcających e. niezwłocznego powiadomienia Centrum Kształcenia Ustawicznego o zmianie nazwiska, adresu i innych danych osobowych 2. Słuchacz studiów podyplomowych który nie spełnił wymagań określonych w pkt. 1 a-d zostaje skreślony z listy uczestników kursu. Decyzję podejmuje kierownik kursu. 3. Od decyzji o której mowa w pkt. 2 uczestnikowi przysługuje odwołanie do prorektora za pośrednictwem kierownika kursu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie słuchacz składa w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Decyzja prorektora jest ostateczna. 4. Warunkiem ukończenia kursu jest spełnienie wymagań określonych programem nauczania 3/5

4 3. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry bdb 5,0 dobry plus db plus 4,5 dobry db 4,0 dostateczny plus dst plus 3,5 dostateczny dst 3,0 niedostateczny ndst 2,0 zaliczenie bez oceny zal. 2. Oceny z zaliczeń i egzaminów wpisywane są przez osobę odpowiedzialną za przedmiot do kart zaliczeniowych i protokołów. W przypadku nieobecności lub niedostatecznej oceny z egzaminu uczestnikowi kursu przysługuje prawo zdawania egzaminu poprawkowego, a przy ponownej ocenie niedostatecznej prawo do egzaminu komisyjnego, którego termin i miejsce wyznacza dziekan Datą ukończenia kursu jest data uzyskania ostatniego zaliczenia. 2. Świadectwo powinno zawierać ogólną ocenę ukończenia kursu. Sposób jej wyliczania określa program kursu. 3. Po uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych programem uczestnik kursu dokształcającego otrzymuje świadectwo ukończenia kursu dokształcającego, które Uczelnia wystawia w terminie 30 dni od dnia ukończenia kursu. 4. Odbiór świadectwa jest moŝliwy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w terminie roku od daty wystawienia. Po tym terminie świadectwa są przekazywane do archiwum. 5. Pokwitowanie odbioru dokumentów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. IV. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA KURS Wysokość opłat za kurs ustala rektor na co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć. Podstawą ustalenia opłat jest kalkulacja kosztów kursu. 2. Opłaty uwaŝa się za dokonane z chwilą wpływu środków (naleŝności) na rachunek bankowy uczelni. 4/5

5 3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów. 4. Opłatę naleŝy wnieść przed rozpoczęciem zajęć. 5. W przypadku rezygnacji z kursu złoŝonej w formie pisemnej do Centrum Kształcenia Ustawicznego przed upływem 5 dni od rozpoczęcia kursu kierownik kursu na pisemny wniosek uczestnika moŝe wyrazić zgodę na zwrot 80% opłaty za studia. 6. Oplata jest zwracana kandydatowi w przypadku nie uruchomienia kursu. 7. Uczestnik, który indywidualnie wnosi opłatę za kurs i chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do dostarczenia numeru NIP i powiadomienia o tym fakcie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania wpłaty. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje prorektor właściwy ds. kursów dokształcających. 2. Wnioski w sprawie wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu mogą wnosić: - Senat - rektor i prorektorzy - rady wydziałów 3. Zmiany mogą być dokonywane aneksem do regulaminu 12 Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia uchwały przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r. 5/5

6

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne. tekst jednolity Załącznik do uchwały nr 384 Senat Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Senatu AMG z dnia 26.01.2009 r. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dalej KPSW, prowadzi studia na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na podstawie art. 62 ust.1. pkt 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM Uchwała Senatu nr 33/2-12-2016 z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM I. Postanowienia ogólne 1 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez wydziały i inne jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni lub

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 2012 4 SPIS TREŚCI 1. Przepisy ogólne...7 2. Tworzenie i likwidacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŁOMŻA 2008 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. TWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa: 1) zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych, 2) prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej regulaminem określa zasady: powoływania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Załącznik do Uchwały nr 9/IX/2013 Senatu WSISiZ z dnia 17 stycznia 2013 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Na studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 (dz. U. nr 164, poz. 1365z późn. zm.), 2. Rozporządzenie MNiSW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo