WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI I ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI I ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW"

Transkrypt

1 WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI I ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW W okresie sprawozdawczym spotkania Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach i zastępców OIP z organizacjami związkowymi, pracodawców i władzami administracyjny-mi dotyczyły w szczególności problematyki związanej ze stosowaniem przepisów prawa pracy, egzekucji świadczeń pracowniczych i pogłębianiu współpracy inspekcji pracy z partnerami społecznymi. Dnia 7 stycznia 2002 r. miało miejsce spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy z prezesem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz wiceprezesem zarządu Izby Rzemieślniczej w Katowicach. W trakcie spotkania omówiono stan bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakładach rzemieślniczych. Dokonano wspólnej oceny realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy, a Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego. W dniu 17 stycznia 2002 r. odbyło się spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy z Wojewodą Śląskim. Na spotkaniu omówione zostały problemy dotyczące działalności kontrolno - nadzorczej urzędu, ze szczególnym omówieniem zagadnień związanych z: restrukturyzacją poszczególnych branż, kontrolami zakładów pracy chronionej oraz pracodawców znajdujących się na liście zakładów pod wzmożonym nadzorem OIP, współpracą PIP z samorządem, zakładami służby zdrowia. Na spotkaniu ustalono, iż w związku z tym, że część skontrolowanych szpitali została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, mimo nie przedstawienia odpowiednim władzom programu dostosowawczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie wymagań, jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, dokonywanie wpisów do rejestru zakładów opieki zdrowotnej nastąpi po przedłożeniu przez konkretny zakład stosownego programu dostosowawczego. W styczniu 2002 r. doszło również do spotkania Okręgowego Inspektora Pracy z Przewodniczącym Federacji Hutniczych Związków Zawodowych oraz Przewodniczącym Związku Zawodowego Górników w Polsce. Podczas spotkania omówiono problemy związane z restrukturyzacją obu branż, a także Hutniczym Pakietem Socjalnym i Układem Zbiorowym Pracy. W dniu 12 lutego 2002 r. kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach spotkało się z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych. W trakcie dyskusji podkreślono, że niektórzy pracodawcy nie przestrzegają zasad współdziałania ze związkami zawodowymi. Związkowcy postulowali, aby stosowane były bardziej restrykcyjne środki egzekucji. W związku z powyższym wyjaśnione zostało, że inspektorzy pracy mogą podejmować działania kontrolne w ramach posiadanych uprawnień i stosować środki represyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2 Również w lutym 2002 r. w siedzibie Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkania członków Zarządu Województwa Śląskiego z Okręgowym Inspektorem Pracy i inspektorem pracy kontrolującego zakłady opieki zdrowotnej. Celem spotkania było przedstawienie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów bhp oraz praworządności w stosunkach pracy w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Zarząd Województwa Śląskiego. W dniu 8 marca 2002 r. odbyło się I Śląskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowane przez Radę Krajową Polskiego Związku Pracodawców "Wspólna Sprawa". W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Minister Przemysłu, Minister Pracy i Polityki Socjalnej, Marszałek Województwa Śląskiego i Wojewoda Śląski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich oraz Okręgowy Inspektor Pracy. Uczestnicy Forum uzyskali informację o działaniach promocyjnych Państwowej Inspekcji Pracy skierowanych do przedsiębiorców i organizowanych w tym zakresie konkursach. W tym samym dniu miało miejsce XII Sympozjum zorganizowane przez Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w Brennej. W sympozjum uczestniczył Okręgowy Inspektor Pracy oraz inspektor pracy - koordynator zagadnień związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Tematem spotkania były problemy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W dniu 18 marca 2002 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie z liderami central związkowych i ponadzakładowych organizacji związkowych województwa śląskiego, zorganizowane przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Spotkanie to poświęcone było sprawom dotyczącym przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp, a zwłaszcza problemom związanym z propozycjami wprowadzenia niezbędnych zmian w prawie pracy. W dniu 11 kwietnia 2002 r. Okręgowy Inspektor Pracy uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Śląski Związek Pracodawców Zakładów Pracy Chronionej. Na spotkaniu omówiono problematykę stosowania przepisów prawa pracy i bhp w zakładach posiadających status zakładów pracy chronionej. Dnia r. w Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie zorganizowano forum poświęcone problematyce bhp w górnictwie. Organizatorem forum był Główny Instytut Górnictwa, Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra", Związek Zawodowy Górników w Polsce, NSZZ "Solidarność", Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego. W spotkaniu, którego tematem były przede wszystkim problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w górnictwie, uczestniczył Główny Inspektor Pracy oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach. W dniu 24 kwietnia 2002 r. odbyło się VI Zgromadzenie Związków Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce. W posiedzeniu uczestniczył zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. prawno - organizacyjnych oraz nadinspektor pracy sekcji nadzoru ds. przemysłu metalurgicznego. Na spotkaniu omówiono nowe zadania Państwowej Inspekcji Pracy w odniesieniu do postępowania egzekucyjnego, program działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w 2002 roku. Wręczono również odznaki "Zasłużony dla Ochrony Pracy", przyznane przez Głównego Inspektora Pracy działaczom związkowym hutnictwa.

3 W dniu 25 kwietnia 2002 r. miało miejsce Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego. W posiedzeniu wziął również udział Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach oraz nadinspektor sekcji nadzoru ds. przemysłu metalurgicznego. W czasie spotkania podkreślano, że stan bezpieczeństwa pracy w hutnictwie ulega systematycznemu polepszeniu, apelowano o wdrażanie systemu bezpieczeństwa pracy i dalszą ścisłą współpracę z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie pogłębiania wiedzy z zakresu bhp i prawa pracy. W dniu 14 maja 2002 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie Przewodniczącego i przedstawicieli Porozumienia Związku Zawodowego "Kadra" reprezentujących środowisko kopalń węgla kamiennego i brunatnego z Głównym Inspektorem Pracy oraz wiceprezesem Wyższego Urzędu Górniczego. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor Departamentu Warunków Pracy GIP, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach ds. nadzoru, nadinspektor sekcji profilaktyki oraz nadinspektorzy i inspektorzy pracy sekcji nadzorujących górnictwo. Przedmiotem spotkania było miejsce oraz rola kadry kierowniczej w sprawowaniu nadzoru i odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Dyskusja, która wywiązała się w jego trakcie, dotyczyła głównie problematyki zapisów ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiciele struktur zakładowych PZZ "Kadra" wskazali na dwie zasadnicze kwestie: przepisy bhp obowiązujące w górnictwie są tak obszerne i szczegółowe, że w praktyce nie jest możliwe poznanie ich w całości, przepisy te praktycznie całą odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa obarczają osoby dozoru, ograniczając właściwie rolę pracowników do wykonawców, nie ponoszących odpowiedzialności nawet za własne bezpieczeństwo. W dniu 22 czerwca 2002 r. Główny Inspektor Pracy oraz Okręgowa Inspektor Pracy w Katowicach uczestniczyli w spotkaniu związanym z obchodami jubileuszu 80-lecia powstania Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W trakcie uroczystości wręczono statuetkę najlepszemu rzemieślnikowi w regionie, a także uhonorowano przedsiębiorców wyróżniających się w ciągu ostatniego roku statuetką "Firma z jakością" i "Firma z przyszłością". W dniu 15 czerwca 2002 r. Okręgowy Inspektor Pracy wziął udział w spotkaniu okolicznościowym zorganizowanym przez Śląski Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach. Spotkanie zorganizowane zostało z okazji egzaminów praktycznych uczniów na czeladnika mięsno - wędliniarskiego, a dodatkowo poświęcone było problemom prowadzenia codziennej działalności przez zakłady branżowe. W dniu 7 czerwca 2002 r. odbyło się spotkanie poświęcone ochronie zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej nad pracownikami zakładów górniczych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele związków zawodowych służby zdrowia i administracji państwowej, m.in.: przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników, przewodniczący Sekcji Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność", przewodniczący Porozumienia Związku Zawodowego "Kadra", dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy,

4 prezes Fundacji "Unia Bracka", Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: doradca Głównego Inspektora Pracy, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach ds. nadzoru. Podczas dyskusji omówiono najistotniejsze problemy związane z opieką zdrowotną nad pracownikami kopalń, wskazując między innymi na: potrzebę wzmocnienia nadzoru w zakresie prowadzenia profilaktycznych badań lekarskich, pojawiające się problemy ekonomiczne, związane z sytuacją służby zdrowia w dobie restrukturyzacji, w tym niedostateczny zakres usług medycznych, pogorszenie jakości usług medycznych, potrzebę zintensyfikowania współpracy służb medycznych ze służbami bhp, konieczność wprowadzenia tzw. standardów (wskazówek metodologicznych). Wskazano także na celowość rozważenia powrotu do tworzenia wewnątrzzakładowej służby zdrowia. W dniu 16 września 2002 r. Okręgowy Inspektor Pracy uczestniczył w VI Zjeździe Okręgowym Związku Zawodowego "Metalowcy". Na spotkaniu podkreślono, że poprzez skonsolidowanie działań Państwowej Inspekcji Pracy, związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy możliwe jest obniżenie wskaźników wypadkowości i poprawa warunków pracy. Z tych względów istotna jest kontynuacja i rozwój tej współpracy. W dniu 27 września 2002 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, na zaproszenie Prezydium, wziął udział w zebraniu Rady OPZZ Województwa Śląskiego. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący OPZZ, członkowie Rady Wojewódzkiej OPZZ Województwa Śląskiego oraz Przewodniczący Rad Powiatowych, omówiono zasady i warunki działania inspekcji pracy, jak również podkreślono rolę związków zawodowych i zakładowych społecznych inspektorów pracy w poprawianiu warunków pracy w zakładach. W dniu 31 października 2002 r. odbyło się spotkanie z kierownictwem Zarządu Regionu Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. nadzoru oraz zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. prawno-organizacyjnych. W trakcie spotkania za szczególnie złożony problem uznano wzrastającą liczbę przypadków nie wypłacania lub nieterminowego wypłacania wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych. Podkreślono utrzymującą się złą kondycję finansową zakładów opieki zdrowotnej, jednostek oświatowych, górnictwa i hutnictwa. Zwrócono również uwagę na fakt niewykonywania przez pracodawców prawomocnych wyroków sądowych, w tym niemalże paraliż postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu uzyskania dla pracowników należnych im świadczeń.

5 W dniu 4 listopada 2002 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach spotkał się z Prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Tematem spotkania była szeroko rozumiana współpraca między Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, a Izbą, promocja zagadnień bhp i prawa wśród pracodawców - członków Izby, rola Państwowej Inspekcji Pracy w aktualnych realiach gospodarczych i społecznych, nowe uprawnienia PIP, efekty i wyniki działalności w ubiegłym oraz bieżącym roku, a także zakres tematyczny przyszłorocznego planu działania. 3 grudnia 2002 r. Częstochowska Organizacja Pracodawców zrzeszona w Konfederacji Pracodawców Polskich zorganizowała spotkanie, w którym uczestniczyli: zastępca OIP ds. prawno - organizacyjnych, kierownik Oddziału OIP w Częstochowie oraz referent prawny Oddziału OIP w Częstochowie. Zebranym przedstawiono organizację i prawne formy działania Państwowej Inspekcji Pracy ze szczególnym uwzględnieniem katowickiego Inspektoratu. W dniu 5 grudnia 2002 r. Okręgowy Inspektor Pracy spotkał się z przewodniczącymi Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" oraz Międzypowiatowej Rady OPZZ w Bielsku-Białej. W trakcie spotkania, które odbyło się w siedzibie bielskiego Oddziału OIP, dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy. Okręgowa Inspektor Pracy poinformowała również o wynikach kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy w okresie od 2 września do 31 października 2002 r. w 918 zakładach zatrudniających do 9 pracowników. 16 grudnia w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbyło się spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy z członkami Izby. Na spotkaniu zapoznano uczestników z rolą, zakresem działania oraz głównymi zadaniami Inspekcji Pracy. Pracownicy OIP krótko omówili zmiany wprowadzone do przepisów prawa pracy oraz kwestie związane z systemami zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2002 r., podobnie jak w latach poprzednich, inspektorzy pracy w różnych formach udostępniali partnerom społecznym informacje specjalistyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w zakładzie oraz informacje o głównych zagrożeniach. Miało to miejsce przede wszystkim w toku wykonywania czynności kontrolnych i polegało na poinformowaniu organizacji związkowych działających u danego pracodawcy oraz społecznego inspektora pracy o wynikach kontroli, jak również o podjętych decyzjach. Informacje te były udostępniane również w trakcie spotkań roboczych, w których uczestniczyli partnerzy społeczni z danego zakładu pracy. W okręgu prowadzony jest serwis internetowy. Zawiera on informacje dotyczące podstawowych obowiązków pracodawcy rozpoczynającego działalność i zatrudniającego pracowników, trybu składania skarg oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z dziedziny prawa pracy. Ponadto są tam zamieszczone bieżące informacje z zakresu działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. W okresie od 23 sierpnia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. serwis internetowy odwiedziło osób. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w 2002 r. zorganizował szereg szkoleń dla działaczy związkowych, społecznych inspektorów pracy i pracowników instytucji samorządowych. Szkolenia dla działaczy związkowych obejmowały przede wszystkim zagadnienia dotyczące problematyki związanej z przepisami Kodeksu pracy, ich nowelizacją oraz innymi przepisami prawa pracy, w tym regulujących tryb tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zawierania i stosowania przepisów zakładowych układów zbiorowych pracy.

6 Szkolenia przeprowadzone dla organizacji pracodawców dotyczyły przede wszystkim nowelizacji Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czasu pracy, zawieszania stosowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną pracodawcy, nawiązywania stosunku pracy na czas określony, urlopów wypoczynkowych, zmian przepisów Kodeksu pracy polegających na dostosowaniu Kodeksu do przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Tematem szkoleń była również problematyka nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto program szkoleń obejmował zagadnienia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego, zatrudnianiem pracowników młodocianych oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Ponadto prowadzono szkolenia dla społecznych inspektorów pracy. Tematem szkoleń była prawna ochrona pracy i nowelizacja Kodeksu pracy. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla partnerów społecznych jest niezbędne dla podnoszenia poziomu ich wiedzy z zakresu znajomości i stosowania przepisów prawa pracy. Kolejne nowelizacje Kodeksu pracy, jak i innych aktów prawnych, regulujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy, jak również trudności interpretacyjne tych przepisów, powodują konieczność ustawicznego uzupełniania wiedzy w tym zakresie. O zapotrzebowaniu na tego typu szkolenia świadczy bardzo duże zainteresowanie ich uczestników. Ponadto prowadzenie działalności szkoleniowej dla pracodawców niewątpliwie przyczyni się do zmniejszania skali nieprawidłowości dotyczących prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ujawnianych corocznie przez inspektorów pracy. W 2002 r. związki zawodowe skierowały do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 239 skarg (w 2001 r. skierowano 279 skarg). Najwięcej skarg, podobnie jak w latach ubiegłych, wpłynęło z NSZZ "Solidarność" (86 skarg), z WZZ "Sierpień 80" (50 skarg) oraz ze Związku Zawodowego "Kontra" (27 skarg). Pozostałe skargi wniosły między innymi następujące związki zawodowe: Ogólnopolski Związek Zakładowy Lekarzy, Związek Zakładowy Pracowników Dołowych, OPZZ, Związek Zawodowy Ciepłowników, Związek Zawodowy Górników w Polsce, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Społeczni inspektorzy pracy w roku ubiegłym wnieśli 3 skargi. W skargach dominowały zagadnienia związane z naruszeniem przepisów dotyczących: wypłacania wynagrodzenia (87 wniosków), uprawnień organizacji związkowych i SIP (35 wniosków), warunków zatrudnienia (31 wniosków), realizacji postanowień regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (28 wniosków), czasu pracy (23 wnioski), zakładowego układu zbiorowego pracy (17 wniosków). Pozostałymi problemami poruszanymi w skargach kierowanych przez organizacje związkowe były kwestie dotyczące nieprawidłowości w udzielaniu urlopów, nawiązywaniu

7 i rozwiązywaniu stosunku pracy, prowadzeniu dokumentacji powypadkowej, wykonywaniu prawomocnych wyroków sądowych oraz inne. W ramach współpracy ze związkami zawodowymi przeprowadzono w sumie w 2002 r. 222 kontrole, natomiast we współpracy ze społecznymi inspektorami pracy 144 kontrole. W 2002 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zgłoszone zostały 44 spory zbiorowe. Żądania zgłaszane w sporach dotyczyły zagadnień: płacowych - 25, świadczeń socjalnych - 16, innych świadczeń ze stosunku pracy - 10, naruszeń uprawnień związkowych - 4, zakładowego układu zbiorowego pracy - 4, sytuacji ekonomicznej zakładu pracy - 2, spraw kadrowych - 1, technicznego bezpieczeństwa pracy - 1, innych - 4. Niektóre ze sporów dotyczyły więcej niż jednego postulatu. W 6 przypadkach zgłaszający nie podali zakresu tematycznego sporu. W wyniku zgłoszonych sporów inspektorzy pracy przeprowadzili 23 kontrole, a w 1 przypadku przeprowadzono rozpoznanie. Ogólnie w wyniku podjętych działań udzielono 72 porad prawnych i 48 porad technicznych. Z ogólnej liczby 44 zgłoszonych sporów zbiorowych 10 zostało zakończonych. Przeprowadzone kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości w zakresie realizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1984 r. o społecznej inspekcji pracy. W zakładach pracy, w których działały związki zawodowe, powoływani byli społeczni inspektorzy pracy. Jednakże zgodnie z ustaleniami inspektorów pracy, społeczni inspektorzy pracy wykazywali się małą aktywnością na terenie kontrolowanych zakładów. Spośród najczęściej występujących nieprawidłowości należy wymienić: brak realizacji zaleceń zakładowego SIP, zaniżanie zryczałtowanego wynagrodzenia dla SIP, niedostarczenie zakładowemu i oddziałowemu SIP publikacji i czasopism dotyczących ochrony pracy, brak ksiąg zaleceń i uwag dla oddziałowego SIP. Należy podkreślić, iż największy wpływ na jakość pracy społecznych inspektorów miały nieprawidłowości w zakresie

8 przestrzegania przez administrację zakładów pracy przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy dotyczących obowiązku dostarczania społecznym inspektorom aktualnych przepisów i literatury specjalistycznej. Skutkiem takiej działalności administracji zakładów pracy był niski poziom znajomości przez społecznych inspektorów pracy przepisów prawa i norm bhp, niedostrzeganie przez nich istniejących w zakładach zagrożeń i niewykorzystywanie przysługujących im uprawnień. W nadzorowanych zakładach, w których funkcjonują komisje bhp, zakładowi społeczni inspektorzy pracy biorą aktywny udział w pracach komisji. W większości przypadków wyniki prowadzonych przez społeczną inspekcję pracy przeglądów warunków pracy były przedmiotem analizy na forum komisji bhp. Ponadto przeprowadzone kontrole wykazały, iż w zakładach, w których działają związki zawodowe, powoływani są społeczni inspektorzy pracy, zaś administracja tych zakładów w większości przypadków przestrzega uprawnień społecznych inspektorów pracy. Ustalono również, iż pracodawcy zobowiązani do powołania komisji bhp przestrzegają zasady, aby jednym z jej członków był społeczny inspektor pracy.

Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy Społeczna Inspekcja Pracy Szkolenie prezesów ognisk Oddziału ZNP w Gdyni Co to jest Społeczna Inspekcja Pracy? Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników mającą na celu

Bardziej szczegółowo

dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. STAN PRAWORZĄDNOŚCI W STOSUNKACH PRACY W 2001 r. przeprowadzono 134 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY ARCELOR MITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW

REGULAMIN SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY ARCELOR MITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW REGULAMIN SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY ARCELOR MITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne l 1. Społeczna Inspekcja Pracy ARCELORMITTAL POLAND S.A., zwana dalej SIP, reprezentuje interesy

Bardziej szczegółowo

Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi

Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi Podstawa prawna: 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1974 r. nr 24, poz. 141, z 1998

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 567 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE RAD PRACOWNIKÓW uprawnienia członów Rad a obowiązki pracodawców wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE RAD PRACOWNIKÓW uprawnienia członów Rad a obowiązki pracodawców wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE RAD PRACOWNIKÓW uprawnienia członów Rad a obowiązki pracodawców wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/28/7829/2416 Cena netto 499,00

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

22. Społeczna inspekcja pracy

22. Społeczna inspekcja pracy 22.1. Struktura SIP w zakładzie pracy 22. Społeczna inspekcja pracy 22.2. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Informacja: Rozwinięcie powyższej tematyki w książce Poradnik społecznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. XVI Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

R E G U L A M I N. XVI Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych R E G U L A M I N XVI Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 1. Cel Konkursu Popularyzowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 października 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1416. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje O ile działalność partnerów społecznych na rzecz kształtowania warunków pracy na

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY

Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY ROZDZIAŁ I KODEKS PRACY I PRZEPISY OGÓLNE 1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks 2. Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks 3. Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r. Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 1994 r.

USTAWA z dnia 16 grudnia 1994 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1. Trójstronna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny Projekt z dnia 2 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i

Bardziej szczegółowo

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik nr 1 do Programu działania PIP na rok 2014 ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Realizacja: cały rok przez wszystkie Okręgowe Inspektoraty Pracy 001. Wypadki przy pracy 001A. Pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014 KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Katowice, 19.11.2014 r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014 KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Katowice, 19.11.2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014 KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Katowice, 19.11.2014 r. Rada do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Rada do spraw

Bardziej szczegółowo

Wnioski Rady OPZZ. OCENA SPRAWOZDANIA PIP za 2014 rok

Wnioski Rady OPZZ. OCENA SPRAWOZDANIA PIP za 2014 rok Wnioski Rady OPZZ z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie oceny: Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku oraz współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z Państwową

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na rok 2015

Plan pracy Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na rok 2015 załącznik do Uchwały 2/2014 Rady SzWiN ZNP z dnia 5 grudnia 2014 roku Plan pracy Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na rok 2015 Główne zadania wynikające z programu działania Rady na kadencję 2014-2018

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. WPROWADZENIE 11

Spis treści I. WPROWADZENIE 11 SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 11 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 15 1. Wstęp 17 2. Kontrole 17 3. Decyzje inspektorów pracy 18 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej

Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników Politechniki Białostockiej mającą na

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE:

SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE: SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - zapisy o ochronie pracy Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008

REGULAMIN Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008 REGULAMIN Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008 Warszawa, dnia 26 listopada 2008 roku Regulamin Funduszu Prewencyjnego PZU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundusz

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY, ORGANAMI KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY ORAZ PLACÓWKAMI NAUKOWYMI

WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY, ORGANAMI KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY ORAZ PLACÓWKAMI NAUKOWYMI VI. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY, ORGANAMI KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY ORAZ PLACÓWKAMI NAUKOWYMI Współdziałanie realizowane było zgodnie z ustawowymi kompetencjami, uszczegółowionymi o zapisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o zmianie ustawy o rzemiośle. Art. 1

USTAWA z dnia... r. o zmianie ustawy o rzemiośle. Art. 1 Projekt USTAWA z dnia... r. o zmianie ustawy o rzemiośle Art. 1 W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U.02.112.979, zm.: Dz.U.03.137.1304) wprowadza się następujące zmiany: 1) Art. 1 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy XIII Liceum Ogólnokształcącym im. M.Piotrowiczowej w Łodzi

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy XIII Liceum Ogólnokształcącym im. M.Piotrowiczowej w Łodzi REGULAMIN RADY RODZICÓW przy XIII Liceum Ogólnokształcącym im. M.Piotrowiczowej w Łodzi I. Postanowienia ogólne. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu

Bardziej szczegółowo

Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie

Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie Opole, kwiecień 2012 r. W. Bakalarz K. Popielski Założenia skutecznej prewencji: Określenie celu Ustalenie określenie adresatów Dobór form i metod działania

Bardziej szczegółowo

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian 1. Uchylenie art. 209 i 283 2 pkt 1 kp Z dniem 17 stycznia 2013 r. uchylono art. 209 i 283 2 pkt 1 kp. Tym samym zniesiono obowiązek informowania właściwego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 6 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego,

Bardziej szczegółowo

Statut. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r.

Statut. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Zasady współpracy przedsiębiorcy ze związkami zawodowymi. Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Termin: 16-09-2015 Zakres: A. STATUS ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO STANOWISKA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO STANOWISKA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia KANCLERZ nr K/0211/07/2011 Kanclerza AP w Słupsku z dnia 20 czerwca 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO STANOWISKA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Akademii Pomorskiej w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1474. z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1474. z dnia 23 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1474 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PAŃ STWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU SPRAWOZDANIE. z działalności w 2011 roku. p.o. OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY

PAŃ STWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU SPRAWOZDANIE. z działalności w 2011 roku. p.o. OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY PAŃ STWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU SPRAWOZDANIE z działalności w 2011 roku p.o. OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY Arkadiusz Kapuścik OPOLE, luty 2012 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

III. SYSTEM OCHRONY PRACY. 28. Zakładowy system ochrony pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy TARBONUS

III. SYSTEM OCHRONY PRACY. 28. Zakładowy system ochrony pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy TARBONUS 28. Zakładowy system ochrony pracy III. SYSTEM OCHRONY PRACY 28. Zakładowy system ochrony pracy 28.1. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy to wyodrębniona komórka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia VIII/2015/2016 PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU I. Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia z

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r.

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIA GRUPOWE USTAWA

ZWOLNIENIA GRUPOWE USTAWA ZWOLNIENIA GRUPOWE USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r.) Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r.

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Lp Data Tematyka Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia 1. 18.12.2015 1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD: 2. Wręczenie nominacji na członków WRDS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA W RACIBORZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA W RACIBORZU DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE Żłobek działa w oparciu o: 1 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. Nr 45, poz. 235) 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 25 marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (tekst jednolity) Dz.U.01.79.854 2002-01-01 zm. Dz.U.01.128.1405 art.4 2002-01-24 zm. Dz.U.01.100.1080 art.21 2003-01-01 zm. Dz.U.02.135.1146 art.3 zm. Dz.U.02.240.2052 art.81 2003-04-15 zm.wyn.z Dz.U.03.63.590 ogólne 2003-07-01

Bardziej szczegółowo

Ustawa o związkach zawodowych. z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 234) tj. z dnia 31 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 854)

Ustawa o związkach zawodowych. z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 234) tj. z dnia 31 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 854) Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 234) tj. z dnia 31 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 854) (zm. Dz.U. 2011 Nr 244, poz. 1454, Dz.U. 2008 Nr 90, poz. 562, Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2003

Sprawozdanie za rok 2003 1.WPROWADZENIE...3 1.1.STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN OSOBOWY...3 1.2.PROGRAM DZIAŁANIA NA 2003 R...3 2.DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA... 4 2.1.KONTROLE PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORÓW PRACY... 4 2.2.DECYZJE INSPEKTORÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków Urząd Marszałkowski Województwa go KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i

Bardziej szczegółowo

Strony niniejszego porozumienia ustaliły co następuje:

Strony niniejszego porozumienia ustaliły co następuje: Katowice, 17.01.2015 POROZUMIENIE zawarte pomiędzy stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

2) w art. 22 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) 8,00 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe;.

2) w art. 22 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) 8,00 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe;. Projekt z dnia 24 listopada 2011 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. 240 C. ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH WPROWADZONE W 2008 R. Ustawy Rodzaj i tytuł przepisu Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Bardziej szczegółowo

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zespół warunków oraz czynników (organizacyjnych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/5/16 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

UCHWAŁA NR XXII/5/16 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie UCHWAŁA NR XXII/5/16 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" TESCO Polska Sp. z o.o.

REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność TESCO Polska Sp. z o.o. REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" TESCO Polska Sp. z o.o. 1 Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność" TESCO Polska Sp. z o.o. zwana dalej Organizacją Zakładową, działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.83.35.163 1985-08-10 zm. Dz.U.85.35.162 art.3 1996-06-02 zm. Dz.U.96.24.110 art.34 1998-09-01 zm. Dz.U.98.113.717 art.7 2002-01-01 zm. Dz.U.01.128.1405 art.3 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Kozłowski Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16 09-400 Płock

Pan Jarosław Kozłowski Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16 09-400 Płock Warszawa, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.862.15.2015.BB Pan Jarosław Kozłowski Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ PS-V.9514.07.2013.1,2 PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ przeprowadzonej w : Zakładzie Pracy Chronionej Z.P.H.U TOM-KIL, ul. Witkowska 29, 62-200 Gniezno, nr identyfikacyjny REGON: 634544427, numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy

II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy Obszar ten regulowany jest ustawą: o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie jakości oceny i monitoringu warunków środowiska pracy przez jednostki podstawowe służby medycyny pracy

Sytuacja w zakresie jakości oceny i monitoringu warunków środowiska pracy przez jednostki podstawowe służby medycyny pracy Sytuacja w zakresie jakości oceny i monitoringu warunków środowiska pracy przez jednostki podstawowe służby medycyny pracy W polskim systemie prawnym podstawę ochrony zdrowia pracowników przed niekorzystnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO S T A T U T TEKST JEDNOLITY

OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO S T A T U T TEKST JEDNOLITY OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO S T A T U T TEKST JEDNOLITY Warszawa 2007 Po zmianach na XIX Zjeździe Delegatów ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Tworzy się organizację

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61/X/2015 RADY GMINY W ROGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie

UCHWAŁA NR 61/X/2015 RADY GMINY W ROGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie UCHWAŁA NR 61/X/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy

Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy dr Grzegorz Łyjak Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy Kontrola czy nadzór?

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011.

Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011. Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011. Miesiąc Tematyka Odpowiedzialni Styczeń 1. Opiniowanie preliminarza budżetowego na 2011 rok. 2. Analiza planów pracy Prezydium I zarządu okręgu

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne w I połowie 2014

Sposób realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne w I połowie 2014 Wielkopolski Oddział Wojewódzki Sposób realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne w I połowie 2014 Poznań, dnia 7 października 2013 rok 1 Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo

Bardziej szczegółowo

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-3-08 Druk nr 197 Warszawa, 30 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie POWOŁANIE RADY W dniu 8 kwietnia 2002r. w wyniku dyskusji w ramach Okrągłego stołu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2. Katarzyna Kawalec

Egzemplarz nr 2. Katarzyna Kawalec Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Gorzowska 10, 66-460 Witnica, w terminie 24 do 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez. Dariusz Dziełak Narodowy Fundusz Zdrowia

Zmiany w procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez. Dariusz Dziełak Narodowy Fundusz Zdrowia Zmiany w procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Dariusz Dziełak Narodowy Fundusz Zdrowia Główne przesłanki zmian Ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach ( )

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 167 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Dz.U. 2014 poz. 167 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 2014 poz. 167 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych 1. Na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 20 kwietnia 2016 r. PSIIIa.862.2.2016 W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KATOWICACH ul. Jagiellońska 25 40 032 Katowice I Dane organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Akademii Wychowania Fizycznego. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach STATUT

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Akademii Wychowania Fizycznego. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach STATUT Związek Nauczycielstwa Polskiego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach STATUT Załącznik do uchwały Nr 1/2014 Walnego Zebrania Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników AWF

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki SARE S.A.

REGULAMIN. Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki SARE S.A. REGULAMIN Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki SARE S.A. Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych R E G U L A M I N XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 1. Cel Konkursu Popularyzowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

R EGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO W CHOJNICACH ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

R EGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO W CHOJNICACH ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA R EGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO W CHOJNICACH ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 167 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 167 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 167 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.1983.35.163 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. do programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI. do programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 ZAŁĄCZNIKI do programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Programu działania PIP na rok 2015 ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Realizacja: cały rok przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/111/08. z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XVIII/111/08. z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwała Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość, zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III TB

Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III TB Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III.9514.15.2016.TB Protokół kontroli okresowej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dębowa Marta Pabian, Wojciech Pabian ZPChr ul. Warszawska 1/12, 82-500 Kwidzyn Regon:170035050

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU. z dnia 29 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU. z dnia 29 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU w sprawie: trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ PROGRAMY, SZKOLENIA W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK INSTRUKTAŻ OGÓLNY

ZASADY SZKOLEŃ PROGRAMY, SZKOLENIA W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK INSTRUKTAŻ OGÓLNY ZARZĄDZENIE Nr 54/05 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 czerwca 005r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 282/27/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2015 r. Sprawozdanie

Załącznik do Uchwały nr 282/27/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2015 r. Sprawozdanie Załącznik do Uchwały nr 282/27/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2015 r. Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2014 roku kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów o czasie pracy. Michał Olesiak

Nowelizacja przepisów o czasie pracy. Michał Olesiak Nowelizacja przepisów o czasie pracy Michał Olesiak Zmiany w czasie pracy od 23.08.2013 r. łamanie doby pracowniczej (ruchomy czas pracy) tworzenia harmonogramów wyjścia prywatne przedłużony okres rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 16:26:34 Numer KRS: 0000036449

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 16:26:34 Numer KRS: 0000036449 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 16:26:34 Numer KRS: 0000036449 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo