22. Społeczna inspekcja pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "22. Społeczna inspekcja pracy"

Transkrypt

1 22.1. Struktura SIP w zakładzie pracy 22. Społeczna inspekcja pracy Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Informacja: Rozwinięcie powyższej tematyki w książce Poradnik społecznego inspektora pracy. Dodatkowo polecamy szkolenie z tego zakresu: PP-BHP-D-1 Szkolenie BHP dla społecznych inspektorów pracy.

2 22.1. Podstawy prawne działalności społecznej inspekcji pracy (SIP). Struktura SIP w zakładzie pracy Ustawa o społecznej inspekcji pracy podstawowy akt prawny wydany w dniu 24 czerwca 1983 r., regulujący zasady działalności SIP. Do chwili obecnej ustawa ta była 5-krotnie nowelizowana. W ustawie powyższej nie przewidziano w zasadzie żadnych delegacji do wydawania przepisów wykonawczych. Jedynie w art. 23 ustawy (przepisy przejściowe) przewidziano określenie przez Radę Państwa wytycznych: do przeprowadzenia pierwszych wyborów społecznych inspektorów pracy M.P. z 1983 r. Nr 23, poz. 127, tymczasowych wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy M.P. z 1983 r. Nr 23, poz Te drugie wytyczne miały obowiązywać do czasu uchwalenia właściwych wytycznych przez ogólnokrajowe organizacje związkowe. Ponieważ te nigdy nie wywiązały się z tego obowiązku, w dalszych rozważaniach będziemy się także opierać na ww. wytycznych. Poza wzmiankowaną ustawą uregulowania dotyczące SIP znajdują się w ustawach: z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy. (art ), Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: (...) 4) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. (art. 207) Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy (...). Przewodniczącym komisji jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników. (art ), z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy: Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji swoich zadań współdziała ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami pracowników, społeczną inspekcją pracy oraz z organami administracji państwowej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także organami samorządu terytorialnego. (art. 14 ust. 1) Państwowa Inspekcja Pracy może, na wniosek związków zawodowych, prowadzić szkolenie i instruktaż oraz udzielać pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów pracy, a także podejmować działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia skuteczności działania społecznej inspekcji pracy. (art. 14 ust. 3) z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników: W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi: ( ) 5) będącemu społecznym inspektorem pracy ( ). (art. 5 ust. 5) Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy. (art. 5 ust. 6) z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych: Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności: (...) 4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy (...) (art. 26) z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy: Służba medycyny pracy, wykonując swoje zadania, współdziała z: 2) pracownikami i ich przedstawicielami, a zwłaszcza ze związkami zawodowymi;. (art. 7 ust. 1) Poza aktami prawnymi rangi ustawy niektóre uprawnienia i obowiązki SIP są uszczegółowione w aktach niższej rangi, jak np. rozporządzenie RM z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870). Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1983 r. społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Pomimo, że SIP kierowana jest przez zakładowe organizacje związkowe, reprezentuje ona interesy wszystkich pracowników zakładu pracy. Od pewnego czasu trwają prace nad dużą nowelizacją ustawy o społecznej inspekcji pracy. Poza celami porządkującymi, przystosowującymi starą przecież ustawę do obecnych realiów, ma ona na celu przede wszystkim: umożliwienie utworzenia SIP u pracodawców, u których nie działają związki zawodowe,

3 wprowadzenie obowiązku wzięcia udziału przez nowowybranych społecznych inspektorów pracy udziału w specjalnym szkoleniu, w okresie trzech miesięcy od wyborów, wprowadzenie obowiązku udziału w szkoleniach w trakcie trwania kadencji nie rzadziej niż raz w roku, uporządkowanie sposobu wybierania SIP, umocnienie pozycji osób pełniących funkcję SIP przez wprowadzenie 2-letniej ochrony stosunku pracy po ustaniu kadencji SIP, określenie minimalnego zakresu zwolnienia od wykonywania pracy w celu wykonywania swej funkcji (8 godzin w miesiącu). Poza tymi, w sumie pozytywnymi zmianami w działalności SIP, projekt zmian przewiduje również niestety rezygnację z minimalnego wymaganego stażu pracy w branży i u pracodawcy. Zakładowe organizacje związkowe dostosowują organizację SIP do potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy. SIP w zakładzie pracy tworzą: zakładowy społeczny inspektor pracy (ZSIP) dla całego zakładu pracy, oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy (OSIP) dla poszczególnych oddziałów (wydziałów), grupowi społeczni inspektorzy pracy (GSIP) dla komórek organizacyjnych oddziałów. O tym, jaka ma być struktura SIP w zakładzie pracy, decydują zakładowe organizacje związkowe. Praktycznie jednak bardzo rzadko zdarzają się bardziej rozbudowane organizacje SIP. Najczęściej ograniczają się one jedynie do ZSIP.

4 22.2. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Społeczni inspektorzy pracy mają prawo: kontrolować: stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stosowanie przez pracodawców właściwych środków zapobiegawczych przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, realizację planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej, uczestniczyć: w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy, brać udział: w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy, w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy jako jej wiceprzewodniczący (to uprawnienie wynika z ustawy Kodeks pracy), opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej, podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywać inne zadania określone w ustawie i przepisach szczególnych. Dla wykonywania ww. zadań społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w każdym czasie do wszelkich pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy. Społeczny inspektor pracy ma także prawo żądać od pracodawcy lub osób kierownictwa zakładu pracy informacji oraz okazania dokumentów dotyczących spraw wchodzących w zakres jego działania. Wykonywanie czynności przez SIP następuje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. Każdy społeczny inspektor pracy, w razie stwierdzenia, że: nie są przestrzegane przepisy w zakresie przez siebie kontrolowanym informuje o tym pracodawcę (osobę kierownictwa), czyniąc odpowiedni zapis w oddziałowej lub zakładowej księdze zaleceń i uwag, pracownik narusza przepisy i zasady bhp zwraca mu uwagę na obowiązek przestrzegania tych przepisów i zasad, zachowanie pracownika na stanowisku pracy wskazuje na niedostateczną znajomość przepisów i zasad bhp oraz nieumiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie lub innych pracowników zwraca się do pracodawcy (osoby kierownictwa) o czasowe odsunięcie pracownika od tej pracy i zapoznanie go z przepisami i zasadami bhp. Pracodawca (osoba kierownictwa) podejmuje decyzje w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i informuje o tym społecznego inspektora pracy. Wydawanie zaleceń pracodawcy (kierownikowi zakładu pracy) należy natomiast do samoistnych uprawnień ZSIP. Zalecenia wydawane są na podstawie ustaleń własnych ZSIP lub OSIP bądź GSIP, w formie pisemnej, z podaniem terminu usunięcia uchybień. W razie bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy, ZSIP występuje do pracodawcy (kierownika zakładu pracy) o natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia, a w razie braku reakcji wydaje, w formie pisemnej, zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych prac. Pracodawca (kierownik zakładu pracy) ma prawo wniesienia sprzeciwu od zalecenia ZSIP do właściwego inspektora PIP. Należy go wnieść: w przypadku zaleceń wydawanych w normalnym trybie w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zalecenia, w przypadku zaleceń wydawanych w trybie natychmiastowym niezwłocznie. Omawiając uprawnienia SIP nie sposób nie wspomnieć o obowiązkach pracodawców odnośnie społecznej inspekcji pracy. Chodzi oczywiście nie tylko o fakt, że uniemożliwianie lub utrudnianie działalności SIP jest wykroczeniem.

5 Zgodnie z ustawą o SIP pracodawca jest obowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań, czyli: zakupuje prasę i literaturę fachową, zakłada zakładową księgę zaleceń i uwag oraz oddziałowe księgi uwag, zapewnia obsługę administracyjno-biurową, zapewnia udział w szkoleniach. Wszelkie koszty związane z działalnością SIP ponosi pracodawca.

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynając przegląd informacji z zakładu należałoby wspomnieć o

Rozpoczynając przegląd informacji z zakładu należałoby wspomnieć o Rozpoczynając przegląd informacji z zakładu należałoby wspomnieć o ankiecie, którą pracownicy anonimowo wypełniali, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami z Zarządem. Jeżeli akcja ta w jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, prowadzona przez ośrodki i instytucje szkoleniowe Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i zasady prawa pracy

1 Źródła i zasady prawa pracy 1 Źródła i zasady prawa pracy Krzysztof Walczak Po zapoznaniu się z rozdziałem 1 Czytelnik będzie umiał odpowiedzieć na pytania dotyczące: zasad prawa pracy, o których należy pamiętać, tworząc prawo zakładowe,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 99 ZARZĄDZENIE NR 30 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 99 ZARZĄDZENIE NR 30 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 99 ZARZĄDZENIE NR 30 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo