INSTALACJI SYGNALIZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJI SYGNALIZACJI"

Transkrypt

1 METRYKA PROJEKTOWA Nazwa i adres obiektu URZĄD MIASTA BRZEG Brzeg Ul. Robotnicza 12 Stadium dokumentu Projekt wykonawczy INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU Etap II końcowy Inwestor URZĄD MIASTA BRZEG ZESPÓŁ PROJEKTOWY OPRACOWANIE SPRAWDZENIE Mirosław Robak mgr inŝ. Jerzy Duda mgr inŝ. Marek Nowakowicz Opole Styczeń 2010

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania. II OPIS TECHNICZNY 1. Informacje o obiekcie. 2. Zakres ochrony. 3. Rodzaj ochrony. 4. Rozmieszczenie elementów. 5. Wykaz urządzeń. 6. Zestawienie elementów systemu sygnalizacji poŝarowej. 7. Centrala sygnalizacji poŝarowej. 8. Zasilanie sieciowe. 9. Okablowanie 10. Scenariusz zdarzeń po ogłoszeniu alarmu poŝarowego 11. Uwagi końcowe. 12. Certyfikat projektu III RYSUNKI 2

3 I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Temat opracowania. Tematem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji poŝaru w budynku Urzędu Miasta Brzeg Brzeg ul. Robotnicza 12 do wariantu końcowego określonego w dokumentacji z maja 2008 roku. 2. Podstawa opracowania. Podstawę opracowania stanowią: - dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej projektowanego obiektu - uzgodnienia z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą inwestycji - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z dn poz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z późniejszymi zmianami). - Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji poŝarowej Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja - system sygnalizacji poŝarowej POLON-ALFA - obowiązujące normy i przepisy budowy. - numer umowy IM /08 3

4 II OPIS TECHNICZNY 1. Informacje o obiekcie. Budynki administracyjne w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 są budynkami biurowymi ogólnodostępnymi sprawującymi funkcję biurową administracji państwowej, w związku, z czym zaliczone są do budynków uŝyteczności publicznej. Poszczególne kondygnacje nadziemne budynków A i B połączone są korytarzami i stanowią jedną całość. Obiekt zaliczono do kategorii zagroŝenia ZLIII/PM. Obiekt zaliczono do grupy wysokościowej budynków niskie (N) których h<12m. Powierzchnia netto budynków objętych opracowaniem wynosi m 2. W budynku wyodrębniono jedną strefę poŝarową. Budynek został podzielony na dziewięć stref dozorowych: -Strefa I Budynek A - piwnice -Strefa II Budynek A - parter -Strefa III Budynek A - I piętro -Strefa IV Budynek A poddasze i obszar nad poddaszem -Strefa V Budynek B piwnice -Strefa VI Budynek B parter -Strefa VII Budynek B I piętro -Strefa VIII Budynek B II piętro -Strefa IX Budynek B III piętro Z tego po przeprowadzeniu inwentaryzacji stwierdzono: -Strefa I Budynek A piwnice pozostaje w całości do okablowania i uruchomienia -Strefa II Budynek A - parter wykonane okablowanie, pozostaje montaŝ podstaw, czujników, sygnalizatorów optyczno akustycznych i uruchomienie. -Strefa III Budynek A - I piętro wykonane i uruchomione 4

5 -Strefa IV Budynek A poddasze wraz z obszarem nad poddaszem pozostaje w całości do okablowania i uruchomienia -Strefa V Budynek B piwnice pozostaje do okablowania i uruchomienia (z wyjątkiem pomieszczeń 5,6,9,11) -Strefa VI Budynek B parter - wykonane okablowanie, pozostaje montaŝ podstaw, czujników, sygnalizatorów optyczno akustycznych i uruchomienie. -Strefa VII Budynek B I piętro wyłączony z zakresu prac (Starostwo Powiatowe) -Strefa VIII Budynek B II piętro- wykonane okablowanie, pozostaje montaŝ podstaw, czujników, sygnalizatorów optyczno akustycznych i uruchomienie. -Strefa IX Budynek B III piętro wykonane okablowanie, pozostaje montaŝ podstaw, czujników, sygnalizatorów optyczno akustycznych i uruchomienie. Nie naleŝy uwzględniać montaŝu w pomieszczeniach 301-7, Starostwo Powiatowe Dodatkowo stwierdzono konieczność rozszerzenia okablowania w budynku B w obszarze klatki schodowej o dodatkowy czujnik p.poŝ. Okablowanie naleŝy ułoŝyć w odpowiedniej bruździe, następnie uzupełnić tynki i pomalować w kolorze białym. Prace te zostały uwzględnione w przedmiarze. Przedmiotowe budynki zawierają pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt do 200 osób. Przez stały pobyt naleŝy rozumieć przebywanie tych samych osób w ciągu doby dłuŝej niŝ 4 godziny. W budynkach nie występują materiały niebezpiecznie poŝarowo. 5

6 2. Zakres ochrony. Zgodnie z charakterystyką rodzajem i przeznaczeniem obiektu przyjęto zakres ochrony pełnej: tzn. Ŝe automatycznym wykrywaniem poŝaru objęto korytarze, hole, oraz wszystkie podstawowe pomieszczenia (pokoje biurowe, pomieszczenia magazynowe, techniczne, archiwa, itp). Ochroną nie objęto sanitariatów, pralni. 3. Rodzaj ochrony. Zastosowano automatyczne urządzenia sygnalizacji poŝarowej nowej generacji, oparte na systemie informowania o rodzaju wywołanego alarmu (poŝar, próba uszkodzenia linii lub czujnika) numerze strefy dozorowej, linii, dacie wywołanego alarmu oraz miejsca wywołanego alarmu. Przyjętymi elementami tego systemu w niniejszym projekcie są: - centrala sygnalizacji poŝaru Bosch FPA elementy systemu, w skład którego wchodzą; Optyczna czujka dymu FAP-O 420 Czujka optyczno-termiczna FAP-OT 420 Czujka optyczno-termiczno-chemiczna FAP-OTC 420 Ręczny ostrzegacz poŝarowy DM-210-LSN G Sygnalizator akustyczny SG Rozmieszczenie elementów. Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu sygnalizacji poŝarowej z podaniem rodzajów i typów zastosowanych elementów przedstawiono na planach instalacji SAP rys. (1 10). Schemat ideowy przedstawiono na rys. nr 11. Ręczne ostrzegacze poŝarowe powinny być umieszczone na wysokości od 1,2m do 1,5m nad podłogą. Odległość czujek od lamp oświetleniowych (L>0.5m) 6

7 Centralę sygnalizacji poŝarowej Bosch FPA 5000 zainstalowaną w pomieszczeniu recepcji (Budynek A ) naleŝy doposaŝyć o następujące elementy: 5. Wykaz urządzeń. URZĄDZENIE FIRMA ILOŚĆ Centrala: Bosch FPA 5000 BOSCH 0 Czujka optyczno-termiczna FAP-OT 420 BOSCH 4 Czujka optyczno-chemiczna FAP-OTC 420 BOSCH 2 Optyczna czujka dymu FAP-O 420 BOSCH 164 Podstawa czujki BOSCH 170 Sygnalizator akustyczny SG-200 BOSCH 12 ROP DM-210-LSN G BOSCH 11 Moduł linii sygnalizatorów NZM 0002 A BOSCH 3 'Moduł udoskonalonej sieci LSN 300 ma LSN 0300 AROP DM-210-LSN G BOSCH 6 'Karta adresowa ADC 0128 A ze 128 adresami BOSCH 1 7

8 6. Zestawienie elementów systemu sygnalizacji poŝarowej. L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek A piwnice (strefa I) Pomieszczenie gospodarcze O a Magazyn tablic rejestracyjnych O Korytarz lewa strona O 0-13, O 0-10 S Magazyn O Korytarz garaŝe O GaraŜ 1 OT GaraŜ 2 OT Pomieszczenie techniczne O WC Warsztat O Warsztat O Pomieszczenie socjalne O Wymiennikownia O Obrona cywilna OT Archiwum O a Archiwum O Obrona cywilna OT Magazyn O Archiwum O Szatnia StraŜy Miejskiej O P a Szatnia StraŜy Miejskiej O Magazyn O Magazyn O Serwerownia monitoringu O Korytarz prawa strona O (0-16 do 0-19) S Pomieszczenia sprzątaczek O Zejście do piwnicy P

9 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek A parter (strefa II) Hall główny O 0-40, P Recepcja O 1-1 Centrala ppoŝ Biuro inicjatyw gospodarczych i promocji O b Biuro oświaty kultury i sportu O a Biuro oświaty kultury i sportu O Punkt kasowy BS O Wydział komunikacji drogowej O 1-6, O Wydział komunikacji drogowej O Wydział komunikacji drogowej serwerownia OTC Wydział komunikacji drogowej pom. Socjalne O Wejście P Przedsionek WKD O Wydział komunikacji drogowej O Wydział komunikacji drogowej O Korytarz prawa strona O 1-15, O 1-16, O 1-19, S b Komenda StraŜy Miejskiej O a Komenda StraŜy Miejskiej O StraŜ Miejska monitoring O Korytarz lewa strona O (1-22 do 1-24) O 1-27, S a Biuro oświaty kultury i sportu O b Biuro oświaty kultury i sportu O Biuro spraw społecznych i zdrowia O Biuro spraw społecznych i zdrowia O Biuro spraw społecznych i zdrowia O Biuro spraw społecznych i zdrowia O O a PIORiN O b PIORiN O c PIORiN O Magazyn O Biuro organu pracy O Łącznik budynku A i B O Wejście od placu P

10 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek A I piętro (strefa III) Klatka schodowa P Inspektor BHP, Zespół zarządzania kryzysowego O Inspektor BHP, Zespół zarządzania kryzysowego O Korytarz lewa strona O 2-16, O 2-13, O 2-12, S Biuro spraw obywatelskich O BSO - Archiwum O BSO Archiwum O BSO - Archiwum O Biuro spraw obywatelskich O Biuro spraw obywatelskich O Biuro spraw obywatelskich kierownik O Biuro spraw obywatelskich O Biuro spraw obywatelskich O Z-ca burmistrza O Sekretariat O Burmistrz O Burmistrz O Burmistrz O Biuro organizacyjno prawne O Biuro organizacyjno prawne O Sekretariat O Z-ca burmistrza O Z-ca burmistrza O Biuro organizacyjno prawne O Biuro organizacyjno prawne O Serwerownia I piętro OTC Korytarz prawa strona O 2-24, O (2-21 do 2-19) S Administrator systemów teleinformatycznych O Łącznik budynków A i B O Biuro inicjatyw gospodarczych i promocji O

11 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek A poddasze (strefa IV) Klatka poddasze P 3-5, O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O 3-1, O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O 3-3 Budynek A nad poddaszem (strefa IV) Poddasze strona prawa O 3-12, O Poddasze strona lewa O 3-13, O Poddasze strona lewa O (3-15 do 3-17) Poddasze strona prawa O 3-18, O 3-19 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek B piwnice (strefa V) Zejście do piwnicy P Magazyn ozdób świątecznych O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Magazyn geodezji O Magazyn geodezji O Archiwum O Magazyn Urzędu Miasta O Magazyn Urzędu Miasta O Korytarz O 4-10, O 4-14 S Magazyn Wydziału Komunikacji O Magazyn Wydziału Komunikacji O Magazyn Starostwa O Magazyn Starostwa O

12 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek B parter (strefa VI) 1. 1 Wejście główne klatka schodowa P 4-40, O a Korytarz strona prawa O 4-42, O 4-46, S b Biuro urbanistyki i ochrony środowiska O b Biuro infrastruktury miejskiej O b Biuro infrastruktury miejskiej O b Biuro infrastruktury miejskiej O b Biuro infrastruktury miejskiej O b Biuro infrastruktury miejskiej O a Pomieszczenie słuŝbowe O b Pomieszczenie słuŝbowe O Pomieszczenie słuŝbowe O Pomieszczenie słuŝbowe O Korytarz strona lewa O 4-37, O 4-38, S Pomieszczenie słuŝbowe O b Biuro organizacji prawnej O Korytarz sala konferencyjna O 4-25, O 4-26, S 4-4, P b Biuro urbanistyki i ochrony środowiska O b Biuro urbanistyki i ochrony środowiska O Hall sala konferencyjna O Pomieszczenie socjalne O a Serwerownia OTC b Biuro urbanistyki i ochrony środowiska O Pomieszczenie socjalne O Pomieszczenie socjalne O Pomieszczenie socjalne O Sala konferencyjna O (4-33 do 4-35) L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek B I piętro (strefa VII) Klatka schodowa I piętro P a Obsługa interesantów O Pracownia reprodukcji O Archiwum O Pracownia ewidencji gruntów O Pracownia ewidencji gruntów O PZUDP O PODGiK O

13 Pracownia obsługi zasobu O Pracownia obsługi zasobu O Pracownia obsługi zasobu O a PODGiK O PODGiK O a Starostwo O Starostwo O Pracownia reprodukcji O a Archiwum O Pracownia reprodukcji O Korytarz lewa strona O 5-14, O 5-16, O 5-19, S Korytarz lewa strona O 5-21, S a Pomieszczenie socjalne O b Sala konferencyjna O 5-1 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek B II piętro (strefa VIII) Klatka schodowa II piętro P Biuro budŝetu kasa O Biuro podatków i opłat O b Biuro budŝetu i księgowości O b Biuro podatków i opłat O Biuro podatków i opłat O Biuro budŝetu i księgowości O b Biuro budŝetu i księgowości O Biuro budŝetu i księgowości O Biuro budŝetu i księgowości O Biuro budŝetu i księgowości O b Skarbnik miasta O Radca prawny O b Punkt ksero O b Biuro budŝetu i księgowości O b Biuro budŝetu i księgowości O Biuro podatków i opłat O Biuro organizacji prawnej O Korytarz lewa strona O 5-38, O 5-40, O 5-43, S b Biuro gospodarki nieruchomościami O Korytarz prawa strona O 5-46, S b Biuro gospodarki nieruchomościami O Biuro gospodarki nieruchomościami O

14 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek B II piętro (strefa VIII) Klatka schodowa III piętro P 6-19, O Wydział ochrony środowiska O Wydział ochrony środowiska O Wydział ochrony środowiska O Wydział ochrony środowiska O Naczelnik wydział budownictwa O b Wydział budownictwa i inwestycji O Wydział budownictwa i inwestycji O Wydział budownictwa i inwestycji O b Biuro audytu i kontroli O Biuro audytu i kontroli O Księgowość O Powiatowy inspektor nadzoru budownictwa O Powiatowy inspektor nadzoru budownictwa O Sekretariat O Powiatowy inspektor nadzoru budownictwa O Zastępca naczelnika O b Magazyn O b Wydział budownictwa i inwestycji O Sekretariat O Wydział budownictwa i inwestycji O Korytarz strona lewa O 6-15, O 6-17 S Korytarz strona prawa O 6-21, O 6-26 S Punkt ksero O

15 7. Centrala sygnalizacji poŝarowej. 7.1 Rodzaj i typ Do nadzoru obiektu w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 przewidziano modułową centralę sygnalizacji poŝaru sterowaną mikroprocesorowo Bosch FPA NajwaŜniejszymi cechami centrali jest modułowa konstrukcja. W trybie automatycznym obsługuje maksymalnie 32 linie dozorowe. WyposaŜona jest w przedni panel obsługi z wyświetlaczem. Istnieje moŝliwość podłączenia drukarki raportów. 7.2 Organizacja alarmowania w budynku Wbudowany mikroprocesor, sygnalizatory optyczne LED, sygnalizatory akustyczne, wyświetlacz pozwala informować o rodzaju wywołanego alarmu oraz strefy z której został wywołany. MoŜliwe jest równieŝ sprawdzenie kaŝdej linii bez konieczności wyłączania centrali i przy ciągłym dozorowaniu pozostałych linii, zaprogramowanie urządzeń przyłączonych do centrali zgodnie z programem postępowania w przypadku alarmu. NaleŜy przewidzieć typową dwustopniową organizację alarmowania. Czas reakcji obsługi i opóźnienia powinien ustalić inwestor. T1 przewidziany czas reakcji osoby obsługującej system T2 przewidziany czas sprawdzenia przyczyny alarmu Tr = T1 + T2, - przewidywany czas reakcji centrali na alarm W przypadku linii dozorowych centrali, zadziałanie czujki spowoduje alarm 1 stopnia. Wykrycie zagroŝenia przez elementy detekcyjne IPS wywoła alarm 1 stopnia tzn.: zadziała sygnalizacja optyczna i akustyczna w centrali ppoŝ. i panelu wynośnym na wyświetlaczu centralki ppoŝ. podana zostanie informacja o strefie w której został wywołany alarm. JeŜeli po alarmie 1 stopnia nie nastąpi Ŝadna reakcja obsługi (tj. skasowanie alarmu w centrali), to po czasie Tr system automatycznie przejdzie w stan alarmu 2 stopnia, tzn.: 15

16 zadziała sygnalizacja optyczna i akustyczna w centrali ppoŝ. uaktywnią się sygnalizatory optyczno-akustyczne w obiekcie na wyświetlaczu centralki ppoŝ. podana zostanie informacja o strefie w której został wywołany alarm oraz nr elementu z którego przyszła informacja o alarmie. przekazanie zostanie informacja do systemu monitoringu poŝarowego (w przypadku jego zainstalowania) Bezzwłoczne wejście w stan alarmu 2 stopnia następuje równieŝ przy zadziałania ręcznych ostrzegaczy poŝaru ROP. Szczegółową, fabryczną instrukcję obsługi centralki naleŝy dostarczyć po montaŝu osprzętu, natomiast szczegółowe procedury postępowania w przypadku zagroŝenia poŝarowego zostały umieszczone w instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego. 7.3 Powiadamianie straŝy poŝarnej Centrala poŝarowa FPA 5000 jest przystosowana do podłączenia do monitoringu ppoŝ. Monitoring i połączenie instalacji sygnalizacji poŝaru do PSP nie jest przedmiotem tego projektu. Obiekt w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 jest budynkiem uŝyteczności publicznej niskim (N) i zgodnie z 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) instalacja sygnalizacji poŝaru w tym budynku i jej podłączenie z PSP jest wymagane. 16

17 8. Zasilanie sieciowe. Centrala sygnalizacji poŝarowej oraz panel wynośny zasilane będą napięciem 230V ~. Główne źródło zasilania dla instalacji sygnalizacji poŝarowej powinno być wyposaŝone w specjalnie przewidziane dla niej zabezpieczenie w miejscu najbliŝszym wejścia zasilania do budynku. Zabezpieczenie zasilania centrali naleŝy odpowiednio oznakować Napis ZASILANIE CENTRALI PPOś i ewentualnie oznakować na czerwono. Na wypadek uszkodzenia głównego źródła zasilania naleŝy zapewnić zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów niklowokadmowych bezobsługowych o pojemności 4x40Ah i napięciu 12V. Bateria akumulatorów wbudowana jest w obudowę centrali. Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać Ŝadnych odbiorników nie związanych z systemem sygnalizacji poŝarowej. 9. Okablowanie Zasilanie centralki sygnalizacji poŝarowej i panelu wynośnego wykonać przewodem OMY 3*1.5 mm 2. Zasilanie centrali poŝarowej ujęto w projekcie elektrycznym. Linie dozorowe do czujek, przycisków naleŝy wykonać przewodami YnTKSYewk 1*2*0.8mm 2. Linie sygnalizatorów akustycznych wykonać przewodem HDGs 2x1 mm 2. Instalację wykonać: - w korytach PCV (budynek B I,II,III piętra) - w rurkach PCV (budynek A poddasze oraz nad poddaszem) - w pozostałej części budynków A i B instalację wykonać podtynkowo Wyprowadzenie przewodów do czujek, sygnalizatorów, przycisków zostawić wolne na ok. 0.3 m. Instalacja przewodu zasilającego powinno być wykonana zgodnie z przepisami krajowymi (Norma N SEP-E-002). Kable sygnałowe instalacji poŝarowej powinny być tak prowadzone aby uniknąć niekorzystnych wpływów na instalację. 17

18 Instalację prowadzić w odpowiedniej odległości (nie mniejszej niŝ 0,3 m) od kabli innych instalacji. Nie naleŝy wykonywać połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. Wszystkie przepusty kablowe przez podłogi lub stropy, stanowiące oddzielenie strefy poŝarowej, powinny być wykonane w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. UłoŜenie przewodów wykonać poprzez poszczególne elementy instalacji SAP zgodnie z numeracją podaną na planach i schemacie instalacji SAP (rys.1 11) 18

19 10. Scenariusz zdarzeń po ogłoszeniu alarmu poŝarowego Zgodnie z PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji poŝarowej Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja określono przewidywany scenariusz zdarzeń po ogłoszeniu alarmu poŝarowego oraz poniŝsze zasady postępowania. Postępowanie po ogłoszeniu alarmu poŝarowego powinno uwzględniać: 1. Plan ewakuacji ludzi i mienia przewidywany w razie powstania poŝaru Kierowanie ewakuacją ludzi i mienia prowadzone będzie przez wyznaczone osoby funkcyjne zgodnie z ustaleniami Instrukcji Bezpieczeństwa PoŜarowego. Decyzję o potrzebie i zakresie ewakuacji mienia podejmują wyznaczone osoby funkcyjne zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa PoŜarowego. 2. Ilość osób w budynku w zaleŝności od pory dnia lub w poszczególnych dniach tygodnia Przedmiotowe budynki zawierają pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt do 200 osób. Przez stały pobyt naleŝy rozumieć przebywanie tych samych osób w ciągu doby dłuŝej niŝ 4 godziny. 3. Spodziewany czas powiadomienia i przybycia straŝy poŝarnej Powiadomienie straŝy poŝarnej po zrealizowaniu niniejszego projektu ISP i zlokalizowaniu panelu informacyjnego centrali sygnalizacji poŝaru w pomieszczeniu recepcji (informacji) budynek A parter wykonywane będzie automatycznie lub telefonicznie przez pracowników urzędu. Czas powiadomienia straŝy poŝarnej zrealizowany w ten sposób wyniesie do 1 minuty. Budynek w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 nie posiada bezpośredniego połączenia telefonicznego ze straŝą poŝarną tj. 19

20 z Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brzegu. Czas przybycia jednostek straŝy poŝarnej z JRG przy ul. Saperskiej 16 wyniesie 3-5 min. zgodnie z obowiązującymi planami operacyjnymi. 4. Obowiązki i odpowiedzialność personelu, łącznie z udziałem w gaszeniu poŝaru lub kierowaniem ewakuacją Obowiązki te określone są w Instrukcji Bezpieczeństwa PoŜarowego. Zasady postępowania pracowników w wypadku powstania poŝaru: 1. Równolegle z ogłoszeniem alarmu poŝarowego i zaalarmowaniem straŝy poŝarnej naleŝy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy dostępnego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych. Do czasu przybycia straŝy poŝarnej akcją kierują wyznaczone osoby funkcyjne, zgodnie z ustaleniami Instrukcji Bezpieczeństwa PoŜarowego. 2. KaŜdy pracownik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją. 3. KaŜda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna: a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagroŝonego rejonu, b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy poŝaru, nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem c) usunąć z miejsca poŝaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a takŝe cenny sprzęt i urządzenia oraz waŝne dokumenty, nośniki informacji itp., d) nie naleŝy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał poŝar, poniewaŝ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, 20

21 e) otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał poŝar naleŝy zachować szczególną ostroŝność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy, f) wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, naleŝy ograniczać ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliŝej podłogi i zasłaniać usta wilgotną chustką. 5. Sposób informowania o poŝarze osób znajdujący się w budynku Alarm o poŝarze realizowany jest poprzez system buczków alarmowych uruchamianych z instalacji sygnalizacji poŝaru. Przewiduje się jednoczesne alarmowanie wszystkich pracowników w budynku bez względu na miejsce powstania poŝaru. 6. Wymagania dotyczące wskazywania miejsca poŝaru Wskazanie miejsca poŝaru jest obowiązkiem pracowników urzędu. W dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. (15:00-7:00) oraz dni wolne od pracy obowiązki pełnią pracownicy ochrony. 7. Podział budynku na strefy dozorowe W projekcie ISP uwzględniono poniŝsze zasady podziału budynku na strefy dozorowe: Budynek został podzielony na dziewięć stref dozorowych: -Strefa I Budynek A - piwnice -Strefa II Budynek A - parter -Strefa III Budynek A - I piętro -Strefa IV Budynek A - poddasze -Strefa V Budynek B piwnice -Strefa VI Budynek B parter -Strefa VII Budynek B I piętro -Strefa VIII Budynek B II piętro -Strefa IX Budynek B III piętro Budynek powinien być podzielony na strefy dozorowe w taki sposób, aby na podstawie wskazań centrali moŝna było szybko ustalić miejsce powstania alarmu. 21

22 Podział na strefy powinien uwzględniać wewnętrzny rozkład budynku oraz wszelkie moŝliwe utrudnienia poszukiwania lub swobody poruszania się oraz występowanie pomieszczeń o szczególnym zagroŝeniu. W obiektach zabezpieczonych za pomocą instalacji sygnalizacji poŝarowej z automatycznym wykrywaniem poŝaru, podział obiektu na strefy dozorowe powinien spełniać następujące wymagania: a) powierzchnia jednej strefy na kondygnacji nie powinna przekraczać 1600 m 2, b) jeŝeli strefa zawiera więcej niŝ pięć przyległych pomieszczeń, to w celu wskazania pomieszczenia w którym zadziałała czujka - w pobliŝu drzwi na zewnątrz kaŝdego z tych pomieszczeń powinien być zainstalowany wskaźnik zadziałania, c) jeŝeli strefa dozorowa obejmuje więcej, niŝ jedną strefę poŝarową, granice strefy dozorowej powinny odpowiadać granicom stref poŝarowych, zaś powierzchnia strefy na kondygnacji nie powinna przekraczać 400 m 2, d) kaŝda strefa dozorowa powinna obejmować jedną kondygnację budynku, chyba, Ŝe: 1) strefa zawiera klatkę schodowa, szyb kablowy, szyb wentylacyjny lub inną podobną instalację, która przebiega przez więcej niŝ jedną kondygnację, lecz znajduje, się w obrębie jednej strefy poŝarowej lub 2) całkowita powierzchnia zabudowy budynku jest mniejsza niŝ 300 m Sposób wzywana straŝy poŝarnej i zakres przekazywanych informacji Wg ustaleń z inwestorem w opracowanym projekcie informacje przekazywane będą bezpośrednio do straŝy poŝarnej za pomocą monitoringu oraz telefonicznie wykonywane przez pracowników urzędu. Zakres przekazywanych informacji określony jest w instrukcji alarmowania na wypadek powstania poŝaru. 22

23 9. Specjalne urządzenia i środki dla straŝy poŝarnej Nie przewiduje się specjalnych urządzeń i środków dla straŝy poŝarnej. 10. Przedsięwzięcia dla uniknięcia skutków alarmów fałszywych Nie przewiduje się specjalnych przedsięwzięć dla uniknięcia skutków alarmów fałszywych. Dla uniknięcia alarmów fałszywych powodowanych przez ludzi, przeprowadzić naleŝy cykl szkoleń dla zatrudnionych pracowników, obsługi technicznej. Alarmy fałszywe nie będą powodować negatywnych skutków dla bezpieczeństwa pracowników. 11. Zmiany zasad postępowania w razie alarmu poŝarowego w ciągu dnia i w nocy, lub w dniach roboczych i wolnych Nie przewiduje się zasadniczej zmiany zasad postępowania w razie alarmu poŝarowego w ciągu dnia i w nocy w dniach roboczych oraz w dniach wolnych. 12. Współpraca instalacji z aktywnymi urządzeniami zabezpieczenia przeciwpoŝarowego, wymagania dotyczące uruchamiania urządzeń pomocniczych W budynku nie przewiduje się podłączenia z centralą poŝarową FPA 5000 innych urządzeń niŝ przewidzianych w projekcie. Centrala poŝarowa nie steruje urządzeniami innymi niŝ wyszczególnione w projekcie. 14. Awaryjne zasilanie budynków Budynek nie posiada zasilanie rezerwowe zasilanie z agregatu prądotwórczego. 15. Postępowanie w przypadku alarmów fałszywych lub uszkodzeń Po zweryfikowaniu przez pracowników sklepu Jysk alarmu poŝarowego jako alarmu fałszywego informacja przekazywana jest wyznaczonemu personelowi. Wszystkie alarmy fałszywe i uszkodzenia instalacji powinny być zgłaszane osobie odpowiedzialnej za utrzymanie jej w sprawności 23

24 technicznej, która w uzasadnionych przypadkach powinna wezwać obsługę techniczną lub serwis. 16. Zasady wyłączania lub odłączania instalacji sygnalizacji poŝaru, ponowne uruchomienie instalacji Wyłączanie lub odłączanie oraz ponowne uruchomienie tej instalacji moŝe być wykonywane po podjęciu decyzji przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie jej w sprawności technicznej. W przypadkach potrzeby ingerencji obsługi technicznej lub serwisu wymagana jest równieŝ decyzja w/w osoby. 17. Czas działała instalacji po wykryciu poŝaru Po wykryciu poŝaru w danej strefie dozorowej nie będzie wymagane działanie instalacji w przedłuŝonym czasie. Informacje dodatkowe Na wypadek uszkodzenia głównego źródła zasilania, zapewniono zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów. Pojemność takiej baterii akumulatorów powinna być wystarczająca do zasilania instalacji podczas wszystkich prawdopodobnych przerw głównego źródła zasilania lub do przeprowadzenia działań naprawczych. AŜeby umoŝliwić pracę instalacji w przypadku moŝliwych uszkodzeń sprzętu lub zasilania sieciowego, zasilanie rezerwowe powinno być zdolne do utrzymania instalacji w stanie pracy w ciągu 72 h, po czym pojemność powinna być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. JeŜeli uszkodzenie będzie natychmiast zgłaszane przez lokalny lub zdalny nadzór, a w zawartej umowie o konserwację zapewnia się dokonanie naprawy w czasie krótszym niŝ 24 h, minimalna pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego moŝe być zmniejszona z 72 h do 30 h. Czas ten moŝna dalej skrócić aŝ do 4 h, jeŝeli przez całą dobę na miejscu są do dyspozycji części zamienne, słuŝby remontowe i awaryjny zespół prądotwórczy. 24

Egz. 5 PROJEKT BUDOWLANY

Egz. 5 PROJEKT BUDOWLANY Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl Egz. 5 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Nazwa inwest. i miejsce lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

Więcej Opcji. Wycisz brzęczyk. Potwierdzenie. Kasowanie. Alarm natychmiastowy Obsługa obecna

Więcej Opcji. Wycisz brzęczyk. Potwierdzenie. Kasowanie. Alarm natychmiastowy Obsługa obecna www.siemens.com/buildingtechnologies Skrócona instrukcja obsługi FC72x FT7240 Konsola centrali sygnalizacji poŝaru Konsola wyniesiona Siemens Switzerland Ltd Industry Sector Building Technologies Division

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TYTUŁ : Przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego wraz budowa zadaszenia podwórka wewnętrznego na potrzeby sali rehabilitacyjnej oraz budowa łącznika pomiędzy budynkami wraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2 Spis zawartości 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Temat projektu... 3 1.2. Zakres projektu... 3 1.3. Podstawa opracowania projektu... 3 2. Instalacja komputerowo-telefoniczna (teleinformatyczna)... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ

KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 1 2 3 4 5 6 Hydrant wewnętrzny Pierwsze hydranty wewnętrzne pojawiły się w 1915 roku w USA W lata dwudziestych XX wieku

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika Tarnowskie Góry, 2006-10-25 wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego służącego do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 0 do SIWZ SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY. Podstawa opracowania str. 3. Zakres opracowania str. 3 3. Opis przyjętego rozwiązania str. 4 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POśAROWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POśAROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POśAROWEJ OBIEKT: CENTRUM EKUMENICZNO ETNOGRAFICZNE W DUBINACH ADRES BUDOWY: DUBINY, UL. SZKOLNA 1, 17-200 HAJNÓWKA DZIAŁKA NR. 676 INWESTOR: GMINA HAJNÓWKA ALEKSEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BUD-SERWIS. 62-510 Konin, ul. MłodzieŜowa 37 tel. 063 246-70-70 NIP: 6651008632 www.sztuba.eu e-mail: miroslaw@sztuba.lm.pl.

BUD-SERWIS. 62-510 Konin, ul. MłodzieŜowa 37 tel. 063 246-70-70 NIP: 6651008632 www.sztuba.eu e-mail: miroslaw@sztuba.lm.pl. BUD-SERWIS 62-510 Konin, ul. MłodzieŜowa 37 tel. 063 246-70-70 NIP: 6651008632 www.sztuba.eu e-mail: miroslaw@sztuba.lm.pl INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2.

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. 2 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu oraz czynniki zagrożenia. 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

A. SPIS TREŚCI A1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A. SPIS TREŚCI A1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rozdzielnie elektryczne piętrowe rozbudowa. Tablice elektryczne TA... 3 3. Oświetlenie podstawowe... 3 4. Oświetlenie awaryjne... 3 5. Instalacja gniazd

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY INSTALACYJNO- POMIAROWY "ELTEN" Marek Then Ostrów 268, 37-700 Przemyśl NIP: 795-107-19-25 Tel: 602-589-775 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa opracowania: Dostosowanie wyłączników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIA P.POś. BUDYNKU DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIA P.POś. BUDYNKU DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU HIADA Agnieszka K. Kozłowska Ul. Piasta 50/13, 15-044 Białystok Siedziba firmy: Ul. Branickiego 33, 15-206 Białystok Tel./fax. 085 879-91-04, tel. kom. 504-245-045 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE

GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE System gaśniczy OneU dla szaf 19 wykorzystujący środek gaśniczy 3M TM Novec TM 1230 MAŁE Tylko 44 milimetry wysokie (1U) Obecnie stosowane systemy IT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Lokalizacja: Opactwo 18, 26-922 Sieciechów, dz. nr 232/2

PROJEKT BUDOWLANY INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Lokalizacja: Opactwo 18, 26-922 Sieciechów, dz. nr 232/2 PROJEKT BUDOWLANY SPECJALNEGO OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Lokalizacja: Opactwo 18, 26-922 Sieciechów, dz. nr 232/2 wykonał: inŝ. Dariusz Kubat nr upr. GP-II-63/27/75

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna Pracownia Projektowa EXPANS 18-400 ŁomŜa ul. Senatorska 8 tel. 216-67-48, EGZ. nr. autorska pracownia EXPANS ŁOMśA projektowa ul. Senatorska 8 tel. 086 216-67-48 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Nr projektu: 218/S3 Inwestor: Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dostosowanie budynku biurowego do przepisów p.poż - przebudowa. ul. Dworcowa Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Dostosowanie budynku biurowego do przepisów p.poż - przebudowa. ul. Dworcowa Stargard Szczeciński PATRONIC Jolanta Pawlik 70-348 Szczecin, ul. Mickiewicza 24 tel. 091 48 45 275, fax 091 48 50 165 www.patronic.pl Obiekt Budynek Biurowy Temat PROJEKT BUDOWLANY Dostosowanie budynku biurowego do przepisów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POśARU SAP. 1.1 Podstawa opracowania projektu. 1.

- 1 - SPIS TREŚCI. 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POśARU SAP. 1.1 Podstawa opracowania projektu. 1. - 1 - SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POśARU SAP 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Zakres projektu 1.3 Obowiązujące wytyczne do projektowania 1.4 Ogólne zasady działania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo