INSTALACJI SYGNALIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJI SYGNALIZACJI"

Transkrypt

1 METRYKA PROJEKTOWA Nazwa i adres obiektu URZĄD MIASTA BRZEG Brzeg Ul. Robotnicza 12 Stadium dokumentu Projekt wykonawczy INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU Etap II końcowy Inwestor URZĄD MIASTA BRZEG ZESPÓŁ PROJEKTOWY OPRACOWANIE SPRAWDZENIE Mirosław Robak mgr inŝ. Jerzy Duda mgr inŝ. Marek Nowakowicz Opole Styczeń 2010

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania. II OPIS TECHNICZNY 1. Informacje o obiekcie. 2. Zakres ochrony. 3. Rodzaj ochrony. 4. Rozmieszczenie elementów. 5. Wykaz urządzeń. 6. Zestawienie elementów systemu sygnalizacji poŝarowej. 7. Centrala sygnalizacji poŝarowej. 8. Zasilanie sieciowe. 9. Okablowanie 10. Scenariusz zdarzeń po ogłoszeniu alarmu poŝarowego 11. Uwagi końcowe. 12. Certyfikat projektu III RYSUNKI 2

3 I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Temat opracowania. Tematem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji poŝaru w budynku Urzędu Miasta Brzeg Brzeg ul. Robotnicza 12 do wariantu końcowego określonego w dokumentacji z maja 2008 roku. 2. Podstawa opracowania. Podstawę opracowania stanowią: - dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej projektowanego obiektu - uzgodnienia z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą inwestycji - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z dn poz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z późniejszymi zmianami). - Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji poŝarowej Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja - system sygnalizacji poŝarowej POLON-ALFA - obowiązujące normy i przepisy budowy. - numer umowy IM /08 3

4 II OPIS TECHNICZNY 1. Informacje o obiekcie. Budynki administracyjne w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 są budynkami biurowymi ogólnodostępnymi sprawującymi funkcję biurową administracji państwowej, w związku, z czym zaliczone są do budynków uŝyteczności publicznej. Poszczególne kondygnacje nadziemne budynków A i B połączone są korytarzami i stanowią jedną całość. Obiekt zaliczono do kategorii zagroŝenia ZLIII/PM. Obiekt zaliczono do grupy wysokościowej budynków niskie (N) których h<12m. Powierzchnia netto budynków objętych opracowaniem wynosi m 2. W budynku wyodrębniono jedną strefę poŝarową. Budynek został podzielony na dziewięć stref dozorowych: -Strefa I Budynek A - piwnice -Strefa II Budynek A - parter -Strefa III Budynek A - I piętro -Strefa IV Budynek A poddasze i obszar nad poddaszem -Strefa V Budynek B piwnice -Strefa VI Budynek B parter -Strefa VII Budynek B I piętro -Strefa VIII Budynek B II piętro -Strefa IX Budynek B III piętro Z tego po przeprowadzeniu inwentaryzacji stwierdzono: -Strefa I Budynek A piwnice pozostaje w całości do okablowania i uruchomienia -Strefa II Budynek A - parter wykonane okablowanie, pozostaje montaŝ podstaw, czujników, sygnalizatorów optyczno akustycznych i uruchomienie. -Strefa III Budynek A - I piętro wykonane i uruchomione 4

5 -Strefa IV Budynek A poddasze wraz z obszarem nad poddaszem pozostaje w całości do okablowania i uruchomienia -Strefa V Budynek B piwnice pozostaje do okablowania i uruchomienia (z wyjątkiem pomieszczeń 5,6,9,11) -Strefa VI Budynek B parter - wykonane okablowanie, pozostaje montaŝ podstaw, czujników, sygnalizatorów optyczno akustycznych i uruchomienie. -Strefa VII Budynek B I piętro wyłączony z zakresu prac (Starostwo Powiatowe) -Strefa VIII Budynek B II piętro- wykonane okablowanie, pozostaje montaŝ podstaw, czujników, sygnalizatorów optyczno akustycznych i uruchomienie. -Strefa IX Budynek B III piętro wykonane okablowanie, pozostaje montaŝ podstaw, czujników, sygnalizatorów optyczno akustycznych i uruchomienie. Nie naleŝy uwzględniać montaŝu w pomieszczeniach 301-7, Starostwo Powiatowe Dodatkowo stwierdzono konieczność rozszerzenia okablowania w budynku B w obszarze klatki schodowej o dodatkowy czujnik p.poŝ. Okablowanie naleŝy ułoŝyć w odpowiedniej bruździe, następnie uzupełnić tynki i pomalować w kolorze białym. Prace te zostały uwzględnione w przedmiarze. Przedmiotowe budynki zawierają pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt do 200 osób. Przez stały pobyt naleŝy rozumieć przebywanie tych samych osób w ciągu doby dłuŝej niŝ 4 godziny. W budynkach nie występują materiały niebezpiecznie poŝarowo. 5

6 2. Zakres ochrony. Zgodnie z charakterystyką rodzajem i przeznaczeniem obiektu przyjęto zakres ochrony pełnej: tzn. Ŝe automatycznym wykrywaniem poŝaru objęto korytarze, hole, oraz wszystkie podstawowe pomieszczenia (pokoje biurowe, pomieszczenia magazynowe, techniczne, archiwa, itp). Ochroną nie objęto sanitariatów, pralni. 3. Rodzaj ochrony. Zastosowano automatyczne urządzenia sygnalizacji poŝarowej nowej generacji, oparte na systemie informowania o rodzaju wywołanego alarmu (poŝar, próba uszkodzenia linii lub czujnika) numerze strefy dozorowej, linii, dacie wywołanego alarmu oraz miejsca wywołanego alarmu. Przyjętymi elementami tego systemu w niniejszym projekcie są: - centrala sygnalizacji poŝaru Bosch FPA elementy systemu, w skład którego wchodzą; Optyczna czujka dymu FAP-O 420 Czujka optyczno-termiczna FAP-OT 420 Czujka optyczno-termiczno-chemiczna FAP-OTC 420 Ręczny ostrzegacz poŝarowy DM-210-LSN G Sygnalizator akustyczny SG Rozmieszczenie elementów. Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu sygnalizacji poŝarowej z podaniem rodzajów i typów zastosowanych elementów przedstawiono na planach instalacji SAP rys. (1 10). Schemat ideowy przedstawiono na rys. nr 11. Ręczne ostrzegacze poŝarowe powinny być umieszczone na wysokości od 1,2m do 1,5m nad podłogą. Odległość czujek od lamp oświetleniowych (L>0.5m) 6

7 Centralę sygnalizacji poŝarowej Bosch FPA 5000 zainstalowaną w pomieszczeniu recepcji (Budynek A ) naleŝy doposaŝyć o następujące elementy: 5. Wykaz urządzeń. URZĄDZENIE FIRMA ILOŚĆ Centrala: Bosch FPA 5000 BOSCH 0 Czujka optyczno-termiczna FAP-OT 420 BOSCH 4 Czujka optyczno-chemiczna FAP-OTC 420 BOSCH 2 Optyczna czujka dymu FAP-O 420 BOSCH 164 Podstawa czujki BOSCH 170 Sygnalizator akustyczny SG-200 BOSCH 12 ROP DM-210-LSN G BOSCH 11 Moduł linii sygnalizatorów NZM 0002 A BOSCH 3 'Moduł udoskonalonej sieci LSN 300 ma LSN 0300 AROP DM-210-LSN G BOSCH 6 'Karta adresowa ADC 0128 A ze 128 adresami BOSCH 1 7

8 6. Zestawienie elementów systemu sygnalizacji poŝarowej. L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek A piwnice (strefa I) Pomieszczenie gospodarcze O a Magazyn tablic rejestracyjnych O Korytarz lewa strona O 0-13, O 0-10 S Magazyn O Korytarz garaŝe O GaraŜ 1 OT GaraŜ 2 OT Pomieszczenie techniczne O WC Warsztat O Warsztat O Pomieszczenie socjalne O Wymiennikownia O Obrona cywilna OT Archiwum O a Archiwum O Obrona cywilna OT Magazyn O Archiwum O Szatnia StraŜy Miejskiej O P a Szatnia StraŜy Miejskiej O Magazyn O Magazyn O Serwerownia monitoringu O Korytarz prawa strona O (0-16 do 0-19) S Pomieszczenia sprzątaczek O Zejście do piwnicy P

9 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek A parter (strefa II) Hall główny O 0-40, P Recepcja O 1-1 Centrala ppoŝ Biuro inicjatyw gospodarczych i promocji O b Biuro oświaty kultury i sportu O a Biuro oświaty kultury i sportu O Punkt kasowy BS O Wydział komunikacji drogowej O 1-6, O Wydział komunikacji drogowej O Wydział komunikacji drogowej serwerownia OTC Wydział komunikacji drogowej pom. Socjalne O Wejście P Przedsionek WKD O Wydział komunikacji drogowej O Wydział komunikacji drogowej O Korytarz prawa strona O 1-15, O 1-16, O 1-19, S b Komenda StraŜy Miejskiej O a Komenda StraŜy Miejskiej O StraŜ Miejska monitoring O Korytarz lewa strona O (1-22 do 1-24) O 1-27, S a Biuro oświaty kultury i sportu O b Biuro oświaty kultury i sportu O Biuro spraw społecznych i zdrowia O Biuro spraw społecznych i zdrowia O Biuro spraw społecznych i zdrowia O Biuro spraw społecznych i zdrowia O O a PIORiN O b PIORiN O c PIORiN O Magazyn O Biuro organu pracy O Łącznik budynku A i B O Wejście od placu P

10 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek A I piętro (strefa III) Klatka schodowa P Inspektor BHP, Zespół zarządzania kryzysowego O Inspektor BHP, Zespół zarządzania kryzysowego O Korytarz lewa strona O 2-16, O 2-13, O 2-12, S Biuro spraw obywatelskich O BSO - Archiwum O BSO Archiwum O BSO - Archiwum O Biuro spraw obywatelskich O Biuro spraw obywatelskich O Biuro spraw obywatelskich kierownik O Biuro spraw obywatelskich O Biuro spraw obywatelskich O Z-ca burmistrza O Sekretariat O Burmistrz O Burmistrz O Burmistrz O Biuro organizacyjno prawne O Biuro organizacyjno prawne O Sekretariat O Z-ca burmistrza O Z-ca burmistrza O Biuro organizacyjno prawne O Biuro organizacyjno prawne O Serwerownia I piętro OTC Korytarz prawa strona O 2-24, O (2-21 do 2-19) S Administrator systemów teleinformatycznych O Łącznik budynków A i B O Biuro inicjatyw gospodarczych i promocji O

11 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek A poddasze (strefa IV) Klatka poddasze P 3-5, O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O 3-1, O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O 3-3 Budynek A nad poddaszem (strefa IV) Poddasze strona prawa O 3-12, O Poddasze strona lewa O 3-13, O Poddasze strona lewa O (3-15 do 3-17) Poddasze strona prawa O 3-18, O 3-19 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek B piwnice (strefa V) Zejście do piwnicy P Magazyn ozdób świątecznych O Pomieszczenie magazynowo-archiwalne O Magazyn geodezji O Magazyn geodezji O Archiwum O Magazyn Urzędu Miasta O Magazyn Urzędu Miasta O Korytarz O 4-10, O 4-14 S Magazyn Wydziału Komunikacji O Magazyn Wydziału Komunikacji O Magazyn Starostwa O Magazyn Starostwa O

12 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek B parter (strefa VI) 1. 1 Wejście główne klatka schodowa P 4-40, O a Korytarz strona prawa O 4-42, O 4-46, S b Biuro urbanistyki i ochrony środowiska O b Biuro infrastruktury miejskiej O b Biuro infrastruktury miejskiej O b Biuro infrastruktury miejskiej O b Biuro infrastruktury miejskiej O b Biuro infrastruktury miejskiej O a Pomieszczenie słuŝbowe O b Pomieszczenie słuŝbowe O Pomieszczenie słuŝbowe O Pomieszczenie słuŝbowe O Korytarz strona lewa O 4-37, O 4-38, S Pomieszczenie słuŝbowe O b Biuro organizacji prawnej O Korytarz sala konferencyjna O 4-25, O 4-26, S 4-4, P b Biuro urbanistyki i ochrony środowiska O b Biuro urbanistyki i ochrony środowiska O Hall sala konferencyjna O Pomieszczenie socjalne O a Serwerownia OTC b Biuro urbanistyki i ochrony środowiska O Pomieszczenie socjalne O Pomieszczenie socjalne O Pomieszczenie socjalne O Sala konferencyjna O (4-33 do 4-35) L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek B I piętro (strefa VII) Klatka schodowa I piętro P a Obsługa interesantów O Pracownia reprodukcji O Archiwum O Pracownia ewidencji gruntów O Pracownia ewidencji gruntów O PZUDP O PODGiK O

13 Pracownia obsługi zasobu O Pracownia obsługi zasobu O Pracownia obsługi zasobu O a PODGiK O PODGiK O a Starostwo O Starostwo O Pracownia reprodukcji O a Archiwum O Pracownia reprodukcji O Korytarz lewa strona O 5-14, O 5-16, O 5-19, S Korytarz lewa strona O 5-21, S a Pomieszczenie socjalne O b Sala konferencyjna O 5-1 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek B II piętro (strefa VIII) Klatka schodowa II piętro P Biuro budŝetu kasa O Biuro podatków i opłat O b Biuro budŝetu i księgowości O b Biuro podatków i opłat O Biuro podatków i opłat O Biuro budŝetu i księgowości O b Biuro budŝetu i księgowości O Biuro budŝetu i księgowości O Biuro budŝetu i księgowości O Biuro budŝetu i księgowości O b Skarbnik miasta O Radca prawny O b Punkt ksero O b Biuro budŝetu i księgowości O b Biuro budŝetu i księgowości O Biuro podatków i opłat O Biuro organizacji prawnej O Korytarz lewa strona O 5-38, O 5-40, O 5-43, S b Biuro gospodarki nieruchomościami O Korytarz prawa strona O 5-46, S b Biuro gospodarki nieruchomościami O Biuro gospodarki nieruchomościami O

14 L.p. Nr pomieszczenia NAZWA POMIESZCZENIA OZNACZENIE I NR ELEMENTU Budynek B II piętro (strefa VIII) Klatka schodowa III piętro P 6-19, O Wydział ochrony środowiska O Wydział ochrony środowiska O Wydział ochrony środowiska O Wydział ochrony środowiska O Naczelnik wydział budownictwa O b Wydział budownictwa i inwestycji O Wydział budownictwa i inwestycji O Wydział budownictwa i inwestycji O b Biuro audytu i kontroli O Biuro audytu i kontroli O Księgowość O Powiatowy inspektor nadzoru budownictwa O Powiatowy inspektor nadzoru budownictwa O Sekretariat O Powiatowy inspektor nadzoru budownictwa O Zastępca naczelnika O b Magazyn O b Wydział budownictwa i inwestycji O Sekretariat O Wydział budownictwa i inwestycji O Korytarz strona lewa O 6-15, O 6-17 S Korytarz strona prawa O 6-21, O 6-26 S Punkt ksero O

15 7. Centrala sygnalizacji poŝarowej. 7.1 Rodzaj i typ Do nadzoru obiektu w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 przewidziano modułową centralę sygnalizacji poŝaru sterowaną mikroprocesorowo Bosch FPA NajwaŜniejszymi cechami centrali jest modułowa konstrukcja. W trybie automatycznym obsługuje maksymalnie 32 linie dozorowe. WyposaŜona jest w przedni panel obsługi z wyświetlaczem. Istnieje moŝliwość podłączenia drukarki raportów. 7.2 Organizacja alarmowania w budynku Wbudowany mikroprocesor, sygnalizatory optyczne LED, sygnalizatory akustyczne, wyświetlacz pozwala informować o rodzaju wywołanego alarmu oraz strefy z której został wywołany. MoŜliwe jest równieŝ sprawdzenie kaŝdej linii bez konieczności wyłączania centrali i przy ciągłym dozorowaniu pozostałych linii, zaprogramowanie urządzeń przyłączonych do centrali zgodnie z programem postępowania w przypadku alarmu. NaleŜy przewidzieć typową dwustopniową organizację alarmowania. Czas reakcji obsługi i opóźnienia powinien ustalić inwestor. T1 przewidziany czas reakcji osoby obsługującej system T2 przewidziany czas sprawdzenia przyczyny alarmu Tr = T1 + T2, - przewidywany czas reakcji centrali na alarm W przypadku linii dozorowych centrali, zadziałanie czujki spowoduje alarm 1 stopnia. Wykrycie zagroŝenia przez elementy detekcyjne IPS wywoła alarm 1 stopnia tzn.: zadziała sygnalizacja optyczna i akustyczna w centrali ppoŝ. i panelu wynośnym na wyświetlaczu centralki ppoŝ. podana zostanie informacja o strefie w której został wywołany alarm. JeŜeli po alarmie 1 stopnia nie nastąpi Ŝadna reakcja obsługi (tj. skasowanie alarmu w centrali), to po czasie Tr system automatycznie przejdzie w stan alarmu 2 stopnia, tzn.: 15

16 zadziała sygnalizacja optyczna i akustyczna w centrali ppoŝ. uaktywnią się sygnalizatory optyczno-akustyczne w obiekcie na wyświetlaczu centralki ppoŝ. podana zostanie informacja o strefie w której został wywołany alarm oraz nr elementu z którego przyszła informacja o alarmie. przekazanie zostanie informacja do systemu monitoringu poŝarowego (w przypadku jego zainstalowania) Bezzwłoczne wejście w stan alarmu 2 stopnia następuje równieŝ przy zadziałania ręcznych ostrzegaczy poŝaru ROP. Szczegółową, fabryczną instrukcję obsługi centralki naleŝy dostarczyć po montaŝu osprzętu, natomiast szczegółowe procedury postępowania w przypadku zagroŝenia poŝarowego zostały umieszczone w instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego. 7.3 Powiadamianie straŝy poŝarnej Centrala poŝarowa FPA 5000 jest przystosowana do podłączenia do monitoringu ppoŝ. Monitoring i połączenie instalacji sygnalizacji poŝaru do PSP nie jest przedmiotem tego projektu. Obiekt w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 jest budynkiem uŝyteczności publicznej niskim (N) i zgodnie z 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) instalacja sygnalizacji poŝaru w tym budynku i jej podłączenie z PSP jest wymagane. 16

17 8. Zasilanie sieciowe. Centrala sygnalizacji poŝarowej oraz panel wynośny zasilane będą napięciem 230V ~. Główne źródło zasilania dla instalacji sygnalizacji poŝarowej powinno być wyposaŝone w specjalnie przewidziane dla niej zabezpieczenie w miejscu najbliŝszym wejścia zasilania do budynku. Zabezpieczenie zasilania centrali naleŝy odpowiednio oznakować Napis ZASILANIE CENTRALI PPOś i ewentualnie oznakować na czerwono. Na wypadek uszkodzenia głównego źródła zasilania naleŝy zapewnić zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów niklowokadmowych bezobsługowych o pojemności 4x40Ah i napięciu 12V. Bateria akumulatorów wbudowana jest w obudowę centrali. Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać Ŝadnych odbiorników nie związanych z systemem sygnalizacji poŝarowej. 9. Okablowanie Zasilanie centralki sygnalizacji poŝarowej i panelu wynośnego wykonać przewodem OMY 3*1.5 mm 2. Zasilanie centrali poŝarowej ujęto w projekcie elektrycznym. Linie dozorowe do czujek, przycisków naleŝy wykonać przewodami YnTKSYewk 1*2*0.8mm 2. Linie sygnalizatorów akustycznych wykonać przewodem HDGs 2x1 mm 2. Instalację wykonać: - w korytach PCV (budynek B I,II,III piętra) - w rurkach PCV (budynek A poddasze oraz nad poddaszem) - w pozostałej części budynków A i B instalację wykonać podtynkowo Wyprowadzenie przewodów do czujek, sygnalizatorów, przycisków zostawić wolne na ok. 0.3 m. Instalacja przewodu zasilającego powinno być wykonana zgodnie z przepisami krajowymi (Norma N SEP-E-002). Kable sygnałowe instalacji poŝarowej powinny być tak prowadzone aby uniknąć niekorzystnych wpływów na instalację. 17

18 Instalację prowadzić w odpowiedniej odległości (nie mniejszej niŝ 0,3 m) od kabli innych instalacji. Nie naleŝy wykonywać połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. Wszystkie przepusty kablowe przez podłogi lub stropy, stanowiące oddzielenie strefy poŝarowej, powinny być wykonane w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. UłoŜenie przewodów wykonać poprzez poszczególne elementy instalacji SAP zgodnie z numeracją podaną na planach i schemacie instalacji SAP (rys.1 11) 18

19 10. Scenariusz zdarzeń po ogłoszeniu alarmu poŝarowego Zgodnie z PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji poŝarowej Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja określono przewidywany scenariusz zdarzeń po ogłoszeniu alarmu poŝarowego oraz poniŝsze zasady postępowania. Postępowanie po ogłoszeniu alarmu poŝarowego powinno uwzględniać: 1. Plan ewakuacji ludzi i mienia przewidywany w razie powstania poŝaru Kierowanie ewakuacją ludzi i mienia prowadzone będzie przez wyznaczone osoby funkcyjne zgodnie z ustaleniami Instrukcji Bezpieczeństwa PoŜarowego. Decyzję o potrzebie i zakresie ewakuacji mienia podejmują wyznaczone osoby funkcyjne zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa PoŜarowego. 2. Ilość osób w budynku w zaleŝności od pory dnia lub w poszczególnych dniach tygodnia Przedmiotowe budynki zawierają pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt do 200 osób. Przez stały pobyt naleŝy rozumieć przebywanie tych samych osób w ciągu doby dłuŝej niŝ 4 godziny. 3. Spodziewany czas powiadomienia i przybycia straŝy poŝarnej Powiadomienie straŝy poŝarnej po zrealizowaniu niniejszego projektu ISP i zlokalizowaniu panelu informacyjnego centrali sygnalizacji poŝaru w pomieszczeniu recepcji (informacji) budynek A parter wykonywane będzie automatycznie lub telefonicznie przez pracowników urzędu. Czas powiadomienia straŝy poŝarnej zrealizowany w ten sposób wyniesie do 1 minuty. Budynek w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 nie posiada bezpośredniego połączenia telefonicznego ze straŝą poŝarną tj. 19

20 z Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brzegu. Czas przybycia jednostek straŝy poŝarnej z JRG przy ul. Saperskiej 16 wyniesie 3-5 min. zgodnie z obowiązującymi planami operacyjnymi. 4. Obowiązki i odpowiedzialność personelu, łącznie z udziałem w gaszeniu poŝaru lub kierowaniem ewakuacją Obowiązki te określone są w Instrukcji Bezpieczeństwa PoŜarowego. Zasady postępowania pracowników w wypadku powstania poŝaru: 1. Równolegle z ogłoszeniem alarmu poŝarowego i zaalarmowaniem straŝy poŝarnej naleŝy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy dostępnego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych. Do czasu przybycia straŝy poŝarnej akcją kierują wyznaczone osoby funkcyjne, zgodnie z ustaleniami Instrukcji Bezpieczeństwa PoŜarowego. 2. KaŜdy pracownik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją. 3. KaŜda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna: a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagroŝonego rejonu, b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy poŝaru, nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem c) usunąć z miejsca poŝaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a takŝe cenny sprzęt i urządzenia oraz waŝne dokumenty, nośniki informacji itp., d) nie naleŝy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał poŝar, poniewaŝ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, 20

21 e) otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał poŝar naleŝy zachować szczególną ostroŝność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy, f) wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, naleŝy ograniczać ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliŝej podłogi i zasłaniać usta wilgotną chustką. 5. Sposób informowania o poŝarze osób znajdujący się w budynku Alarm o poŝarze realizowany jest poprzez system buczków alarmowych uruchamianych z instalacji sygnalizacji poŝaru. Przewiduje się jednoczesne alarmowanie wszystkich pracowników w budynku bez względu na miejsce powstania poŝaru. 6. Wymagania dotyczące wskazywania miejsca poŝaru Wskazanie miejsca poŝaru jest obowiązkiem pracowników urzędu. W dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. (15:00-7:00) oraz dni wolne od pracy obowiązki pełnią pracownicy ochrony. 7. Podział budynku na strefy dozorowe W projekcie ISP uwzględniono poniŝsze zasady podziału budynku na strefy dozorowe: Budynek został podzielony na dziewięć stref dozorowych: -Strefa I Budynek A - piwnice -Strefa II Budynek A - parter -Strefa III Budynek A - I piętro -Strefa IV Budynek A - poddasze -Strefa V Budynek B piwnice -Strefa VI Budynek B parter -Strefa VII Budynek B I piętro -Strefa VIII Budynek B II piętro -Strefa IX Budynek B III piętro Budynek powinien być podzielony na strefy dozorowe w taki sposób, aby na podstawie wskazań centrali moŝna było szybko ustalić miejsce powstania alarmu. 21

22 Podział na strefy powinien uwzględniać wewnętrzny rozkład budynku oraz wszelkie moŝliwe utrudnienia poszukiwania lub swobody poruszania się oraz występowanie pomieszczeń o szczególnym zagroŝeniu. W obiektach zabezpieczonych za pomocą instalacji sygnalizacji poŝarowej z automatycznym wykrywaniem poŝaru, podział obiektu na strefy dozorowe powinien spełniać następujące wymagania: a) powierzchnia jednej strefy na kondygnacji nie powinna przekraczać 1600 m 2, b) jeŝeli strefa zawiera więcej niŝ pięć przyległych pomieszczeń, to w celu wskazania pomieszczenia w którym zadziałała czujka - w pobliŝu drzwi na zewnątrz kaŝdego z tych pomieszczeń powinien być zainstalowany wskaźnik zadziałania, c) jeŝeli strefa dozorowa obejmuje więcej, niŝ jedną strefę poŝarową, granice strefy dozorowej powinny odpowiadać granicom stref poŝarowych, zaś powierzchnia strefy na kondygnacji nie powinna przekraczać 400 m 2, d) kaŝda strefa dozorowa powinna obejmować jedną kondygnację budynku, chyba, Ŝe: 1) strefa zawiera klatkę schodowa, szyb kablowy, szyb wentylacyjny lub inną podobną instalację, która przebiega przez więcej niŝ jedną kondygnację, lecz znajduje, się w obrębie jednej strefy poŝarowej lub 2) całkowita powierzchnia zabudowy budynku jest mniejsza niŝ 300 m Sposób wzywana straŝy poŝarnej i zakres przekazywanych informacji Wg ustaleń z inwestorem w opracowanym projekcie informacje przekazywane będą bezpośrednio do straŝy poŝarnej za pomocą monitoringu oraz telefonicznie wykonywane przez pracowników urzędu. Zakres przekazywanych informacji określony jest w instrukcji alarmowania na wypadek powstania poŝaru. 22

23 9. Specjalne urządzenia i środki dla straŝy poŝarnej Nie przewiduje się specjalnych urządzeń i środków dla straŝy poŝarnej. 10. Przedsięwzięcia dla uniknięcia skutków alarmów fałszywych Nie przewiduje się specjalnych przedsięwzięć dla uniknięcia skutków alarmów fałszywych. Dla uniknięcia alarmów fałszywych powodowanych przez ludzi, przeprowadzić naleŝy cykl szkoleń dla zatrudnionych pracowników, obsługi technicznej. Alarmy fałszywe nie będą powodować negatywnych skutków dla bezpieczeństwa pracowników. 11. Zmiany zasad postępowania w razie alarmu poŝarowego w ciągu dnia i w nocy, lub w dniach roboczych i wolnych Nie przewiduje się zasadniczej zmiany zasad postępowania w razie alarmu poŝarowego w ciągu dnia i w nocy w dniach roboczych oraz w dniach wolnych. 12. Współpraca instalacji z aktywnymi urządzeniami zabezpieczenia przeciwpoŝarowego, wymagania dotyczące uruchamiania urządzeń pomocniczych W budynku nie przewiduje się podłączenia z centralą poŝarową FPA 5000 innych urządzeń niŝ przewidzianych w projekcie. Centrala poŝarowa nie steruje urządzeniami innymi niŝ wyszczególnione w projekcie. 14. Awaryjne zasilanie budynków Budynek nie posiada zasilanie rezerwowe zasilanie z agregatu prądotwórczego. 15. Postępowanie w przypadku alarmów fałszywych lub uszkodzeń Po zweryfikowaniu przez pracowników sklepu Jysk alarmu poŝarowego jako alarmu fałszywego informacja przekazywana jest wyznaczonemu personelowi. Wszystkie alarmy fałszywe i uszkodzenia instalacji powinny być zgłaszane osobie odpowiedzialnej za utrzymanie jej w sprawności 23

24 technicznej, która w uzasadnionych przypadkach powinna wezwać obsługę techniczną lub serwis. 16. Zasady wyłączania lub odłączania instalacji sygnalizacji poŝaru, ponowne uruchomienie instalacji Wyłączanie lub odłączanie oraz ponowne uruchomienie tej instalacji moŝe być wykonywane po podjęciu decyzji przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie jej w sprawności technicznej. W przypadkach potrzeby ingerencji obsługi technicznej lub serwisu wymagana jest równieŝ decyzja w/w osoby. 17. Czas działała instalacji po wykryciu poŝaru Po wykryciu poŝaru w danej strefie dozorowej nie będzie wymagane działanie instalacji w przedłuŝonym czasie. Informacje dodatkowe Na wypadek uszkodzenia głównego źródła zasilania, zapewniono zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów. Pojemność takiej baterii akumulatorów powinna być wystarczająca do zasilania instalacji podczas wszystkich prawdopodobnych przerw głównego źródła zasilania lub do przeprowadzenia działań naprawczych. AŜeby umoŝliwić pracę instalacji w przypadku moŝliwych uszkodzeń sprzętu lub zasilania sieciowego, zasilanie rezerwowe powinno być zdolne do utrzymania instalacji w stanie pracy w ciągu 72 h, po czym pojemność powinna być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. JeŜeli uszkodzenie będzie natychmiast zgłaszane przez lokalny lub zdalny nadzór, a w zawartej umowie o konserwację zapewnia się dokonanie naprawy w czasie krótszym niŝ 24 h, minimalna pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego moŝe być zmniejszona z 72 h do 30 h. Czas ten moŝna dalej skrócić aŝ do 4 h, jeŝeli przez całą dobę na miejscu są do dyspozycji części zamienne, słuŝby remontowe i awaryjny zespół prądotwórczy. 24

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ ZAKŁAD USŁUGOWY EKO POś s. c. 62 510 Konin, ul. RóŜyckiego 1/ 52 tel. 601 749 131; 063 242 26 95 NIP 665-23-06-001 PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu...

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu... Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.ZAKRES OPRACOWANIA...3 3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU...3 4.OPIS SYSTEMU...4 4.1Opis zaprojektowanego systemu...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego.

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego. Karta tytułowa nazwa jednostki projektowej F.U.H. E L E K T R O - K O M P L E K S W o j c i e c h K o b i e r z y ń s k i 4 2-2 0 0 C zęstochowa u l. S t a r z yńskiego 17/84 t e l. / f a x + 4 8 ( 3 4

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR TOM XIII PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul Stefana śeromskiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kochański 16 400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23; ul. Noniewicza 10/pok.433,434, tel./fax. 87 5630534 e-mail: bupmk@vp.pl; upr.proj.suw 2989; NIP 844-107-95-49 FAZA:

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Egz. / II PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Temat: Obiekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. S P I S T R E Ś C I OŚWIDCZENIE PROJEKTNT 2 UPRWNIENI BUDOWLNE PROJEKTNT 3 WPIS DO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo