Więcej Opcji. Wycisz brzęczyk. Potwierdzenie. Kasowanie. Alarm natychmiastowy Obsługa obecna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Więcej Opcji. Wycisz brzęczyk. Potwierdzenie. Kasowanie. Alarm natychmiastowy Obsługa obecna"

Transkrypt

1 Skrócona instrukcja obsługi FC72x FT7240 Konsola centrali sygnalizacji poŝaru Konsola wyniesiona Siemens Switzerland Ltd Industry Sector Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Obsługa Alarmu Strona 1 Wyłączanie strefy czujek/czujek Strona 2 Włączanie strefy czujek/czujek Strona 4 Obsługa uszkodzenia Strona 4 Obsługa ALARMU z czasem na weryfikację alarmu FC72x 2. Wezwanie StraŜy PoŜarnej za 00:02: ALARM Adres 1 Alarm poŝarowy atuom 1/01 Sala konferencyjna 001 Komendy Przełącz na Widok pełny Więcej Opcji Wycisz brzęczyk AWARIA WYŁĄCZENIE TEST CZUJEK System Włączony Uszkodzony Przegląd alarmów Transmisja alarmu Aktywna Usterka/wy Sygnalizatory Aktywne Usterka / Wyłącz Sterowania Aktywne Usterka / Wyłącz 4. Potwierdzenie Kasowanie Alarm natychmiastowy Obsługa obecna 1. R A Udaj się do wskazanego miejsca Decyzja: ALARM PRAWDZIWY lub Alarm fałszywy Działanie/Warunek Następstwo/Stan Nacisnąć <Potwierdzenie> na konsoli przed upłynięciem czasu t1 Odczytać górną linijkę na wyświetlaczu: 'Wezwanie StraŜy PoŜarnej za 'mm:ss' Odczytać na wyświetlaczu miejsce wystąpienia zagroŝenia. Opcjonalnie: nacisnąć <Sygnalizatory> na konsoli Udać się do wskazanego miejsca wystąpienia zagroŝenia. Brzęczyk wyłączony, alarm jest potwierdzony. Rozpoczęcie odliczania czasu t2 na sprawdzenie zagroŝenia. Wskazywany upływający czas do momentu wezwania StraŜy PoŜarnej. Wyłączenie sygnalizatorów. (Włączenie moŝliwe po ponownym naciśnięciu przycisku) Informacja o przyczynie Alarmu, oszacowanie zniszczeń. Decyzja: ALARM PRAWDZIWY lub alarm fałszywy. W razie konieczności podjąć czynności zapobiegawcze. ALARM PRAWDZIWY A Naciśnij <Alarm natychmiastowy> lub najbliŝszego ROPa. Odczytać górną linijkę: 'Transmisja alarmu uruchomiona' 'StraŜ PoŜarna wezwana' 'Wezwij StraŜ PoŜarną!' (Zdalna transmisja alarmu wyłączona / niepodłączona lub uszkodzona.) Alarm fałszywy: R Naciśnij <Kasowanie> Zdalna transmisja alarmu do StraŜy PoŜarnej natychmiast uruchomiona. Transmisja do StraŜy PoŜarnej jeszcze niepotwierdzona. ALARM wysłany do StraŜy PoŜarnej. StraŜ PoŜarna musi być wezwana telefonicznie! Brak automatycznego powiadomienia StraŜy PoŜarnej Zadzwoń pod numer StraŜy PoŜarnej.: 998 Centrala powraca do pracy normalnej do momentu wystąpienia następnego zdarzenia. MoŜe wystąpić konieczność przewietrzenia pomieszczenia przed skasowaniem elementu. JeŜeli elementu nie da się skasować moŝliwe jest jego tymczasowe wyłączenie. Nr dokumentu: A6V _a_pl Edycja: z 4

2 Wyłączanie strefy czujek / czujek Po przykład przedstawia moŝliwą sekwencję czynności: UWAGA Wyłączone części systemu nie sygnalizują stanu alarmu oraz uszkodzenia! MoŜe dojść do rozprzestrzenienia poŝaru bez jego wykrycia. W Strefach wyłączonych wymagany jest nadzór słuŝb ochrony. Wyłączone części systemu powinny być włączone najszybciej jak to moŝliwe. Wyłączanie strefy czujek Menu główne Komunikaty Ulubione Szukanie elementu Pamięć zdarzeń Logowanie / wylogowanie Nastawy 2. Naciśnij <2> aby uzyskać dostęp do "". Cyfry w nawiasach moŝna wprowadzać z klawiatury numerycznej <1>.uzyskując w ten sposób bezpośredni dostęp do danej pozycji menu Wł / Wył Uaktywnienie / wyłącz Informacja Konfiguracja Serwis Naciśnij <1> "Wł / Wył". Wybierz kategorię Strefa Sekcja Czujka Transmisja - funkcja 4. Naciśnij <1> "Strefa ". Wprowadź adres Strefa Akceptacja <ok> / Usuwanie <Kursor góra> 5. JeŜeli znasz, wpisz adres strefy, lub naciśnij <ok> bez wprowadzania adresu. Ilustracja przedstawia przykładowe strefy, po naciśnięciu <ok> bez wprowadzania adresu. 004 Strefy Piętro 2 Piętro 1 Piwnica PokaŜ topologię Strefa 4 Strefa 3 Strefa 1 strefę, którą chcesz wyłączyć. Wybrana strefa jest zaznaczona ramką. Naciśnij <przycisk> pod " ". Wykonaj komendę Wyłączenie wszystkich stref Wyłączenie stref ROP Wyłączenie stref nie ROP 7. Naciśnij <4>, <5> lub <6> zgodnie z typem strefy, którą chcesz wyłączyć. Wyświetlone potwierdzenie wykonania. Strefa jest wyłączona. Dioda Wyłączenie świeci. Nr dokumentu: A6V _a_pl Edycja: z 4

3 Wyłączanie czujki Menu główne Informacje Ulubione Szukanie elementu Pamięć zdarzeń Logowanie / wylogowanie Nastawy 2. Naciśnij <4> aby uzyskać dostęp do "". Uwaga: Cyfry w nawiasach moŝna wprowadzać z klawiatury numerycznej <1>.uzyskując w ten sposób bezpośredni dostęp do danej pozycji menu. Struktura wykrywcza Struktura sprzętowa Struktura sterowań Press <1> "Struktura wykrywcza". obszar, w którym jest czujka, którą chcesz wyłączyć. Wybrany obszar jest zaznaczony ramką. 4. Naciśnij Przycisk pod " ". sekcję, w której jest czujka, którą chcesz wyłączyć. Wybrana sekcja jest zaznaczona ramką. Alternatywa do wyłączenia strefy (strona 2) wykonanie w tym punkcie dla wszystkich czujek w strefie. 002 Element Struktura wykrywcza Budynek Archiwum 004 Element Piętro 2 Piętro 1 Piwnica wyŝszy Strefa 4 Strefa 3 Strefa 1 5. Naciśnij Przycisk pod " ". strefę (= czujka w tym przypadku), którą chcesz wyłączyć. Wybrana czujka oznaczona ramką. 005 Element 1/01 Recepcja 1/02 ROP Korytarz 1/03 Archiwum 1/04 Sala konferencyjna wyŝszy Wybierz czujkę i naciśnij przycisk pod ". Wyłącz 7. Naciśnij <2> "Wyłącz". Wyświetlone potwierdzenie wykonania. Czujka jest wyłączona. Dioda Wyłączenie świeci. Nr dokumentu: A6V _a_pl Edycja: z 4

4 Włączanie strefy czujek / czujek (Wymagane hasło) JeŜeli w systemie nie będzie zdarzeń o wyŝszym priorytecie, wyłączenia będą wyświetlane bezpośrednio. W takim przypadku przejdź od razu do JeŜeli wszystkie strefy w sekcji są wyłączone, dodatkowo sekcja będzie wyświetlana, jako wyłączona. JeŜeli wyłączona strefa jest jedyną strefą w sekcji, sekcja równieŝ będzie wyświetlana, jako wyłączona. 001 ALARM Czujkę zadymioną dymem lub gazem testowym nie będzie moŝna włączyć. Naciśnij <1> "Informacje". Informacje 002 Wyłączenia 003 Informacje 2. Naciśnij <4> "Wyłączenia" :14: Wyłączenia Wyłącz 1/01 Recepcja Wyłącz Przełącz na widok pełny Więcej opcji wyłączenie (czujka np. w Recepcji lub strefa np. ), którą chcesz włączyć. Wybrany element oznaczony ramką Naciśnij przycisk pod ". Włącz 4. Naciśnij <1> "Włącz". Wyświetlone potwierdzenie wykonania. Czujka lub strefa jest włączona. Dioda Wyłączenie wyłączona nie ma więcej Ŝadnych wyłączeń Postępowanie w przypadku uszkodzeń W przypadku wystąpienia uszkodzenia, zaczyna być odliczany czas t1 zgodnie z koncepcją interwencji (IC) w celu sprawdzenia uszkodzenia przez personel. Równolegle jest odliczany czas ts do automatycznego powiadomienia o awarii do centrum monitoringu. 1. Naciśnij <Wycisz brzęczyk> na konsoli centrali. Brzęczyk centrali wyciszony. 2. Przeczytaj informacje o uszkodzeniach. Informacje o typie i miejscu uszkodzenia. Naciśnij <Potwierdzenie> na konsoli centrali. Wyciszenie lokalnego alarmowania, jeŝeli zostało aktywowane. Odliczanie czasu t1 zakończone. 4. Znajdź miejsce oraz źródło uszkodzenia. Usunięte uszkodzenie zostanie zaznaczone w Pamięci zdarzeń. JeŜeli uszkodzenie nie zostanie usunięte przed upływem czasu ts, nastąpi automatyczne powiadomienie serwisu. JeŜeli lokalny personel obsługi nie jest w stanie usunąć usterki, naleŝy skontaktować się z serwisem. Nr dokumentu: A6V _a_pl Edycja: z 4

5 Skrócona instrukcja obsługi FC72x FT7240 Konsola centrali sygnalizacji poŝaru Konsola wyniesiona Siemens Switzerland Ltd Industry Sector Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Obsługa Alarmu Strona 1 Wyłączanie strefy czujek/czujek Strona 2 Włączanie strefy czujek/czujek Strona 4 Obsługa uszkodzenia Strona 4 Obsługa Alarmu bez czasu na weryfikację alarmu FC72x Wezwij StraŜ PoŜarną 001 ALARM Alarm poŝar. automat 2. Strefa.2 1/01 Sala konferencyjna 001 Komendy Przełącz na widok pełny Więcej opcji Wycisz brzęczyk Potwierdzenie 1. AWARIA WYŁĄCZENIE TEST CZUJEK System Włączony Uszkodzony Przegląd alarmów Transmisja alarmu Aktywna Usterka/wyłączone Sygnalizatory Aktywne Usterka/wyłaczone Sterowania Aktywne Usterka/wyłączone Kasowanie Alarm natychmiastowy Obsługa obecna R Udaj się do wskazanego miejsca Działanie / Warunek Następstwo / Stan 1. Naciśnij <Potwierdzenie> na konsoli centrali. Brzęczyk wyciszony, alarm potwierdzony Odczytać górną linijkę na wyświetlaczu "Transmisja alarmu aktywna" "StraŜ PoŜarna wezwana" "Wezwij StraŜ PoŜarną!" (Zdalna transmisja alarmu wyłączona / nie podłączona lub uszkodzona.) Odczytać na wyświetlaczu miejsce wystąpienia zagroŝenia Udać się do wskazanego miejsca wystąpienia zagroŝenia. 5. W przypadku alarmu fałszywego: R Naciśnij <Kasowanie>. Opcjonalnie: nacisnąć <Sygnalizatory> na konsoli Transmisja do StraŜy PoŜarnej jeszcze niepotwierdzona. ALARM wysłany do StraŜy PoŜarnej. StraŜ PoŜarna musi być wezwana telefonicznie! Brak automatycznego powiadomienia StraŜy PoŜarnej Zadzwoń pod numer StraŜy PoŜarnej: 998 Informacja o przyczynie Alarmu, oszacowanie zniszczeń Centrala powraca do pracy normalnej do momentu wystąpienia następnego zdarzenia. MoŜe wystąpić konieczność przewietrzenia pomieszczenia przed skasowaniem elementu. JeŜeli elementu nie da się skasować moŝliwe jest jego tymczasowe wyłączenie. Wyłączenie sygnalizatorów. (Włączenie moŝliwe po ponownym naciśnięciu przycisku) Nr dokumentu: A6V _a_pl Edycja: z 4

6 Wyłączanie strefy czujek / czujek Po przykład przedstawia moŝliwą sekwencję czynności: UWAGA Wyłączone części systemu nie sygnalizują stanu alarmu oraz uszkodzenia! MoŜe dojść do rozprzestrzenienia poŝaru bez jego wykrycia. W Strefach wyłączonych wymagany jest nadzór słuŝb ochrony. Wyłączone części systemu powinny być włączone najszybciej jak to moŝliwe. Wyłączanie strefy czujek Menu główne Komunikaty Ulubione Szukanie elementu Pamięć zdarzeń Logowanie / wylogowanie Nastawy 2. Naciśnij <2> aby uzyskać dostęp do "". Cyfry w nawiasach moŝna wprowadzać z klawiatury numerycznej <1>.uzyskując w ten sposób bezpośredni dostęp do danej pozycji menu Wł / Wył Uaktywnienie / wyłącz Informacja Konfiguracja Serwis Naciśnij <1> "Wł / Wył". Wybierz kategorię Strefa Sekcja Czujka Transmisja - funkcja 4. Naciśnij <1> "Strefa ". Wprowadź adres Strefa Akceptacja <ok> / Usuwanie <Kursor góra> 5. JeŜeli znasz, wpisz adres strefy, lub naciśnij <ok> bez wprowadzania adresu. Ilustracja przedstawia przykładowe strefy, po naciśnięciu <ok> bez wprowadzania adresu. 004 Strefy Piętro 2 Piętro 1 Piwnica PokaŜ topologię Strefa 4 Strefa 3 Strefa 1 strefę, którą chcesz wyłączyć. Wybrana strefa jest zaznaczona ramką. Naciśnij <przycisk> pod " ". Wykonaj komendę Wyłączenie wszystkich stref Wyłączenie stref ROP Wyłączenie stref nie ROP 7. Naciśnij <4>, <5> lub <6> zgodnie z typem strefy, którą chcesz wyłączyć. Wyświetlone potwierdzenie wykonania. Strefa jest wyłączona. Dioda Wyłączenie świeci. Nr dokumentu: A6V _a_pl Edycja: z 4

7 Wyłączanie czujki Menu główne Informacje Ulubione Szukanie elementu Pamięć zdarzeń Logowanie / wylogowanie Nastawy 2. Naciśnij <4> aby uzyskać dostęp do "". Uwaga: Cyfry w nawiasach moŝna wprowadzać z klawiatury numerycznej <1>.uzyskując w ten sposób bezpośredni dostęp do danej pozycji menu. Struktura wykrywcza Struktura sprzętowa Struktura sterowań Press <1> "Struktura wykrywcza". obszar, w którym jest czujka, którą chcesz wyłączyć. Wybrany obszar jest zaznaczony ramką. 4. Naciśnij Przycisk pod " ". sekcję, w której jest czujka, którą chcesz wyłączyć. Wybrana sekcja jest zaznaczona ramką. Alternatywa do wyłączenia strefy (strona 2) wykonanie w tym punkcie dla wszystkich czujek w strefie. 002 Element Struktura wykrywcza Budynek Archiwum 004 Element Piętro 2 Piętro 1 Piwnica wyŝszy Strefa 4 Strefa 3 Strefa 1 5. Naciśnij Przycisk pod " ". strefę (= czujka w tym przypadku), którą chcesz wyłączyć. Wybrana czujka oznaczona ramką. 005 Element 1/01 Recepcja 1/02 ROP Korytarz 1/03 Archiwum 1/04 Sala konferencyjna wyŝszy Wybierz czujkę i naciśnij przycisk pod ". Wyłącz 7. Naciśnij <2> "Wyłącz". Wyświetlone potwierdzenie wykonania. Czujka jest wyłączona. Dioda Wyłączenie świeci. Nr dokumentu: A6V _a_pl Edycja: z 4

8 Włączanie strefy czujek / czujek (Wymagane hasło) JeŜeli w systemie nie będzie zdarzeń o wyŝszym priorytecie, wyłączenia będą wyświetlane bezpośrednio. W takim przypadku przejdź od razu do JeŜeli wszystkie strefy w sekcji są wyłączone, dodatkowo sekcja będzie wyświetlana, jako wyłączona. JeŜeli wyłączona strefa jest jedyną strefą w sekcji, sekcja równieŝ będzie wyświetlana, jako wyłączona. 001 ALARM Czujkę zadymioną dymem lub gazem testowym nie będzie moŝna włączyć. Naciśnij <1> "Informacje". Informacje 002 Wyłączenia 003 Informacje 2. Naciśnij <4> "Wyłączenia" :14: Wyłączenia Wyłącz 1/01 Recepcja Wyłącz Przełącz na widok pełny Więcej opcji wyłączenie (czujka np. w Recepcji lub strefa np. ), którą chcesz włączyć. Wybrany element oznaczony ramką Naciśnij przycisk pod ". Włącz 4. Naciśnij <1> "Włącz". Wyświetlone potwierdzenie wykonania. Czujka lub strefa jest włączona. Dioda Wyłączenie wyłączona nie ma więcej Ŝadnych wyłączeń Postępowanie w przypadku uszkodzeń W przypadku wystąpienia uszkodzenia, zaczyna być odliczany czas t1 zgodnie z koncepcją interwencji (IC) w celu sprawdzenia uszkodzenia przez personel. Równolegle jest odliczany czas ts do automatycznego powiadomienia o awarii do centrum monitoringu. 1. Naciśnij <Wycisz brzęczyk> na konsoli centrali. Brzęczyk centrali wyciszony. 2. Przeczytaj informacje o uszkodzeniach. Informacje o typie i miejscu uszkodzenia. Naciśnij <Potwierdzenie> na konsoli centrali. Wyciszenie lokalnego alarmowania, jeŝeli zostało aktywowane. Odliczanie czasu t1 zakończone. 4. Znajdź miejsce oraz źródło uszkodzenia. Usunięte uszkodzenie zostanie zaznaczone w Pamięci zdarzeń. JeŜeli uszkodzenie nie zostanie usunięte przed upływem czasu ts, nastąpi automatyczne powiadomienie serwisu. JeŜeli lokalny personel obsługi nie jest w stanie usunąć usterki, naleŝy skontaktować się z serwisem. Nr dokumentu: A6V _a_pl Edycja: z 4

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_o_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1

FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1 FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1 Opracował: Andrzej Obłój, Siemens Zatwierdził :... Siemens Sp. z o.o. Building Technologies Fire & Security Products 03-821 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SCW9045 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 1.0

Instrukcja obsługi SCW9045 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 1.0 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA SCW9045 WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 5 2. Centrala alarmowa SCW9045... 5 3. Zmiana języka wyświetlania na klawiaturze... 6 4. Włączanie i wyłączanie systemu...

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

SZR HAZ3W. wieloletnie doświadczenie i pełen profesjonalizm

SZR HAZ3W. wieloletnie doświadczenie i pełen profesjonalizm SZR HAZ3W wieloletnie doświadczenie i pełen profesjonalizm I. Wstęp. Nasza firma jest w stanie wykonać automatykę układu samoczynnego załączenia rezerwy pracującego w kaŝdej konfiguracji. Układ SZR tworzymy

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Series. Klawiatura LCD NX-148E. Instrukcja obsługi

Series. Klawiatura LCD NX-148E. Instrukcja obsługi GE Security NetworX TM Series Klawiatura LCD NX-148E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 INFORMACJE WSTĘPNE...4 TERMINOLOGIA...5 WYŚWIETLACZ I WSKAŹNIKI LED...6 ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcje jedno- i wielopozycyjne

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcje jedno- i wielopozycyjne Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcje jedno- i wielopozycyjne (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Marketplanet 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI...2 2. WSTĘP...3 3. LOGOWANIE DO

Bardziej szczegółowo

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Manipulator INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 int-ksg_u_pl 08/10 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1X-F

Instrukcja obsługi 1X-F Instrukcja obsługi 1X-F P/N 501-415018-2-31 REV 03.10 ISS 22NOV13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikacja Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security.

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BZ 500 LSN / BE (A1.pl)

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BZ 500 LSN / BE (A1.pl) INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BZ 500 LSN / BE 500 4.998.100.577 (A1.pl) INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BZ 500 LSN / BE 500 Spis treści Wprowadzenie oraz zalecenia odnośnie bezpieczeństwa pracy......................

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW 42-583 Bobrowniki ul. Sienkiewicza 63 Tel. (032) 287-41-70 Fax.(032) 381-17-00 www.phu-jatex.pl biuro@phu-jatex.pl 1. DANE TECHNICZNE... 3 2. PRZEZNACZENIE... 4 3. PULPIT

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 02/14 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.02 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

SmartLoop. Adresowalna centrala przeciwpożarowa. Instrukcja Użytkownika

SmartLoop. Adresowalna centrala przeciwpożarowa. Instrukcja Użytkownika SmartLoop Adresowalna centrala przeciwpożarowa Instrukcja Użytkownika Prawa autorskie Wszelkie prawa autorskie do tej instrukcji są własnością firmy VIDICON. Kopiowanie całości lub części, oraz wszelkie

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRAL ALARMOWYCH PC1616/PC1832/PC1864

OBSŁUGA CENTRAL ALARMOWYCH PC1616/PC1832/PC1864 OBSŁUGA CENTRAL ALARMOWYCH PC1616/PC1832/PC1864 WERSJA 4.1 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

EKONTROL monitoring pracy instalacji

EKONTROL monitoring pracy instalacji EKONTROL monitoring pracy instalacji 1 1 Modem: EKO-LAN Dostęp do serwisu EKONTROL realizowany przez sieć LAN (opcjonalnie WLAN) Wersja DEMO: http://ekontrol.pl/pl/login/ Login: demo, hasło: demo 2 2 Dostęp

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe GreenPro Cash i urządzenia parkingowe Instrukcja obsługi systemu parkingowego GREEN Center Polska Sp. z o.o. ul. Opalenicka 67 60-362 Poznań 1. Obsługa komputera 1.1 Włączenie komputera i logowanie 1.2

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 .1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 Instrukcja obsługi grudzień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-12-28 .1 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

CA10 plus (wersja programowa 4.0)

CA10 plus (wersja programowa 4.0) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa CA10 plus (wersja programowa 4.0) z manipulatorem LCD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca10+lcdu-pl 01/01 Centrala CA10 plus z manipulatorem LCD Centrala

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania monitorów. G3262 i G3261

Instrukcja użytkowania monitorów. G3262 i G3261 Instrukcja użytkowania monitorów G3262 i G3261 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści Podłączenie czujek alarmowych...4

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

2. PROGRAMOWANIE KODÓW UŻYTKOWNIKA...

2. PROGRAMOWANIE KODÓW UŻYTKOWNIKA... Instrukcja obsługi CENTRALE ALARMOWE PC1616/PC1832/PC1864 WERSJA 4.2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. Stany pracy systemu alarmowego... 6 1.2. Dźwięki z klawiatury jako źródło informacji... 6 1.3.

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P WERSJA 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja oprogramowania 1.12 Centrale alarmowe INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA integra_plus_u_pl 08/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320

Bardziej szczegółowo

HS2TCHP Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi KLAWIATURA DOTYKOWA HS2TCHP WERSJA 1.2. AAT HOLDING S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HS2TCHP Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi KLAWIATURA DOTYKOWA HS2TCHP WERSJA 1.2. AAT HOLDING S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi KLAWIATURA DOTYKOWA HS2TCHP WERSJA 1.2 AAT HOLDING S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści Uwagi ogólne.... 4 Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa........ 4 Konserwacja i usuwanie

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru FC 1002-A FC 1004-A Instrukcja instalacji Część 1 parametry instalacja uruchomienie

Centrala sygnalizacji pożaru FC 1002-A FC 1004-A Instrukcja instalacji Część 1 parametry instalacja uruchomienie Centrala sygnalizacji pożaru FC 1002-A FC 1004-A Instrukcja instalacji Część 1 parametry instalacja uruchomienie Str. 2/16 FC 1002-A, FC 1004-A - parametry, instalacja, uruchomienie Spis treści 1 Opis

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 8 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 8 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 8 DTR Katowice, 2003r. V22.01.2016 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora P/N 10-3311-505-1018-01 ISS 19DEC14 Copyright Znaki handlowe i patenty Producent Certification Kontakt 2014 UTC Fire & Security. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC5020 wer. 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrale alarmowe Wersja programowa 1.02 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK versa_u_pl 06/11 OSTRZEŻENIA W celu uniknięcia problemów przy eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

Blue Box Microchiller

Blue Box Microchiller Blue Box Microchiller 2 Manual 001721A02 Issue 06.05 Replaces 20110901 Instrukcja obsługi Interfejs użytkownika Wyświetlacz posiada 3 zielone pola cyfr, (dodatkowo znak wartości -, oraz punkt dziesiętny.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl TRYBY i WIDOKI ZEGAR brak dzień tygodnia data sekundy strefy czasowe wschód/zachód słońca stoper licznik dni WYSOKOŚCIOMIERZ i BAROMETR KOMPAS brak kurs w stopniach zegar

Bardziej szczegółowo

FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Ustawienia panelu sterowania Jak skonfigurować panel sterowania? Panel sterowania systemu alarmowego można skonfigurować w menu panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

CENTRALE ALARMOWE PC1616/PC1832/PC1864

CENTRALE ALARMOWE PC1616/PC1832/PC1864 PC1616/PC1832/PC1864 Instrukcja obsługi Centrale DSC kupisz na stronie http://www.alarm1.eu Instrukcja obsługi CENTRALE ALARMOWE PC1616/PC1832/PC1864 WERSJA 4.5 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PTK5507 KLAWIATURY WERSJA 1.0

Instrukcja obsługi PTK5507 KLAWIATURY WERSJA 1.0 Instrukcja obsługi KLAWIATURY PTK5507 WERSJA 1.0 Spis treści Ogólne informacje o systemie alarmowym...4 Specyfikacja techniczna...4 Ekran główny...4 Przyciski alarmowe...4 Włączanie oraz wyłączanie systemu...5

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC6010 wer. 2.1 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Skrócony opis

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MT200 DANE TECHNICZNE Wymiary: Obudowa 92 x 92 x 140mm. Panel przedni 96 x 96mm. Waga 0.5kg. Obudowa samo-gasnąca ABS. Zasilanie (24-240) V AC/DC lub 12V DC. Połączenia

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie.

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie. Motorola Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80 Defy są widoczne w powiadomieniach (górny pasek) Można włączyć tylko 1 kanał. Aby zobaczyć wiadomości innego kanału niż

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS

Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Oznaczenia przycisków na pilocie: lub W pilotach trzyprzyciskowych efekt przycisku D ( ) uzyskujemy przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

-Polski- Total Connect 2.0E

-Polski- Total Connect 2.0E -Polski- Total Connect 2.0E Łącze do instalatora i instrukcji użytkownika systemów Le Sucre oraz Domonial... 2 Wymagania minimalne... 2 Strona logowania... 2 Strona główna... 4 Górne ikony... 6 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja instalacji i programowania Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_i_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA

Bardziej szczegółowo

PC1404 Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA PC1404 WERSJA 1.1. AAT HOLDING S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1

PC1404 Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA PC1404 WERSJA 1.1. AAT HOLDING S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA PC1404 WERSJA 1.1 AAT HOLDING S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Detekcja pożaru... 4 Testowanie systemu alarmowego... 4 Monitoring...

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala alarmowa Wersja oprogramowania 1.05 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na stronie www.satel.pl versa_us_pl 06/15 SATEL sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo