Decyzja nr 37/2014/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Decyzja nr 37/2014/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia"

Transkrypt

1 Łódź, dnia 10 grudnia Decyzja nr 37/2014/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 142 ust. 5 pkt 1), art. 154 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.. U. Nr 164, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w sprawie odwołania wniesionego przez Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty z siedzibą w Łodzi, ul. Smugowa 6 reprezentowany przez Dyrektora dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie od dnia 15 grudnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2016 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, świadczenia w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym na terenie: Łódź 1061 o kodzie postępowania /REH/05/1/ /01 postanawiam: 1. oddalić odwołanie w całości; 2. nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. UZASADNIENIE Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy, ogłosił postępowanie konkursowe w rodzaju: 0405 rehabilitacja lecznicza, świadczenia w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym na obszarze: Łódź 1061 o kodzie postępowania nr /REH/05/1/ /01 na okres od 15 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. W ogłoszeniu przedmiotowego konkursu ofert wskazano wartość zamówienia nie większą niż ,00 zł. na okres rozliczeniowy od dnia 15 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert. 1

2 Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy, w dniu 20 listopada 2014 r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania została opublikowana na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że wypełniona została dyspozycja art. 151 ust. 2 ustawy, który stanowi o jawności informacji o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy, świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy. W myśl art. 154 ust. 1-3 ustawy świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Dnia 27 listopada 2014 r. do Narodowego Funduszu Zdrowia - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, wpłynęło odwołanie złożone przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty z siedzibą w Łodzi, ul. Smugowa 6. Odwołanie zostało wniesione w terminie. W odwołaniu Skarżący zarzucił naruszenie art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 152 ust. 1 ustawy, zaś w uzasadnieniu odwołania podniósł, iż: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi ogłosił konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczniczej w okresie od r. do r. Skarżący wziął udział w powyższym postępowaniu i złożył własną ofertę. Zgodnie z ogłoszeniem o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 20 listopada 2014 r. Komisja konkursowa wybrała ofertę świadczeniodawcy Buran sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Grabieniec 13. Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź Bałuty celem weryfikacji powyższego rozstrzygnięcia zapoznał się ofertami innych świadczeniodawców, w tym z ofertą podmiotu, który wygrał konkurs. 2

3 Jednakże odmówiono nam możliwości zapoznania się z danymi osobowymi zgłoszonego w ofertach personelu. Wyłączenie jawności danych personalnych pracowników oferenta pozostaje w sprzeczności z art. 135 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach. Tym bardziej, że żaden z oferentów nie zastrzegł jakichkolwiek informacji jako tajemnicę jego przedsiębiorstwa. Ponadto po zapoznaniu się z końcowym rankingiem ofert i uzyskaną przez poszczególne podmioty punktacją okazało się, że oferent, który uzyskał najwyższą liczbę punktów złożył dokument, który poświadcza nieprawdę. A mianowicie komórka organizacyjna firmy Buran sp. z o.o. nr 125 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przy ul. Brzozowskiego 2 w Łodzi, na którą złożono ofertę, rozpoczęła działalność medyczną, zgodnie z rejestrem zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego, w dniu 20 października 2014 r. Natomiast z wpisów w ofercie, a przede wszystkim z załączonego do oferty certyfikatu ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 dla firmy Buran Sp. z o.o. Filia nr 4 ul. Brzozowskiego 2 wynika, że obowiązuje on od 24 czerwca 2014 r. Rozpoczęcie działalności przez Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w dniu 20 października 2014 r. wyklucza w ogóle możliwość przeprowadzenia akredytacji, nie mówiąc już o możliwości uzyskania certyfikatu ważnego przed dniem rozpoczęcia udzielania świadczeń przez komórkę medyczną. Powyższe rozstrzygnięcie postępowania w trybie konkursu ofert w sposób niewątpliwy powoduje uszczerbek w interesie prawnym naszego Zespołu z powyższych względów wnosimy o uwzględnienie odwołania i ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie zawarcia o udzielenie wyżej opisanych świadczeń. Zgodnie z art. 154 ust. 6a ustawy, stronami postępowania są świadczeniodawca, który złożył odwołanie oraz świadczeniodawcy, którzy zostali wybrani do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia włączył do akt postępowania oferty złożone w postępowaniu i poprzedzające w rankingu końcowym ofertę Odwołującej. Oferty zostały zanonimizowane, poprzez zakrycie danych, które w ocenie organu podlegały ochronie ze względu na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zmn.) tj. imienia i nazwiska, nr pesel oraz nr prawa wykonywania zawodu personelu zgłoszonego w ofertach. 3

4 Pismem z dnia 2 grudnia 2014 r. Odwołujący celem realizacji prawa, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia r. kodeks postępowania administracyjnego, został zawiadomiony o przysługującym uprawnieniu do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w terminie do dnia 8 grudnia 2014 r. Dnia 26 listopada 2014 r. w lokalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56, stawiły się Magdalena Kędzierska- Osuchowska oraz Anna Przepiórka i zapoznały się z ofertami i dokumentacją konkursową w przedmiotowym postępowaniu. Dnia 28 listopada 2014 r. w lokalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56, stawiły się Iwona Knypl oraz Patrycja Krzesłowska i zapoznały się z ofertami i dokumentacją konkursową w przedmiotowym postępowaniu. Dnia 5 grudnia 2014 r. w lokalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56, stawiła się Iwona Knypl i zapoznała się z odwołaniami złożonymi przez PROFAMILIA oraz ZOZ Łódź Bałuty w przedmiotowym postępowaniu. Dnia 8 grudnia 2014 r. w lokalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56, stawiła się Anna Przepióra oraz Magdalena Kędziera - Osuchowska i zapoznały się z ofertami i dokumentacją konkursową w przedmiotowym postępowaniu. Dnia 8 grudnia 2014 r. pełnomocnik Buran Sp. z o.o. prokurent Iwona Knypl złożyła wyjaśnienia co odwołania wniesionego przez ZOZ Bałuty, w których wskazał, iż: Całkowicie bezzasadnym pozostaje zarzut, wedle którego w postępowaniu konkursowym złożyliśmy dokument poświadczający nieprawdę, a to ze względu na następujące okoliczności: NZOZ Medycyna Grabieniec dokonał certyfikacji ISO posiadanych placówek w zakresie ISO 9001:2009 i ISO 14001:2004 w dniu r., jednakże później - w dniu r. dokonano certyfikacji nowych jednostek organizacyjnych, w tym Filii nr 4 przy ul. Brzozowskiego 2, co skutkowało dopisaniem wskazanych placówek do certyfikatów ISO z dniem dokonania audytu certyfikacyjnego. Późniejsza data audytu w nowych jednostkach organizacyjnych nie wpływa na zmianę daty wydania certyfikatów ISO, która pozostaje i skutkuje koniecznością przeprowadzenia audytu nadzoru po roku od tej daty we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Mając na względzie powyższe, zdaniem Buran Sp. z o.o. odwołania powinny zostać oddalone jako całkowicie bezzasadne. 4

5 Rozpatrując odwołanie Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ustalił, co następuje: Oferenci przystępujący do konkursu ofert, oprócz wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczniczej (Dz. U ) winni, zgodnie z art. 146 ust.1 pkt. 3 ustawy, spełnić wymagania określone przez Prezesa NFZ, wskazane w: 1. Zarządzeniu Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 2. Zarządzeniu Nr 24/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 3. Zarządzeniu Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 4. Zarządzeniu Nr 52/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 5. Zarządzeniu Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r. w warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 6. Zarządzeniu nr 60/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 7. Zarządzeniu nr 62/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 8. Zarządzeniu nr 63/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania 5

6 dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 9. Zarządzeniu Nr 74/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, 10. Zarządzeniu Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Treść ww. zarządzeń została opublikowana wraz z ogłoszeniem. W części jawnej konkursu ofert komisja konkursowa dokonała oceny formalno - prawnej złożonych ofert stwierdzając, iż wszystkie złożone oferty zawierają braki, które w wyznaczonym terminie zostały uzupełnione. Komisja konkursowa, zgodnie z przysługującym jej prawem, na podstawie 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2719), przeprowadziła kontrolę u wszystkich 8 oferentów, w tym u Odwołującego. W postępowaniu konkursowym nie został złożony żaden protest. Zakwalifikowanie oferty do części niejawnej postępowania oznacza jedynie, iż oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fakt spełniania wymaganych warunków określonych przepisami prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie skutkuje wybraniem oferty celem zawarcia, a jedynie pozwala na dokonanie, na podstawie art. 148 ustawy oraz Zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami, oceny oferty. Ocena wszystkich ofert, w tym oferty Odwołującego, dokonywana jest według następujących kryteriów: 1) jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej ocenianej w szczególności poprzez: 6

7 a) kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie; b) wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną; c) zewnętrzną ocenę potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3; d) ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i profilaktyki antybiotykowej; e) wyniki ostatniej kontroli prowadzonej przez Narodowy Funduszu Zdrowia i zakończonej pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do wystąpienia pokontrolnego. Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu zawartej na realizację świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w danym roku poprzedzającym rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 2) ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów ocenianej w szczególności poprzez: a) organizację świadczeń/turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie, b) realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 3) ceny świadczeń opieki zdrowotnej ocenianej poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym postępowaniu w sprawie zawarcia. Porównanie ofert nastąpiło zgodnie z ww. zarządzeniem. W oparciu o ww. kryteria na podstawie złożonych i wczytanych zapytań ofertowych (tj. odpowiedzi udzielonych przez oferentów na pytania zawarte w formularzach ofertowych 7

8 i ankiet, dokonuje się oceny ofert, ich porównania i na tej podstawie sporządza się ranking otwarcia, a po przeprowadzeniu negocjacji ranking końcowy). W toku postępowania jedna oferta została odrzucona z uwagi na niespełnianie wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 148 ust. 1 pkt 3 ustawy. Komisja Konkursowa przeprowadziła negocjacje z oferentami, których oferty nie zostały odrzucone, w dniu 20 listopada 2014 r. w celu ustalenia: a) liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej; b) ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. W rankingu zamknięcia oferta złożona przez Odwołującego zajęła 3 miejsce. Oferta uzyskała w rankingu końcowym 73,125 pkt. Oferta która zajęła 1 pozycję w rankingu i została wybrana w rozstrzygnięciu postępowania, tj. Buran Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi prowadząca działalność leczniczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Grabieniec" uzyskała w rankingu końcowym 80 pkt. Uzyskaną wartość punktową za poszczególne kryteria oceny obrazuje poniższa tabela: Punkty ciągłość Punkty jakość Punkty razem za niecenowe kryteria punkty razem Nazwa świadczeniodawcy Kod komórki Adres miejsca cena "PROFAMILIA" Anna Lesiewicz- Ksycińska, Lidia Zwierzak spółka jawna K/210635/0049 ŁÓDŹ-BAŁUTY Stefana 2 0,000 55,000 55,000 20,000 75,000 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁÓDŹ-BAŁUTY K/110032/0202 Łódź-Bałuty Łanowa 18 0,000 53,125 53,125 20,000 73,125 Buran sp. z o.o. K/210417/0125 Łódź-Górna Brzozowskiego 2 5,000 55,000 60,000 20,000 80,000 W rozstrzygnięciu postępowania komisja konkursowa dokonała wyboru oferty, która uzyskała więcej punktów rankingujących, niż oferta Odwołującego. Organ ma obowiązek skontrolować rozstrzygnięcie także z punktu widzenia zasady równego traktowania wszystkich świadczeniodawców i musi porównać oceny ofert poszczególnych świadczeniodawców i skontrolować te oceny z samymi ofertami, a zatem oceny i oferty powinny być załączone do akt kontrolowanego postępowania administracyjnego zaś stanowisko organu w tym zakresie winno znaleźć stosownie do art k.p.a. swój wyraz w uzasadnieniu decyzji. Stosownie do powyższego, szczegółowe porównanie ofert oraz wartość punktową oceny ofert za poszczególne kryteria oceny obrazuje poniższa tabela. 8

9 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Grabieniec" Lp. Pytanie odpowiedź punkty po przeskalowan 1.1 CIĄGŁOŚĆ INNE Czy w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru którego dotyczy postępowanie? 1.2 PERSONEL PERSONEL - INNY Czy świadczenia udzielane są przez osobą posiadającą specjalizację w dziedzinie fizjoterapii - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 0,5 etatu przeliczeniowego? Czy świadczenia udzielane są przez terapeutę zajęciowego - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 0,5 etatu przeliczeniowego? Czy w realizacji świadczeń uczestniczy psycholog kliniczny iu ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁÓDŹ-BAŁUTY odpowiedź TAK 5,0000 NIE Tak 7,0000 Tak 7,0000 Tak 7,0000 Tak 7,0000 punkty po przeskalowan iu Tak 7,0000 Tak 7,0000 9

10 lub magister psychologii - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 0,5 etatu przeliczeniowego? Czy oferent zapewnia dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza specjalisty neurologa? 1.3 SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA Czy oferent zapewnia urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości - w lokalizacji? Czy oferent zapewnia wanny do masażu wirowego kk górnych i kk dolnych - w Czy oferent zapewnia zestaw do kriostymulacji parami azotu - w Czy oferent zapewnia salę gimnastyczną - w 1.4 WYNIKI KONTROLI PROWADZONYCH PRZEZ NFZ Tak 14,0000 Tak 14,0000 Tak 1,8750 Tak 1,8750 Tak 1,8750 Tak 1,8750 Tak 1,8750 Nie Tak 9,3750 Tak 9,

11 1.4.1 OBNIŻENIE JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadającyc h wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów)? OGRANICZANIE DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Nie Nie Nie Nie 11

12 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono nieuzasadnioną odmowę udzielania świadczenia świadczeniobiorcy? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem? NIEPRAWIDŁOWA REALIZACJA ŚWIADCZEŃ Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 12

13 przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono niezasadne ordynowanie leków? NIEUPRAWNIONE ZMIANY WARUNKÓW UMÓW Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono nieuzgodnioną z NFZ zmianę harmonogramu Nie Nie Nie Nie Nie Nie 13

14 udzielania świadczeń? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie? INNE NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono udaremnienie lub utrudnianie kontroli? Nie Nie Nie Nie Nie Nie 14

15 1.4.6 NEGATYWNY WYNIK REKONTROLI Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym wykazano stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach? 1.5 WARUNKI WYMAGANE WARUNKI WYMAGANE - PERSONEL - LEKARZE Czy świadczenia udzielane są przez lekarza specjalistę w dziedzinie w chorobach narządu ruchu lub ogólnej lub lub medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub fizjoterapii i balneoklimatologii lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej Nie Nie Nie Nie Spełniam Spełniam 15

16 lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie w chorobach narządu ruchu lub lub ogólnej lub rehabilit Czy w przypadku realizacji świadczeń w zakresie limfatycznym świadczenia realzowane są przez lekarza specjalistę w dziedzinie w chorobach narządu ruchu lub ogólnej lub lub medycznej? WARUNKI WYMAGANE - PERSONEL - INNY Czy świadczenia udzielane są przez fizjoterapeutę? Czy świadczenia udzielane są przez mgr fizjoterapii lub specjalistę fizjoterapii - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 1 Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Spełniam Spełniam Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Spełniam Spełniam 16

17 etatu przeliczeniowego? Czy w przypadku realizacji świadczeń w zakresie limfatycznym świadczenia udzielane są przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii? Czy w przypadku realizacji świadczeń w zakresie limfatycznym świadczenia udzielane są przez psychologa lub psychologa klinicznego? Czy w przypadku realizacji świadczeń w zakresie limfatycznym świadczenia udzielane są przez osobę prowadzącą fizjoterapię lub masażystę? WARUNKI WYMAGANE - WARUNKI LOKALIZACYJNE Czy oferent zapewnia co najmniej jedno pomieszczenie higienicznosanitarne dla pacjentów dostosowane do Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Spełniam Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Spełniam 17

18 potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo? Czy oferent zapewnia poręcze i uchwyty w węzłach sanitarnych przeznaczonych dla świadczeniobiorców? Czy oferent zapewnia przy wejściu do obiektu dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców z niepełnosprawności ą ruchową? Czy oferent zapewnia salę do wypoczynku między zabiegami jako wydzielone pomieszczenie zamknięte - w Czy w przypadku lokalizacji miejsca udzielania świadczen w budynku wielokondygnacyjny m oferent zapewnia: dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd osobom z niepełnosprawności ą ruchową, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich? WARUNKI WYMAGANE - HARMONOGRAM PRACY KOMÓRKI Spełniam Spełniam Spełniam Nie dotyczy (w przypadku lokalizacji na parterze) Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam 18

19 ORGANIZACYJNEJ Czy czas pracy poradni wynosi nie mniej niż 5 dni w tygodniu - nie krócej niż 8 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 dni od do 18.00? WARUNKI WYMAGANE - SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA Czy oferent zapewnia stół lub tablicę do ćwiczeń manualnych ręki - w Czy oferent zapewnia rotory do ćwiczeń kk górnych i kk dolnych - w Czy oferent zapewnia wyposażenie sali kinezyterapii (stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne lub inne spełniające taką samą funkcję, maty lub materace do kinezyterapii) - w Czy oferent zapewnia zestaw do biostymulacji laserowej - w Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam 19

20 Czy oferent zapewnia zestaw do elektroterapii z osprzętem (aparaty wykorzystujące prąd stały oraz impulsowy małej i sredniej częstotliwości) - w Czy oferent zapewnia zestaw do magnetoterapii - w Czy oferent zapewnia UGUL lub inny system spełniający jego rolę - w Czy oferent zapewnia wieloosobową komorę kriogeniczną niskotemperaturow ą (zakres uzyskiwanych temperatur od C do -150 C) z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu - w Czy oferent zapewnia wyposażenie sali kinezyterapii (stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne lub inne spełniające taką samą funkcję, maty lub materace Spełniam Spełniam Spełniam Nie dotyczy, nie zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Nie dotyczy, nie realizował zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Spełniam Spełniam Spełniam Nie dotyczy, nie zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Nie dotyczy, nie realizował zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej 20

21 do kinezyterapii) - w miejsu udzielania świadczenia krioterapii? Czy oferent zapewnia gabinet wyposażony w zestaw do udzielania pierwszej pomocy - w Czy oferent zapewnia cykloergometr - nie mniej niż 2 stanowiska - w Czy oferent zapewnia aparaturę do prowadzenia terapii obrzęku - aparat do przerywanej kompresji pneumatycznej jedno lub wielo - komorowy - w miejscu? Czy oferent zapewnia aparat do elektrostymulacji (parametry terapeutyczne dla zdrowych mięśni) - w miejscu? Czy oferent zapewnia stół lub łóżko do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją - w miejscu? Czy oferent zapewnia wanny do masażu wirowego - w miejscu? Nie dotyczy, nie zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Nie dotyczy, nie zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w Nie dotyczy, nie zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Nie dotyczy, nie zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w 21

22 Czy oferent zapewnia urządzenie do masażu wibracyjnego - w miejscu? Czy oferent zapewnia salę do ćwiczeń z zakresu kinezyterapii - materace, laski dl ćwiczeń, piłki lekkie, obciążniki 0,25 dkg - w miejscu? Czy oferent zapewnia lampę do naświetlań promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym - w Czy oferent zapewnia zestaw do terapii falą ultradźwięków (nie dotyczy ośrodka które realizują świadczenia tylko na rzecz dzieci) - w 1.6 JAKOŚĆ - ZEWNĘTRZNA OCENA - SYSTEMY ZARZĄDZANIA CERTYFIKATY JAKOŚCI Czy oferent posiada CERTYFIKAT ISO 9001 systemu zarządzania jakością? zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Spełniam Spełniam złożenia ferty i zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Spełniam Spełniam złożenia ferty i Tak 3,3333 Tak 3,

23 Czy oferent posiada Tak 1,6667 Tak 1,6667 CERTYFIKAT ISO systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji? suma 6 53,1250 cena 0,9 0,9 punkty -cena suma punktów 8 73,1250 PROFAMILIA Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak spółka jawna Lp. Pytanie odpowiedź punkty po przeskalowaniu 1.1 CIĄGŁOŚĆ INNE Czy w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru którego dotyczy postępowanie? 1.2 PERSONEL PERSONEL - INNY Czy świadczenia udzielane są przez osobą posiadającą specjalizację w dziedzinie fizjoterapii - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 0,5 etatu przeliczeniowego? Czy świadczenia udzielane są przez terapeutę zajęciowego - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 0,5 etatu przeliczeniowego? Czy w realizacji świadczeń uczestniczy psycholog kliniczny lub magister psychologii - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 0,5 etatu NIE Tak 7,0000 Tak 7,0000 Tak 7,

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.204 r PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Nr /204/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Kraków, dnia 01.03.2012 r. Specyfikacja warunków zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1339/14

Sygn. akt KIO 1339/14 WYROK z dnia 10 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SKARB PAŃSTWA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo