Decyzja nr 37/2014/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Decyzja nr 37/2014/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia"

Transkrypt

1 Łódź, dnia 10 grudnia Decyzja nr 37/2014/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 142 ust. 5 pkt 1), art. 154 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.. U. Nr 164, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w sprawie odwołania wniesionego przez Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty z siedzibą w Łodzi, ul. Smugowa 6 reprezentowany przez Dyrektora dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie od dnia 15 grudnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2016 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, świadczenia w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym na terenie: Łódź 1061 o kodzie postępowania /REH/05/1/ /01 postanawiam: 1. oddalić odwołanie w całości; 2. nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. UZASADNIENIE Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy, ogłosił postępowanie konkursowe w rodzaju: 0405 rehabilitacja lecznicza, świadczenia w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym na obszarze: Łódź 1061 o kodzie postępowania nr /REH/05/1/ /01 na okres od 15 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. W ogłoszeniu przedmiotowego konkursu ofert wskazano wartość zamówienia nie większą niż ,00 zł. na okres rozliczeniowy od dnia 15 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert. 1

2 Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy, w dniu 20 listopada 2014 r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania została opublikowana na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że wypełniona została dyspozycja art. 151 ust. 2 ustawy, który stanowi o jawności informacji o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy, świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy. W myśl art. 154 ust. 1-3 ustawy świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Dnia 27 listopada 2014 r. do Narodowego Funduszu Zdrowia - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, wpłynęło odwołanie złożone przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty z siedzibą w Łodzi, ul. Smugowa 6. Odwołanie zostało wniesione w terminie. W odwołaniu Skarżący zarzucił naruszenie art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 152 ust. 1 ustawy, zaś w uzasadnieniu odwołania podniósł, iż: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi ogłosił konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczniczej w okresie od r. do r. Skarżący wziął udział w powyższym postępowaniu i złożył własną ofertę. Zgodnie z ogłoszeniem o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 20 listopada 2014 r. Komisja konkursowa wybrała ofertę świadczeniodawcy Buran sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Grabieniec 13. Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź Bałuty celem weryfikacji powyższego rozstrzygnięcia zapoznał się ofertami innych świadczeniodawców, w tym z ofertą podmiotu, który wygrał konkurs. 2

3 Jednakże odmówiono nam możliwości zapoznania się z danymi osobowymi zgłoszonego w ofertach personelu. Wyłączenie jawności danych personalnych pracowników oferenta pozostaje w sprzeczności z art. 135 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach. Tym bardziej, że żaden z oferentów nie zastrzegł jakichkolwiek informacji jako tajemnicę jego przedsiębiorstwa. Ponadto po zapoznaniu się z końcowym rankingiem ofert i uzyskaną przez poszczególne podmioty punktacją okazało się, że oferent, który uzyskał najwyższą liczbę punktów złożył dokument, który poświadcza nieprawdę. A mianowicie komórka organizacyjna firmy Buran sp. z o.o. nr 125 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przy ul. Brzozowskiego 2 w Łodzi, na którą złożono ofertę, rozpoczęła działalność medyczną, zgodnie z rejestrem zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego, w dniu 20 października 2014 r. Natomiast z wpisów w ofercie, a przede wszystkim z załączonego do oferty certyfikatu ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 dla firmy Buran Sp. z o.o. Filia nr 4 ul. Brzozowskiego 2 wynika, że obowiązuje on od 24 czerwca 2014 r. Rozpoczęcie działalności przez Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w dniu 20 października 2014 r. wyklucza w ogóle możliwość przeprowadzenia akredytacji, nie mówiąc już o możliwości uzyskania certyfikatu ważnego przed dniem rozpoczęcia udzielania świadczeń przez komórkę medyczną. Powyższe rozstrzygnięcie postępowania w trybie konkursu ofert w sposób niewątpliwy powoduje uszczerbek w interesie prawnym naszego Zespołu z powyższych względów wnosimy o uwzględnienie odwołania i ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie zawarcia o udzielenie wyżej opisanych świadczeń. Zgodnie z art. 154 ust. 6a ustawy, stronami postępowania są świadczeniodawca, który złożył odwołanie oraz świadczeniodawcy, którzy zostali wybrani do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia włączył do akt postępowania oferty złożone w postępowaniu i poprzedzające w rankingu końcowym ofertę Odwołującej. Oferty zostały zanonimizowane, poprzez zakrycie danych, które w ocenie organu podlegały ochronie ze względu na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zmn.) tj. imienia i nazwiska, nr pesel oraz nr prawa wykonywania zawodu personelu zgłoszonego w ofertach. 3

4 Pismem z dnia 2 grudnia 2014 r. Odwołujący celem realizacji prawa, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia r. kodeks postępowania administracyjnego, został zawiadomiony o przysługującym uprawnieniu do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w terminie do dnia 8 grudnia 2014 r. Dnia 26 listopada 2014 r. w lokalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56, stawiły się Magdalena Kędzierska- Osuchowska oraz Anna Przepiórka i zapoznały się z ofertami i dokumentacją konkursową w przedmiotowym postępowaniu. Dnia 28 listopada 2014 r. w lokalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56, stawiły się Iwona Knypl oraz Patrycja Krzesłowska i zapoznały się z ofertami i dokumentacją konkursową w przedmiotowym postępowaniu. Dnia 5 grudnia 2014 r. w lokalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56, stawiła się Iwona Knypl i zapoznała się z odwołaniami złożonymi przez PROFAMILIA oraz ZOZ Łódź Bałuty w przedmiotowym postępowaniu. Dnia 8 grudnia 2014 r. w lokalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56, stawiła się Anna Przepióra oraz Magdalena Kędziera - Osuchowska i zapoznały się z ofertami i dokumentacją konkursową w przedmiotowym postępowaniu. Dnia 8 grudnia 2014 r. pełnomocnik Buran Sp. z o.o. prokurent Iwona Knypl złożyła wyjaśnienia co odwołania wniesionego przez ZOZ Bałuty, w których wskazał, iż: Całkowicie bezzasadnym pozostaje zarzut, wedle którego w postępowaniu konkursowym złożyliśmy dokument poświadczający nieprawdę, a to ze względu na następujące okoliczności: NZOZ Medycyna Grabieniec dokonał certyfikacji ISO posiadanych placówek w zakresie ISO 9001:2009 i ISO 14001:2004 w dniu r., jednakże później - w dniu r. dokonano certyfikacji nowych jednostek organizacyjnych, w tym Filii nr 4 przy ul. Brzozowskiego 2, co skutkowało dopisaniem wskazanych placówek do certyfikatów ISO z dniem dokonania audytu certyfikacyjnego. Późniejsza data audytu w nowych jednostkach organizacyjnych nie wpływa na zmianę daty wydania certyfikatów ISO, która pozostaje i skutkuje koniecznością przeprowadzenia audytu nadzoru po roku od tej daty we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Mając na względzie powyższe, zdaniem Buran Sp. z o.o. odwołania powinny zostać oddalone jako całkowicie bezzasadne. 4

5 Rozpatrując odwołanie Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ustalił, co następuje: Oferenci przystępujący do konkursu ofert, oprócz wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczniczej (Dz. U ) winni, zgodnie z art. 146 ust.1 pkt. 3 ustawy, spełnić wymagania określone przez Prezesa NFZ, wskazane w: 1. Zarządzeniu Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 2. Zarządzeniu Nr 24/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 3. Zarządzeniu Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 4. Zarządzeniu Nr 52/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 5. Zarządzeniu Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r. w warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 6. Zarządzeniu nr 60/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 7. Zarządzeniu nr 62/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 8. Zarządzeniu nr 63/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania 5

6 dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 9. Zarządzeniu Nr 74/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, 10. Zarządzeniu Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Treść ww. zarządzeń została opublikowana wraz z ogłoszeniem. W części jawnej konkursu ofert komisja konkursowa dokonała oceny formalno - prawnej złożonych ofert stwierdzając, iż wszystkie złożone oferty zawierają braki, które w wyznaczonym terminie zostały uzupełnione. Komisja konkursowa, zgodnie z przysługującym jej prawem, na podstawie 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2719), przeprowadziła kontrolę u wszystkich 8 oferentów, w tym u Odwołującego. W postępowaniu konkursowym nie został złożony żaden protest. Zakwalifikowanie oferty do części niejawnej postępowania oznacza jedynie, iż oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fakt spełniania wymaganych warunków określonych przepisami prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie skutkuje wybraniem oferty celem zawarcia, a jedynie pozwala na dokonanie, na podstawie art. 148 ustawy oraz Zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami, oceny oferty. Ocena wszystkich ofert, w tym oferty Odwołującego, dokonywana jest według następujących kryteriów: 1) jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej ocenianej w szczególności poprzez: 6

7 a) kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie; b) wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną; c) zewnętrzną ocenę potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3; d) ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i profilaktyki antybiotykowej; e) wyniki ostatniej kontroli prowadzonej przez Narodowy Funduszu Zdrowia i zakończonej pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do wystąpienia pokontrolnego. Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu zawartej na realizację świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w danym roku poprzedzającym rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 2) ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów ocenianej w szczególności poprzez: a) organizację świadczeń/turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie, b) realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 3) ceny świadczeń opieki zdrowotnej ocenianej poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym postępowaniu w sprawie zawarcia. Porównanie ofert nastąpiło zgodnie z ww. zarządzeniem. W oparciu o ww. kryteria na podstawie złożonych i wczytanych zapytań ofertowych (tj. odpowiedzi udzielonych przez oferentów na pytania zawarte w formularzach ofertowych 7

8 i ankiet, dokonuje się oceny ofert, ich porównania i na tej podstawie sporządza się ranking otwarcia, a po przeprowadzeniu negocjacji ranking końcowy). W toku postępowania jedna oferta została odrzucona z uwagi na niespełnianie wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 148 ust. 1 pkt 3 ustawy. Komisja Konkursowa przeprowadziła negocjacje z oferentami, których oferty nie zostały odrzucone, w dniu 20 listopada 2014 r. w celu ustalenia: a) liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej; b) ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. W rankingu zamknięcia oferta złożona przez Odwołującego zajęła 3 miejsce. Oferta uzyskała w rankingu końcowym 73,125 pkt. Oferta która zajęła 1 pozycję w rankingu i została wybrana w rozstrzygnięciu postępowania, tj. Buran Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi prowadząca działalność leczniczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Grabieniec" uzyskała w rankingu końcowym 80 pkt. Uzyskaną wartość punktową za poszczególne kryteria oceny obrazuje poniższa tabela: Punkty ciągłość Punkty jakość Punkty razem za niecenowe kryteria punkty razem Nazwa świadczeniodawcy Kod komórki Adres miejsca cena "PROFAMILIA" Anna Lesiewicz- Ksycińska, Lidia Zwierzak spółka jawna K/210635/0049 ŁÓDŹ-BAŁUTY Stefana 2 0,000 55,000 55,000 20,000 75,000 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁÓDŹ-BAŁUTY K/110032/0202 Łódź-Bałuty Łanowa 18 0,000 53,125 53,125 20,000 73,125 Buran sp. z o.o. K/210417/0125 Łódź-Górna Brzozowskiego 2 5,000 55,000 60,000 20,000 80,000 W rozstrzygnięciu postępowania komisja konkursowa dokonała wyboru oferty, która uzyskała więcej punktów rankingujących, niż oferta Odwołującego. Organ ma obowiązek skontrolować rozstrzygnięcie także z punktu widzenia zasady równego traktowania wszystkich świadczeniodawców i musi porównać oceny ofert poszczególnych świadczeniodawców i skontrolować te oceny z samymi ofertami, a zatem oceny i oferty powinny być załączone do akt kontrolowanego postępowania administracyjnego zaś stanowisko organu w tym zakresie winno znaleźć stosownie do art k.p.a. swój wyraz w uzasadnieniu decyzji. Stosownie do powyższego, szczegółowe porównanie ofert oraz wartość punktową oceny ofert za poszczególne kryteria oceny obrazuje poniższa tabela. 8

9 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Grabieniec" Lp. Pytanie odpowiedź punkty po przeskalowan 1.1 CIĄGŁOŚĆ INNE Czy w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru którego dotyczy postępowanie? 1.2 PERSONEL PERSONEL - INNY Czy świadczenia udzielane są przez osobą posiadającą specjalizację w dziedzinie fizjoterapii - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 0,5 etatu przeliczeniowego? Czy świadczenia udzielane są przez terapeutę zajęciowego - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 0,5 etatu przeliczeniowego? Czy w realizacji świadczeń uczestniczy psycholog kliniczny iu ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁÓDŹ-BAŁUTY odpowiedź TAK 5,0000 NIE Tak 7,0000 Tak 7,0000 Tak 7,0000 Tak 7,0000 punkty po przeskalowan iu Tak 7,0000 Tak 7,0000 9

10 lub magister psychologii - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 0,5 etatu przeliczeniowego? Czy oferent zapewnia dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza specjalisty neurologa? 1.3 SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA Czy oferent zapewnia urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości - w lokalizacji? Czy oferent zapewnia wanny do masażu wirowego kk górnych i kk dolnych - w Czy oferent zapewnia zestaw do kriostymulacji parami azotu - w Czy oferent zapewnia salę gimnastyczną - w 1.4 WYNIKI KONTROLI PROWADZONYCH PRZEZ NFZ Tak 14,0000 Tak 14,0000 Tak 1,8750 Tak 1,8750 Tak 1,8750 Tak 1,8750 Tak 1,8750 Nie Tak 9,3750 Tak 9,

11 1.4.1 OBNIŻENIE JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadającyc h wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów)? OGRANICZANIE DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Nie Nie Nie Nie 11

12 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono nieuzasadnioną odmowę udzielania świadczenia świadczeniobiorcy? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem? NIEPRAWIDŁOWA REALIZACJA ŚWIADCZEŃ Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 12

13 przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono niezasadne ordynowanie leków? NIEUPRAWNIONE ZMIANY WARUNKÓW UMÓW Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono nieuzgodnioną z NFZ zmianę harmonogramu Nie Nie Nie Nie Nie Nie 13

14 udzielania świadczeń? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie? INNE NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono udaremnienie lub utrudnianie kontroli? Nie Nie Nie Nie Nie Nie 14

15 1.4.6 NEGATYWNY WYNIK REKONTROLI Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym stwierdzono niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych? Czy w wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ i zakończonej pokontrolnym wykazano stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach? 1.5 WARUNKI WYMAGANE WARUNKI WYMAGANE - PERSONEL - LEKARZE Czy świadczenia udzielane są przez lekarza specjalistę w dziedzinie w chorobach narządu ruchu lub ogólnej lub lub medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub fizjoterapii i balneoklimatologii lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej Nie Nie Nie Nie Spełniam Spełniam 15

16 lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie w chorobach narządu ruchu lub lub ogólnej lub rehabilit Czy w przypadku realizacji świadczeń w zakresie limfatycznym świadczenia realzowane są przez lekarza specjalistę w dziedzinie w chorobach narządu ruchu lub ogólnej lub lub medycznej? WARUNKI WYMAGANE - PERSONEL - INNY Czy świadczenia udzielane są przez fizjoterapeutę? Czy świadczenia udzielane są przez mgr fizjoterapii lub specjalistę fizjoterapii - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 1 Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Spełniam Spełniam Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Spełniam Spełniam 16

17 etatu przeliczeniowego? Czy w przypadku realizacji świadczeń w zakresie limfatycznym świadczenia udzielane są przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii? Czy w przypadku realizacji świadczeń w zakresie limfatycznym świadczenia udzielane są przez psychologa lub psychologa klinicznego? Czy w przypadku realizacji świadczeń w zakresie limfatycznym świadczenia udzielane są przez osobę prowadzącą fizjoterapię lub masażystę? WARUNKI WYMAGANE - WARUNKI LOKALIZACYJNE Czy oferent zapewnia co najmniej jedno pomieszczenie higienicznosanitarne dla pacjentów dostosowane do Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Spełniam Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Nie dotyczy, nie zabiegów z zakresu limfatycznym Spełniam 17

18 potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo? Czy oferent zapewnia poręcze i uchwyty w węzłach sanitarnych przeznaczonych dla świadczeniobiorców? Czy oferent zapewnia przy wejściu do obiektu dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców z niepełnosprawności ą ruchową? Czy oferent zapewnia salę do wypoczynku między zabiegami jako wydzielone pomieszczenie zamknięte - w Czy w przypadku lokalizacji miejsca udzielania świadczen w budynku wielokondygnacyjny m oferent zapewnia: dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd osobom z niepełnosprawności ą ruchową, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich? WARUNKI WYMAGANE - HARMONOGRAM PRACY KOMÓRKI Spełniam Spełniam Spełniam Nie dotyczy (w przypadku lokalizacji na parterze) Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam 18

19 ORGANIZACYJNEJ Czy czas pracy poradni wynosi nie mniej niż 5 dni w tygodniu - nie krócej niż 8 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 dni od do 18.00? WARUNKI WYMAGANE - SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA Czy oferent zapewnia stół lub tablicę do ćwiczeń manualnych ręki - w Czy oferent zapewnia rotory do ćwiczeń kk górnych i kk dolnych - w Czy oferent zapewnia wyposażenie sali kinezyterapii (stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne lub inne spełniające taką samą funkcję, maty lub materace do kinezyterapii) - w Czy oferent zapewnia zestaw do biostymulacji laserowej - w Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam Spełniam 19

20 Czy oferent zapewnia zestaw do elektroterapii z osprzętem (aparaty wykorzystujące prąd stały oraz impulsowy małej i sredniej częstotliwości) - w Czy oferent zapewnia zestaw do magnetoterapii - w Czy oferent zapewnia UGUL lub inny system spełniający jego rolę - w Czy oferent zapewnia wieloosobową komorę kriogeniczną niskotemperaturow ą (zakres uzyskiwanych temperatur od C do -150 C) z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu - w Czy oferent zapewnia wyposażenie sali kinezyterapii (stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne lub inne spełniające taką samą funkcję, maty lub materace Spełniam Spełniam Spełniam Nie dotyczy, nie zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Nie dotyczy, nie realizował zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Spełniam Spełniam Spełniam Nie dotyczy, nie zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Nie dotyczy, nie realizował zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej 20

21 do kinezyterapii) - w miejsu udzielania świadczenia krioterapii? Czy oferent zapewnia gabinet wyposażony w zestaw do udzielania pierwszej pomocy - w Czy oferent zapewnia cykloergometr - nie mniej niż 2 stanowiska - w Czy oferent zapewnia aparaturę do prowadzenia terapii obrzęku - aparat do przerywanej kompresji pneumatycznej jedno lub wielo - komorowy - w miejscu? Czy oferent zapewnia aparat do elektrostymulacji (parametry terapeutyczne dla zdrowych mięśni) - w miejscu? Czy oferent zapewnia stół lub łóżko do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją - w miejscu? Czy oferent zapewnia wanny do masażu wirowego - w miejscu? Nie dotyczy, nie zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Nie dotyczy, nie zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w Nie dotyczy, nie zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Nie dotyczy, nie zabiegów krioterapii ogólnoustrojow ej Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w 21

22 Czy oferent zapewnia urządzenie do masażu wibracyjnego - w miejscu? Czy oferent zapewnia salę do ćwiczeń z zakresu kinezyterapii - materace, laski dl ćwiczeń, piłki lekkie, obciążniki 0,25 dkg - w miejscu? Czy oferent zapewnia lampę do naświetlań promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym - w Czy oferent zapewnia zestaw do terapii falą ultradźwięków (nie dotyczy ośrodka które realizują świadczenia tylko na rzecz dzieci) - w 1.6 JAKOŚĆ - ZEWNĘTRZNA OCENA - SYSTEMY ZARZĄDZANIA CERTYFIKATY JAKOŚCI Czy oferent posiada CERTYFIKAT ISO 9001 systemu zarządzania jakością? zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Spełniam Spełniam złożenia ferty i zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Nie dotyczy, nie zabiegów w zakresie limfatyczny Spełniam Spełniam złożenia ferty i Tak 3,3333 Tak 3,

23 Czy oferent posiada Tak 1,6667 Tak 1,6667 CERTYFIKAT ISO systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji? suma 6 53,1250 cena 0,9 0,9 punkty -cena suma punktów 8 73,1250 PROFAMILIA Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak spółka jawna Lp. Pytanie odpowiedź punkty po przeskalowaniu 1.1 CIĄGŁOŚĆ INNE Czy w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru którego dotyczy postępowanie? 1.2 PERSONEL PERSONEL - INNY Czy świadczenia udzielane są przez osobą posiadającą specjalizację w dziedzinie fizjoterapii - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 0,5 etatu przeliczeniowego? Czy świadczenia udzielane są przez terapeutę zajęciowego - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 0,5 etatu przeliczeniowego? Czy w realizacji świadczeń uczestniczy psycholog kliniczny lub magister psychologii - w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przynajmniej równoważnikowi 0,5 etatu NIE Tak 7,0000 Tak 7,0000 Tak 7,

Decyzja nr 44/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 44/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Łódź, dnia 14 stycznia 215 r. Decyzja nr 44/215/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 14 1, art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 196 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza Szczegółowe parametry. oceny. Treść. pielęgniarki pracy. pracy. więcej

Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza Szczegółowe parametry. oceny. Treść. pielęgniarki pracy. pracy. więcej Kryteriu m Poziom skalujący Treść Waga skalująca (S) maksyma lna liczba punktów oceny Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza Szczegółowe parametry oceny Treść Typ Warunki dodatkowo oceniane 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bardziej szczegółowo

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r.

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr 00/04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 0 grudnia 04 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 04 r. AGA ODPOIEDZI IERSZA TKOY 4 6 7 Jakość-personel

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie

Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie znak: OL-WO-0212-59-1-DT/12 Lublin, dnia 6 lutego 2012 r. Pan Piotr Samulak "Fizjo-Max" Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 83/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 83/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia WPOG II.422.12.2015 Id 997 200 Łódź, dnia 16.10.2015r. Decyzja nr 83/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 104 1 i art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 81 /2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 81 /2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Łódź, dnia 5 października 2015 r. Decyzja nr 81 /2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 104 1 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 50/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 50/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Łódź, dnia 16 lutego 215 r. ŁOW NFZ/WPOGiK II.417-15/14 Decyzja nr 5/215/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 14 1 oraz 138 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 436/2010. z dnia 17 grudnia 2010 r. Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

DECYZJA nr 436/2010. z dnia 17 grudnia 2010 r. Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia znak: WO-ZRP/1215 -D Gdańsk, dnia 17 grudnia 2010 r. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk DECYZJA nr 436/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Komunikat. a) po wierszu nr 1 dodaje się wiersze nr 1a-1e, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:

Komunikat. a) po wierszu nr 1 dodaje się wiersze nr 1a-1e, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie: Komunikat dotyczy projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.14. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Szczegółowe parametry Warunki dodatkowo oceniane. Typ odpowiedzi. jedna odpowiedź do wyboru

Tab. 1.14. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Szczegółowe parametry Warunki dodatkowo oceniane. Typ odpowiedzi. jedna odpowiedź do wyboru Kryteriu m Poziom skalujący Waga skaluj ąca (S) maks ymaln a liczba punkt ów oceny Tab. 1.14. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Szczegółowe parametry Warunki dodatkowo oceniane oceny Typ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2011. z dnia 17 lutego 2011 r. Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

DECYZJA nr 15/2011. z dnia 17 lutego 2011 r. Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia znak: WO-ZRP/ 117 -D Gdańsk, dnia 17 lutego 2011 r. Rafał Heinzel, Ziemowit Nowak, Lech Pietras sp. jawna ul. Sienkiewicza 17 82 100 Nowy Dwór Gdański prowadząca NZOZ Twój Lekarz Poradnia Specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ z dnia stycznia 0 r. TABELA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE POZIOM ĄCY 5 7 Jakość-personel 5 jedna lub co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia. Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu. DECYZJA NR l08/2012/odw

Narodowy Fundusz Zdrowia. Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu. DECYZJA NR l08/2012/odw N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu Znak: DOW NFZ/W0117447812012 Wrocław, 16 sierpnia 2012 r. DECYZJA NR l08/2012/odw Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2017 r. Poz. 946 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 76/2015/ZRP

Decyzja nr 76/2015/ZRP ŁOW NFZ/ZRP.417-60/11 id. 972964 Łódź, dnia 21.08.2015r. Pan Jan Szkudlarek ul. Jugosłowiańska 16 92 720 Łódź prowadzący działalność leczniczą w przedsiębiorstwie Przychodnia Wieloprofilowa NOWOSOLNA ul.

Bardziej szczegółowo

LBI-4101-24-04/2012 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4101-24-04/2012 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-24-04/2012 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 - Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez

Bardziej szczegółowo

2) przenośny zestaw do biostymulacji laserowej. 3) lampa do terapii światłem spolaryzowanym

2) przenośny zestaw do biostymulacji laserowej. 3) lampa do terapii światłem spolaryzowanym Lp. 1 2 1.1 warunki wspólne - wymagane 2.1.1 lekarze - wymagane 2.1.2 lekarze - dodatkowe 2.1.4 czas pracy - wymagane 3.1 Kwalifikacje personelu 3.1.1 personel realizujący świadczenia - wymagane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 43/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 43/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Łódź, dnia 14-1-215 Decyzja nr 43/215/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 14 1, art. 18 1 ustawy z dnia 14 czerwca 196 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ŁOW NFZ,

Bardziej szczegółowo

2017 Konkurs ofert rehabilitacja. Spotkanie informacyjne 24 marzec 2017r.

2017 Konkurs ofert rehabilitacja. Spotkanie informacyjne 24 marzec 2017r. 2017 Konkurs ofert rehabilitacja Spotkanie informacyjne 24 marzec 2017r. Wykaz zagadnień 1. Planowane działania Oddziału w kontekście projektowanych zmian prawnych 2. Omówienia warunków koniecznych oraz

Bardziej szczegółowo

i medycyn fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i

i medycyn fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i Załącznik nr Wykaz szczegółowych kryteriów ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza Tabela nr REHABILITACJA LECZNICZA. Przedmiot postępowania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym Załącznik nr 1 do umowy nr zawartej z Zakładem ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S)

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S) Załącznik do zarządzenia nr 56/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy.

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie stomatologiczne obejmujące świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Załącznik nr 8 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Tabela nr. Lecznictwo uzdrowiskowe. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 52/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 52/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z nakzna k: Łódź, dnia 27-2-215 Decyzja nr 52/215/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 196 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 48/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. uwzględnić odwołanie UZASADNIENIE

Decyzja nr 48/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. uwzględnić odwołanie UZASADNIENIE Łódź dn.28 stycznia 2015 r. Decyzja nr 48/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie znak: OL-WO.422.8.2.2015 Lublin, dnia 30 września 2015 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie znak: OL-WO.422.8.2.2015 Lublin, dnia 30 września 2015 r. Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie znak: OL-WO.422.8.2.2015 Lublin, dnia 30 września 2015 r. Podmiot leczniczy: Okulistyka Zacisze Spółka z o.o. ul. Źródlana 23 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. gen. Wł. Sikorskiego Legionowo tel faks

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. gen. Wł. Sikorskiego Legionowo tel faks POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 05-119 Legionowo tel. 22 784 83 33 faks 22 784 02 05 www.legionowo.pcpr.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

ul. Królewiecka 2, 82-300 Elbląg Tel./fax 55 236 24 11 ; www.spor-t.pl ; e-mail: sport_elblag@pro.onet.pl OGŁOSZENIE

ul. Królewiecka 2, 82-300 Elbląg Tel./fax 55 236 24 11 ; www.spor-t.pl ; e-mail: sport_elblag@pro.onet.pl OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu w oparciu o przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze 1 Załącznik do Polecenia służbowego Nr 2/2014 z dnia 04 lutego 2014 roku Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w sprawie powołania komisji konkursowej. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 46/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 46/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Łódź, dnia 21-1-215 Decyzja nr 46/215/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 14 1, art. 18 1 ustawy z dnia 14 czerwca 196 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Dyrektora Pomorskiego Centrum Traumatologii. dotycząca: odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie

DECYZJA. Dyrektora Pomorskiego Centrum Traumatologii. dotycząca: odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie Gdańsk, dnia 28.08.2013 r. DECYZJA Dyrektora Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku dotycząca: odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

ŁOW NFZ/ZRP /12 Łódź, dnia 26 czerwca 2015 r. Decyzja nr 69/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

ŁOW NFZ/ZRP /12 Łódź, dnia 26 czerwca 2015 r. Decyzja nr 69/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ŁOW NFZ/ZRP.417-56/12 Łódź, dnia 26 czerwca 2015 r. Decyzja nr 69/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11 AGA Załącznik do zarządzenia Nr 7/0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 9 listopada 0 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 0 r. TABELA NR LECZENIE SZPITALNE ŚIADCZENIA YSOKOSPECJALISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie stacjonarnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie stacjonarnym Załącznik nr 1 do umowy nr. zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie stacjonarnym Lp. 1.1 lokalizacja ośrodka rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tab leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja planowa Poziom skalujący Szczegółowe parametry oceny Warunki dodatkowo oceniane

Tab leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja planowa Poziom skalujący Szczegółowe parametry oceny Warunki dodatkowo oceniane Kryterium Tab. 1.11.2. leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja planowa Poziom skalujący Szczegółowe parametry oceny Warunki dodatkowo oceniane Treść Waga skalując a (S) - maksym alna liczba

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 77/2015/ZRP. Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego. Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 77/2015/ZRP. Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego. Narodowego Funduszu Zdrowia Łódź, dnia 25 sierpnia 2015 ŁOW NFZ/ZRP.417-95/12 (10) ID: 973 425 Decyzja nr 77/2015/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/12/2007 Kontraktowanie i wydatkowanie środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w zakresie POZ w Gabinecie

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w zakresie POZ w Gabinecie 1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia 02.06.2014 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 89-300 Wyrzysk; ul. 22 Stycznia 41 działając na podstawie: 1. art. 140, art. 141, art. 146

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Użyte poniżej określenia oznaczają: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

oddalić odwołanie w całości.

oddalić odwołanie w całości. Łódź, dnia 17 marca 215 r. ŁOW NFZ/ZRP.417-116/11(13) 89543 Decyzja nr 55/215/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 14 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne i rentgenodiagnostyka w Szpitalu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.22.2014 Łódź, dnia 10 września 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

4. Skład zespołu kontrolnego: a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu

4. Skład zespołu kontrolnego: a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 03.12.2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Lp. 1.1 lokalizacja ośrodka

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 1/2016/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 1/2016/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia WPOG II.422.14.215 ID: 1 4 59 Łódź, dnia 25 stycznia 216 roku Decyzja nr 1/216/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 14 1 i art. 138 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

SWKO na udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w PZP w okresie od r. do r.

SWKO na udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w PZP w okresie od r. do r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (Udzielający zamówienia) ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 6 Poz. 1522

Dziennik Ustaw 6 Poz. 1522 Dziennik Ustaw 6 Poz. 1522 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1522) Załącznik nr 1 WYKAZ ORAZ WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 3 lat na koordynatora ds. przeszczepów w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r.

Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kraków, 2014 r. Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych Kraków, 2014 r. Podstawy prawne przeprowadzenia procesu kontraktowania świadczeń Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 32/2014/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja nr 32/2014/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z nakzna Łódź, dnia 21.10.2014r. Decyzja nr 32/2014/ZRP Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, r.

Zielona Góra, r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Zielona Góra, 30.11.2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 98/2013 BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE. z dnia 28 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2013 BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE. z dnia 28 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 98/2013 BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie w roku 2014 realizatora Programu zdrowotnego Rehabilitacja lecznicza fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. -NiŚOZ-

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. -NiŚOZ- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna -NiŚOZ-. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Podstawa prawna Ustawa zmieniająca z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/80/15

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/80/15 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/80/15 z dnia 17 wrzesień 2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM Załącznik Nr 2 PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1 Zasady ogólne 1. Regulamin przeprowadzenia Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41.

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41. Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 tel.: 67 286 26 22 67 286 22 41 67 286 22 42 fax: 67 28 62 622 e-mail: zp@szpitalwyrzysk.com url:http://www.szpitalwyrzysk.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Załącznik nr 1 Wykaz szczegółowych kryteriów ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Tabela nr 1 Profilaktyczne Programy Zdrowotne

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 90/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów:

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów: Użyte poniżej określenia oznaczają: - Zarządzenie nr 77/2013/DSOZ zarządzenie nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. 14 kwietnia 2017 r.

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. 14 kwietnia 2017 r. Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne 14 kwietnia 2017 r. Publikacja aktów prawnych dot. STM Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30 Numer sprawy: 7/2013 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 1 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Przystępujący podał dla obu kategorii czynności jednakową stawkę VAT 8%, a odwołujący odpowiednio 8% i 23%.

UZASADNIENIE. Przystępujący podał dla obu kategorii czynności jednakową stawkę VAT 8%, a odwołujący odpowiednio 8% i 23%. Sygn. akt X Ga 284/11/za UZASADNIENIE Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wielorzędowego tomografu komputerowego

Bardziej szczegółowo